BINNENLAND Officieele Landbouw- mededeelingen voor do Provincie Limburg Ornsverkoop ou iuRcharing vt>o. Voor don verkoop van gras op stam on de inscharing van veo geldt dit .jaar dezelfde regeling als verleden jaar. Gegadigden voor gras dienen derhalve by een notaris, oen rent meester, of zij, die een openbare ver koop houden, in te schrijven. Dogeno, dio veo ter inscharing wenscht aan te nomen, dient bij de Grondkamer op aldaar verkrijgbare formulieren degoodkeuring te vragen. Tevens wordt er nogmaals gewe zen, dat hot kantoor van de Grond kamer voor het vorkrijgen van in lichtingen uitsluitend geopend is op Vrüdag en Zaterdag en dat bovondion iedero 2e en 4o Woensdag der maand zitdag wordt gehouden te Heerlen in Hotel Robertz, Stationsstraat 16 van 10.30-12 uur. De Grondkamer voor Limburg. Hedrpfsvolkstuinen. Door hot bevorderon van de groen- tonteolt door particulieren zal getracht moeten worden de groentenvoorzie- ning te vorbeteren. Dez.g. volkstuin tjes zullen nu wel voldoende bekend zyn. Naast deze regeling bestaat edi tor een regeling voor bedryfsvolks- tuinen. Voor groepen van personeel van fabrieken en bedrijven bestaat gelegenheid tot collectieve teelt van groenten en aardappelen op een z.g. bedryfsvolkstuin. Instellingen en be drijven, welke belangstelling hebben voor deze regeling, kunnen zich ter zake wenden tot den Prov. Voedsel- commissaris afd. Volkstuinen, Land- bouwhuis te Roermond. Op verzoek wordt hun dan de geheele regeling schriftelijk medegedeeld. De P.V.C. voor Limburg. BEKENDMAKING. Blijft, wanneer de wachtpost U Aanroept, onmiddellijk staan. Het bureau van den bevelhebber der weermacht in Nederland deelt Steeds weer worden gevallen ge meld, waarin burgers verboden mili taire gebieden of onderkomens, kam pen, gevechtsstellingen, stellingen enz. naderen en dan, door den wacht post aangeroepen, niet onmiddellük blijven staan. Met allen nadruk wordt de aandacht van do burgerbevolking er opnieuw op gevestigd, dat op ieder, die na sommatie niet onmid dellijk blijft staan, zonder vooraf gaande waarschuwingsschoten direct met scherp wordt geschoten. Do som matie van een wachtpost moet steeds ernstig worden opgevat, aangezien deze het strikte bevel hoeft, niet alleen te schieten, maar ook te tref fen. Autobus door trein gegrepen* Dinsdagmorgen omstreeks half zos is een autobus met aanhangwagen, waarin zich arbeiders bevonden, over don Kaldenkerkorweg goieden. Tor- wjjl zij den ovorweg bij wachtpost veertien, ter plaatse genaamd „De Lindenboom" passeerde, kwam er een goederentrein uit do richting Kalden- korkon, waarvan de locomotief tegen do linkerwand van de bus opreed, mot het gevolg, dat de aanhangwagen zich van de koppeling los maakte. Dezo werd door don trein ongeveei zeventig meter voortgeduwd. Door krachtig remmen wist do machinist den trein tot stilstand te brengen. Er zün tien gewondon, dio maar het ziekenhuis moosten worden overge bracht. waarvan twee vry ernstig. Burgemeester van Maasbree benoemd. De commissaris-generaal voor be stuur en justitie heeft benoomd: den heer J. C'. Poolman te Amsterdam tot burgemeester van Maasbree. Terechtgesteld wegens verboden bezit van wapens. Officieel wordt medegedeeld: De jood Max Werkendam, uit Am sterdam Nederlandseh staatsburger, is by vonnis van het Deutsche Ober- gericht, d.d. 13 Decomber 1943, we gens verboden bezit van wapens ter looa veroordeeld. Het vonnis, is, nadat ie kwestie van gratieverleening was onderzocht voltrokkon. BEKENDMAKINGEN. 's-Gravanhage, 19 Februari. De hö hero SS- und polizeiführer maakt bo kent: by de arestatie van torroriston in Middelstem, provincie Oroningon, op 11 Februari 1944, hebben deze verzet gepleegd en zijn daarbij doodgescho ten. Het zynde volgende terroristen: 1. de monteur Claas Bus uit Mid deistum, 2. de gemeente-ambtenaar Jacob Pieler Gootjes uit Ratio. 3. de gemeente-ambtenaar Piet or Gootjes uit Ratio. Zy waren allen in het be zit van vuurwapenen. In de gemeenten Middelstum en Kantens is voorloopig het uur, waar op de café's o. d. gesloten moeten zyn vervroegd tot 19 uur waarn3 men zich niet meer op straat mag gegeven tot 20 uur. De hohore SS- und Polizeiführer deelt mede Op 15 Februari 1944 is het Polizoi- standgericht te Soest, provincie Ut recht, byeengekomon en heeft de onderstaande leden van een groep terroristen ter dood veroordeeld 1. den student Comelis Burger uit Zeist. 2. schoenmaker Cornelis Karman, uit Baarn, 3. den student Rut Veenendaal uit Tiel. Het overtuigend bewys van hun schuld is geleverd en de veroordeel den hebben bekend o.a. aan de vol gende strafbare feiten te hebben medegewerkt Moord op den ambtenaar van den Crisiscontroledienst Muller op 3 No vember 1943, alsmede aan den over val op het distributiekantoor in Gel- dermalsen in September 1943. Boven dien waren zy voor een deel in het verboden bezit van vuurwapens en hebben zy ophitsende anti-Duitsche pamfletten verspreid. Het vonnis is, nadat het verzoek om gratie was afgewezen, met den kogel voltrokken. De höhere 3S- und Polizeiführer deelt mede Op 14 Februari 1944 is hetPolizei- standgericht in Assen bijeengekomen en heeft de onderstaande leden van een groep terroristen ter dood ver oordeeld 1. Den wegwerker Gerben Dési ré Oswald uit Harlingen. 2. den kantoorbediende Gerrit Schuil uit Harlingen 3. den timmerman Lolle Rondaan, uit Beetgum. 4. den student Folkert Bergsma, uit Delft. Het overtuigend bewys van hun schuld is geleverd en do veroordeel den hebben bekend een poging tot moord te hebben gedaan op den Ne- derlandschon eersten luitenant der politie Van Wijnen te Harlingen alsmede op een anderen pro-Duitschen Nederlander. Bovendien hebben zij hun medewerking verleend by over- vallen op verscheidene gemeente huizen en distributiekantoren. Voorts waren zy in hot verboden bezit van vuurwapens en hebben zy anti-Duit sche pamfletten verspreid. Het vonnis is, nadat het verzoek om gratie was afgewezen met den kogel voltrokkon. Recordjaar voor Rijkspost spaarbank. Voor do Rijkspostspaarbank was het jaar 1943 in menig opzicht een recordjaar. Het aantal spaarbankrekeningen blijkt met 248.359 - van 2.347.799 tot 2.596.158 te zyn gestegen. Ver gelijkt men de styging met aio van 1942 - 55.691 rekeningen - dan blykt duidelijk van welke beteekenis dezo styging is. Ook het aantal inleg gingen is toegenomen en wel met 1.126.782 van 1.484.038 tot 2.610.810, terwylhet gemiddelde bedrag van den inleg toenam van f 114.79 in 1942 tot f 143.02. De goldruimte werkt hier in twee richtingen, in het aantal inleg gingen en in de gemiddelde grootte er van. Geduronde alle maanden van 1943 is het aantal terugbetalingen geringer geweest dan tijdens do overeenkom stige maanden van het jaar daarvoor. Over het geheele jaar genomen liepen zy terug van 1.003.735 tot 910.267. Een verschil dus van 93.468. Dit ver schijnsel past in de voorgaande stel ling: Meer vrijgekomen geld dus min der terugbetalingen. Het saldo van inleggingen en terug betalingen beliep f 232.690.114. In 1943 is meer dan f.372 millioen ingelegd tegen ruim f 168 millioen in 1942. Het algemeen saldo-tegoed be droeg einde 1943 f 776 millioen tegen f 530 millioen op 't einde van 1942. Hieraan mogen nog enkele cijfers over het PTT-bedryf worden toegevoegd. Het aantal radio-distributieaanslui- tingeu op 31 l)ec. 1943 bedroeg 410.197 tegen 31X1.924 in 1942, een stijging dus van 103.273 aansluitin gen. Het binnenlandseh tolegraafverkeor ondervindt de gevolgen van het, ver bod van golukwenseh-telegrammen. In October waren er mim 458000 telegrammen, in November 327000 on in December 390.000. In Augustus bedroog hot aantal nog ruim 544000. Het algemeen saldo-tegoed van de giro was aldus: Jan. '43 696.6a3.741, Dec. '43 f956.592.893 en eind Jan. '43 f 978.279.284. - Te Tilburg werd een bekende recidivist, die door de recherche reeds lang werd gezocht wegens een aantal inbraken, by een poging tot ontvluch ting neergeschoten. Een textielfabrikant te Almelo had een deel van de productie van zyn fabriek in den zwarten handel verkocht. Dat kostte hem 6 maanden gevangenisstraf en f 50.000 boete. Geen noodcompetiiie. Zaterdag is het belangryke besluit door den N.V.B. genomen: De com petitie zal geen noodcompetitie zijn. Er zal wel promotie plaats hebben, doch geen degradatie. Geknoei met veeboekjes. Op de Bossche veemarkt hebben controle-ambtenaren een onderzoek ingesteld. Vier boeren, die met hun veeboekje blekon te hebben geknoeid zyn in arrest gesteld. DE PRIJS VAN BIGGEN. De gemachtigde voor de pryzen maakt bekend, dat de prijs voor biggen by verkoop door anderen dan handelaren thans is vastgesteld op f 2.25 per kg. levend gewicht franco kooper. By aankoop door den handelaar aan den boer mag de overeenkomstig het voorgaande berekende piys met f 2.50 per big worden verhoog d. Onder deze prijsregeling vallen alle varkens tot ten hoogste 25 kg. met uitzondering van niet-gecastreerde stamboekbiggen. Voor nadere bijzonderheden om trent deze prijsregeling, wordt ver wezen naar de desbetreffende in het voedselvoorzieningsblad gepubliceer de verordening. BELEGEN KAAS. Na 19 Febr. zal de kaas, afkom stig uit do voorraden van het In- en Verkoopbureau voor Zuivel niet meer van het merk „Belegen N.Z." worden voorzien. Deze kaas zal van andere kaas te onderscheiden zyn door een ongekleurd rykskaasmerk, terwijl eventueole op 19 Febr. bij den handel aanwezige restantvoorraden behalve van dit merk voorzien zyn van het opschrift „Belegen N.Z." Uitsluitend de van een ongekleurd rykskaasmerk (al dan niet met de aanduiding „Belegen N.Z.") voorziene kaas mag worden verkocht tegen de verhoogde pryzen, vermeld in de officieele publicatie in de dagbladen van omstreeks 22 Oct. 1943. Voor de kaas, voorzien van een rood gekleurd kaasmerk, mogen slechts de normale pryzen zonder verhooging worden berekend. Bij het koopen van belegen kaas tegen een verhoogden prys ziet men er nauwkeurig op toe, dat daarop nimmer een roodgekleurd kaasmerk voorkomt. Bij Goudsche kazen be vindt zich dit merk, waarop o.m. hot vetgehalte is aangegeven, op den onder- of bovenkant der kaas onge veer in 't midden en by Edammer kazen op den staanden kant. Brandstoflen-codennmmer op nieuwe stamkaart. Het publiek en den brandstoffen- handel wordt erop gewezen, dat het codenummer van den brandstoffen- leverancier, dat voorkomt op de oude stamkaart niet de distributiedionsten op de nieuwe kaart wordt aange bracht on evenmin door verbruiker of brandstoffenhandelaar daarop moet worden geplaatst. Het daarvoor be stemde vakje moet vooralsnog on ingevuld bly'ven. De brandstoffenleverancier dient zich, zooals is voorgeschreven, vóór aflevering ervan te overtuigen, of het code-nummer op de oude stamkaart van den desbetreffenden klant over eenstemt met zyn codenummer. Wan neer doze nummers niet overeenstem men. mag hij niet afleveren. Te zijner tijd zal nog worden be kend gemaakt, hoe aantoekening van het codenummer van den brandstof fenleverancier op de nieuwe stam kaart dient te geschieden. ERNSTIG ONGELIJK. Op den overweg te Liaan had eert ernstig ongeluk plaats, waarby 9 personen werden gedood. Nadat een locaaltrein was gepasseerd in da richting Leiden, werden do hoornen van den overweg geopond om het verkeer en het publiek gelegenheid te geven te passeeren. Hierbij kwa men twee vrachtauto's op de spoor lijn met elkaar in botsing. Een dei- vrachtauto's vervoerde een 30 ar beiders. Het was niet mogelijk de wagens onmiddellijk van de rails te verwyderen, toen een trein, die een kwartier vertraging had, den over weg naderde. Deze trein kon niet spoedig genoeg tot stilstand worden gebracht en reed op de auto's in. De chauffeurs konden zich redden, doch de vrachtauto, waarop in een daarop gebouwde cabine zich de werklieden bevonden, word door den trein gegrepen en bijna geheel ver splinterd. Zes van de inzittenden werden op slag gedood, terwijl van de zwaar gewonden in den loop van den dag nog drie overleden Nog zijn er vier zwaargewonden. De 41-jarige M. M. echtgenoote D., wonende aan den Rijksweg te Geleen, is met haar rijwiel geslipt, ónder een autobus van de L. T. M. geraakt en later overleden. Spreekwoorden aangepast aan onzen t jjd Verschillende spreekwoorden en zegswijzen van onze rijke moedertaal dringen, wat hun oorsprong betreft, niet meer tot het huiiige geslacht door. De Barneveldsche Crt heeft er eenige opgediept, welke door meer actueele, ontleend aan onze huidige toestanden en verhoudingen, kunnen vervangen worden. Wy geven er hier enkele, gevolgd door „nieuwe"; Velé kleintjes maken óón groote: Vele peukjes maken éen sigaret Zich knollen voor citroenen laten verkoopen: Zich eigenteelt voor shag laten verkoopen. Van andermans tabak is 't goed sigaretten draaien of: achter andermans lantaarn is 't goed loopen. Door het oog van een naald krui pen: Door 't oog van den C.C.D. kruipen. Water naar de zee dragen: Rant soenen naar 't distributiekantoor brengen. Steeds de lichtzijde ergens van zien: controleur by de luchtbescher ming zyn. Lachen als een boer die kiespyn heeft: lachen als een boer die controle Een spiering uitgooien om een kabeljouw te vangen: een vloeitje geven om een sigaret te krijgen. Wie zijn achterste verbrandt moet. op de blaren zitten: wie zyn flets niet op slot doet moot loopen of: wie eigen teelt rookt moet op do blaren eten. Wie een kuil graaft voor oen ander valt er zelf in: Wie een kuil graaft voor oen ander moet zelf steeds met een lantaarn loopen. En nu nog enkele geheel nieuwe zegswijzen Kunsthoning aan de galg smeren. De smokkelkruik gaat zoo lang te water tot de controleurs je snappen. Tijdens de verduistering is 't goed vrijen. Spreken is zink. zwijgen is papier. Wiens brood men eet dien moet men de bonnen geven. Zooveel hoofden zooveel rantsoenen. Als 't kalf verdronken is slacht men 't frauduleus.-

Peel en Maas | 1944 | | pagina 4