Weekblad voor VENRAY, HORST en Omstreken. Alleen Boter is boter „VENRAY" boter )p den drempel van 1942 Binnenland. Provinciaal Nieuws* Woensdag 31*December 1941 Twee en Zestigste Jaargang No 48 PEEL EN MAAS ADVERTENTIEPRIJS1-8 regels 64 cent, 8 ct. per regel, bij contract groote reductie. UITGAVE Fa. van den MUNCKHOF VENRAY Tel. 512 Grootestraat 28 Giro 150652 ABONNEMENTSPRIJS: voor Venray 70 ct. buiten Venray 80 ct. per kwartaal. Afz. no. 6 ct. is zeer fijne boter ONDANKS ALLESi ZALIG NIEUWJAAR! Weer is het Oudejaar, Oude jaar 1941. Een jaar is verdwenen in den kolk der eeuwen. Vreeselijk was voor de wereld het naaste ver leden en grauw en somber is de toekomst bij de intrede van het nieuwe jaar 1942. Waar bij het begin van het af gelopen jaar nog slechts een deel van de menschheid in de boeien van den oorlog was geslagen, is het thans zoo ver gekomen, dat nagenoeg alle volkeren der aar de met elkander ir, strijd zijn. Een strijd, die te land, ter zee, en in de lucht, op vele fronten in bloedige gevechten wordt uit gevochten. Bij de intrede van het nieuwe jaar ziet men zoo gaarne terug op den in het vervlogen jaar af- gelegden weg. Ofschoon ieder persoonlijk misschien op veel schoons kan terugzien ligt er voor de menschheid in haar ge heel weinig opwekkends in een terugblik op het oorlogsjaar 1941. Het oude jaar mag ons echter niet ontmoedigen, als wij beden ken, dat wat was in en buiten ons, dienen kan tot versterking van ons karakter. Wanneer we door ons beproevingen, hoe groot misschien ook, zijn gestaald en door onze fouten hebben geleerd; wanneer we als Christenen be denken, dat het heeie wereldge beuren ligt in de handen van God, dan mogen wij het nieuwe jaar tegemoet zien met vertrou wen en moed, ook al begint dit nieuwe jaar oogenschijnlijk nog zoo somber en donker. Het nieuwe jaar doet zijn intr ede onder het gonzen der bommen werpers en het ontploffen der torpedo's en het geweeklaag van millioenen. Wij zelf echter moe ten in ons den vrede bewaren, den vrede met God en den naas te, en in die gesteltenis moeten wij het onze er toe bijdragen om sociale liefde en rechtvaardigheid in de gemeenschap te doen her leven. Waar de plaatselijke courant een der voornaamste bander, is welke in onze gemeenschap tal van menschen met ten deele ge lijke belangen verbindt, willen wij aan den drempel van dit nieuwe jaar den wensch uitspre ken dat Peel en Maas in 1942 ononderbroken onze gemeen schap moge dienen, door een juiste voorlichting, maar ook door meeleven, meesteunen en mee dragen in alle moeiten en zorgen welke het nieuwe jaar ongetwij feld zal brengen. Met vertrouwen op God gaan wij het nieuwe jaar in. Moge het U allen, lezeressen en lezers, adverteerders en medewerkers in een waren zin des woords zijn EEN ZALIG NIEUWJAAR 1 UITGEVER EN REDACTIE. Verantwoordelijk hoofdredacteur W. P. A. v. d. Munckhof, Venray RASSENKEUZE OP GESCHEURD GRASLAND. Te Groningen, Zwolle, Alkmaar, Roosendaal en Roermond zijn ln sa menwerking met den Landbouwvoor- llchtingsdienst bijeenkomsten belegd om met de praciische landbouwers van gedachten te wisselen over de rassenkeuze op gescheurd grasland. De conclusies dezer besprekingen waarvoor veel belangstelling bestond, heeft het ANP. besproken met den directeur vau het Instituut voor Plantenveredeling, den heer J. C. Dorst. In de eerste plaats kwam overal duidelijk aan het licht, dat bjj de keuze zoowel van het gewas als van het ras rekening moet worden ge houden met de specifieke omstandig heden van de streek, waar men woont. Het maakt groot verschil, of men te doen heeft met kiel-, löss-, sand- of dalgrond en of deze vochtig dan wel droog gelegen zijn. Eveneens is het zonder meer duidelijk, dat'n rijke vruchtbare grond geheel andere eischen aan het ras stelt dan arm, schraal land. Ook is de tfld van scheuren van invloed. Hoe later dit geschiedt, des te mlDder planten- voedsel zal het eerste jaar beschik baar komen. Bjj de keuze van het gewas en van het ras zal verder rekening moeten worden gehouden met de arbeldsverdeeling en met het gewas, dat men een volgend jaar wen8cht te telen, aldus de heer Dorst In het algemeen genomen kunnen met. aardappels goede resultaten op gescheurd graslaod woeden verwacht waarbij men echter met een aantal omstandigheden rekening moet hou den. De heer Dorst gaf vervolgens een overzicht van de meest op den voor grond tredende rassen, ingedeeld naar den tijd van rijpen. Granen. De rassenkeuze bij granen hangt ten nauwste samen met de vrucht baarheid van het. betreffende per ceel. Hoe vruchtbaarder dit is, des te hoogere ei?chen moeten aan de FEUILLETON Misdaad en redit rond de Plasmolen. 25 Op dit oogenblik trad de oude Lena met de dampende schotels binnen, en bracht vanzelf een afleiding in het ge sprek. Vader en zoon waren weldra tegen over elkander gezeten aan den uitnoo digenden disch, terwijl de bezorgde huishoudster voor den noodigen toe voer zorg droeg, en haar blikken niet van den jongen heer kon afwenden, vooral veroorzaakte zijn meer of minder eetlust haar groote ongerustheid. De brave ziel was nog een stuk uit de tijden van weleer, toen de dienst boden nog een familiestuk waren, tot de familie behoorden, in lief en leed met de familie deelden, die ze trouwens nooit verlieten dan met den dood. Trouw tot in het graf, dat was toen nog de leuze, en zij werd gehouden van beide zijden. Het was nog niet laat in den avond toen er gebeld werd en op het stille dorp 's avonds iets nieuws en zeldzaams de „postbode" in de gang trad met„Lena, een verzegelde brief voor Mr. den Rechter". Binnen hoorde men het half en half, want de deur was op een kier blijven openstaan, en het licht stroomde in een breeden streep de gang in. Toen bad men 's avonds bijna nergens licht in de gang. August was opgesprongen en nam den brief uit Lena's hand in ontvangst. Toch geen kwaad? niet, mijnheer August? Geen oorlog meer dat ware te erg en haar hand beefde stevigheid van 't stroo worden ge steld. Ook kan 't In verband met de vreter ij van belaDg rijn rassen te kiezen, dia flink willen uitstoelen. Bieten en koolrapen. De bleten hebben op gescheurd grasland de neiglDg later te rijpen, meer te vertakken en een lager ge halte aan drogestof of suiker te geven. Verder ls de bewaarbaarheld in den regel minder goed. Overweegt men de bleten vroeg te zaaien, dan neme men rassen, die weinig schie ten. Na een mislukt gewas kunnen kool rapen in vele gevallen nog ultste- kerd worden verbouwd. Men kan ze ter plaatse zaaien tot midden, des noods eind Juni en verplanten tot omstreeks half Juli. De directie van het Instituut voor Plantenveredeling, aldus besloot de heer Dorst, houdt zich voor opmer kingen uit de practjjk ten zeerste aanbevolen. OMROEPBLADEN. De persdienst van den Ned. Om roep meldt: Gelet op de papierschaarste besloot secretaris-generaal van hetdeparte ment van Volksvoorlichting en Kunsten de verschillende omroep bladen tot een programmablad sa men te voegen, den omvang en de oplage daarvan te beperken èn den Nederlandschen omroep met de uit gave daarvan te belasten. Het inschrijfgeld werd bepaald op twee gulden per half jaar, of tien cent voor weekabonné's. Zij, die per einde 1941 op een radioprogramma waren Ingeschreven, of dit wekelijks geregeld betrokken, behouden de voorkeur. Zij zullen, indien zij reeds betaalden, het nieuwe blad blijven ontvangen, als zjj niet" schriftelijk aan het adres der administratie, Keizersgracht 107, Amsterdam, een anderen wensch kenbaar maken. Andere radio-luisteraars, die dit blad eveneens wekejyks wenscben te ontvangen, worden verzocht, twee gulden te storten op postrekening 400 000, ten name van den Neder landschen Omroep, onder vermelding: „Inschrijfgeld programmablad": De hoofdredactie ls opgedragen aan den heer dr. J. Smit te Amster dam. Aanmeldingskaarten van verplicht-verzekerden. De Voorlichtingsdienst van het departement van Sociale Zaken meldt: De uitvoering van het Ziekenfond senbesluit brengt uiteraard een om vangrijke administratie met zich. Het ls daarom van belang, dat alle betrokkenen zooveel mogelijk het hunne bijdragen tot een vlotten gang van zaken. In het bijzonder geldt dit voor wat betreft de spoedige inzen ding van de aanmeldingskaarten der verplicht-verzekerden. Deze kaarten moeten de werkgevers onverwijld Inzenden bij het Algemeen Zieken fonds, waarbij de verplicht-verzekerde zich wenscht te laten Inschrijven. In de praktqk wordt hiermede nog wel eens de hand gelicht, hetgeen to' onnoodige verwikkelingen aanleiding kan geven. Werkgevers, die ten deze tot dusver ln gebreke bleven, dienen zich zoo spoedig mogelijk alsnog van deze verplichting te kwijten. toen zij den brief overreikte, en haar stem niet minder, en met pijnlijke on gerustheid volgde zij de blikken van August, en zocht dadelijk te doorgron den wat voor ongeluk die brief toch zou brengen. Want dat het een onge- luksbrief was, dat stond bij haar vast. De rechter had zijn fluweelen kapje achterovergeschoven en keek met de hand boven de oogen, naar den brief die August in de hand hield. Hun blikken ontmoetten en begrepen elkander. Het was zoo. Ook de rechter beefde een weinig. Hij kwam van het gerecht. August was zijn vader behulpzaam en sneed den brief open. Lena, anders zoo weinig nieuwsgierig, stond voor de deur die ze met de hand achter den rug dicht hield en zag beiden aan, vader en zoon. De rechter las. August zag hem, op zijn arm die op de tafel lag, geleund, van onder in het gelaat. Lena omvatte beiden met een blik. De rechter vouwde den brief weer dicht, legde hem op tafel en kuchte. Lena hield het niet langer uit. „Mijnheer!" zei ze, „mag ik iets vra gen, niet uit nieuwsgierigheid, neen de oude Lena houdt zich alleen met haar eigen zaken op. Neen, maar mijnheer het is toch niet weer voor den jongen heer, is niet, en ook geen oorlog meer, niet? dan ga ik gerust naar de keuken zeg mij dat alleen maar, want dat houd ik een tweeden keer niet meer uit, dat zeg ik u, dan dragen ze de oude Lena naar het kerkhof." „Wees gerust. Lena", zei de rechter heel gerust, het gaat August en ook mij niet aan. en gij hebt de minste reden niet, om zoo te beven en te ontstellen" „Dan ga ik, mijnheer, blij toe, maar dan moet gij beiden ook goed eten, want er komt nog iets heel bijzonders. Ik weet waar de jonge heer van houdt.' ?ij was wég- Inbraken in den Kerstnacht. In den Kerstnacht zijn In Bergen op Zoom enkele inbraken gepleegd. Uit een woning aan de Arnoldus Asselbergsstraat werden een tiental costuums ontvreemd. De Inbraak werd ontdekt toen de bewoner, die naar de Nachtmis was geweest, thuis kwam. In denzelfden nacht ls Ingebroken in het damesmodehuis Marly aan de Kortemeestraat, doch hier bleken Inbrekers te zijn gestoord. Er wordt niets vermist. Te Bo venkarspel werd in denzelf den nacht, toen de bewoonster van een huis, waarin een tabakswinkel ls gevestigd, ter kerke was, een In braak gepleegd, waarbij f 800.be nevens eenlge sieraden gestolen zjjn. Met behulp van een speurhond slaagde men er in, de vermoedelijke twee daders te arresteeren. Doodelijk ongeval. Te Eerde (MelerU) sloeg een paard op hol. De landbouwerszoon S. viel van de kar, werd overreden en stierf eenige dagen later aan de gevolgen. Slachtoffers van de duisternis. Woensdagavond is uit een sloot langs de Loozerlaan te Den Haag het lijk opgehaald van den 58 jarigen H. L uit Wateringen. Vermoedelijk ls de ;man met door hem bestuurd transportrijwiel door de duisternis misleid te water geraakt. Kerstavond ls de 71-jarige A. Reyser te Ngmegen door de duisternis mis leid in da Waal geraakt en verdron ken. De Rotterdamsche Rivierpolitie heeft tijdens de Kerstdag uit de Deifshavensche Schle de lijken op gehaald van twee personen, die tijdens de voorafgegane duistere nachten daar te water waren geraakt en verdronken. „ZUUT MER, JONG" Dank zij de zeer hooge straffen is het clandestien minder frequent ge worden. Op een boerderij ln de om- gevlog- van 13de üeeft men echter nog een kansje gewaagd, Daar moest een varken het leven laten. Het moest na de slachting vervoerd worden en dat deed men op Uatlge Het. doode dier werd ln zittende houding geplaatst op den bagage drager van een transportrijwiel, óór het stuur en men had het één cape omgehangen. Een pet tot diep ln de oogen volmaakte het portret. Des avonds in schemerdonker, trapte de clandestiene slager naar huis met zjjn „zoontje" voorop. Hg hield het kind stevig vast en riep het toe: ,Zuut mer, m'n jongetje, nie brullen, we zin nou gauw thuis bie moe, zuut mer jong". 's Varkens Jaatste tocht, op zoo wondervolle wgse volbracht, gelukte. Maar de zorgzame „vader" werd eenlge dagen later toch gearresteerd wegens handel In koffie. De rechter keek zijn zoon aan. „Hut is zool" „Ik dacht het," antwoordde August droevig, „kunt gij er niets aan doen?" De rechter haalde de schouders op en zette een gezicht op, dat niet be vestigend antwoordde op de vraag. Vader, als het enigszins kan, is niet, dan doet gij het zeker." Natuurlijk kind, maar ambt en plicht gaan voor, dia zijn heilig, en gij weej het, uw vader zou zijn hart voelen breken en toch zijn plicht doen." Hij zweeg. Zijn plicht doen, Gust, kost soms veel, veel leed, bittere tranen en het bloed des harten en dan nog. Wat willen ze dan toch eigenlijk? Wel, kind, dat de zaak vervolgd wordt, dat ik ze weder opneem, Zoo lang ik anonieme brieven kreeg, liet alles zooals het was. Een naamlooze brief is een lage karakterloosheid, de daad van een laffe schurk, maar nu is het anders, lees maar zelf Mij wordt opgelegd, de instructie opnieuw te openen, en de aciestukken op te sturen naar de stad. De rechtbank verlangde een copie van de tot nu toe ingestelde verhooren enz. Daar spreekt een soort van wantrouwen uit dien brief, in de verre verte zoo iets, alsof ik mij door mijn vriendschap met de Vansantens had laten verblinden, alsof ik zulks reeds vanzelf had moeten doen." „Eu wat zult gü nu doen, vader?" „Wat mijn plicht mij gebied en dat in zjjn geheele uitgestrektheid." De rechter stond op, de indrukwek kende rijzige gestalte rekte zich uit in haar heele lengte. Het witte zilveren haar viel langs de slapen in krullen op zijn schouders; uit de diepe, klare oogen spiak vast beradenheid. Met liefde rustte zijn oog op den veelbelovenden edelen zoon. Iets plechtigs kwam er over hem hij nam zijn korfje ln de hand: August een vader mag nooit iets doen, dat SERVATIUS- OMROEP. De voetbalvrije Zondag heeft voor Servatlus toch nog winst opgeleverd Ivo Immers hield de Boys op eigen veld in bedwang en ontfutselde hun hiermede ééa puntje. Nu hebbeD Serv. en de Boys evenveel verlles- punten, terwijl Serv. één wedstrgd meer heeft gespeeld en ook gewon nen. Nu heeft Serv. haar lot in eigen handen. Met Duitschland voor een VRIJ NEDERLAND Twee weken geleden schreef de Venl. Courant, dat Serv. toen vrg'wel uitgeschakeld was voor de tweede plaats, ,,'t Kan verkeeren". Serv. moet nog vier uitwedstrijden spelen tegen z.g. zwakkere ploegen n.L Gennep, Boxmeer, F.C.V. en Wltten- horst. Thuis krggen ze nog V.V.V., de Boys en Ivo. Laatstgenoemde club komt Zondag a.s. op bezoek Ivo heeft getoond ln deze klasse zeer goed mee te kunnen, dit ondervonden de Boys j.l. Zondag nog op eigen veld. Serv. heeft er zelfs met 32 van verloren. We verwachten dan ook dat Serv. revanche zal nemen. Dat kan, vermits er van het begin van de wedstrijd met een hoog tempo tot het einde gespeeld wordt. Dan en dan alleen ls er kans op volledig succes. Denk eraan, nu mag er geen enkel puntje meer verloren gaan, Indien men deze eenige fraaie kans niet wil verspelen. Servatlus, ons devies voor Zondag a.s. is: ,,'t Kan en 't moet". De daad is aan jullie. Wjj verwachten een span nende wedstrgd met een kleine over winning voor onze favorieten. Ia Olrlo werd het veld afgekeurd, zoodat D.I.S.Servatlus H geen door gang kon vinden. Zondag is de reis naar Blltterswgk om B.V.V. te be kampen. B.V.V., dat in Venray geen grootsche indruk achter liet, won met: 3—0. We zijn benieuwd hoe de uitslag er nu zal uitzien. Serv. 3 trekt naar Meerlo om de leiders der afd. partij te geven. Hier kan 't er heet naar toe gaan. In Venray was de uitslag: 0—0. Ook nu konden de puntjes wel eens ge deeld worden. Serv. 4 ontvangt Leunen 2. Deze wedstrgd kan winst voor het vierde opleveren. Serv. 5 zal als gastheer van Oos trum 2 fungeeren en zal de eer *vei aan de gaetea overlaten. Damclub „De Schuivers". De stand is als volgt Janasen 13 ÏO 2 X 22 W. Janssen 13 10 2 1 22 P. Janssen 13 9 1 3 19 Jac. Janssen 13 9 1 3 19 G. Verheyen 13 8 0 5 16 M. Keyzers 13 7 1 5 15 L. v. Asten 14 7 0 7 14 A. Winnen 13 5 2 6 12 J. Klaessen 13 6 0 7 12 P. Arts 13 5 0 8 10 J. Kleuskens 13 4 2 7 10 J. Vergeldt 13 2 2 9 6 W. v. Soest 13 3 0 10 G. Janssen 14 0 1 13 1 hem voor zijn zoon zou doen blozen.' Gij hebt gelijk vader, zei de zoon diep ontroerd, maar laten wij overleg gen, kunnen wij iets voor hen doen?" „Niets, niets, laat de zaak op haar beloop Niemand verwittigen, Theo moet hier blijven, al wordt hij in de gevangenis gezet, het recht moet zijn gang hebben en de onschuld zal zegevieren." Het geluk van dien avond was weg. Lang zag men dien avond twee bo venvensters in het huis van den rech ter verlicht. Van tijd tot tijd wandelde een peinzende gestalte, het hoofd op de borst, langs de gordijnen. Tusschen- beide bleef zij stilstaan. Dat was de rechter. Aan de tuinzijde was het ook zoo. Hier lag August op de knieën, op den bidstoel van zijn moeder, voor een oud kostbaar kruisbeeld. Hij bad. HARTELEED. Het was een mistige, koude, natte herfstmorgen, toen de pastoor, zijn be lofte getrouw, opstapte naar de molen. Hij volgde den gelen weg en was diep in gedachten verzonken. Wat het menschenleven toch is, wat al een leed zich afwisselen kan binnen eenige jaren tijd. En hoe de menschen ongelijk hebben, die de toekomst van rijke kinderen steeds zoo schitterend uitschilderen en zoo benijdenswaardig achten. Arme Ella! De rijke dochter uit het groote huis daarginds in het dorp! Een vreugd zonder vreugd, onder een hardvochtige moeder, die slechts van geld en for tuin en trotsche uithangborden hield - een leven met een gebroken hart in de borst - een kind, haar troost en geluk en dat kind door den oorlog zoo verre van haar weggeslingerd en zij altijd in duizend angsten, dag en nacht. En toen, die onthullingen van de oude M. J. G. van den Borst, z.b., naar Venlo, Blerlck Pepg.istraat 113a Ch. F. van Houdt, dienstbode, naar Helmond, Aarle Rlx'.elweg 10 H. L. Clevers, monteur-chauffeur, naar Heerlen, Valkenburgerweg 1 M. G. E. Kessels, z.b., naar Nij megen, St. Annastaat 244 A. J. M. Heijaen, dienstbode, naar Venlo, Herungerweg 22 FW. Ariëns, dienstbode, naar Nijmegen, Canlsluszlekenhuls C. A. J. Snellebrand en gezin, koperslager, naar Maashees c.a. INGEKOMEN: H. J. Peeters, winkelbediende, kol, waren, v. Weert, Overloonscheweg 14a G. H. Verkoelen en gezin, arbeider Rijkstelefoon, van Roermond, Hoen derstraat 39 M, C. Hendriks, dienstbode, van Maashees c.a., Eindstraat 3 A. ten Hoeve, verpleegster, van Groningen, St. Annalaan 5 W. A J. Kersten, z.b., van Box meer, Maasheescheweg 15a J. C. de Werd en echtgenoote, van Helden, Kamp A H. H. J. Eu wals, dienstbode, van Wanssum, Leeuwstraat 6 H. A. J. Rieter, pastoor, van Neer, Castenray G 8a Th. J. van de Loo, hulshoudster, van Neer, Castenray G 8a C. H. van den Heuvel, verpleger, van St. Mlchiels Gesiel, Stationsweg A. J. P. Regpert en gezin van Rotterdam, Olrlo E 84 J. H. St8eghs, landbouwer, van Deurne, Oostrum D 40 P. van der Sterren, z.b., van Horst, Helde L 66. Ingekomen en vertrokken personen* VERTROKKEN A. W. Rongen, naar Den Haag, ten Hovestraat 45 W. W. de Jonge en gezin, naar Oosterbeek, Graaf Ottolaan 28 A. Splinter, echtg. Naus, naar Meerlo, Tienray D 44 J. M. Wijnhoven, naar Horst, G168 M P. I. Oudenhoven, verpleegster, naar Ngmegen, St. Annastraat 244 H. Th. G. Jansen, dienstbode, naar Tegelen, Bongerdstraat 6 J. G. Hegnen, direct. Verk. Ver. naar Roermond, Willem II Singel 30 VENRAY, 31 Dec. 1941 AMBTSJUBILEUM GEMEENTE SECRETARIS A. F. M. van Haaren. Zooals wjj rooda Vn een vorige edL- tie van ons blad mededeelden, zal de W.E. Heer A. P. M. van Haaren alhier op 2 Jan. a.s. zijn zilveren Jubileum alseecretarlsder gemeente Venray vieren. Vóór deze benoeming was de heer van Haaren werkzaam, resp. op de secretarieën van Best en Tilburg. In dien tgd behaalde hg de acte Ge meenteadministratie en Staatsinrich ting M.O. Reeds op jeugdigen leef tijd werd hij benoemd tot Secretaris der bloelende grootste Zuld-Neder- landsche gemeente Venray, destijds tellende 9000 zielen en thans 15000. Het steeds toenemend aantal wet ten en verordeningen en de groei der gemeente eischte van hem, den hóog- sten gemeente-ambtenaar den vollen persoon. Met groote nauwkeurigheid heeft hg zich al die jaren van zijn verantwoordelgke taak gekweten. Kenner en lezer van veelal ingewik kelde wetten als weinigen, bekend met de jurisprudentie, werd zijn me ning dlkwgls gevraagd door groote dagbladen en tijdschriften op het gebied van Gemeente-administratie. Hg was in al die jaren riet alleen vraagbaak van Raad, Burgemeester en Wethouders, collega's en ambte naren, maar ook van de Inwoners van Venray en omliggende plaatsen, Tine 1 Was de maat dan nog niet vol? Zouden er nog meer beproevingen los breken over de bewoners van de plas molen? Zeker had Ella in dien nacht vree selijk geleden, maar het was toch ook een troost voor haar. Zij voelde een soort van voldoening, dat zij niet ver raden en verkocht was geworden door Eldens Hij was haar trouw geweest en gebleven. Het doed haar goed zulks te mogen denken. Zeker was zij bedrogen geworden op lage, snoode wijze, maar hij had haar niet bedrogen, en zij, zij had hem ook niet verraden, en daar voor dankte zij God in de stille van haar hart. Zij ging stil doende door het huis steeds bezorgd en voorzichtig denkend aan alles en vooral toch aan haarman en Theo. Nu was een gedeelte van haar leVen voorgoed afgesloten. In haar hart was er een deel, waarop zij als een graf steen had geplaatst en dat zij verze geld had, om het nooit meer te openen, noch te willen zien. Nu zou zij leven voor man en kind en zij zou zooveel goed doen, als zij maar enigszins zou kunnen en daartoe en daarin zouden haar Nand en Theo helpen, en dat zou nog een gelukkig leven zijn. God had haar immers alle middelen daartoe ge schonken. Zoo werkte zij en droomde door, en al had de vervlogen nacht geen rust gebracht voor haar, er was een kalm te in haar ziel gekomen, een rust die haar goed deed en haar bijna gelukkig maakte. Een stille lach speelde een zachten glans over haar gelaat. Van tijd tot tijd zag zij den weg op door het raam. Of de pastoor nog niet kwam? Daar kwam hij aan. Een weinig gebogen is de anders zoo krasse gestalte. De stormen der laatste tijden schijnen niet spoorloos aan hem te zijn voorbij gegaan. Er is meer gebleven dan zijn litteeken. Hij stapte gewoonlijk iets langzamer voort en dan nog het hoofd op de borst en altijd als in gedachten verloren. Goeden morgen, allen, en God ten groet, kinderen", zoo sprekend trad hij binnen, altijd bezig, altijd even zorg zaam, altijd even bedacht op alles. En hij lachte zoo minzaam, alsof bij nooit eenig leed gekend had Leed had hij veel, zeer veel gekend en eigen en vreemd leed Maar hij kende ook het gouden schild ter verdediging tegen alle kommer en smarten, pijnen en beproevingen, het onoverwinnelijk schild der overleving aan Gods H Wil, en het christelijk gebed: Heer Uw Wil geschiede! was zijn kracht; hot staalde den grijsaard in al zijn leed en maakte hem zelfs sterk om aller leed te hefpen dragen. „Welkom, Heer Pastoor, en God ten groet. Wat ben ik blij U te zien. Wan neer wordt de oude Tine begraven Ik wil erbij ?ijn, dan geef ik mij zelve de overtuiging dat de vergiffenis die ik haar geschonken heb, oprecht ge meend was. Daarom wil ik bidden op haar graf." Goed zoo, mijn kind, dat ls christe lijk en edelmoedig. Trouwens, dat is christelijk altijd." .Kost soms wat moeite. Heer Pas toor, maar brengt later rust en vred» en die zijn zoo zo t. Komt u binnen?" Neen, viel de priester haar in de rede alle dienstboden zijn aan bun werk zie ik waarom zou ik niet hier blijven, totdat de baas komt, en mij met u onderhouden". Geloof mij, wanneer gij ooit het ge luk hebt ondervonden, waarlijk vroom te zijn, dan is het in lijden en beproe vingen." Maar! wat is dat, daar komt August van den rechter aan Wordt vervolgd.

Peel en Maas | 1941 | | pagina 1