BUITENLAND Offlcieele Landbouw- mededeelingen voor <lo Provincie l.lmlmrg Tui ubou w teeltregel i ng 1944. De vaste tuinbouwteeltvergunnin- gon (gewone of A vergunningen met hot jaartal 1940, welke geldig zijn geweest in 1941, '42 en '43 zullen ook voor 1944 voor dezelfde opper vlakte van kracht blijven. De speciale teeltvergunningen, wel ke in '42 en '43 zijn uitgereikt allen vervallen en voor 1944 dus niet gel dig. Hieromtrent zuller. binnenkort nadere medodeelingen worden gedaan en zal voor degene, die in '44 op speciale vergunning vroege aardap pelen en groenten willen telen, een aanvraagformulier bij den Bureau- houder verkrijgbaar zijn, welke na invulling aldaar dienen te worden ingeleverd. De uit to spec, vergunningen 1944 zullen wat indeeling van de groepen en de te telen producten betreft, ge lijk zijn aan die van 1943. Tn 1943 mochten alleen op bedrij ven met minder dan 5 H.A. bouw land warmoezerij gewassen op spec, vergunningen geteeld worden terwijl bedrijven boven 5 H.A. bouwland deze gewassen alleen mochten telen als nateelt van landproducten. Of hierin voor teeltjaar 1944 wijziging gebracht zal worden is nog niet bekend. Wel is van de teeltregeling 1944 reeds het volgende bekend en dit geldt zoowel voor 'houders van gewone als van speciale vergunningen: de teelt van ramenas is beperkt tot 1 are per bedrijf, de teelt van zuchettie is alleen toegestaan voor eigen gebruik, de teelt voor den handel is derhalve verboden; de teelt van pronkboonen is slechts toegestaan voor gelijke oppervlakte als met stoksnij- of spekboonen is beteeld geworden. De uitplantdatum voor tomaten blijft 15 Maart behoudens vergunning van den Rijkstuinbouwconsulent voor een vroegere uitplant. Voorteelt in kassen, serres en wa renhuizen is ook in 1944 wederom verplichtend. Voorde teelt in druiven- en perzikkassen verleent de Rijkstuin bouwconsulent Ir. v. d. Kroft, Park- Parkweg 16 te Maastricht ontheffing, indien dit tijdig wordt aangevraagd. Een regeling, da1, telers met speciale vergunning in 1944groente en vroege aardappelen op contract voor de ge meente kunnen telen is in bewerking en zal nog nader worden bekend ge- De P.V.C. voor Limburg. Korkrado 40.000 inwoners. Maandagmorgen werd op het ge- meentohuis te Kerkrade de 40.000ste inwoner aangegeven Op 21 Aug. 1925 werd de 30.000ste geboren. Melkventer ernstig bestraft. De Inspecteur voor de Prijsbeheer- sching te 's-Hertogenbosch had den melkventer Slangen te Heerlen, voor het knoeien met melk een boete van f 500 opgelegd, sluiting van 't bedrijf en het verbod om het beroep in vijf jaren niet uit te oefenen. Vier jaar tegen rywieldief. De 27-jarige mijnwerker v. H. uit Heerlen is door de Maastrichtsche Rechtbank veroordeeld tot vier jaar gevangenisstraf veroordeeld wegens diefstal van vier rijwielen en een partij linnen. l)oor kokend water gedood. Het 3-jarig dochtertje van C. te Noorbeek is op jammerlijke wijze om hot leven gekomen, doordat een an- dor kind een ketel kokend water van het vuur nam en deze liet vallen. Het gloeiende water viel over het kleine kind, dat bijna geheel met brandwonden ovordekt werd en vrij wel terstond overleed. Doodelijk mijnongeluk. Zondagmorgen is de41jarige hand langer G. van Oosten, wonende te Brunssum van den spoorwegdieust der Staatsmijnen op de steenstort bij Staatsmijn Hendrik, van een wagen uit een steentrein gevallen en over reden. Hij werd op slag gedood. Uitreiking nieuwe rij vergunningen. De secretaris-generaal van het de partement van waterstaat maakt be kend. dat in het tijdvak van 15 Jan.' tot 15 Febr. a.s. nieuwe rijvergun ningen en horkenningsteekens voor motorrijtuigen zullen worden uitge- roikt. Na 15 Febr. zal het niet moor too- gestaan zijn, de thans bestaande ver gunningen en herkenningsteekons als geldige documenten te bezigen bij het gebruik van oen motorrijtuig. Deze vergunningen moeten worden bewaard en de horkenningsteekens moeten op de motorrijtuigen beves tigd blijven, totdat deze door den Rijksinspecteur van liet verkeer wor den opgevraagd. Er wordt nogmaals op gewezen, dat streng de hand zal worden ge houden aan een zoo zuinig en doel matig mogelijk gebruik van de nog beschikbare voorraden brandstoffen, banden en andere materialen. De voorwaarden daartoe door den Rijks inspecteur van 't verkeer aan de vergunning verbonden, moeten strikt worden nageleefd. Het bovenstaande geldt niet voor de rijvergunningen-en herkennings- teekens, welke vanwege den Rijks inspecteur van 't verkeer, belast met de uitgifte van bijzondere vergun ningen, Kromme Nieuwe Gracht te Utrecht worden uitgereikt. Petrolenm voor verlichting. Van 9 tot en -met 22 Jan. a.s. geven de met „50 verlichting" en „51 verlichting" gemerkte bonnen der kaart S 121 elk recht op het koopen van één liter petroleum. De geldigheidsduur der met „48 verlichting" en „49 verlichting" ge merkte bonnen der kaart S 121 is verlengd tot en met 22 Jan. a.s. Deze bonnen gevon, zooals bekend, elk recht op het koopen van één liter petroleum. Nederlandsche krijgsgevan genen krijgen aalmoezeniers. Naar het commissariaat voor de belangen van de voormalige Neder landsche weermacht op informatie mededeelt, is door de autoriteiten toestemming verleend voor een be hartiging van de geestelijke belangen oer Nederlandsche krijgsgevangenen in Duitschland door Nederlandsche aalmoezeniers. Reeds zijn enkele aalmoezeniers afgereisd; zoo in de afgeloopen week drie katholieke gees telijken, dié binnenkort gevolgd zul len worden door drie protestantsche zielzorgers. Eigenbrandturf-producenten, die als zoodanig voor de door hen in 1943 voor eigen gebruik gegraven huisbrandturf bij de betrokken brand- stoffencommissie zijn ingeschreven en die op grond van de op de in- schrijvingskaart geplaatste aanteeke- ningen nog aanspraak maken op brandstoffenbonnen voor het betrek ken van vaste brandstoffen bjj den handel, kunnen zich voor deze af rekening in het tijdvak van 10—29 Jan. a.s. tot den distributiedienst wenden. Voor het overige wordt verwezen naar de reeds eerder over de hier bedoelde verrekening ver schenen publicaties. De handel in varkens stopgezet. Met het oog op de hooge prijzen voor biggen en oudere varkens zul len met ingang van Maandag 10 Jan. tot nader aankondiging geen geleide- biljetten voor varkens en biggen worden afgegeven. Alleen zullen geleidebiljetten wor den verstrekt voor noodzakelijk ver voer van fokzeugen naar den fok- beer en terug, alsmede voor dek- beeren. De uitgifte van mestcontracten wordt voorloopig eveneens gestaakt. Van het in de Varkensverordening 1942 vervatte verbod tot het voor handen of in voorraad houden van varkens boven 25 kg. wordt door het bedrijfschap voor vee en vleesch ont heffing verleend gedurende den tijd, dat vorenvermelde maatregelen van kracht zijn. Maatregelen bij sneeuwval. In verband met de Sneeuwruim verordening van 20 October 1943, die destijds in de Staatscourant no. 211 is afgekondigd en door de dagbladen gepubliceerd, wijst de commissaris- generaal voor de veiligheid met den grootsten nadruk op het volgende: Verwacht wordt, dat de bevoegde instanties de noodige maatregelen voor de sneeuwbestrijding op grond van deze verordening treffen, opdat men bij sneeuwval gereed zij. In het belang van de voedselvoorziening en om verkeerspolitioneele redenen moe ten de verkeerswegen steeds berijd baar blijven. Onder alle omstandig heden moet er voor gezorgd worden dat zich de misstanden van den winter 1941/42 niet herhalen. In de eerste plaats worden de hoofdbewoners en hoofdgebruikers van bebouwde erven er opmerkzaam op gemaakt, dat sneeuw en ijs van de voetpaden voor de huizen verwij derd moeten worden en dat bij glad heid gestrooid moet worden. De sneeuw moet van het trottoir ver wijderd worden, dat het straatver keer niet gohinderd kan worden. Deze regeling, die in het belang der geheele bevolking is, moet door alle betrokkenen nauwkeurig worden opgevolgd. Overtredingen leiden tot strafrechterlijke vervolgingen en po litiemaatregelen. Landbouwer als tabaks handelaar. De landbouwer en vervener A. Haisma te Beets (Fr.) kocht een par tij ruwe tabak, weike h\j liet ver werken tot shagtabak. De inkoops prijs was vrij hoog, namelijk f2800. doch hij wilde de shag aan zulke gepeperde prijzen verkoopen, dat_ hij uiteindelijk nog f 4000 winst)zou kunnen opstrijken. Zoover is het evenwel niet geko men, want opsporingsambtenaren legden reeds beslag op de tabak, toen nog maar een gedeelte was verkocht In de plaats van de winst kwam nu een geldboete van f 40.000. Deze werd opgelegd door den inspecteur voor de prijsbeheersching te Leeu warden, die tevens de in beslag ge nomen tabak verbeurd verklaarde. Uitgeloopen aardappelen. Dr. A. J. M. Garjeanne schrijft: Het 'duurt niet lang meer, of de aardappelen in de kelder beginnen met de vorming van de bekende lange, witachtig-gele uitloopers, die zelf vergiftig zijn en die de voedings waarde van de aardappelen vermin deren. Wie groote voorraden heeft, kan gebruik maken van de in den handel zijnde preparaten, die tusschen de aardappelen worden gestrooid en de uitloopersvorming tegengaan. Maar wie geen groote voorraden heeft (en dat zullen tegenwoordig wel de meeste Nederlanders zijn I) kan ge bruik maken van een zeer simpel, maar afdoend middel: leg bij iedere pl.m. 25 kg. aardappelen een appel. Appels scheiden n.l. behalve een aantal welriekende stoffen ookaethy. leen af en dit gas heeft, zelfs in groote verdunning, een merkwaar dig remmende werking op de vor ming van nieuwe jonge deelen. Heel algemeen gezegd: aethyleen veroor zaakt de verkleining van het totale oppervlak van een plant. Wilt ge u overtuigen Zet dan een bebladerd takje in een fleschje met water onder een glazen stolp en leg er een appel bij. Binnen enkele lagen (soms bin nen enkele uren zijn alle bladeren afgevallen). Tenslotte nog een goede raad: Hebt ge in uw kelder planten, die er moeten overwinteren, zorg dan, dat er geen appels in de buurt zijn. Zestigduizend kilogram kool achterhaald Een dezer dagen constateerde een controleur van den Centrale Controle Dienst verdacht vervoer van een partij kool in het Noordhollandsch kanaal. Bü aanhouding blekende benoodigde vervoersdocumenten te ontbreken en bij aankomst te Amsterdam werd dan ook tot inbeslagneming van de circa 60.000 kg. groote partij overge gaan. Vastgesteld kon worden dat de telers van de kool hun producten buiten de veiling om voor te hoogen prijs handen verkocht aan een z.g. commissionnair, die op zijn beurt door bemiddeling van eenige tusschen- personen, de kool bleek te hebben doorverkocht aan een makelaarsfirma, die moest leveren aan een buiten- lnndsche firma, eveneens gevestigd De Ridderzaal te Den Haag Ook voor het behoud van deze Vader landsche kuituurwaarden strijden onze Vrijwilligers G.L./H. P. s. te" Amsterdam. Laatstgenoemde had de partij reeds doorverkocht aan zijn opdrachtgever. Een geheele ketting- handel kon dientengevolge aan het licht worden gebracht. Het teeltplan voor het komende seizoen. Reeds in den winter maakt men voor zijn volkstuin of moestuin een teeltplan. Hierbij doet zich allereerst de vraag gelden: „Welke gewassen zal ik dit jaar verbouwen In de eerste plaats komen hiervoor weder om de aardappelen in aanmerking. Uit een oogpunt van krachtige voe ding verdienen daarnevens ook de bruine boonen bijzondere aanbeveling. Naar gelang van de beschikbare ruimte kan men bovendien verbou wen: doperwten, tuinboonen, sla- en snijboonen, roode bieten, woitelen, koolrapen, uien, koolgewassen, prei, mais, spinazie,kropsla en andijvie. „Welke oppervlakte zal ik van ieder dezer gewassen verbouwen is de tweede vraag, die bij het opmaken van het teeltplan rijst. Dit is zoowel afhankelijk van de oppervlakte van den tuin, als van de grootte van uw gezin. Natuurlijk speelt de geschikt heid van den grond voor de tuin- bouwgewassen ook een rol. Gewassen waarvoor de grond beslist ongeschikt blijkt te zjjn, moet men niet verbou wen. Men raadplege hierbij te voren een deskundige. Indien de tuin, zooals de meeste volkstuinen, ongeveer 200 m2 groot is, dan zal daarvan wel de helft, dus 100 m2, voor aardappelen kunnen worden benut voor de voormelde peulvruchten, knol- en wortelgewas sen, bladgroenten enz. Men neme daarbij niet al te veel hooi op de vork, want hoe grooter het groenten- sortiment, des te meer werkzaam heden, en des te meer tijd men er aan moet besteden. Wie slechts over zeer weinig vrijen tijd beschikt, be- perke daarom het teeltplan voor zijn volkstuin tot hoogstens een paar gewassen, b.v. alleen aardappelen met bruine boonen. De gegarandeerd democratische eieren van Roosevelt. Uitgebroeid onder de zon van Zuid- teekening Knabe Orbis/Holhmd

Peel en Maas | 1944 | | pagina 4