9 HET VERRAAD VAN DR. BENNETT A. H. HAEYEN Accountant naar „Neerlandia" ETENTIËN [g BONNEN iisschool /burius" ïbellers, Prs-Tacken :ens. wip. speelt VENLOSCHE BOYS SERVATIUS (kampi-oen 1943) Bekendmaking. Verheijen's Zaadhandel Meisje gevraagd A. W. HERMANS Pootaardappelen W. L. kuikens KUIKENS IÓwicu£>n CERESAN ■MORKIT Wttwam&ri en Koopt VOS- ZADEN 4 w SUCCES-INSTITUUT! LUXOR-Theater Venray 1 3 DAGEN I PLUIMVEEHOUDERS P. DUYCKERS, CASTENRAY De Venraysche Schoen- herstellers maken bekend R.K. Handelsavondschool Venray Cursus Machineschrijven A.K.M.V. Oostsingel 12 Telef. 462 Inlichtingen over Drs. F. A. BRANDSMA Kantoor VENRAY Grootestraat 15 VoorStoomen en Verven AgentschapP. J. VOLLEBERG Merseloscheweg 7, Venray Tel. 394 vieatkccUOft dk ye&ied i%L de weak lSUp hat Di.strib.ut- oxfjr of op do aafeloton gemr gfaulior af to fqulieren moat on l %m 25 Maart rdeingeleverd. van 13 zitda- enten halen, in 1944 looft recht op hot i I koopen van t ellrants. brood of gob. elkants. -brood of geb. it tl rants, beschuit i. el 2 kg. aardappelen sla lkg. aardappelen 1 tsoen naar keuze ill en/karnemelk. 2 lk iesa rantsoen esf/, rantsoen 54ram suiker gram jam jgr. kaas mts. bloem, enz. bram havermout tram kofftosurrog. vangingsmiddelen 50,m suikerwerk tsoen boter bntsoen margarine (X) bak- en braadvet 50m kaas •v.O gr. gort 7. D gram rijst of gort et! >p 1 rantsoen ir idem ij; 1 eenh. vaste brandstof 9il 30 April 1944 lli. vaste brandstof 5 a eenh. per. 5 per. 6 per. 7 per. 8 k kh. vaste brandstof ;rt htik. S 121 t H 122 Bit 1 liter petroleum O- rol v. kookdoeleinden ia VENRAY ijeerlingen worden in den cursus Boek- iklploma boekhouden US. v. Leeraren i. d. toppen etc.) en voor Sbafie. Pèndo JvR zeug, 18 tv of stamboekzeug geub. .Janssen, Heide lig'RAAGD igerklieden vst werk. UIAN ZONEN ende voorgeschreven iflZEN, bedrukt met es. yden Mnnckliot' LC zwarte ruwharige gosling dezer adver- ugk. Servatiusweg 12 jPtamboekzeug (keus 5 weken gedekt en :eu biggen. Mi Merselo-Kleindorp DHder-bureau z.g.a.n. .pijl Loopers in den i i, 125 en 200 gld., htrmachi entje f 200. iraat 12. antinen voor vipr 15 Maart bij ui Beekweg 10. Promotiewedstrijden A.'s. Zondag beslissingswedstrijd (kampioen 19+4) contra s.V.B.-terrein te BLERICK. Aanvang half 3. Maandag, Dinsdag en Woensdag a.s. afhalen dor bestelde LAND- EN TUiNBOUWZADEN. Houdt zich s.v.p. aan de aangegeven dagen. Zakken meebrengen. Ook zij, die nog jute-zakken van ons in hun be zit hebben, worden verzocht deze terug te brengen. LEUNEN. TE KOOP 3 zware biggen waarvan 2 zeugjes ingesehr. JvR. M. Lensson, Brukske. PENSION GEVRAAGD of 2 ka mers voor echtpaar met 1 kind. Br. aan HenseniusstraatS. Venray VERLOREN blauwe vulpen met gouden pen ..Reform". Tegen hel. t. t. bez. P. J. Balteson, Henseniusstr. 5 WU REPAREEREN Uw Kousen weer ais nieuw BATA Henseniusstraat 8 Ladders ophalen vanaf 5 et. TE KOOP dragende zeug, 12 wk. dracht. Joh. Joosten, Lull C 16. TE KOOP GEVRAAGD eon in goe den staat zijnde Divan. Hub. v. Boven, Jan Hensenstraat 3 VERLOREN dubbele fietstasch. Tegen belooning t. t. bez. bij P. Ars, Pa terslaan 6. Venray. voor enkele halve dagen per week. Aanmelden tusschen 6 en 7' unr. Apoth. J. Cals, Grootestraat 34. VERMIST keeshondjo (reu). Teg. bel. t. t. bez. bij J. Hellegers. Twist- Oploo. TE KOOP een maalkalf en biggen. M. Aerts, Merseloschewog M 3. TE KOOP Adolaar zaaihaver le nab. Th. Camps, D 7a, Oostrum. TE KOOP partij scheutelingen. W. Voesten—Gielen, Heide L 42. TE KOOP een koe, 5 April aan telling, 4e kalf. P. Smedts, Veulen. TE KOOP GEVRAAGD klapr-araera met statief (6 x 9). v. Zwamen. Kruitweg 17a. ano kunnen nog besteld lYUmCllo worden tot 15 Mrt. Aanbevelend, P. J. CLEPHAS, VEULEN Gooi geen postzegels weg Ze hebben waarde, ook de moest eenvoudige en dagelijksch voorko mende soorten, welke U tegen f 1.50 per kg. kunt verkoopen. By afname boven 10 kg. f 17.50 per 10 kg. Be tere soorten tegen hooger tarief en per 100 ex. Aanbiedingen aan M. J. A. van der Haagen, Korte Poten 28, Den Haag.3 Landbouwers, Fruittelers Steeds leverbaar voor Zomer- en Winterbesproeiing SELINON. KLEURSTOF. SCHEI,L NITROLINEÜM enSOLBAR. KAGROLATEX voor reparatie, van zakkon. Lever spoedig na ontvangst Uw vergunningen voor Smeeroliën in. Beleefd aanbevelend. 3 Langstraat 60c. kunnen vanaf heden besteld worden. Gelieve de bestelbonnen ten spoe digste in te leveren. 3 M. ran Oerren, Bergweg 2 Ónzen hartelyken dank aan alloai die belangstelling betöondëh by ons -25-jarlg huwelijksfeest. A. Ch. Wijnhoven- Verhaag Venray, Veldstraat, 5. DANK aan het Godde lijk Hart. H. Maria. H. Jozef, H. Machutus en H. Anto- nius voor gdnezing van een ernstige ziekte. N. X. te Oirlo. Typ-examen. Geslaagd te Venló de dames Nelly Pouwels en Truus v.d. Heuvel, die op geleid werden by de Zus ters J.M.J. te Boxmeer. Kantoorlokaal to huur. Te koop gevraagd een zoo goed als nieuwe kinderwagen. E. Versieyen, Paterslaan 18. Tot 15 Maart kunnen besteld worden met verg. P.B.H. H. Vissers, Castenray Degenen die bij my twee daags kuikens hebben be steld, verzoek ik boleefd zoo spoedig mogelijk een vergunning af te halen op het Voedselbureau en deze by my te hezsorgen. Joh. van Lankveld Hoenderstraat 28. Ook kiemscbimmeisen groonzieV* ten bedreigen Uw oogst Behandel Uw zaaizaad dgcucm thans met uit de Eerste Hel monder Zaadhandel. Bezoekt geregeld de mark ten te Vemay. Nog uit voorraad leverbaar Orig. Mangelvyortelzaad en Stop pelwortelen Wessemer N. A.U.G. Helmond, Miorlosehoweg 36 Jong a.s. echtpaar vraagt kamers met kookgelegenh. te huur, tegen half Juni- Adres bureau dezer. GEVRAAGD een dienst bode, eenigszins bek. met koken, of meid-huishoudster per 1 Mei. H. Linders. Maas- heescheweg 51. GEVRAAGD dienstbode v. d. en n. in gezin met 3 kindoren. Mevr. Mr. P. Bailleux, Akerstraat 107, Heerlen. 3 GEVRAAGD flinke dienst bode voor Roermond. Hoog loon, goede kost. Mevrouw Bingen. Steen weg 12: 2 GEVRAAGD togen 1 of 15 April, een meisje 17-18 jaar, voor hulp in de huis houding. L. van Kuyck. Cf 4a, stnedery, Castenray. GEVRAAGD voor direct oen flinke werkster voor Maandag eti Vrijdag. De Jong, O. Oostr.weg 20 GEVRAAGD voor direct flinke dienstbode. Huiselijk verkeer. L. Cyrvers-Spren- ger, Hoogstraat 6, Tegelen. VERLOREN tusschen sta tion Oostrum en Merselo een treksingel. T. bel. t. t. bez. by Kind. J. van Osch, Mérselo. VERLOREN van parochie kerk naar Stationsweg een blauw suède dameshand schoen. Tegen bel. t. t. bez. bij J. Bongaerts, Maash. weg 27. TE KOOP OF TE RUIL een hyna voldragen koe. GEVRAAGD een jóngen van 15 16 jaar voor boe renwerk. M. Jacobs. Over- loonseheweg 8. TE KOOP eeu accordeon met 24 bassen voor f 250. Wil ook ruilen tegen trek- harmonica met 8 bassen. Wed. G. Direks. Lull C 46 TE RUIL z.g.a.n. groote paardenhaam tegen kleinere voor 2- of 3jarig paard. Fr. Jaspers, 135 Ysselsteyn TE RUIL'een paar meie- iessehoonen maat 37 tegen idem maat 38 of 39. Th. v. Eisen, Gasstraat 20 TE KOOP accordeons 2 rijen 8 bassen en 2 ryen 12 bassen, f 125. Hohner mondharmonica's te ruil tegen oude instru menten. Niet op Zondag. H. Weiten, Overloonsche- weg f>.'- TE. KOOP 2-persoons ledi kant, in goeden staat, f 30. H. Weiten, Overl.weg 5. TE KOOP prima waak hondje. P. J. Swinkels. Oirlo-Zandhoek. TE KOOP een roodbont maalkalf by M. van C-uyek, Morsolo. Nog steeds ruime sortering TOILET AKTIKELEN als Huidcrème, Haarcrème, Brillantine, Haarnetten, Jachtwater, Tandpasta, Tandborstols, Toiletpoeders, Haarnetjes v. dag en nacht. Zijkammen, enz. 6 Hot'nian's Kapsalons TIEN RAY Telf. 23 jong»t#-b«di®nden-w«rl< do*n Wie altijd maar weer werk krijgt opgedragen, nooit iets zélf kan doen, telkens voelt, dat hij meer kan dan hij mag, moet eens een brochure vra gen over de degelijke schrif telijke cursus, die tot privé- secretaris opleidt Want het beroep van privé-secretaris- biedt kènsen, geeft prettig en zelfstandig werk en een zéér behoorlijk salaris. Vraag de brochure 65A AMERSFOORT ZATERDAG 8 uur ZONDAG 5 en 8 uur MAANDAG 8 uur presontoeren wü U de uiterst spannende superfilm met SIBILLA sCHMITS. AL15RECHT SCHOEN HALS e.v,a. Een spannend verhaal van stryd tegen onzichtbare gevaren in liet mysterieuze oerwoud. Sensationeele overvallen van wilde nogerhorden in het oerwoud. Her. is enorm Toegang 18 j. WEEST ZOO VERSTANDIG en ga in ieder geval uw kuikenbon afhalen. Geen bonnen, geen kuikens. Zoo T' deze bon by ondergotoekende inlevert voor 15 Maart, kunt U in de maand Mei nog beslissen of 1" de kui kens neemt,, ja of neen, of' nog later zooveel mogelijk fiweoksche hennetjes. Aanbevelend. Hoenderpark „Zeldenrust" dat de bonnen „069 Algemeen" voor Maandag avond 13 Maart in hun bezit moeten zijn dat in hot vervolg do reparatie uitsluitend in hot begin dor week kan worden aangenomen. In verband met de nieuwe regeling wordt hef publiek verzocht CONTANT te betalen. Deze maand nog beginnen de iiieuwe cursussen waardoor U in staat gesteld wordt deel te ne men aan liet ZOMKREXAMF.N. inlichtingen .en aanmelding' bij de Leraren vari 'de Handelsavondschool. Pritna machines Voel geslaagden! De namen van de geslaagden van de laatste cursus vindt L" onder het Provinciale Nieuws in dit blad. Bericht voor cliënten en belanghebbenden zal zijn maandelijks spreekuur houden op MAANDAG 13 MAART van 10- 12 uur, vervolgens op ELKE TWEEDE MAANDAG van de maand, ton kantore van Belastingzaken, Landbouw- en rschrlften,Con t raete n Middeustn ndshoekhoud i ng, Bez waa r ACCOUNTANTSKANTOOR Spreekuren: DONDERDAGS NA HALF ELF VOOBMID. FABRIEK TE HELMOND. liet van ouds bekende adres. ROUWGOEDEREN in 2 x 24 uren. Assur.knt. Kruij aen-Meesters Venray Oofttsingol 12 Telefoon 462 A.K.M.V. Billijke premie - Vlotte schaderegeling VERHOOG UW LOOPENDE VERZEKERINGEN. Breng ze in overeenstemming met de eischen des tijds. SLUIT NIEUWE VERZEKERINGEN ton aanzien van de nóg ongedekte risico's. Tracht TJ daardoor zooveel mogelijk te vrijwaren voor dé fmancieele zorgen, welko elk onheil mot zich brengt. ZUINIG OP TIJD IS WIJS BELEID. Inlichtingen op kantoor alle werkdagen 9. 12 uur.

Peel en Maas | 1944 | | pagina 3