PUDDING DIET SUIKER j. a. vahlkamp „Neerlandia" NELLE'S K0FFIE5URRGGAAT Bloem- Tuin- en Landb.zaden BINNENLAND ACCOUNTANTSKANTOOR DeGruyter JOS. KEYZERS - Eeuwige Lente. Voor STOOMEN en VERVEN naar P. J. Volleberg, Merseloscheweg 7 Officieele MEDEDEELINGEN. VAN f KQFFIESURROGAAT GESPROKEN B 1 jsf ISR I 1 nBH W B W mi r^l "Ir Lid van het Nederiandsch Instituut van Accountants. Belastingconsulent. HELMÓND VENRAY Aarle-Rixtelscheweg 10 Leunscheweg 21 ANANAS RUM - FRAMBOZEN CITROEN - MOCCA - VANILLE OP ÉÉN BON 2 ZAKJES ELK VOLDOENDE VOOR EEN PUDDING VAN V2 LITER 604 Verkrijgbaar aile soorten VEELUIZEN BELEMMEREN DEN GROEII „Perfect" vernie tigt radicaal alle veeluizen. - Niet één blijft er overl Doordat Per fect" 'n poeder is, komt kouvatten door de behan deling niet voor. Per bus f. 3.25 voor 15 stuks vee Hoofdvert. H. Smit, Lorentzstraat 9b, Groningen, Waar niet verkrijgbaar, vervoege men z:ch bij Douven, Boxmeer. Fabriek te Helmond. Agbntscbap Venray, Telefoon 394- Het van ouds bekende adres. ROUWGOEDEREN in 2 x 24 uur. Boventallige vergunningen, Door het afkalveren van vaarzen komen vele veehouders in het ge drang met hun bedrfifsmaximum '44. Om den veehouders hierin tegemoet te komen, zijn er een beperkt aantal boventallige vergunningen ter be schikking gesteld, waarvan de gel digheidsduur loopt van den datum van afgifte tot 1 Dec. '44. Veehouders, die in Mei '43 meer melkkoeien op hun bedrijf hadden dan bet Bedrijfsmaximum '44 aan geeft waarbij voor fokbedrfiven nog een aanvullende bepaling be staat, dat zy circa 75 pet. jongvee of meer mogen aanhouden kun nen in aanmerking komen voor een boventallige toewijzing mits zij a. Op de rundvleeschlevering '44 geen achterstand hebben; b. Voldoende melk hebben ge leverd; c. Een afmelkbedrijf hebben, waar van de bedrijfsvoering practisch niet is gewijzigd en waarbij weinig jong vee wordt aangehouden. Degenen, die voor een boventallige toewijzing in aanmerking komen, moeten bij den P.B.H. een hiervoor bestemd formulier afhalen en invul len. Bedrijfsmaximum 1944. Voor verhooging van bet bedrijfs maximum 1944 komen in aanmer king a. Veehouders, die hun areaal grasland hebben vergroot; b. Pas beginnende veehouders, die dit voorjaar een nieuw bedrijf hebben gesticht of overgenomen. De leverings plicht moet echter bij overname dooi den vorigen houder zijn voldaan; c. Handelaren die een handelstoe wijzing hadden. Aanvragen moeten hiervoor schrif telijk worden ingediend bij den P. Bureauhouder. Voorts moeten de aanvragen onder a en b genoemd, vergezeld gaan van het betreffende officieele pachtcon- tract, terwijl op de aanvrage moet voorkomen, wie de vorige huurder of eigenaar/gebruiker was. Het transport vraagstuk. Om de thans voor het Nederland- sche bedrijfsleven ter beschikking staande transpoi tauto's bedrijfsklaar te houden of te maken, is van staatswege opgericht- de N.V. Cen traal Ned. Motorvoertuigenbedrijf Cenembe", die zich allereerst zal bezig houden met het doen uitvoeren van reparaties en herbouw van auto mobielen, die, om welke reden dan ook, buiten bedrijf zfin of moeten worden gesteld. De particuliere ga ragebedrijven zullen zooveel mogelijk worden ingeschakeld; zij verkrijgen prioriteit tën gunste van autohou ders wier wagens voor de grondstof fen-, voedsel- en andere voorziening moeten blijven rijden. Postbestellingen Met ingang van 13 April zullen in Boxmeer, St. Anthonis, Beugen, Oploo, Overloon, Rijkevoort en Vierlingsbeek op werkdagen nog slechts een brief post- en een pakketpostbestelling worden uitgevoerd. Borrels op den bon. Het bericht in de Limb. Koerier, over het distributie-systeem voor bor rels, zooals dat door den Burgemees ter van Schaesberg is ingevoerd, heeft A i in heel de Nederlandsche persgroote belangstelling gewekt. „Het Volk" ontving een brief van een lezer over deze aangelegenheid waarover het blad het volgende publiceert: Waarom wordt er toch nog maar steeds ca. 30 pet. alcoholica toege wezen aan vergunninghouders, schrijft mij een lezer, ofschoon het publiek, waarvoor dit percentage van het ge wone gebruik bestemd is, er niet van profiteert en zich gelukkig mag achten als het 3 pet. bemachtigt tegen nor male prijzen? Dit wekt slechts ergernis op, omdat de gebruikers weten, dat deze toe wijzing in de practijk slechts een douceurtje oplevert voor de café houders-gilde. Wordt het nu, vooral nu belang rijke teeltcentra door inundutie aan de voedselvoorziening worden ont trokken, niet de hoogste tfid, de geheele productie van alcoholica stop te zetten U zult er mij natuurlijk van ver denken, da+ ik „overtuigd geheel onthouder" ben, doch u bent er dan „glad naast" want normaal was ik een liefhebber van een goeden borrel en degradeer (misschien zegt u pro moveer) slechts noodgedwongen tot „afschaffer". Immers, wanneer men den moed heeft een borrel te bestellen, dan hoort men „dat de kastelein toch bfina niets toegewezen krijgt, want zijn toewijzing is zóó gering, omdat hij vroeger bijna geen omzet had." Het publiek evenwel dat bereid en in staat is f 60 en f 70 neer te tel len voor één liter, ontvangt wat het begeert van het rantsoen, dat dezelf de kastelein „immers toch ook zelf zwart heeft moeten koopen" liefst nog onder mededeeling „dat het toch wel vreeselijk is, diehooge prfizen Zulk een kastelein vormt geen uit zondering, het is op het geheele platteland zoo en niet anders. Controle Och, waarom zou de kastelein zich bevreesd maken, als hfi steeds zorgt, dat er in een kastje een afgepast dagrantsoen gereed staat en hy er voor waakt, dat er niets of niet te veel afgaat om de rest vlug „weg te werken". Verdunnen is al tijd wat gevaarlijker „daar moet je mee uitkijken", want als een amb tenaar dit ontdekt, ben je nog niet jarig". Het is mogelijk, dat in de stad, waar men veelal z'n clientèle niet kent, met controle iets te bereiken is, maar op het platteland lijkt dit practisch onmogelijk.' Wanneer er nu een eind gemaakt werd aan de „distributie", zou con trole nog wel noodig zijn, maar in ieder geval sterk vereenvoudigd wor den en door die „drooglegging" zou men zeker het publiek niet treffen Integendeel,jmen zou 't publiek slechts ergenis besparen. P.S. Zoo juist werd mij uw blad met „borrel op den bon" bezorgd.'t Is niet onaardig gevonden van den bur gemeester van Schaesberg, maar waar schijnlijk niet afdoende. Tot zoover de lezer. De nood moet wel hoog zijn gestegen, dat iemand die niets voor drooglegging voelt, het voorstel doet, Nederland maar officieel droog te leggen, omdat de kasteleins er al clandestien mee bezig zijn behalve dan voor de kapitaalkrachtige zwarte broeders. Zou onze abonné zich niet eerst eens in Schaesberg willen vestigen en willen onderzoe ken of misschien in de gemeente van den eenigen man, die wat doet om zijn drankvergunningen ook tot drankverstrekkingen te maken, het beter borrelen is „Vestigt u in Schaesberg, lieflijk gelegen lage belas tingen, vfif borrels per week." Wie biedt er tegen op Aiuok-maker in de omgeving van Breda. In een nacht van de vorige week is onder Breda een met een revolver gewapend persoon als een wildeman te keer gegaan. Hij bracht in de om geving Óranjelaan, Plierstraat en dr. Batenburglaan, even buiten het bebouwde stadsdeel gelegen, een bezoek aan verschillende woningen, perste van de bewoners geld af, raakte slaags met een van hen, die door hem zeer ernstig verwond werd en schoot den 31-jarigen tuinders knecht Van Son, vader van twee kinderen, dood. De tot-nu-toe onbe kende man heeft in dien nacht het eerst een bezoek gebracht aan den landbouwer Verschuren in de Oranje laan, waar hij op de deur bonsde en gelastte, open te doen. Hij maakte hier echter kennis meteen waakhond, waardoor hij moest verdwijnen. De man loste een schot op het beest, waardoor het werd getroffen. Daarna is de man naar de woningen van de families Van Gils en Van Son gegaan, waar hfi door een stukgeslagen dak raampje in de woning van Van Son wist binnen te dringen. Hfi kwam hier in de slaapkamer terecht, waar hfi van Van Son geld eisehte. Er was slechts eenig klein geld en een spaarpot in huis. De onbekende heeft daarna een schot gelost op Van Son. De kogel trof den ongelukkige in den huik, waardoor hfi aan de gevolgen is overleden. Na dit misdrijf is de onbekende naar de naastbfiliggende woning van Van Gils gegaan, waar hfi een bed in brand stak. Het volgende bezoek gold den caféhouder Nous in de Dr. Batenburglaan. Ook hier werd geld geëischt. De caféhouder moest 30 gul den afstaan, wilde hfi niet doodge schoten worden. In dezelfde laan is de onbekende hfi den heer Kroes, een gepensionneerden opperwacht meester, weten binnen te dringen. Hier is een hevig gevecht ontstaan. De heer Kroes is van den wildeman af kunnen komen door 60 gulden op de tafel te deponeeren. Ieder spoor van dezen indringer mist men. De toestand van den ge wonden heer Kroes baart zorg. De dader is ongeveer 22 jaar. Aanhangwagen van tram sloeg op liol. Aan het eindpunt van de tramver binding Oosterbeek—Arnhem raakte een afgekoppelde aanhangwagen dei- tram uit eigen beweging aan het rfiden. De inzittende passagiers zagen het gevaar en sprongen er uit. Op zfi'n weg ontmoette de aanhangwagen eerst een met een paard bespannen wagen en botste daarop tegen een uit Arnhem komenden motorwagen met aanhangwagen op. Het paard werd op slag gedood; de voerman die op den bok van het voertuig was blijven zitten werd licht gewond. Drie hunner zfin naar het gemeente lijke ziekenhuis in Arnhem gebracht waar inmiddels de 59-jarige S. uit Oosterbeek is overleden. De toestand van 'n vierjarig kindje is zorgwek kend. Kroten. Zoowel voor versch gebruik in den zomer als voor wintervoorraad teelt men in zfin moestuin of op den volks tuin ook wat roode bieten of kroten. Deze vragen een voedzame, goed los gewerkte, vochthoudende grond. Voor zomergebruik zaait men in April of begin Mei de vroege, ronde rassen zooals „de Egyptische Platronde" of de „Roode Kogel". Indien al te vroeg in 't voorjaar wordt gezaaid wordt daardoor de kans vergroot, dat er in den zomer een aantal „doorschiet" en daardoor waardeloos wordt. Het uitzaaien geschiedde bfi voor keur op rijen. Naderhand worden de bietenplanten uitgedund op 15 a 20 cm. Per m2 heeft men ongeveer 2 gram zaad noodig. Reeds in den loop van Juni kan men de eerste ronde zomerbietjes van den vollen grond oogsten. Men moet deze in den zomer niet al te groot laten worden, anders worden ze taai of houterig. Voor den laten oogst verdient het ras „Noord-Hollandsch Bleekblad" wel bijzondere aanbeveling. Deze lange, forsche roode biet is zeer duur zaam en daardoor wel bfizonder ge schikt voor winterbewaring. Ze wordt in Mei uitgezaaid en naderhand op den reeds voormelden afstand uitge dund. Men pleegt de teelt van bieten ook wel met andere 'gewassen te combi neeren; b.v. om de andere rij tusschen stamslaboonen. Omstreeks October of begin November worden de late bieten gerooid en na eenige droging naai de winterbewaarplaats overgebracht- Ze kunnen bfi een goede bewaring tot in April gaaf blijven en vormen vooral in de huidige tijdsomstandig heden een zeer gewaardeerd onder deel van den wintervoorraad. Van 10 m2 goede tuingrond kan wel een opbrengst van 25 a 35 kilo bieten worden verkregen.

Peel en Maas | 1944 | | pagina 4