BINNENLAND Frontkaar ten Burgerl. Stand Venray kwaliteiten der spelers grondig te toetsen en met medewerking van allen oen sterk elftal naar voren to brongen. Zulks houdt vanzelf in, dat de spelers hun kans in eigen hand hobben, om straks zoo hoog mogelijk goplaatst te worden, want aller wènsch gaat toch uit naar een kansje in „hot eerste". Vele namen al reeds een kijkje 's morgens op 't sportterrein en langs hot lijntje heeft men de verrichtin gen der jonge krachten gewogen er. uitgerafeld, al een compleet elftal opgesteld, met als resultaat daveren- do overwinningen-! Donken de leden eraan, dat heden avond een lezing zal gehouden wor den in de aula van het Gymnasium, waar als spreker zal optreden de sportredacteur van „de Sportkroniek". Het bestuur verwacht allen zonder uitzondering BEKENDMAKING, Materiaal Luchtbescherming De Burgemeester van Venray, ter waarneming van de taak van Bur gemeester en Wethouders, brengt ter openbare kennis, dat hij, ter waarne ming van de taak van den Raad, op •23 Juni 1944 besloten heeft: Aan het Bestuur der R.K. Bijzon dere Lagere School voor Jongens te Venray-Kom, een bedrag beschikbaar te stellen, benoodigd voor het aan schaffen van materiaal voor lucht bescherming aan die school. Venray, 24 Juni 1944. De'Burgemeester voornoemd, j A. H. M. JANSSEN Do Secretaris VAN HAAREN GEVONDEN 1 rozenkrans in étui, is by J. Straatman, Maash.weg 7; 1 zilveren rozenkrans, is-by J. Tacken, Hense- niusstraat 18; 1 rozenkrans, is aan de Marechausseekazerne; 1 portemonnaie met inh. en 1 paraplui is by Loonen, bakker te Leunen; 1 zwarte ver pleegstersluier, is by J. G. Janssen, K 3; 1 portemonnaie met inhoud, is by Coenen, Hofstraat. Chauffeur veroordeeld Het Gerechtshof te 's-Hertogen- bosch heeft den chauffeur A. P. de G. uit Venray, die toen hy te Bakei een auto bestuurde, een zekeren J. van Dalen heeft aangereden en zoo danig verwond, dat het slachtoffer een hersenschudding kreeg, veroor deeld tot zes weken gevangenisstraf met ontzegging van de bevoegd heid om motorrijtuigen te besturen voor den tyd van een jaar. SERVATIUS-OMROEP. Zaterdag 24 dezer was er een alge- meene vergadering. De opkomst was zeer goed. Het belangrijkste punt van de agenda was de verkiezing van een nieuwen voorzitter. Met bijna alge- meene stemmen werd de Heer H. Janssen, de directeur van de zuivel fabriek Oostrum, gekozen. Van deze plaats onze gelukwensch en wy' hopen dat Servatius onder uw leiding nog tot grootero bloei moge komen. Dinsdagavond is 't trainen voor Servati as-Senioren en Woensdag- avond voor de Aspiranten. Woensdagavond waren 70 Aspirant leden aanwezig. Dindagavond was 't by de ouderen ook goed bezet, doch wij zouden 't op pry's stellen als geen enkel lid by de training afwezig was on daar rékenen wy Dinsdag a.s. op. Vrijdagavond is bestemd voor de athletiek. Met het oog op de komende wedstrijden zal ook Zondags 's mor gens om 10 uur getraind worden. Belangstellenden en nieuwe leden zijn welkom. En tot slot verwijzen wy naar voet balnieuws uitgaand van de contact commissie. Daar zal men in aantref- - feu: wie, wanneer, waar en hoe laat als spreker zal optreden. Wy sporen do leden aan deze unieke gelegen heid niet te laten voorbijgaan, maar spreken do hoop uit dat geen enkel Servatius-lid ontbreekt. VOETBAL-NIEUWS. Zooals wy vorige week aankondig den, zal heden Zaterdag door de contact-commissie „Servatius en de Valk" 'n lezing georganiseerd worden om 8 uur in de aula van 't Gymna sium. Ir. A. van Emmenes, welke daar hot onderwerp „techniek en tactiek in de voetbalsport" zal behandelen, is een der bekendste sprekers op dat gebied en brengt daar zijn gehoor zeker 'n prettige, interessante, leer zame uiteenzetting over dit actueele onderwerp. De commissie hoopt dan ook, dat deze eerste door haar geor ganiseerde bijeenkomst door alle uit- genoodigden, leden en supporters (van af lo jaar) van-Servatius en de Valk zal worden bijgewoond. De feden der andere Venrayscho voetbalvereenigin- zÜn daar ook van harte welkom. Moge de opzet van deze bijeenkomst slagen, opdat de contact-commissie daarin een aansporing vinde, om op den ingeslagen weg voort te gaan Iedereen wordt vriendelijk verzocht op tyd aanwezig te zyn Geniet den zomer. Onder dit motto wordt op het oogenblik in Limburg een actie ge- W0lke tot doel heeft meer stijl te brongen in de gedragingen van de toeristen aldaar, waarbij dan de Limburgers zelf worden opgeroe pen, het. goede voorbeeld te geven. De actie richt zich voornamelijk tegen de dikwijls w-el zeer summiere kleeding der toeristen, niet alleen van trekkers en kampeerders, doch ook van hotel- en pensiongasten, die m de mooie Limburgsche dreven zich vaak gedragen als vroeger op het strand. In den Kampeerkampioen vestigt men regelmatig de aandacht op deze wantoestanden en hameren zy' steeds weer op het zelfde aambeeld, dat de toeristen in het algemeen en de kam peerders in het bijzonder, zich dienen aan te passen aan de mentaliteit en 7-j tJPysJtingen van fatsoen van hun tydeiyken gastheer. Bovendien, even min als men er aan zou denken in shorts naar zijn kantoor, fabriek of winkel te gaan, evenmin moet het noodig zyn, er op te wyzen, dat shorts^ uitsluitend kampkleeding zijn en vooral de dames zich dus bij hun wandelingen buiten de directe om- ge\ mg van hun tent in een rolt moeten kleeden. Clandestiene slachting. De slagers A. L. de, B. en A. M. te Bergen stonden dezer dagen voor het Economische Gerechtshof terecht wegens klandestien slachten van een koe en het verder afleveren van vleesch. De -Roermondsche Economische Rechter had voor het eerste feit vry- gespi oken en voor het vleesch ver ooi deeld tot 3 maanden gevangenis straf, welke straf toen reeds in voor arrest. Was uitgeboet. Op verzoek van den Officier van Justitie, die tegen ieder 6 maanden liad geëischt werd de zaak in h'ooger beroep behandeld. Ook thans ontkenden beide ver dachten de koe geslacht te hebben, terwyl zy verder op de zaak niet ingingen. Er werden verschillende getuigen gehoord. Verdachten waren te zamen met een veehandelaar met de koe komen opdagen en toen de man te wiens huize de koe was ge stald op een vroegen Zondagmorgen gerommel hoorde op de schuur trof hy daar de beide verdachten aan vlak by de juist gedoode koe. De Procureur Generaal achtte een nadei onderzoek in deze zaak noodig doch oordeelde tevens dat Verdachten gedurende dit onderzoek niet op vrije voeten behoorden te. blijven.' Zijn le9ujsi^oir luidde dan ook terugver wijzing der zaak naar den Rechter Commissaris en onmiddellijke gevan genneming der beide verdachten. Na een uitvoerig pleidooi van Mr P. Tripels, waarin deze bestreed, dat er voldoende termen vcor aanhouding aan wezig waren, gelastte het Hof na in Raadkamer te zyn geweest de aan houding en insluiting der verdachten en stelde verder de stukken in han den va,n den Roermondschen Rechter Commissaris voor nader onderzcrek. De juffronw uit Kaatsheuvel Op het jpolitiebureau te Roermond y ei voegde zich een dezer dagen een juffrouw uit Kaatsheuvel, die blijk baar hier in de stad was gekomen om zaken te doen. Zy' vertelde, dat haar een handtasch, waarin zich een geldsbedrag bevond,'was ontstolen waarvan zy aangifte wenschte te doen. Tydens het gesprek liet de juf frouw uit Kaatsheuvel zich echter ontvallen, dat ze te Roermond meer- dere paren schoenen aan den man had kunnen brengen voor prijzen vaneerende van f 130 tot f 140 per paar. Van dezear^elooze mededeeling werd door de recherche onmiddellijk acte genomen. Misschien was de reeheiche al min of meer gealarmeerd door het feit, dat de juffrouw uit Kaatsheuvel naar het Zuiden was getogen, want Kaatsheuvel staat in de papieren te boek als een zwart oord by uitstek. De juffrouw zkl zich te zijner tijd voor den economischen rechter mogen verantwoorden. Boschbessenpluk. Eind Juni is gewoonlijk de tijd, dat de boschbessen ryp zyn en maakt Groesbeek zich op om aan de bosch bessenpluk te beginnen. Zoo hebben deze week de schoolkinderen hun groote vacantie gekregen die grooten- deels wordt benut voor 't plukken der bessen. Maandag werden vanwege het Staatsboschbeheer de vergunnin gen verstrekt voor 't plukken der bessen in de-bosschen van het Staats boschbeheer. Het gewas is over het algemeen redelyk. De officieele prijs is nog niet bekend, maar zal in ieder geval van dien aard zijn, dat de boschbessenpluk ook dit jaar weer loonend zal zyn. Mussert sprak te Rotterdam. In de groote zaal van Odeon te Rotterdam heeft Mussert tot familie leden van frontstrijdlrs, NSKK-man- nen en Oostlandbo'éren en leden van de NSVO gesproken over de vrouw ten opzichte van het militairisme, de maatschappij, het huwelijk en de Beweging. De Leider zeide o.a., dat het noo dig is, dat de volken van Europa leeren, dat "/.if familie van elkander zijn en ophouden tegen elkaar te vecnten. - Volgens het nationaal-socialisme, is, de belangrijkste taak van de vrouw voortbrengster en opvoedster van de kinderen te zyn, hoedster van de goede zeden, van de volkswaarden en van de beschaving. Na den oorlog zullen er millioenen jongemannen'afwezig zijn, gevallen in den strijd. Het recht op de kin deren zal dan een vraagstuk worden, zoo moeilijk, dat spreker daarvoor thans nog geen oplossing aan de hand wil doen. Het geloof, de noodzakelijkheid en het goed recht der Beweging is in de vrouwen zeer sterk verankerd. Degenen onder de vrouwen, die mis schien "moedeloos worden in den laatsten tijd, wees Mussert op het voorbeeld van de geallieerden, die in do eerste jaren van den oorlog, toen er geen hoop meer scheen te zyn, ook den moed niet lieten zak ken. Zou ons geloof dan minder vast -kyn Mussert besloot zijn rede met de woordenEuropa zal niet vernietigd worden. Na dezen donkeren tijd komt het nieuwe licht omhoog. BrestCherbourg, Cherbourg—Le Tréport, Le Tréport—Ostende, Parys en omgeving, Rome tot de Adriatische Zee, Marseille met Golf van Genua, Oostzeelanden, Italië en de Balkan, "Wereldkaart.' FIRMA VAN DEN MUNCKHOF Reichsschule Valkenburg Als ge uw jongen naar de Reichs- schule in Valkenburg zendt, krygt hy daar middelbaar onderwijs en latijn, hij leert alle takken van sport tot paardrijden en autorijden, hij kan een instrument leeren bespelen. Maar het hoogste doel der Reiclisschule is man nen op te voeden, die in staat zyn andere mensehen veilig, vast en goed te leiden. Daarom neemt de Reichsschule alleen jongens op, die gezond zijn naar karakter, geest en lichaam en die leidt zy zoo noodig kosteloos op. Inlichtingen geeft de Reichsschule te Valkenburg. ARM FINLAND Wy hebben al vaker de aandacht gevraagd voor het lot van de Fin nen, wellicht het zwaarst beproefde en misschien ook wel Let dapperste volk van de wereld. Een bericht uit Amerika vormt de aanleiding om op dit thema nog eens terug te komen. Amerika heeft n.l. den Finschen diplomaten in Washington de pas sen overhandigd. Hef republikeinsche congreslid Knuston heeft over deze handelwijze o.m. gezegd „Roosevelt en zijn re geering mogen Finland aan de ver achting prijsgeven, maar millioenen Amerikanen, die een beter geheugen hebben dan Roosevelt en Huil, voelen zich door de gemeene behandeling, die hun regeering het Finsche volk ten deel heeft laten vallen, verne derd. Het is nog niet zoo lang 'ge leden, dat' leden van onze regeering op Finland wezen als een lichtend voorbeeld van rechtschapenheid en redelijkheid," En daarin stond Amerika niet alleen; ook andere regeeringen heb ben voorheen het dappere Finsche volk aan de geheele wereld ten voorbeeld gesteld en openlijk doen blijken van hun sympathie voor dit volk «en zijn strijd om het bestaan, zijn recht en syn onafhankelijkheid, toen het in den winter van 1939— 1940 door zyn overmachtigen buur werd aangevallen. Zijn er toen niet in nagenoeg alle landen massale volksvergaderingen gehouden met vlammende protesten tegen den overweldiger van dezen kleinen staat? Hadden Chamberlain en Daladier toen geen expeditieleger klaarstaan om de Sovjets te lyf te gaan, ten einde de Finnen voor overweldiging te vrijwaren Had toen niet het V'olkenbondsbesluit om de Sovjet- Unie uit dezen bond te stooten aller instemming En wat doet men nu? Finland vecht verder tegen een overmacht. Maar, zoo zeide de Finsche pre mier Linkomies dezer dagen in een radiorede, „ondanks de numerieke en materieele overmacht van den vijand, gelooft het Finsche volk. on wrikbaar aan de overwinning van het recht. Een klein volk,'aldus de Finsche premie?, heeft precies even veel recht op vrijheid en veiligheid als de grooteredaarom is het ook bereid voor zijn veiligheid te strijden. De woorden van onzen grooten leider in den stryd om het recht uit den tyd van de onderdrukking zyn voor ons een reeds lang beleefde werke lijkheid. Hy, die zijn recht niet ver dedigt, heeft het ook niet verdiend door voor ons recht te stryden, strijden wij tevens voor waarden, die voor aiie cultuurvolken van het avondland de voorwaarden zijn voor een menschwaardig bestaan. Wy strijden als een Noordsch volk voor het Noorden, wij stryden als een eeuwenoude Noordsche voorpost van het avondland voor de fundamen- teele waarden van de geheele cul tuur van 't avondland en wij stryden voorliet bestaansrecht derkleine volken, aldus de Finsche premier. Fiere taal, een dapper volk als het Finsche waardig. Moge zyn toekomstig lot in beloo- nendsn zin de zuivere offers weer spiegelen, die dit volk thans onder de zwaarste omstandigheden voor zijn recht en vrijheid brengt. Minister Goebbels over xle vergelding. Rijksminister dr. Goebbels schrijft in zijn artikel in het weekblad „Das Reich", dat het verloop van de in vasie tot dusver al een groot aantal der politieke en militaire prognoses heeft bevestigd, die van Duitsche zijde sedert lang waren opgesteld. Ook de vergelding is op het voor spelde militair en psychologisch be slissende tydstip, ten minste in haar huidigen omvang gekomen. "Waar schijnlijk, zoo verklaart de minister, worden de verdere Duitsche voor speilingen nu serieus opgenomen, volgens welke de thans aan den gang zijnde eerste phase van de vergel ding slechts het voorspel is van de eigeplyke actie. Wy zullen met nieuwe, nog sterker werkende wa pens optreden en wel weer op het oogenblik dat ons het geschiktste lykt. Aangiften van 23 tm. 29 Juni GEBOREN: Peter L. H. M. Janssen, Hagelweg. Jacobus L. J. Vervuurt, Laagriebroek Bernardina L. P. Ousters, Oirlo Gerardus J. M. Franssen, Beek weg Conrardus H. J. Goumans, Smakterw. Joseph P.A.H. Jenniskerls, Deurn.weg Gerardus A. M. Bruines, Oostrum Marijke W. de Vries, Paterslaan HUWELIJKEN: Jan Wismans, 47 jaar, landbouwer te Horst en Maria Linders, weduwe van L. Swinkels, 45 jaar, te Venray. Johannes Jacobs, 27 jaar, landb. te Vierlingsbeek en Helena Pluk, 27 jaar te Venuay. Peter Pouwels,ar wei en Jacoba Mn 3 den te Venray. Wilhelmus Claes en Petronella Deftv P. van Meijel, Ir, Venray. OVERLEDEN Petrus Reijnen,ir, Johanna Wiggefr religieuse, Eindstr Maria- Vullingsjtg Hermsen, 67 jaar.kn 1 patiënt Ilujzyi *DIS TRIBUI) 'tijdvak 2 t/'il Uitreiking boite Te' VENRAY opi zelfverzoi'gers deEt van 8.30—9.30 lel; letters B 'en C; Kil en E; 11.30-12.4t( 14—15 letters Hefi- 16—17 letters K i Op 4 Juli van B.: en N; 9.30-lOtt 10.30-11.30 iet% 12.45 letters S en.- 15—16 letters W Te WANSSUM Wanssum en GejJ zorgers ingeschrdjj bureau Meerlo, vm nummerd is: op i nos. 471 tm 490J1 en hooger; 11.30r( verzorgers Te MEERLO vo(e lo op 3 Juli vaó- tm 703; 'op 4 hooger; 10.30—13 zelfverzorgers. Te HORST vocj op 5 Juli van 12 E tot J, 13- 0 tot S; op 6 Juli Te BROEKHUio zelfverzorgers vail 11-12 636 tin 6B hooger, .14—14.3&É zelfverzorgers. Openstelling loi van 3 Juli a.s. zö 't Kringkantooipi 8.45-12.30 en va- afdeeling Textiel Woensdag, Dondfe inlevering voor cte voorheen. Des 2a kantoor voor hetii Invoering tw'eii kaart. Voortaan van aanvraagfoBi afhalen van du zoowel de eerstee butiestamkaart m gelegd. Zeep voor kappi vrouwen, wijk!' De aanvraagfoi: pers dienen te ii de week van 34 Deze formulier week van 10—fi worden ingelevea bonnen worden rt! pers die een iij van de vakgroa ven kunnen oven) merking voor it De bonnen vod vroedvrouwen d kunnen worden van 3—8 Juli. Schoenen en H nemers van ondj meer (nan persol hen in te dienen den laten afstenf gever tqp bewijd heid hunner aart Afhalen en inè formulieren voor» banden: HORST op 3 i 4 Juli F t-m. I Juli Q tm. U, 7[ van 10—13 u. J GRIENDTSVE1 Juli van 15-17! tevens voor Texl AMERICA vd van 15—17 in Cal voor textiel. WANSSUM- o! MEERLO 4, 5 t BROE'KHUIZi VENRAY: Rij) Schoenen: 3 - 4 Juli letters F K tm O; 6 7 Juli letters V Te Venray t dagen geopend 14-16- uur.

Peel en Maas | 1944 | | pagina 2