•Weekblad voor VENRAY, HORST en Omstreken. Alleen Boter „VENRAY" boter Buitenland. Luchtbescherming Van de Sport velden Binnenland. ïaterdag 11 October 1941 Twee en Zestigste Jaargang No 41 ogen roeide kotef nlooa. it 5. feel en maas is reer fijne boter ADVERTENTIEPRIJS1—8 regels 64 cent, 8 ct, per regel, bij contract groote reductie. UITGAVE Fa. van den MUNCKHOF VENRAY Tel. 512 Grootestraat 28 Giro 150652 ABONNEMENTSPRIJS: voor Venray 70 ct. buiten Venray 80 ct. per kwartaal. Afz. no. 6 ct. Verantwoordelijk hoofdredacteur W. P. A. v. d. Munckhof, Venray OVERZICHT. DE BETEEKENIS VAN HITLER'S REDE. Het was geruim011 1 öd geleden, da? de F^href <ot bet Duit,cho volk rlcbtte en tusschen de vorige rede en deze ligt de veldtocht tegen Sovjet-Rusland. En hierover sprak hij deze gedenk waardige woorden: „Wij hebben ons niet vergist van de"juistheid der plannen; wfl hebben ons ook niet vergist tn de eenlge historische dapperheid der Dultsche soldaten; Wij hebben ons ook Diet vergist In kwaliteit van onze wapeneD. Wij hebben ons niet vergist In de vlotte afwikkeling van onze g»heele orga nisatie over de reusach'ige daarach ter liggende ruimten en evenmin hebben wjj ons vergist in het Dult sche vaderland. Maar wel hebben wij ons ln iets vergist: wij hadden er geen denkbeeld vaD, hoe reusachtig de voorbereidin gen van dezen tegenstander tegeD Dultschland en Europa waren en hoe ontzaglik groot het gevaar was en hoe wij dit ditmaal op een haar na ontkomen zijn. Niet alleen aan de vernietiging van Dultschland, maar aan die van geheel Europa. En daarop „Ik spreek dat eerst heden uit, omdat lk heden zeggen mag, dat deze tegenstander reeds gebroken ls en nooit weer tal-opstaan." Dit zijn veelzeggende woorden; ze beduiden niet minder dan het einde van de eenlge macht op het vaste land van Europa, die zich als gelijk waardig tegeaover Dultschland zou hebben kunnen stellen. En ze beteekenen dus ook, dat van nu af aan Dultschland de onbe streden leiding van het vasteland van Europa voor zich zal opelschen. Hieraan herinnerde Hitler ook nog ln een ander deel van zijn rede, toen hij zei: „Ik weet, dat er thana green tegen stander moer is, die wij niet met de voorradige munitie op de knieën zouden kunnen dwingen en wanneer gij hoort van mlllloenen sommee dan, mijne volksgenooten, herinnert u dan, wat lk thans zeg Ten eerste wij stellen ln dienst van dezen strijd ook een heel con tinent. Ten tweede: wij spreken niet van kapitaal, maar van arbeidskrachten deze arbeidskracht Btellen wij voor honderd procent ln dezen dienst. En ten derde, wanneer wij er niet over spreken, dan beteekent dat nog niet, dat wij niets doen." En daarna vervolgde de Führer op sarcastlschen toon: „Ik weet heel precies, dat de an deren alles beter kunDen dan wij. Zij bouwen tanks, die onoverwin nelijk zijn; zij zijn sneller dan de onze; zij hebben betere kanonnen dan de onze, sterker gepantserd dan de onze en zij hebben heelemaal geen benzlDe meer Doodig, want ln den strijd hebben wij ze neergeschoten". Hitler gaf ook den strijd ln het Oosten ln enkele getallen weer door te zeggen: „Het aantal gevangenen ls thans gestegen tot rond 21/, milltoen Rus sen. Het aantal buitgemaakte of vernietigde, maar bij ons aanwezige stukken geschut bedraagt reeds nu 22000. Het aantal vernielde of buitge maakte. dus in onze handen zijnde tanks, bedraagt ruim 18000 en de neergeschoten vliegtuigen ruim 14500 En daarachter ligt nu een gebied door ons bezet, dat tweemaal zoo groot ls als het Dultsche rijk was, toen lk ln 1933 de leiding kreeg, of dat viermaal zoo groot ls als Enge land. Ook keerde hij zich tegen de on waarachtigheid van den Engelschen berichtendienst door zeer ter snede op te merken: „Volgens de Engelsche lezing heb ben wij In het Oosten sedert drie maanden de eene nederlaag na de andere geleden. Maar wjj staan ten Oosten van Smolensk, wij staan voor Leningrad en wij staan aan de Zwarte Zee, Wi) staan voor de Krlm en het zijn niet de Russen, die aan den Rijn staan". (En daarop steeg een alge meen gelach op). En sprekende over het werk dat gedaan wordt om het enorme gebied, dat reeds bezet werd, te organlsee- ren en om onze lezers duidelijk te maken, dat thans geen veldtochten meer gemaakt worden als ten tijde van Napoleon, verklaarde Hitler: ..En wat achter dit front gepres teerd wordt ls even geweldig. Ruim 25000 kilometer Russische spoorlijnen *l)o weer ln bedrijf. Ruim 15000kilo meter Russische spoorlijnen zijn weer °P Dultsche spoorbreedte gebracht (zooals men weet wijkt de breedte der spoorbanen van het Russische spoorwegnet af van die van het overige Europa) en achter dit front wordt reeds het nieuwe bestuur op gebouwd, dat er zorg voor dragen zal, dat heel deze reusachtige ge bieden, wanDeer de oorlog lang duurt, voor het Dultsche vaderland en de met ons verbondenen nuttig zal zijn. En hun nut zal oDtzagljjk zijn en niemand moet eraan twijfelen, dat wil het weten te organlseereD. Hiermee is het Dultsche program voor de eerstvolgende jaren vastge legd en hier wordt voorgoed een einde gemaakt aan de Engelsche poging om Europa tenslotte nog door den honger naar zijn hand te zetten. Ten slotte sprak de Führer woor den van de grootste erkentelijkheid tot den Duitschen soldaat, die een zoo tot de tanden gewapenden tegenstander heeft weten neer te slaan Hij zei „Ik heb geen woorden om hun recht te doen wedervaren, wat zij aan moed en dapperheid voortdurend volbrengen aan inspaDnlDg, kan men zich Diet voorstellen. Zij zijn allen gelijk. Boven alles echter staat met zijn prestatie nog de Dultsche infan terist. Wjj hebben daar divisies, die sedert het voorjaar ruim 2500 tot 3000 kilometer te voet hebben afge legd. Wanneer men van bllksem- oorlog spreekt, verdienen deze sol daten het, dat men hun verrichtin gen bliksemsnel noemt. En toen doelende op de Engelsche terugtochten, vervolgde de Führer: „Er bestaan nog slechts een paar historische bliksemsnelle terugtoch ten, die hun actie ln snelheid heb ben overtroffen. Het betrof hier echter niet zoo groote afstanden, omdat men zich van den aanvang af, steeds iets dichter bij de kust hield. Ik wil daarmede niet den tegenstander verraden lk wil alleen den Duitschen soldaat de rechtvaar digheid ten deel laten vallen, die hem toekomt. Hij heeft onovertref bare prestaties geleverd." o— Eq ten slotte nog eene merkwaar dige passage, waarin Hitler herlD- nerde aan z'n bemlddellngsaanbod aan Polen vóór 1 Sept. 1939 Sedert dien datum heeft Dultsch land Polen onder den voet geloopen, Noorwegen, Denemarken, Nederland, België en half Frankrijk bezet en daarna nog den Balkan met Inbegrip van Kreta en bedenkende dat dit alles niet gebeurd zou zijn, Indien Polen de bemiddeling op aanstoken van Engeland en Amerika niet had afgewezen, zelde de Führer nog: „Dat was nog ln den tijd, toen Engeland nog niet over de heele wereld om hulp bedelde, maar nog aan leder grootmoedig zijn hulp be loofde. Ik heb juist toen tegenover Polen voorstellen gedaan, waarvan lk thans, nu de gebeurtenissen tegen onzen wil 1d, een anderen loop hebben ge nomen, waarlijk zeggen moet„Dat was toch de almachtige Voorzienig heid, die toentertijd verhinderd heeft, dat dit aanbod van mij werd aange nomen". Daaruit mag men de gevolgtrek king maken, dat Dultschland met trots terugziet op de onafwendbare afwikkeling der gebeurtenissen, die hebben gevoerd tot de toestand, zooals bij nu ls, en met vertrouwen de toekomst tegemoet treedt. Over vrede geen woord, omdat Hitler tot de overtuiging ls geko- men, dat Churchill en zijn aanhang geen vrede willen en dat slechts een volkomen duidelijke beslissing en wel een beslissing van wereldhisto rische beteekenls voor de eerste honderd jaar, bevochten kan worden. Overval op Afghanistan te wachten 1 Volgens uit Turkse ontvangen be richten zou de druk die de Engel schen en Sovjets op de Afghaansche regeering uitoefenen steeds grooter worden. Opnieuw dient de zooge naamde „gevaarlijke werkzaamheid" van burgers der asmogendheden als voorwendsel. Men gelooft reeds aan een overval op Afghanistan, gelijk aan die op Iran. De Turksche omroep maakt mel ding van een gemeenschappelijke Sovjet-Eogelsche nota aan de Af ghaansche regeering, waarin bezwa ren worden gemaakt tegen aanwe zlgheld van Duitschers in Afghani stan, en legt er de nadruk op, dat de nota gelijkt op die, welke vroeger aan Iran werd overhandigd. Nader wordt gemeld, dat de nota, die zich keert tegen de aanwezig heid van Duitschers, bestudeerd wordt door de Afghaansche regee ring. Sovjet-luchtmacht afgedaan Als een bewijs voor de gebroken kracht der Russische luchtmacht mag wel genoemd worden het feit, dat sedert 32 dagen de bolsjewisten geen luchtaanvallen op Dultsch ge bied hebben gedaan. De laatste prestatie dateert reeds van 5 Sept., toen twee toestellen de Dultsche hoofdstad aanvielen en er een reeds werd afgeschoten alvorens er bom men waren geworpen. Het feit, dat de bolsjewisten geen pogingen meer doen om Dultsch gebied aan te vallen heeft twee redenen. Na het verlies van 14.500 vliegtuigen hebben de Sovjets de nog voorhanden zijnde toestellen dringend noodlg voor den strijd aan het front en bovendien maken de toenemende successen en terrein winst der Dultsche troepen lucht aanvallen op Dultsch gebied aan zienlijk moeilijker. Electrificatie Duitsche Spoorwegen. Naar wordt medegedeeld zullende verbindingen tusschen de verschil lende Duitsche groote steden zooveel mogelijk electrlsch worden gemaakt. Het kan zeer wel mogelijk zijn de afstand van Berlijn naar München ln drie en een half uur af te leggen met zes stopplaatsen erbij Inbegre pen. Hiertoe zal 't noodlg zijn een locomotief te gebruiken, die een snel heid van 240 km. In het uur bereik' Behalve de groote besparlDg aan kolen ls de zekerheid, zindelijkheid en de snelheid van het verkeer bij het electrlsch bedrijf veel grooteren de handel zal er grootere voordeelen bij hebben. Het ls reeds gebleken, dat op de bestaande lijnen het elec trlsch verkeer zonder groote moei lijkheden kan worden uitgevoerd. LICHTRECLAMES. Het ls toege staan, dat llchtreclame's, hetzij voor onderhoud, hetzij voor reparatie, ont staan door llclre beschadigingen ge durende korte oogenbllkken, enkele minuten mogen proefbranden tus schen 11 en 13 uur. LICHTBAKKEN. Nu de avonden langer worden, maak lk nogmaals bekend, dat winkels, café's, bioscopen gebruik mogen maken van lichtbak ken met beperkte UchtultstraliDg ter aankondiging van de verkoop van waarden of voorstellingen. Over het algemeen zal er hier ln ons dorp evenals het vorige jaar geen behoefle aan zijn. Inlichtingen aangaande bouw en verdere voorschriften wor den door het hoofd der LB.D. ver strekt. IDENTITEITSBEWIJZEN. Tot nu toe hebben alle leden van de LB.D., welke voor den dienst tusschen 12 en 4 uur zich in de openlucht moes ten bevinden hun aanstelling bij de L.B.D. voorzien van gemeentestempel als leglmitatlebewijs, naast persoons bewijs of van foto voorziens stam kaart mceten gebruiken. De aanstel lingen blijven behouden, maar verval len als leglmitatlebewijs voor de ver boden uren. Voor alle diensten in het geheele land ls een eenvoudig LB leglmitatlebewijs Ingevoerd. Daar bij uitreiking hiervan het persoonsbewijs moet worden overgelegd, zal over eenlgen tijd, Indien de uitreiking der persoonsbewijzen ls geëindigd, hier mee aangevangen worden. Nadere aankondiging verschijnt in Peel en Maas. VERDUISTERING. Deze ls nog be slist onvoldoende vooral op de kerk dorpen. Het ls zeker eerst noodlg, dat er een reeks processen vallen, voor de menechen wijzer worden. Ik vestig nogmaals de aandacht op de kleine brochure van de inspectie der L B. betreffende: „Aanwijzingen ten behoeve der Zelfbescherming". Dit kleine boekje behandelt alleen de verduistering, maar dan ook zeer volledig. Allerlei nuttige wenken wor den gegeven ten aanzien van kleine en groote hulzen, boven en beneden woningen, kantoren, werkplaatsen, fabrieken, openbare gebouwen enz. Dit boekje ls niet In den handel, u kunt het echter bestellen bij het Hfd. der L B D. De kosten ervan bedrageD vijf cent, wat voor al die raadgevin gen werkelijk al een heel lage verre- kerlDgspremle ls tegen proces, of mogelijk nog onaangenamere gevol- gen. Zou onverhoopt de verduistering niet gaan voldoen aau de gestelde elschen, dan kon de Dultsche over heid wel eens hardhandiger ingrijpen dan u Hef ls. Hfd. LB.D. A. BUWALDA. Alle Cople hierop betrekking hebben de, moet Dinsdag avond in ons bezit zijn. SERVATIUS - OMROEP In een meer spannende dan fraaie wedstrijd werden de puntjes tusschen de Valk en Serv. broederlijk gedeeld. Met deze uitslag mag vooral Serv., die hiermede iets meer kreeg dan haar toekwam, tevreden zijn. Voor het grootste deel hebben we dit puntje te danken aan het buiten gewoon goede doelmanwerk van WIm Verheden. Hij heeft z'n club voor een nederlaag behoed. In drie wedstrij den wist hij z'n heiligdom maagdelijk te houden. De prestaties van Serv. waren ver beneden haar kunnen. Een club speelt over 't algemeen zoo goed of zoo slecht als haar tegenstander dit toe laat. Tegenover het technisch beslist betere spel van Serv. speelde de Valk een zuiver afbraak-systeem. En met dit systeem hebben de heeren succes gehad. Ook het zeer effectvolle terrein met het te lange gras speelde den gasten, die gewoon zjjn op een korte grasmat te spelen, parten. Eveneens werd het gemis van den spil geducht gevoeld. Zondeg a s. komt Gennep op bezoek. Gemakkelijk zullen 't de Venrayschen niet hebben, vooral nu ze ook hun midvoor (die een onwillige knie heeft opgeloopen in de laatste wedstrijd) zullen moeten mlSBen. Er zal dan ook van het begin af aan alles ln het werk moeten worden gesteld, om deze wedstrijd tot een goed einde te breogeD, want Gennep ls heusch niet voor de poes. Serv. II stelde geducht teleur door op eigen terrein van het vrij zwakke Meterik te verliezen. Serv. speelde zeer slecht en met dergelijk spel verdienden de lui ook niet anders. Met 3—2 legde Meterik beslag op de volle bult. Serv. II moet op bezoek bij Swol- gen. Een zware taak, om deze wed strijd tot een goed einde te brengen, Indien er goed wordt aangepakt, kan er mogelijk iets bereikt worden. Jon gens speelt van het begin tot het einde. En dan wie weet Heel veel succes, Serv. 3 moest ln Sevenum 2 met 1—7 haar meerdere erkennen. Een zeer slechte start. Zondag a s. gaat het derde op be zoek bij de Valk 3 Wederom een derbyWat zal hier de uitslag zijn We zullen afwachteD, doch hopen, dat de wedstrijd een fair verloop moge hebben. Serv. 4 zal haar krachten gaan meten met Leunen 2 Deze wedstrijd moet Serv. kunnen winnen. Serv. 5 ontvaogt Ysselsteyn en zal de puntjes aan de gasten moeten atstaan, of denken de lui er anders over. Deze wedstrijd begint om 1 uur. Servatlus Boys, veel succes VALK-REVUE Ten aanschouwe van een duizend koppig publiek vond jl Zondag den derby De ValkServatlus plaats. De wedstrijd welke van het begin tot het einde spannend was eindigde ln een puntloos gelijk spel. Servatlus startte ln een snel tempo doch de Valk pastte zich dlrekt schitterend aan. Het spel giog razend snel op en neer en om beurten ver keerden belde doelen In gevaar. Een kwartier voor de rust kwam De Valk ln de meerderheid doch kon dit niet ln doelpunten uitdrukken. Na de rust werd weer dadelijk in hoog tempo ingezet en zette Serva tlus enkels goede aanvallen op doch door te kort spel der voorhoede konden de Valk-backs telkens In grijpen. Na ruim een kwartier spelen zetten de Valken een offensief ln hetwelk tot het einde toe duurt. Slechts sporadls komen de Servatlus- lui nog voor het Valk-doel. Vooral de laatste tien minuten wordt den druk op het Servatlus heiligdom sterk. De achterhoede en keper moet daarom dan ook alle zeilen bijzetteD om erger te voorkomen. Hierin wordt zij echter op zichtbare wijze bijgestaan door vrouwe Fortuna. De spanning bleef tot het einde toe maar geen der partijen kon tffct net vindeD. Scheidsrechter de Haardt leidde correct. Morgen gaat De Valk I op bezoek bij Wlttenhorst I en gezien het spel van j 1. Zondag kan dit de eerste overwinDlng worden. Het tweede elftal was op bezoek bij Oo9trum I en boekte daar hun derde overwinning in successie. Mei 5—2. moesten de joDgens van Oos- trum het onderspit delven. Morgen komt L.V.V. I uit Lottum op bezoek. Dit kan de vierde over winning worden. Maar oppassen jongens niet overmoedig worden en niet onderschatten want dat kon wel eens kwade gevolgen hebben. Het derde leed een onverwacht zware nederlaag ln Meerlo. Met 8—2 moesten zij capituleren. Het onvol ledig zijn van dit elftal was hier mede debet aan. Morgen ontvangen zij Servatlus 3 een derby ln het klein dus. Wanneer het derde van de Valk weer com- p'eet ls kan dit weer een overwin nlng worden. De jongste Valken konden het tegen de stoere Merselona-knapen riet bolwerken en verloren met 3—0. Toch dwingt het spel en het enthou siasme van de kleine Valk jea bewon- rlng af. Morgen ls het vierde elftal vrij. H. C. V.-nieuws As, Zondag komt Deuranla I (Deurne) op bezoek voor onze Dames en Heerenafdeellngen. Na een Zon dag rust kunnen de H.C.V.-ers deze twee wedstrijden zonder twijfel winnen. Het samenspel moet nog een beetje meer worden toegepast en de DamesafdeellDg moat nog wat meer naar voren doordringen. Als het spel evengoed gaat als tegen Uno Animo dan kunnen de belde ploegen zeer zeker de twee winst punten ln de wacht slepen voor Venray. H.C.V.-ers bedenk denk dat onze club naar voren moetEn dit kun nen wjj allen bereiken als wij goed samenspelen en op onze qui vive zijn. De wedstrijden beginnen om 2 uur voor de Damesafd. en om 3 30 uur voor de HeerenafdeeliDg. N*V.B. afdeeling Limburg. Dezer dagen vergaderde de kring Horst in „De Oude Llnd" te Horst. Slechts drie vereenlgingen waren af wezig. Aan de vereenlglDgen Ser vatlus, America en de Valk werden diploma's uitgereikt voor behaald kamploensohap in seizoen 19401941 Met algemeene stemmen Werd be sloten ook dit seizoen den uitslagen- dienst te handhaven en zullen de diverse clubs de ultslageD telefonisch doorgeven 's Zondags tuschen 4 30 en 5 30 uur bij den ultslagendlenst telefoon no 23 te Horst. Bjj de rondvraag werd door de vereeniglng Meterik bezwaar ge maakt tegen wedstrijden op den tweeden Zondag van de maand, daar bij de fusie toch het recht van een vrije Zondag werd voorbehouden. Ook andere vereenlgingen waren van het zelfde gevoelen en zal een gezamen lijk schrijven gezonden worden aan den N.V.B. INGEZONDEN. M d R. Verzoeke beleefd onder staande ln Uw blad te plaatsen Bij de collecte voor Winterhulp trof 't mij niet door de gewone col lectanten te worden bezocht, maar door gemeente-arbeiders. Is 't door de fluistercampagne reeds zoover ge. komen, dat er géén of bijna geen meer zijn, die hiervoor nog een per soonlijk offer willen breogeD. Het lijkt wel of hier van een collectief lijdelijk verzet sprake is en als dit zoo Is, wie ls hier dan de dupe van Wel iedereen weet, dat nog vele land- genooten ln nood verkeereD, doch om mede te werken aan 't welslagen van W.H„ waarmee de meest behoeftigen weer eenigszlns kunnen worden ge holpen, ontbreekt alle wil. Eerst fluisterde men: al dit geld gaat toch naar Dultschland. Later: dit geld ls toch alleen voor die leelijke NSB-ers. Toen men moest bekennen, dat dit alles niet zoo was, zei men: lk geef niets aan W.H„ want zij, die 't het meest noodlg hebben, krijgen 't toch niet en de schuld werd bij voorbaat ln de schoenen der NSB-ers gescho ven. En zij, die wisten, dat de NSB als 't waar ls, dat er niet eerlijk werd verdeeld, hier geen schuld had, deden geen moeite om dit misver stand uit den weg te ruimen. Als 't geld op sommige plaatsen niet eer lijk is verdeeld, ls 't volk hier zelf de schuld, omrede het geld op de meeste plaatsen werd verdeeld door vertegenwoordigers door hunzelf ge kozen. Doch steeds maar fluisteren en kankeren: lk geef niets om die of die redeD, doch ook om de beurs dicht te kunnen houden. Diezelfde menschen hoort men zeggen: 't geld heeft toch waarde meer. Doch ln plaats van dit geld dan iets te geven voor arme volksgenooten, durven zij de collectanten nog voor den gek te houden. Geef dan toch dit geld, dat voor u geen waarde heeft. Willen zij niets geven, laat hen dan ook niet zeggen, dat ze Gods geboden onder houden, want ze vergeten het voor name gebod: God beminnen boven alles en uw naasten gelijk uzelf. Laat allen zich inzetten voor het behoefstlge deel van het Nederland- sche volk, dat ls geen politiek, dat is werk van barmhartigheid Dankend voor plaatsruimte, W. MARTENS, Olrlo. Dc DISTRIBUTIE van TEXTIEL PRODUCTEN Regeling voor 't inleveren van gedragen winter- kleeding en dekens. Aangezien de hoeveelheid beschik bare textielproducten gerlDger is gewordeD, zal met Ingang van l November a.s., dat ls het tijdstip, waarop de nieuwe distributieperiode van textielproducten begint, er toe worden overgegaan, de grootere stukken slechts beschikbaar te stellen voor hen, die deze stukken drmgend noodlg hebbeD. Hun zal daarvoor een speciale vergunning worden verstrekt. De handel heeft we ls waar nog eenlge voorraden, doch de moeilijk heid ls, dat ln hoofdzaak de duur dere soorten aanwezig zijn en dat de bevolkingsgroep, die kleedlng- stukken noodlg heeft, slechts de goedkoopste zal kUDnen aanschaffen. De bevolkingsgroep, die de duur dere kleedlngstukken zal kunnen aanschaffen, zal wel niet ln aanmer king komen voor een speciale ver gunning, omdat men ln die kringen toch wel over de noodzakelijke klee- dlDgstukken beschikt. Zoo zal de moeilijkheid ontBtaan, dat dat dat deel van de bevolking, dat over voldoende middelen beschikt om een oude jas te vervangen door een nieuwe, dit niet kan doen, aan gezien het geen vergunning zal krij gen, terwijl zij, die ln aanmerking komen voor een vergunning, in den regel niet ln staat zijn een nieuw kleedlngstuk van vrjj hoogen prijs te koopen. Het gevolg zou zijn, dat niemand geholpen werd en dat de handel met den duren voorraad stoffen zou blijven zitten. De regeling inzake het Inleveren van kleedlngstukken, voorziet nu ln deze moeilijkheden. Deze regeling komt er op neer, dat men van Maandag 13 Oct. tot en met Zaterdag l Nov. a.s. de volgende gedragen en gebruikte kleedlngstukken kan Inleveren: heerencostuums, heerenwinter jassen, wollen of halfwollen hee renregenjassen, dameswinter mantels, wollen en halfwollen damesregenjassen, jongenswln- terjasseD, melsjeswlntermantels, wollen dekens. Voor elke twee stuks Ingele verde artikelen zal een ontvangst bewijs worden afgegeven, waar mede men onder gelijktijdige inlevering van de halve punten- waarde een nieuw exemplaar van deze kleedlDgstukken zal kunnen koopen. Tevens zal men, behalve van de nieuwe textlelkaart, gebruik kunnen maken van de toeslagkaart en van de nu loopende textlelkaart, welke ook na 1 November a.s. geldig blijft. Het ls niet noodzakelijk, dat men twee stuks van hetzelfde artikel In levert, zoodat men bij inlevering van b.v. een heerencostuum en een dames- wintermantel of van een jongens- winterjas en een wollen deken recht heeft op een ontvangstbewijs. De InzameUng van de oude textlel- stukken zal, evenals het vorige jaar, geschieden door de in verschillende distributiekringen in het leven ge roepen kleedlngscomité's. Het ont vangstbewijs, dat door de comité's zal worden afgegeven, zal nauwkeu rig den aard van de Ingeleverde kleedlngstukken of dekens vermelden. Daarenboven zal het aangeven, welk textlelstuk men gerechtigd is te koopeD. Het ontvanstbewijs zal eerst na 1 November as. geldig zijn. De lDgenomen kleedlngstukken zullen aan nader aan te wijzen In stellingen worden verBtrekt, die de goederen zullen uitgeven aan hen, die de middelen niet hebben, om zich op normale wijze van wlnterkieedlng en -dekking te voorzien. Dezen zul len bij de in ontvangstneming van de hun gratis te verstrekken goede ren slechts de helft van de pun ten- waarde daarvan behoeven ln te leveren. Bij deze regeling zullen dus de drie groepen: de minder weJgestelden en de handel zijn gebaat. Vooral hun, die niet over de noodlge middelen beschikken om zich tegen de komende koude te beschermen, zal deze rege ling ten goede komen. Aan hen, die zich kunnen verheugen, in het bezit van een uitgebreide garderobe, zal ze de voldoening schenken, behoef tige of minder welgestelde mede burgers la dezen tijd van schaarschte een dienst van solidariteit en naas tenliefde te kunnen bewijzen. Aangezien ln vele van deze gezin nen warme kleedlDg en dekking hoog noodlg zijn, mag worden verwacht, dat de InleverlDg een vlot verloop zal hebben, zoodat, evenals het vorige jaar, toch minstens 200.000 stuks kleeding en dekens onder hen zullen kunnen worden verdeeld. Daarenboven ls dit de laatste ge legenheid, om, indien men over bruik bare bovenkleedlng beschikt, deze toch te kunnen aanschaffen, aange zien de kleedlngstukken, zooals aan het begin van het artikel reeds ls opgemerkt, na 1 November 1941 alleen op speciale vergunningen zul len worden uitgereikt, welke slechts rullen worden verstrekt, Indien men niet meer In het bezit is van een draagbaar kleedlngstuk. Verkoopweigering en koppelverkopen Vclgens art. 3 van het Prijsvor- mlngsbeslult is het verboden goede ren vast te houden, omdat een prijs- verhooglng te wachten ls. Genoemd artikel richt zich ook tegen dlegeneD, die aflevering aan normale afnemers weigeren, hoewel zij wel voorraad hebbeD, doch dezen voorraad liever ln den zwarten handel willen afzet ten. Als goederen, welke voor den verkoop bestemd zijn moeten worden beschouwd alle goederen, welke niet bestemd zijn voor eigen gebruik of voor gebruik van den verdachte. Tegen een door een onderneming zelf opgezette distributie onder de regelmatige afnemers, als gevolg van geringere voor den verkoop be schikbare hoeveelheden, behoeft, wanneer de distributie op een rede lijke basis berust en geen oogmerk tot het behalen van extra-wlnat voorzit, geen bezwaar gemaakt te worden. De koppelverkoopen zijn uitsluitend geoorloofd, als kan worden vastge steld, dat de betrokken winkelier op 9 Mei 1940 reeds de koppeling van bepaalde artikelen als elsch stelde. Voorts word medegedeeld, dat toe stemming tot verhooging van prijzen op de rekening vermeld dient te worden.

Peel en Maas | 1941 | | pagina 1