KALENDER 1944 BINNENLAND UITKNIPPEN, OPPLAKKEN EN BEWAREN! Officieele Landbouw- mededeelingen varkens (waaronder opfokzeug.jes, op fokbeertjes, fokzengen en dekbeeren vallen). Aankoopvergunningen voor biggen beneden 25 kg. kunnen diegenen krij gen, die hun hoofdberoep in den land of tuinbouw hebben, alsmede land arbeiders in den land- of tuinbouw werkzaam en die in aanmerking ko men voor een huisslachtingsvergun ning, terwijl ook degenen, die een mestcontract 1944 moeten afsluiten hiervoor in aanmerking komen. Alle overige personen kunnen niet beschik ken over aankoopvergunningen, noch voor huisslachting, noch voor con tracteoren van varkens. Aankoop vergunningen kunnen slechts varkens houders bij hun eigen plaatselijken bureauhouder aanvragen. Behoudens een klein nog nader aan te wijzen aantal groothandelaren, zullen han delaren geen aankoopvergunningen kunnen ontvangen. Aankoopvergun ningen voor varkens boven 25 kg, kunnen alleen diegenen krijgen, die hun fokzeugtoewijzing nog niet benut hebben of nog recht hebben op het aanhouden van een varken op opfok- gergunning, alsmede de houders van dekbeeren. Aankoopvergunningen zijn slechts 14 dagen geldig en kunnen door den P.B.H. slechts éénmaal met 14 dagen worden verlengd. Het vervoer van varkens beneden de 25 kg. kan geschieden van een bedrijf naar een markt, van een markt naar een andere markt, van een markt naai een varkenshandelaar, alsmede indien de biggen op de markt onver kocht gebleven zijn terug naar het bedrijf van herkomst, zonder dat een aankoopvergunning noodig is. Voor hot vervoer van biggen van een be drijf naar het bedrijf van een varkens houder worden alleen tegen inname van een geldige aankoopvergunning geleidebiljetten verstrekt. Voor varkens boven 25 kg. kan slechts tegen inlevering van een aan koopvergunning een geleidebiljet wor den afgegeven by vervoer van het eene bedrjjf naar het andere bedry'f. Dit geldt niet indien een fokzeug heen en terug wordt vervoerd naar het bedryf van een beerhouder en evenmin voor fokvarkens naar fok- dagen. Onder geen voorwaarde zullen varkens boven 25 kg. naar een markt mogen worden vervoerd. Alle varkens boven 25 kg. mogen slechts dan op het bedrijf aanwezig zijn, indien hiervoor een vergunning of een mestcontract is uitgereikt. Tot 1 Maart zal in verband met het thans geëindigde vervoerverbod ontheffing van deze bepaling worden verleend. Gedurende dit tijdvak zullen voor biggen en loopers (bestemd voor de mestery, tot een maximum gewicht van 50 kg.) dezelfde vervoersbepalin- gen gelden als hiervoor genoemd voor biggen beneden 25 kg. Van 1 Maart af zal dus alleen in biggen tot 25 kg. gehandeld kunnen worden. Inlevering van eieren. Alle houders van kippen en/of een don, die voor hun dieren geen voeder toewijzing ontvangen, moeten dit jaar tusschen 15 Februari en 1 Juli a.s. per kip en/of eend 25Tversche eieren met een gewicht van ten minste 45 gram per stuk inleveren bij een door of namens het bedrijf schap voor een pluimvee en eieren aangewezen verzamelaar. Van deze eieren moeten op 1 April tenminste 7, op 15 Mei tenminste 10 en op 1 Juli '44 25 eieren per dier zijn inge leverd. Het aantal in te leveren eieren wordt berekend naar het aantal van 9 op 10 Januari 1944 aanwezige hoen ders en/of eenden (hanen en woerden inbegrepen). De pluimveehouders ont vangen vanwege den provincialen voedselcommissaris een inleverings- kaart, waarop het aantal in te leveren eieren staat vermeld. Het niet in be zit hebben van een leveringskaart ontslaat den pluimveehouder niet van den leveringsplicht. Pluimveehouders, die geen leverings kaart ontvangen hebben, moeten deze bij den P.B.H. aanvragen. Op de leve- veringskaarten moet de aangewezen verzamelaar het aantal doorhem ont vangen eieren vermelden. De pluim veehouder is mede verantwoordelijk voor de juiste invulling der leverin gen op de kaarten. Bezwaren tegen den aanslag wegens kleiner aantal aanwezige kippen of eenden dan op den aanslag vermeld, ernstige ziekte in het gezin etc., moeten door de pluimveehouders binnen 14 dagen na ontvangst van de leveringskaart schriftelijk worden ingediend bij den plaatselijken bureauhouder, indien deze bezwaren gegrond worden be vonden, kan namens het bedrijfschap geheel of gedeeltelijk ontheffing van den levensplicht worden verleend. Wanneer zich gedurende de leve ringsperiode bijzondere omstandig heden voordoen, die nakoming van de levering geheel of gedeeltelijk on mogelijk maken moet binnen 4 dagen na het intreden van deze omstandig heden een verzoekschrift tot geheele of gedeeltelijke ontheffing by den plaatselijken bureauhouder worden ingediend. Indien niet tijdig onthef fing is gevraagd en verleend, moet aan den geheelen leveringsplicht wor den voldaan. Later of op andere w ij ze ingebrachte bezwaren tegt-n den leve ringsplicht kunnen niet worden ge accepteerd. Pluimveehouders, die niet aan hun leveringsplicht voldoen, zijn een bedrag van f 1.— per niet gele verd ei aan het bedrijfschap verschul digd, terwijl zij tevens hun pluimvee ter beschikking van het bedrijfschap moeten stellen. Waar zal de invasie komen In een hoofdartikel houdt de „Nieuwe Rotterdamsche Courant" zich bezig met de vraag, waar de aangekondigde invasie zal komen. Aan dat artikel is het volgende ontleend: Het is menschelyk, dat men de mogelijkheid twijfelachtiger meent te zien worden verstoord en steeds waarschijnlijker, naarmate het punt zich van ons verwijdert Maar de oogen- blikken, waarop men hier te lande toegeeft, dat wy zelf daarbij weieens groot gevaar zouden kunnen loopen, worden talrijker,de bezorgdheid wordt dieper. En dit met reden. Het blijft zoo van bevoegde zijde is daar dezer dagen nog eens de aan dacht op gevestigd dat de kortste weg naar het hart van Duitschland, het Roergebied in de eerste plaats over ons land loopt en dan wel in het byzonder over zijn Zuidelijke provinciën. Bekijkt men de zaak oen- maal van dien kant, dan ziet men ook alras, dat voor een dergelijke onderneming Vlissingen en Rotterdam het eerst als ontsi hepingshavens in aanmerking zouden komen, veel eer der dan Ostende of Duinkerken. Wel iswaar is de kust vlak, wat zyn moeilijkheden heeft voor groote sche pen, maar des te beter is zij geschikt voor amphibische operaties, als waar van de geallieerden in Italië onder vinding opdoen. Geografisch zou ook de Duitsche bocht in aanmerking kunnen komen; hier echter neemt men aan, dat de mynversperringen van dien aard zijn, dat zij van iedere onderneming afschrikken. En ver gelijkt men onze situatie met die van de Kanaalkust, den moet men zeggen, dat de Noordzee meer ruimte biedt voor groote vlootoperaties, waar mee een ernstige landingspoging ver gezeld zou gaan, dan het Kanaal. Het water is van ouds de bondgenoot van wie Holland te verdedigen heeft. Maar er is geen reden om aan te nemen dat de tegenstander zich door inundaties op grooter of kleiner schaal zal laten afschrikken. Omgekeerd zou het voor hem een voordeel kunnen zijn, dat by vergaande verwoesting- van de transportwegen te land hier nog altijd waterwegen overblijven of zijn natuurlijk ook daar de noo- dige belemmeringen aan te brengen. Er is dus heelemaal geen aanlei ding om een houding aan te nemen alsof ons niets gebeuren kan. Het tegendeel is duidelyk: ons kan van alles gebeuren. En het is goed, dat wij ons daarvan rekenschap geven. Doch overdreven voorstellingen van hetgeen ons zou kunnen komen be dreigen verzwakken den weerstand, dien wij uit eigen kracht vermogen te bieden. Het blad komt tot de vol-* gende conclusie: In twee zinnen zou men het kun nen zeggen ga uw gewonen gang, zoolang de omstandigheden het veroorlooven komt het gevaar in uw buurt, blijf thuis Niemand heeft het recht, uitzucht tot zelfbehoud, door voorbarigheden of ondoordachtheden de algemeene rust en orde te verstoren. Is deze rust en orde door buitengewone ge beurtenissen verbroken dan heeft ieder den plicht om, al was hot aJ- leen maar terwille van zichzelf en de zijnen, buiten het gewoel te blijven. voor tie Provincie Limburg Inventarisatie aardappelen oogst 1943. De Prov. Voedselcommissaris voor Limburg maakt bekend, dat in de periodé van 7 t/m 12 Februari 1944 door de V.B.N.A in opdracht van het Bedrijfschap voor aardappelen een inventarisatie zal worden gehou den van de voorradige aardappelen, welke voor consumptie zullen kunnen worden geleverd naar den toestand op 0 Februari 1944 te 24 uur. Don telers wordt erop gewezen, dat zij verplicht zyn, allo te dezer zake gewenschte inlichtingen aan de door do V.B.N.A. met de inventarisa tie belaste personen te verschaffen. tlchruiks- en slachtvcoprijzeu. De gemachtigde voor de pryzen maakt bekend, dat m.i.v. Dinsdag 8 Febr. 1944 de prijzen worden vast gesteld waarvoor runderen met uitzondering van slachtdieren ten hoogste mogen worden verkocht. Voor runderen ingeschreven in een der registers van de Veroeniging het Nederlandsch Rundvee Stamboek, het Friesche Rundvee Stamboek en de Vereeniging Groninger Blaarkop Rundvee Stamboek (klasse A) be draagt de hoogste prijs f 1400. Voor runderen t.a. waarvan een door of namens den centrale-melk - controledienst afgegeven verklaring wordt overgelegd, vermeldende de productiegegevens van het rund of zy'n ouders (klasse B) bedraagt de hoogste prijs f 900, voor alle overige runderen (klasse C) bedraagt de hoogste prijs f 700. Deze maximumprijzen mogen alleen voor de beste dieren welke aan alle daaraan te stellen eischer» voldoen ■worden berekend. Voor dieren die niet aan de hoogste eischen voldoen moet een pry's wor den berekend liggende tusschen den maximumprijs en de slachtwaarde, welke pry's in een redelijke verhou ding moet staan tot den maximum prijs. Maximumprijzen zy'n niet van toepassing op stamboekvee, dat wordt verhandeld tusschen die leden van de stamboeken onderling, welke reeds op 1 Jan. j.l. lid van het stamboek waren. Tusschenpersonen mogen voor hun diensten niet meer dan een ge bruikelijke vergoeding in rekening brengen. Den veehouders en veehandelaren wordt erop gewezen, dat overtredin gen van het in de prijzenverordening 1944 gebruiksvee bepaalde worden vervolgd en berecht door den ge machtigde voor de prijzen. Na de af kondiging van de prijzenverordening zal zoo spoedig zulks mogelyk is de in de mededeeling van 4 Februari 1944 aangekondigde marktregeling voor het gebruiksvee volgen. Eveneens met ingang van Dinsdag 8 Februari 1944 zal aan hen die run deren leveren op een door het bedrijf schap ingestelde slachtveemarkt een toeslag worden gegeven op de voor slachtvee geldende prijzen tot een bedrag varieerende: van 20 tot 12 cent per kg. levend gewicht voor runderen, van 19 tot 12 cent voor kalveren, van 8 tot 5 cent voor nuchtere kalveren, al naar gelang de klasse en den prys, welke voor het desbetreffende dier zijn vastgesteld. In verband met deze maatregelen wyst het Bedrijfschap voor vee en vleesch erop, dat het ten behoeve van de vleeschvoorziening noodzake lijk is dat meer slachtvee wordt ge leverd dan de laatste weken het ge val is geweest. Vervoersregeling varkens. Met ingang van 8 Februari '44 zal het vervoer van varkens onder be paalde voorwaarden weer mogelijk zijn. De vervoersregeling voor var kens zal vrijwel gelyk worden aan die voor het rundvee. Voor varkens zal de verkooper, behoudens de hierna te noemen uitzonderingen, slechts dan een geleidebiljet by zijn plaat selijken bureauhouder, respectievelijk by de marktadministratie, kunnen aanvragen, indien hij een ten name van den kooper gestelde aankoop vergunning inlevert. Er zal onderscheid gemaakt tus schen biggen met een gewicht van ten hoogste 25 kg. en de groep fok- JULI 1 z Kostbaar Bloed 2 Z O.L. Vrouw Visitatie 3 m Leo II 4 d Philomena 5 w Godeliva 6 d "Willibald 7 V Elisabeth v. Port, 8 z Cyr. en Meth. 9 Z Martelaren van Gorcum 10 m Amelberga 11 d Pius I 12 w Joann. Gualbertus 13 d Franciscus Solanus 14 V Bonaventura 15 z Henricus 16 Z Faustus 17 m Alexius 18 d Arnoldus 19 w Vincentius a Paulo 20 d Margaretha 21 y Praxedus 22 z Maria Magdalena 23 Z Apollinaris 24 m Cunegundis 25 d Jacobus 26 w H. Moeder Anna 27 d Bernulphus 28 V Victor I 29 z Martha 30 Z Hatebrand 31 m Ignatius AUGUSTUS 1 d PETRUS' BANDEN 2 w Portiuncula 3 d Lydia 4 v Dominicus V.M. 5 z O.L. Vrouw ter Sn. 6 Z Gedaanteverw. d. Heeren 7 m Afra 8 d Cyrianus 9 w Pastoor van Ars 10 d Laurentius 11 v Louisa van Savoye L.K. 12 z Clara 13 Z Hippolytus 14 m Werenfridus 15 d MARIA HEMELVAART 16 w Joachim 17 d Rochus 18 v Jeroen N.M. 19 z Marianus 20 Z Bernardus 21 m Joanna Francisca 22 d 7 Vreugden van Maria 23 w Philippus Ben. 24 d Bartholomeus 25 v Lodewyk 26 z Timotheus 27 Z Gerbrandus E.K. 28 m Augustinus 29 d Sabina 30 w Rosa van Lima 31 d Raymundus SEPTEMBER 1 V Joan, en Petr. 2 z Stephanus V.M 3 Z Remaclus 4 m Rosalia 5 d Gentilis 6 w Zacharius 7 d Regina 8 V O.L. VROUW GEBOORTE 9 z Audomaris L.K. 10 Z Otgerns 11 m Theodora 12 d Winandus 13 w Amandus 14 d Kruisverheffing 15 V O.L. Vrouw 7 Smarten 16 z Euphemia 17 Z Lambertus N.M. 18 m Jozef a Cupert. 19 d Januarius en Gez. 20 w Suzanna 21 d Matheus 22 V Mauritius en Gez. 23 z Linus 24 Z Pacificus 25 in Cleophas E.K 26 d Justina 27 w Elzearius 28 d Wenceslaus 29 V Michaël 30 z Hieronymus

Peel en Maas | 1944 | | pagina 4