WEEKBLAD VOOR VENRAY EN OMSTREKEN BUITENLAND BINNENLAND Officieele Landbouw- mededeelingen Öoe Jaargang No 11 Verantwoordelijk voor den gelioelen inhoud: A..T. van den Munckliof, Venray. Te!. 512 Giro 150652 R 2446 P 1100/1 PEEL MAAS UITGAVE DRUKKERIJ FIRMA VAN DEN MUNCKHOF, GROOTESTRAAT 28 VENRAY Zaterdag 18 Maart 1911 Advertenties 12 ct. per 3 mm Vraag en aanbod 10 ct. per 3 mm Vraag en aanbod betrekkingen S ct. per 3 mm Abonne mentsprijs: voor Venray TO ct., buiten Venray 80 ctper kwartaal. DE ATLANTICWAL IN AFWACHTING. tiet behoeft niet te verwonderen, dat in dit stadium van den oorlog, waarin elk oogenblik her zwaarte punt van de wereldworsteling kan verlegd worden van het Oosten naar het Westen, de Atlantiowal bii her haling in het brandpunt van de be langstelling wordt geplaatst. De Duitsche Zeitung in den Nie-1 Duitsehen derlanden geeft thans een beschou wing over de inspectiereis van .den opperbevelhebber West, generaal-veld- maarschalk Von Rundstedt, die vo rige. week de formaties van 't leger en de Watten SS bezichtigde, welke aan de Atlantische kust in reserve worden gehouden, om by een vijan delijke aanvalsonderneming in te grijpen. Zijn voornaamste doel was dezen keez die divisies en verdedigingswer ken, die 't dichtst bjj de Britsehe uitvalhavons liggen en den vijand den weg naar het hart van Europa zullen versperren. De Anglo-Amerikanen zullen alleen in dezen sector al met de geconcentreerde kracht van drie legers te maken krijgen, die ziin sa mengesteld uit formaties, die zich in vele veldtochten hebben onderschei den. Een oefening in groot verband gaf een overtuigend beeld van de paraatheid van den troep, die in het bezit bleek van de modernste uitrus ting en de nieuwste wapens. Gedurende den inspectietocht von den besprekingen plaats met den be velhebber van de Weermacht in ons land, generaal der vliegers Christian sen, den bevelhebber van de troepen van hei loger in Nederland, generaal der infanterie Reinhardt en den mi litairen bevelhebber in België en Noord-Frankrijk, generaal der infan terie Von Falkenhausen. Bovendien liet generaal-veldmaarschalk Von Rundstedt zich inlichten door de verantwoordelijke verdedigingsstaven over den aanleg van de waterlinie in het voor- en achterterrein eu van de zoogenaamde tweede linie. In hooge militaire kringen is men er van overtuigd, dat een vijandelijke invalspoging reeds aan het kustfront zou mislukken. De tegen de zwaarste bombarde menten beschermde versterkingswer- ken en bunkers van het front der kustverdediging zijn zoo gebouwd, dat» ook een door ononderbroken en massale aanvallen afgedwongen door braak nog in het geconcentreerde vuur der aangrenzende stellingen zou wor den verstikt. Iedere bunker en ieder steunpunt zal tot den laatsten man worden verdedigd, want iédere be zetting: de man aqhter het machine geweer, aan den granaatwerper en vlammenwerper, de bedieningen van iéder der 6000 kanonnen, kent de gevechtsopdracht, die in principe luidt: .Vernietiging van den vijand Strijd tot den laatsten man 1" Uit de woorden van den generaal veldmaarschalk tot de mannen van een pantserdivisie sprak de overtui ging, dat ook de reserveformaties deze opdracht volkomen zullen vervullen. Gij zult iederen gelanden vijand on middellijk in zee terugwerpen; uit uw gevechtservaring en paraatheid blijkt tevens dat gij dit zult klaar spelen." Als desondanks het opbouwen van een sterke tweede verdedigingsstel ling in afwisselenden afstand achter de zone der kustverdediging werd bevolen dan is dat geschied om op elke eventualiteit, hoe onwaarschijn lijk die ook moge zijn, te zijn voor bereid en vooral om ook in het ach terland van den Atlantikwal neerge laten parachutisten zoo snel mogelijk te overmeesteren. Zoo werd om iedere belangrijke stad een kringvormige verdediging zonder openingen aange legd met natuurlijke of kunstmatige pantserversperringen, tankgrachten en straatvereperringen in aansluiting op kanaal- en riviersystemen, ver sterkt door groote mijnenvelden en reeds voltooide inundaties. Bijzondere aandacht werd besteed aan de maatregelen ter verdediging van de stad Rotterdam. (leneraal-veldmaarschalk Von Rund stedt kon zich terplaatse van de hooge mate der verdedigingsparaat heid van deze grootste haven op het continent, die derhalve een begee- renswaardig'doel van onze vijanden is overtuigen. j Aan het afweerplan in het Westen j ligt- de meest exacte arbeid van den generalen staf ten grond slag. Van alle ervaringen der tot. nu toe plaats gevonden gevechten om vestingwerken van den doorbraak door de Maginot-linie af tot aan bet innemen van de zee- en landvesting Bebastopoi toe werd gebruik gemaakt; uit de vijandelijke tactiek bij do landingen op Siciiië en in Zuid-ItaliO werden de consequenties getrokken en door het in rekening brengen van alle eventualiteiten werd het verras singsmoment uitgeschakeld Aan het Oostfront ligt nog steeds het zwaartepunt van de oorlojfvoe- ring. De grootste kracht wenden de bolsjewisten aan in het Zuiden van dit front, waar zij enorme menschen- massa's en materialen inzetten om door de Duitsche stellingen heen te breken. De verdedigers moeten bier wel terrein prijsgeven, maar bliikens de legerberichten gelukte den vijand nergens een strategische doorbraak of de insluiting of vernietiging van belangrijke strijdkrachten. Naar *t dramatisch hoogtepunt van den oorlog. Ter gelegenheid van den zesden verjaardag van de aansluiting van de Alpen- en Donaugouwen bij het Rijk, sprak Dr. Göbbels t6 Salzburg. Hij verklaardeDe oorlog snelt in zijn vijfde jaar met reuzenschreden zijn dramatisch hoogtepunt tege moet. Wij weten, aldus dr Goebbels, waarvoor wij offers brengen, waar voor wij doorzetten en waarvoor vele duizenden volksgenooten beroofd worden van hun have en goed. Wij weten, dat zelfs deze manier van oorlogvoeren voor ons altijd nog dragelijker is dan een vrede, zooals onze vijanden ons dien hebben toe gedacht. Als onze vijanden den vastberaden wil tot overwinnen van ons heele volk kennen, dan zouden zij moge lijk geen invasie wagen. Bij een invasie zal eventueel een militaire krachtmeeting gehouden worden, die het snijpunt van dezen oorlog - zal vormen en de beslissing rijp zal maken. Ten aanzien van de kansen der overwinning van de spil, verklaarde de minister, dat deze thans vele troeven in handen heeft. Over niet al te langen tijd zal het initiatief weer naar Duitschland overgaan en langzaam maar zeker zou de tijde lijke technische voorsprong van den vijand niet alleen worden ingehaald, maar zal bovendien zelfs een voor sprong verworven worden. Wanneer wij thans, aldus dr. Qab- bels, op dit beslissende oogenblik stand houden, nooit de macht over onze zenuwen verliezen, onwrikbaar aan onze rechtvaardige zaak geloo- ven, aan ons lot en aan ons leven, dan zullen wij deze historische wors teling meester worden en zegevierend doorstaan. geldenden bon Algemeen '>55"°, ook op den eerstvolgende peulvruchtenbon zaaipeulvruchten voor volkstuinhou- dors e.d. zullen kunnen worden be trokken. Voor nadere biizonderheden wende men zich tot zijn zaaizaadhandelaar. In levering Sclioofstroo. De Prov. Voedselcommissaris vuor Limburg maakt bekend dat tot nadere aankondiging de telers met ingang van 20 Maart 1944 in de ge legenheid worden gesteld bij onder staande landbandelaren en op de na volgende dageu her sclioofstroo. waarvoor de terbeschikkinghouding en inlevering werd gevorderd onder controle van daartoe aangewezen deskundigen in te leveren op Dinsdag den geheelen dag bjj v. d. Beuken te Oirlo en Hulsman. Venray. Wanneer sclioofstroo. dat niet aan redelijk gestelde eisehen voldoet, wordt aigekeurd, bliiit. voor de teler de verplichting tot inlevering van goed sclioofstroo bestaan. Afdekking bij aanvoer bii regenachtig weer is noodzakelijk,. Bij levering dient het ontvangon vorderingsbil jot te worden overgelegd. Op dagen hierboven niet vermeld, mogen de diverse landban delaren geen sclioofstroo innemen. Met nadruk worden de telers er nogmaals op attent gemaakt, dat inlevering van het gevorderde sclioof stroo vóór 1 Mei 1944 verplichtend is en dat bij niet-levering tot ver volging zal worden overgegaan. voor (le Provincie Limburg Laudbouwzaai peul vruchten voor volkstninhouders. Namens het Bedrijfschap voor Zaai zaad en Pootgoed voor Akker- en Weidebouw maakt de Provinciale Voedselcommissaris voor Limburg bekend, dat het wensehelijk is ge bleken, dat behalve op den thans Tijdons de plechtigheid op den Grebbeberg ter gelegenheid van den Heldengedenkdag legt de Leider eou krans. (C.N.F./f'ino Paz s) Priesterwijdingen. In de kerk der EE. PP. Minder broeders te Weert zal Z.H. Exc. Mgr. dr. T.H.G. Lemmens, bisschop van Roermond beden Zaterdag het Subdia- konaat aan veertig Franciscanen en Zondag d.a.v. het Priesterschap aan negenendertig Franciscanen toedienen Doodelijk mijnongeluk. Maandag is de 45-jarige N. J. Quaedvlieg uit Kerkrade in de on- dergrondsche werken van do mijn Laura te Eygelshovon in een opbraak van van een hoogte van ongeveer twintig meter naar beneden gevallen en gedood. De getroffene was gehuwd en vader van een kind. Vaste brandstoffen voor kookdoeleinden. Personen, die voor de bereiding van hun warme maaltijden uitslui tend op vaste hrandstoffon zjjn aan gewezen, kunnen van 12 tot en met 18 Maart a.s.hii de distributiediensten een aanvrage indienen voor een bon kaart U 405 voor vaste brandstoften voor kookdoeleinden. Hierbij moet worden gebruik gemaakt van de aan vraagformulieren MD 323—03 ivoor gezinshoofden) en MD 323 -04 (voor alleenwonende!!.) Zeep voor vuilen arbeid. Personen, die z.g. vuilen arbeid verrichten, komen voor een tijdvak 2 distributieperioden, in plaats van 2 maanden, voor extra rantsoenen zeep in aanmerking, ditmaal derhal ve van 19 Maart tot 1-3 Mei. Zij mee- ten hiertoe op een te bepalen dag in ue week van 12 tot 19 Maart oen aanvraagformulier afhalen, dat in de week var. 19 tot 24 Maart moet wor den ingeleverd. Men zie de publicatie van den plaatselijken distributie dienst. Slechts een soort shag. Van 1 Maart af levert de industrie slechts shagtabak van één soort en één kwaliteit af, zoodat in de win kels binnenkort sléchts één soort shagtabak te koop zal zijn. Geen brood op beschuitbon. In don vervolge zal men op den bon voor beschuit geen brood of ge bak meer kunnen koonen. Op een bon voor een rantsoen beschuit kan uien thans slechts verkrijgen 7" gr. beschuit of 75 gr. kinderbeschuit ol' 100 gr. voedingssuiker inpoedervorm of 125 voedingssuiker in vloeibaren vorm of 83 1/3 gram kindermeel of 83 1/3 geheel uit vruchten van tarwe bereide tarwebloem of 83 1/3 gram speciaal als kindervoeding bereide gortbloem. VERLOVEN IGETROKK EN Met ingang van O Maart 1944 zijn. naar hel Volk meldt, allo verloven voor de Nederlandsche arbeiders in het buitenland tot 15 Mei ingetrokken. Alleen in zeer dringende gevallen als zware ziekte of overlijden der ouders vrouw of kinderen, kan oen uitzonde ring op deze bepaling worden gemaakt Nood wi nkels te Nijmgeu. Van gemeentewege zal zoodra mo gelijk worden begonnen mot den bouw van 50 a <;0 nood winkels in het hart van de stad. Herbouw St Stevenstoren te Nijmegen. Naar uit. een ANP-bericht blijkt, bestaan er plannen tot wederopbouw en rostauratie van den St. Stevens toren te Nijmegen. De opdracht is ge geven aan den architect A. W. .Tans te Voorburg, die indertijd, toen hfj in Nijmegen woonde, een «root aantal studies heeft gemaakt van details van dezen toren en vele opmetingen heeft verricht. Hij heelt het gemeente bestuur aangeboden hieivan gebruik te maken, welk voorstel de burge meester hóeft aanvaard. Duitsche betaalmiddelen. De voorzitter van de Hoofdgroep Banken heeft o.a. bepaald: De leden vau de onder de Hoofd groep Banken ressorteerendebedriifs- en vakgroepen /.fin verplicht er op toe te zien, dat bij elke inwisseling of storting op guldens-rekening van Duitsche betaalmiddelen, wanneer de inwisseling, storting of betaling een bedrag van Rm. 300.- of meer be- beloopt, een door den aanbiedor om derteekend formulier wordt overge legd. Op dit formulier moeten, be halve liet aangeboden bedrag, worden vermeld: naam en voornamen, als mede domicilie en nummer van liet persoonsbewijs of ander legitimatie middel van den aanbieder. Indiende aanbieder voor derden optreedt, moet voor ieder der personen, voor wie hij handelt, oen afzonderlijk door den derde onderteekend formulier met dezelfde gegevens worden ingeleverd. De leden ziin verplichtonderdeelen of leden van de Duitsche Weermavlit voor lie! inwisselen van Duitsche betaalmiddelen, iuclusiefReichskredit- kassensi heine. te verwijzen naar de Truppenkasse. waaronder zfj ressor- teeren. Deze bepaling zijn uitgevaardigd op verzoek van de Nederlands:he Bank.

Peel en Maas | 1944 | | pagina 1