r iiiiillBSiSI Kieipootaardappelen DE GRUYTER H. HANSSEN llllii""»'- Versch is altijd smakelijker! VERVENen STOMEN E. v. d. HEUVEL BINNENLAND I Boekhoudingen Alle Belastingaangelegen- heden Koop-, Huur- en Pacht- contracten Memories van Successie Verzekeringen Offïcieele Landbouw- mededeelingen Yoor levering a.s. Heifst: Eersteling, Bintje, Eigenheimer, Beve lander, Furore, Industrie, Rode Star, Wilpo, Alpha, enz, klassen AA, A, AB, B onder plombe N.A.K. Regeringsprijs. Afkomstig van de allerbeste klei-selectievelden. Wij vertegenwoordigen en betrekken reeds jaren ons pootgoed van de van ouds bekende firma N. V. J. L. ROBERTUS, WINSCHOTEN. Beleefd aanbevelend, 3 Verheiien s Zaadkandel Uunen Dat geldt ook voor koffiesurrogaat. De gruyter, met zijn eigen winkels en zijn speciaal bevoori^udings-systeem is steeds in staat, U versch koffiesurrogaat te leveren! DE koffiezaak DE theezaak Administratiekantoor Grootestraat 31 Kantooruren: MAANDAG- on DONDERDAG- voormiddag van 10 tot 12 uur. roggevlokken voldoen aan hooge eischen van kwaliteiteen» product van de Quaker en H-O fabriek. Vraag ze voor uw gezin, zie de practi^che^ recepten op het pak. ATTENTIE IHet beste adres voor van alle voork. kleedingstukken, Iff |pw mm w&ïd. hiïfwï Rouwgoederen binnen 24 uur. 8T00MVERVERIJ en CHEM. WASSCHERIJ Let op 't juiste adres Marktstraat 2a Paterslaan 18 voor de Provincie Limburg DORSCHTARIEF OOGST 1914. De volgende wettelijk vastgestelde dorschtarieven zijn voor Limburg i vastgesteld: 1. Voor het dorschen van produc ten oogst 1944 en het persen, dan wel na dorsching binden van het daarvan afkomstige stroo, mag een vergoeding in rekening worden ge bracht, welke is berekend, hetzij naar de hoeveelhóid gedorscht product, hetzy naar den tijdsduur van liet dorschen, met dien verstande, dat afgerekend wordt zooais voor oogst 1943 gebruikelijk was, tenzij partijen anders overeenkomen. 2. De vergoeding, berekend naar de hoeveelheid gedorscht product, mag per 100 kg. ten hoogste bedra gen f 0.85. 3. De vergoeding, berekend naar den tijdsduur van het dorschen mag per dorschuur ten hoogste bedragen bjj gebruik van een dorschmachine met een normale capaciteit per uur van 1500 kg of meer f 10.25 1200-1500 kg f 8.75 1000-1200 kg f 7.25 800-1000 kg f 5.75 600-800 kg f 4.25 600 kg of minder f 3.75 4. Bovendien mag in rekening worden gebracht: a indien méér dan twee in dienst van den dorscher zijnde personen bij de dorschmachine werkzaam zijn; het werkelijk aan deze meerdere personen betaalde arbeidsloon voor zoover wettelijk geoorloofd, vermeer derd met de sociale lasten, gedorscht product, indien in tariefloon en met het werkelijk dorschuur, voorzoover wettelijk toelaatbaar, verhoogd met de sociale lasten, indien in uurloon wordt gedorscht. b. de kosten voor het bü het bin- den en persen van het bij de dor sching verkregen stroo gebruikte touw en draad, welfce onderschei denlijk ten hoogste per 1000 kg stroo mogen bedragen bij gebruik van een draadpers f 1; stroobinder, waarbij 't. stroo met 1 band gebonden f 1.35 met 2 banden f 2.20 en bij een touw- pers f 1.65 met dien verstande, dat wanneer bij gebruik van een touw- pers het stroo met 1 band wordt gebonden, hiervoor f 1 mag worden gerekend; c. een bedrag van f 5 als vergoe ding voor het vervoer van de dorsch machine naar de plaats waar de dorsching wordt verricht, alleen in dien het vervoer plaats vindt over eon afstand van ten minste 50 M; d. bij dorsching met behulp van een zelfvoeder en of kafblazer 4 ct. per iOO kg. gedorscht product dan wel 50 ct. per dorschuur voor elk dezer apparaten. 5. De vergoedingen worden met 5 ct. per 100 kg. gedorscht product on- dei^cheidenlijk met 50 eb per dorsch uur verminderd, indien het bij de dorsching verkregen stroo door den dorscher niet wordt gebonden of ge perst. 6. De vergoedingen wordenr indien het dorschen plaats vindt met een dorschmachine aangedreven dooreen electromotor, verminderd met 25 ct per 100 kg gedorscht product onder scheidenlijk met: hij gebruik van een dorschmachine met een normale ca paciteit per uur van: 1500 kg of meer f 3.75: 1200—1500kg f 3; 1000-1200 kg f 2.50; 800-1000 kg. f 2; 600—S00 kg f 1.50; 600 kg. of minder f 1.25. Hiertegenover mag hij electrisch dorschen een vorhooging worden toegepast met' de wettelijk toelaat bare kosten voor den bij de dor sching verbruikte electrischen stroom en de wettelijk toelaatbare kosten van aansluiting voor electrischen stroom. I De P.V.C. voor Limburg. Mestcontracten 1944/45 I De Prov. Voedsekommissaris voor Limburg maakt bekend: j dat evenals vorige jaren wederom mestcontracten zullen moeten wor den afgesloten wil men voor huis- slachting in aanmerking komen. De algemeene richtlijnen voor het afsluiten van mestcontracten zijn dit jaar iets anders dan verleden jaar, Jaar thans het zwaartepunt op de fokkerij is gelegd. Do algemeene normen zijn als volgt: I a. boneden 5 HA een contract- varkon indien een zeugentoewijzing aanwezig is. b. 5—9.99 HA 1 per bedrijf plus een per toegewezen zeug met een maximum vaii twee. c. 10—14.99 HA een per bedrijf plus een per toegewezen zeug. d. 15—24.99 HA 2 per bedrijf plus een per toegewezen zeug. e. boven 25 HA 3 per bedrijf plus een per toegewezen zeug. Met nadruk zij erop gewezen, dat deze normen in bépaalde gevallen hooger of lager gesteld kunnen wor den. Alle contractvarkens moeten uiterlijk 15 Nov. a.s. zijn ingelegd. Het is in het belang der varkens houders, welke contracten moeten afsluiten, hiervoor te zorgen, daar het zich laat aanzien dat de biggen n'a Nov. a.s. schaarsch zullen worden wegens de verdere beperking in de fokkerij. Eerst nadat .alle contract- varkens op de bedrijven aanwezig zijn, kan een machtiging tot huis slachting worden afgegeven. Het houden van varkens Op 15 Juni j.l. zijn maatregelen aangekondigd om uitbreiding van den varkensstapel tegen te gaan. De fok kers met uitzondering van hen, die op 1 Januari 1944 lid waren van een erkend varkensstamboek mo gen nh 1 September 1944 niet meer naast hun fokzeug een jong zeugje op fokvergunning aanhouden. Een van de twee dieren moet vóór dien datum zijn geleverd aan het Vee- en vleeschaankoopbureau, dan wel op 'een mestcontract of huissiachtings- vergunning zijn ondergebracht. Mest contracten kunnen nog slechts tot 1 September/ 1944 worden afgesloten. Na dien datum wordt de afgifte van contracten stopgezet. Aangenomen mag worden, dat het een ieder mo gelijk is zich voor dien datum van een contractvarken te voorzien. Per 1 September a.s. mogen geen dieren, welke zwaarder zijn dan 12Va kg voor zoover zij niet worden gehouden op een geldige vergunning of con- tract, worden aangehouden. Gelegen heid zal worden gegeven overtollige dieren tegen nader te bepalen voor waarden aan het Vee- en Vleesch aankoopbureau te leveren. Van ge noemden datum af zal het dus niet meer zijn toegestaan, biggen boven 12'/, kg. aan te houden zonder gel dige vergunning of contract. Onmid dellijk na 1 Septembe; a.s. zal op alle bedrijven worden gecontroleord, of da aanwezige varkens en biggen boven 12VS kg. inderdaad op een gel dige vergunning of contract worijgn aangehouden. DISTRIBUTIE-NIEUWS. In liet algemeen kan «le winkelier niet uit voorraad leveren. Er Ivordt nog eens onder de aan dacht gebracht, dat het den winkelier in het algemeen niet mógelijk is textieigoederen, welke onder inleve ring van speciale vergunning kunnen worden gekocht, uit voorraad te leveren. De productie is namelijk niet voldoende voor het in voorraad geven van textieigoederen by de vele win keliers. In de gevallen, dat de winkelier het gevraagde artikel niet in voor raad heeft, neemt liij de vergunning in ontvangst. Hij levert echter het artikel eerst af, nadat hij op de ver gunning is bevoorraad. Het spreekt vanzelf, dat men hierdoor eenigen tijd en, wanneer de productie op dat oogenblik onvoldoende is om aan de vraag te voldoen, zelfs geruimen tyd - op de levering van het ge vraagde artikel zai moeten wachten. Indien een winkelier een vergun ning niet zou willen aannemen, wende men zich tot een anderen winkelier. In elk geval zal men in dien men zich daartoe eenige moeite" getroost, binnen den geldigheidsduur van de vergunning zeker een win kelier vinden, die de vergunning gaarne in ontvangst neemt. De ver gunningen zullen daarom in het algemeen niet verlengd kunnen worden. Wanneer men gegronde redenen heeft om aan te nemen, dat een be paalde winkelier, dio weigert op de vereischte distributiebescheiden een textielartikel af te geven, dat artikel wel in voorraad heeft, kan men zich met een klacht daarover wenden tot de Centrale Textiel-inspectie, Jan Willem Brouwersplein 20 te Am sterdam. Met bijzondere wensclien en eischen kan geen rekening worden gehouden. De textielpositie laat niet toe, dat met bijzondere eischen of wenschen ten aanzien van kwaliteit of soort ekening wordt gehouden. De win kelier kan slechts die goederen le veren, welke hy in voorraad heeft, of zelf ontvangt. Het publiek zal dus genoegen moeten nemen met die kwaliteit of soort van het artikel, die de handelaar kan leveren. Indien men b.v. een vergunning voor een deken heeft, kan men, indien slechts dek'ons van een andere soort voorra dig zyn, dus niet -verlangen, dat men een gestikte deken ontvangt. De vermelding op een vergunning „een deken naar keuze" beteekent, dpt de winkelier die deken mag leverep, welke hij op dat oogenblik in staat is af te leveren, of welke hy ter aflevering toegezonden krijgt. De voedselvoorziening In verschillende diocesen in Neder land is afgeloopen Zondag een Her derlijken Brief der Bisschopper. voor gelezen, waarin de vroegere opmer kingen inzake de ontoelaatbaarheid van dgn zwarten handel en den daaruit voortvloeienden woeker her haald worden en de boeren en andere landbouwproducenten opnieuw aan gespoord worden, de door hen ge oogste producten ter beschikking te stellen van de daartoe bevoegde Ne- derlandsche instanties. Slechts deze instanties zijn in staat zoo wordt in den Herderlijken Brief gezegd, een eerlijke en rechtvaardige verdeeling van de dringend noodzakelijke levens middelen voor de geheele'bevolking van het land, in het bijzonder ook voor de minder bemiddelde inwoners ,der steden, tot stand te brengen. Bij dit bericht teekent het A.N.P. het volgende aan: Zooals bekend, ligt de levensmid delenvoorziening van het Nederland- sche volk uitsluitend in handen van de Nederlandsche instanties. Evenzeer is het bekend, dat de in Nederland geproduceerde levensmiddelen in vol len omvang beschikbaar zyn voorde voorziening van de' bevolking en bovendien insluitend voor de voor ziening vafl"de bezetting. Het Duit- Rijk stelt zelfs vrij groote hoeveel heden graan beschikbaar, waarvoor een overeenkomstig kwantum groen ten en andere speciale producten naar» het Duitsche Rijk gaan. Wanneer derhalve levensmiddelen in den zwar ten handel komen worden deze slechts onttrokken aan de normale voorzie ning van de Nederlandsche bevolking. Nieuwe regeling van de belasting op bier. Met ingang van 15 Augustus 1944 wordt bij invoer van bier een accijns geheven van 10 gulden per hectoliter. Het specifiek invoerrecht op hier, ander dan Duitsch bier, bedraagt van 15 Augustus 1944 af f 4.50 per hecto liter. Voorts worden van genoemden datum "af 100 opcenten geheven op den accijns van bier, dat hier te lande wordt vervaardigd, dan wel uit het buitenland wordt ingevoerd. Ten aanzien van hoeveelheden bier, met inbegrip van nog niet geheel afgewerkte brouwsels, welke bier brouwers op 15 Aug. 1944 voorhanden hebben, wordt nagevorderd en wel teti bedrage van f 5.60 perheetolitor- graad wordt, dat voor de bereiding van die hoeveelheden is gebezigd. De bierbrouwers zijn verplicht van die hoeveelheden vóór 19 Augustus 1944 schriftelijk aangifte te doen bij den ontvanger der accijnzen, onder wiens kantoor de brouwerij is ge vestigd. Gedroogde abrikozen voor kleuters. Voor kinderen geboren in 1940 en 1941 zullen binnenkort wederom 100 gram gedroogde abrikozan beschik baar worden gesteld. Men moet hier toe bon reserve D 69 vóór of op 12 Augustus a.s. bij zijn'winkelier in leveren, desgewensclit tegen ont vangstbewijs. In verband met de bevooirading van den handel js het niet mogelijk nauwkeurig mede te deelen wanneer de abrikozen afge leverd zullen worden. In het algemeen zal echter begin September met de aflevering kunnen worden begonnen. Cartonverpakking. Met ingang van 17 Aug. a.s. mo gen winkeliers nog slechts dan waren in daarvoor bestemde kar tonnen verpakking afleveren, wan neer het publiek een gelijke hoe veelheid karton bij hen inlevert. Alleen bij den aankoop van genees middelen geldt deze inleveringsplicht niet.

Peel en Maas | 1944 | | pagina 4