WEEKBLAD VOOR VENRAY EN OMSTREKEN BUITENLAND Provinciaal Nieuws. BESLISSENDE WORSTELING AAN DRIE FRONTEN. Zilveren jubileum. Diefstal. Korenbondsdag van het Dekenaat Tenray. Zeegevechten voor de Neder- landsche kust. ZONDAGSDIENST. Dp. E. F. HOYNG GESLAAGD. GEYONDEN 65e Jaargang No 27 Verantwoordelijk voor den geheelen inhoud: A.J. van den Munekhof, Venray. Tel. 512 Giro 150652 K 2446 P 1100/1 PEEL MAAS UITGAVE DRUKKERIJ FIRMA VAN DEN MUNCKHOF, GROOTESTRAAT 28 VENRAY Zaterdag 8 Juli 1944 Advertenties 12 ct. per 3 mm. Vraag en aanbod 10 ct. per 3 mm Vraag en aanbod betrekkingen 8 ct. per 3 mm Abonne mentsprijs: Vepray 70 ct buiten Venray 80 ct per 3md., losse numm.6ct. Het huidige stadium van de groo wereldworsteling zal wel het bes. -j hiermede getypeerd zyn, dat than de 'grootste en wellicht beslissend, slag van den oorlog woedt, welk gevoerd wordt aan drie fronten: Frankrijk, in Italië en in Sovjet- Rusland. Dit wekt herinneringen aan een soortgelijke situatie van 1917, maar aan de hand van beschouwin gen van Duitsche bladen zijn de fac toren van Duitschlands positie thans voor de eindbeslissing veel gunstiger dan die van 1917. De Duitsche pers verbloemt niets voor het volk, aldus de Berlijnsche correspondent van het A.N.P in ant woord op de bewering van de propa ganda van Duitschlands vijanden, dat zich een zek6r pessimisme van het Duitsche Volk zou hebben meester gemaakt. Genoemde correspondent antwoordt hierop, dat er van pessimisme geen sprake is, en vervolgt dan: Men verwart in het buitenland zeer bewust twee begrippen, die veel over eenkomst Hebben, doch die in wezen niets met elkander te maken hebben nl. pessimisme en realisme. De Duitsche pers en de Duitsche propaganda zijn op 't oogenblik in den fadicaalsten zin van het woord realistisch. Zij verbloemen niets. Voor Duitschlands tegenstanders moge dit in propagandistisch opzicht onaange naam zijn. Duitschhr.d zelf echter toont daarmede di.u het met groot veriroui, oii ue toekomst tegemoet ziet. Het dramatisch uiterlijk van de huidige militaire situatie laat geen pessimisme toe. Iedere onbeheerschte individueele opwelling vanpessimis me wordt bovendien onmiddellijk geneutraliseerd door 't kerndoel, dat allen voor oogen staat, de overwin ning. En wié overwinnen wil, -denkt niet aan een nederlaag en neigt nim mer tot pessimisme. Indien men dus in het vijandelijke buitenland spreekt over pessimisme of over een gedeprimeerde stemming in het Duitsche volk, dan heeft men den wensch tot vader der gedachte gemaakt, dan voedt men zich met een dwaze illusie. De open en eer lijke taal, de gezonde realistische zin van de Duitsche pers, getuigen van kracht en vertrouwen. En die stem ming van vertrouwen beheerscht het geheele volk. In Berlijnsche militaire kringen wordt een balans van de eerste maand der invasie aan de Norman dische kust opgemaakt en wordt ge constateerd, dat de Amerikanen en Engelschen van de 535.000 vierk. km groote Fransche oppervlakte slechts één procent, nl. 5200 vierk. km. bezit konden nemen. Op dit tijdstip kunnen volgens het oordeel van deze kringen de volgende drie hoofdpun ten worden aangestipt. 1 Na de hergroepeering van de Anglo-Amerikanen op het schier eiland Cotentin staat een met alle technische wapens gepaard gaande poging te wachten, de deur van St. Lo open te stooten en uit het schier eiland te voorschijn te komen. De eerste gevechten zijn-reeds be gonnen. 2. Montgomery forceert den mate riaalslag om Caen. Al is er een korte pauze ingetreden, de verder gaande landingen en concentraties duiden er op, dat de grootste inspanningen van het invasieleger zullen volgen. 3. Op grond van de vorrtdurende waarnemingen is het begin van een nieuwe invasiegolf elders/waarschijn lijk. Pas het uitbreken van de dan volgende gevechten zou zich tot een grooten slag om Frankrijk kunnen ontwikkelen. Welke rol in het geheele kader der gevechten in het Westen het Duit sche geheime wapen „V 1" en het te verwachten gebruik van andere - types zal spelen is, naar heden in militaire kringen der Rijkshoofdstad verklaard wordt, nog niet te over zien. De phase van het kleineeren der projectielen, die op de Britsclie oorlogsindustrie en militaire distric ten worden afgevuurd, is in ieder geval de laatste dagen geweken voor een heftige, ja bijna hysterische dis cussie. Hoewel men in Duitsche militaire kringen zeer gereserveerd is, schijnt daar nog de opvatting te overheerschen, dat het geforceerde gebruik van Duitsche geheime wapens niet zonder uitwerking zal blijven op de vijandelijke plannen en hun afloop. Aan het Oostelijk front zijn in het centrale deel de gevechten nog in felheid toegenomen. Ten Westen van Sloezk werden de bolsjewisten in tegenaanvallen afgeslagen. Vijandelij ke formaties, die tot de spoorlijn Baranowicze—Minsk waren doorge drongen, werden door pantserdivisies in kloekmoetSgen strijd teruggedreven Nadat de bolsjewisten de stad Minsk waren binnengedrongen trokken zij verder naar het Westen op. De Duit- sche formaties bieden hier den vijand onder terugtrekkende bewegingen grooten tegenstand. Na de ontrui ming der stad Polozk moesten de troepen aan de Duna herhaalde aan vallen van de bolsjewisten afslaan. Gelijk met de afzetbewegjngen, die de Duitsche troepen op het oogen blik in den centrallen sector van het Oostelijk front ondernemen, vindt ook een verhuizing van - Oost naar West plaats van breede lagen der Wit-Russisehe bevolking. In groepen van c.a.. honderd voertuigen volgen boeren en arbeiders de Duitsche sol daten, onder wier bescherming zij jarenlang gewerkt hebben. Vele JVit- Roethenen, die geen vervoergelegen heid hebben, laten have en goed in den steek, om slechts het naakte lijf voor de bolsjewieken te redden. Op de Karelische landengte blijkt de vijand volgens het Finsche weermachtsbericht weer een alge meen, door krachtig artillerievuur en door de luchtmacht en pantser formaties ondersteund offensief be- 'Lömboqy Maandag herdacht de Woningbouw- vereeniging „St Oda" alhier den dag, waarop zij voor 25 jaren werd opge richt. De marechaussee's is een reeks diefstallen op het spoor gekomen, die geregeld ten nadeele van de N. V. Cartonnagefabriek Gebr. Laurensse alhieiy gepleegd werden. Sedert eeni- gen tijd werden vermist, spijkers, lint, enz. Verdacht van deze diefstal werden eenige schooljongens aange houden; die bekenden daar gestolen gonnen,'westelijk van Hanpalanjaervi. I te hebben en de artinelen te hebben De strijd in den Stillen Oceaan I verkocht. is door de gebeurtenissen in Europa wat op den achtergrond geraakt, wat geenszins -wil zeggen, dat die minder belangrijk zou ziin, want ook daar is door de Amerikanen een offensief ontketend met de kennelijke bedoe ling om een succes van beslissenden aard te behalen. Dat bewijst o.m. het groot aantal strijdkrachten dat I voor den aanval op de Marianen-1 eilanden in den strijd is gebracht. De correspondent te Tokio van de I De Korenbond van het Dekenaat Venray hield Zondag j.l. in de zaal Linders te Oostrum een Gregoriusdag, welke werd ingezet met een plechtig Lof, gecelebreerd door Pastoor Hille- brand en geassisteerd door kapelaan Olieslagers, in de kerk te Oostrum. In zaal Linders waren rond 5 uur aanwezig de Koren van Wanssum „Berliner Boersenzeitung" meldt, dat Leunen, Venray (Parochiekerk), Mer- in Japan thans een zekere spanning heerscht. De critieke situatie in den Stillen Oceaan wordt niet gebagatel liseerd. Men acht het niet onmogelijk, dat het belangrijke eiland Saipan tijdelijk verloren zal gaan, echter volkomen uitgesloten, dat men dan daar de Amerikanen zoo volkomen met rust zal laten als bijvoorbeeld op de Gilbert- of Marshal-eilanden. De Amerikanen zijn thans weldra zoover doorgedrongen, dat ook jle Japanners geen „tactische terug tocht" meer willen aanvaarden. Voor de Nederlandsche kust zijn Woensdagochtend tusschen 2 en 5 u. verschillende gevechten ontstaan tusschen Duitsche beveiligingsstryd krachten en Britsche torpedomotor- booten. Daarbij werd voor IJmuiden tegen 3 uur een aanvallende formatie zwaar beschoten. Een der booten werd tot zinken gebracht; een eigen patrouilleboot ging verloren. Voor Vlieland wérden verschillen de malen vruchteloos aanvallende torpedomotorbooten verdreven en werd een boot door voltreffers zwaar beschadigd. Hierbij werd aan Duit sche zijde geen schade geleden. ZONDAG 9 JULI Te rekenen vanaf Zaterdagavond 8 uur tot Maandagmorgen 8 uur kan men zich voor hulp in dringende gevallen wenden tot: Patersstraat 22 Telefoon 432 selo, Cast-enray, Géijsteren, BÜtters- wijk, Oostrum en Venray (Paterskerk). Bericht van verhindering was binnen gekomen van Smakt, Oirlo en Yssel- steyn. De Voorzitter van den Korenbond, de weleerw. Heer Hillebrand Pastoor van Yssêlsteyn, opende deze Grego riusdag en riep allen een hartelijk welkom toe, vooral de spreker van dezen dag, de Weleerw. Pater Grego- rius v.d. Ven O.F.M. uit Venray. Pater Gregorius had als onderwerp gekozen „Ware Kerkmuziek". De spreker het woord krijgende gaf in het eerste deel een korte uitleg en behandeling van princiepen waaraan Kerkmuziek moet voldoen. Duidelijk gaf de gewijde spreker aan, dat het Gregoriaansch ook by de grootste feesten, het hoogste model is van Kerkmuziek. In het tweede gedeelte wees de spreker op de problemen, die pas komen als we de princiepen gaan toepassen. Immers in 90 van de 100 gevallen wordt een H. Mis, opgeluisterd door prachtige polyphone of meerstemmige muzjek meer een concert dan plechtige Gods dienstige offerhandeling. Daarom moeten we, by de uitvoering van alle kerkmuziek 't doel voor oogen houden, waarvoor de muliek in de liturgie wordt aangewend n.l. de eer van God en de stichting derGeloovi gen. Dan alleen is muziek in de kerk ware kerkmuziek, als de zangers de geloovigen richten naar het altaar en op de offerhandeling die daar plaats'heeft; en alle kerkmuziek, ook al is ze nog zoo schoon, die de aan dacht van de geloovigen van't altaar aftrekt is uit den booze. De spreker lichte dit toe met enkele voorbeelden te zingen. Generaloberst Dietl, de held van Narvik, die bij ten vliegtuigongeval om het leven is gekomen. Hoffmann/Stapf Pax s Verder zongen deaanwezige Koren ieder een vry nummer, welke over 't algemeen zeer goed werden gezongen. Tot slot gaf Pater Gregorius een gezamenlijke repetitie waarbyhy 'de Introitus, Alleluja en Communio van 15 Aug. instudeerde en hij opmor- kingen gaf over de uitspraak en het zingen van de groote melodische lijn. Het was voor de Korenbond van t Dekenaat Venray weer een zonnige dag en de Voorzitter spoorde by de sluiting alle Koren aan op den inge slagen weg te blijven doorgaan en bracht dank aan Pater Gregorius v.d. Ven O.F.M. voor zyr. prachtige en keurige lezing en hoopte de spreker binnenkort wederom terug te zien op de Korenbondsdag, daar Pater Grego rius op gebied van kerkmuziek on uitputtelijk blykt. Zeer voldaan over de leerzame en geslaagde Korenbondsdag werd met gebed gesloten. Op de Modevakschool „St. Anna" te Oirlo slaagden voor Lingerie: de dames: Riek Vervuurt, Oostrum, Ma ria Vullings, Lull, Nellie Michels, Volen, Nellie Clephas, Veulen, Toos Geurts, Tillie Reintjes I en Tillie Reintjes II te Leunen, Doxie Michels, Truus v.d. Ven, Anna Wismans, Door- tje Versleyen, Marietje Thijssen en Ronnie Keyzers te Oirlo. Voor cos- tdum: Dien Lemmen, Brukske, Maria Vullings, Lull, Drika Janssen, Lull, Nellie Michels, Volen, Nellie Clephas, Veulen, Nora Wismans, Truus Philip- sen, Marie de Mulder -te Oirlo, Toos Geurts, Martha Voésten, Mien Ver- schuuren, Marie Claessens te Leunen. damesportemonnaie, is by Bert Ba rents, Spurkterweg B 24; 1 sleuteltje van fietsenslot, vd. Munekhof; Groote

Peel en Maas | 1944 | | pagina 1