MAAS WEEKBLAD VOOR VENRAY EN OMSTREKEN BUITENLAND BINNENLAND TOESTAND VOOR EUROPA DREIGEND De aanslag op den Fuehrer. Churchill OTer de voorbereiding der invasie. Finsche president afgetreden. Mannerheim opvolger. GOED YOORGAAN DOET GOED "VOLGEN Turkije en Duitsehland. ROEREN, WERKT MEDE AAN DE YET VOORZIENING VAN UW VOLK: SCHEURT vóór 10 AUG. Tien textielpunten aangewezen Knoeien met melk. ZONDAGSDIENST. Dr. YERCAUTEREN. 65e Jaargang No Bi Verantwoordelijk voor den geheelen inhoud: A J. van den Munckhof, Venray. Tel. 512 Giro 150652 K 2446 P 1100/1 PEEL UITGAVE DRUKKERIJ FIRMA VAN DEN MUNCKHOF, GROOTESTRAAT 28 VENRAY Zaterdag 5 Ang. 1944 Advertenties 12 ct. per 3 mm. Vraag en aanbod 10 ct. per 3 mm Vraag en aanbod betrekkingen 8 ct. per 3 mm Abonne mentsprijs: Venray 70 ct buiten Venray 80 ct per 3 md., losso numrn. 6 ct. De ontwikkeling van den toestand aan de fronten en de loopende diplo matieke acties bieden thans weer een zeldzaam vruchtbaren bodem voor sensationeele berichten en geruchten, fantastische beschouwingen en lee- ken-voorspellingen. De wildste ge ruchten doen de ronde en onder het voortvertellen groeien ze aan tot monsterachtigen omvang. De verha len rond den aanslag op den Führer zyn er een sprekend voorbeeld van. Die geruchtenstroom behoeft ons geenszins te verbazen. De niet-ingewyde hoort de berich ten, teekent de verschuivende fron ten aan op een kaart en trekt daar uit zijn conclusies, zonder met andere factoren dan deze front wijzigingen rekening te houden. Tót hem sprak de laatste weken vooral de zoo drei gende vorm, die do ontwikkeling van den toestand in het Oosten aannam. Hy zag daar, dat de Duit- sche legerleiding enorme gebieden prijs gaf, welke in de voorgaande jaren met groote inspanningen op de bolsjewisten waren veroverd. Hij zag, hoe bij de Anglo-Ameri- kaansche invasie in "West-Frankrijk Duitschland's vijanden,dank zij voor al hun superioriteit in de lucht en ter zee, langzaam maar zeker vasten voet verwierven en hoe zy de tweede faze der invasie ingingen met een ook in Berlijn als vrij belangrijk be titeld resultaat: een doorbraak ten Zuiden van St. Lo. Hij zag verder, dat na lange maan den stilstand in Italië een offensief werd ingezet, dat reeds Florence bereikt heeft. En op diplomatiek terrein ontwaart hy, dat Turky'e onder druk der An- glo-Amerikanen en bolsjewisten heeft gebroken met Duitsehland, wat wel licht uitdraait op oorlog met Europa, wat de positie van Bulgarije in 't geding zal brengen en de heele situ atie in Oost-Europa zou wijzigen. Voeg daarbij, dat Finland in een zeer moeilijke positie is komen te verkeeren, en dat ook de as-partner in 't Verre Oosten Japan, goeddeels in 't defensief is gedrongen, vooral doordat zyn vloot, wat de vliegtuig service betreft, verre in de minder heid is met de Amerikaansche vloot, dan is met deze korte weergave van den toestand, zooals zich die voor den leek openbaart, voldoende ver klaard, waarom de oningewijde de strijd voor Europa en Japan als zeer moeilijk ziet, om niet van hachelijk te spreken. Wy zeiden echter reeds: de leek kan alleen de uiterlijk waarneembare feiten zien; hij kan geen blik slaan de plannen en de bedoelingen van de leiders van den Driebond, hy kan niet beoordeelen, welke machten aan menschen en materiaal en vooral ook aan nieuwe wapenen de verde digers voor den strijd om de eind beslissing in petto houden. In Berlijn verwacht men, dat de fase van den verdedigingsoorlog in 't Oosten spoedig tot het verleden zal behooren. Tegenover het prijsgeven van grond gebied staat tijdwinst, die benut wordt voor een krachtige concentra tie van hun strijdkrachten, om weer tot offensieve operaties over te gaan, Martin Hallensleben, de militaire correspondent van het D.N.3., geeft in een beschouwing over den mill tairen toestand als zijn meening te kennen, dat de Duitsche oorlogslei ding ten slotte zal bewerken, dank zy haar weer toenemende kwalitatieve superioriteit, dat deze oorlog zal ein digen met de garantie van 't eigen leven van alle Europeesche volken. Het was reeds het vorige jaar- dui delijk en door Teheran bevestigd, zoo schrijft hy, dat de tegenstanders van Duitsehland het doel nastreefden uiterlijk in den herfst van 1944 de beslissing te hunnen gunste af te dwingen. Daar de Duitschers met deze ontwikkeling rekening moesten houden, kan men aannemen, dat het sterkere defensieve karakter van hun oorlo j oering alleen erop gericht was de geallieerden te verhinderen dit doel te bereiken. Het kon er voor hen in de eerste plaats slechts op aankomen tijd te winnen voor het ten volle effectief wórden van be paalde eigen inspanningen. De harde tegenstancl der Duitschers op alle oorlogstooneelen is een bewijs, dat zij van de leiding tot aan den laatsten grenadier ervan overtuigd zijn den oorlog de laatste beslissende wending te geven, zoodra het gelukt het algemeen offenpief der geallieer den van dit jaar het hootd te bieden en hun het laatste succes te betwis ten, zelfs met zeer zware verliezen. Deze opvatting schijnt reeds juist te zullen blijken. De uitlating van den nieuwen chef van den Duitsehen generalen staf, Guderia, wordt in kringen der Duitsche generaliteit ten volle beaamd. Het is des te opmerkelijker omdat deze man, die zoo karig met wooden is, behoort tot de vertegenwoordigers van de Duitsche generaliteit, wier terughoudendheid elke opmerking, die over hun lippen komt, zeer nauw keurig en voorzichtig doet afwegen. DeDuitsche maatregelen zyn sedert dien getroffen met een energie, die die opmerkelijke uitlating van den chef van den Duitsehen generalen staf in ieder opzicht als bjj de wer kelijke kracht van het .Duitsche potentieel ten achter blijvend moet doen schijnen. Tegen den vroegeren burgemeester van Leipzig, dr. Karl Goerdeler, die in 1932/33 Rijkscommissaris is ge weest voor de prijsvorming, is wegens medeplichtigheid aan den aanslag op den Fuehrer, een verzoek tot aan houding uitgevaardigd. Zijn laatste woonplaats was Leipzig. Sedert 20 Juli is hy voortvluchtig. Yoor mede- deelingen, die leiden tot- zyn arresta tie, is een belooning van een millioen Ryksmark uitgeloofd. Churchill heeft "Woensdag in een Lagerhuisrede o.a. het volgende ver klaard Betreffende de gevechten in Eu ropa zou men een heel boekdeel vol moeten schry'ven om de geschiede nis van den overtocht over het Ka naal en de landing op Franschen bodem na te vertellen. Aangezien hy slechts eenige minuten den tijd had, moest hy een selectie toepassen. Uit zyn verhaal bleek, dat de keuze der kuststrook, waar zou worden geland, reeds gedaan was by de be sprekingen in Quebec. In Teheran is Stalin de belofte gegeven, dat het invasieplan eind Mei of begin Juni zou worden verwezenlijkt.Stalin van zyn kant heeft beloofd dan alle Rus sische légers in den strijd te werpen, hetgeen inderdaad bjj het algemeene offensief in het Oosten ook gebeurd is. Reeds sedert meer dan een jaar zijn voortdurend Amerikaansch oor logsmateriaal en troepen naar Enge land getransporteerd. „Maar bjj het geheele groote avontuur waren wij practisch gelijkwaardig." Alle troepen zijn onderworpen aan een uiterst harde opleiding. Het is bekend, zoo zeide Churchill, datJijj er tegen was, dat de invasie over het Kanaal reeds in 1942 zou worden ondernomen. Later was het toon wegens de ope raties in de Middellandsche Zee on mogelijk de onderneming ten uitvoer te leggen. Hij geloofde ook niet, dat zjj vroeger had kunnen worden ondernomen dan thans is geschied. Het grootste deel der scheepstonnage voor do invasie is in de Vereenigde Staten gebouwd, aangezien de En- gelsche werven reeds overbelast en tot het uiterste in beslaggenomen waren. Over de aanvallen met de "V" 1 zeide Churchill dat tot dusver 4735 dooden en ryim 14.000 zwaar ge wonden zijn gevallen. Bovendien zyn een groot aantal personen lichter verwond; 17000 huizen zijn verwoest en 800.000 beschadigd. De president van de Finsche repu- 1N HET VERLEDEN LIGT IIET HEDEN, IN HET NU WAT WORDEN ZAL. Bilderdijk. Michiel Adriaansz. de Ruyter 24-3-1607 29-4-1676. De grootste admiraal aller tijden. Beroemd door zyn vele zeeslagen in den eersten Eng. oorlog 1652 1654. en den tweeden Eng. oorlog 1665- 1667. In het bijzonder door den stoutmoedigen tocht naar Ghattam Juni 1666. Later volgden nog de slagen bij Schooneveldt Juni 1673, en Texel Aug. 1673. Zwaar ge wond in den slag bjj Agosta 22 April 1676. Overleden 29 April 1676. Graftombe in de Nieuwe Kerk te Amsterdam. (O/H Ps) Ook thans weer strijden Neder landers voor Eurqpa'e vrijhei'! ter zeo in trouwe verbondenheid met hun Duitsche kameraden. (O/H Ps) Zet ook gjj U derhalve in voor de toekomst van Uw volk cn meldt U als Vrijwilliger bij de Kriegsmarine. Aanmelding staat open voor iederen Nederlander van 17—45 jaar en kan gbschioden bjj do Marineannahmestello West Zwoigstello Niederlande te Utrecht, alle Ilafen- en Ortskommandanturen en bjj de Nebenstello der Waffen-SS alwaar tevens alle gewenschte inlidh- tingen worden verstrekt. bliek, Risto Ryti, heeft in een brief aan de regeering medegedeeld, dat hij zijn ambt neerlegt. Ik ben, zoo schrijft hy o.a., tot de overtuiging gekomen, dat het hoog ste uitvoerend gezag, zoowel op het gebied van het militaire alsook van het burgerlijke bestuur, in dezen tijd in handen van één en denzelfden persoon geconcentreerd diont te worden. De maarschalk van Finland, baron Mannerheim, heeft zich op verzoek van de regeering en den Rijksdag bereid verklaard het ambt van pre sidentder republiek te aanvaarden. De Turksche nationale vergadering heeft het voorstel der regeering tot verbreking der economische en poli tieke betrekkingen met Duitsehland, aangenomen. D.N.B. zegt hieroverDaarmede heeft Turkije, met verbreking van het Duitsch Turksche vriendschaps pact, zijn tot dusver traditioneele politiek van vriendschap met Duits land en van neutraliteit als voor waarde zijner onafhankelijkheid pry's gegeven. Ondanks de waarschuwin gen van Duitsehland, heeft Turkije, gevolg gevend aan den druk van Engeland, Amerika en de Sovjet- Unie, een weg ingeslagen, die haar berooft van de vrijheid en zelfstan digheid van handelen. Met het doel het aanschaffen van de noodzakelijkste reparatiemiddelen mogelijk te maken, zijn met ingang van Woensdag do punten 41 tot on met 50 van de textielkaart „V 115 voor mannen en jongens van 15 jaar en ouder" en van de textielkaart „V 215 voor vrouwen en meisjes van 15 jaar en ouder" en de punten 1 tot en met 10 van de textielkaart „V 715 t#eslagkaart voor jongens en meisjes van 15 tot 18 jaar" geldig verklaard. De Inspecteur voor de Prysbeheer- sching te 's-Hertogenbosch heeft in de afgeloopen weken zeer strenge straffen, opgelegd aan een aantal melkventers, die de gestandariseerdo melk met water en/of met taptemelk vermengd aan het publiek hebben verkocht. Er waren zelfs gevallen, waarbij het vetgehalte van de volle melk, dat normaal 2.4—2.6 pet moot bedragen, tot 0.1 pet. was verlaagd. De inspecteur hoeft aan het m'eer- endeel der knoeiers voor korteren of langeren tijd de uitoefening van hot beroep verboden. Hy ging daarbij uit van de opvatting, dat het knoeien met melk wel oen van do ergste vormen van pry so vertreding is. De in kwaliteit verminderde melk wordt tegen de hoogste prijzen verkocht en dan nog wel melk, die uitsluitend' voor zieken en kinderen bestemd is Het zwaarst gestraft werd een melkventer uit Vught, J. v. d. Big- gelaar, die f 1000 boete plus f 500 kosten te betalen kreog en 5 jaar zijn beroep niet moer mag uitoefenen met. sluiting van zijn bedrijf. A. v. Essen, F 53 Gricndtsveen, gem. Horst, kreog f 60 boote. plus kosten en verbod voor de uitoefening van zijn beroep voor den tyd van 5 jaar. A. Vosbeek, Heutzstraat 54 te Venlo kreeg f 100 boete plus f 150 kosten en een verbod voorberoepsuitoefening voor den tijd van 3 jaar. ZONDAG 6 AUG. Te rekenon vanaf Zaterdagavond 8 uur tot Maandagmorgen 8 uur kan men zich voor hulp in dringende gevallen wenden tot: Gooto straat 11 Telefoon 335.

Peel en Maas | 1944 | | pagina 1