PEEL EN MAAS WEEKBLAD VOOR VENRAY EN OMSTREKEN BUITENLAND BINNENLAND Provinciaal Nieuws. tSOYJF.TS WILLEN BESLIS SING FORCEEREN. DE TOOYERKRACHT DER SIGARET. Zwendel met zoetstof achterhaald. ZONDAGSDIENST. Dr. H. BLOEMEN BEKENDMKKING. Toezicht op krankzinnigen Bekendmaking. KEURINGEN voor de Waffen-S8, de Kriegs- marine en Landstorm Nederland Y ALK-REVUE. H.C.V.-nieuws. 65e Jaargang No 2 Verantwoordelijk voor den geheelen inhoud: A.J. van den Munckhof, Venray. Tel. 512 Giro 150652 K 2446 P 1100/1 UITGAVE DRUKKERIJ FIRMA VAN DEN MUNCKHOF, GROOTESTRAAT 28 VENRAY Zaterdag 15 Jan. 1944 Advertenties 12 ct. per 3 mm Vraag en aanbod 10 ct. per 3 mm Vraag en aanbod betrekkingen 8 ct. per 3 mm Abonne mentsprijs: voor Venray 70 ct., buiten Venray 80 ctper kwartaal. Ruim twee en een half jaar duurt nu al de strijd van de Duitsehe weer macht en de verbonden legers tegen de geweldige krachten aan menschen en materiaal van de Sovjet-Unie en niemand zal ontkennen, dat het groote gevaar, hetwelk Europa vanuit de steppen van 't Oosten bedreigt, in dien tijd is toegenomen. Ook in militaire kringen in Duitsch- land denkt men er niet aan den stormloop der rooden, die dag en nacht bijna onafgebroken tegen het Duitsehe front beukt, te onderschat ten of ook maar te willen kleineeren. Gedurende de twee en een half jaar, dat de oorlog in de Sovjet-Unie duurt, heeft de Sovjet-Russische sol daat voldoende geleerd om hem te maken tot een tegenstander, waar mede geenszins te spotten valt. On getwijfeld heeft iedere Duitsehe sol daat het gevoel, dat hy verreweg superieur is; maar de massa's men schen en wapenen, die de sovjets meedoogenloos in het vuur jagen, vormen tenslotte een probleem, dat met individueele superioriteit alleen niet valt op te lossen. Van Duitsehe zijde wordt er de nadruk op gelegd, dat het huidige zware winteroffensief opnieuw de Duitsehe zienswijze bevestigt, datdeze tweede wereldoorlog wordt beslist aan het Oosteljjk front en dat het oogenblik der beslissing nu snel schijnt te naderen. Indien de Duitsehe weermacht er in slaagt den bolsjewistischen stormloop definitiel af te slaan, dan kunnen ook de Wostersehe democratiën Duitscliland's positie niet meer belagen. Als het den rooden zou gelukken de Duitsehe strijdkrachten te vernie tigen, dan zou Moskou dit niet dan ken aan de geallieerde zendingen, noch aan de propaganda voor tweede front en invasie, maar aan eigen kracht. En dat houdt geweldige consequen ties in met betrekking tot de gevol gen van een dan komende vrede. Reeds nu terwijl de beer nog geschoten moet worden hooren we al een en ander van de verdee ling van de huid en dat ziet er voor de Baltische Staten, voor Polen, Bessarabië en Noord-Afrika niet aan lokkelijk uit. Hoever Stalin zijn in vloed op den Balkan, in Italië, in centraal en West-Europa zou uit strekken, wanneer de zege werkelijk behaald was, daarover behoeven we niet in twijfel te zijn. Hoe 't ook zjj, de beslissing is nog geenszins gevallen. In Duitsehe militaire kringen leidt men uit tal van omstandighe den af, dat het roode leger op kor ten termijn, koste wat kost, een be slissing wil forceeren. Stalin, zoo verklaart men openlijk te Berlijn, heeft alles op éen kaart gezet om de Duitsehe weermacht te vernietigen. By de geweldige afme tingen, die de strijd reeds heeft aan genomen, en in de komende dagen en weken beslist nog verder zal aannemen, kan men niet meer zeg gen, dat de Sovjets bepaalde gebieden willen „bevrijden" en zelfs niet, dat zjj het Duitsehe front in tweeën willen splitsen, of dat zij bepaalde groepen Duitsehe legers willen om singelen en vervolgens uitschakelen. Het Sovjet-Russische opperbevel, dat aan den eenen kant weet, dat de huidige spanning in het binnenland der Sovjet-Unie niet eeuwig kan worden volgehouden en dat er hoogst waarschijnlijk aan den anderen kant ook van overtuigd is, dat de Duitsehe weermacht thans voldoende verzwakt is, om den grooten slag te wagen, heeft alle menschen en wapenen daarover het beschikt, ineens in den strijd geworpen met geen ander doel, dan zy'n tegenstander onder den voet te loopen. Men verwacht, dat liet Duitsehe opperbevel weer zal overgaan tot de tactiek der elastische verdediging, die op den duur leiden moet tot een toe stand van buiten adem raken der roode legers. Over het mot de elastisclio verde diging gepaard gaan van eventueel' prijsgeven van bezet gebied in groo ten omvang maakt men zich te Bor- lijn geen zorgen, want de inzet van den strijd is immers niet hot einde- looze Russische gebied, maar de uit schakeling van liet roode leger. Inmiddels zijn reeds berichten ge- Tcomen omtrent de tactiek van de elastische verdediging in den zuide lijken sector van het Oostfront. Het voortdringen van de spits van een rooden aanval tot over de oude grens van Polen zou de Duitsehe troepen in de groote bocht van den Dnjepr in gevaar kunnen brengen en een terug nemen van deze strijdkrachten kan daarom verwacht worden. Vorder wordt melding gemaakt van hernieuwd, verwoede aanvallen der bolsjewisten op het schiereiland Krim bij Kertsj, welke in verbitterde ge vechten werden afgewezen. Aan de Anglo-Amerikaansclie ter- reuraanvallen op Duitschland -werd deze week een extra bericht van het opperbevel der Duitsehe weermacht gewijd. Dinsdagmorgen vielen Ameri kaansche bommenwerpers eenige plaatsen in midden Duitschland aan. Daarby werden 136 vliegtuigen, waar van 124 viermotorige bommenwerpers, neergeschoten. Uit Italië komt een bericht over den nasleep van de gebeurte nissen, welke op 25 Juli 1943 leidden tot de arrestatie van Mussolini en het verraad van den koning en Badoglio. Er werden 18 doodvonnis sen uitgesproken. De 5 aanwezige terdoodveroordeelden zijn: Mussolini's schoonzoon Ciano. de Bone, Marinelli, Pareschi en Gothardi. Aan hen werd het vonnis door den kogel voltrok ken. Radio Rome deelt inzake de te rechtstelling van de ter dood ver oordeelde leden van don grooten fascistisclien raad nog mede, dat twee priesters den geheelen nacht by de veroordeelden hebben doorge bracht, om hen op hun naderend einde voor te bereiden. Vroeg in den ochtend werden de veroordeelden uit hun kerker gehaald en naar de plaats der terechtstelling overge bracht. Hier baden de beide pries ters met de veroordeelden 'n laatste gebed, waarna de terechtstelling werd voltrokken. In „Het Volk" schrijft Tjjl'nreeks schetsjes van de moeilijkheden en narigheden van de evacué's. Een van die stukjes willen we hier onzen lezers voortzetten: Eén tevreden rooker is geen on ruststoker. 't Is geen man, die niet rooken kan. Maar in dit geval is het niet een man; die niet rooken kan, maar een kachel. Ik heb hem gered, ik heb hem be houden en wat ben ik trotscli op dien klomp ijzer! ik heb kolen, maar... ik kan niet stoken, want ik heb geen pijp. Kacholpi.jp is niet te krijgen. Ik kom in de kachelpijpen winkel. „Zeker meneer, evacué's hebben voor rang. Maar ik heb geen py'p. Ik sta dus boven aan de lijst, maar op de lijst is niets te krijgen. Mijn voldoening is dus getemperd. Nu ziet de kachelpijpensmid er vrij bleek uit en zijn oogen zijn dof. „Rookt u vroeg ik. Zijn oogen beginnen te glanzen. Ik heb my vergist. Hij is een van die hardnekkige Hollanders, die roo ken, zoolang er in België gras groeit. (Vandaar liet spieekwoord: Belgische shag). Ik bied hem iets aan, van wat ik juist op mijn tabakskaart heb ge haald. Zyn gezicht klaart nog meer op en zyn heele geestelijke wezen vertoont een opflikkering. Hy zal direct „nog eens goed gaan kijken". Zoo'n paar sigaretten hebben tegenwoordig op menig winkelier denzelfden invloed als vroeger een toespraak van Karei Lotsy op het Nederlandsehe elftal. Dit is, geloof ik de aloude methode van concentratie. Ik concentreer vooral met behulp van sigaretten. Mijn winkelier is „nu goed wezen kijken". Bij hot licht van mijn bran dende sigaret kon hij al veel beter zien. Hy heeft een pijpje en een el leboog' gevonden. Als ik thuis kom kan ik niet meer rooken, maar myn kachel wel en dat is veel belangrijker. „Hoe lieb je dat klaargespeeld vraagt mijn verbaasde gade. „Och", zeg ik, „doodeenvoudig. De evacué's hebben voorrang. Maar ze moeten liefst niet vergeten, een doos je sigaretten mee te nemen, als ze hun voorrangsrechten omgezet willen zien in daden. Ruim 90.000 doosjes zoetstoftablet ten, die in Rotterdam by een import onderneming gereed lagen om. voor 3 gulden per doosje den weg in den zwarten handel te vinden, zyn door opsporingsambtenaren van de prijs- Beheersehing in beslag genomen. De geoorloofde winkelprijs van deze doosjes is f 0.25 per stuk en tegen dien prijs zullen zij straks bij ver schillende apothekers in den lande verkrijgbaar zijn. ZONDAG 16 JAN. Te rekenen vanaf Zaterdagavond 8 uur tot Maandagmorgen 8 uur kan men zich voor hulp in dringende gevallen wenden tot: Stationsstraat 9 Telefoon 465 De Burgemeester van Venray herin nert de ingezetenen by vernieuwing aan den inhoud van artikel 3 der wet van 27 April 1884 (S. Nr. 96), tot regeling van het Staatstoezfcht op Krankzinnigen, waarby is bepaald, dat hy, die een krankzinnige ver pleegt, over wien het Staatstoezicht zich uitstrekt, gehouden is hiervan aangifte te doen aan den Burgemees ter der gemeente van zyn werkelyk verblyf, binnen tweemaal vier en twintig uur na den aanvang der verpleging. De aandacht wordt in het bijzonder erop gevestigd, dat de aangifte niet slechts alleen moet geschieden voor de krankzinnigen buiten gestichten verpleegd, maar ook voor idioten, onnoozelen en dergelijke stille krank zinnigen, in één woord, al wie niet in het volle bezit zyner verstandelijke vermogens is en hetzy bij bloedver wanten of betrekkingen verzorgd worJt. Hij, die nalaat de bovenbedoelde aangifte te doen, wordt gestraft met geldboete van ten hoogste f 300.— Venray, 11 Jan. 1944. Do Burgemeester voornoemd, A. H. M. JANSSEN De Burgemeester van Venray brengt ter openbare kennis, dat het ont werp van het plan van uitbreiding der gemeente, in uitvoerige kaarten uitgewerkt, gedurende vier weken ter gemeente-secretarie voor eenieder ter inzage ligt. Gedurende dezen ter- Het SS-Ersatzkommando deelt mede: Iedere gezonde Nederlander in den leeftijd van 17—45 jaar kanzich vrij willig bij de hieronder vermelde adres sen vervoegon. teneinde gekeurd te worden voor: de Waffen-SS, SS-Waclit- bataljon in Amersfoort, Landstorm Nederland en Je Oermaansche SS in Nederland. Tijdens de kouringon worden alle inlichtingen verstrekt met betrekking tot de verzorging van familieleden, duur der opleiding, extra levensmid delen etc. Personen tussclien 19 en 30 jaar, die aanmeldingsplichtig zyn voor de tewerkstelling kunnen zich eveneens aanmelden en worden gedurendehun verbintenis van de tewerksrelling vrijgesteld. Officior in de Waffen-SS kan ieder worden, die na minstens eën jaar diensttyd zyn geschiktheid voor de officiersopleiding heeft bewezen. Zijn schoolopleidingis niet doorslaggevend. Beslissend voor bevordering zijn: ka rakter, gedrag, prestatie! 17-1-44 9—14 uur Rotterdam, Deutsche Oberschule, Westerlaan 2. 19-1-44 9—12 uur Breda, Restaurant Modern, Markt. 15—18 uur Den Bosch, Hotel Noord- Brabant, Markt 45. 19-1-44 9-12 uur Venlo, Deutsches Haus, Egmondstr. 16; 15—18 uur Arnhem, café Royal. 20-1-11 9-12 uur Hengelo, Café Mo dern, Spoorstraat 18; 15 18 uur Zwolle, Hotel Gytenbeek. 21-1-44 9-12 uur Assen, Concerthuis aan de Vaart; 15-18 uur Gronin gen, Heerestraat 46. 22-1-44 9—12 uur Leeuwarden, Huize Schaaf, Breedstraat. 23-1-44 9—14 uur Amsterdam, Dam 4. 24-1-44 9-13 uur Utrecht, N.V. Huis, Oudegracht 245. 25-1-44 9—14 uur Amersfoort, Pol. Durchgangslager, Leusderweg. 26-1-44 9-14 uur Den Haag, Dieien- tuin, Benoordenhoutscheweg. myn kunnen belanghebbenden bij den Burgemeester bezwaren indienen. Venray, 11 Jan. 1944. De Burgemeester van Venray, A. H. M. JANSSEN. De Valk bleek de sterkste in Arcen, en bracht de winst mee naar huis door een 3 1 overwinning. De Valk 2 moest het onderspit delven tegen S.V.B. 2 met 2—6, en het derde elftal moest in Wittehorst 2 de meerdere erkennen, 1—3. Morgen de plaatselijke ontmoeting tegen Servatius, welke wel de noo- dige spanning zal geven en natuur lijk zullen alle sportliefhebbers ge tuige willen zyn van die schokDe laatste ontmoeting was een overwin ning voor Servatius, al was het geen overtuigende, maar wie morgen met de eer zal gaan strijken, is nog een groote vraag. De Valk is momenteel goed in vorm en met eigen grond onder de voeten, hebben zij een be hoorlijke kans om revanche te nemen. Het kan een treffen worden van'twee tegenstanders, die zich geheel zullen moeten geven en het is te hopen, dat de toeschouwers zullen mogen genieten van een sportieve en faire kamp. De Valk 3 speelt als voorwedstrijd ook nog een derby, want Servatius 3 is op bezoek en ook daar kan het spannen en is een revanche mogelijk. De Valk 3 komt uit in nieuwe op stelling en probeert verschillende nieuwe krachten. Op dan naar de Leunsche weg, ter aanmoediging van uwe favorieten Tot groote vreugde van de H.C.V.- ers zal er a.s. Zondag weer eens gehokeyd worden. Het eerste heeren elftal gaat in Venlo tegen Blue Star

Peel en Maas | 1944 | | pagina 1