r H. HANSSEN Tabaksplanten. I mr Kuikens. 2~daags kuikens Koopt VOS' ZADEN 4 LUXOR-Theater Venray DE DORPSDOKTER „BATA" Kousenreparatie. GOOI ZE NIET WEG nm 0McIL>nm! E. v. d. HEUVEL VERVEN STOMEN Ir. Slits nr. 25, Havana nr. 11 Virginia. H. VERSLEIJEN, HORST (BONNEN L. VOLLEBERG A. W. HERMANS Pootaardappelen Boerenleenbank Venray. Veeverzekering Merselo. Tuinzaden en Mangelzaden. zes-weeksche hennen 2-daags kuikens A. v.d. STERREN „Het Geheim van den Robijn" Landbouw- en Middenstands boekhoudingen, Belastingen, Bezwaarschriften. Uw kapotte Kousen en Sokken BATA VENRAY Henseniusstraat 8 -iAfaart te Meorlo L<f 9- 10.30 F-H, i 13—14.30 Ho—I. K da Maart to Meorlo iEfCK 9 10.30 K - 14.30 M-P, 14.30 oor de gemeente Vrijdag 10 Maart 9-10 A-Ba, 2 D-Ho, 13-14 il igen-formulicr. k ier bedrijven por ta a, die in aanmer- vc eslagkaarton wo re Bid en voor rant- in eep en melk we- iz< ruile en giftigen- m 3 week van 6 tot icien-formulieren at' It one kantooruren, er Boten worden in- ei Horst en Wans- ïd Maart. To Meerlo g ,art en to Broek- yeMaart. A en indienen van enray te Venray uitend voor de Iet- Maart uitsluitend m/m T. op 8 Maart bö letters U t/m 7,. 9-50 uur. lethalen en indienen •oor Venray teVen- tlo Maart ook van n tielbandcn. Voor t/lMaart voor alle O-Du. Voor de gem. ieum op <5 Maart eih 9.30—13 u. Voor tlo op 7, 8 en 9 dlters van 9.30—13 3ne Broekhuizen te oïp 10 Maart voor aJ-~13 u. lerilmtiostamkaurt. irs personen, die in rh zijn, waar geen gen om de nieuwe a halen, kunnen aas. tusschen 9—11 kafhalon, dit geldt oi in het bezit zijn ejkaart. kft recht op het |koopen van Blnts. brood of geb. Blitits. brood of geb. ti rants, beschuit <2 kg. aardappelen li kg. aardappelen lioen naar keuzo mamemelk Rantsoen si rantsoen 34m suiker ram jam kaas ts. bloem, enz. &m havermout lam koffiesurrog. hgingsmiddelen li suikerwerk pen boter •jtsoen margarine jiak- en braadvet i kaas .gr. gort jram ryst of gort z Cl rantsoen J idem 1 eenh. vaste brandstof ISO April 1944 1| vaste brandstof éah. per. 6 per. 6 per. 7 per. 8 1 vaste brandstof S 121 x 122 ;l liter petroleum 1 kookdoeleinden nen, maar ook hulsmoedors I kunnen koo-E voor haar aunfl 31 Giro 55581 i Hot heeft den Almachtige behaagd, door een noodlottig ongeval tot Zich te roepen onze dierbare Zoon, Broer. Oom on Neef de Zeer Eer w Pater Valerinnus Spife Ö.F.M. Kapelaan to Nijmegen Parochie St. Franeiscns, in den ouderdom van 44 .jaren. De diepbedroefde familie Venray: P. L. H. Spée, Joan Spée. J. Verheyen-Spée. W. Verheyen en kinderen. Baarlo: A. Rooyakkers-Spée, A. Kooijakkers en kindoren. Venray Aloys Spée, A. Spée— Soegers, P. Spée en Yor- loofdo, E. Spée. Venray, 2 Maart 1944. De .plechtige uitvaartdienst zal gehouden worden te Nijmegen in de St. Theresiakerk op Dins dag 7 Maart om half 11. De plechtige uitvaartdienst te Venray Woensdag 8 Maart om 8 uur in do Paterskerk. (Benige konnisgoving v. Venray) Naar voorschrift Bedrijfschap voor Eieren en Pluimvee nemen wy lie stellingen aan van Wit Leghorn. O or egel do vainest- controle. Gooi geen postzegels weg Zo hebben waarde, ook do moest eenvoudige en dagelijksch voorko mende soorten, welke tegen fl.50 per kg. kunt verkoopen. By afname boven 10 kg. f 17.50 per 10 kg. Be tere soorten togen hooger tarief on per 100 ox. Aanbiedingen aan M. J. A. van der Haagen, Korte Poton28, Den Haag. 3 Landbouwers, Fruittelers Steeds leverbaar voor Zomer- en Wmterbesprooiing SELINON, KLEURSTOF. SCHELL NITROLINEUM en POLBAR. KAGRGLATEX voor reparatie van zakken. Lever spoedig na ontvangst Uw vergunningen voor Smeeroliën in. Beleefd aanbevelend, 3 Langstraat 60c. kunnen vanaf heden besteld worden. Gelieve de bestelbonnen ten spoe digste in te leveren. 3 M. van Gerven, Bergweg 2 Wederom ontvangen: PATRONENPAITER ZONDAG SM1SSA ALS MISSAALS (tekst in Latyns-Fransch) SCHOOLTASSEN FIRMA VAN DEN MUNCKHOF STAAT TER DEKKING prima stamboekbeer. M. Voermans. I.aag- heidscheweg A 12. Tot nador aankondiging' worden GEEN KLOMPEN meer verkocht bij A. M. JEUKEN, Venrav en P. A. JEUKEN. Bruksko TE KOOP jonge voldragen zeug. P. Spreeuwenberg, Veulen H 29. Wegens plaatsgebrek ont vangen wij voorloopig GEEN STROO. J. HULSMAN k ZN. A.s. echtpaar zoekt voor na Pasen ongemeubileorde ZIT- EN SLAAP KAMER met kookgelegenheid. Brieven onder no. 126 bur. dezer. TE KOOP roodbont maalkalf. Th. Miehels. Volen. TE KOOP een fornuis voor f 100 electr. wasehmachine met wringer voor f 375. Rutten. Verlengde Veld- straat 17. TE KOOP GEVRAAGD een vet varken. M, v. Gerven, Bergweg. GEVRAAGD een boerenknecht. H. Ooumans, Lull C 1. Algem. Yergndering op DONDERDAG 9 MAART 1914 om 4 uur n.m. in Hotel De Zwaan, Spreekbeurt door Inspec teur van de Centr. Boeren leenbank Eindhoven. Ook niot-leden worden vriendelijk uitgenoodigd. HET BESTUUR. Onzen haltelij ken dank aan allen die belangstelling betoonden bij ons 40-jarig huwelijksfeest. P. II. RONGEN-PINGEN Hansenberg. Zondag 5 Maart na de Hoogmis PREMIEBETA LING bij Wed. M. Janssen. Premie bedraagt Het Bestuur. OOSTRUM. Verpl. eierlevering Maandag 13 April voorm., vorder om do 14 dagen. Verzamelaar no. 9657 J. ZEGERS. VERLOREN Kruisstraat— Hoide: een hoofddoek. Torug te bezorgen Ewalts, Kruisstraat 11. Vanaf heden verkrijgbaar in prima kwaliteit en tegen vastgestelde prijzen alle soorten A. van der Linden Schoolstraat 10. Zij, die in A voorjaar graag hebben, kunnen dit opgeven en inlichtingen vragen bij Hoenderpark ..Haantjeshof' Ysselsteyn. Bestellingen voor worden aangenomon bij HEIDE Kuikenbroeder 22059. Nog steeds ruime sortering TOILETARTIKELEN als Huidcrème, Haarcrème, Brillantine, Haarnetten, Jachtwater, Tandpasta, Tandborstels, Toiletpoeders, Haarnetjes v. dag en nacht, Zykammen, enz. 6 Hof man's Kapsalons TIEN RAY Telf. 23 GEVRAAGD dienstbode v. d. en n. in gezin met 3 kinderen. Mevr. Mr. P. Bailieux. Akerstraat 107, Heerlen. 3 GEVRAAGD flinke dienst bode voor Roermond. Hoog loon, goede kost. Mevrouw Bingen, Steen weg 12: 2 VERLOREN portemonnaie met inhoud, up den weg Venray—losplaats Oostrum. Tegen goede belooning t. t. bez. by A. Jenniskens, Veulen I 25. Voor direct GEVRAAGD R.K. Dienstbode voor dag en nacht, met kost en in woning, hoog loon. 's Zon dags vrij. Rywiel beschikb. voor familie-bezoek. Gebr. de Haas, Molen straat 215, Helmond. GEVRAAGD voor tlirecr flinke dienstbode. Huiselijk verkeer. L. Cur vers—Sp ren- ger. Hoogstraat 0, Tegelen. GEVRAAGD voor 1 of 15 April dagmeisje 15—16 j. Hotel De Zwaan. Venray GEVRAAGD landarbeider voor alle voork. werkzaam heden. J. van "VYylick- Engelen, Louiseboeve. A 406 Veulen. GEVRAAGD tegen Pasclien boerengezin met 3—5 werkkrachten, voor alle voorkomend werk op boerdery. "Woning beschik baar. ,T. Tielen. Meterik Horst. GEVRAAGD een goede werkkracht, indiensttreding direct of later. Goed loon. Slits. Kruisstraat 17. GEVRAAGD net proper meisje 15—20 jaar. J. Raemakers -Pouvvels, Drogisterij Blauwe Kruis. uit de Eerste Hel monder Zaadhandel. Bezoekt geregeld de mark ten te Veniay, te beginnen Maandag 6 Maart. Nog uit voorraad leverbaar Orig. Mangelwortelzaad en Stop pelwortelen Vessemer N. A.U.G. Helmond. Mierloscheweg 36 TE KOOP 5 biggen bij H. Jeueken, Boschhuizen. TE RUIL vet varken tegen dragend varken. TE KOOR 2 zware biggei: en een Jv R zeugje. P. M. Dinghs, Castenray G 2 TE R UIL een jonge guste zeug 170 kg. tegen dragend of pas gedekt varkon, een paarder haam voor 2 3jarig paard tegen een i g. st. grootero haam. P. J. Heidens. Schoor G 44. TE RUIL gabardine over jas maat 48 tegen maat 50 of jongensoverjas voor 14j. P. Clephas, Overloonsehe- weg 7. TE RUIL een paar hooge damesschoenon maat 38 tegen lage damesschoenen maat 39. Verberkt, Oestrum C 39a. TE KOOP een paar scheu- telingen by il.. van Meijel, Haag-Merselo. het Mag U geen brief zélf scher ven? Kriigt U nooit 2eysta*3$p werk Moet U steeds don wat anderen bevelen Leer dan iets bijzonders. Volg.thuis gezeten - een goede schrifte lijke cursus, die tot privé- secretaris, een prettige zelf standige positie, opleidt! Di ploma's heeft buna iedereen, maar de bekwaamheid voor datberoepbijuaniemand! Laat U het belangwekkende pro spectus 65A sturen.' Wy kunnen l' slechts TWEE DAGEN Zaterdag 8 uur en Zondag 5 en 8 uur deze prachtfilm aanbieden Een film die door 't pakkende conflict en de boeiende vertolking een sterk dramatische indruk achterlaat diep ontroerend, echt menschel ijk. Toegang 18 jaar. Zondag 3 uur speciale Kinder- eu Familievoorstelling met de mooie Duitschsprekende jeugdfilm Entree kinderen50 en 30 et,, boven 14 j. gew. prijzen. Voorverkoop alleen Zondag na 10 uur. Voortaan (,'ASSA-OPENING op de Bioscoopdagen vanaf 10 uur. ADMINISTRATIEKANTOOR A 23 SEVENUM KANTOORUREN VENRAV Café De Engel verder ELKJ MORGEN. MAANDAG 6 MAART van 10 12 EERSTE en DERDE MAANDAG- Wy halen laddors op. Wy stoppen Uw kousen en sokken. - Wy wassen en vormon. Wy zetten nieuwe voeten aan al Uw kousen on sokken. Ons depot HENSENIUSSTRAAT 8 Venray is geopend vanaf Maandag nm. 1. tot 0 uur. andere dagen van 9-12 en van 1—6 uur. Wy zetten er weer een gehoel nieuwe voet aan Dames 70 cent per paar. Horen 90 et. per paar Kinder 80 ct. per paar. ATTENTIE! Het besto adres voor en van alle voork. kleedingstukken, liouwgoederen binnen 24 uur. 8TGOM VERVERIJ en CHEM. WASSCHERIJ Let op 't juiste adres: Marktstraat 2a Telet. 408. Wij kunnen nog voor U noteeren Alles van prima geselecteerde planten. Alle planten worden verspeend geleverd. Te leveren tegen vastge stelde prijs. Spoedig bestellen voorkomt teleurstelling Meldersloscheweg G 59. Verloren een paar glaetf heercnhnudgchoeiien vermoedelijk op het Postkantoor. Terug te bezorgen by L. Arts. St. Anna, Venray. TE RUIL een paar nieuw verzoolde jongensschoenen maat 38 tegen maat 39 of 40, een paar, in zeer goede staat verkerende, damesschoenen maat 41 hoge hak, tegen maat 41 s/4 hak. J. v.d. MUNCKHOF, Grootestr. 28

Peel en Maas | 1944 | | pagina 3