PEEL EN MAAS WEEKBLAD VOOR VENRAY EN OMSTREKEN BUITENLAND BINNENLAND Provinciaal Nieuws, BEBLOEDE BUIT VOOR HET BOLSJEWISME VOOR ONZE BOEREN REGIONAAL <£R0ND- ONDfeliZOEK. KENNISGEVING. KEURINGEN. ZONDAGSDIENST. Dr. VEROAUTEBEN. Venray in Amsterdam 65e Jaargang No 28 Verantwoordelijk voor den geheelen inhoud: A.J. van den Munckhof, Venray. Tel. 512 Giro 150652 K 2446 P 1100/1 UITGAVE DRUKKERIJ FIRMA. VAX DEN MUNCKHOF, GROOTESTJKAAT 28 VENRAY Zaterdag 15 Juli 1944 Advertentios 12 ct. per 3 mm. Vraag en aanbod 10 ct. per 3 mm Vraag en aanbod betrekkingen 8 ct. per 3 mm Abonne mentsprijs: Venray 70 ct buiten Venray 80 ct per 3 md., losso numm. 6 ct De gemiddelde mensch, die als het ware midden tusschen'de oorlogsge beurtenissen staat, ziet zyn belang stelling overspringen van de eene schokkende gebeurtenis naar de an dere, van het Westfront via dat in Italië naar (Je onmetelijke slagvelden in het Oosten. Zijn oog is gericht op dat terrein, waar op 't moment'naar zijn oordeel de meest beslissende gebeurtenis plaats grijpt. Zoodoende hebben de onderdeelen zijn vojte aan dacht, maar de meesten is 't onmo gelijk een overzicht te krijgen van het geheel, m.a.w. zij zien door de boomen het bosch niet. De groote gebeurtenissen in haar samenhang zien, een inzicht en" een overzicht hebben van het geheel van het werelddrama, dat voorrecht is slechts gegeven aan enkelen, die van een hoog punt alles kunnen overzien en het vermogen hebben, het een met het ander in verband te bren gen. Tot welke merkwaardige conclusies zulk een bekijken van 't wereldge beuren leidt, kunnen we nog eens constateeren in een artikel van den Duitschen minister van volksvoor lichting Dr. Göbbels, in „Das Reich" onder het opschrift „DE OORLOG DOODGELOOPEN". Wij laten den voornaamsten inhoud van deze beschouwing hier volgen: „Een oorlog komt ergens in een stadium van zijn ontwikkeling, waar op vanzelf de vraag naar voren treedt, of hij den daaraan deelnemenden volken nog reëele kansen biedt en of de moeite, die hij vereischt, in een verantwoorde verhouding tot zijn verwachte winst staat. Deze vraag, zoo vervolgt dr. Göb bels, is ten stelligste overbodig voor een volk, dat zijn leven verdedigt, want dit kan men slechts eenmaal verliezen. De grootste politieke fout van onze tegenstanders in dezen oor log is derhalve, dat zij het rijk een strijd om zjjn of niet zijn hebben opgedrongen. De Duitsche natie heeft vooral in de laatste drie jaren door haar hou ding getoond, dat zij tot alles paraat en besloten is. Een volk is dan het gevaarlijkst, wanneer het de bruggen achter zich afgebroken en niets meer te verliezen heeft. Deze oorlog heeft- ons allen reeds zooveel aan have en goed alsmede'aan dierbare menschen eri herinneringen ontnomen, dat hij ons nauwqljjks -nog met een zijner gebeurtenissen of slagen van het noodlot kan schokken. De natie bevindt zich in een nood toestand, die de hoogste en laatste krachten blootlegt. Het is voor ons geen oorlog meer die met .overwin ning of nederlaag eindigt, het is een oorlog, by welks afloop er voor ons geen wereld meer of een nieuwe wereld zal bestaan. In het Oosten stormt een wilde soldateska op ons continent los, ter wijl dit niets beter weet te doen, dan zich te laten doodbloeden in inwen dige gevechten en daarmede het bolsjewisme de invalspoort naar het Westen met eigen hand te openen. Hier ligt de absurditeit van de tegenwoordige oorlogssituatie, ja van dezen oorlog in zijn geheel. De oorlog ontwikkelt zich voorden Engelsch-Amerikaanschen vijand meer en meer tot een politieken onzin. Het eerige, dat de Westelijke vijan delijke partij kan bereiken is, dat in den oorlog van allen tegen allen, de een den ander vernietigt en het bolsjewisme tenslotte den bebloeden buit binnenhaalt. Daarmede zou deze oorlog vierkant een farce (een klucht, een onzinnig iets) geworden zijn. Het is het edele voorrecht der Duit- schers zonder vrees en ronder aar zelen tegen deze ontwikkeling stel ling te nemen en te vechten. De af zonderlijke feiten en gebeurtenissen van dezen oorlog kan men beoordee- len hoe dan ook, vast staat, dat de oorlog tot aan het zegevierende einde moet worden volgehouden. Tot zoover het artikel van den Duit schen rijksminister, dat op het be langrijkste punt gedekt wordt dooi de zienswijze van den Fiihrer, die al lang geleden in een rede voorspeld heeft, dat deze oorlog aan 't einde geen overwinnaars en overwonnenen zal kennen, doch slechts vernietigden en overlevenden. Een nauwkeurig volgen van de oorlogsgebeurtenissen voert tot de erkenning, dat de wereld al een heel eind op weg is naar het trieste beeld, dat Dr. Göbbels van den oorlog geeft. De luchtoorlog heeft in Europa ont stellende verwoestingen aangericht: heele steden liggen in puin, massa's menschen zijn vermoord, onvervang bare cultuurscheppingen zijn ver woest. Het eerste Duitsche vergel dingswapen beukt op Londen en Zuid- Engeland en nieuwe, nog verschrik kelijker wapens worden voorde naaste toekomst aangekondigd. Het bolsjewisme klopt aan de poor ten van Europa en de Westelijke machten, in een monsterverbond met de rooden vereenigd, binden in 't Westen vele Duitsche divisies, waar door de Duitsche en verbonden legers in 't Oosten tegen een geweldige overmacht aan menschen en mate riaal moeten strijden. Gaan we inderdaad naar den door Dr. Göbbels voorspelden toestand, dat de eene macht de andere ver nietigt- en het bolsjewismo vasten voet krjjgend in heel de wereld den bebloeden buit binnenhaalt? Te Caen zouden circa 40.000 Franschen onder het puin van de totaal verwoeste stad bedolven zijn. Omtrent den strijd in Italië meldt het Intern. Informatiebureau: De Duitsche leiding op het Italiaan- sche krijgstooneel blijft vaar het ge zichtspunt uitgaan, dat het de taak der hier staande'troepen is, met zoo veel mogelijk sparen der eigen 'strijd macht' zooveel mogelijk Amhrikaan- sche en Britsche divisies te binden, teneinde hun optreden aan andere fronten daardoor onmogelijk te ma ken. De op rekken bedachte gevechts voering van maarschalk Kesselring heeftin dit opzicht reeds aanzien lijke resultaten bereikt. Want inder daad bindt hij met zijn strijdkrachten vele Amerikaansche en Britsche divi sies, Poolsche en Gaullistische huur lingen alsmede een omvangrijke or ganisatie der ravitailleering,waarvan de behoefte aan schepen geraamd wordt op minstens 500.000 brt. 't Weer kent mt-n aan den wind, De vader aan z'rt kind, De koopman aan. z'n geld, De boer aan z'n veld. Zo de boer, zo do akker, 'n goede boer zal al 't mogelijke doen om z'n akker in goede conditie te houden. Door 't gebruik va.n kunstmest en de grote verscheidenheid van gewas sen, wordt 't voortdurend moeilijker ieder gewas, die grond en die be mesting te geven, nodig voor 'n maximale opbrengst. Toen rog, haver, aardappelen/vrij wel het voornaamste gedeelte van de geteelde gewassen waren en deze enkel met stalanest en gier werden bemest, was 't niet zo lastig om z'n grond gezond te hebben. Nu teelt rmen tarwe, gerst, kool zaad, suikerbieten, maanzaad, tabak, gewassen, die men vroeger alleen op de klei kon vimden. Sinds 't gebruik van kunstmes,t- is er heel wat op de zandgrond veranderd. Meer en meer bljjkt echter, dat 't bemesten thans, veel meer moeilijkheden geeft. Ener zijds, doordat kunstmest, maar een •of enkele voedic gstoffen bevat, ander zijds door de na .wérking, die deze op de grond heeft. Gebreksziekte, zoals ontgiimmgsziek: te, hartrot bij bieten e.a. zijn er 't ga volg van. Daarnaast treden op veenkoloniale en Hoogha lensche ziekte, die behalve door ge brek aan bepaal de voedingstoffen, ook mede ontstaan als gevolg van 'n ver keerde toestand van de bodem. Zo wordt het voor de boer voortdurend moeilijker zijn akker gezond te hou den. Gofjd benut -sten kunnen we niet Bij onze vrijwilligers. Onder -zeer moeilijke omstandigheden wordt een gewonde kameraad met de grootste zorg in veiligheid gebracht. (SS P. K. Cantzler O/H I's) meer zónder voorafgaand grondonder zoek, dat om de vier, vijf jaar ge regeld moet gebeuren. Dat blijkt ons nu al duidelijk uit de resultaten van 't onderzoek in de afdelingen, waar 't al gepasseerd is. 'n Groot percentage van deze gron den is te zuur of te basis. Had men vroeger over deze gegevens kunnen beschikken, dan zou dit voorkomen zijn. Ook met do beperkte meststof fen-beschikking is dit onderzoek nood zakelijk. Ja, juist nu, om 't- weinigje dat er is, te brengen waar het 't beste tot resultaat komt. Stalmest kunnen we en behoeven we niet overal te geven. Gronden met 'n hoog humusgehaite, die overi gens in goede conditie zjjn, zingen 't wel uitmet kunstmest. Groernhest is verder 'n goed aanvuliingsmiddel. Met de stikstofmeststoffen kunnen we de gewenste zuurgraad in de hand werken. Heel wat uitgaven aan kalkbemesting zal gespaard wor den tot voordeel wan de grond en van de boer, als men vooraf de zuur graad van z'n gronden keilt. Opvallend is ook de grote verschei denheid in de fosfaat-toestand op gronden van dezelfde boerderij. Hier vooral zal men 't weinigje, dat er aan fosforbemesting is, moeten re serveren voor die percelen, die met n onvoldoende zijn bevonden. Be schikt men niet over slakkenmeel, dan kan er nog wat met stalmest verbeterd worden Landbouwers, u wordt nu ln mooie gelegènheid geboden niet 't regionaal grondonderzoek. Let op uw zaak en grijpt deze kans. Zondag wordt met dit onderzoek 'n begin gemaakt in Leunen-Veulen. Daarna volgt de rest van 't dorp. 't Verloop zal zo zijn, dat allen nog in 't komende bemes tingseizoen met de verkregen ge gevens rekening kunnen houden. In den laatsten tyd hebben burgers herhaaldelijk letsel opgeloopen wan neer zij aan de sommatie van pa trouilles, te blijven staan ter contro le van hun persoonsbewijs, niet vol deden en trachtten te ontvluchten. Patrouilles van de weermacht, de Waffen-SS - en politie worden er op uitgestuurd, om omlaaggesprongen vijandelijke vliegeniers, die, teneinde hun vlucht te vergemakkelijken, meestal burgerkleeding dragen, op te sporen. Wie een poging doet, zich aan de controle van het persoonsbewijs te Ontrekken, door te ontwijken of to vluchten, stelt zich aan het gevaar bloot voor een vluchtend vijandelijk vliegenier te worden aangezien en als zoodanig te worden behandeld. In het eigenbelang van ieder ver dient het aanbeveling,' op aanroep van een patrouille onmiddellijk te blijven staan en zióh te legitimeeren. De patrouilles hebben strenge orders elke poging tot ontvluchten door het onmiddellijke gebruik van wapenen te voorkomen. De Wehrmachtsbefehlshaber in den Niederlanden, Fr. Christiansen, General der Flieger. Het SS-Ersatzkommando deelt medo: Iedere gezende Nederlander kan zich aanmelden, teneinde gekeurd te wor den voor de Waffen-SS, SS-wacht- bataillon in Amersfoort, Landstorm Nederland en de Germaansche SS in Nederland. Personen tusschen 19 en 35 jaar, die aanmeldingsplichtig zijn voor tewerkstelling, kunnen zich even eens aanmelden en worden gedurendo verbintenis van de tewerkstelling vrijgesteld. Officier in.de Waffen-SS kan ieder worden, die na tenminste éen jaar diensttijd zijn geschiktheid voor de officiersopleiding heeft bewezen. Zijn schoolopleiding is niet doorslaggevend Beslissend voor bevordering zijn: Ge drag, karakter, prestatie. Tijdens de keuringen worden alle Inlichtingen verstrekt met betrekking tot de verzorging van familieleden duur der opleiding, extra-levensmid, delen enz. Eveneens verstrekken alle inlichtingen en gratis-reisbiljetten voor de heen- en terugreis de navol gende Nebenst'ellen der Waffen-SS; Amsterdam, Dam 4; Alkmaar, Lange; straat 56; Heerlen, Saroleastraat 25- Gronigen, Heerenstr. 46; Enschede Hengeioschestr. 30 en het SS-Ersatz kommando, Den Haag, Korte Vijver berg 5. Ook voor de gemotoriseerde com pagnie bjj het SS-wachtbataillon te Amersfoort, welke dienst in Neder land doet, kan men zich op onder staande keuringen melden. 13-7-'44 8—12 uur Rotterdam, Deut sche Oberschule, Westerlaan 1. 14-7-'44 8—12 uur Den Bosch, Hotel Noord-Brabant, Markt 45. 14-7-'44 15 16uur Venlo, Deutsclies Haus, Egmondstraat 16. 15-7-'44 8—12 uur Arnhem, café Royal. 16-7-'44 8—12 uur Zwolle, hotel Gljtenbeek. 17-7-'44 8—13 uur Amsterdam Dam 4 18-7-'448—12-uur Utrecht, N.V.-huis, Oudegracht 245. 18-7-'44 15—17 uur Amersfoort, SS- wachtbataillon 3 Leusderweg. ZONDAG 16 JULI Te rekenen vanaf Zaterdagavond 8 uur tot Maandagmorgen 8 uur kan men zich voor hulp in dringende gevallen wonden tot: Goote straat 11 Telefoon 335 Voor zaken in Amsterdam werd plotseling in de Kalverstraat ons oog getrokken door een smaakvolle uit stalkast, die ons1 den weg wees naar de tweede verdieping van een der groote warenhuizen, waar een vol ledige expositie over Limburg wordt gehouden. Tot onze aangename ver bazing troffen wij een pakkend beeld van Limburg als Boerenland,'Lim burg als Mijnenland, Limburg als Kastcelenland, Limburg als land van romantiek, Limburg als Industrieland aan. Maar het aangenaamst trof ons een heel schouwspel, dat speciaal aan

Peel en Maas | 1944 | | pagina 1