PUDDING DIET SUIKER De Valk I- S.C.E). I Nijmegen Couranten- bezorgers I ÉÉN NACHT PORTIER KARAVAAN „Neerlandia" 0 DE GRUYTER ADVERTENTIEN Wat mist hij? Drs. F. A. BRANDSMA VERVEN STOMEN [BITIE-DIENST fGVENRAY. GELDIGE BONNEN Zondag 14 Mei 2.30 u. De Valk II - Ysselsteyn I HENK, GIETHA. Heeft U 'n vergunning MAG. DE ZON Tabaksplanten ZORGT voor U. Breng ons uw oude Hoed MAG. DE ZON 2 jonge heeren FuJXOR^heater Venray I Zaterdag 8 uur en Zondag 5 en 8 u. Woensdag 17 Mei 8 uur en Donderdag 18 Mei 5 en 8 uur 4jalÉ<> D ameé GERDA KUSTERS, Voor STOOMEN en VERVEN naar P. J. Volleberg, Merseloscheweg 7 MAG. DE ZON ACCOUNTANTSKANTOOR Kantoor VENRAY Grootestraat 15 ÏMhhdrnaistonw chem. wasscherij ken mn ooeA komen! E. v. d. HEUVEL Veeldt, 29 jaar, landb. Sufs, 26 jaar, beiden rpej 30 jaar, lasser te lariDerickx, 31 jaar, te 'EN m Jok, 1 jaar, Overl.w. Keels, 77 jaren, echt- d. iser, Merselo. insti, 23 jaar, Hofstr. 3t. ervatius 5t. nna. .4 tn 20 Mei 1944. 'ngbonk«aarten 6e p. opi Mei van 8.30 12.45 lu. voor zelfverzor- 1517 u. voor niet-zelf- 'e DRST op 19 Mei van orjfverzorgers en van •r Bt-zelfverzorgers. boiaarten 7e periode T p 15 Mei voor zelf- gehreven bij het Voed- >rs- waarvan het boekje srgsgenummerd is van nnmers 199 t/m 226, 2 t.m. 240, 11-12 u. 2t 13 14 u. nrs. 261 -lfu. nrs. 281 t.pi. 300, - 3 t.m. 320. oJ6 Mei voor zelfver- chven by hetVoedsel- st, waarvan het boekje irgs genummerd is van: rs.il t.m. 340, 10-11 u. 38 11 12 u. nrs. 361 ■14i. nrs. 381 t.m. 400, 4( t.m. 420, 15-16 u. 44 oJ7 Mei voor zelfver- chven bjj het Voedsel- t, vaarvan het boekje rgs genummerd is van: s. 1 t.m. 460,10-11 u. 1112 u. nrs 481 t.m. ni 501 t.m. 520, 14-15 t.i 540, 15—16 u. nrs CCj op 19 Mei voor de v< America ingeschre- ledselbureau Horst, bitje voor zelfverzor- eijs van: 9.30—10.30 u. 19(10.30—11.30 u. nrs. TSEEN voor Griendts- Mevan 13—14 u. voor rgs en van 14—15 u. eBrgers. irld. Afhalen formu- ilirbeid voor melkers va te Venray, Horst, 5U: en Broekhuizen op nbruren. lanen: 1015 Mei van 14—15 u. p 1 Mei van 14—15 u. 26Dp 19 Mei vanl4-15 u >p7 Mei van 14—16 u. irA t.m. M, en op 19 -l'u. voor de letters lMei van 14—15 u. rA t.m. M, en op 19 i voor de letters N ilTE-KRING IMEER i? zitdagen etduiting op Donder- 'eVierlingsbeek Vrij- .?"Pparticulieren van onkaarten 6e p. M voor de zelfiver- n eheelen kring. Bi voor de niet-zelf- di geheelen kring. ESELBUREAÜ 5 Telefoon 416 siie-gegevens. nt de binnenkort le;roote voorjaars-in- irieken wy onze ge- ilifd, thans reeds een lEen van uitgezaaide 3 aaien of te pooten ont om deze inven- O1 vlug en zoo goed p;e doen verloop en. Levering van rundvee. Naar aanleiding van een dezer dagen verschenen persbericht over „de bestryding van de runderhorzel" worden onze georganiseerden er op attent gemaakt, geen rundvee met wormenbulten op de rayonmarkten aan te voeren. Deze dieren moeten door de marktvertegenwoordigers worden geweigerd, terwijl tevens tegen de aanbrengers proces verbaal zal worden opgemaakt. Extja toewijzing kunstmest. Telers van 20 are of meer winter rogge, welke hun extra toewijzing kunstmest nog niet hebben afgehaald kunnen dit in den loop der week tijdens de kantooruren alsnog af halen. De Bureauhouder J. CLEVERS Elk der vol- I geeft recht op het gende bonnen koopen van 21-22A Brood 4 rants, brood of geb. 21-22B Brood 1 rants, brood of geb. 21-22 Beschuit 1 rants, beschuit 121-122 Algem. 1 rants, bloem, enz. 123 Algem. 250 gr, peulvruchten D41 Res. 250.gr. gort Ë41 Res. 250 gram Kindermeel of Voedingssuiker 124 Algem. 100 gram vermicelli 21A Boter V, rants boter 21B Boter V, rants, boter Bijzondere rantsoenen B44 C44 D44 E44 Res. rants, boter 20B Boter Vj rants. Boter (geldig tm 27 Mei) 125 Algem. 100 gr. kaas magere 21-22 Melk l3,4 liter melk 21-22 Taptemelk l3/, liter taptemelk 21A 22A Vleesch 1 rantsoen 21B 22B Vleesch rantsoen 21-22 Aardap.elk 2 kg. aardappelen 21-22 toeslag 1 kg. aardappelen (bon 21 en 21 toeslag geldig tm 20 Mei) 126 127 Algem. 500 gram suiker 128 Algem. 250 gram jam 21 Versn. 150 gram versnaperingen 21-22 Tabak 1 rantsoen tabak R 05 Tabak 45 gram scheerzeep (geldig tm 2 Sept.) 129 Algm. 1 rants. Eenheidstoiletzeep 130 Algem. 1 rants. Waschpoeder C42 D42 E42 Res. 1 rants, waschp. E43 Res. 1 rants. Toiletzeep (zeepbonnen geldig tm 10 Juni) Op deze bonnen mag reeds op 13 Mei worden gekocht, uitgezonderd vleesch en aardappelen. Alle bonnen zijn geldig tot en met 27 Mei, behalve voor zoover hier boven een andere datum is vermeld. Sportterrein. Entrée 25 ct., kinderen 10 ct. Aanv. 1 uur. (Kampioen) TE KOOP een kamerameublement best. uit 4 stoelen en 2 clubs, prjjs f 300. Jac. Hendriks, Overloon C216. (sters) Van ouds bekende groote week- blad-uitgevery zoekt contact met actieve en betrouwbare bezorgers (sters) voor loonende bijverdienste. Br. met uitv. inl. onder no. 777 bur. v. d. blad. TE RUIL een loopraam tegen speelgoed. TE KOOP 6 eenden en een zware Ijzeren balk. A. Rutten, Verl. Veldstraat 17. Volgende week kunnen wij geen stroo ontvangen. J. HULSMAN ZONEN Geven met blijdschap kennis van de geboorte van een zoon die bjj het H. Doopsel de namen ontving van Hen- ricus, Maria, Jozef. P. JANSSEN N. JANSSEN-MUIS 11 Mei 1944. Leunen K 12, Venray. Geven met groote vreugde en dankbaarheid jegens den Schepper, kennis van de voorspoedige geboorte van onze eerste lieveling Bjj het H. Doopsel zal zjj de namen Agatha, Johanna, Cecilia, Maria ontvangen. Gerard Janssen Rie Janssen- v.d. Kaay Venray, 7 Mei 1944 Henseniusplein 4. Voor de vele blijken van belangstelling, ondervonden bjj ons Zilveren Huwelijks feest, betuigen wy langs dezen weg, ook namens onze kinderen, hartelijk dank. H. v. Hoof J. v. Hoof-Gerritsen Merseloscheweg. Wjj verzorgen deze gaarne voor U. Een goed soort geeft een goede oogst No. 25 Maas- en Waalsche Ir. Slits. Levertjjd eind Mei—5 Juni. Per 100 stuks f 2.50, verhoogd met porti en emballagekosten. MAZEREEUW'S Zaad- teelt-Zaadhandel, Meerssen L. Een vertrouwd adres De prima kaas van de Edah mist hij. Zijn moe der moet snel met haar bonnen naar de Edah. Ook de 20+ is bij Edah nog iets heel bijzonders. Wegens familieomstandig heden zjjn ZATERDAG 20 MEI en ZONDAG 21 MEI onze zaken gesloten. Wed.M.Janssen,Veltum G. Peeters, Heide U ontvangt deze als nieuw terug. VERLOREN een paraplu tusschen Wed. H. Marcellis en Schoor. T.b.t.t.b. bij J. Swinkels, G 26, Castenray. ONTLOOPEN jonge D. Herder, donkergrijs. T.b.t.t. b. bjj A. Fleurkens, C 17, Oostrum. Net meisje gevraagd in gezin van 3 personen, voor 2 dagen per week van 9 tot half 6. P. L. Scheper, Patersstraat 31. GEVRAAGD v. dadelijk een burgerdienstbode 16— 20 jaar. Manufactuurhandel Francken, Wanssum. Dienstbode gevraagd voor Venlo in R.K. gezin, huiselijk verkeer, Aanm. Schepers, Stations weg 7 Venray of Koeter, Hendriksstraat 5, Venlo. VERLOREN groengewolkte vulpen, gaande van distri butiekantoor naar Veulen. T.b.t.t.b. bjj Nelly Manders, Veulen. zoeken 2 knappe meisjes om verschillende avonden samen gezellig door te brengen. Brieven onder No. 66 bureau van dit blad. Arbeiders gevraagd voor het rooien van stob ben. Fr. Bonants, Holthees B 136. Zolderopruimingen te koop gevraagd tegen hoogste prjjzen. Peeters-Tacken, Eindstr. 12 TE HUUR GEVRAAGD door gehuwd Rijksambte naar met 1 kind, een huis of gedeelte huis te Venray of omgeving. Adres Dienst- gel. Niemeijer, Langstraat 24, Venray. TE RUILEN een kleine paardenhaam (keuze uit 2) tegen een grootere. Kind. A. Heidens, Steegs- broek I 15. TE RUIL z.g.a.n. zwarte bandschoenen, pl. hak maat 39 tegen br. molières pl. hak m. 39—40. Jan Thyssen, Langeweg 21c. TE KOOP JvR zeugjes en beertjes, V» jaar oud, ras N. L. M. Jenniskens. Overbroek K 113. TE KOOP een kinder wagen voor f 100, een loop rek voor f 50, een mand voor f 20. Wed. L.'Pouwels, Deurnescheweg. TE RUIL wit-lederen damesschoenen z.g.a.n. maat 38 tegen meisjesschoenen z.g.a.n. maat 35—36. H. van Boven, Jan Hen- senstraat 3. Wegens vertooning elders kan SLECHTS TWEE DAGEN worden vertoond HANS MOSER in een dolle film U zult zich reuze amuseeren met deze daverende groote lachfilm. Toegang 18 jaar. een nieuwe hoofdfilm Oude romantiek. Sensationeel. Romantiek uit het Wilde Westen, waarin de ruige cowboys, de revolverhelden op hun galoppeerende paarden, voor de noodige spanning zorgen. Toegang 14 jaar. Wederom begint een nieuwe NAAI- EN KNIPCURSUS, dus meldt U spoedig. Tevens begint ook een Cursus ter opleiding v. COSTUMIÈRE-COUPEUSE Bjj voldoende deelname ook avondcursus. Coupeuse-Lerares Leunscheweg Fabriek te Helmond. Agentschap Venray, Telefoon 394- Het van ouds bekende adres. ROUWGOEDEREN in 2 x 24 uur. Uw oude ZELFBINDER laten wy opknappen of er 'n keurige knoopdas van maken. Spreekuren: DONDERDAGS NA HALF ELF VOORMID. ATTENTIE! Het beste adres voor en van alle voork. kleedingstukken, Rouwgoederen binnen 24 uur. STOOMVERVERIJ en T\r/' STUUMVERVER1J en Marktstraat 2a Telef. 408. ANANAS RUM - FRAMBOZEN CITROEN - MOCCA - VANILLE OP ÉÉN BON 2 ZAKJES ELK VOLDOENDE VOOR EEN PUDDING VAN 1/2 LITER 604 rr^

Peel en Maas | 1944 | | pagina 3