H. HANSSEN „Neerlandia" V. PIJLS BINNENLAND GESLOTEN „Eeuwige Lente" GESLOTEN P. v. OPBERGEN I Boekhoudingen Alle Belastingaangelegen heden Koop-, Huur- en Pacht- contracten Memories van Successie Verzekeringen Norka vlugkokende roggevlokken, een graanproduct dat U smaakt! Voor STOOMEN en VERVEN naar P. J. Volleberg, Merseloscheweg 7 Officieele Landbouw- mededeelingen ^MoT*' indie" noodiS n<* van 7 tot en met 12 Aug. Fa. M. J. Vollebergh Zonen Meubelfabriek. Vanaf Zondag 6 Augustus t.m. Vrijdag 11 Augustus wegens vacantie GESLOTEN. Schoolstraat. Wegens vacantie GESLOTEN van 7 t m. 12 Augustus. Onze zaak is gesloten wegens vacantie van 7 t.m 12 Aug. J. Claessens Goedkoopo Winkel. van 7 tot 14 Aug. M. Dirckx, Leunen Schoenhandel. Wegens vacantie is onze zaak van 7 t.m. 12 Aug. GESLOTEN. Manufacturenhandel Wegens yacantie is onze zaak van 7—12 Augustus GESLOTEN. Kousenrep. „Philona" Bindstraat 6. Wegens vacantie is onze zaak van 7—12 Aug. GESLOTEN. GEBR. JEUKEN) Administratiekantoor Grootestraat 31 Kantooruren: MAANDAG- en DONDERDAG- voormiddag van 10 tot 12 uur. Vraag uw winkelier. Zie de practische recepten op het pak Quaker Oats - Graanproducten N.V. Fabriek te Helmond. Agentschap Venray, Telefoon 394' Het van ouds bekende adres, pT rr/ Ci rwt lAWAl AVfr.l „ioAAv/1 - 4-aknlr ciin voor de Provincie Limburg Vervoer aardappelen uit volkstuinen. Voor het vervoer van aardappelen afkomstig van volkstuintjes zijn de navolgende voorwaarden gesteld: le. het bewijs van inschrijving als volkstuinder verstrekt door den Prov. Voedselcommissaris moet bij controle steeds getoond worden- Het buis adres op het persoonsbewijs van den vervoerder moet gelijk zijn aan het huisadres van inschrijving. 2e. Het vervoer moet plaats hebben op een werkdag in het tijdvak van 29 Juni tot 18 November 1944. uit sluitend vanaf 17.30. ('s-Zaterdags vanaf 13 uur) tot een half uur na Zonsondergang en wel langs den kortsten weg van volkstuin naar woonhuis van ingeschrevene. 3e. In eén keer mag niet meer dan 25 kg. vervoerd worden. Bij vervoer van de geheele opbrengst op één dag of wanneer vervoer plaats heeft door hen die als landarbeiders oen per ceeltje grond van hun werkgever als tuin in gebruik hebben, moet bij den pi. Bureauhouder een groen vervoer bewijs aangevraagd worden. De P.Y.C. voor Limburg. Melkbonuen op Vrijdag en Zaterdag inleveren. Zooals bekend, kan met ingang van de distributieporiode, welke op 6 Aug. a.s. begint, het publiek eerst des Maandags op de nieuwe melkbon nen melk betrekken in plaats van zooals tot nu toe, reeds des Vrijdags en Zaterdags. Het is gebleken, dat dp meening heerscht, dat men nu ook eerst des Maandags de nieuwe melkbonnen aan den melkslijter moet afgeven. Dit is echter' onjuist. De melkbonnen zijn namelijk bestelbon nen, d.w.z. dat de melkhandelaar eerst dan melk van de fabriek kan krijgen, wanneer hij daarvoor van te 'voren bonnen heeft ingeleverd. In dien men des Maandags en volgende dagen melk wenscht te betrekken, dient men op den daaraan vooraf- gaanden Vrijdag of Zaterdag de bon nen bij den melkliandelaar in te leveren. Rantsoeneering electriciteit. De rantsoeneeringspereentages van de navolgende bedrijven zijn met in gang van de eerste meteropneming na 1 Juli 1944 als volgt samengesteld: Kappersbedrijven 50 pet., winkels en warenhuizen 30 pet. en hotels, café's en restaurants 40 pet. Olie-premies. De oliepremie voor teler en arbei der, 'zoowel als de premie voor het extra boven de minimum te verant woorden hoeveelheid ingeleverd kool zaad, zal op korten termijn na de inlevering van het koolzaad worden verstrekt. Het is de bedoeling, dat de telers, die al hun koolzaad heb ben afgeleverd en aan de minimum eischen voldoen, binnen eenige dagen een verklaring van den P.B.H. ont vangen, waarmee zjj bij den plaatse- lijken distributiedienst een toewijzing voor olie, margarine of spjjsvet in ontvangst kunnen nemen. In het algemeen zal iedere teler binnen eenige weken nadat hy zyn koolzaad heeft ingeleverd, zijn pre mie in natura kunnen ontvangen. Degenen, die het koolzaad het eerst inleveren, zull»n even langer moeten wachten, daar het zaad eerst naar de fabrieken moet om olie, vet of margarine te fabriceeren. Reeds voor September zal men voldoende mar garine op de toewijzingen kunnen betrekken, terwyl degenen, die olie of vet wenschen, deze zeker in den loop van September zullen krygen. De teler-ontvangt voor iedere 100 kg. koolzaad, die ingeleverd wordt boven de minimum te leveren hoe veelheid, een toewijzing, die geldig is voor 20 kilo olie of spysvet of 25 kg margarine. De minimum toewijzingen zyn 2 kg. Degenen, die in de toe komst andere producten hoven de minimum te leveren hoeveelheid in leveren, zullen desgewenscht voor 't gedeelte, dat zy mogga behouden, toewijzingen voor havermout, bloem, peulvruchten e.d. kunnen ontvangen, waarby oenzolfde methode zal wor den toegepast, opdat de telers geen maanden op hun premies behoeven JiJT- -tttoolI v*/ifffiw V on 1 AnrvancfATI 3 TJHLIÜIIIAAI Wegens communistische actie terechtgesteld» Het Duitsche Obergericht in het bezette Nederlandsche gebied heeft als Sonder-gericht den Nederlander Jan Postma ter dood veroordeeld. Postma was een der leidende figu ren van de C.P.N. en heeft op een vooraanst.aande plaats gedurende de jaren 1942 en 1943 als leidend func tionaris der illegale C.P.N. en als uitgever van een communistisch op ruiend geschrift geijverd. Het vonnis is na onderzoek van de mogelijkheid van gratie voltrok ken. De Nederlanders: 1) Albert Huisman, kolenhandelaar te Zaandam 2) Joscphus Swolfs, laborant te Zaandam 3) Willem van den Burgh, politie beambte te Amsterdam, zijn bij vonnis van het Duitsche Obergericht als Sondergericht ter dood veroordeeld. De veroordeelden zijn op illegale wyze werkzaam geweest in dienst van de verboden communistische party en wel Huisman en Swolfs door deelneming aan aanslagen op verkeersinstallaties en installaties der Duitsche weermacht, van den Burgh door het doorgeven van vuur wapenen. Het vonnis is na onderzoek van de mogelijkheid van gratie voltrok ken. Overval. In den nacht van Zaterdag op Zondag werd te Meyel een overval gepleegd in de kapitale boerderij van den heer H. Leendsrs. Zes in uniform der marechaussee gekleede personen drongen het huis binnen, waarbij een hevige vechtpartij plaats vond. Twee zoons van Leenders werden door revolverschoten in de borst zwaar gewond, zoodat ze direct naar het ziekenhuis moesten worden ge bracht. De verwonding van een van hen was levensgevaarlijk. Een partij spek, kleeren en geld zyn verdwenen. Let op den coloradokever Dit jaar zijn tot in de provincie Utrecht en zelfs in meer Noord- Oostelijke richting, hetgeen tot nu toe niet het geval was, velo colorado kevers 'gevonden. Ook thans kan het gelukken de vestiging van dezen kever onmogelijk te maken, als alle plaat sen, waar de kevers zijn terecht ge komen en zich hebben voortgeplant, worden ontdekt. Iedere verbouwer van aardappelen ook hij, die slechts voor eigen gebruik teelt dient er regelmatig op te letten, of kevers op zijn gewas dan wel vretery van lar- vpn aan het gewas te bespeuren zyn. De kevers zijn ruim 1 cm groot, geel tot bruingeel van kleur met overlangsche zwarte strepen op den rug; de larven zijn kenbaar aan een dik, gezwollen lichaam van roode kleur met zwarte stippen op de zijden. Van elke vondst stelle men onmid dellijk de politie in kennis, nadat men de vindplaats met een stok of tak duidelijk heeft gemerkt. Vergunningen voor aankoop van kantoormeubelen. Blijkens een publicatie in de staats courant van 28 Juli '44 moeten, in afwijking van het eerder hekend ge maakte, Nederlandsche particuliere koopers, mits niet behoorende tot de categorie slachtoffers van oorlogs geweld, aanvragen om vergunningen tot het koopen van kantoormeubelen indienen bij het Rijksbureau voor Glas, Keramiek en Houtproducten te 's-Gravenhage op bij dit rijksbureau verkrijgbaar gestelde formulieren. Vergunningen tot het koopen van kantoormeubelen moeten dus door bedoelde gebruikers niet by de ge meentelijke distributiediensten wor den aangevraagd. Ongeraffineerde olie is verboden bezit. Bij verordening van het bedrijfschap voor margarine, vetten en oliën is het voorhanden hebben van ongeraffi neerde olie thans verboden. Ieder, die thans in het bezit is van ongeraffi neerde olie, die alleen langs sluik wegen verkregen kan zyn, pleegt daarmede een strafbaar feit. Amateurstabak oogst 15)44: Ieder, die tabak voor eigen gebruik heeft geteeld, kan deze tabak evenals vorig jaar ook thans weer bij een daartoo aangewezen fermenteer en kerver laten verwerken. Bovendien is thans de mogelijkheid opengesteld in plaats van kerftabak sigaretten te doen vervaardigen. f KJXJ De voedilig vaii önze konijneih Reeds meermalen is gewezen op de beteekenis van onkruiden als voedsel voor de konijnen. Behalve onkruiden zijn er nog vele andele gewassen; die men aan zijn dielen kan geven. Zij, die de aanwijzingen van den Rijks voorlichtingsdienst voor de Pluimvee teelt hebben opgevolgd en op verloren stukjes grond gewassen, zooals aard peer, zonnebloem, mergkooi, boeren kool en selderij hebben verbouwd, kunnen daarvan thans reeds pïofi- teeren. De aardpeer kan men evenals de zonnebloem in haar geheel dus stengel en blad opvoeren. De aard peer, die veel overeenkomst vertoont met de zonnebloem, vormt knollen, die een uitstekend konijnenvoer op leveren. De groote knollen kan men oogsten, doch daar zij gemakkelijk rotten zijn zjj in groote hoeveelheden moeilijk te bewaren; men kan ze daarom beter in den grond laten zit ten en al naar behoefte oogsten. De zonnebloem levert een flinke hoeveel heid groenvoer: daar de zonnebloem pitten veel olie bevatten, vormen zij een bijzonder goed krachtvoer, dat bij uitstek geschikt is voor jonge dieren en zoogende voedsters. Zjj kunnen daarom beter tot het voorjaar worden bewaard. Van de mergkooi kunnen de over langs doorgesneden stengels, nadat de bladeren zjjn opgevoerd, eveneens aan de konijnen worden gegeven. De konijnen eten deze planten graag. Daar zij echter niet winterhard zjjn, moeten zjj vpór het intreden van den vorst opgevoerd. Boerenkool daarentegen kan men rustig laten staan en tenzij er zeer strenge vorst in treedt den geheelen winter door voeren. Met wat overleg kan men dus ook in den winter behalve het krui- denhooi altijd ook nog wel wat groen voer geven. Wanneer men het nog niet heeft gedaan, dan mag men nu niet langer meer wachten met op eik beschik baar stukje grond boerenkoolplanten uit te zetten. Selderij kan men meer als een artsenijmiddel beschouwen. Zoodra men bemerkt dat er ook maar iets aan de spijsvertering van het dier hapert kan men door het voeren van selderij misschien grooter onheil voorkomen. Onze konijnen behoeven dus ook in den winter geen gebrek te lijden, doch het aantal konijnen dat men wil aanhouden moet men aanpassen aan de hoeveelheid voedsel, dat voor de dieren beschikbaar is. Men moet dus straks met niet meer konijnen den winter ingaan dan men zal kun nen voeren. VAN ALLES WAT. Rheumatiek. Rheumdtiek komt in de lage lan den aan de zee en in de aangrenzen de gebieden veelvuldig voor. Arnold Zimmer deelt mede, dat het aantal gevallen van z.g. rheumatiek zich bij de ziekenfondsen verhoudt tot het aantal gevallen van tbc als bijna vior staat tot één. Het aantal sterfgeval len wegens tbc was volgens zijn statistiek echter 70 maal "zoo hoog als dat wegens rheumatische aan doeningen. (R. N. M. EijkeJ, Arts) Uit koffie wist een Zweedsch in genieur caffeine, vet, smeerolie, gerstezuur, brandolie, aceton en methylalcohol te bereiden. Een uit komst voor landen, die met een over schot aan koffie zitten. Over de Vrouw. Men moet een vrouw kiezen met de ooren en niet met de oogen. (lelchior de Santa Cruz). Inmaak in azijn: komkommers, augurken, uitjes, Sterke, tevoren ge kookte azijn van een goed soort nemen. Met zorg te werk gaan en nu en dan nagaan, of geen schimmel vorming optreedt. Inmaken in- zout. Neem zoo versch mogelyke groente, maak deze zoo zorgvuldig mogeiyk schoon en laat ze terdege uitlekken. Hetinmaakvat moet beslist gaaf, heel goed schoon gemaakt en omgespoeld zijn. Druk de groenten laag om laag met het zout in het vat (de verhouding is meestal op 15 kg. groenten 1"/, kg. zout) en leg bovenop een schoon doekje waar op een plankje dat ge met een steen plaateaa ar6n op aen koele Kjjk de eerste tijd iedere week na, of zich geen kim aan de oppervlakte heeft gevormd. Als dat het eeval is verwyder die dan zorgvuldig, spoei het doekje uit, reinig plankje en

Peel en Maas | 1944 | | pagina 4