■e Weekblad voor VENRAY, HORST en Omstreken. Alleen Boter is boter „VENRAY" boter HITLER OPPERBEVEL HEBBER VAN HET LECER. EEN PRAATJE BIJ DEN HAARD. FEUILLETON Misdaad en redif rond de Piasmolen. Ill t Haar oogen gloeien onheimelijk en UJ boorden ais dolken in de doffe oogen der stervende. FRANCISKAANSCHE KERSTVIERING 1941. Binnenland. Zaterdag 27 December 1941 Twee en Zestigste Jaargang No 47 PEEL EN MAAS is zeer fijne boter ADVERTENTIEPRIJS: 1—8 regels 64 cent, 8 ct. per regel, bij contract groote reductie. UITGAVE Fa. van den MUNCKHOF VENRAY Tel. 512 Grootestraat 28 Giro 150652 ABONNEMENTSPRIJS: voor Venray 70 ct. buiten Venray 80 ct. per kwartaal. Afz. no. 6 ct. ^Verantwoordelijk hoofdredacteur W. P- A. v. d. Munckhof, Venray Met Ingang van 19 December beeft HiUer het opp0rbevel van het ieger opR®èda Sop°TDFebr. 1938 nam de Füörer bet bevel over de geheele weermacht op zich en als consequ- te voortzettlog hiervan heeft hij thans de leiding van de geheele weermacht met het opperbevel van het leger la hand vereenlgd. Iq de toelichting op dit besluit wordt o.m. gezegd, dat het besluit van Hitler, om zijn eigen veldheer te zjjn, door het verloop van den oorlog als juist ls bevestigd. In vele opzichten drong de juist heid hiervan evenwel eerst door, fcoen bg den veldtocht in het Oos ten de oorlog afmetingen aannam, die alle vorige voorstellingen te boven gingen. De uitgestrektheid van het oor- logslooneel, de nauwe verbondenheid van de operatieve oorlogsvoering te fend met de politieke en oorlogs- economlsche doeleinden, benevens de numerieke omvang van het leger In verhouding tot de andere deelen der weermacht- nopen den Führer .pt1 de operaties en de bewapening van het leger volgens zjjn Intuïtie ten dOm krachtigste te influeüceeren en zich alle essentieels besluiten op dit ge bied persoonlijk voor te behouden, Met volle waardeering voor de ■V, verdiensten van den thans afgetre den opperbevelhebber van het leger, generaal-maarschalk Van Brau- chltz, heeft Hitler dan ook naast de ——leiding der geheele weermacht ook het opperbevel over het leger op zich genomen. «'H In een oproep aan de soldaten heeft de Führer daarvan kennis gegeyen. Daarin zegt hij o.m., dat door de Intrede van Japan ln den ■^strijd de oorlog ln een nieuw, voor 4 Duitschland gunstig stadium is ge- altreden. t t In 't Oosten moet het leger tot ihet nieuwe voorjaars offensief vast ^houden, wat het heeft veroverd. De ^toebereidselen tot de definitieve ver nietiging van den vijand in het *rn Oosten ln het voorjaar moeten on verwijld worden getroffen. De Inleiding tot beslissende oor logsmaatregelen van anderen aard ls aanstaande. Nieuwe formaties werden opge. steld, evenals In den afgeloopen ion winter en vooral nieuwe, betere wa pens uitgereikt. De oproep eindigt aldus Wat gij voor mij kunt en zult doen, dat weet Ik: mij trouw en ge hoorzaam volgen tot de definitieve redding van het rijk en daarmee van ons Dulteche volk. De Heer nu zal de overwinning niet weigeren aan 0( j zijn dapperste soldaten. tement van Financiën tot Invoering van den zinken stuiver heeft be sloten. De stukken zullen het zonnesym- bool dragen, golven en korenaren en vierkant zijn met afgeronde hoeken. Het is wel te verwachten, dat ten minste deze pasmunt in het geld verkeer te zien zal zijn. Guldens en rijksdaalders, halve guldens, kwartjes en dubbeltjes wor den door dwaze en egoïstische men sehen zoodanig opgepot en vastge houden, dat de eerste nauwelijks nog te zien zijn en de overige zoo schaar8Ch zijn, dat er voortdurend gebrek aan gepast geld bestaat. Overigens wemelen de bladen van berichten over hamsteren en frau duleuze handelingen, dat welhaast elke krant er eiken dag, die de Heer ons schenkt, mee te vullen zou zijn; een leelijk teeken voorde gezindheid der bevolking, die immers aantoont, dat men over het algemeen nog niet het flauwste besef heeft, wat een eendrachtige gemeenschap van ieder burger elscht. Het lijkt thans op een wedloop van ik zuchtige menschen, die elkan der verdringen om zooveel mogelijk naar zich toe te halen, onbekom merd of de volksgenoot daardoor ook zal te kort komen. Een droevig teeken, dat aantoont hoever wij nog verwijderd zijn van de ware gemeenschapsgedachte en de ware christelijke gedachte van zich niet al te zeer te bekommeren over den dag van morgen. o En toch hebben wij het feest van Kerstmis gevierd, Kerstmis, het feest der Christelijke verbroedering rond om den Stal van Bethlehem. De derde Kerstmis sedert het uit breken der vijandelijkheden, de twee de Kerstmis tfldens de bezettiDgvan Nederland. De nieuwe tijd heeft den strijd aangebonden tegen den eigenbaat der menschen en het op de spits gedreven individualisme, dat den mensch er toe bracht, alleen maarte kijken naar het eigenbelang en er niet voor terug schrikte het belang der volksgenooten daarbij onder den voet te loopsn. o Breed bezien kan men zelfs dezeD oorlog terug brengen tot het con flict dat noodwendig ontstaan moet, indien een machtige partij alles naar zich toehaalt en de rest der mensch- held in ontbering laat verkom meren. Zoo bezien zijn wij allen mede schuldig en is deze oorlog een straf voor het egoïsme en den eigenbaat, die op vreeselijke wijze zal moeten worden uitgeboet. o In deze dagen mogen wij wel eens bedenken of wij in onze particuliere betrekkingen ook niet vaak gezon digd hebben tegen deze elschen van het Evangelie, welker grondtrek toch de llelde ls en de onthechting, de milddadigheid en de verloochening van eigenbelang en eigenbaat. WILLEM. 9 We hebben van de week kennis genomen van het bericht, dat de Secretaris Generaal van het Depar- 24 Eindelijk sloeg zij de oogen op. Ella had met de handen de oogen bedekt en zweeg. - Ella I Ella! kreunde de sterven de. Ella I Ella ach zie mij... eens aan.ach... eens... nog eens 1 Ella liet de handen moedeloos en machteloos vallen. Ach 1 neen I neenniet zoo zoo niet! Het was geen spreken meer maar een soort gereutel dat heesch, droog, afgebroken uit het afgetobde lichaam opsteeg. Doodsangst sprak er uit, met don klank der wanhoop. Ella zweeg. Had Tine niet haar geheel levens geluk vernield, haar geluk niet ver moord? Deze zag haar reeds niet meer. Bflf "adde zij haar gezien, hoe bleek zij as als een laken, en in dat bleeke t ?®.'aa'> die gloeiende, wanhopige, ver- IrtUKk de °°g0n» z'i zou geschrokken jroel gittenT 8n 6ewanho°pt aan haar ver- M*? °P eens ,0£den z*ch twee j) Koude handen op hare zoo afge- ri 8erde vingeren en zij fluisterde zacht l ."«laar: Ja! ik vergeef ualles 1 ho« n,?zaam daalden die woorden i haar I'ppen. ffebir6 Tine W0r'tte n°g even met de K oroken oogen, een nauw merkbaar Ze zijn er weer, de mooie Kerst avonden voor de Derde Orde Op Dinsdag 30 December en Zondag 4 Januari zal de bekende tooneelver- eenigicg St. Servaas onder de knap pe leiding van Br. Barachus 's avonds om 7 uur In de ruime Aula van het Gymnasium der Paters voor de Ter tiarissen van Venray opvoeren „De Nieuwe Kerstmis". t Is een schitterend Kerstspel in vier deelen, samengesteld door Br. Gummarus, die op dit gebied reeds zjjn sporen heeft verdiend. Men zal zich nog wel herinneren het mooie tooneelspel van denzelfden schrijver „Broeder Thomas en drie roovers", dat eenlge jaren terug wsrd opge voerd. Voor goed spel staat de naam der tooneelclub en haar leider borg! Ook dezen keer krijgen wq weer echt te genieten en vieren wjj nog eeDs Kerstmis buitenshuis. Tertiarissen present! Zooals andere jaren zal het volk weer actief aan deze avonden deel nemen door het zingen van Kerst liederen. Za staan voluit afgedrukt op het program. Tusschen de be drjjven door brengt bet Dameskoor der Derde Orde eenlge Kerstnum mers ten gehoore. Tijdens de pauze bestaat er ge legenheid tot het aanbrengen van Kerstgaven voor de armen. Daar, waar wij genieten van het mooie spel en van de heerlijke versnaperin- gen, welke de Jeugd-Derde Orde ook ln dezen tijd nog tegen bonnen en billijken prijs zal presenteereD, mo gen onze broeders de armen niet vergeten. Wat was het andere jaren mooi en goed, toen men eenden en konijnen, kleedlngstukken, koffie en thee, pakjes met spek en worst en boter (om van te watertanden!) als Kerstgaven voor de armen naar vo ren zag brengen. De mooiste gaven blijven zeker die in natura! Mis schien, dat onze goede boerenbevol king daar nog wel zaad op weet Geldelijke gaven zijn echter bij ge brek aan beter ook welkom. Blijven wij onze mooie traditie getrouw! Programma's zijn verkrijgbaar bij de Prefecte der vereeniging, Mej Marie Ambroslus, Patersstraat en de Bestuursleden. P. SILVESTER COENEN Dir. D O. Met Duitschland voor een VRIJ NEDERLAND glimlachen gleed over haar lippen, zij bewoog de lippen maar kon geen klank meer uitbrengen. De priester, de getuige van dit hart verscheurend tooneel, bad in slilfe. Hij zegende de stervende voor het laatst Oude Tine was dood. Haar lijden is uit. Zij ruste in vredeZoo bad hij en knielde bij het lijk. Toen viel Ella neer bij de ddode en snikte krampachtig zoo, dat het koude lichaam schudde en trilde. De oude pastoor liet ze weenen. Tranen moesten nu haar eenlge troost zijn en hij trachtte niet ze te stillen. Die tranen golden niet den doode, maar het leven, het leven dat voorbij was. Hij begaf zich even buiten de deur. De kleine jongen zat slapend op den steen. Kind sprak hij kind uw tante is dood. Loop zoo spoedig mogelijk naar het dorp en zeg het aan de verwanten en ook aan uw moeder. Ik blijf hier tot dat de andere aange komen zijn, ga maar! De knaap vloog weg, terwijl hij een schuwen blik wierp op het slecht verlichte venster, waarachter de doode rustte. De priesfer zag hem zwijgend na. Het moeten wel eigenaardige ge dachten geweest zijn, die zijn geest doorkruisten, terwijl hij in het halfdon ker van den nacht staarde, als dacht hij aan niets. Verloren geluk! gelouterde zielen troost in God! Dat alles overwoog hij een oogen- blik en trad weer binnen. Ella stond op. Heer Pastoor, wist gij dat alles Heeft oude Tine u van de zaak ge sproken Ja was het antwoord, alles Mag ik u dan vriendelijk verzoe ken morgen op de molen te willen maar niet toe kunnen komen ook de bakens te verzetten. Doe het nu spoedig, raden wjj dezen aan, ge ziet bjj anderen de resultaten. Bespuit op tjjd met de middelen die daar thans beschikbaar voor zijn. Helaas is de vruchtboomcar- bollneum niet verkrijgbaar. Doch er zjjn andere middelen. Maar bespuit niet enkel, doch snoei ook volgens de regelen, dat wil zeggen, hak en knip er niet uit wat voor uw schaar of mes of beitel komt. Snoei met overleg En vergeet dan ook vooral niet de meststoffen, die ge thanB voor den boomgaard verkrijgen kunt, ook voor den boomgaard te gebruiken. Pleeg dus geen roofbouw bjj uw frultboomen. Er ls voor kleigrond 60 kg. stik stof toegewezen en voor zavel- en zandgrond 30 kg. Dat danken wij aan de luchtstlkstof. Den grootere oogst van beter fruit zal de kosten en moeiten rjjkeljjk vergoeden en daarom de toegewezen stikstof met overleg en zeer vroeg toedienen. Als uw boomgaard in gras ligt, zal ook dit gras van de bemesting profiteeren. Ook op dat gras moet meer dan ooit gelet worden. Men kan er meer van halen als het vee niet den geheelen boomgaard ineens kan beweiden. Dat is grasverspil- llng. Ook hier dient het omwelde- syBteem toegepast te worden. Dus kleinere perceelen, die vlugger dan gewoonljjk het geval was afgeweid worden. Zoo helpt men den grasgroei en de fruitontwlkkeling. AGRICOLA. nooten die aan het Oostfront ons vaderland vertegenwoordigen. Pro of anti Neen, de wapenen in de vuist. Op voor een nieuw Europa Voorwaarts, ter wille van een geluk kig Nederland. Meldt u aan bjj het Vrijwilligers legioen „Nederland", Koninginne gracht 22, 's-Gravenbage. VOOR BOEREN EN TUINDERS. Zorg voor de boomgaarden. Het Is gelukkig, dat ln de laatste jaren meer zorg aan de boomgaar den besteed wordt dan vroeger het geval was. Haal uit uw boomgaard wat ge kunt verkrjjgen met wat moeite en overlegZjj, die met den nieuwen tjjd niet mee konden komen, hebben daar wel eens om gelacheD, doch nu ze de resultaten zien bjj anderen, is het lachen hun wel ver leerd. De boomgaarden, die Daar elsch verzorgd zjjn, hebben de daar aan bestede kosten veelvuldig terug gegeven. 't Is heel jammer, dat er nog zoo velen zjjo, die eerst lachten om a] die „koude drukte" en die er nog PRO OF ANTI. Iq tjjden van oorlog zjjn de men- schen verdeeld In twee groote groe pen, zjj zjjn pro of anti. Meestal zjjn het persoonljjke ge voelens die een rol spelen. Zeldzaam zjjn de gevallen dat het verstand de keuze bepaalt. Men kan dit feit constateeren, het zonder meer aan vaarden, tenzjj de belangen van volk en Jand er afhankeljjk van zjjn. Dit ls juist nu het geval, omdat het onze toekomst ls die eischt, dat onze houding, door het verstand bepaald wordt. Wjj hebben deD naam een een nuchter vokl te zjjn. Nooit is er een tjjd geweest, die zoo duldeljjk elscht, dat wjj dit ook bewjjzen. Jarenlang heeft een verkeerde voorlichting haar werk gedaan. Jarenlang werd een objectief inzicht ondermjjnd. Langzaam maar zeker echter gaan de oogen opén. Steeds meer landgenooten zien de dwalingen ln en duizenden maken zich gereed het bewjjs te leveren, dat ons land waard is, een eervolle plaats ln het nieuwe Europa ln te nemen. Duizen den maken zich gereed. Duizenden stelden reeds de daad en zjj vechten ons land en volk vrjj op de slagvel den In het Oosten. Een fier, zelfstandig en vrjj Neder land, dat ls het doel waarvoor zjj strjjden. Hier is geen sprake van pro of anti. Hier gaat het om de toekomst van Europa en van ons eigen land en volk. Gjj landgenoot, die meent dat er twee mogeljjkheden zjjn, gebruik uw verstand. Pro of anti heeft afgedaan. Europeanen strjjden vooor het behoud van be schaving en cultuur. Uw plaats ls ln deze gelederen, naast de landge- komen Ik voel zoozeer de behoefte met u te spreken. Ik ga niet gaarne door het dorp naar de pastorie. Och, het is zoo lang geleden, zoo lang, en waarom, ik weet het niet, maar ik zou toch gaarne nog veel, nog alles ervan weten, maar van u, door u. Zeker vrouw, zeker. Vergeet dat alles, is reeds nu mijn raad. Laat alles rusten. God heeft alles goed gemaakt. Zijn heilige Wil geschiede. Elk menschenhart heeft zijn voordeel van de beproevingen des levens De verborgenste wonden doen 't meeste pijn maar vergeet het niet, die zijn kruis niet opneemt en Hem volgt, is zijner niet waardig. En heeft God ook niet zoeter troost gezonden en gebal semd met zachte vaderhand, waar hij zoo gevoelig getroffen had? Janokte zij. Haar blikken ruriten op het lijk. De trekken der oude Tine hadden in den dood de rust weer teruggevonden. De lamp was omgedraaid. Zij wierp haar licht en mat schijnsel op het gelaat der doode. Zij had veel geleden. De wroeging had haar klauw in die trekken gezet en de oogen terugge duwd in de kassen. De engel der verzoening had zijn zachte hand gelegd op het ontstelde gelaat en de vrede Gods was in die ziel teruggekeerd. Zoo was zij ontslapen. Zoo stonden beiden bij de legerstede en baden in stilte. Ella bad ook. De oude klok tikte hard door. Er lag iets plechtigs in het heele tooneel. Op eens de vrouwen gaan komen - zei ze haastig, ik ga. Tot morgen, Heer Pastoor, op de molen. Tot morgen, mijn kind, en God zij met u. En de grijze gestalte schoot weg in het duister. De priester zag haar lang achterna, toen trad hij binnen en bad INVENTARISATIE VAN SCHOENENVOORRADEN Verkoops- en afleveringsverbod van 25 Dec. tot en met 4 Jan. De secretaris-generaal van het departement van Handel, Njjverheid en Scheepvaart maakt bekend, dat het ln verband met de inventarisatie van de voorraden schoenen hier te lande noodzakelijk ls, dat in de periode van Donderdag 25 December 1941 tot en met Zondag 4 Januari 1942 het koopen, verkoopen en afleveren van alle soorten schoeisel in den meest ultgebrelden zin, met uitzondering van geheel uit hout vervaardigde klompeD, verboden Is, ook al zou hiervoor een geldige schoenenbon worden ingeleverd. Tevens wordt bekend gemaakt, dat de geldigheidsduur van de schoenen bons, welker geldigheidsduur vervalt op een der dagen tusschen 24 Dec. 1941 en 5 Januari 1942, wordt ver lengd tot en met 11 Januari 1942. THEE en PEULVRUCHTEN Aangewezen bon en bestelbon kannen nog worden ingeleverd De secretaris-generaal van depar tement van Landbouw en VIsscherjj maakt bekend, dat de met „168'' genummerde bon van de boDkaart Algemeen, welke is aangewezen ter verkrjjglng van veertig gram thee, nog tot en met Zaterdag 3 Januari bjj de winkeliers Ingeleverd mag worden. Ook de met „169" genummerde bonnen van de bonkaart Algemeen, welke zjjn aangewezen tot het be stellen van peulvruchten, mogen nog tot en met Zaterdag 3 Januari worden gebruikt. Deze maatregelen stellen een aan tal consumenten, zooals uit zieken huizen ontslagen patiënten en arbei ders uit werkkampen, alsnog in de gelegenheid, deze bonnen bjj huD leveranciers In te leveren, voor zoo ver dit voor 18 December j.l. niet kon geschieden. Alleen turf op bon 08 hk. De geldigheidsduur verlengd tot 30 April 1942. De secretaris-generaal van handel njj verheid en scheepvaart maakt be- kend, dat, teneinde de gelegenheid tot het betrekken van turf op bon 08 hk van de brandstoffenkaart K uit te breiden, de geldigheidsduur van dezen bon ls verlengd van 31 December 1941 tot en met 30 April 1942. Zooals bekend, geeft de bon 08 hk van de brandstoffenkaart K, welke is uitgereikt aan verbruikers die hun huls met baarden en kachels verwarmen en wier woning vjjf of meer vertrekken bevat, recht op het koopen van het zjj 195 kg. persturf (300 stuks) hetzjj 200 kg. baggerturf bij het lijk. En voor de deur en in de lijkkamer dacht hij er aan, wat toch een men- schenleven een wonder iets iswat een weefsel, een spinsel van lief en leed. Toen de bloedverwanten aankwamen verliet hij ongemerkt het huis en stapte door een voetpad naar huis, zijn rozen krans biddende. Hij bad voor oude Tine die dood was. Voor Ella, de rijke molenaarster, bad hij ook. BIJ DEN RECHTER. August was teruggekomen. Groot was de vreugde geweest, want bijna had men de hoop opgegeven, hem ook nog weer te zien. En nu was hij terug. De rechter had zijn hoofd weer op gericht. Een nieuw leven was in hem gekomen, het leven der hoop en der liefde. Alle leed was vergeten, en jeug dig vuur schitterende in de goedige oogen onder de grijze wimpers. Het was avond geworden in de groote huiskamer. De meeste bezoeken waren er geweest. Een uurtje rust zouden zij hebben, zij, dat wil zeggen, vader en zoon, met hun tweeën, alleen naijverig op hun geluk, zooals vroeger ook zoo dikwijls het geval was. Lina de oude meid liep bedrijvig heen en weer en dacht op alle ge rechten van welke „de jonge heer" zoo gaarne at. Haar heele kookkunst moest bewijzen hoe lief dat zij den jongen heer altijd gehad had. En dat moest waar zijn. Want hij had ook Lina niet vergeten, en had haar, zoo als een kind zijn moeder doet, in zijn armen gesloten, haar de oude trouwe dienstmeid. Maar hij was altijd zoo goed geweest, de jonge heer, en niet trotsch. In de groote huiskamer was de (450 stuks), hetzij 275 kg. uit de Peel afkomstige turf, hetzjj 200 kg. overige soorten turf. Zooals dest jjds ls medegedeeld, lag het in de bedoeling de bonnen 5 tot en met 8 van de brandstoffenkaart welke aanvankelijk voor het verkrjj gen van turf waren geldig verklaard, op een later tjjdstip ook geldig te verklaren voor andere vaste brand stoffen. Dit is ten aanzien van de nummers 5 tot en met 7 ook Inder daad geschied, doch bezitters van een K kaart, die er niet toe waren overgegaan op de nummers 5 tot en met 8 turf te koopen, vroegen zich toen af, of bon 08, welke be schikbaar bleef voor het koopen van turf, te zjjner tjjd ook geldig zou worden verklaard voor het koopen van andere brandstoffen. Tegen den oorspronkeljjken opzet in, heeft men er thans toe moeten besluiten, dezen bon niet geldig te verklaren voor het koopen van andere vaste brandstoffen dan turf. Zjj, die daarom nog in het bezit van bon 08 hk mochten zijn, dienen dus thans te trachten op dezen bon als nog turf te verkrjjgen. Teneinde hun daartoe ruim gelegenheid te geven, is de geldigheidsduur van dezen bon verlengd tot 30 April 1942. De verbruikers zullen er échter rekening mee moeten houden, dat de voorradige hoeveelheid turf be perkt ls en dat bovendien in de eerste plaats de turf verkrjjgbaar moet worden gesteld in die streken, waar deze brandstof altjjd een be langrijke plaats heeft ingenomen. Het is niet mogeljjk gebleken, bjj- zocdere maatregelen te nemen om turf beschikbaar te stellen in die gebieden, waar zjj in normale tjjden niet of in kleine hoeveelheden werd afgezet. Gedistilleerd duurder in café's en restaurants ln verband met de jongste accjjns- verhooglng en andere tarief- en prjjswjjzigingen ten aanzien van gedistilleerd, waardoor de lnkoops- prjjs van gedistilleerd voor den ondernemer van een restaurant of café hooger komt te liggen dan voorheen heeft de secretaris-generaal van het departement van handel, nijverheid en scheepvaart aan boven bedoelde ondernemers toegestaan, bun prjjzen van vóór Mei 1940 te verhoogen. Dientengevolge zal ln zaken, in welke voor 9 Mei 1940 voor jonge jenever en jenever met elixer per glas van 40 gram minder dan 20 cents werd berekend, de prjja voor dezelfde hoeveelheid op ten hoogste 22 cents mogen worden gebracht, terwjjl voor diezelfde producten ln bedrjjvèD, ln welke 20 cents of meer wordt berekend, de prjjs van 9 Mei 1940 met maxi maal 5 cents verhoogd mag wor den. In een bedrjjf mag voor oude jenever, branderak, fladderak, cltroenjenever, bessenjenever, oranjebitter, schilletje, voorburg 6D tip van Bootz voor een glas van 40 gram een prjjs woeden berekend, welke ten hoogste 5 ets. hooger ls dan voor een glas jonge jenever nu ln dat bedrjjf zal mogen worden gevraagd. Voor glazen met minder iDhoud dan 40 gram zjjn de te berekenen maxlmumprjjzen 2 cent minder per elke 5 gram of gedeelte daarvan, dat 4 het glas minder dan 40 gram rechter gezeten in een grooten leuning stoel, ouderwetsch met houten door broken rug, op een verkleurd kussen, vlak bij de kachel en rookte een lange goudsche pijp, terwijl August aan den anderen kant hem gezelschap hield. Op de tafel met een hagelwit tafel laken dat de plooien zoo goed toekende, zoo krakend zindelijk en uitnoodigend alsof het sprak, stond een ouderwet- sche lamp met een lichtscherm van doek. Een soort kolom op een drievoet en verspreidde een gemoedelijk licht niet te sterk door de kamer, maar trok eigenlijk in den lichtkring niets dan de tafel en de borden voor de gasten. Vreemden waren er niet. De rechter, wiens blikken met vader lijk welgevallen op August rusten, die de verandering ondergaan had, welke ook over Theo gekomen was tikte even met zijn pijp op het komfoorlje August sprak hij, er gaan hier curieuse dingen om. Denk even, ik krijg brieven cp brieven met bedrei gingen, indien ik de zaak van het molentje laat rusten. En die was toch zoo goed als vergeten. En de Eldensen doen het -niet, wat daar toch achter steken moet. Wie dat eens wist I Wat zegt gij, vader? Brieven op brieven om die oude, vergeten zaak nog eens uit den sloot te halen, on begrijpelijk 1 wie mag daar toch in Gods naam iets aan hebben, om de Vansantens ongelukkig te maken Hij schudde bedenkelijk het hoofd Dat vraag ik mij ook af, gaf de rechter ten antwoord en keek voor zich uit. En het is zoo lang geleden en de Eldensen doen het zeker niet, en Rlna is niet hier, die is ergens bij haar nicht of tante, maar die zou het voor al niet doen want het is een open geheim, dat Theo een goed oog heeft op Rina al komt er ook waarschijn lijk niets van, nu zeker zal de moeder er niet tegen zijn, en wie weet Van santen ook al niet. Die oorlogscrisis heeft zijn heele karakter omgewerkt. Het is een ander man geworden. Daarbij komt nog de- invloed van zijn vrouw, het zachte edele wezen van Theo, alles zou wel in orde komen, zonder die verwenschte brieven 1 En hij schudde bedenkelijk 't hoofd en sloeg met den steel der lange pijp onophoudelijk voor zich uit. August zag naar het vuur. en scheen te peinzen op een verklaring der brieven, of op een middel om Theo uit de verlegenheid te helpen Dat Theo niet geheel onschuldig was aan de molenljeszaak, dat stond stilzwijgend vast bij beiden, hoewel noch vader noch zoon, na a! het voor gevallene bij die gebeurtenis wilden stilstaan en liefst de twijfelachtigheid waarin ze tot nu toe gehuld was, wilden laten voortduren. Zoo is immers het menschenhart slim in de kunst, zich zeiven te be driegen. Waar denkt ge aan. Gust vroeg de oude rechter en meteen verschoof hij de lamp op tafel. Aan Leipzig vaderlief, toen een regiment als de bliksem voorbijsnor de, en wij elkander herkenden, voor een oogenblik, een oogwenk. Ik hoor nog zijn stem August I August 1 riep hij 1 En Theo I Theo 1 was mijn antwoord. Toen zagen wij elkander niet meer Hij zweeg een poos. Hoor eens lieve vader, met Theo's karakter strookt het niet, onmogelijk. Dat is een zoo edel, rechtschapen jongen, dat is zoo'n trouw hart, dat ik het niet geloof, en nooit gelooven zal. Maar alles, Gust spreekt hem tegen, dat is het juist en het is de oude baas die er de aanleiding toe gaf en die er menigen keer over sprak van te voren in de herberg en dat op dien dreigenden, onheilspeilenden toon den man zoo eigen. Laat zijn. vader, maar Theo is er voor niets in, dat staat vast en zeker. Wordt vervolgd.

Peel en Maas | 1941 | | pagina 1