WEEKBLAD VOOR VENRAY EN OMSTREKEN Van dorp tot vestingplaats... Helpt, en U zult geholpen worden. VERGADERINGEN DAT ZIJ RUSTEN IN VREDE. AMEN Zaterdag 2f September 1945 No. 2 Zes en Zestigste jaargang Druk en Uitgave Firma van den Munckhof Drukkerij Kantoorboekhandel Grootestraat 28 Venray Telefoon 512 Giro 150652 PEEL EN MAAS Advertentieprijs 10 ct p. 3 m.m. minimum fl 1,00 Abonnementsprijs voor Venray H 1.00 buiten Venray fl 1.20 p. kwart, bij vooruitbct. Losse nos. 10 ct Nu wij niet ver meer staan van de verjaardag van de bevrijding van ons dorp, plaatsen wy een artikel, dat over genomen is uit „De vrije wereld", van 25 October 1944, een toen nog illegaal blad uit de omgeving van^Haarlem. Wij vergeten maar al te veel, dat voor één jaar Venray en Overloon door de gehele wereld bekend waren, dat zowel in Australië als in Afrika, Venray in het middelpunt van de belangstelling heeft gestaan. Zoals men lezen kan, is niet alles de waarheid, maar hieruit kan men opmaken hoe in het nog niet bevrijde Noorden de berichtgeving over de stryd in het Zuiden was. De slechtste dingen hebben vaak nog hun goede zijde, de grootste ramp nog een voordeel. Bij alle ellende van de oorlog hoort men de verrijking van onze aardrijkskundige kennis zulk een goede kant noemen. Is er een hardere leerschool denkbaar Wie kende voor de oorlog Tobroek of Guadalcanal-? Wie kon Saipan of Avranches zonder zoeken aanwijzen Zolang de oorlog van onze grenzen verwijderd bleef, waren liet buiten landse namen, die wij leerden ken nen, maar na de betreding van ons grondgebied verbaasden ons over de onbekende plaatsnamen in eigen land. Wie konde Overloon, wie hoorde van Veulen of de Molenbeek Over deze plaatsjes zal het volgende relaas gaan, dat door een buitenlandse zender in een oorlogsreportage over ons land werd gegeven. Vlekken rond een Peeldorp „bastions" rond een vesting: een tegenstelling, die zich ongemerkt in enige dagen vormde, en zich later nog verscheepte door de uitgebreide ver woestingen tegenover het welvarende boerenland van enkele weken tevorem De strijd rond Overloon en Venray was volgens de oorlogscorresponden ten zo hevig als de wekenlange ge- vechtci. rond Caen en aan de Orne. Om iedere meter moest gevochten worden, in i?'. cr huis moest een vlam menwerper hot verzet breken. De laats e dagen van September naderde:-. I-rit troepen bij de opera ties voor de erbreding van de corri dor het dorpje Overloon. Straatgevechten, handgemeen, ver overing, waren de woorden, die samen met 't plaatsje van enige huizen wer den genoemd. Want wat was het anders dan zovele dorpjes: oen kerk cr. oen post kantoor, een kroeg en een smidse, een paar winkels en huizen? Toch zagen beide partijen kans er zich even te handhaven, om er echter een paar uur later weer uit verdreven te worden. Maar de dag kwam waarop de be zetting door de Amerikanen definitief werd gemeld. De Duitsers hadden zich intussen ingegraven en verschanst. In de uitgestrekte bossen plaatsten ze hun landmijnen en bouwden ze hun* weerstandnesten. Verdekt wer den de machine-geweren opgesteld. Overloon was genomen, de weg naar Venray betreden. In de verte zagen de troepen de honderden jaren oude toren reeds, die met zijn 70 meter hoogte een wijd uitzicht over de om geving bood en door de Duitsers als observatiepost werd gebruikt. De commandant van oen van de divisies, die in dit gebied opereerden gaf bevel om de stukken op de toren te laten richten en. vroeg in de mor gen van de 13e October deden enige welgemikte schoten hem in elkaar storten. Delen vielen over de Grote markt en werden later als dekking door Duitse scherpschutters gebruikt. Zo stond het Britse leger met zijn Amerikaanse versterkingen op kleine afstand van Venray. Bomen en wei landen scheidden hen van de plaats. Ondanks het ongunstige weer gaf generaal Dempsey het bevel tot de aanval. Alle ter beschikking staande krachten van de luchtmacht, het pant serwapen ondersteund door batterijen van de sterkste kalibers, hamerden op de Duitse stellingen. „Pantser kruipers" werden in de strijd ge bracht. By tientallen kropen ze over de grond en vuurden met hun kanon nen op de Duitse stellingen. In vuur- pauzen en later na het trommelvuur rukten de infanterie en do tanks vooruit, maar hardnekkig vuurden de Duitsers vanuit hun opgeworpen veld- stellingen. Meter na meter vorderde de aanval, iedere schuur en elk boeren huis werd verdedigd en moest wor den gezuiverd. Zo naderden de voor hoedes Venray, Een groot gebouw aan de Noordelijke ingang van de stad werd door de artillerie bestookt, onder dekking van een rookgordijn schoten Sherman's de eerste nauwe straten in, waaruit Pak en 78-cm. ge schut uit vele monden vuurden. De geweldige steenbrokken en houten binten van de toren versper den de eerste pantserwagens de weg. Het raadhuis brandde als een fakkel, toen de spits van de infanterie door de straten, stormde om de zuidelijke uitgang van de plaats te bereiken. Andere groepen klauterden over puin hopen of richtte hun vlammenwerpers op haarden van verzet, die werden uitgerookt. Huis voor huis vorderden de Amerikaanse en Engelse soldaten door de hoofdstraat. Een hotel was een bolwerk geworden, 'een drukkerij een sterkte. Duikbommenwerpers doken op huizenblokken neer en be dolven de erin zittende Duitsers met hun bommen, Stralen vuur moesten door de muren dringen, tiéntallen handgranaten geworpen worden voor het verzet gebroken was. In een groot klooster was de be volking ondergebracht. Engelse kanon nen hadden het gespaard en de Duit sers verdedigden het niet. Het is een van de weinige geheel gespaarde gebouwen van de plaats. Enige grote krankzinnige gestichten waren met de omliggende huizen in forten ver anderd. De evacuatie van de verpleeg den over de Maas was voor het per soneel een niet minder moeilijke onderneming dan de verovering van het stadje door de geallieerden. Na dagenlange harde verbitterde gevechten was Venray in geallieerde handen. De plaats zelf, want de dor pen in de onmiddelijke omgeving zijn nog sterktes van de Duitsers, die alles op alles zetten om zich ten Westen van de Maas te handhaven. Het ter rein om Venray is niet geschikt voor operaties met tanks op grote schaal. Dennenbossen strekken zich over grote oppervlaktes uit, weilanden en roggevelden omgeven de vele gehuch ten. Kleine beken stromen door het land. Ten Zuiden van de plaats belem' merde de Molenbeek voor de tanks de overtocht. Het bruggetje was door de Duitsers vernield de bedding diep en de zware pantsers zakten in de modder weg, zelfs nog toen genie troepen in stromende regen een dam aangelegd hadden. Mijnenvelden strek ten zich aan de overzijde uit, Deze en dergelijke hindernissen moesten door de mannen van de gardedivisie, de soldaten onder Bradley en Dempsey, worden opgeruimd. Terwijl in Venray het puin van de straten wordt gehaald, vuren tien tallen kanonnen nog op Veulen, dat is een school met onderwyzers- woning. Meer staat er niet! Zo werd en wordt nog in het Noor den van Limburg een stryd gevoerd, die in hevigheid voor de oorlog om Yperen of Dixmuiden niet onderdoet. Geteisterd en omgeploegd door hon dorden granaten en bommen, verbrand en geblakerd door vlammenwerpers en phosphor, vertreden door een on afgebroken stroom van rupsbanden, dat is het gebied van Venray dat tot voor kort onbekend - nu in alle werelddelen door de aether wordt besproken ais een strijdgebied, dat zyn gelijke niet kent sinds de eerste invasie-weken in Normandiü. VOLKSHERSTEL. Venraysche afd. v. h. N.V.H.-H.A.R.K. Wanneer alle Venraysche sociale en liefdadige vereenigingen de koppen bij elkaar steken en tot eendrachtige samenwerking besluiten en allen op volle activiteit willen gaan draaien, dan moet er wel wat bijzonders aan de hand zyn. En (Jat bijzondere isde heele groote nood waarin tal van gezinnen in Veyyay zich bevinden, geestelijk en stoffelijk, met een winter voor de deur. Met man en macht wordt er wel gezwoegd, door overheid en allerlei instanties om althans het onmensche- lyke van veler ellende af te krijgen, maar of het zal lukken Daarom juist is het noodzakelijk, dat wy Venrayers zelf aan het werk gaan om de nood van onze mede- menschen te gaan bestrijden. Als wy er ons niets van aantrek ken of er in onze eigen plaats on- menschelyke toestanden heerschen, dan kunnen wy ook niet verwachten, dat men elders interesse zal hebben. De eerste stap is gezet, contact is gelegd tusschen die Venrayers, die door het lid zijn van een vereeniging, blijken te voelen voor het werk van naastenliefde, een dagelyksch bestuur is er gekozen, dat zal stimuleeren en activeeren, en de zaak in het spoor zal zetten en probeeren te houden. Voor het gemak is aansluiting gezocht by Volksherstel Limburg, dat weer een afd. vormt van het Ned! Volksherstel-H.A.R.K. Verschillende deskundigen op aller lei gebied zegden hun medewerking toe. Wat wil het Volksherstel nu doen Het wil ieder en overal helpen, op het geheele gebied van sociale lief dadige voorzieningende menschen bijstaan in nood, raadsman zijn in de R.K. ARBEIDSBEWEGING AFD. VENRAY Woensdag j.l. werd in de Feestzaal van Servatius een grote vergadering gehouden, die zeer goed bezocht was en uitstekend slaagde. In zijn openingswoord heet de voor zitter alle aanwezigen hartelijk wel kom, zeer bijzonder Dr. Poels de grote arbeidersvriend, die na een lange afwezigheid weer eens temidden van zijn Venraysche vrienden wil ver toeven. Vervolgens verwelkomt de voorzitter de sprekers van dezen avond Dr. Gerats en Jan van Gennip. als mede Pater Remegius, welke laatste als oud-Credo Pugno-lid en als priester, voortgekomen uit een arbeidersgezin, dubbel welkom is. Na een korte inleiding nam het woord Jan van Gennip uit Venlo,die ineen kernachtige rede wyst op de grote taak van de Katholieke Arbeids- beweging in dezen tyd. Ilij legt de nadruk zeer speciaal op de grote ver antwoordelijkheid van de organisatie niet alleen, maar ook op die van de georganiseerden zelf, ten opzichte van datgene wat van ons wordt gevraagd n.l. mede te helpen aan den opbouw van een betere maatschappij in den geest van de Pauselijke Encyclieken, terwijl hy heel kort de verschillende instellingen en werkzaamheden van de Limburgsclie Katholieke Arbeids- beweging onder de loupe neemt. Dan verkrygt het woord de Eerw; Heer Dr. Gerats, die in een schit* terende toespraak de grote problemen van deze en de komende tyd belicht. Helder en klaar, toont de redenaar aan dat do toekomst zal zijn datgene wat wy er zelf van maken. De mens heeft van God ontvangen 't kostbare bezit van de vrijheid, de vrije wil. Wy allen zegt spreker, die vijf jaar lang geknecht eri onderdrukt zijn, hebben onze vrijheid nu gaan waarderen. Misbruikt die grote gave Gods van de vrijheid niet. zo roept spreker uit. 't Is de schuld van de mensen zelf, als 't ingewikkeld me chanisme van de wereldorde vastloopt, omdat zij misbruik maken van hun vryen wil. Ook deze redenaar die wy graag vaker hier zien, had ten aandachtig gehoor. Alsdan geeft de voorzitter de ge legenheid vragen te stellen waarvan enkele leden gebruik maken, betref fende de verdeling der goederen van de -Haarlem Actie". Er zyn ook nog arbeiders die op de harde vloer op stroo moeten slapen en tot heden niets ontvangen, terwyl die niets of weinig verloren reeds flink werden voorzien. Gevraagd wordt of 't be stuur in deze het nodige wil doen. Een andere vraag betreffende 't textielgoed van de Gemeenschaps dienst werd door de Geestelijk Advi seur nader toegelicht. Dan spreekt een van de leden er zijn grote vreugde over uit, dat Dr. Poels „ome Dokter" in ons midden is, en wendt dit lid zich in hartelij ke woorden tot onze grote Venrayer om hem te zeggen dat de Limburgse arbeiders, en zeker de Venray se, ver. heugd zyn hem weer terug te hebben Nu ryst ook Dr. Poels van zyn zetel op en richt zich in onvervalst Ven rays tot zijn vrienden. In eenvoudige taal zegt spreker, dat hem toch zo goed doet weer in hun midden te zyn, want alle arbei ders, zeer zeker de Venrayee, zyn mijn beste vrienden. De ruïnes van Venray, de puinhoop van onze ker ken en huizen is erg, maar de andere ruïnes, de geestelijke puinhopen die ik heb aangetroffen zyn veel erger. Met stemverheffing zegt de Dokter De arbeidslust ontbreekt, ook hier in Venray Mijn beste mensen zo eindigt spre ker, geeft 't mooie handwerk weerde plaats die 't toekomt „en werk". Na nog een vraag te hebben toe gelicht betreffende de frontsteun door van Gennip, spreekt de Eerw. Pater Franciscaan nog een kort maar geest driftig woord. Ook deze spreker werd met aandacht gevolgd, waarna de voorzitter de vergadering sliut met de gewonen groet en gebed. P. warwinkel van voorschriften, mede helpen om de rechten te verkrijgen die men heeft. Klankbord voor het leed, dat niet voldoende kenbaar ge maakt kan worden. Opsporen der stille armen of oorlogsgetroffenen die te fier zyn om te vragen, kortom op de bres staan voor het zwaar getrof fen Venray. Dat wil het en wat zal er van terecht komen? Dat is gemakkelijk 1alles of niets Niets, maar ook niets komt er van terecht, als men dit werk weer wil overlaten aan een handje vol men schen, als men in deze tyd van allergrootste nood. nog niet wil mee werken aan het lenigen van de nood van zijn medemenschen, als men nog maar blijft toezien, meewarig glim lachend over zooveel idealisme, of lasterend en kwaadsprekend, alle werk onmogelijk maakt, en waanwijs verzekerd, dat het toch wel niet zal lukken hier in Venray. Het lukt wel, en alles zal ervan terecht komen, wanneer we beseffen, dat nu meer dan ooit hulp noodig is, dat het nu de tijd is zich in te spannen voor anderen, te werken voor anderen, en anderen te helpen, alleen en alleen uit naastenliefde De toekomst zal leeren wat wy in Venray waard zyn. R. K. VENRAYSCHE MIDDENSTAND. Op 25 Sept. kwam de Venraysche Middenstand in Hotel „de Zwaan" byeen, voor de bespreking der reorga nisatieplannen en het kiezen van een nieuw bestuur. Als inleider trad op de Heer A. Koops, die vergezeld was van don nieuwen Directeur van het Limburgsch-bureau de Heer Koogman. In zyn openingswoord heette de Voorzitter, de Heer Derksen, de Heer Koops hartelijk welkom; zyn genoe gen uitsprekende, na zovool jaren hun weer gezond en wel in ons midden te zien. Ofschoon de reorganisatie plannen nog niet geheel klaar waren, zou het geheele bestuur en bloc aftreden. Om het nieuwe bestuur het beste de geheele Middenstand te laten overkoepelen, zou elke vakbond één afgevaardigde in het bestuur doen zitting nemen; terwijl men op de eerstvolgende vergadering, die over 14 dagen zal plaats hebben het z.g. dagelyksch of werk bestuur zou kiezen. Teneinde de aanwezigen gelegenheid te geven hun gedachte nog eens te laten gaan over den te kiezennieuwu voorzitter, gaf de voorzitter het woord aan den Jtleer Koops, na nog te heb ben gememoreerd, dat de midden stand in de afgeloopen jaren niet op 't mooiste blaadje heeft gestaan. Er is echter geen reden om ons in een hoek te laten trappen: wij hebben zelf onze houding te bepalen. Hy haalde de kwestie aan tusschen hem en de Raad van Advies die het niet eens noodig oordeelde op de correspon dentie van het Bestuur te antwoorden. Hy sprak de hoop uit dat 't nieuwe Bestuur zelf zijn boont jes zou doppen. De Heer Koops begint zyn uiteen zetting met enkele mededeelingen die hun oorsprong reeds vonder, aclitoi 't prikkeldraad van Beekvliet en waar aan Mr. Bach en Mr. van Hellenberg- Herben deelgenomen hadden. De organisatie moet van onder-af worden opgezet en niet van bovenaf," zooals aanvankelijk de fout was ge maakt. Hy memoreert de Commissie Woltersum waarin veel goeds zit. Het plan was echter in 1938 reeds uitge werkt door deN.R.K.M waarvan Dir. Janssen de geestelijke Vader was. Wy moeten hebben, een publiek rechtelijke organisatie: met veror dende bevoegdheden, waarvoor wy reeds gevochten hebben. Vestigings wet, winkelsluiting enz. enz., moet in handen worden gielegd der publiek rechtelijke organisatie. Onze standsorganisatie moet blijven; wy katholieken hebben een taak": wy moeten zorgen, dat onze levensbe schouwing naar buiten wordt uitge dragen: alles moet een katholieke stempel dragen. De standsorganisatie is ons vormings-instituut. Vervolgens wijst spreker er op, dat er rekening gehouden moet worden met het feit, dat voortaan een cent weer een cent zal zyn en, dat in de toekomst de klar.t weer Koning zal zijn. Na nog gememoreerd te hebben, de plannen van de regeering, om gemak kelijk crediet te geven aan crediet- waardige middenstanders en. na 'n korte belichting van de zekerheids- stelling-belasting, sluit de Heer Koops, onder hartelijk applaus, zyn rede. Bij de gehouden stemming om een voorzitter, behaalde de Heer Derksen, een groote meerderheid en werd als voorzitter herkozen. De Heer Derksen dankte voor het in hem gestelde vertrouwen en bracht zyn dank aan het oude Bestuur, waarmede hij zooveel jaren vrucht baar en prettig had samengewerkt. De geestelijke adviseur feliciteerde de Heer Derksen met zyn herbenoe ming en beschouwde zyn herkiezen als een volledige rehabilitatie van alle laster, die zich om de persoon van den voorzitter had afgespeeld. Nadat nog enkele vragen door den Heer Koops waren beantwoord, sloot de Voorzitter deze leerrijke en aan gename vergadering. O. IN EN OM DE WEDEROPBOUW De afdeling voorlichting van de wederopbouw zal in enkele artikelen de werk wijze van de wederopbouw belichten; Wat moet men doen voor noodheistel, hoe kryg ik pannen, wie levert de centen enz. De vele vra gen zullen in deze artikelen opgelost worden. Daarvoor is uw medewerking nodig,volgt dus onderstaande raadgevin gen in uw eigen belang op. Wy laten, nu we de jaardagen gaan herdenken van de stryd om Venray, de lijsten volgen van alle Venrayers, die hier en in den vreem de stierven, en van alle vreemden, die in Venray vielen. Velen zullen de namen van hun familie, vrienden en bekenden in deze droeve lijsten terugvinden. (.aten wij, nu vooral, hen nog eens extra gedenken in ons gebed, laten we bidden voor hun nabestaanden, die zulk een zwaar verlies geleden hebben. Laat het voor hen, die gespaard gebleven zyn, een aansporing zyn om te bly'ven werken voor een gelukkiger toekomst, die zulke offers niet meer vragen zal. Inwoners van Yenray, slachtoffers van oorlogsgeweld, overleden in Yenray, in het tijdvak 24 Sept. '44—2 Jan. *45 le LIJST Naam en voornamen Geb.datum OverLdatum Adres van Dyck Hendrina Maessen Jacobus H. van Meyel Cornells Muyzers, Sibertus H. Martens Theodoras G. Hendriks Hubertug G van Beesel Anna M. C. Bongaerts Anton ia J. G. Keyzers Johanna M. Muijsers Peter J. H. van Treek Teodorus M. Versteegeri Johanna M. R. van den Broek Maria M. Hendriks Heinrich J. Hoedemaekers Franc. A.Chr. Linders Hendrika J. Rongen Gerarda M. M. van de Vorle Willi. M. A. Janssen Helena W. Pouwels Isabella L. P. Baltissen Maria A, Bekkers Johanna 8. A. van Houdt Leonard us Janssen Antoinette M. M. Janssen Lambertina A. B. Janssen Thomas M. M, Kemps Anna M. A. Kemps Johannes J. Lemmens Johannes Lenssen Catharina M. Lenssen Henricus P. A. Lenssen Jacoba G. W. hinders Wilhelmus J. Maas Petronella A. van Meiiel Christiaan G. Michels Maria G. A. Michiels Wilhelmus M. Schrynemakers Anna M. J. Striibos Margaretha A. M. Tyssen Gertruda J. M. Verschuuren Ainoldina M. J. Verschuuren Maria G. W. Verschuuren Nieolaas M. A Claessen Leonardina Janssen Henricus A. F. J. Janssen Peter J. G. H. Vandevenne Edmond van Mey'el Peter J. H. Rongen Peter J. v.d. Boogaart Antonius W Philipsen Hendrikus G. J. Stiphout Wilhelm P. J. Arts Petrus M. Arts Wilhelmus P. Relouw Hendrikus M. van Rooy Johannes Wetterhahn, Christina J. Camps Martinus^C. Hoex Petronella M. G. Jeuken Hendrikus M. A. van Sinderen Joseph Verkoejjen Helena Keyzers Elisabeth J. Leyssen Johannes A. Litjens Peter J. Pouwels Theodoras M. M. van Well Johannes J. Willems Peter M. A. Derksen Anton P. J. H. Hesen Henricus G. W. Janssen Gerardus A. Peeters Martinus Th. Koffers Antonius H. Rongen Henricus W. J. Thyssen Peter J. W. Martens Josephus H. van Ooi Wilhelmus F. H. van Rens Jan Schoonderbeek Gerrit Wolters Anna M. De Maeiier Alfons M. K. Hendriks Johannes G. H. Jansen Arnoldus Noiien Bimon A. J. Oudenhoven Maria H. Zeegers Cornelia P. H. Gerrits Anna C. Janssen Albert Arts Johanna H. Olieslagers Willem A. H. H. Verhoeven Catharina J. A. Verboeven Hendrina C. A. Verhoeven Lambertus .T. A. Verhoeven Martinus A. Verhoeven Matheus H. Janssen Martinus J. A. Roeffen Albertina J. A. Smits Peter J. J. Keyzers Bertha M. Vermeulen Theodora A. M. Derks Lamberdina Michels Franciscus G. Nellen Frans H. Rutten Joseph 19 Oct. 63 24 Sept. ]31 Maart 17 28 Sept. 13 Oct 14 Oct. 15" Oct. 16 Oct. 17 Oct. 18 Oct. 19 Oct 27 Febr. 07 17 Maart 94 28 Oct. 07 22 Aug. 26 [.i 15 Maart 34 124 Dec. 42 .129 Nov. 33 4 Oct. 81 |10 Jan. 27 '19 Dc\ 02 24 Juli 89 7 April 03 123 Oct. 84 23 Dec. 64 :1 Mei 27 [24 Maart 11 130 Juni 83 25 Febr. 17 122 Jan. 07 3 April 84 17 Jan. 32 28 Nov. 11 125 April 26 30 Nov. 13 27 April 44 j 2-4 Dec. 10 20 Jan. 23 11 Maart 03 [20 April 96 8 Sept. 33 5 Febr. 34 13 Juni 06 24 Sept. 95 [17 April f~ IS Dec. 27 31 Aug. 01 13 Sept. 13 29 Oct. 29 13 Mei 27 15 Mei 97 :il Jan. 16 14 Sept. 20 3 Dec. 05 |l6 Juni 67 18 Dec. 37 }30 Juni 02 3 April 81 15 Maart 30 6 Nov. 32 |1 Mei 94 i8 Nov. 84 13 Dec. 84 12 Sept. 98 1 Maart 10 .-17 Mei 38 ;2S«Maart 43 24 Maart 36j 116 Juli 40 I 123 Jan. 31 28 Dec. 13 ,25 Oct. 17 Jan. 21 12 April 92 I 12 April 31 26 Oct. '4 Aug. 44 |2r" 29 Nov. 19 9 Maart 22 8 Nov. U '25 Febr. 25 20 Oct. 21 Oct. 22 Oct. 23 Oct. '29 17 Nov. 21 Nov. i 2 Jan. '44 Oostrum D 32 '44 Ysselstevn N 6 DeurneschewegL18 *44 Merselo M 115 '44 Bus B 1 jHiept M 86 Eindstraat 5 Gasstraat 3a Schoolstraat 2 Mgr. Nolensstraat5 Gasstraat 34 Gasstraat 3a Vlakwaterweg 12 Hagelweg 2 Langstraat 2 Merselo N 21 Vlakwaterweg 14 Langstraat 6 *44 Langstraat 13 Langstraat 16a '44 .Henseniusplein 12 jO.Oostr.weg 1 lO.Oostr.weg 26 Patersstraat 29 id id Henseniusplein 12 id Stationsweg 8 Draalstr.aat 4 id id Merselo N 21 10. Oostr.wog 17 Kolkweg 2 Patersstraat 29 Henseniusplein 10a Grootestraat 16 Stationsweg 8 jSteegsbroek I 9 iOude Oost r.weg 1 id id 1944 [Steeg K 76 Ysselstevn 1 69 hi lOostrum D 26 19441 Leunen K 60 jOvorl. weg B 26 1944 Overl. weg 2 Heuvelstraat 4 Peel plan Zuid 1944 St. Odastraat 11 id Maash.weg 20 Oostsum D 1 Zwarte Klef A 4 1944 Lull C 19 lOostrum C 35 Lull C 2 ,'Maasheescheweg lOostrum C 35 1944 Schoolstraat 2 Heide L 65 I Ysselsteyr. 1 6a (Langstraat 16a jYsselsteyn I 32b [Vlakwaterweg 1.76 1944 Patersstraat 29a Oirlo E 11 jYsselsteyn I 62 Wieöeaweg 4 Buitenweg 8 (Weverslo M 85 'Maash. weg 44 1944 Leunen K 19b Veulen H 35 jOostium C 83 [Langstraat 37 'Eindstraat 10 1944 Eindstraat 15 Boschhuizen C 64 I Hagelweg 6 j Servatius weg 12 [Overl. weg 2a Servatiusweg 12 1944 Stationsweg C 4a Servatiusweg 8 1944 Veulen I 27 Groote Markt 5 Veulen I 27 id id id id 1944 j Langstraat 56 j Hoenderstraat 37 Hoenderstraat 27 1944; Schoolstraat 2 I Maash. weg 22 Oostrum D 28 J944, Merselo M 26 1944, Veulen H 3 1945 Smakt B 2a (Verdere lysten volgen) Nog steeds komt het voor, dat by het aanvragen tot het verrichten van noodherstel verschillende eigenaren j niet weten hoe de juiste gang van zaken is. j Hierby wordt voorop gezet, dat momenteel natuurlijk alleen die voor zieningen getroffen, kunnen wordeh die voor een noodzakelijke water voorziening noodig zyn. Daarom is het gewenst dat de eigenaren alleen een aanvraag tot herstel indienen, wanneer volgens hem de herstelling van een pand voor de winter nodig is. Hoe moet men nu te werk gaan om teleurstellingen en onnodig tyd verspillen te voorkomen, afgezien van reeds vroegere fop een andere wijze ingediende aanvragen, dus alleen voor die eigenaren die nog geen aanvragen tot noodherstel indienden. De betreffende eigenaar gaat naar het bureau der Wederopbouw aan de de Leunseweg, in het Patersklooster en geeft daar zijn wens tot bet ver richten 'van noodherstel te kennen. Hierby kan hy dan opgeven of hy een bepaalde voorkeur voor een aan nemer heeft of geen voorkeur heeft, voor een aannemer, welke dan door de dienst der Wederopbouw wordt aangewezen. Vervolgens behandeld de Weder opbouw de ingekomen aanvragen en wordt het materiaal voor noodherstel, door een vertegenwoordiger van de wederopbouw en de aannemer opge nomen, de daarvoor bestemde formu- lieren door de aannemer ingevuld en ingediend. Deze formulieren worden goed gekeurd en naar urgentie be-

Peel en Maas | 1945 | | pagina 1