WEEKBLAD VOOR VENRAY EN OMSTREKEN BUITENLAND BINNENLAND Provinciaal Nieuws. Bekanntmachung LANDBOUW VAREN IS LEVEN Bekendmaking CSe'Jaargang No 12 Verantwoordelijk voor den geheelen inhoud: A .J. van den Munckhof, Venray. Tel. 512 Giro 150652 K 2446 P 1100/1 PEEL EN MAAS UITGAVE DRUKKERIJ FIRMA VAN DEN MUNCKHOF, GROOTESTRAAT 28 VENRAT Zaterdag 25 Maart 1944 Advertenties 12 ct. per 3 mm Vraag en aanbod 10 ct. per 3 mm Vraag en aanbod betrekkingen 8 ct. per 3 mm Abonne mentsprijs: voor Venray 70 ct., buiten Venray 80 ctper kwartaal. Zuid-Oost Europa en de oorlog De strijd aan het Oostfront waar de bolsjewisten met een overweldi gende meerderheid opdringen, maakt sterk den indruk van een aankondi ging der beslissing. De Duitschers trachten kennelijk het platform in het leven te roepen voor een even verrassende als ener gieke oplossing van alle militaire problemen van den oorlog. Men spreekt in Duitsche militaire kringen van de ingehouden kracht der Duitsche formaties. Dat ook de landen van Zuid-Oost en Midden-Europa bij dit alles een groote rol gaan spelen spreekt eigen lijk vanzelf. De Berljjnsche correspondent van het A.N.P. schrijft hierover o.m. Sedert geruimen tijd is er reeds sprake van geweest, dat de deel neming van de landen in Zuidoost en Midden-Europa aan den oorlog ge activeerd zou worden. Ook eenige bezoeken aan het hoofdkwartier .van den Führer wezen er op, dat de be sprekingen dienaangaande begonnen waren. Tot dusver werden officieel nog geen nadere bijzonderheden ver strekt. De vermoedens en de geruch ten over deze activeering waren de laatste dagen wel herhaaldelijk het onderwerp van gesprekken in poli tieke kringen, doch daar geen posi tieve aanwijzingen ter beschikking stonden onthield men zich officieel nog van commentaar. Eerst Maandagmiddag heeft de spreker van het ministerie van bui- tenlandsche zaken in de conferentie voor de buitenlandsche pers met buitengewone mededeelingen een einde aan de spanning gemaakt. Gezant Dr. Schmid zeide, dat de gebeurtenissen in Zuidoost-Europa niets geheimzinnigs hebben en dat men er rustig en openhartig over spreken kan. De ontwikkeling van den oorlog heeft een organisatie en een nieuwe opstelling van alle be schikbare krachten noodzakelijk ge maakt. Na wederzijdsch overleg, heb ben Duitschland en zy'n bondgênoo- ten in het zuidoosten en midden van Europa besloten, alle krachten voor den oorlog te mobiliseeren en tot nog nauwere samenwerking over te gaan. Op den voorgrond zal hierbij waar schijnlijk een zeer hechte militaire samenwerking tusschen Duitschland en Hongarije komen te staan, waartoe de inleidende maatregelen, zoowel op politiek als op militair gebied, reeds genomen zijn. Over eenige dagen zul len deze maatregelen ook naar buiten toe zichtbaar worden. Finland zet den strijd voort, dat is de samenvatting van een zeer be langrijk militair en politiek gebeuren in een beslissend stadium van de wereldworsteling. Over het waarom van de afwijzen de beslissing op de roode wapenstil standsvoorwaarden wordt in het officieele communiqué o.m. gezegd, dat de Finsche regeering in haar ant woord aan Moskou gevraagd had van gedachten te wisselen over de inter pretatie van verschillende punten der voorwaarden en den feitelijken inhoud der voorwaarden. De sovjet-regeering heeft echter het antwoord der Finsche regeering volkomen onbevredigend genoemd. In haar antwoord deelde zij mede, dat de overhandigde wapenstilstands voorwaarden beschouwd moesten worden als minimale en elementaire voorwaarden en dat eerst na de aan vaarding daarvan de mogeli'kheid be stond om te onderhandelen omtrent het staken der vijandelijkheden. "Voorts eischten zij een positief antwoord binnen een bepaalden da turn. Daarop heeft minister-president Linkomies in de geheime Rijksdag zitting van 14 Maart, waarin hij het Finsche voorstel, benevens het uit Moskou ontvangen antwoord, bekend maakte, vastgesteld, dat er onder deze omstandigheden geen andere mogelijkheid bestond dan een afwij zend antwoord op de eischen der Sovjet-Unie te geveu. Finland zet dus zijn zwaren strijd voort voor behoud van zijn onafhan kelijkheid en vrijheid. Zijn regeering kon eenvoudig geen andere beslis sing nemen, daar de Russische eischen automatisch moesten leiden tot een opmarseh van het roode leger in Finland en een botsing met de Duit sche troepen, waardoor Finland ten slotte slechts slagveld zou worden. 't Regionaal grondonderzoek. Dit leert de landbouwer kennen, de zuurgraad, 't humusgehalte en 't fosforgetal, wat voor hem van grote betekenis is. Mesten is voeren, wordt wel eens gezegd. Planten kunnen we echter niet rechtstreeks voeren. Dit moet gebeuren via de grond. We zouden 't kunnen vergelijken met de voeding van 't jonge dier, dat in 't begin geheel afhankelijk is van 't moederdier. Bü ervaring weten we van hoe grote beteekenis 'n goede voedingstoestand, 'n goede verzorging van 't moederdier is, voor de ontwik keling van 't jonge dier. Zo is 't ook bij de plant. De bemesting en gezondheidstoestand van den grond, van „moeder aarde", zoals' deze wel eens wordt genoemd, is voor den oogst, de opbreDgst van den akker van 't allergrootste belang. Nu de opbrengst in 't gedrang komt door gebrek aan meststoffen, moeten we al 't mogelijke doen, de aanwezige meststoffen zo doeltreffend mogelijk aan te wenden. 't Grondonderzoek verschaft ons nu de daartoe nodige gegevens, waar we niet alles nu, maar ook in de komende jaren nog van kunnen profiteeren. 't Is n.l. gebleken, dat zuurgraad, humusgehalte en fosfor getal slechts langzaam verandoren. De bedoeling is, om de vier jaren zo'n onderzoek voort te zetten. Zo gerekend kost ons dit dus slechts de vierde part van f 1.60. We snakken allen naar de vrede. Maar nu moeten we ons toch niet verbeelden, dat dan maar weer direct alle meststoffen in zo'n ruime mate verkrijgbaar zijn als voorheen. Dan zal 't, speciaal wat de fosformeststoffen aangaat, nog karig aangaan. Laten we ons, ook wat de akker betreft, zo* goed mogelijk voor bereiden, om na den oorlog deze weer te kunnen geven wathjj noodig heeft. We zoudeu nog op 'n gevaar willen wijzen, dat we met grondon derzoek zeker voorkomen. Kalk is de eenigste kunstmest, die nog niet op de bon is, wat mede tot gevolg heeft, dat hier en daar wel eens te ruim gekalkt wordt. Om goed te kalken moeten we kennen zowel de zuur graad als 't humusgehalte. Comberen leert ons wel kennen de zuurgraad, maar geeft ons geen inzicht omtrent het humusgehalte. Perceelsn met gelijke zuurgraad, maar 'n verschillend humusgehalte moeten dus niet met dezelfde hoe veelheid kalk worden bemest. Teveel kalken maakt de grond arm en brengt mede 't gevaar, dat de grond over- kalkt en zo ziek wordt, 't Regionaal grondonderzoek leert ons op de juiste wijze te kalken. Al met al landbouwers profiteer nn van de gemakkelijke en goedkoo- pe mogelijkheid, die u geboden wordt om uw grond te leren kennen. Straks komen de monsternemers ook by u aan huis. Ga met hen mee en geef hun aanwijzing waar ze de monsters moeten nemen. U kent uw grond met zijn eventuele afwijkingen. Ko men deze in 'n perceel voor, laat dan daarom 'n apart monster steken, an ders krijgt u natuurlijk onjuiste ge gevens. De monsternemer maakt voor u 'n klein schetsjt, waar de monsters genomen zijn. Bewaar dit zorgvuldig, dat heeft u nodig om straks met de Een Hollandsche jongen behoort op de zee, Pak op dus je bultzak en vaar met ons mee. Aanmelding staat open voor iederen Nederlander van 17—45 jaar. In lichtingen worden verstrekt door de Marine-annahmestelle West fin- Germ. Freiwillige, Plombetorengracht 24, Utrecht. Het SS-Ersatzkomman- do Niederlande, den Haag, Korte Vijverberg 4. Nebenstellen: Amsterdam Dam 4, Alkmaar: Langestraat 56, Groningen: Heerestraat 46, Enschede: Hengelosche straat 30 en Heerlen: Saroleastraat 25 en door alle Hafen en Ortskommandanturen in Nederland. gegevens van 't grondonderzoek de bemesting zo goed mogelijk tot z'n recht te doen komen. Aan den slag Ysselsteyn is al be werkt, komende Zondag wordt in Oirlo en Castenray de zaak bespro- ker, dan volgt de rest. Nieuwe Burgemeesters Tot Burgemeester van Roermond is benoemd de heer J. L. Lensing, laatstelijk woonachtig te Heerlen. Tot burgemeester der gemeente Hoensbroek werd benoemd de heer M. J. A. A. De Haen, terwijl hem gelijktijdig eervol ontslag werd ver leend als Burgemeester van Eygels- hoven. Twee lijken gevonden Een geheimzinnig drama, waarin men tot-nu-toe geen opheldering heeft kunnen brengen, heeft zich vermoe delijk Vrijdagavond onder de gemeente Beegden afgespeeld. Men heeft vast gesteld, dat Vrijdagavond omstreeks negen uur een auto is gepasseerd over den Napoleonsweg. Ongeveer tezelf dertijd heeft men twee schoten hoo- ren vallen. Bij een later ingesteld onderzoek vond men langs den Na poleonsweg de lijken van twee man nen, ongeveer 20 en 30 jaren oud, waarvan men identiteit nog niet heeft kunnen vaststellen. Het naspeurings- werk van de recherche, waarbij de speurhond uitSwalmen medewerking verleende, heeft nog geen resultaat opgeleverd. De lijken zijn naar het St. Laurentius-ziekenhuis te Roer mond overgebracht. KEURINGEN Het SS-Ersatzcommnndo deelt uicde Wegens de zeer vele aanmeldingen zal nog een extra keuring gehouden worden op Zaterdag 25 Maart, van 9 tot 14 uur, te Amsterdam, Dam 4 en op Maandag 27 Maart van 9 tot 14 uur te Den Haag in een der zalen van Amicitia, Westeinde 15, waar iedere gezonde Nederlander zich kan aanmelden ten einde gekeurd te wor den voor de Waffen-SS, SS-wacht- bataillon in Amersfoort, Landstorm Nederland, Kriegsmarme on de Ger- maansche SS in Nederland. Tijdens de keuringen worden alle inlichtingen verstrekt met betrekking tot de verzorging van familieleden, duur der opleiding, extra-levensmid delen enz. Personen tusschen 19—30 jaar, die aanmeldingsplichtig zijn voor de tewerkstelling kunnen zich eveneens aanmelden en worden gedurende hun verbintenis van de tewerkstelling vrij gesteld. Officier in de Waffen-SS kan ieder worden, die na minstens één jaar diensttijd zijn geschiktheid voor de officiersopleiding heeft bewezen. Ziin schoolopleiding is niet doorslaggevend. Beslissend voor bevordering zjjn, ka rakter, gedrag en prestatie. Gratis reisbiljetten voor de heen- en terugreis zijn verkrijgbaar by de navolgende Nebenstelle der Waffen-SS; Amsterdam, Dam 4; Alkmaar, Lange straat 56; Heerlen, Saroleastraat 25; Groningen, Heerestraat 46; Enschede, Hengeloschestraat 30; en eveneens bij 't Ersatzkommando, Korte Vijverberg 5, Den Haag. ZONDAGSDIENST. ZONDAG 26 MAART Te rekenen vanaf Zaterdagavond 8 uur tot Maandagmorgen 8 uur kan men zich voor hulp in dringende gevallen wenden tot: Dr. E. F. HOYNG Patersstraat 22 Telefoon 432 Doodelijk ongeluk De 28-jarige landbouwersknecht M. Huisman uit Venray, in dienst bij den landbouwer Spreeuwenberg aan het Veulen, had aldaar Maandag het ongeluk onder het rad van een kar te geraken. Met zware inwendige kneuzingen werd hij opgenomen en overleed enkele uren later. Auf Anordnung des Arbeitsamtes wurden am 20.3.44 3 Frauen, die trotz Dienstverpflichtung ihrer Ar- beitspflicht nicht nachkamen, zur Ueberführung in das Strafarbeitslager Gouda festgesetzt. Alle Dienstverpfliehteten Frauen, auch diejenigen, die inzwischen aus- warts Arbeit angenommen haben, werden nunmehr letztmalig ersucht, sofort die Arbeit im Kloster Jeruzalem auf zu nehmen. In diesem Fall würdo von weiteren Massnahmen abgesehen werden. Der Ortskommandant. Op last van het arbeidsbureau, wer den op 20 dezer, drie meisjes, die ondanks hun dienstverplichting niet hun arbeidsplicht nakwamen, aan gehouden voor wegvoering naar het

Peel en Maas | 1944 | | pagina 1