BINNENLAND ADVERE1 ALLEN ondlich EEN C Burgerl. Stand Venray GELDIGE BONNEN mede de op dien datum in te voeren wijzigingen. De aandacht wordt er nog op ge vestigd, dat deze reisgids alleen ver krijgbaar zal zjjn tegen inlevering van een vervallen,reisgids. De ge bruikers worden dus in hun eigen belang aangeraden hun oud spoor boekje zorgvuldig te bewaren. Muziekexamens. Op de te Venlo op de Noord-Lim- burgsche Muziekschool gehouden examens slaagden voor theorie B II Pater Gregorius, Venray en J. Ver heugen, Venlo. Voor algemeene Mu ziekleer B II F. Duyf, Horst. 40 jaar priester Sacraments-Donderdag zal te Oirlo het 40-jarig priesterfeest gevierd wor den van den Zeereerw. heer Gerards Pastoor aldaar. Vanwege den Vasten tijd werd dit feest indertijd tot heden uitgesteld. GEVONDEN roode wollen wanten, zijn op het Arbeidsbureau. een actentasch en een ceintuur, zijn op de Marechausseekazerne. Diefstal. Ten nadeele van J. K. aan den Oostsingel werden een dezer nachten een 40-tal kippenkuikens gestolen. IN MEMORIAM. Mochten wij, nu juist een half jaar geleden, een woord wyden aan veld wachter Janssen, bij zijn heengaan uit den politiedienst met ouderdoms pensioen en hem de verdiende hulde brengen voor zjjn werk in dienst der gemeenschap, thans reeds moesten wjj staan aan zjjn groeve om hem de laatste eer te bewijzen. Zoo gaar ne hadden wjj in vervulling zien gaan onzen toen geuiten wensch, dat het hem gegeven mocht zijn nog vele jaren in goede gezondheid te genieten van de zoozeer verdiende rust, doch het heeft niet mogen zijn. Eene hardnekkige ziekte sloopte in luttele weken een organisme, dat wij nog het vorig jaar onverwoestbaar achtten, een man met een uithou dingsvermogen en een voortvarend heid en dat op zulk een leeftijd die de grootste verwondering en be wondering wekten van allen, die met hem samenwerkten. Nu ligt de sterke boom geveld; hij, dien de zwaarste vermoeienissen van den meest inten- sen politiedienst bij dag en bjj nacht, bjj hitte en koude niet konden bui gen, is thans in eene korte periode van rust geknakt en onherroepelijk gebroken. Janssen, wij hadden het zoo geheel anders berekend bjj uwe sterke con stitutie en goede gezondheid, zoo gaarne ook anders gewild vopr U na zulk een langen en voorbeeldigen staat van dienst, zoo gaarne Uw bij jong en oud, bij rijk en arm bekend beeld, zij het dan ook thans met den vredigen wandelstok, nog lang gezien in onze Venraysche straten, waarmede U als het ware was sa mengegroeid wie kende niet „politie Janssen", zooals hij ook vaak genoemd werd en wat gebeurde er in de gemeente zonder dat Janssen erby^was? onze berekening heeft echter gefaald, onze wensch is niet vervuld. Wy, menschen,wikken, doch God alléén beschikt. Wy hebben slechts het hoofd te buigen en ons daarby neer te leggen. Uwe aardsche rust heeft U niets gebracht dan ziekte en lijden. God heeft dat zoo gewild. Maar geve Hy nu ook, dat de rust welke Gy thans zyt in gegaan en waaraan geen einde meer kan komen, eene vredige zy'. VALK-REVUE. Pinkster-Maandag werd er niet ge voetbald, doch de training nam een aanvang en nu zal er voorlopig Zon dagsmorgens getraind worden, daar anders de jongens niet aanwezig kun nen zyn. Het Bestuur doet nogmaals een dringende oproep aan de leden, om toch geen enkele les te verzui men doch trouw aanwezig te zyn. Hedenavond zal er een club-avond zyn waarop alle leden verwacht worden. Zaterdag 27 Mei j.l. hebben de ver- eenigingen „Servatius" en „de Valk" in een bespreking besloten, om een contact-commissie te benoemen, welke de voorstellen in die samenkomst naar voren gebracht, zullen uitwerken. De bespreking welke werd geleid door een lid van het Hoofdbestuur der N.V.B. en waarin de Geestelijk- adviseur tevens aanwezig was, kan worden beschouwd als het begin van een periode, om de sport in Venray op een hooger plan te plaatsen. Beugeluieuws Op het Zondag 20 Mei gehouden zomerconcours voor klasse A was de uitslag als volgt Venray 6—2, 226 p.; Heide 6—2, 220 p.; Holthees 4—4, 220 p.; Leunen 2-6, 196 p.; Veulen 2-6 180. Zondag 11 Juni gaat klasse A van het district Venray naar Baarlo om daar klasse A van den kring Venlo te bekampen. Het zal voor Venray oppassen zyn, willen zy den beker mee brengen. De trein vertrekt om 9.45 u. v.m. Wy wenschen U veel succes. Banden van een wagen ontvreemd. De smid K. te Ysselsteyn moest den wagen van S. aldaar repareeren. 's Morgeus kwam K. tot de ontdek king, dat de 4-wielige wagen ontvreemd was; men ging op onder zoek en al spoedig werd de wagen in een zandweg gevonden maar ont daan van de 3 beste gummibanden. Aangifte by de politie volgde. Voor vele landbouwers een waarschuwing om hun wagens met gummibanden 's nachts niet buiten te laten staan. OVERLOON. Tweede Pinksterdag speelde S.S.S. tegen U.D.I. voor de promotie naar' de N.V.B. In een fair gespeelde wedstryd won U.D.I.- ge flatteerd met 6—2. Door deze over winning promoveert U.D.I. naar de 4e klas N.V.B. Paardenfokdagen in Limburg. Op de volgende data zullen in de provincie Limburg paardenfokdagen worden gehouden. Op 8 Juni te Val kenburg, op 21 Juni te Horst en op 29 Juni te Roermond. Naar het zich reeds thans laat aanzien, is do be langstelling voor deze dagen zeer groot. Voorts worden op de volgende data keuringen van merriën tot inschrij ving in het keyrstamboek gehouden: op 5 Juni te Roermond, Baexem en Weert; op 6 Juni te Echt, Sittard, Beek, Valkenburg, Gulpen en Heer len op 7 Juni te Blerick, Horst, Venray en (Jennep. Doodelijk mijnongeluk. Donderdagmorgen is de 37-jarige J. B. uit Maastricht, werkzaam by het spoorwegbedrijf van de staats mijn Maurits, onder een locomotief geraakt. Hij werd zeer zwaar gewond naar het ziekenhuis te Heerlen over gebracht, waar hjj is overleden. B. was gehuwd en vader van 3 kinderen. Landskampioenschap Voetbal. De strijd is beslist ten gunste van De Volewyckers. Drie jaar geleden nog een onbekend derde klassertje, heeft De Volewyckers door een 4—1 zege op Heerenveen het landskam pioenschap van Nederland behaald. Limburgia teRumpen is eerste klasser geworden. Limburg lelt van de 13 eerste klassers er thans 5. In het Oosten promoveerde de oud- eerste klasser Be Quick, Zutphen. Luchtterreur boven Nederland. In de middaguren van Woensdag hebben Anglo-Amerikaansche vlieg tuigen bommen neergeworpen op woonwijken van de stad Roosendaal. Tot dusver werden 63 gedoode, 65 zwaar gewonde en meer dan 100 licht gewonde Nederlandsche burgers, onder wie vrouwenven kinderen, ge borgen. Verwacht kan worden, dat de yerliescyfers nog zullen stijgen. Bovendien werden Dinsdag en Woensdag weer door laag vliegende vliegtuigen rydende treinen met de mitrailleurs aangevallen. In het noorden des lands werd zelfs een tram beschoten. De Nederlandsche burgerbevolking" leed by deze aan vallen, volgens de tot dusver ont vangen rapporten, een verlies van 28 dooden. Ongeveer 50 personen werden zwaar en 60 lichtgewond. Naar den bèslissenden slag? In kringen van Duitsche deskun digen is men van oordeel, dat de huidige intensiteit van het Anglo- Amerikaansche luehtoffensief tegen België en Frankrijk, met een dage- ljjksche activiteit van 3000 tot 5000 vliegtuigen, als het maximum van de vyandelyke capaciteit in de lucht moet worden beschouwd. Voor deze intense bombardemen ten acht men slechts twee verkla ringen mogelyk ofwel een invasie in West-Europa staat onmiddellijk voor de deur of de zenuwen-oorlog der geallieerden heeft zulke groteske vormen aangenomen, dat het men- scheljjk verstand er by stilstaat. De Duitsche legerleiding houdt zich intusschen aan de nuchtere werkelijkheidmet het aanbreken van eiken nieuwen dag kan zoowel in 't Oosten als in 't Westen de stryd losbarsten voor den grootsten slag der geschiedenis, die zoowel te Londen als te Washington de be slissende wordt genoemd. De aartsbisschop van Ronaan heeft, doordat de kathedraal en het bisschoppelijk paleis door bommen zyn getroffen, zyn paleis ontruimd. Aangiften van 26 Mei tm. 1 Juni GEBOREN: Albertus A. M. den Holder,Overl.weg Elisabeth M. Hermsen, Kempweg Johanna W. M. Rommen, Overl.weg Jacoba J. M. Duykers, Castenray Lodivicus Fr. W. Jeuken, Staionsweg Johannes M. G. Verstegen, Oirlo Henri W. van Djjck, Heide Franciscus P. J. M. Swaghoven, Maasheescheweg Petrus H. M. Arts, Merselo Petrus A. M. Nyssen, Veulen ONDERTROUWD G. J. Janssen, landbouwer te Venlo en Fr. W. Derckx, te Venray W. J. H. Claes, landbouwer en P. J. J. Derikx, beiden te Venray GEHUWD: L. H. Zegers, 34 jaren, landbouwer en P. A. M. Jenniskens, beiden te Venray J. J. Th. Classens, 36 jaren, land bouwer en P. Direks, 35 jaren, beiden te Venray W. P. J. Stiphout, 33 jaren, land bouwer en A. W. Th. Engels, 25 jaren, beiden te Venray G. L. Janssen, 23 jaren, opperman en J. M. C. Schwachöfer, 24 jaren, beiden te Venray OVERLEDEN Johannes J. H. Cremers, 79 jaren, Overloonscheweg Petronella J. M. Kusters, 33 jaren, Leunen L. H. Janssen echtgen. van P. Poels, 67 jaren, Langstraat 8 patiënten St Anna 2 patiënten St Servatius vaarskalveren en wel om 12 uur op de gemeentewnag. De Bureauhouder J. CLEVERS Elk der vol- I geeft recht op het gende bonnen koopen van RIJKS-Y OEDSELBUREAU Leunscheweg 15 Telefoon 416 Levering van koolzaad. Telers van koolzaad zijn heden in het bezit ge steld van een formulier betreffende de klasse waarin dit gewas is ge plaatst. Tegen deze klasse kan men binnen 8 dagen, doch uiterlijk 10 Juni a.s. in beroep gaan bij de P.V.C. voor Limburg; Landbouwhuis Roermond. De kosten van dit beroep bedragen f 10 per H.A. (of gedeelten hiervan) geteelde koolzaad. Dit bedrag moet worden gestort op postrekening No 289676 van de P.V.C. te Roermond. De totale klassificatie-lyst voor een ieder ten kantore ter inzage, tijdens kantooruren op de dagen 5, 6, 7 en 8 Juui a.s. Telers diverse granen. Degenen welke meer dan 30 aren granen ge teeld hebben, zijn of worden in het bezit gesteld van een formulier tot aangifte der ligging van de verschil lende perceelen granen. Deze formulieren moeten volledig ingevuld en onderteekend worden in geleverd voor 9 Juni a.s. Op de ge huchten wordt voor het innemen van deze formnlieren zitdag gehou den als volgt: Donderdag 8 Juni te Heide van 4—5.30 in café Litjens; te Ysselsteyn van 4—5.30 in café J. Keijzers; te Merselo van 4—5.30 in café Arts.- Wegiug van kalveren. Tijdens de rayonmarkten te Venray is gelegen heid tot het wegen van verkochte 23-24A Brood 4 rants, brood of geb. 23-24B Brood 1 rants, brood of geb. 23-24 Beschuit 1 rants, beschuit 139-140 Algem. 1 rants, bloem, enz. 138 Algem. 250 gr. gort D45 Res. 250 gr. gort E45 Res. 250 gram Kindermeel of Voedingssuiker 23A Boter1/, rants boter 23B Boter 1rants, boter 24A Boter 1Ji rantsoen boter (geldig tm 3 -Juli) 137 Algem. 100 gr. kaas magere 23-24 Melk l3 4 liter melk 23-24 Taptemelk l3/4 liter taptemelk 23A 24A Vleesch 1 rantsoen 23B 24B Vleesch 1/i rantsoen 23-24 Aardap. elk 2 kg. aardappelen 23-24 toeslag 1 kg. aardappelen (bon 23 en 23 toeslag geldig tm 3 Juni) 135 136 Algem.. 500 gram suiker 134 Algem. 250 gram jam 133 Algem. 250 gr. kofliesurrogaat 132 Algem. 1 rants, verv.middeien C46 D46 E46 Res. 300 gram kinder- drankpoeder 23 Versn. 150 gram versnaperingen 23-24 Tabak 1 rantsoen tabak enz. R 05 Tabak 45 gram scheerzeep (geldig tm 2 Sept.) 129 Algm. 1 rants. Eenheidstoiletzeep 130 Algem. 1 rants. Wasehpoeder C42 D42 E42 Res. 1 rants, waschp. E43 Res. 1 rants. Toiletzeep (zeepbonnen geldig tm 10 Juni) Alle bonnen zijn geldig tot en met 10 Juni, behalve voer zoover hier boven een andere datum is vermeld. D, 6 Juni lefcffi 1 letters I tm L, hi I 9 Juni letters h. I ters V tm Z. Rijwielbander® voor allen. Te HORST vsj)-: Sehoenen: opiini E, 6 Juni lettertm ters L tm P, 8 i le 9 Juni letters V Z. Rijwielbandenjn voor allen. Te GRIENDÉEi voor allen van 17 i zaal te Griendtsi. Te AMERICA 131 van 15—17 u. irfé v Te WANSSU3I 5 13 u. voor allen Te MEERLO c 7 10—13 u. voor a. Te BROEKHEN1 Juni van 10—UNoo Textiel. Voor (iel gehouden: te GRIENDTS1N voor allen van 17 ZaTe AMERICA 13. van 15—17 u. iifé DISTRIBIE- BOEE Uitreiking bcaai Voor niet-zelfvirgt Juni te Vie lingjk v beek, Maashees Ove Janssen van v A-M. 13-16 vde DISTRIBUTIE-DIENST tijdvak 5tm 10 Juni 1944. Uitreiking bonkaarten 7e per. Te VENRAY op 5 Juni voor zelf verzorgers ingeschreven by 't Voed- selbureau Venray waarvan 't boekje genummerd is van: 8.30—9.30 nos. 1 tm 25: 9,30—10.30 nos. 26 tm 45; 10.30-11.30 nos. 46-65; 11.30-12.45 nos. 66 tm 85; 14—15 nos. 86tmll0; 15-16 nos. UI tm 130; 16-17 nos. 131 tm 150. Te VENRAY op 6 Juni voor niet- zelfverzorgers 8.30—9.30 letter A 9.30- 10.30 lett. B en C; 10.30-11.30 lett. D en E; 11.30-12.45 lett. F en G; 14 1,5 lett. H en I: 15 16 lett. J; 16—17 lett. K en L. Te VENRAY op 7 Juni voor niet- zelfverzorgers 8.30—9.30 lett. M en N; 9.30-10.30 lett. O en P: 10.30-11.30 lett. Q en R; 11.30-12.45 lett. Sen T; 14-15 lett. en V; 15-16 lett. W en Y; 16—17 lett. Z. Te WANSSUM op 8 Juni voorzelf- verzorgers ingeschreven by hePVoëd- sölbureau Meerlo waarvan 't boekje voor zelfverzorgers genummerd is van: 9.30 10 nos. 362 tm 380; 10—11 nos. 381 410; 11 12 nos. 411 tm430; 13—14 nos. 431 tm 450; 14—15 nos. 451 tm 470. Te AMERICA voor zelfverzorgers ingeschreven bij 't Voedselbureau te Horst, waarvan 't zegelboekje ge nummerd is van: 9.30—10.30 nos. 1 tm 30; 10.30 11.30 u. nos. 31 tm 60, 11.30—12 u. nos. 61 tm 75, 13—14 u. nos. 75 tm 115, 14—15.30 u* nos. 115 tm 160, op 9 Juni. Te Wanssum voor de gemeente WANSSUM en GEIJSTEREN voor zelfverzorgers ingeschreven bjj het Voedselbureau Meerlo waarvan het zegelboekje genummerd is op 5 Juni van: 9.30 10 u. nos. 471 tm 49'), 10—11.30 u. nos. 491 tm 506 en hooger. Voor niet-zelfvéïzorgers van 11.30—12. Te Meerlo voor de gemeente MEERLO op 5 Juni voor zelfverzor gers ingeschreven by hpt Voedsel bureau Meerlo waarvan 'het zegel boekje genummerd is van: 13.30—15 u. nos 361 tm 703. Op 6 Juni 9.30—10 u. nos. 703 en hooger. Voor niet zelfverzorgers van 10.30—12 u. Te HORST voor niet-zelfverzorgers op 7 Juni 9.30—11 u. A totE, 11 12 u. E tot J, 13 14 u. J tot L, 14 15 u. L tot O, 15 16 u. O tot S. O.p 8 Juni 9.30—12 u. S tm Z. Te Broekhuizen op 9 Juni van 10—11 u. nos. 611 en hooger. Voor niet-zelfverzorgers van 14—14.30 u. Schoenen en rywielbanden. Afhalen en indienen van formulieren te Ven ray van 9—12.30 u. Schoenen: op 5 Juni letters A tm of verschuld zi, onder het voont 1 schrijving aanvüe van Mejuffrouw 1IBI weduwe van helr daarna van Tdor Josephus Terkea la dorus Coppis, oede 27 Februari 19woi daarvan opgave/gifi lijk betaling to n Juni .1944, ten ksre VAN ALPHEN Hel: Huisnaais- g 1 dag per week, J. v.d. Munckl Gi A. K. M. Inlichtingen 'elijl met Uw naam ad: Toezending fr», ii maakt. Remba30< Stempels metkd 4 ANT. LEMlEM Tel. 5396 Gird953

Peel en Maas | 1944 | | pagina 2