R •Weekblad voor VENBAY, HOBST en Omstreken. ik Alleen Boter is boter „VENRAY" boter Buitenland. Van de Sport velden Zaterdag 18 October 1941 Twee en Zestigste Jaargang No 42 ïerk 405 EN MAAS is zeer fijne boter ADVERTENTIEPRIJS 1-8 regels 64 cent, 8 ct. per regel, bij contract groote reductie. UITGAVE Fa. van den MUNCKHOF VENRAY Tel. 512 Grootestraat 28 Giro 150652 ABONNEMENTSPRIJS: voor Venray 70 ct. buiten Venray 80 ct. per kwartaal. Afz. no. 6 ct. Verantwoordelijk hoofdredacteur W. P. A. v. d. Munckhof, Venray Nederland's zelfstandigheid. Er komt eenige teekenlcg ln den toestand voor zoover het de positie van Nederland betreft. Uitgaande van de veronderstelling, dat Du tachiand dtzen oorlog niet 82 verliest op dte veronderstelling was ook het optreden van het drie- M manschap der NeöerJandsche Unie gebaseerd kan men het volg<nde als vaststaande aannemen: 1. onder leiding van Duitschland en Italië komt een nieuw Europa tot stand, waarin aan het Neder- landsche volk eèn zelfstandige plaats zal worden toegekend; ng 2 de samenwerking tusschen lis Nederland en Groot-Dultschland ln den Bond der Germaansche volken zal geach eden op den grondslag van het natlonaal-socialisme; 3 naar het woord van obsrdlenst leider Schmidt is er ln Nederland slechts één nationaal-soclallstlsche >8 party, met name de N.S.B, zoodat men kan zeggen, dat de weg naar samenwerking tusschen Dultscnlaod j* en Nederland loopt over de N.SB Met deze drie feilen zal elke wer kelijkheidspolitiek rekening dienen )t te houden. In dit licht moet men zien, wat dezer dagen over de zelfstandigheid van Nederland Is gezegd. Tevens dient de aandacht gevestigd tewor- tden op de rol, die Mussert speelt ln den stryd voor het behoud van ons zelfstandig volksbestaan. Over het eerste punt schrpft het I „Algemeen Handelsbladonder meer het volgende: Talrgk zijn degenen, die vreezet», dat het met ons zelfstandig volks bestaan kwalijk gesteld zal zijn ln de toekomst. Voor hen moet al het andere daar voor wijken; voor hen moet al he andere daarvoor wijken: voor hen ia onze zelfstandigheid een praemlsse ten aanzien van Alle overige vraag- V Stukken, van sociaal tot economisch Zaterr. ->ud>ot nieuw. ekuudeïLjeze vrees ls niet Ingegeven door 'Qn uur. behoudzucht, door steriel con atlsme, door blindheid voor de ^htellng der tijden, doch door die pe bezorgdheid voor volkseigen en cultuur, voor Nederland En juist deze diepe bezorgdheid, deze goede trouw, maken, dat velen vreezend wachteD, wantrouwig oor- deelen of wrevelig afwijzen. En daar doorhéén komen dan weer de misverstanden, de kwade trouw jegens andermans bedoelingen en het onvruchtbare pessimisme. Het ls als een vicieuze cirkel. Dezen cirkel heeft de leider van de Nationaal Socialistische Bewe ging dezer dagen forseh doorbroken met de volgende officleele verkla ring „Vast staat, dat zij, die spreken over of streven naar aansluiting van Nederland bij Duitschland of over annexatie vaD Nederland door Duitschland, handelen ln strijd met den uitgesproken wil van den Führer". W\j meenen, dat deze verklaring aan duidelijkheid niets te wenschen laat en dat gezien ook de vroe gere uiteenzetting van don Rijks commissaris thans alle grond ls ontnomen aan de bezorgdheid, den twijfel en het pessimisme van waar lijk goede Nederlanders Aan degenen, wieDs verbeten stre ven en wiens open strijd steeds waren gericht op Nederlands zelf standlge plaats ln het nieuwe Euro pa, ls het thans voorbehouden ge weest, deze principieel zoo hoogst belangrijke en afdoende verklaring het licht te doen zien, nadat hij en zijne beweging uit en te na zijn verguisd en beschimpt door de velen, die 'n lijnrecht tegenovergesteld streven bij de Nederlandsche natlo- naal-socialisten aannamen. Ons dunkt, dat deze bondige, vol strekte en afdoend gefundeerde ver klaring van ir. Mussert bovendien er toe zal bijdragen, dat naast twij fel en wantrouwen, óók veel mis verstand en afkeer zullen worden weggenomen van vele Nederlanders, die niet gevangen zijn In den ban van verdwazing en blinden haat. Da goede trouw heeft hier gewon nen en dat ls een belangrijk ding ln het door verdeeldheid gepijnigde en uit zijn evenwicht geslagen volk van deze dagen. Thans komt de vraag, welke plaats ons land zal lnnemeD ln het Europa van na den oorlog. Ir. Mussert heeft terecht gezegd, „dat het zich deze plaats zal moe ten verdienen," een kwestie, waarop wij nog nader zullen terugkomen. OVERZICHT. k Op het Oostelijk front zijn de laatste weken zóó belangrijke slagen gevallen, dat men van Dultsche zijde met trots heeft kunnen ver klaren, dat de Sovjet-macht voor goed ls gebroken en nooit meer zal opstaan. Terwijl dit geschreven wordt, heeft het aantal gevangenen de drie millloen reeds ver overschreden. En wat nog van meer belang is: de drie voornaamste krachtbronnen van het Rjjk van Stalin zullen of reeds In Dultsche handen zijn of op het punt staan in Dultsche handen te vallen. Het zijn 1) da ijzermijnen van Klroi-jow ln den DDjepr-boog, reeds ln Dult sche handen; 2) het uitgestrekte kolenbekken van de Donetz, waar de vereenlgde legers thans binnenrukken; 3) het kolengebied ten zuiden van Moskou, dat de Dultschers op het punt staan te bezetten. Daarnaast is het belangrijke in dustriecentrum ln en rondom Le ningrad sedert 8 Sept. van het overige Sovjet-Rusland afgesloten en daardoor eveneens uitgeschakeld Tevens hebben de Dultsche legers de dichtst bevolkte en vruchtbaarste gebieden bezet, waarvan Hitler be weerde, dat zij ln staat zouden zijn de geheele wereld van voedsel te voorzien. De latere gewone en extra berich ten van het oppercommando der Dultsche Weermacht hebben dit alles al weer nader bevestigd en ve/stevlgd. Zoo werd de definitieve vernieti ging gemeld van de ingesloten strijd krachten bij Wjasma en de verdere ontbinding van de omsingelde vijan den rondom Brjansk. Het aantal gevangenen in dezen dubbelen slag heeft de 500,000 reeds overschreden. Verder wordt o.m. gemeld, dat zware Dultsche artillerie de militai re en lndü9trieele installaties vac Leningrad bestookt, alsook schepen in de havenen op de reede van Leningrad en bij Kroonstad. Bij hun uitvalspogingen uit Leningrad lijden de Sovjets zware materieele en bloedige verliezen. Stalin's macht gebroken De macht van S'.alUr ls gebroken en daarmee begint een nieuw hoofd stuk van dezen geweldigen Btrijd. Het zijn niet alleen de Dultsche berichten en beschouwingen, welke dit met zekerheid vaststellen. Zoo wordt b.v. in Turksche politieke kringen de militaire positie van de Sovjet-Unie als hoogst 'ongunstig beschouwd. Men noemt de huidige Dultsche operaties beslissend en acht het ook uitgesloten, dat de Sovjets zich nog kunnen herstellen van de hun toe gebrachte zware nederlagen. Men herinnert hier voorts aan de uitspraak van Trotsky, die indertijd eens beweerd heeft: „de wereld wordt gebolsjewl- seerd, of het bolsjewisme gaat ln Rusland ten onder." Die woorden, zoo zegt men thans, staan op het punt ln vervulling te gaan en Trotsky blijkt een profeti- schen blik te hebben gehad. En de Britsche minister Lord Beaverbrook zei Zondag in een ra dlo-rede o.m.„de bolsjewistische legers bevinden zich thans In het grootste gevaar. De doodstrijd van de Sovjet-Unie Is hartverscheurend.' Hoever de Dultsche legermacht nu nog verder op zal rukkoD, Is van minder belang, nu zoowel Leningrad als Moskou, als Odessa, KIew en Charkow in de macht der centrals mogendheden liggeD. De blokkade maatregelen van Engeland worden thans tot een slag ln de lucht, geleidelijk, het spreekt vsnzelf, omdat er tijd voor noodlg zal zijn om het grondig verwoeste gebied weer aan de voeding van mensch en dier dienstbaar te ma. ken. Lichtpunt voor Europa. Doch men kan er op aaD, dat de bekende Dultsche organisatie-geest ln staat zal zijn ln heel korten tyd alle nieuwe gebieden dienstbaar te maken voor het geval de oorlog nog lang mocht duren. Voor de bewoners van Europa ls dit een lichtpunt. Wij Immers mogen ln dezen tijd van be perkingen verwachten, dat binnen af- zlenbaren tijd geen gevaar meer zal bestaan voor voedselgebrek. Wij we ten heel best, dat deze gunstige Invloed nog wel Diet merkbaar zal zijn gedurende dezen winter of het volgende voorjaar, doch ln het daarop volgende oogstjaar rekenen wij toch reeds op een merkbare verbetering ln onze voedselpositie. Herrijzing van 't Oekraïn- sche rijk. Duitschland zal dus een nieuwe grens door Sovjet-Rusland trekken; een oorlogsgrena natuurlijk doch het ligt voor de hand, dat het Oekraïn- sche Rijk, dat thans vrijwel geheel van roode horden is gezuiverd, zal herrijzen met Ktew tot hoofdstad. Het is ongeveer 13 maal zoo groot als Nederland en telt circa 34 mil lloen inwoners; yt van den bodem dient voor den landbouw, en tarwe en mals zijn er de voornaamste gewassen. Geruchten Verder loopen er geruchten, dat Roosevelt bezig is met den eersten dictator van Rusland, ca den val van de Czarenregeering nl. Kerenski, te onderhandelen over het Instellen eener nieuwe regeering. Stalin's heerschappij zou wankel staan, eD hijzelf reeds uit de hoofdstad Mos kou zijn vertrokken. Ook duiken er geruchten op, dat onder leiding van Duitschland 'n nieuwe Nationale regeering zou worden gevormd, doch het centrum van de Dultsche diplomatie, de WUhelmstrasse, ontkent hiervan iets te weten. Het lJgt natuurlijk voor de hand, dat de menschen gaan fantaseeren over 't toekomstige regiem van dit uitgestrekte land, ook al omdat het twintig jaar lang als een donkere wolk over Europa heeft gehangen. Van alles kan gebeuren Vrij zeker ls evenwel, dat ln 't Oosten de krijgsoperaties in grooten stijl spoedig zullen ophouden. Hetls mogelijk, dat, er hier of daar nog wat wordt nagevochten, maar krijgs tochten op groote schaal zullen allicht niet meer plaats hebben. Waarvoor ook Het resteerende Sovjet-gebied la voorloopig van wel. nlg belang. Misschien dat Zuidelijk Rusland, waar het klimaat milder is, nog gelegenheid biedt voor groot- acheepsche ondernemingen, doch over het geheel genomen verwachten wij, dat het overgroote deel der verbon den legers naar mildere oorden op vacantle zal gaan. Een betrekkelijk geriDge leger macht lijkt voldoende om het deel van de Sovjet-horden, dat cog over ls In bedwang te houden. Trouwens ln bet land, dat onaf gebroken 37, maand lang gebeukt ls door het beste leger dat er be staat en zoo ontzaggelijke verliezen leed aan gevangeoen, dooden, ge wonden en materiaal, kan van alles gebeuren. Achter bet Rijk van Stalln kan voorloopig een punt gezet worden. Het zal ln het Oosten nog wat blijven narommelen, maar veel bij zonders zal het Oostelijk front voor loopig niet meer opleveren. Een terugblik We krijgen dus weer tijd en ge legenheid om het wereldgebeuren ln breeder verband te zien. Zoo viel onze aandacht bjj het doorbladeren van vroegere opstellen op de bespre king van de aanleiding van de lawine van gebeurtenissen, die sedert 1 Sept. 1939 ons werelddeel hebben over stelpt. We weten het alleD, maar zijn het allicht vergeten. De aanleiding was Polen, dat niet wilde Ingaan op 'n rechtvaardige herziening zijner gren zen. Het werd gesteund met bergen van beloften door Eogeland en Amerika en ving den ongelukkigen strijd aan mst het Dultsche Rpk. Engeland verklaarde den oorlog om de onafhankelijkheid van 't Polen van vóór 1 Sept. 1939 te herstellen. Dc Britsche rol Sedertdien hebben we meegemaakt hoe Sovjet-Rusland de helft van het Poolsche Rijk ln bezit nam, zonder dat datzelfde Sovjet-Rusland door Engeland den oorlog werd aange daan. Sedert hebban we ook meege maakt hoe datzelfde land het kleine Finland aanviel, zonder dat Eogeland een vin verroerde, meegemaakt ook, hoe de Russische beer de Baltlscbe staten. LltaueD, Letland en Estland van de kaart wegveegde en Bessara- b'ë aan Roemenië ontnam zonder dat de strijder voor de onafhanke lijkheid der kleine staten, volgens zijn zeggen, (Engeland) ln beweging kwam. En ten slotte, om het In de wereld geschiedenis toch maar goed vast te leggen, hoever de Britsche onwaar achtigheid gaat, verbindt datzelfde Engeland zich met hetzelfde Sovjet- Rusland dat drie kleine staten ge heel opslokte en van twee groote stukken wegroofde, en blijft niette min onvervaard uitbazuinen, dat het strijd voert voor de vrijheid der kleine volken. Als het nu maar zei, dat het streed voor het voortbestaan van zijn eigen rijk en zijn eigen wereld heerschappij, en dat alle middelen goed zijn, als ze Duitschland maar schade kunnen toebrengen, dan zou dat nog te verdragen zijn, maar blijven volhouden dat het strijdt voor de vrijheid van kleine volkeren, ter wijl het een bondgenootschap sluit met Stalln, ls de onwaarachtigheid ten top gedreven. De strijd gaat slechts tusschen Engeland en Amerika eenerzijds, Duitschland, Italië en zijn bondge- nooten, thans vrijwel geheel Europa, anderzijds, en schijnt niet te zullen kunnen eindigen vóór dqn ondergang van een der tegenstanders. Alle Copie hierop betrekking hebben de, moet Dinsdag avond in ons bezit zijn. VALK-REVUE Z'indag j.l. was het eerste elftal op bezoek bij Wittenhorst en boekten daar een magere 4—3 overwinning. De eerste helft van dezen wedstrijd werd door de Valken Biecht gespeeld wat hun dan ook een 2—0 achter stand opleverde. Na de rust waren zij stukken beter en liepen dan ook spoedig den ach terstand In en namen een 4—2 voor sprong waarmee de wedstrijd ge wonnen werd. Morgen krijgen zij Boxmeer I op de thee, een oude bekende dus. Het zal oppassen zjjn want Boxmeerheeft weer vele oude krachten terug. Vooruit Valken, probeer eens het zelfde spel te spelen als veertien dagen geleden ln den derby. Met datzelfde tempo en enthousiasme kunnen jullie dezen strijd tot eeD succesvol einde brengen. De Valk II—RKLVV I werd j.L Zondag afgelast. Morgen maakt het tweede elftal een uitstapje naar Well, om aldaar de gaBt te zijn van W.V.C, I Zoo zachtjes aan weten wij wat het tweede e<ftal van plan is en wij rekenen dus op een overwinning. Het derde elftal had verleden Zon dag Servatlus III op bezoek. Een verdiende 4—2 overwinning was hier van het resultaat. Morgen moet het derde een be zoek gaan brengen aan Leunen I. We hopen, dat ln Leunen de wed strijden nu eens doorgang zullen vinden en dat de Valken met een overwinning huiswaarts zullen keren. Het vierde elftal ontvaogt Oostrum II en zal de puntjes aan de gasten moeten afstaan. Of zijn de jongste Valken van plan hun eerste over winning te bevechten Veel succes Valken SERVATIUS - OMROEP 't Zag er voor Servatlus Zondag j.l. niet rooskleurig uit toen ze met in vallers voor mldvoor en spil met de rust een 0—1 achterstand. Vooral de voorhoede bracht er voor de rust niet veel van terecht. Men was lang niet doortastend genoeg. Toen men na de rust een wijziging ln de voorhoede had aangebracht, ging 't stukken beter. Het tempo dat voor de rust loch ook niet erg langzaam was, werd flink opgevoerd en met succes, want al spoedig Jag de gelijkmaker ln de touwen. Gennep werd finaal overspeeld en toen de rechtsbinnen een voorzet van den linksback be nutte, toen was 't met Gennep ge daan. Op het Bpel van Serv. konden ze geen vat meer krijgeD, terwijl de verdediging niet te passeeren was. Toch komt komt Gennep de eer toe, het eerste doelpunt tegen Serv. te hebben gescoord Een enkel tegen- punt in vior wedstrijden spreekt voor zichzelf. De liDksbulten die na de rust op da mldvoor plaats opereerde, het genoegen met een gewaagde kop bal de stand op 31 te brengen. Zondag a.s. gaat de reis naar Pan - nlngen. Deze club werd Zondsg j 1. met 9—2 het slachtoffer der V.V.V.- reserves, Als Serv. nu dezen legen- stander maar eens nlot onderschat (want dit gevaar Is grootj dan eD dan alleen kan er gewonnen worden. Als er met hetzelfde vuur en tempo gespeeld wordt als Zondag j.L oa de rust, dan zal de uitslag niet twij felachtig zijn. Serv. H dat door omstandigheden maar niet op volle kracht kan uit komen moest met 42 1d Swo'gen de vlag strijken. Zal Zondag as. de de kentering komen, als B.V.V. op bezoek komt We hopen 't van harte Maar aan moet er gewerkt worden, van hat begin tot het einde. Vooruit jongens, Uw supporters wachten op Uw eerste overwinning. De wedstrijd begint om 2 uur. Serv. 3 bij de Valk 3 op bezoek, leed haar tweede nederlaag na aan vankelijk met 2—0 te hebben voor gestaan. Hoe is 't mogelijk? Deze uttslag hadden we beslist niet ver wacht. Zondag a.s. komt Erica op bezoek, 't Zal voor Serv. geen gemakkelijke opgave zijn. We wachten af. De wedstrijd begint om 2.30 uur. Serv. 4 dat Zondag vrij was, ont vangt om 12 20 uur D.I.S. 2. Na een spannende wedstrijd kan de thuisclub hier een overwinning behalen. Serv. 5 speelde een zeer goede wed strijd tegen het robuste Ysselsteyn. Met de rust hadden ze zelfs met 32 de leldiDg, Ysselsteyn won tenslotte met 5—3. Serv. 5 peddelt a.s. Zondag naar Meraelo om het sterke Meraelona party te geven. Natuuriyk trekt de jongste Serv.-sprult hier aan het kortste eind. D.I.S.-nieuws. Het heeft D.I S. niet meegezeten ln den wedstryd tegen B.V.V. Hoewel ze byna den geheelen tyd ln de meer derheid waren, moesten ze toch met 2—0 de punten aan de gasten laten. B.V.V. speelde met een sterk ver dedigende halfllnie en de D.I.S. aan vallen kregen weinig gelegenheid om eens een schot te lossen. De weinige keeren dat al eens geschoten werd, was er steeds weer een BV,V.-be9n of hoofd of de goed spelende doel man die reddlDg brachten. B.V.V. nam een kwartier na het begin de leiding met een goeden kopbal en stelde vpf minuten voor het einde de overwinning veilig, door een doelpunt van de linksbuiten. Morgen gaat D.I.S. naarWanssum om de club van dien naam ln eigen huls te bekampen. Uit de tot nog toe behaalde resultaten kan men afleiden, dat Wanesum favoriet ls voor de eerste plaats. Er wacht de groen, witten dus een zware taak. Als ze echter goed hun best doen en het spel goed open houden ls er misschien toch wel een kanBje. Mogelpk Is vrouwe Fortuna hen dit keer gunsti ger gezind. Het tweede elftal begint de com petitie met een ultwedstryd tegen Servatlus 4 en zal ook flink moeten aanpakken willen ze succes hebbeD. PATER ANACLETUS NIELEN O.F.M. In het Franciscanerklooster alhier ls ln den nacht van Zaterdag op Zondag plotseling overleden do Zeer Eerw. Pater Anacletus Nielen O F.M. Pater Nlelan werd 21 Augustus 1876 te Haarlen geboren, trad 3 Oct. 1893 ln de orde der Franciscanen en werd 19 Maart 1900 priester gewyd. Weldra werd pater Nielen verbonden ais leeraar aan het Gymnasium der Franciscanen te Venray, waar hp, ln dezen tyd wetenschappelijk gevormd door Dr. Moller z.g., met liefde het hem toevertrouwde vak, Nederland sche taal en Letterkunde, doceerde. Algemeene waardeering groeide steeds meer voor zp'n fyngestlieerde pen en welsprekend woord. By menige gelegenheid werd Pater Nielen dan ook aangezocht voor een herdenkingsartikel of feestrede. Toen in de twintiger jaren de joDge Jeugdbeweging ln Venray een krachtige en stoere werkkracht vroeg, werd een beroep gedaan op Pater Nielen. Met laaiend enthou siasme heeft hp toen aanstonds zpn nieuwe levenstaak aanvaard, en ingewijden erkennen het dankbaar ook volbracht. Van zyn leermees ter Moller had Pater Nielen een heeriyke levensgave meegekregen gryze haren mochten geen reden worden, om een conservatieve levens opvatting te krpgen zonnige mo derniteit zou Pater Nielen bpblpveD tot zpn dood toeHy begreep een jongensziel zoo volkomen besefte, waar eeh vitale en gespierde jonge man aanspraak op mocht makeD en... pakte aan! Hp werd do s'uwer van verschillende jeugdorganlea'lep, waaraan hp desnoods „slechts" ver bonden was als gee3telpk adviseur, doch welker geest hp alle stempelde op zyn eigen karakteristieke wyze. De gymnastiekclub „St. Chrlstoffel", a'om bekend om den in de vereenl- ging heerschenden goeden geest, oogstte niet alleen lauweren in het L'mburgscho diocees, doch zelfs over provincie- en landsgrenzen. De Sport club „De Valk" behield zpn steunen de sympathie. Het patronaat, de Venraysche jeugdcentrale, bleef hp al organl- seerend voortdurend aanpassen aan veranderde tpdsomstandighedenhet oude patronaatswezen voldeed den modernen Nielen niet, hp zocht, naar met Idealen bezielde jeugdleiders, richtte een eigen patronaatsfanfare op, stichtte een handelsavondschool, welke tot op heden een zegen voor Venray ls, begon met ontwikkellDgs- avonden en wa3 op velerlei gebied ln zyn geliefd „Rooy" werkzaam. Gaarne herdenken wp hier ook zpn werkzaamheid op cultureel gebied, o a. kunsttentoonstellingen en kunst avonden. Sterk stimuleerde hp het Venraysche tooneel, en wist met enorm succes de geschiedenis van Venray ln „Do Brand van Rooy" op de planken te brengen. Ook een uitvoering van het Antoniusorolorium van pater Dr. El. Brunlng onder leiding van den componist kwam onder zyn algemeene leiding ln zpn patronaat tot Btand. En.,, van hoe- vele bedevaarten en congressen was hp de organisator Inmiddels had de groo'e Venray sche Derde Orde met haar ongeveer 700 leden ook haar Directoraat aan geboden aan Pater Nielen. Met prlesteriyken yver en zorg heeft hp steeds deze vereentglng geleld, en haar zelfs venykt met een jeugd- afdeellngde Derde Orde voor Jongelieden. Op het laatst van zpn werkperiode bouwde Pater NleleD zpn geheele patronaatsorganisatie om ln „Jonge Wachten" etc. Een erkenning van zpn verdiensten was het, toen hy op vereerende uitnoo- diglng een spreekbeurt over de modere jeugdbeweging mocht houden voor den KR,O., waarvoor bp nog verschillende malen van den kansel een gewyde rede zou houden o.a. toen de Franclscaansche Zangschola een mlsultzending te verzorgen kreeg. „Natuuriyk" was het In zyn pa tronaat, dat Pater Nielen enkele jaren geleden zyn stoere werkkracht zag knakken. Hp had teveel van zichzelf gevraagd zyn overheid, waarover hp steeds zoo klnderlpk eerbiedig sprak, oordeelde het beter, hem over te plaatsenMaastricht werd zpn nieuwe verblpfplaats, en daar voelde hp zich gauw weer sterk genoeg, om de jeugdbeweging te lelden. Zpn gezondheidstoestand verbeterde zelfs dusdanig, dat zpn oversten hem durfden over te plaat sen naar de Huskenskolonle te Heer len, waar bp het klaar speelde een goedwerkende jeugdorganisatie in het leven te hoepen. Maar... de levenslustige natuur hield zich voor het oog sterker dan ze was: „men" had een te hoogen dunk over zpn lichaamssterkte, en voor de tweede maal wierp een hartaanval hem op het ziekbed. Een welverdiend emeri taat gaven zpn Oversten hem na zyn herstelin Augustus 1940 kwam Pater Nielen naar Venray, om er zpn ouden dag door te brengen. Sprankelende preeken kwamen nóg 'n enkele maal van den kansel. Strompelend, met Bchuln-genegen hoofd knikte hy ln Venray's straten nog meDlgmaal zpn Venraysche kinderen toe, vele plannen koesterde hy nog voor de toekomst... Zondag 12 October kreeg hy eeD laatsten hartaanval, die hem ten doode riep. Wp zullen Pater Nielen ln Venray missen, doch wp zullen hem dank baar herdenken om zyn vele werk, dat hp in het belang der Venray sche gemeenschap verrichtte. Pater Nielen ruste ln vrede! Provinciaal Nieuws. VENRAY, 18 Oct. 1941 De Burgemeester van VENRAY brengt ter kennis van belanghebben den, dat iDg&ande 15 October 1941 wederom bp het verschaffen van kwartier door particulieren (niet door hotel- en pensionhouders) aan de kwartiergevers een bedrag van f 0 30 per dag en per kamer kan worden vergoed, wanneer het kwar tier verwarmd ter beschikking wordt gesteld. Belanghebbenden dienen er goede nota van te nemen, dat op de in kwartieringsbiljetten ook uitdruk- kelpk moet vermeld staan, dat het kwartier verwarmd ter beschikking is gesteld, daar anders de toeslag niet kan worden toegekend. Venray, 11 October 1941. De Burgemeester van Venray, A. H. M. JANSSEN BEKENDMAKING De Burgemeester der gemeente Venray brengt ter kennis van tooneelvereenlglngen en andere be langhebbenden, dat aanvragen voor het verkrpgen van een vergunning voor het geven van tooneelvoorstel- lingen, revue, operette, variété, cabaret etc. tydlg minstens 14 dagen vóór de voorstelling bp hem moeten worden lDgedlend. De aanvraag moet o.a. de navol gende gegevens bevatten a) den naam van het gezelschap of vereeniglcg, met vermelding van den naam en het adres van den zakelpken of artlstieken leider b) den datum, de plaats en de zaal, waar de opvoering zal plaats hebben c) den titel van het op te voeren stuk en den naam van den schrpver zoomede vandeneventueele vertaler; d) of de voorstelling voor reke ning van het gezelschap of de ver eeniglcg geschiedt dan wel plaats vindt voor rekening van een andere V6reanlglng of groep. In het laatste geval wordt tevens opgave van den naam dier vereenlglDg of groep en het adres van den secretaris ver langd. Verd9r dient by de aanvrage tevens te worden overgelegd hetzp beschel-, den, waaruit bJp'kt dat het op te voeren stuk of voordracht reeds aan het Departement van Volksvoor lichting en Kunsten ter Inzage werd toegezonden en aldaar beoordeeld is, hetzp een exemplaar van de op te voeren stukken, voordrachten, lied jes, etc., Belanghebbenden worden verzocht zich aan het bovenstaande strikt te houden, aangezien eeDe te late en/of onvolledige indiening ernstige ver traging ln de verkrpglng eener ver gunning kan tengevolge hebben. Venray, den 15 October 1941 De Burgemeester voornoemd A. H. M. JANSSEN Gemengd Koor Polihymnia. Maandagavond hield Venraysch Gem. Koor Polihymnia, onder leiding van den Voorzitter H. Janssen, een algemeene vergadering, ter bespre king van voortzetting der zang- repetltles. De dames waren In groot getal aanwezig en hoewel de heeren min der waren, kon na een korte bespre king beBloten worden om een begin te maken, en zal Dinsdag ar. de eerste repetitie aanvangen. Tevens werd besloten nieuwe leden en dona teurs te winnen en alle moeite te doeD, om nog met Kerstmis een uit voering te geven. De heele vergadering werd ln zeer

Peel en Maas | 1941 | | pagina 1