HALLO JANINE DE TOVERMANNET1ES KERMIS LEUNEN. H. HANSSEN „Neerlandia" RENTIEN flinke dienstbode GROENTENPLANTEN. WIJ SLUITEN CHT RUBBER STEMPEL iURROGAAT o Oud-Interlock een chauffeur HUIS te koop gevraagd HALLO HALLO De grootste attractie van de kermis De uitverkiezing van de Schoonheidskoningin Komt zien en overtuigt U. De Coöp. Aan- en Verkoop- vereeniging Venray-Dorp vraagt een ZAAKVOERDER. Boekhoudingen Alle Belastingaangelegen heden Koop- Huur- en Pacht- contracten Memories van Successie V erzekeringen Dat is nog eens helpen 1 ZORGT voor U. VERVEN en STOMEN Mun hm ootid l<otm! let °p >uiste adres: E. V. d. HEUVEL Marktstl^tef2a408. Voor STOOMEN en VERVEN naar J. Volleberg, Merseloscheweg 7 lettE tm. H, 7 Juni L, hi letters N tm P, 3 ji 12 Juni let- lean 5 tm 10 Juni v$—13 u. opuni letters A tm :ertm K, 7 Junilet- 8 i letters Q tm U, VZ. len n 5 tm 9 Juni IDEEN op 12 Juni n 17 u. in degroote Ita. 3A13 Juni voor allen irfé v.d. Coelen. U"jM 5 Juni van 10— Ien 3 o 7 en 8 Juni van IHENVORST op 9 -13voor allen, ar tiel .wordt zitting rSIN op 12 Juni n 17 u. in degroote IA 13 Juni voor allen iifé v.d. Coelen. BIE-KRING OEER bcaarten 7e per. lfwgers Maandag 5 ngilc voor Vierlings- )s Overloon in café SE voor de letters vale letters N—Z. ies te vorderen of ndiich hebben van ild zijn aan de out van boedelbe- n\de nalatenschap wBBERDINA COX, helmus de Vries, Tdorus Henricus :en laatst van Theo- oieden te Mierlo op 19svorden verzocht rejgifte respectieve- o n vóór of op 15 kare van NOTARIS N Helmond. 2 lis- gevraagd ski 3kl Groötestraat 28. GEVRAAGD voor dag en nacht. KOPPERS, Slagerij, HELMOND, Steenweg 41. Roode- Witte- Savoye- Bloemkool- Spruitkool- Boerenkool- en Knol- selderieplanten steeds voorradig. 2 M. yan Gerren, Bergweg TE KOOP twee biggen by Jos. Rutten, Smakt B 5. TE KOOP een nest jonge Belgische Herders bij J. van. Gestel, Broek- weg 12. TE KOOP een best waakhondje. TE RUIL voor-oorlogsche dames schoen m. 39 hooge hak tegen m. 39 patte hak. J. Verhalle, Molenhofweg Ook voor zelfverzorgers is BALKENBRIJ 'n uitkomst. Bakt Balkenbry en U spaart Uw spek. Verkrijgbaar bij SLAGERIJ GOUMANS 25 ct. per pond en 4 Bloembonnen. WIE RUILT hooge jongensschoe nen maat 27 tegen idem maat 28. F. van Zwamen, Kruitweg 17a. TE KOOP roodbont maalkalf bij P. J. Clpphas, Veulen I 30. VERLOREN een zilveren rozen krans. T.b.t.t.b. by H. Litjens, Oude Oostrumscheweg 28. TE RUIL kinderschoenen maat 26 tegen kleinere maat b.v. 20 of 19. Pelzer, Maasheescheweg 30. Firma, zoekt verbinding met fa brikanten van BEZEM- en BORSTEL WAREN. Indien mogelijk goedge keurde prijzen. ..HaWe" Ag. en Comm.Handel, St. Hubertuslaan 49A Maastricht, Tel. 353Q. 'n UITKOMST in elke huis houding is BALKENBRIJ van SLAGERIJ GOUMANS 25 ct. per pond en 4 Bloembonnen. Levens-, Pensioen-, Lijfrente-, Studie- ien Uitzet-verzekering. VRAAGT ONS VOOR Schadeverzekeringen op elk gebied. Wij vertegenwoordigen slechts EERSTE KLAS NEDERLANDSCHE MAATSCHAPPIJEN. lelijks op ons kantoor Oostsingel 12 van 9—12 uur vm. mi adres, stempelkussen eiyitempelinkt voor slechts f 4.00 fr<D, indien U ons dit bedWg per postwissel of giro over- bq30et. hooger. Gewenschte tekst duidelijk schrijven s.v.p. etpd 40 hooger. Handtekeningstempels f 7.50. M'EMPELFABRIEK AMERSFOORT, Arnhemseheweg 32 r<®53. Wy maken alles op Stempelgebied. CT ca o 5 "ca "3 ca co .Sa JÖ vg-a 2 O O +3 o ca CÖ CD 'B» 00 U «X» O u O Ol M c -4-3 "T" r* iz; a w Li W a g Algem. kennisgeving, t Heden overleed tot onze diepe droefheid in het St. Jozefklooster te Venray, na een kort stondige ziekte, voorzien van de H.H. Sacramen ten der Stervenden, in den ouderdom van bijna, 80 jaren, onze innfgge- liefde zwager en oom, de WelEd. Heer Johannes Jozef Hubertus Cremers Venray, 25 Mei 1944. Wanssum FAMILIE LITJENS- CREMERS Roermond-Venlo FAMILIE CREMERS De plechtige lijkdienst heeft plaats gehad in de kapel van het St.Joseph- klooster te Venray op Dinsdag 30 Mei te 9 uur, waarna de begrafenis op 't parochiekerkhof te Venray. Met vreugde geven wij kennis van de gebportevan ons eerste dochtertje en zusje ANNEMIEKE, dat by het H. Doopsel de namen Johanna, Wilhelmina HJaria ontving. W. ROMMEN J. ROMMEN-SEIJKENS JÓPIE, Venray, Overloonscheweg 5c Met blijdschap geven wy kennis van de geboorte van ons zoontje en broertje FRANSJE, dat bij het H. Doopsel de namen Franciscus, Petrus, Jacobus, Maria ontving. H. SWAGHOVEN J. SWAGHOVEN- VAN EUPEN WILLY Venray, 31 Mei 1944 Maasheescheweg 15. (Eenige en algemeene kennisgeving). Mien Beetz Crist Verbakei hebben de eer kennis te geven van hun voorgenomen Huwelijk, waarvan de ker kelijke 'inzegening zal plaats vinden op Woensdag 7 Juni om 9 uur, in de Parochie kerk van St. Jozef te Gel drop. Geldrop, Sluisstraat 18 Goorstraat 15. Toekomstig adres: Goorstraat 15, Geldrop VERLOOFD Guus Sala F. H. van der Werf Venray, Patersstraat 19 Raalte, Zwolschestraat 468 Zondag 11 Juni. Geen ontvangdag. Voor de hartelijke blijken van belangstelling, hij ons 25jarig Huwelijksfeest on dervonden, betuigen wij, ook namens onze kinderen hartelijk dank, bijzonder aan buren, vrienden en hekenden Jos. Claessens E. M. A. Claessens Wismaus Leunen, Juni 1944. Jong echtpaar, zonder kinderen, vraagt kamers te huur in Venray of omge ving. Kolkman, Stations weg 37a. (Herplaatst we gens drukfout). Laat ons Uw repareeren of er nieuw Ondergoed van maken. EBBERINK Marktstr. 5 GEVRAAGD een boeren knecht 16—18 jaar, die goed kan melken. J. Wilms— Claes, Weverslo. GEVRAAGD voor direct bekend met gasgenerator, leeftijd 25—30 jaar. Brouwerij Rutten Venray. VERLOREN tusschen Maashees en Venray een kunstzijden gebloemde cein tuur. T.b.t.t.b. by .T. Lichte- veld, Bindstraat 11a. TE RUIL een paar jon gensschoenen maat 37 tegen damesschoenen maat 37 platte hak. F. H. Bergmans Leunscheweg 25b. liefst met 25 100 are land. Verkooper kan huurder blijven. Brieven onder op schrift „Huis'' aan bureau van dit blad. TE KOOP jonge foks- hondjes, 7 weken oud. Loonen, Oude Oostr.weg 46 TE KOOP JvR fokzeugjes by G. Willems, Veulen H 27. TE KOOP twee scheute- lingen voor huisslachting. M. Jenniskens, Oyerhroek. TE KOOP een guste zeug z. g. voor huisslachting. Kind. J. van Osch, M 109 Merselo. TE KOOP GEVRAAGD een in góeden staat zynde moderne kindewagen, J. Deenen, Bil, Wanssum en TE KOOP groote kleine konijnen. A. Voermans, Langeweg20. 'TE KOOP een fornuisi prijs f 100. P. W. H. Jeuken, Broekweg TE KOOP een nest jonge honden. G. van Meyel, Kolkweg 2. ^!uXOI^Theate^^enra^T SLECHTS 2 DAGEN Zaterdag 8 uur, Zondag 5 en 8 uur presenteeren wy U een buitengewone prachtfilm met de meer dan populaire stars MARIKA RöKK en JOHAN HEESTERS, een pracht van een revue-film. Toegang 18 jaar. Zondagmiddag 3 uur speciale Kinder en Familievoorstelling met (Nederlands gesproken) en een pracht JAN KLAASSEN-film. Voor deze film cassa-opening H Zaterdagmiddag 2 uur. Maandag te 19 uur op het kermisterrein. Deelname van 18 tot 80 jaar. Uitsluitend eigenhandig geschreven sollicitaties worden ingewacht tot 6 Juni by H.JANSSEN, Gouden Leeuw, Venray. Zekerheidsstelling wordt vereischt. Administratiekantoor Grootestraat 31 KantoorurenMAANDAG- en DONDERDAG voormiddag van 10 tot 12 uur. Aan een fijn kopje koffie helpt de Edah U, met haar Excellent Koffiesurrogaat. Dat is werkelijk Excellent. ATTENTIE! Het beste adres voor van alle voork. kleedingstukken, Rouwgoederen binnen 24 uur. r-ir/' y STOOMVERVERIJ en _,%Mhhd(natsWiw chem. wasscherij Fabriek te Helmond. Agentschap: Venray, Telefoon 394' Het van ouds bekende adres. ROUWGOEDEREN in 2 x 24 uur.

Peel en Maas | 1944 | | pagina 3