•Weekblad voor VENRAY, HORST en Omstreken. el t 5 Alleen Boter is boter „VENRAY" boter tl Buitenland. Van de Sport velden If Saterdag 25'October 1941 Twee 'en Zestigste Jaargang No 43 gen n en loos. PEEL EN MAAS is zeer fijne boter ADVERTENTIEPRIJS1-8 regels 64 cent, S ct. per regel, bij contract groote reductie. UITGAVE Fa. van den MUNCKHOF VENRAY Tel. 512 Grootestraat 28 Giro 150652 ABONNEMENTSPRIJS: voor Venray 70 ct. buiten Venray 80 ct. per kwartaal. Afz. no. 6 ct. Verantwoordelijk hoofdredacteur W- P. A. v. d. Munclchof, Venray in de Een ernstige waarschuwing Laat eiken vorm van sabotage 31 achterwege 1 Eiders ln dlt b,ad vlnd: d) lezer de letterlijke tekat van een verorde ning van een zeer eras'ig karakter en van een vérgaande beteekenls. H9t is de verordeclDg betreffende de doodstraf voor saboteurs. De Haagscha correspondent van de Bossche Crt. gaf om; rent deze verordaDing oen commentaar en tot goed begrip lijkt, het ons dienstig daaraan een en ander te onlleenen Het ls hier niet de p'sats en '.hans niet da lijd, een iheorerlèche ba schouwing te wijden aan het voor en tegen van de doodstraf. Nu z3 als een onmiddellijke dreiging voor ons staat, heefc alleen een ernstig woord van waarschuwing nog zin. Het valt moeilijk te oatkennen dat men in de laatste maanden in breede kringen van ons volk over het hoofd begon te zien; dat wij io oorlogstijd en ln bezet gebied leven. De oorlog heeft ertoe geleid, dat een Europeesche lotsverbondenheid ontstond, waaraan hoe men ook overigens over de dingen denken moge niet te ontkomen valt. De gang der geschiedenis heeft het ge wild, dat Nederland thans in vele opzichten afhankelijk is van het Duitsche Rijk. Hiervoor de oogea sluiten ia even laf als gevaarlijk. De werkelijkheid aanvaarden en vanuit de werkelijk held leven is nog altijd de eenige manier om niet aan de werkelijkheid te gronde te gaan. Ea de werkelijk heid is, dat oorlog geen spelletje ie en een verloren oorlog geen quant 1 négligeable. Evenzeer werkelijkheid ls net, dat een bezet lende macht hoe tegemoetkomend zij overigens moge zjja het recht heeft, zekere elschen aan de bevolkiDg van het bezette gebied te stellen. 1 Tot die eischen bshoort zeker wel ln de eeriLo plaats ue verwacntlng, dat elke vorm van sabotage achter wege gelaten word:. En zeker op het moment, nu de Duitsche weer macht, ten koste van vele en zware bloedoffers, tegen hst bolsjewistisch barbarendom, als een ons allen be dreigend gevaar strijdt voor de be schaving en zeifs voor het naakte bestaan van Europa. Wie zelfs dit niet wenscht in te zien en dezulken, zijn er helaas ook nog onthoude zich niettemin van sabotagedaden desnoods daD alleen uit welbegrepen eigenbelang Hg zou echter ook kunnen beden ken, dat de eigen volksgemeenschap uiteindelijk het slachtoffer wordt van zijn onbekookte handelingen, terwijl de bezettende overheid alle macht en middelen bezit, zichzelf volledig veilig en eventueel ook schadeloos te stellen. OVERZICHT. Terwijl Duitsche, Roemeensche, Itallaansche, Slowaaksche, Pransche en Hongaarsche troepen gesteund door vrijwilligers uit vrijwel alle andere Europeesche landen steeds dieper Sovjet-Rusland binnendringen en de eene na de andere stad van roode troepen zuiveren - zoo pas weer het middelpunt van 't Donetz bekken, de belangrijke Industriestad Stallno terwijl de verbonden troepen voor, ten Noorden en ten Zuiden van Moskou staan; 1 terwijl Leningrad zieltoogt; wordt op het wereldtooneel met niet minder heftigheid, al is het met vreedzamer middelen, oorlog gevoerd op diplomatiek terrein. Io Europa is de strijd der diplo maten door de taal der kanonnen overstemd; tusschen Amerika en Japan wordt de meer of mlnder- stlile diplomatieke strijd onverpoosd en hardnekkig voortgezet. Japan is een der leden van het Drlemogendhedenverbond. Het streeft op geljjke wijze naar een leidende rol in Oost-Azië, als Dultschland en Italië de leiden de rol ln Europa en ln en rond de Middellandsche Zee voor zich opeischen. Die leidende rol komt Japan toe krachtens zijn overwicht op militair gebied, zoowel te land als ter zee ®n evenzeer krachtens zijn overwicht 10 ontwikkeling. Terwijl China en Thailand en Ko- fea en Mactsjoekwo, de Phlllppijnen Nederl. Oost-Indlë nog bezig zijn zich op Westersche wijze te ont wikkelen, heeft Japan die ontwik- Reling reeds ver achter zich en is het op alle gebied een land, gelijk waardig aan een Westersche mo gendheid. Het heeft in den oorlog tegen Rusland ln 1905—06 getoond opge wassen te zijn tegen elke Europee sche mogendheid en de Russen toen zoowel te land als ter zee besils- aend verslagen. Het ls een land dat overkookt van bevolking en gedwoDgen is naar minder bevolkte gebieden een uit weg te zoekon- Die uitweg heeft het reeds gevon den naar het Noorden in Korea en Manasjoekwo, doch dun Japanner ligt het Zuiden meer in zijn aard, daarvandaan xjjn drang in de rich ting vaD de Phillppijnen, Indo-Cbina, Thailand en Nederl. Iodië. Krachtens zijn ligging, zijn mili taire kracht, zijn ontwikkeling en bevolking eischt het de leiding op over de genoemde landen en hierbij treden thans de Vereenigdo Staten van Noord Amerika het ln den weg. Engeland is van dit gebied door don oorlog reeds uitgeschakeld. Zoo- wel Sjanghai als Honkong hebben als Eog^lrche steunpuuten hun waarde verloren en alle hoop der Angelsaksische mogendheden berust op he: sterke steunpunt. Singapore. Na het verdere voortdringen van Japan's invloed In het Zuiden en vooral na de overeenkomst met Frankrijkover de bezetting van Indo China, hebben de Angelsaksl scha mogendheden met het onbezette Cblna ea Nsderl. Iod een soort wapenbroederschap gesmeed om Japan tot reden te brengen. Belemmering van grondstoffen, aanvoer door middel van blokkee ring, of leveriDgswelgering zijn de middelen waarmee men Japan hoop' klein te krijgen of klein te houden en oos eigen Nederlandsch Indië speelt hierbij een beslissende rol door zijn onbeperkten rijkdom aan petroleum, rubber en tin. Er werd zelfs reeds beweerd, dat Nederl. Indië alle olieleveranties had opgeschort en thans wel met geld van uit Amerika petroleum levert aan de Sovjets over Wiadl- wostok. Dit alles is voor Japan een bitter geval en op den duur ondragelijk. Reeds vroeger hebben wij de meening verkondigd, dat indien Ned rl. Indië weigeren zou om aan Japan petro leum te leveren, voor Japan het oogenblik gekomen ls om die petro leum met geweld-te veroveren. Dat beteekent echter niet alleen oorlog met Nederl. Indië, doch oor log ook met de Vereen'gde Staten en Engeland, waarmee geheel Oost- Azlë ln vuur en vlam vliegt. En dat is tevens een oorlog, waar bij het voortbestaan van het mach tige Japansche rijk op het spel staat. Is het wonder, dat men aarzelt toe te slaan en uitziet naar den tijd, dat de kans op verlies zoo gering mogelijk is In tegenstelling met den oorlog in Europa, waarvan de ontwikkeling met adembenemende spanning wordt gevolgd, zou de oorlog om de leiding over Oost-Azië een zee oorlog wor den en een bittere strijd om enkele steun punten. De krachten schijnen zoowat tegen elkaar op te wegen, zoodat van beide kanten eenige aarzeling te bGspeuren valt en de neiging om het conflict tot het meest geschikte oogenblik te verschuiven. Dat hier echter een vergelijk mogeljjk is hetwelk beide partijen bevredig*, zullen er maar weinigen gelooveD, zoodat gezien de tegen stellingen, een botsing wel niet zal kunnen uitblijven. Wanneer Men weer, dat Amerika aan de zijde van Engeland staat en al doet het dan ook niet feitelijk aan den oorlog mee, toch reeds zijn geheele industrie en zijn geheels staats huishouding heeft ingesteld op den steun van Engeland. Dit is de zwakke zijde voor het geval Amerika en waarschijnlijk de oorzaak, dat het nog niet werkelijk in het conflict om den Atlantlschen Oceaan durft ingrijpen. Doet het dat, of wordt het hierin tegen wil en dank meegesleurd, dan zal Japan de kans schoon zien zijn slag te slaan In Oost-Azië. En dit nu lijkt ons de moeilijke positie van Amerika en de reden waarom het naar belde zijden aar zelt. Door den nood van Engeland en thans door den nood van Sovjet- Rusland wordt het gedwongen veel van zijn energie te gebruiken voor den steun aan deze beide ln nood verkeerende bondgenooten. En die energie heeft het voor de volle honderd procent noodlg om zijn positie en die van Engeland in Oost-Azië te handhaven. Japan aarzelt omdat het weet een oorlog met Amerika is een strijd om zijn bestaan. Amerika aarzelt, omdat het ge leidelijk meer gebonden ls geraakt ook in den Atlantlschen Oceaan en den strijd op twee fronten niet aan durft. Japan ziet den tijd naderen, waarop Dultschland zjjn geweldige kracht tegen de Angelsaksische mogendheden gaat keeren en ziet waarschijnlijk den tijd naderen, waarin alle omstandigheden in zijn voordeel zijn. In Japan 13 een nieuw kabinet op getreden. De wisseling van een kabinet be teekent ln den regel een wisseling van politiek. De leiding van het kabinet berust bij generaal Tojo en aan zijn stel lingen hebben we reeds kennis kun nen nemen. Het is een onderstree- piDg v8n de bekende Japansche doelstellingen 1. B ëindiging van den oorlog met China. 2. Leiding In Oost-Azië. 3. Versterking der betrekkingen met de as. 4. Versterking van de Japansche kracht. Het is 69n program van een lei der, die vastberaden schijnt en naar wij meenen heeft het zijn weerklank ln Amerika al gehad. Roosevelt he6ft de Incidenten van den iaatsten lijd, die er op schenen te wijzen dat de oorlog met Dultsch land voor de deur stond, gaan afsiijpen. Hg heeft waarschijnlijk het gevaar Ingezien, dat een oorlog met Dultschland een oorlog op twee fronten beteekent, waartegen hij z\jn land niet opgewassen acht. Voorspellingen te doen ls een ge vaarlijk werk. Maar evenals er spanning heerscht omtrent den afloop van het conflict in Europa, het conflict tegen de Angelaaksers nadert het hoogtepunt dat waarschijnlijk niet dan door wereldschokkende gebeurtenissen zal worden opgelost. Tenzij de Eogelsch Amerlkaansche macht tijdig Inziet, dat een verdere strijd slechts grooler onheil brengen kan, ook voor Engeland en Amerika, Dan komt vrede in 't verschiet. in Priester-kolonist den N.O.-polder. Terwijl we in de woning IJselkad6 43 te Kampen met den bouwpastoor van den N.O-polder praten over diens ervaringen en toekomstplan nen, dwalen af en toe onze blikken over de rivier en het daarachter gelegen vruchtbare Kampereiland ln honderden jaren moeizaam ge wonnen op de zee. Zoo boelend en afwisselend als hier het landschap is, zoo dor en onaandoenlijk strekt zich sinds de eindelooze vlakte uit Oosten van Schokland, nauwelijks begaanbaar zoolang de de zandver stuivingen niet bedwongen zijn. Maar ook hier zal eens welvaart heerschen, gelijk op het Kampereiland, want de beste afstammelingen van onzeD boerenstand, jonge kerels waar pit In zit, zullen met zekerheid van slagen, hun krachten inzetten. Nog is niet heelemaal gebroken het oude. Steeds dog zijn Genemul- der maaiers bezig met het oogsteD van de laatste snede gras op Schok land en wie zal zeggen hoeveel jaren zjj met dit werk kunnen blijven voortgaan, want het voormalige langgerekte eiland zal verwaarloosd worden. Slechts de twee boomen- groepen zullen, als rondom de bodem geheel ls droog gevallen, van verre een oase schijnen. De bewoners van het oude land kunnen goed opschie ten met de pas aangekomen Braban ders, die den strijd hebben aange bonden tegen het onkruid, dat snel voortwoekert op de drooggevallen maagdelijke gronden en het weg ebbende water bij wijze van spreken op den voet volgt. Het weg trekken van het water is als het kwijnen van de laatste resten van een eerbiedwaardig oud verleden, dat plaats maakt voor een nieuwe lich tende toekomst, waaraan thans ook de polder-pastoor helpt bouwen. Zijn taak op Urk Joopt ten einde. Als Zuiderzeewerken daar gereed is met de waterbouwkundige werken, zullen er vermoedelijk weinig of geen katholieken achterblijven. Veel meer gaat zijn belangstelling uit naar de barakken In Kuinre en Blokzijl. Hier zou men kunnen spreken van een agglomeratie van zoo heel ver schillend geaarde landarbeiders uit alle deelen van ons land. Ter bevordering van de goede on derlinge verhoudingen zijn de jon gens uit een bepaald landsdeel zoo veel mogelijk bjj elkaar gehouden. Overal treffen we katholieken, ook Brabanders, die als zoovele andere landarbeiders een zware leerschool hebben moeten doormaken, aleer zij werden ingeschakeld. Het zal niet lang meer duren, of ook de barakken in Vollenhove wor den bevolkt. Daarna d.w.z. dezen herfst nog. zullen de barakken In Ramspol gereed komen en van hier uit gaat het eigenlijke werk van den priester ln den polder beginnen. In de houten gebouwen van Rams pol zullen straks regelmatig gods dienstoefeningen worden gehouden. Zoo zal ik, aldus pastoor van Dijk, de eerste jaren aan het zwerven blijven. Reeds» het vol gend seizoen worden de barakken, welke thans aan den rand van den polder staan, naar het binnenland verplaatst. Met de pioniers trek ik mee naar de onontgonnen gebie- een, volgens de voorlooplge plan- neu naar de plaats waar dorp C, dat vermoedelijk Eds in plaats van Kamperzand zal fceeten, wordt ge sticht, enkele kilometers ten Oos ten van het oude Ens op Schok land. Met den aanleg van een weg naar dorp C ls reeds een begin gemaakt, waDt volgend jaar hoopt men met den bouw van dit dorp te kunnen beginnen. Hier zal de eerste hulpkerk worden gesticht. Weer later, wanneer de weg wordt doorgetrokken naar bet hoofddorp in het hart van den polder, zal gedacht kunnen worden aan den bouw van een definitieve parochie kerk. Of in dit uitgestrekt gebied van 48000 H.A. nog hulpstaties zullen worden opgericht, zal men eerst later beooraeelen. Ia deWlo- rlngermeer b.v. vindt men behal ve de parochiekerk, nog twee hulpkerken. Wordt ook, zooals bij de werk verruiming, de cultureele ontspan ning der polderwerkers aan de ziel zorgers toevertrouwd Ik kan u zeggen, dat ook op cultureel gebied de directie van de Wieringermeer alle medewerking verleent. Binnenkort zal ln samen werking met de betrokken dominees een afwisselend program worden vastgesteld. En hoe denkt u over uw nieuwe parochie en uw toekomstige pa rochianen Dorp A wordt model, zooais Mlddenmeer ln den Wieringermeer- polder. Ik stel me voor, dat dorp A ook zulk een centrum wordt voor de bewoners van den N.O.-polder. En wat m'n toekomstige parochia nen betreft U habt, als ik me wel herinner, onlangs reeds geschreven, over de veeljarige harde leerschool, welks de jonge landarbeiders moe ten doorloopeD, aleer zij in aanmer king komen voor een eventueelen voorrang bij de toewijzing van de bedrijven. Alleen werkers, die ten volle slagen er zijn er enkelen, die reeds zijn afgevallen die ge hard en gesterkt zijn door de moei lijke jaren, zullen kans op vestiging makeD, zoodat mijn parochie thans zal bestaan uit jonge, krachtige en bekwame landbouwers- en midden standsgezinnen, waarmede wat te bereiken ls. Doch dat ls toekomstmuziek. De eerstvolgende jaren zullen de zwaar ste zijnook voor mij vooral In financieel opzicht, zoodat u me allerminst zou beleedlgen, wanneer u mijn gironummer 135730 Kampen zou vermelden. Even later zat de pastoor alweer op zijn grommende DKW-motor fiats die hem naar het andere einde van den polder bracht. Alle Copie hierop betrekking hebben de, moet Dinsdag avond in ons bezit zijn. SERVATIUS - OMROEP Ook het lang niet zwakke Pan nlngen moest de kracht van Serva- tius ondervinden. Met 4—2 moest Pannlngen er In eigen huis aan ge loven. 't Zag er aanvankelijk echter niet zoo gunstig uit voor de Ven- rayers. Een kwartier voor het einde stond Servatlus met 2—1 achter. Na een wijziging in de voorhoede en een gloeiende lO-.al minuten werd deze achterstand in een 42 over winning omgezet. Bravo jongens, dat was goed werk. 't Kan a.s. Zondag een belangrijke dag worden voor Serv. Indien ze er in sïagön F.CV. er onder te houden, en daar rekenen we op, kan het zeer goed mogelijk zijn dat we Serv. Zondag de Jeidiog der afd. zien ne men. De eerste voorwaarde is, dat er gewoDnen wordt van F CV., dit hebben de lul ln eigen handen. De tweede voorwaarde is, dat V.V.V. II op bezoek bij de Venl. Boys verliest. 't Zal er stuiven inVenlo We zijn daarom zeer benieuwd naar dezen uitslag. Verliest V.V.V. II dan neemt Serv. de leiding, 't Wordt in leder geval een belangrijke dag voor Serv. ECV. speelt tegen Servatius steeds haar beste wedstrijden, zodat Serv. weet wat haar te wachten staat. Da wedstrijd begint om 2 uur. Zo goed als -Serv. I 'c eraf bracht, zo slecht volgen de andere elftallen. Een zeer onvolledig Serv. II moest in B.V.V. met 3—0 haar meerdere erkennen. Ook a.s. Zondag by S wol gen op bezoek, geven we haar al weinig kans op succes. Serv. ni leed ook al een zware nederlaag op eigen terrein tegen Erica. 50 zijn sprekende cijfers. Toch moeten we ze a.s. Zondag in Horst tegen Wlttenhorst III een klein kansje geven. Serv. IV kon 't op eigen terrein ook al niet bolwerken tegen D.I S. H, daar 't met 42 aan het kortste eind trok. Zondag a.s. op bezoek bij Yssel- steyn, zullen ze alle zeilen moeten bijzetten om een nederlaag te voor komen. Serv. V., de jongste spruit, was niet opgewassen tegen Merselona I, dat met groote cijfers (9—1) wist te zegevieren. Serv. V ontvangt de Valk IV. Een derby dus met gelijkwaardige kansen. VALK-REVUE Verleden Zondag bracht een ver diende 5—1 overwinning voor het eerste elftal der Valken. Boxmeer viel eenigszins tegen. De Valken kwamen met twee invallers uit het welk in de voorhoede wei eens zicht baar was. Morgen gaan zij op bezoek ln Gennep om aldaar de gast te zijn van de club van dien naam. Ook nu kan de Valk niet volledig uitkomen daar hun linkshalf op het zieken rapport staat. Wij hopen echter, dat allen zullen spelen voor wat zij waard zijn, zoodat de overwinning zal wor den behaald. Het tweede elftal moest, doordat zij hun beste krachten aan het eerste móest afstaan, met invallers naar Well vei trekken en leed daar een zware 6l nederlaag. Ook morgen moet het tweede onvolledig naar Kronenberg I en wij zijn bang, dat ze het ook daar niet kunnen bol werken. Of zijn de jongens van het tweede toch van plan om te winnen De wedstrijd Leunen IDe Valk3 werd weer afgelast. Morgen krijgen zij Sevenum 2 op bezoek en wij gelooven niet, dat hier eenige puntenwinst voor de Valken aanzit. Wij hopen echter, dat de jon gens van het derde hun best zullen doen, en wie weet blijft er misschien nog iets van den bult hier. Het vierde verloor Zondag weer op het nippertje met 4—3 van Oos trum II. Het vierde ls nog steeds puntloos. Zal dit morgen misschien veranderen als zij bij Servatius 5 op de thee zijn Wij achten hen wel in staat om daar eenige puntenwinst te behalen. Wij wsnschen alle elftallen veel succes D.I.S.-nieuws. 't I3 verleden Zondag voor 't eerste elftal van D.I S. weer op een neder laag uitgeloopen. Wansaum toonde zich zooals van een leider mag ver wachten en klopte de groenwltten met 5—1. Deze cijfers zouden een eenzgdlgen wedstrijd doen vermoeden doch dit was allerminst het geval. In 't veld waren beide partijen vrijwel tegen elkaar opgewassen. Maar doelpunten beslissen nu eenmaal en de Wans- summsrs verstonden de kunst om die te fabrlceeren beter dan de Oirlonaren. In de eerste minuut na men ze de leiding, terwijl na de rust door goed samenspel nog vier doel punten hieraan werden toegevoegd. Een minuut voor tijd scoorde Büddi- ger 't eenige tegenpunt. Morgen ontvangen de DIS -boys Wlttenhorst II op bezoek. Zullen de groenwltten nu weer eens voor een overwinning zorgen. Gemakkelijk zullen ze 't in ieder geval niet heb ben want ook Wlttenhorst beschikt over een goede ploeg. Met wat beter samenspel ln de voorhoede en wat zuiverder schieten is er toch wel kans'om althans één punt je ln eigen huis te houden. Het tweede elftal begon goed, een 4—2 overwinning op Servatius IV in Venray is een mooie prestatie, D.I S. II ls morgen vrij. Provinciaal Nieuws. VENRAY, 25 Oct. 1941 Promotie Dr. W. A. F. Janssen Op 8 October promoveerde aan de R. K. Universiteit te Nijmegen tot Doctor In de Letteren en Wijsbe geerte op proefschriftDe verbrei ding van de uu-uitspraak voor West-Germaansche in Zuid-Oost- Nederland en 31 stellingen W. A. F. Janssen, geboren te Venray. W. A. F. Janssen ls de eerste geboren Venrayer die aan de RK. Universi teit promoveerde. Dit belangrijk proefschrift bindt den strijd aan tegen Prof. Dr. G. Kloeke's in wetenschappelijke krin gen zeer bekende publicatieDe Hollandsche expansie in de zestiende en zeventiende eeuw en haar weer spiegeling In de hedendaagache Nederlandsche dialecten. In dit welhaast beroemd geworden boek van de hooggeleerde Leidsche professor tracht deze te bewijzen, dat de oorspronkelijke oe uitspraak onzer ui in woorden ais muis en huis In Oost-Friesl., Oost-NederJ. en aan den Neder-Rijn steeds verder werd teruggedrongen. Hierbij werd, aldus Kloeke, aanvankelijk de oe door uu vervangen, terwijl nader hand deze uu weer wijken moest voor de nog nieuweren ul-klank. De oorzaak van dit terugdringen der oe was, dat men In Holland en speciaal in Amsterdam ln de 16a eeuw de uu uitspraak voor fijner en beschaafder hield dan de oe uitspraak. In steeds wijder kring werd deze uu uitspraak nagevolgd. Zo ook ging 't met de ul-ultspraak ln de 17e en 18e eeuw, nadat deze vanuit het Zuiden ln Holland vanuit het Zuiden was geïmporteerd. Hier mee kent Dr. Kloeke aan de hogere kringen In Holland ofwel de Hol landse „arlstol" een beslissende in vloed toe op de taal en cultuur van de andere Nederlandse gewesten, ook die van het Zuidoosten. Dit Inzicht van Dr. Kloeke heeft zo goed als algemeen Instemming gevonden Jn de wereld der taalgeleerden. Bij Dr. W. A. F. Janssen rees echter twijfel aan de door Dr. Kloeke verkondigde mening. In zfln proef schrift heeft hg, steunend op een massa materiaal, door hemzelf met veel moeite verzameld, met zorg geschift, en met veel scherpzinnig heid gerangschikt, Kloeke's stelling weerlegd voor wat betreft het Zuld- Oostel. deel van ons land. Dit proefschrift, dat eigenlijk slechls het eerste deel van zijn studie is, heeft eigenlijk alleen tot doel „een uitvoerige weerlegging der argumenten van Kloeke". Het tweede deel, dat spoedig verschijnen zal, zal een argumentatie geven van Dr. Janssen's mening dat de uu-ult spraak van West-Germaanse (spr. oe) in het Land van Cuyk zeer waarschijn lijk reeds In de Middeleeuwen vanuit Brabant is geïmporteerd. De promotor Prof, Jac. van Gln- neken noemde Dr. Janssen's disser tatie een buitengewoon knap stuk werk, dat getuigde van veel scherp zinnigheid. Met dit werk stond de promovendu?, zo zelde bij, aan 't begin van een grote, misschien schitterende wetenschappelijke loop baan. Zijn mening was dat het ge tuigde van moed, maar ook van wetenschappelijke zin, om tegen een knap geleerde als Prof. Dr. Kloeke de strijd te durven aanbinden en te zegevieren. Ook over 't Venray's dialect en de Venrayae geschiedenis staan in dit werk wetenswaardige bijzonderheden. De bevolking van ons gewest In het Provinciaal blad van Lim burg wordt een staat gepubliceerd, die de bevolkingsaantallen vermeldt ln onze Llmburgsche steden en dorpen per 1 Januari 1941. De gemeente Maastricht telde op deze datum 68840 inwoners; Heerlen 51311Venlo 39286Kerkrade 38184 Roermond 18947 Weert 17350 Slt- tard 16397Brunssum 16624 Geleen 16233 Venray 14734Hoensbroek 14153. Voor wat speciaal de Noord- Llmburgsche plaatsen betreft ont- leenen wij nog de volgende aantallen: Gemeenten M. Vr. Totaal Arcen en Velden 2073 1748 3821 Beesel 2550 2475 5025 Belfeld 1134 1025 2159 Bergen 3950 3533 7483 Broekhuizen 501 459 960 Gennep 1721 1832 3556 Grubbenvorst 1454 1493 2947 Helden 3971 3507 7478 Horst 4469 4210 8679 Kessel 993 963 1956 Maasbree 2591 2404 4995 Meerlo 1306 1185 2491 Meijel 1292 1236 2528 Mook en Middelaar 1026 1029 2055 Nederweert 4148 3766 7914 Ottersum 1320 1243 2563 Sevenum 1732 1692 3423 Swalmen 2534 2389 4923 Tegelen 6316 6051 12367 Venlo 19291 19995 30286 Venray 7436 7289 14734 Wanssum 535 525 1060 BELASTINGZAKEN. Bij Dep. Miss. d.d. 14 October 1941 co. 221 D.B. is medegedeeld, dat de vereveningsheffing niet verschul digd is over hetgeen meerderjarige kinderen werkzaam in het bedrijf van hun ouders in den vorm van kost- inwoning- kleeding en zakgeld genieten. Indien loon aan meerderjarige kin deren wordt uitbetaald ls over dat loon de heffing wel verschuldigd. Zg die reeds over de maand Sept. j.l. vereveningsheffing betaalden voor kost- inwoning- kleedlng en zakgeld aan meerderjarige kinderen kunDen een verzoekschrift om teruggave richten aan den heer Iospecteur der Directe Belastingen te Venlo. Ten slotte wordt hierbij nog even de aandacht gevestigd op het feit, dat zij die voor de Omzetbelasting ln 1941 een vaat bedrag moeten be talen b.v. f 20 f 40.— f 60.— of f 80.deze personen evengoed als alle andere, welke per kwartaal of per maand aangifte doen; verplicht zijn alle ontvangsten te noteeren. Binnen enkele weken begint de controle hierop en tevens wordt aan alle personen, dia een vast bedrag per jaar betalen, tusschen 1 en 15 Januari 1941 een biljet toegezonden, waarop de totale ontvangsten over 1941 moeten worden ingevuld. Iedereen wordt daarom ln zyn eigen belang aangeraden alle ont vangsten, onverschillig waarvoor, zoo goed mogelijk aan te teekenen. De Dlenstgelelder. NIEMEIJER. Venraysche middenstanders. Ledenvergadering van de RK. Venraysche Mlddenstandsvereeniglng op Dinsdag 28 October a.s. om 8 uur n.m. in Hotel de Zwaan. Spreker H de Greeve, R.K. Priester. Met pensioen. Jan Emonds die ruim 30 jaar werk-

Peel en Maas | 1941 | | pagina 1