alle Land- en Tuinbouwzaden Zaaigranen, Pootaardappelen Bakkerij Janssen - Veltum Gez. vd Linden, Schoolstr. 16 Vischkaart H. DECHNAR handeld en de benoodigde machtiging tot aankoop van materialen afgegeven. Hierna kan door de aannemer direct een aanvang met het werk gemaakt worden. Over de linanciöle regeling volgt binnenkort nog oen n&dere uit eenzetting. Verheugend nieuwe is, dat do ko mende wook, volgens toezegging van het "'Rijksarbeidsbureau, vaklieden naar Venray komen, en wanneer de materiaal-contigenten hiermede gelij ken tred houden, is hot wellicht mogelijk, de allernoodzakelijkste voor zieningen voor de a.s. winter klaar te krijgen. Deze arbeiders zullen zooveel mo gelijk in groepen ondergebracht en verzorgd worden. Mocht het echter noodzakelijk zijn deze menschen vol gons de inkwartieringswet voor mi litairen in te kwartieren, dan hopen wij, dat de bevolking van Venray hieraan alle mogelijke medewerking zal verlenen en deze menschen, die ver van hun gezin en ouders komen werken het zoo aangenaam mogelijk zullen maken. Vleegchkeuringsdienst Burgemeester en Wethouders van Venray brengen ter algemeene ken nis, dat het Bureau Gom. Vleesch- keuringsdionst vanaf 1 Oct. a.s. ten Gemeentehuize iedoron werkdag is opengesteld (uitgezond. Zaterdagmid dag) van 9—10 en 2-3 voor hot doen van aangifte, ingevolge de Vleesch-! keuringswet Stbl. 1919 no. 524. Voor het doen van huisslachtingen moet men minstens 4 dagen van te voren ten Gemeentehuize op genoemd kan toor kennisgeven. BEKENDMAKING Burgemeester en Wethouders brengen tor kennis van degenen, die moenen thans nog iots te vordoron te hebben wegens verrichte leveringen of be- wezen diensten (vracht-en voerwerk daaronder begrepen) welke op eenig- lei wijze verband houden met de evacuatie, ol den i.v.m. de oorlogs handelingen ontstane noodtoestand, zoowel voor als na de bevrijding, dat zij hunne daarop betrekking hebben de nota's alsnog tot uiterlijk 6 Oct. a.s. ten gemeente-secretarie afd. Fi nanciën kunnen indienen. Deze indiening dient persoonlijk te geschieden, teneinde daarbij oventu- eele gewenschte inlichtingen te kun nen verstrekken en opdat zoo moge lijk gelijktijdig kan worden beoor deeld. of deze nota thuis behoort by de gemeente, dan wel bij een andere instantie. Ook indien reeds nota's zyn ge presenteerd bij do gemeente of een andore instantie, dient indien nog geen betaling is ontvangen, opnieuw een duplicaat nota te worden inge diend. Ra bovengenoemde data wordt geen enkele nota meer geaccepteerd en vervalt hot recht op betaling. BEKENDMAKING dor 'Scluule-oiiquöte-C'Omniissie. Daar liet. nog herhaaldelijk blijkt, dat vele getroffenen niet voldoende bekend zijn met de wijze waarop en do instanties waarbij van de door hen geloden oorlogsgeweldschade aangifte moet gedaan worden, laten wy hier onder een beknopt overzicht volgen van de gang van zaken. In beperkte mate blijkt de mening verbreid te zijn, dat do getroffenen welko verzekerd zijn tegen oorlogs risico, geen aangifte behoeven te doen by de Schade-enquête-Commissie (S.E.C) Wy wijzen er echter op, dat allen zonder uitzondering,-verzekerd of niet verzekerd, aangifte moeten doen van de geleden schade bii de S.E.C. Onderscheid moet hierbij ge maakt worden tussen schade geleden door le granaten, bombardement, wa terschade tijdens evacuatie, plundering door Duitsers en door onbekenden enz. 2e vernieling of plundering door leden van geallieerde legers. De schade ontstaan tengevolge van de onder le genoemde oorzaken, moet worden aangegeven by de S.E.C. De onder 2 genoemde schade woidt niet door de S.E.C. behandeld. Gele genheid tot hot indienen van aangif ten in dezen is reeds door do Engelse instanties Claims and H irings, gegeven, die daartoe zitting hield op het Ge meentehuis. Wat betreft de in sub. 1 genoemde schadon, worden de getroffenen onder scheiden in twee groepen 1. Landbouwers. Deze groep moet de schade geleden aan huisraad op geven by de S.E.C. Do schade .van bedrijfsuitrusting, gewassen, vee en boerderij moet ech ter opgegeven worden by Landbouw- herstel. 2. Alle overige getroffenen, kunnen by de S.E.C. aangifte doen van schade huisraad, handelsvoorraad, bedryfs- uitrusting en onroerend goed. Hiertoe worden formulieren ver strekt op het kantoor dor S.E.C.. (café Hoedemakers, Honsoniuspleint, waar verder alle nodige, inlichtingen verstrekt worden. Gelegenheid tot het indienen van de schade-opgaven bestaat nog t.e.m. 31 October a.s. Do Leider der S.E.C. Venray NIEMEIJER. Telefoon-aansluitingen 256 .1. Derksen, Paterstr. 30, Garage 303 Belastingen (Ontvanger) 315 F. SchaetTers, Schilder, Patersstr. 321 J. H. Wynboven, Hoofd Landb. 378 M. Hendriks, Ooatrum C 26 ■136 Tel. en Telefoonst. Ysselsteyn 506 Wed. Jansson-Jansson, Patersl. 35 514 Ned. Landbouwbank 628 Martens, Bouwm., Tuinstraat Aansluitingen te Maashees P. Koenen, aangesl. no. 356 Venray M. H. Veldhuizen 359 Politie - 385 Pastoor Maashees 407 Fa. J. P. Havens r 441 Rectificatie: 335 Pensionaat Jerusa lem moet zyn 535. BENOEMING. De Heer Dr. de Vries. Directeur geneesheer aan het St. Servatius- gosticht, is in gelijke betrekking benoemd aan het St. Bavo-gesticht te Noordwykerhout. Tot Directeur van het St. Ser- vatius-gesticht is benoemd Mr. Dr. Havermans. TooneeluitToering Op 4 en 5 Nov. a.s. zal de Zang vereniging Heide een uitvoering geven. Opgevoerd wordt „Ais de sirene gaat" en een blyipel. Burgerlijke Stand Week van 17 t/m 27 September 1945 GEBOREN van Schyndel A. H., St. Elisabeth-Z- Strybos Petrus J., Castenray F 14 Knapen M. C. M. L., Schoolstraat 36 Drabbels H. J. M., St. Elisabeth-Z. Wennekens Hubertus J., Oirlo E 26 Coopmans Johannes F.., Veltum L 7 Weys Arnoldus P. G., Steeg L 44 Slangen M. M. J. O., Ysselsteyn I 31b Kuypers Fr. L. M„ Castenray G 32b OVERLEDEN Basten Willemina, oud 61 jaren, z.b., echtgenoote van Arts J. Gusters Petrus J.. oud 68 j., schilder wed. van Olfers M. H. van Rhee Peter H., oud 23 j., brood bakker, overleden te Neuengamme ONDERTROUWD: Rutten Franciscus, 39 jaren, verwar- mi ngs'echnicus te 's-Gravenhage en Tillemans Henrica, 33 j., te Venray van liens Johannes, 31 j., landbouwer en Loonen Maria, 25 j., beiden Venray Loonen Peter, 28 j., landbóuwer o'n Theuws Mathilda. 22 j., beiden Venray Coenen Jacobus,29 jaren, winkelchef en Verheugen Johanna, 27 j,, beiden te Venray. GETROUWD Schuurmans Joseph, 31 j., poelier, te Venlo en Vullings Petronella, 32 j., Qostumière te Venray - Veede Theodorus, 27 j., landbouwer, to Meerlo en Cox Petronella. 2u j..te Venray van Louven Johannes, 30 j., landb to Meerlo en Ewals Johanna, 32 j. to Venray. Kerkelijke Diensten. Heer dor, week: Kap. v. Wijngaarden Parochie-actie: draagt elkanders lasten Octobormaand: rozenkransmaand, el- ken dag fof en rozenkrans om 7 uur. Zondag: diensten PATERSKERK: u. II. Mis v.d. overl. leden der Der de Orde; 8, 9, 10 u. (G. Smals) collec ten: opbouw dor kerk;bissch.nooden; arme; pi. lof en rozenhoedje 5 u., opening rozekransmaanü; 11.15 verg. Apost. d. Gebeds op 't dekenaat: 3 u. verg. afd. vrouwen Derde Orde. Maandag: 7.30 zielemis voor alle overl. parochianen; 9 u. best. jg. G Willoms en G. Lanïers (3H.); 8.30 b; jrg. P-. Janssen en dochter Aleida. 9 u. huwelijk P. v. Kessel en F. Wijnhoven; 9.30 best. dienst 25jarig jubileum M. v.d. Waeter. Dinsdag: 7.30 lm.: 8 u. sol. jrg. Ida Hennen en ouders; 8.30 lm.; 9 u. hu welyk P. v.d. Bekerom-D. Mooren. Woensdag: 7.30 b. zieled. overl. fa. Lemmens; 8 u. gest. jrg. H. Eibers, echtg. C. Hendriks; J. Manders, echtg. A. Ciaes: 8.30 lm.; 9 u. best. dienst 40j. echtver. A. Sybers-J. Creemers; 7 u. lierdenking v. afst. v. O.H.Vader en preek, waarbij alle Derde-Ordelin gen worden uitgenodigd. Donderdag: 7 u. lm.; 8 u. pi. hoogm. t. eere v. St. Franciscus; 8.3U b. dienst slachtollers Patersstr.: gen. abs. leden Derdo urde. Donderdag. Vrydag en Zaterdag TRIDUUM: Paterskerk, Hei de, St. Servaas, St. Anna, 7 u. preek en lof; Paterskerk om 3 u.voor hen, die 'savends geen gelegenheid hebben. Vrydag: le Vrijdag der maand, ver eering II. Hart v.Jezus; 7.30 pi. H. Hartmis; 8 u. best. jrg. A. Verstegen- Bongaerts en dochter: 8.30 gest. lm. H. Hart (litanie); 9 u. gez. dienst zilv. klooslerf. P. Octavius Wismans: 9.30 best. jrg. Th. van Treeck. Zaterdag: 7.30 OL.Vrouwemis; 8 u. gest. jrg. weleerw. lieereii F. enM. Roelofs, J. Michels en echtg.; 8.30 lm. 9 u. best. dienst 25j. echtv. v. Eisen. le Zaterdag toegew. aan Onbevl. Hart van Maria. Heide: le Vrydag lm. 7 u. Zaterdag biechtgelegenheid vanaf 4 u. Eerw. Paters vanaf3 u. Deze week nog gelegenheid namen der oorlogsslachtoffers op te geven voor op 't bidprentje, ST. SEKVATIUS: H.H. Missen Zon dag 6.45, 8.30, 10 u. Hoogm.: 6u. lof; door de week 6.25 en 7.45. Biecht gelegenheid Donderdag 6-7, Zaterdag 5-7 en na de preek. ST. ANNA: H.H. Missen Zondags 8.45 en 10.15; werkd. 6.50 en 8.15. Biechthoren: Donderdag- en Zater dagavond van 6 u. tot het lof. DISTRIBUTIEDIENST KRING VENRAY BEKENDMAKING Offïcieele bonnenlijst voor de eerste helft van de 1 le periode 1945 (30 September t.m. 13 October 1945), voor het Zuiden des lands. Allo Bonkaarten 511 730 200 gram bloem '31 250 gram gort '32 125 gram jam 33 200 gram kaas 34 200 gram zout '35 225 gram huishoudzeep Bonkaarten 511 A, B, C '00 t.m. 705 800 gram brood 706, 707 400 gram brood 500 gram peulvruchten 400 gram suiker 125 gram boter 711, 712 125 gram margarine 713 100 gram vet A 750 1 doosje lucifers B 750 800 gram brood Bonkaarten 511 D D 750, 751 800 gram brood D 752 250 gram rijst, rijstebloem of kindermeel of 225 gram kinderbiscuits (3 rants.) D 753 500 gram suiker D 754, 755 125 gram boter D 756 125 gram margarine Inlegvellen D 17 800 gram brood E 19 250 gram rijst, rijstebloem of kindermeel of 225 gr. kinderbiscuits (3 rants.) E 16 2 rants, eenheidszeep Tabakskaart 52 2 rants, tabaksartikelen (geen import-sigaretten) Toeslagkanrten M 41A, M 42A „brood" 400 gr. brood M 41A, M 42B „boter" 125 gr. marg. M 41A „vlee8ch" 100 gr. vleesch M 41 „aardappelen" l1/, kg. aardapp. Voor'de week van 30 September t.m. 0 October 1945. A 751, B 751 1 l/a liter melk C 751 37» liter melk D 757, 758 3 liter melk 740 100 gram vleesch 741, B 752 1 kg- aardappelen 714 2 kg. aardappelen Uitreiking bonk. 11e periode. Deze bonkaarten wordon uitgereikt tegen inlevering van bon 240 Alg. Maandag 1 Oct. te Veulen van 9—12 u. Na-uitreiking bonk. 11e periode. De na-uitreiking van bonkaarten lie per. wordt gehouden te Venrav op Dins dag 2 Oct. van 9-12 u. letters A-M. en van 14-16 u. letters N—Z. Uitreiking nieuwe petroleumkaarten; Met ingang van 1 Oct. is voor het gehele land een uniforme regeling getroffen voor de distributie van petro leum. voor kookdoeleinden. Daar er geen brandstoffen meer beschikbaar worden gesteld, zullen voor alle ge zinnen nieuwe petroleumkaarten-wor den uitgereikt. Hiervoor dienen for mulieren te worden afgehaald op de volgende plaatsen en tijden: te Venray op Maandag 1 Oct. van 14—16 uur te Ysselsteyn op Maandag 1 Oct van 13-14 uur te Merselo op Maandag 1 Oct. van 15—16 uur te Smakt op Maandag 1 Oct. van 14 14.30 uni te Oostrum op Maandag 1 Oct. van 15-16 mu te Castenray op Maandag 1 Oct, van 14-15.30 uur te Oirlo op Maandag 1 Oct.* van 15—16 uur te Leunen op Maandag 1 Oct. van 14-14.30 uur te Heide op Maandag 1 Oct. van 15-15.30 uur te Veulen op Maandag 1 Oct. van 9—10.30 uur De nieuwe petroleumkaarten wor den uitgereikt tegen inlevering van 't ingevulde aanvraagformulier waar op de bonnen 244 Algemeen van de bonkaart 10e periode dienen te wor den geplakt. De uitreiking heeft plaats als volgt Kantoor Venray Venray op Woensdag 3 Oct. van 9 12 u. letters A tin. F, van 14-16 u. letters G tm. L, Donderdag 4 Oct. van 9—12 u. letters M tm. R, van 14—16 u. letters S tm Z te Ysselsteyn 3 Oct., van 9.30-11.30 te Castenray 3 Oct. van 13.30-16 u. te Smakt 3 Oct. van 9-10 u. te Geysteren 3 Oct. van 10.30—12 u. te Wanssum 3 Oct. van 14-16 u. te Oirlo 4 Oct, van 9.30—12, u. te Oost rum 4 Oct. van 13.30-16 u. te Leunen 4 Oct. van 9—11 u. te Veulen 4 Oct. 11.30 12.30 u. te Heide 4 Oct. van 14—16 u. te Merselo 5 Oct. van 9 12 u. Deze kaarten worden alleen uitge reikt aan personen welke een brand- stoftenkaart U 505 of petroleumkaar ten U 506 ontvangen hebben. Gezin nen welke hun maaltijden hebben bereid op gas of electrisch en gezin nen welke iedere maand rantsoenbon nen petroleum ontvangen moeten hun formulier wel inleveren doch ontvan gen nog geen petroleumkaart. Overige personen dienen de bon 224 Alge meen zorgvuldig te bewaren. Brandstoffen. Grootverbruikers voor brandstoffen uit de groeper^ B en E rood, voor wie de by liet vorig seizoen verstrekte gegevens niet meer van toepassing zyn alsmede de overige grootverbruikers en kleinverbruikers, waaronder worden verstaan, café's, werkplaatsen enz. dienen zoo spoedig mogelijk een aanvraagformulier voor brandstoffen af te halen en in te dienen. Textiel. Deze week aanvragen voor Textiel ie Venrav: Dinsdag 2 Oct letter M, Woensdag 3 Oct. letter K L Donderdag 4 Oct. I—J, Vrydagö Oct. letter H. Itywielbnnden Gedurende eerste tion dagen van de maand October bestaat wederom gelegenheid tot het aanvra gen van rijwielbanden voor de in vroegere bekendmakingen genoemde categorieën. Attentie. Degene die na 1 Juni j.l. een aanvraagformulier voor rijwielbanden hebben ingediend en hierop nog geon enkel bericht hebben ontvangen, be hoeven geen nieuwe aanvraag in te dienen. Tabaksdetaillisten. De bonnen 50 en 51 Tabak moeten apart ingeleverd worden met een afzonderlijk ont vangstbewijs. Op 6 October hopen onze geliefde Ouders Theodorus van den Elzen Johanna ('lephas hun 25-jarig huwelijksfeest te vieren Dat God hen nog lang moge spa ren, is de wensch van hun kinderen. WONINGRUIL ot gedeelte woning met gebruik van keuken in ruil voor moderne woning Heden overleed tot onze diepe droefheid, na een hevig, doch voorbeeldig gedragen lyden, vry plotseling, voorzien van de H. Sacramenten der Stervenden, in den ouderdom van 41 jaar, onze inniggeliefde onvergetelijke Echtgenote, Moeder, Zuster, Be- hu wd-Dochter en Behuwd-Zuster GERTRUDA IDA ALPHONSIS GEURTS echtgenote van Franciscus H. A. Schols Wy bevelen de ziel van dë dier bare overledene in uw godvruch tige gebeden aan. F. H. A. SCHOLS PIETER MARIANNE* FAMILIE GEURTS FAMILIE SCHOLS Weert, Sept. 1945. De plechtige lijkdienst heeft plaats gehad in de Parochiekerk van St. Martinus te Weert op Woensdag 26 September, waarna de begrafenis plaats vond op het R.K. Kerkhof te Venray. (Eenige en algemeene "kennis geving voor Venray e.o.) Lambert Laurensse Tijn de Beaumont hebben de eer U kennis te geven van hun voorgenomen Huwelyk, waarvan de inzegening zil plaats hebbemop Zaterdag 13 October a.s. des v.m. 11 uur in de Parochiekerk van den H\ Martinus te Wyk-Maas- tricht, waarna een plechtige H. Mis wordt opgedragen om Gods zegen over hun huwelyk af te smeeken. Venray, Patersstraat 15 Maastricht, Willielminasingel 80 Receptie 12,30-13,30 uur. Toek. adres: Patersstraat 15. Rice Tillemans Frans Rutten hebben de eer U kennis te geven an hun voorgenomen Huwelyk, waarvan de inzegening zal plaats hebben op Dinsdag 23 October om 10 uur in de Paterskerk te Venray. Venray, Eindstraat 2 Den Haag, Lunterenstraat 196 Toekomstig adres: Lunterenstraat 196, Den Haag. Rika Loonen Wim van Reus hebben de eer U kennis te geven van him voorgenomen Huwelyk, waarvan de inzegening zal plaats hebben op Dinsdag 16 October a.s. om 10 uur in de noodkerk van O. L. Vr. Geboorte te Oostrum. Oostrum-Leunen, Sept. '45. Toek. adresBegijnenhof, Heide. J. G. A. Schuurmans P. A. Schuurmans-Yullings danken, mede namens woderzydsclie familie, voor de belangstelling by hun huwelyk ondervonden. Venray, Sept. 1945. Zui ve ri ng 0 verhei dspersoneel Landbouw en Voedselvoor ziening. Bij ministerieel Besluit d.d. 29 Augustus 1945 is voor de provincie Limburg ingesteld een Commissie van Advies inzake Zuivering van overheidspersoneel, ressorteerende onder het Ministerie van Landbouw Visscliery en Voedselvoorziening! Hieronder vallen o.m. het personeel van den Provincialen Voedselcom- missaris voor Limburg te Roer mond, de plaatselijk Bureauhouders en hun personeel, verder personen in dienst van den Centralen Con troledienst, het Aan- en Verkoop bureau van Akkerbouwproducten, de Bedrijfschappen (zooals voor Zuivel, en Vleesch. Groenten en Fruit, de Plantenziektekundige Dienst Centrale Keukens en Dienst t Land bouwlierstel. Klachten kunnen tot uiterlijk 15 October a.s. worden ingezonden bij den Secretaris der Commissie, M. A. G. Joosten, Andersonweg la, Roer mond. JVenraysche Middenstand De lessen worden hervat op Dinsdag 2 Oct. a.s. om half 6 in het gebouw der U.L.O. School. De Directeur, J. VAN HEIJSTER. - JjanddsauoncUcIxócl v.d. R.K Venraysche Middenstand vraagt een tijdelijk Leeraar Vereischten Acte Boekhouden M.O. of Acte P Sollicitaties te richten voor 1 Oct. aan den Secretaris van het School bestuur H. JACOBS, Stationsweg 39, Venray. UW ADRES voor l@eihei{en'A %aadkandcl PROFITEER VAN DE GELEGENHEID en laat van Uw Eng. Bloem voor-oorlogsche BESCHUIT bakken. Ook maken wy voor de echte ARNHEMSCHE MEISJES, TAARTEN CAKES KNAPKOEKEN ENZ. DAMES Wij nemen weer Vilthoeden aan om te vervormen. Ook van 2 oude Hoeden EEN nieuwe. OPENLIJK DANK aan Maria Be houdenis der Kranken van Oostrum. voor verkregen gunst door een het bidden van een noveengebed en de drie Weesgegroeten. L. II. M. te V. TE KOOP OF TE RUIL een best slaclitvarken tegen dragende Jv Re gister- of Stamboekzeug, bij Seb. Willemsen-Martens, Castenray G 31 b. d. kerk. HAARLEM. GEVRAAGD in 2 kleine gezinnen dienstmeisjes by voorkeur zusters of vriendinnen. Adres tot en met Zondag 30 Sept. Begeman bij Kessels, bakkery, Meer lo, daarna Middenlaan 9, Haarlem. VERLOREN een luxe auto-binnen band maat 16, tusschen Wanssum en Oostrum. Tegen f 10 belooning terug te be zorgen by de plaatselijke Politie. te Amsterdam. Brieven onder no. dit blad. bureau van TE RUIL kinderstoel, box en wieg tegen 6 m. cocoslooper 1 m. breed. Hoanderstraat 39. H.H. Molenaars, Graanhandelaren Stempelinkt in literflessehen voor het merken van zakken. Steeds verkrijgbaar by J. HOFMAN-BEXKENS Kantoorboekhandel, Tienray w Naamstempels, Handteekeningstempels, Datumstempels, Stempelinkt, Stempelkussens steeds verkrijgbaar by HOFMAN-BEXKENS, Tienray Kantoorboekhandel. OPROEP. Onüergeteekende, by beschikking van het Nederlandsche Beheersinsti tuut. benoemd tot bestuurder van de Fa. G. Biins en Zonen. Pluimvee slachterij te Tienray en beheerder over de vroegere privévermogens van G. A. Biins, W. G. Büns en K. F. Biins aldaar, verzoekt allen die iets te vorderen hebben van of verschul digd zyn aan voornoemde Firma of voornoemde Heeren Büns, gelden of andere zaken voor hen in bezit of bewaring hebben of tot hen in eeni- gerlei rechtsbetrekking staan .ofwel inlichtingen in het algemeen om trent hun zaken of belangen kunnen veistrekken. opgave of mededeeling daarvan te doen ten kantore van ondergeteekende vóór 15 Octobera.s. Niet voldoening aan dit verzoek is strafbaar krachtens de besluiten Herstel Rechtsverkeer en Vijandelijk Vermogen. H. G. A. B. HOLTUS, Notaris te Horst. Belangrijke mededeeling ,,Öt o&te C ff Wegens te groote drukte kan in de week van 1-7 October GEEN reparatiewerk worden aangenomen. JOH. CLEPHAS Gasstraat 36 Streng verboden te jagen op gronden van leden van den Boerenbond te Oirlo Aanmelding als CURSIST voor de 2e club Middenstands diploma moet geschieden voor 15 Oct. a.s. J. W. DINJENS Patersstraat 10. EEN STAP in de goede richting SLÜIT U AAN BIJ DE Jledeitattdse IQclksêeweqinq Program en „Je Maintiendrai" ver krijgbaar by Boekhandel en Propa gandisten. Aanmelding als lid bii J. W. DINJENS, Patersstraat 10. Klei-pootaardappelen kunnen nog besteld wordenEerste lingen A, Bintje A en AB, Eigen heimers A, Blauwe Eigenheimers A. Industrie AA, Roode Star A. Wilpo AA, IJsselster AA. Andere rassen op aanvrage. Bestelbons zoo spoedig mogelijk in te leveren. van den Boom, Leunen GEVRAAGD arbeiders voor rooien van dennen stobben kan ook voor de helft van de stobben. A. H. Op Hey, E 39b, Oirlo. TE RUIL z.g.a.n. damesschoenen 38 en 39 tegon dito meisjes^ schoenen ra. pi. h. m. 37 en 38. AdresP. J. Janssen, Boschhuizen C 57. GEVRAAGD voor spoedig nette R. K. Huishoudster voor tijdelijk. Bakkery Laurensse, Maaslieescheweg 11, Venray. VERMIST uit de weide roodbont- wit rund. T.b.t.t.b. of bericht aan Jan vd Winkel, Smakt-Venray. - In verband met een op te richten Buurtvereeniging worden alle gezinshoofden van de Hoenderstraat, Bontekoestraat en Eindstraat op Zaterdag 29 Sept. te 8 uur verwacht in het café-lokaal van de Wed. Verbeek, Hoenderstraat Weer telefonisch bereikbaar Rutten's Bierbrouwerij onder no. 579 acao Vooroorlogsc-he kwaliteit. Zeer binnenkort, vermoedelijk vol gende week, wordt een bon aange wezen voor het koopen van cacao. U kunt dus weer spoedig de hui selijke sfeer opvoeren met een heerlijke kop cacao. U koopt dan weder, zooals vroeger, het beste van het beste, de overbe kende „Droste Cacao", 'de fijnste en de voordeeligste Echter denkt U er wel aan dat alléén de banketbakker U Droste Cacao kan leveren. Levert daarom ons uw borïnen in. Wy zullen U zoo spoedig mogelijk bedienen. ia. 41. IQeiheuqett Degenen, die nog geen hebben, kunnen deze alsnog afhalen op Maandag 1 October. Stamkaarten meebrengen. Tevens TE KOOP leege haringvaten VISCHHANDEL Langstraat 4 GEVRAAGD 2 nette meisjes voor kleermakersatelier. Liefst eenig- zins bekend met het vak. Hoog loon. Joh. Jeuken-Pouwels, Langstraat la Ui'^de êccdschaf* uit de 4leientltedingdiancl\e PIJLS THOMASSEN COOPMANS Uitdeelposten Gommiss. Noodvoorz. rr^ri0™^ vanaf 2 October een pracht VIN TER JAS aan. Profiteert van deze gelegenheid tegen uiterst lagen prijs. 6 VERLOREN bruinlederen actetasch tusschen Kruitweg en Stationsweg. K. Groenen, Kruitweg 19; Kantoor Fa. H. GEURTS Hout- en Steenkoolhandel VERPLAATST van Charles Ruysstraat 12 naar café Hoedemaekers (ingang Leeuwstraat) - ONTLOOPEN witte hond, luistert naar de naam Tommie. J. Boom, vrachtrijder,' O.Oostr.weg GEVRAAGD een smidsleerling M. Vennekens, Lull.

Peel en Maas | 1945 | | pagina 2