•Weekblad voor VENRAY, HORST en Omstreken. Alleen Boter is boter „VENRAY" boter Allerheiligen- Allerzielen Buitenland. Van de Sport velden Binnenland. Vrijdag 31 October 1941 Twee en Zestigste jaargang No 44 PEEL EN MAAS is zeer fijne boter ADVERTENTIEPRIJS 1-8 regels 64 cent, 8 ct. per regel, bij contract groote reductie. UITGAVE Fa. van den MUNCKHOF VENRAY Tel. 512 Grootestraat 28 Giro 150652 ABONNEMENTSPRIJS: voor Venray 70 ct. buiten Venray 80 ct. per kwartaal. Afz. no. 6 ct. Verantwoordelijk hoofdredacteur W. P. A. v. d. Munckhof, Venray De Kerk wijst ons eerst op de glorie der heme- lingen en doet ons daarna een blik werpen in den vagevuurkerker, waar 't «ontfermt U mijner" der onzen weeklaagt Da Katholieke Kerk is de moeder aller volkeren. Nooit voelt men zulks soo diep, als bij het naderen van het dubbele, groote feest van Aller heiligen-Allerzielen. Op, blikt op ten hemel, blikt op, Daar openen zich d9 gouden poor ter» van het eeuwige S»on. Uit de diepte der hemelzalen klinkt ons tegemoet de eeuwige triomfzang, het eeuwige danklied, het nooit ver stommende Alleluia, en te midden aller aardsche ellende en beproevin gen, gaan wij gebukt onder kruisen nog zoo zwaar, zijn wij nog zoo afgestreden en moedeloos, wij beuren hoofd en oog ten hemel op, onze last wordt ons licht, een glimlach speelt om onze lippen. Met nieuwen moed, en zekere hoop, gaan wij vooruit. De balling heeft een blik geworpen In de vreug de des vaderlands, de balling heeft het lied des vaderlands herkend. Het is een lied vsn troost, van zoete hoop er klinkt iets in van wederzien, er gaat iets door van liefde en belooning, en de moede strijder vat nieuwen moed, en de arme lijder herademt in zijn smarten. De hemel met zijn triomfeeren- de scharen van alle heiligen de hemel met zijn zoete visioenen die ons God toonen van aangezicht tot aangezicht, de hemel, waar een zachte vaderhand onze tranen zal drogen, waar geen leed ons hart zal treffen, geen pijnen ons lichaam, de hemel, waar wij uitrusten van alle vermoeienissen des aardscben levens, verzadigd van geluk, in overmaat van zaligheld, die geen oog ooit gezien, geen oor ooit ge hoord, waarvan de gedachte niet opkomen kan In 't hart van den mensch, De aarde Is een tranendal, de mensch, de zoon van Eva, de balling die er in ronddoolt, maar 't oog steeds gevestigd op de lichtende poorten der gelukzalige eeuwigheid, die ons wenkt uit de verte, als een ster van zoete hoop. En heden opent de Kerk met moederlijke hand de gulden poorten der hemelzalen. Zij Is onze Moeder, de hemellngen zijn als de oudste broederen der groote kerkelijke familie, de trlomfeerende Kerk, zij zijn ons voorgegaan In de vreugde en het loon van den hemelschen Vader, zij dragen de kroon en wulven ons alle koelte toe in de hitte van den strijd hier beneden, met de palmen der overwinning! Moedmoedarme ballingen, arme pelgrims der aarde, - Sursum Cor- da! De harten omhoog, zij ook heb ben geleden en gestreden als wij, maar om te triomfeeren, het kruis was voor hen de weg ten hemel de geheimzinnige ladder, die hen opvoerde tot het eeuwige leven, de zekere sleutel die hun toegang verleende ter eeuwige zaligheid, bij uw sterven wordt het de palmtak der victorie. Maar terwijl wij opgetogen luiste ren naar de liederen des hemels hoort! opeens breekt er een klaag toon in door, die u door het harte snijdt. Het zijn droevige stemmen, die ons in de ooren klinken. Hoort „Ontfermt U mijner! Ontfermt U mijner, gij, ten minste, die mijne vrienden zijt, want de hand des Heeren heeft mij getroffen En weer treedt tot ons, onze Moeder de H. Kerk. Zij die daar klagen en treuren en weenen, zijn ook hare kinderen, zijn ook onze broeders. Wees zij ons eerst op de glorie der hemellngen, nu neemt ze ons als bij de hand en brengt ons tot aan dien vreeselijken kerker, het vagevuur, waar onze dierbare afge storvenen boeten voor hunne zonden. Op aarde staan wij tusschen hen die in den hemel juichen ln eeuwlg9 zaligheid en hen die treuren en kermen, in bittere droefenis, zich verteerend ln het brandende verlan gen naar God en den Hemel. Op dezen dag moge onze ware naastenliefde of volksverbonden heid zooala men het tegenwoordig zegt zich uiten met betrekking tot allen, die van ons zijn heenge gaan. Wij mogen onze ooren niet sluiten voor het klaaggeschrei, dat uit het vagevuur opstijgt. Het zijn onze dierbaren, onze beminden, die daar lijden. Op ons hebben zij hun hoop gevestigd. Met welk een vurig ver langen hebben zij uitgezien naar dezen dag van Allerzielen, den grooten dag der verlossing. Zietuw Ueve Moeder, uw goede Vader, strek ken de arm6nnaar u uit, zusters en broeders en vrienden roepen uw liefdevol medelijden ln. En dat liefdevol medelijden, zich uitend in gebeden en offers, moge zich thans ook uitstrekken over de duizenden en tienduizenden, die over de geheele wereld door den oorlog piotseliDg de poort der eeuwigheid betraden en waarvan er velen wel licht ln hun zlelebijstand even een zaam zijn als de graven, waarin zij bedolven werden. Voor hen allen vraagt de Kerk, ons aller Moeder, ons gebed en biedt ons daarmee den gouden sleutel ter verlossing. Nemen wij dien sleutel ter hand on bidden wij voor die arme zieleD, opdat onze gebeden en goede werken voldoenlDg zijn voor hun schuld en zonden. In de verte hooren wij reeds den zoeten klank van 's Heeren woord Zalig zijn de barmhartlgen, want zij zullen barmhartigheid verwerven! OVERZICHT. HET OOSTFRONT. Ondanks Brltsche vredesgeruchten waarover aanstonds een enkel woord ondanks gesproken en ge schreven „voorspellingen" over de onoverwinnelijke generaals modder en winter en ondanks gepraat over tegen de koude geharde Siberische divisies, verkondigen de legerberlch- ten steeds nog niets anders dan dit ééne feit: de Duitsche weermacht blijft ln het Sovjet-gebied steeds maar verder oprukken, zij verovert de eene belangrijke stad na de andere het eene gewichtige oorlogs-lndustrle- gebled na het andere en onderwijl brengt zij op den grond, In de lucht en ter zee zoowel den Sovjet-vijand als Engeland zware verliezen toe. Het belangrijkste op dit terrein ls thano ongetwijfeld, dat de be zetting van het belangrijke Donetz- bekken steeds verder schrijdt en dat de steden Charkow en Bel gorod na zwaren strijd werden bezet. Het bericht daaromtrent luidt: Charkow is op 24 October geno men. Een der belangrijkste bewa- penings- en economische centra der Sovjet-Unie is daarmede ln Duitsche handen gevallen. Denzelfden dag hebben Duitsche troepen zich het bezit verzekerd van het verkeersknooppunt Belgorod, 75 km. ten noordoosten van Charkow. Nachtelijke aanvallen van gevechts vliegtuigen zjjn gericht op militaire en militair economische installaties te Moskou. Over de beteeken is van Charkow wordt om. het volgende gezegd: Het door de Duitsche troepen ver overde Charkow, de eigenlijke poort van het Donetzbekken, vormt met 840 000 Inwoners na Klef de grootste stad van de Oekraïne. Dank zij de nabijheid van het Donetz steenkool bekken, de ijzerstreek van Kriwoj Rog en het vruchtbare gebied der zwarte aarde is de stad tot het grootste economische centrum ge worden van de Oekraïne en een belangrijk verkeersknooppunt. Hier bevinden zich belangrijke in dustrieën, terwijl de Sovjet-regeering er groote bewapaningsfabrieken,heeft gevestigd, die van machinegeweren tot pantserwagens, van artillerie- geschut tot vliegtuig alles vervaar digen, wat een modern leger noodig heeft. De regeering te Moskou meende steeds, dat Charkow bulten elk ge- gevaar was en centraliseerde daarom daar een groot gedeelte van haar oorlogsindustrie. Daar deze stad ook voor de productie van den Oekrain- sehen landbouw van beslissende be- teekenls, ls 't verlies daar van voor de Sovjets zeer gevoelig. Dit nieuws vond aanvulling lnhet weermachts bericht, waarin o.m. ge meld wordt, dat zoowel ln het Donetz bekken ais in de andere sectoren van het Oostfront de aanvals-ope- raties met succes werden voortgezet. Bomtreffers werden geplaatst op het Kremlin te Moskou, op troepencon centraties, vestingwerken en colon nes van den vijand tusschen Donetz en Don en op de Moermansk- spoorlijn. In de afgeloopen week verloren de Britten door Duitsche dulkbooten en gevechtsvliegtuigen 97.700 ton scheepsrulmte. Bezien we nu eens even de vraag omtrent den invloed van de vorst op de operaties aan het Oostfront. In militaire kringen te Berlijn wijst men te dezer zake blijkens een A.N.P. bericht o.m. hierop Voor zoover de Duitsche opmarsch op enkele plaatsen van het Oostelijke front door slecht weer mocht wor den opgehouden, zal hij na het in vallen van de vorst en van de koude met het oude élan voortgaan. Generaal Winter aldus dezelfde kringen staat niet meer ln dienst van de Sovjets. Wg hebben hem volstrekt noodig en wij ver welkomen hem. Men wees voorts ln de Wilhelm- strasse nogmaals op het Duitsche besluit om zoolang te strijden tot de laatste bolsjewistische divisie is ver nietigd. Binnen welke ruimtelijke grenzen de vernietiging geschiedt, noemt men hier een kwestie van secundairen aard. Het lijkt ons nuttig van denalge- meenen toestand op de fronten een samenvattend overzicht te geven. De wirwar van berichten, die ons eiken dag overstelpen, geven dikwijls aanleiding, dat men door de vele boomen het bosch niet meer ziet. Om te beginnen bij het voornaam ste nemen we eerst het Oostfront. Het strekt zich thans uit van de zuidelijke punt van het Ladogameer tot den noordelijken uitlooper van de Zee van Azov, dat is: tot vlak In de buurt der belangrijke stad Rostow. Vandaar gaat de frontlinie in noordelijke richting, omvat reeds bijna den geheelen Donetz-boog met inbegrip van het rijkste bolsjewis tische kolenbekken, volgt de Donetz tot Charkow en Bjelgorod, die vorige week door de verbonden troepen bezet werden. Vervolgens loopt het front recht noordwaarts oostelijk Koersk en Orel en nadert dicht de zeer voorname industriestad Toela. De Bpoorlijn Krlm - CharkowOrelMoskou valt grootendeels binnen de Duitsche linies. Moskou zelf was een week geleden reeds tot op 60 kilometer genaderd. In een boog om Moskou, dat van het Zuidwesten en Noorden bedreigd wordt, loopt de linie verder oostelijk van Twer en oostelijk van de Waida- hoogten naar de rivier de Wolchow, die in het Ladogameer uitmondt. Regen en sneeuw zijn op dit front de voorteekenen van den nabgen winter en maken de toch reeds slechte wegen tot een bezoeking voor lederen opmarsch. De Dultschers schijnen echter hun vooruit doeleinden te wil len bereiken en vóór de bereik'"g daarvan van geen winterkwartieren te willen weten. In het uiterste Noorden is Lenin grad nu reeds van 8 September af volkomen ingesloten. Het mlllloenen- leger doet geregeld wanhopige ult- valspoglngen, doch die worden even geregeld ln vuur gesmoord als ze ondernomen worden. En zoo Is het lot van Leningrad niet twijfelachtig. De laatste berichten spreken van de voornemens der roode troepen om zoowel Leningrad als Moskou tot den grond toe en huis voor huls te verwoesten, vooraleer zg het den overwinnaar in handen zullen laten. De Bolsjewieken zgn er best toe in staat, doch zij zullen er zelf de vreeselgke gevolgen van dragen. Als z\j meenen, daarmede de Dult schers en de met hen verbonden legers een lot te bereiden als aan Napoleon ln 1812, dan zullen zij zich deerljjk vergissen. In zijn bekende rede bij de ope ning van hetiWinterhulpwerk 1941/ 42 zei Adolf Hitier Immers, dat reed3 15000 kilometer spoorbaan op de Duitsche railbreedte was omgebouwd en 15000 K M. ^spoorbaan beteekent 15 verbindingslijnen van 1000 K.M. ongeveer den afstand, dien de Duit sche legers het rijk van Stalin zijn binnengedrongen. Dus 15 complete verbindingslijnen die het Duitsche leger met het achterland verbinden. Het Is daarom te belachelijk om er over te praten hierbij een vergelijking Taante leg gen met het leger van Napoleon, dat volledig op eigen voorziening was aangewezen en dat er geen oogenblik aan had gedacht, dat hij midden In den winter den terugtocht zou moeten aanvaarden, In elk geval is nu reeds een feit dat de rijkste deelen van 't oude Czarenrijk In Duitsche handen zgn en dat er geen uur onge bruikt voorbij zal gaan, waarop niet met man en macht gewerkt wordt om deze rijke gebieden dienstbaar te maken aan de voedselvoorziening van het overige Europa en de opvoering van de sterkte van het oorlogs apparaat. En Hitier legde er den nadruk op Indien de oorlog ook onvoorzien lang mocht duren, thans gebieden in Duitsche handenwaren gevallen, die iedere gedachte aan een uithongering van Europa tot een droombeeld maakte. In dit verband gelooven wij zelfs, dat Europa op het stuk van voed selvoorziening thans het grootste gevaar te boven is en we geleidelijk mogen rekenen op een royaler rant soen. Dit geldt dan vooral voor 1942, als wanneer ln de rijke gebieden der zwarte aarde onder Duitsch tóezlcht kan worden gezaaid en geoogst. Dc beteekenis van de Krim. Terwijl alle aandacht nog gespan nen was op de fronten van Moskou en Rostof komt opeens verrassend nieuws omtrent de Krim. De Dult schers hebben hun opmarsch naar het Donetz-bekken en de kusten van de Zee van Arof indertijd niet laten ophouden door het feit, dat de bolsje wisten het schiereiland de Krlm zwaar bezet hielden. Er werd alleen een stevige grendel voor geschoven, in afwachting van den tijd, dat de verovering aan de orde was te stel len. Dien tijd achtte het Duitsche opperbevel nu blijkbaar gekomen. De Krlm is, zooals bekend, van de landzijde zeer moeilijk te benaderen. Een landeDgte van slechts enkele kilometers breed bood vele mogelijk heden voor het bouwen van een buitengewoon sterk verdedigings stelsel. Het heeft dan ook tien dagen van taaien strijd gekost om er door te breken, maar het ls dan toch gelukt. De Dultschers rukken nu op ln het noordelijk steppengebled van het schiereiland, waar een aantal zout meren wordt gevonden. Spoedig zul len ze voor het Yaila-gebergte staan, waar vermoedelijk nieuw verzet tegen den opmarsch zal worden ge organiseerd. Het ls echter niet onmogelijk, dat door snelle opmarschen langs de westelijke en oostelijke kustlijnen wederom een omslngolingsoperatie zal worden beproefd. In het zuide lijk deel van het schiereiland, dat een Mlddellandsche Zae-klimaat heeft liggen belangrijke havens, waarvan Sebastopol vooral bekend ls als de grootste vlootbasls der Sovjet-Unie ln de Zwarte Zse. In de vorige eeuw ls deze stad het voorwerp geweest van een lang durige belegering door Franschen en Engelschen toen die Turkije steun den ln zgn verzet tegen een Russisch voortdriDgen op den Balkan. Thans echter vormen de op de Krim strij dende bolsjewieken slechts een be trekkelijk geringe groep, die van alle hulp over land ls afgesneden. De havens aan "de zuidkust van de Krlm behalve Sebastopol liggen er ook nog Eupatoria, Feodosia en Kertjs zijn echter onmisbaar voor Roode vloot, daar ze tenminste niet Qïciii vriezen. Te verwachten valt nu, dat de vlooteenheden ln de havens en baaien van dc Krlm aan vernietigende stuka-aanvallen zullen worden blootgesteld. Reeds trok men in Berlijnsche militaire kringen vergelijkingen met hetgeen den Brltschen oorlogschepen in de havens van Kreta Is overko men. Om verdere vernielingen te ontgaan, ls het overblijvende deel der daar gestatlonneerd9 vloot maar haastig naar Alexandrië terug gekeerd. Waarheen zal echter de roode marine kunnen uitwijken Misschien nog naar de enkele kleine havens aan den Kaukasus, maar het ls zeer de vraag, of die een goede ligplaats bieden. Zoo ls de strijd om het kleine schiereiland het ls niet veel uit gestrekter dan Nederland toch van groote beteekenis. Hier kan aan de bolsjewistische weermacht, in haar geheel weer een zware slag toegebracht worden. Alle Copie hierop betrekking hebben de, moet Dinsdag avond in ons bezit zgn. SERVATIUS - OMROEP Servatius behaalde een zeer ba- benauwde 4—3 overwinning op F.C.V. Na met de rust met 3—1de leiding te hebben gehad moest de Serv.-achter hoede machteloos toezien, dat de gasten binnen 25 min. de stand ge lijk maakten, terwijl een penalty zelfs nog gemist werd. Serv. speelde bepaald een slechte wedstrijd. Het samenspel was zoek en het tempo beneden peil. Herhaal delijk ontstonden er groote gapingen, 't gebeurde zelfs, dat de linksbinnen op de uiterste rechtervleugel was. De achterhoede stond soms raar en gevaarlijk te schutteren. Waarom dat onnoodig geplnkel en kort spel, als men tijd genoeg heeft de bal flink op te ruimen. We hopen, dat de heren uit deze wedstrijd de nodige lessen hebben getrokken, anders zullen de neder lagen niet lang uitblijven. Zondag a.s. heeft Serv. wederom een thuiswedstrijd. Haar oude rivale, Boxmeer, zal Serv. wederom eenB op het groene veld ontmoeten. De resul taten van Boxmeer zijn geenszins daverend. Toch mag men deze ploeg niet onderschatten, daar ze er j l. Zondag nog ln slaagde een flinke zege op Wlttenhorst te behalen. De kans ls groot dat de Serv.-mldvoor Zondag weer van de partij *al *ijh. Indien het samenspel beter ver zorgd wordt en het tempo wordt opgevoerd, zullen ook nu de puntjes wel In Venray blijven. De wedstrijd begint om 2 uur. Aangezien V.V.V. II Zondag a.B. rust heeft, zal Serv. bij een even- tueele overwinning de leiding nemen. Serv. II kreeg de grootste neder laag sinds jaren te slikken, met 9—0 werden de Serv.-reserves Ingemaakt. Waar ls het enthousiasme van ver leden jaar Me dunkt dat deze lui een wedstrijd beginnen met het. Idee van: „We verliezen toch". Dat ls juist fataal. Zeker het elftal ls ge ducht verzwakt, doch dat ls geen reden om de moed te verliezen. Wanneer er beter aangepakt wordt en met meer geestdrift gespeeld, zullen de resultaten ook wel beter worden. Zondag a.s. moet WaDssum In eigen home bekampt worden. Dat wordt wederom een zeer zware opgave, aangezien Wanssum wel de sterkste der afd. ls. Serv. 3 moest met 42 ln Horst voor Wlttenhorst 3 onderdoen; met wat meer geluk had de stand ook andersom kunnen zgn. Serv. 3 ontvangt Meerlo I en zal er de handen meer dan vol aanheb ben. Serv. 4 smaakte weer eens het ge noegen der overwinning. In Yssel- steyn werd met 76 gewonnen van de club van die naam. Serv. 4 heeft a.s. Zondag een vrije dag. De jongste Serv.-sprult moest met 4—3 voor het veel zwaardere de Valk 4 onderdoen. Zondag a.s. wordt L.V.S. 3 In eigen huls bekampt; hier hebben de jon gens wel een winstkansje. VALK-REVUE Na een afmattende tocht kwam het eerste elftal Zondag j.l. tegen Gennep I in het strijdperk. In het begin van de wedstrijd gaven de Valken goed partij. Menige goede aanval werd opgezet doch het net konden zij niet vinden. Even voor de rust scoorde Gennep het eerste doelpunt. Na de rust waren de Valken totaal uitgeput. De lange fietstocht tegen de wind ln deed zich gelden en Gennep voerde den stand op tot 3—0 waarmee de Valk haar tweede nederlaag te pakken had. Morgen Zondag weer een uitwed strijd. Nu gaat de reis naar Venlo waar zij de gasten zijn vanF.CV.I. Ook hier zullen de Valken terdege op moeten paBsen of zij krijgen weer een nederlaag te slikken. Wan neer er echter goed wordt aange pakt geven wg hun toch wel een kansje. De wedstrijd Kronenberg IDe Valk II werd afgelast. Zondag krijgen zij D.E.V. II uit Arcen op bezoek, dit zijn de hekken sluiters en het moet al raar lopen als zij iets van den buit mee naar Arcen nemen. Het derde elftal deed het j.l. Zon dag buitengewoon goed en won met een zeer gehavend elftal met 32 van S8venum II. Zondag ls het derde vrij. Het vierde elftal was j 1. Zondag de gast van Servatius 5 en haalde daar de eerste puntjes binnen. Vol houden nu jongens, het eerste schaap is over de brug. Zondag staat voor jullie de wed strijd de Valk 4—R.KLV.S. 3 uit Leunen op het program. Van deze wedstrijd valt weinig te voorspellen, wij hopen echter dat jullie hem tot een goed einde zult breDgen. Veel succes. Scheuren van Grasland De regeeringscommlssarls voor de bodemproductie maakt bekend, dat degenen, die Grasland wenschen te scheuren voor oogst 1942, dit kunnen mededeelen op ten Gemeentehuize te verkrijgen formulieren. Indien dit formulier-*róór 15 Nov. 1941 aan den Rgkslandbouwconsulent- Productiecommlssarls wordt Inge. zonden, zal voor de goedgekeurde oppervlakten een scheurpremle wor den gegeven van f 125.tot f200 per H.A. Wanneer de totale vrijwillig op te geven oppervlakte te scheuren gras land te laag zal zijn, zal daarna dwingend worden opgetreden, met dien verstande, dat in dat geval geen scheurpremle zal worden toe gekend. BONNENGEKNOEI EN BONNENZWENDEL Er wordt hard tegen opgetreden Het Centraal Distributiekantoor heeft bepalingen uitgevaardigd tot verscherping van den strijd tegen en ontoelaatbare practijken met distributiebonnen. De Bossche Crt. wg'dt daaraan deze behartenswaardlge woorden: De toestand ln het distributie apparaat schijnt dermate te zijn dat er gesproken kan worden van bon- neDgekcoel en zelfs van Lonnen- zwendel. Het heet dat er groote bedragen van hand tot han 1 gaan om bonnen te verkrijgen ouder het motto dat men geld toch Ujt kan opetendat het geld eerlang toch niets meer waard zal zijn; dat het In den a.s. winter hard te halen zal zijndat de arme tobbers toch geen vleesch of kolen kunnen betalen en dat zij hun bonnen daarom van de hand doendat hebben hebben ls en krijgen de kunst. En tal van andere drogredenen meer. Met de boterkaarten vliegen er intusschen velen tegen de lamp. En dan heeft dat natuurlijk de distri butie op haar geweten en als die dienst dat niet heeft gedaan, dan deed het de oorlog. Men vergeet echter de schuld Ietwat dichter bij huls, nl. bij zich zelf te gaan zoeken, We kunnen ons voorstellen dat men elkaar eens wat helpt en dat b.v. 't gezin, dat meer brood dan aard appelen verbruikt, het gezin waarbij het precies andersom is, tegemoet komt. Maar datls ook geen bonnen- zwendel. Zwendel ls wat de man met de dikke beurs doet, die dik ge', betaalt aan dengene, die er maar net komen kan en die denkt met zoo'n zoet winstje een stukje hemel op aarde te kunnen aanschaften. Het ls een opmerkelijk feit, dat zg die geen mug kwaad zouden kun nen doen en liever de hand in het vuur zouden steken dan zich te ver- grgpen aan het goed van een ander, ten opzichte van het bonnenvraag- stuk de hebzucht den vrijen loop laten en elk sociaal gevoel, eiken zin voor verknochtheid jegens de gemeenschap over boord kunnen werpen. Dezulken komen vroeg of laat bedrogen uit. Een herinnering aan de zeer verscherpte maatregelen tegen de sabotage ls tenslotte hier wel op zijn plaats. Voederbieten. De Prov. Voedselcommlasarls voor Limburg maakt, ln aansluiting op de reeds eerder bekend gemaakte voorwaarden voor aan- en verkoop van en den handel ln Ruwvoeders, bekend, dat het vervoer van voeder bleten vesboden is. Dit verbod geldt niet indien het vervoer gedekt ls door een, door of vanwege de N.LC A. of P.LC.A. afgegeven vervoerbewijs of Indien dit vervoer geschiedt door een verbouwer naar zijn eigen be- drgfsgebouwen. Het vervoer van koppen van sui kerbieten met loof is vrij. Suiker bietenkoppen zonder loof mogen alleen vervoord worden als door de P.LC.A. hiervoor een vergunning ls verleend. Veehouders, die voederbleten wen schen aan te koopen, wordt aange raden nu zeer spoedig het aanvraag formulier daartoe bij den Piaatselö- ken Bureauhouder la te leveren. Bg het verstrekken van een aankoop- vergunning ontvangt de veehouder tegelijkertijd het vervoerbewijs, wat door nzTr met de aankoopvergunning direct aan zijn leverancier moet wor den afgegeven. De vergunning voor het vervoeren van sulkerbletenkoppen zonder loof dient bij de betreffende P.I.C.A. te worden aangevraagd. INLANDSCHE TABAK VALT MEE. Teeltloonen tc laag geacht. De inlandsche tabak, waarover zooveel ls gesproken en geschreven, 1b thans geoogst en ter droging in de hiervoor bestemde schuren opge- gen. Het ls dit jaar voor het eerst, dat de nieuwe teeltvoorschriften over de geheele linie werden toege past. Zoowel in Maas en Waal als in de omgeving van Amerongen en Rh6nen heeft men zich met volle toewijding en energie, met den steun van de tabaksvereenlglngen. gewor pen op het vraagstuk van de In landsche tabaksteelt. Het kostte den nijveren boertjes, die dikwijls op hooge kosten zitten, veel moeite, met de oude teeltme thode te breken. Vader en grootva der hadden zoo geteeld, waarom nu dan anders Maar zij sloegen den nieuwen weg in, dien de landbouw- voorlichtingsdienst en de deskundi gen, die dit vraagstuk speciaal be studeerd hadden, hun aangaven. De resultaten zijjn, voor zoover thans kan worden beoordeeld, aan merkelijk beter dan voorheen. De tubak ls dunner en ruikt beter als zij brandt. Men mag voor den nij veren rasechten tabakker, die het vertrouwen ln deze mooie teelt ook nimmer heeft laten vareD, verlangen dat hem zijn arbeid en onkosten onder alle omstandigheden rijkelijk vergoed worden. Temeer daar de nieuwe teeltme thode aanmerkelijk meer arbeid vor dert. Zooals op een vergadering te Druten bleek, zijn de tabakkers op dit punt niet geheel tevreden. De regeerlng heeft den maximum prijs gesteld op 40 cent per pond. Een der planters gaf aan materialen glas, landpacht, broeibakken enz. uit f 13150. Hg werkte ln de tabak 1426 uren. In het gunstigste geval zal er 750 pond tabak worden afge leverd, welke tegen een gemiddelden prijs van 40 cent f 300 opbrengt. Met aftrek der gemaakte kosten blijft er dus voor arbeidsloon nog geen 12 cent per uur. Een andere planter kwam op een uurloon van nog geen 8 cent. Een Ambachtschool voor de streek Eindelijk wordt de R K. Ambacht school voor Boxmeer en omstreken een feit. De verelschte vergunningen zijn verstrekt en men ls thans volop bezig met het verbouwen eener voormalige sigarenfabriek tot school lokalen. Op i December zal de opening plaats hebben en wordt dan ln een lang gevoelde behoefte voor zien.

Peel en Maas | 1941 | | pagina 1