•Weekblad voor VENRAY, HORST en Omstreken. Alleen Boter is boter „VENRAY" boter Buitenland. Dat nooit Voor Boeren en Tuinders. Binnenland. Van de Sport velden h. c. v. -nieuws Zaterdag 4 October 1941 Twee en Zestigste Jaargang No 40 PEEL EN MAAS ADVERTENTIEPRIJS1-8 regels 64 cent, 8 et. per regel, bij contract groote reductie. UITGAVE Fa. van den MUNCKHOF VENRAY Tel. 512 Grootestraat 28 Giro 150652 ABONNEMENTSPRIJS: voor Venray 70 ct. buiten Venray 80 ct. per kwartaal. Afz. no. 6 ct. is zeer fijne boter Verantwoordelijk hoofdredacteur W. P. A. v. d. Munckhof» Venray OVERZICHT. Zonder eenlgen twijfel Ia d68r°°'® slag ten Oos.en van Klew welke op 27 Sfp'ember werd b.elndigd de grootste veldslag van de wereldge BCbledenis. Nadere bijzonderheden over het terrein hobben aan het licht gebracht dat hfl geleverd werd over een op pervlakte die viermaal zoo groot was als Nederland. De veldslagen van den wereldoor log tegen Sovjet Rusland, waarbij 't glDg om 80 tot 90 000 soms 125,000 gevangenen, zjjn vervijfvoudigd. Nu toch liep 't aantal gevangenen op van 150 000 tot 380 000 tot 492.000, om eindelijk tot 665 000 man te stijgen. Getallen om van te duizelen bijna tweemaal de getalsterkte van het geheele voormalige Naderland- ache leger. Rekent men daar dan nog bij, dat wegens de taaie verdediging der Sovjets daarnaast veel dooden en gewonden vallen, dan kan men het verlies der Rooden veilig op één tot anderhalf mlllioen stellen. Daar komt dan nog bij, dat dit zelfde leger, sedert 22 Juni 1941 vanaf de Poolsche grenzen dat is circa 1000 kilometer onder aan. houdende verliezen heeft moeten terugtrekken. Een kind. kan verder begrijpen, dat door 't wegvallen van deze enorme legermacht een gat in het communlstenfront geslagen is, dat vrijwel niet meer te stoppen is. Als totale buit wordt opgegeven 3718 stukken geschut, 885 pantser wagens en ontelbare hoeveelheden ander oorlogsmateriaal. Ook het verlies van deze bewape ning is onherstelbaar, ofschoon esn militair medewerker in een dagblad opmerkte, dat deze uitrusting op vallend geringer was dan bjj de eerste veldslagen. Vlak VOOr den aanvang van deren geweldigen omalngeUDgasiftg werden Noordeï^pt hiervan bij vjromel 84000 bolsjewisten gevangen genomen. Deze 1 (atste slag eindigde op 20 Aug. en terstond daarop werd de slag Oos telijk van Klew ingezet. Van het Noorden uit rukten de Dultsche legers over de Desna en Sejm en sneden de dubbelsporige baan KlewMoskou op 9 Sept af. Op dienzelfden dag werd Krement- sjoeg op den Oostelijken oever van de Dnjeper en enkele honderden ki lometer zuidelijker zuidelijker gelegeD veroverd, waardoor een basis was geschapen voor het oprukken van het zuidelijke Dultsche aanvalsl6ger. Reeds op 13 Sept. konden belde legermachten elkander de hand rei ken, waardoor de ring om vijf Bols jewistische legers waa gesloten. Toen werd ook de aanval ingezet op het sterk verdedigde Klew zelf, dat reeds op 19 S9pt. In Dultsche handen viel. De Bolsjewistische aan voerders onttrokken zich aan de ge vangenneming door per vliegtuig de vlucht te nemen. De bruggen over de hier circa 900 tot 1000 meter breede Dnjepr waren vernield, doch dat was voor de Duit- schers geen hinderpaal om ijlings verder oostelijk op te rukken. De omsingelde Bolsjewisten werden op steeds kleiner terrein tezamen gedreven, tenslotte gevangen geno men, waarvan het aantal gevange nen, ooit in een veldslag gemaakt, 665 000 man. De opperbevelhebber van het vijfde Sovjetcorps werd gevangen geno men; de opperbevelhebber van hét Bolsjewistische Zuid-Oostelijke leger sneuvelde. Daarmee Is een gewichtige pe riode in den veldtocht tegen de Sovjets afgesloten. Een paar dagen later wordt nog weer melding gemaakt van de ge vangenneming van 13000 man door Dultsche en Itallaansche troepen ten Noordoosten van Dnjepropetrowsk en de verovering van 60 stukken geschut. In een streek dus, die vlak zuidelijk van het terrein ligt, waarop de omsingelingsslag zich afspeelde. De weg tot de zeer belangrijke stad Charkow (450 000 Inwoners) moet dus open liggen, evenals de weg naar het Donetz bekken met zijn rijke steenkolenlagen en zijn belangrijke metaalnijverheid, een der voornaamste steunpunten van de Sovjet-Industrie. Met den slag ten Oosten van Klew *Üa bijna 700.000 krijgsgevangenen toegevoegd aan de l1/- mlllioen der kfgeloopen maanden. Bij de omsin geling bij Klew vonden 50 Sovjet- QlvlBles hun einde, een troepenmacht, waarmede voorheen heele oorlogen werden uitgevochten Zoo'n slag, in samenhang met de andere geweldige slagen, welke het Dultsche leger ln dezen oorlog aan den vijand toebracht die In de Weichaelbocht tegen de Polen, die j Vlaanderen en de eerste groote slag tegen de Sovjets bij Minsk en «laiystok teekent de militaire Krachtsverhouding. In vorige oorlogen was er nog een zekere golfbeweging, een heen-en terug. In de eerste Junidagen van 1940 wist Frankrijk zich te herinne ren, dat ook ln 1914 de Duitschers aan de Marne hadden gestaan en dat toch... Maar vergelijkingen van deze soort gingen ditmaal niet op. Ze gaan voor geen enkel front op, dat zich sindsdien heeft voorgedaan. En in het oosten, waar de Duit schers in den Wereldoorlog geduren de drie jaren tot aan den vrede van Brest-Lltowsk in 1917 twee mlllioen gevangenen maakten, is ditzelfde aantal thans al in drie maanden overtroffen. De diepere zin van de recente nederlaag wordt pas duidelijk, wan neer men haar in het verband ziet van alle beslissende momenten in dezen oorlog. Want de slag bij Klew is niet door de beschikking van een of ander „toeval" de grootste slag der wereldgeschiedenis geworden. Hjj Is de vierde „record slag" ln Bucces- sie Binds 1 September 1939 sluit steen ln een reeks militaire kracht metingen, zoo omvangrijk als Alexan der, Caesar noch Napoleon ze heb ben gekend zoo omvangrijk als ook de wereldoorlog ze niet te zien heeft gegeven. Alle vier hier bedoelde groote veldslagen hadden hun eigen karak teristiek die aan de Weichsel deed Polen ineenstorten, die ln Vlaanderen brak de macht van West-Europa, die bij Minsk en Bialyatok ruimde de bedreiging van de Sovjet-legers tegen West-Europa op, brak dus de aanvallende kracht der bolsjewieken, terwijl d® grooiste slag Oostelijk van Klew de onoverwinnelijk geachte kern van de verdedigende kracht der Sovjets brak. Dat is de enorme beteekenls van deze veldslagen en vooral van den laatste; bij kan een keer brengen ln den strijd ln 't Oosten ln dezen zin, dat hij het einde ervan nader voert. Op welke wijze de overwinning ln den omslngellngSBlag ten Oosten van Klew verder uitgebuit zal worden, weten wij niet, doch dat de Duit schers niet nalaten zullen een goed gebruik te maken van deze gelegen heid om den ondergaDg der Bolsje wisten te bewerkeD, staat vast. De organisatie van zoo geweldige gebieden heeft echter tijd noodig, doch 't lijdt geen twijfel, of wij zul len over eenlge weken de gevolgen van de vernietiging van één tot l1/,-mlllioen roode troepen zien, even als de gevolgen van de afsnoerlng van Leningrad van het overige Sovjet- Rusland, welke reeds op 8 Septem- ber plaats had, niet uitblijven kun nen. Ia dezen sector nam een Infan- terle-divlsie 210 kazematten. Na aldus den omvang en de be teekenls van den grootsten veldslag der wereldgeschiedenis beknopt te hebben geschetst, zullen wij nog eenige belangrijke politieke en mili taire gebeurtenissen in 't kort samen vatten Italiaansche successen De Itallaansche strijdkrachten hebben de laatste dagen opvallende successen geboekt. Wij herinneren aan hun stoutmoedig optreden ln de haven van Glbraliar en thans hebben zij ln de Middellandsche Zee weer een groot buccos geboekt tegen een Britsche vlootformatle, waarvan zij drie kruisers vernietigden en negen andere oorlogsschepen zwaar t roffen. Verder werden vier koopvaarders ln den grond geboord. Geen vrede met het bolsjewisme. Een V.P.B. bericht uit Berlijn noemt de geruchten ln de bulten landsche pers over Dultsche pogin gen om met de Sovjet unie tot een vredesverdrag te komen, belachelijk. Met beslistheid werd gezegd, dat met de bolsjewisten geen vrede ge sloten zal worden. Met het bolsje wisme komt Dultschland niet tot een compromis het zal vernietigd worden. Finland vecht door. Van officieuze Flnsche zijde ls verklaard, dat Finland den strijd tegen het bolsjewisme voortzet tot de zekerheid van een stablelen vrede is verkregen. Dat dwingt de Finnen hun positie zoodanig te verbeteren, dat een vrede van langen duur ls verzekerd. De slag op den oceaan. De slag op den oceaan ls de meest kritieke van den geheelen oorlog, zoo schrijft de New York Times ln een hoofdartikel. Het blad wijst er op, dat Dultschland ln een schrlk- wekkenden omvang schepen In den grond boort en dat geenerlel zeker heid bestaat over den uitslag van den slag op den Atlantlschen Oceaan. Millloenen ln de Ver. Staten voor Engeland opgestapelde hulpgoederen zijn nutteloos, wanneer zij niet kun nen worden afgeleverd. Wanneer Engeland met behulp van de Ver. Staten den slag op den Atlantlschen Oceaan niet wint, kan het heelemaal niet winnen. Mgr. Graf von Galen niet in arrest. Uit Berlijn wordt gemeld Het gerucht, dat in het buitenland de ronde doet, volgens hetwelk de Aartsbisschop van Munster, Mgr. Graf von Galen zou zijn gearres teerd, is ln de Wllhelmstrasse cate gorisch gedementeerd. Van gezag hebbende regeerlngszijde werd met nadruk verklaard, dat dit gerucht lederen kern van waarheid mlBt. Mgr. von Galen bevindt zich niet ln hechtenis en tegen hem ls geen enkele maatregel, van welken aard ook, genomen. Wij blijven niet passief als onze minder met aardsche goederen be deelde landgenooten zich In den ko menden winter extra beperkingen zullen moeten opleggen. Welaan dan: tast filnk ln Uw beurs als begin October de lijst voor d< eerste Winterhulpcollecte wordt aan geboden. Dc goede wil was er Meer dan ooit wordt van den Nederland8chen boer en tuin der ver wacht, dat bij de productie van den bodem zal opvoeren tot hooger peil dan waarop de bodemopbrengsten reeds stonden ln ons land. Nederland stond, wat de oogstopbrengsten per hectare aangaat, voor bijna alle producteD, die hier verbouwd worden, bovenaan. Dat ls een feit, waarop wij met recht trotsch zijn. Een ver meerdering van de bodemopbrengsten zal dan ook in ons land niet zoo gemakkelijk gaan als ln landen, waar men nog ver achter ons aankwam. Het opbrengstrecord, dat wij had den veroverd, valt niet licht te ver beteren. Toch moeten wij ernaar streven. En al zal dan zoo'n record- verbeteiing met minder enthousias me bekend gemaakt worden dan die op sportgebied, waarbij een snelheids record, dat met een deeltje van een seconde Is gebroken, een geestdriftig applaus ontvangt en daverende krantenartikelen, toch ls het door ons veroverde record van vrij wat meer beteekenls. Het beteekent vooral in onzen tijd, verbetering van onze voedselpositie. Daarom temeer moeten wij alles Inspannen om zoo mogelijk nog meer van onzen bodem te krijgen. Zoo mogelijk, schrijven wij, want er zijn omstandigheden, die de boer en tuin der niet in zijn eigen macht heeft. Daar zijn bijv. de weersomstandig heden, die bij de oogstopbrengsten een voorname factor uitmaken. Dat hebben wij dit jaar bij verschillende gewassen wel gezien. Daar zijn In de tweede plaats de mlddeleo, die onontbeerlijk zijn voor het totstand komen van de bodemproductie. Bij den groei van de gewassen en van het vee. Maar deze factoren buiten beschouwing latend heeft het, dit hebben wij als wij het land eens doortrokken, wel opgemerkt, bij de boeren en tuinders niet aan goeden wil ontbroken. Wij constateeren dit met blijdschap. AGRICOLA. EERLIJKE VERDEELING VAN DEN SCHOENEN- VOORRAAD. Vele zijn de gestelde vragen en gemaakte opmerkingen in verband met de distributie van schoenen. Sommigen hebben de klacht, dat zij op hun schriftelijk verzoek om een scnoenenbon geen antwoord ontvan gen en maken naar aanleiding daar van de gevolgtrekking, dat de distri butie van schoenen willekeurig ge schiedt. Niets ls minder waar dan dat. Dat sommigen geen antwoord ont vangen op hun schriftelijk ingediend verzoek, blijkt steeds tot oorzaak te hebben, dat de aanvragers zich niet houden aan het gegeven voorschrift voor het aanvragen van een schoe nenbon. Zij moeten hun aanvra'gen ultBlultend Indienen vóór den tienden van elke maand bij den plaatselijken dl8trlbutledienst van de gemeente, waar de aanvrager woont. Verzoek schriften, welke door de plaatselijke dlstrlbutiedlensten worden ontvan gen In de periode liggende tusschen den tienden en den eersten van de daaropvolgende maand, kunnen in geen geval ln behandeling worden genomen. Nog anderen klagen over het ont vangen van een onbevredigend ant woord. Gewoonlijk betreft dit gevallen waarin de aanvragers niet beseffen, dat In de eerste plaats In dezen tijd slechts Indien zulks werkelijk nood zakelijk ls, aan het verzoek tegemoet kan worden gekomen en dat ln de tweede plaats bij de beantwoording niet ln den breede een motiveering inzake het antwoord, een eventueele afwijzing, kan worden gegeven. Alle verzoekschriften worden nauwkeurig nagegaan en indien het duidelijk is, dat de aanvrager een paar schoenen dringend noodig heeft, wordt dan ook zoo mogelijk een schoenenbon ver strekt. Het begrip „dringend noodig" ls uiteraard een betrekkelijk begrip. Men dient echter te begrijpen, dat de schoenenproductie aanmerkelijk minder ls dan in normale tijden. Vergrooten van de tegenwoordige productie ls onmogelijk ln verband met onze lederpositie. De Import van leder staat, zooals leder weet, stil, zoodat de fabrikan ten voor de productie van schoenen uitsluitend zijn aangewezen op leder van lnlandsche runderen, dat kwali tatief ver achter staat bij het tot aan den oorlog geïmporteerde pro duct. Tengevolge van de Inkrimping van den veestapel is ook de hoeveel heid beschikbaar Inlandsch leder kleiner. Deze oorzaken hebben de overheid genoopt, maatregelen te nemen, welke feitelijk neerkomen op het beschikbaar stellen van de voor radige en de nog te produceeren schoenen uitsluitend voor hen, die deze het meest noodig hebben. De gemeenten ontvangen elke maand naar verhouding van het aan tal Inwoners een zeker aantal schoe nenbonnen. Naar aanleiding van de schriftelijk ingediende verzoeken ont vangen de aanvragers een formulier. Voorzoover door plaatselijke distri butiediensten de afwijkende regeling is getroffen, dat de formulieren ln schoenenwinkels zijn te verkrijgen, behoeft vanzelfsprekend geen ver zoekschrift te worden ingediend. De formulieren dienen, nadat zij naar waarheid zijn ingevuld, te wor den Ingezonden bij den plaatselijken distributiedlenst, die dan twintig dagen van de maand beschikbaar heeft om aan de hand van de nauw keurig gegeven instructies en reke ning houdende met het beschikbaar gestelde aantal schoenenbonnen te beoordeelen, aan welke verzoeken en aan welke niet kan worden tege moet gekomen. Volgens de instruc ties komen het eerst voor bonnen ln aanmerking degenen die op voor schrift van hun arts orthopaedlsch schoeisel noodig hebben. Aangezien dit percentage zeer klein is, legt genoemde categorie vrijwel geen ge wicht ln de schaal. Na deze kleine groep komen ln aanmerking degeneD, die werkschoe nen noodig hebben, daarna kinderen tot zeventien jaar, vervolgens dege nen, dia kunnen aantooneD, geen bruikbaar paar schoenen meer te hebben of slechts één paar, dat nood zakelijk gerepareerd moet worden, en tenslotte de overige aanvragers. Van deze laatsten vallen degenen af, aan wie volgens aanteekenlng op de stamkaart reeds een schoenen bon werd verstrekt. Ieder zal de bil lijkheid van volgorde bij eenlg na denken inzien. Dat een werkman of een schoolgaand kind meer recht op een paar schoenen kan doen gel den dan iemand, die hoofdzakelijk werkzaamheden binnenshuis verricht, ls vanzelfsprekend. Dat er echter zoodoende voor de laatste categorie niet altijd schoe nenbonnen beschikbaar kunnen wor den gesteld, ls wel minder aange naam, doch bjj de huidige noodzake lijke beperking tenslotte billijk. Knoeierij met veebonnea Toen verleden jaar de verplichte veelevering werd ingesteld, voerde de Veehouderijcentrale een bonnen stelsel ln, aan de hand waarvan kon worden nagegaan In hoeverre aan den inleveringsplicht gevolg waB gegeven. Aanvankelijk stonden de bonnen voor den boer niet op naam en zij waren niet aan een termijn gebonden, zoodat de boereD, die kost baar stamboekvee hadden of dieren, die zij liever wilden behouden, dit zouden kunnen doen door aankoop van bonnen van andere boeren, die meer vee hadden Ingeleverd dan het aantal waartoe zij verplicht waren. Het gevolg van dit stelsel was ech ter een levendige handel ln bonnen, die spoedig een waarde van f 100 en meer per Btuk kregen. Eenlge veehandelaren lieten deze bonnen op geraffineerde wijze na drukken en maakten met den handel daarin goede „zaken", aangezien menige boer gaarne f 100 voor een bon betaalde. Op den duur liepen de fraudeurs in de val. Vier handelaren werden door de Rotterdamsche recht bank tot straffen van een jaar en drie maanden, anderhalf jaar en een jaar en acht maanden gevangenis straf veroordeeld wegens valschheid ln geschrifte en wegens heling. Maandag behandelde het Haagsche gerechtshof deze zaak in hooger beroep Na verhoor van getuigen en verdachten eischte de advocaat- generaal bevestiging van de opge legde straffen behoudens een tege moetkoming ten aanzien van twee verdachten, voor wie hij de preven tieve hechtenis (ongeveer een half jaar) ln mindering zou willen zien gebracht. Het hof zal 13 October arrest wijzen. Eikel-inlevering. Op de Veluwe heeft de Zaterdag begonnen inlevering van eikels bij de aangewezen agenten groote drukte teweeg gebracht. Hoewel het nog vroeg in den tijd ls, was de totale aanvoer zeer bevredigend. Aan de meeste ontvangplaatsen had men niet te klagen over de kwaliteit der aangeboden eikels, zij waren behoorlijk gesorteerd. Het waren nagenoeg alle Amerlkaansche eikels en geringe hoeveelheden ln landsche. Van de laatste moet de groote opbrengst nog komen. De aangeboden hoeveelheden varl eerden veelal van 10 tot 80 kg., de meeste bedroegen ongeveer 20 kg. Bij den agent te Apeldoorn kreeg men van ongeveer 400 leveranciers, voornamelijk kinderen, totaal onge veer zes ton eikels bijeen. Maatregelen ter waarborging van een regelmatigen aanvoer van slachtvee Het rijksbureau voor de voedsel voorziening ln oorlogstijd maakt be kend, dat enkele maatregelen zijn getroffeD, welke ten doel hebben een regelmatigen aanvoer van Blacht- vee te waarborgen. In de eerBte plaats ls bepaald, dat Indien rundvee niet tijdig wordt In geleverd, op de door de Nederland- sche Veehouderijcentrale te betaleD vergoeding een korting zal worden toegepast. Deze korting bedraagt, Indien een rund eerst binnen 7 dagen na afloop van den gestelden termijn wordt ingeleverd, 5 cent per kg levend gewicht. Heeft de Inlevering binnen 14 da gen na afloop van den gestelden termijn nog niet plaats gehad, dan zal aanstonds tot inbezitneming wor den overgegaan, waarbij de op de Inbezitneming gevallen kosten den nalatige ln rekening zullen worden gebracht. Bovendien zal voor elk inbezltge- nomen rund een bijzondere aanslag voor een rund worden opgelegd, zoo dat de nalatige het dubbele aantal runderen moet Inleveren. Ter uitvoering van bovenstaande regeling, welke met ingang van 6 October a s. ln werking zal treden, zal ln den vervolge voor elk in te leveren rund een aparte lastgeving worden afgegeven, waarop de juiste datum staat vermeld, waarop de In levering uiterlijk moet geschieden. Denk aan de verduistering! Ontoereikende verduistering heeft ernstige gevaren tot gevolg en wordt ZWAAR gestraft Alle Copie hierop betrekking hebben de, moet Dinsdag avond in ons bezit zijn. VALK-REVUE j.l. Zondag bracht een zware neder laag voor de Valk I. Met 7—1 moesten zij ln V.V.V. H hun meerdere erkennen. V.V.V. II ls echter een elftal, dat voor deze klas te sterk is. Wij betwijfelen het zeer sterk, dat er een elftal zal zjjn ln deze klas, die dit seizoen deV.V.V,- reserve's zal kunnen verslaan. Voor morgen staat de groote derby De Valk I—Servatlus I op het programma. Wie van belden zal winnen, zullen wij maar afwachten. In leder geval hopen wij op een faire strijd. Als het weer meewerkt zal het stormloopen op het sportterrein aan de Leunscheweg, daar geen en kele sportliefhebber dezen wedstrijd zal willen missen. Het tweede elftal had Brughusla I te gast en won verdiend met 5—3. De tweede overwinning dus. De jon gens van het tweede schijnen het beter te willen doen dan ln het vorige seizoen. Morgen wacht hen echter een zwaren strijd daar zij bjj Oostrum I op bezoek moeten. Als zij echter spelen voor wat zij waard zijn ach ten wij succes niet uitgesloten. Het derde boekte ook haar tweede overwinning. Hier was Wittenhorst 3 het kind van de rekening. Met een 73 nederlaag werden de Horater- jongens huiswaarts gezonden. Morgen wacht ook het derde elftal een zwaren wedBtrijd daar zij de gasten zijn van Meerlo I. Oppassen jongens, dat ge niet struikelt De wedstrijd Leunen II—De Valk 4 werd verleden Zondag afgelast. Morgen krijgt het vierde Merselona op bezoek. ZiJ zullen het hard te verantwoorden hebben tegen de boy's van Merselona. Aan een voorspelling zullen we ons dan ook maar niet wagen. Aan alle elftallen, veel succes SERVATIUS - OMROEP Met niet minder dan 80 kreeg Wittenhorst van Servatlus een lesje in het voetballen. De uitslag had Indien de Serv.-midvoor ook maar een beetje op schot was geweest nog veel grooter kunnen zijn. In deze wedstrijd bestond er een duide lijk klasse-verschil. Individueel was Wittenhorst niet slecht, doch 't ont brak aan teamwerk. Het samenspel dat bij Servatlus zoo goed verzorgd waB, was bij de gasten totaal zoek. Ook van schieten haddeo de lui geen kaas gegeten. De Serv.-doelman had dan ook geen moeilijke taak en wat hfl te doen kreeg, deed hij volgenB de regelen der kunst. Verbruggen werd danig op de proef gesteld. Hij had een zeer slechte dag, maar hij had geluk dat de Serv.-midvoor er hope loos uit was. Over de Horster ploeg valt niet veel meer te zeggen dan het hier boven vermelde. De Serv.- ploeg was buitengewoon. Jammer dat de spil voor de rust moest uit vallen en voorlooplg niet zal kunnen uitkomen. De oude rot Vermeulen, die hem verving, was de ster van het veld. Bij Serv. was geen zwakke plek te bespeuren. Hiervoor was wellicht de tegenpartij te zwak. Zondag a s. staat de derby De ValkServatlus op het programma. Aan belangstelling zal 't natuurlijk niet ontbreken. Jammer dat Serv. niet volledig kan uitkomen, Toch stellen wij nog zooveel vertrouwen ln de spel-technische kwaliteiten van Serv., dat 't deze derby tot een goed einde brengt. Derby-verrassingen zijn natuurlijk niet uitgesloten. We hopen dat de wedstrijd een fair onsportief verloop moge hebben en dat het talrijke publiek getuige mag zijn van een spannende en boelende kamp. Serv. n bij Wittenhorst H op be zoek moest met een 4—3 nederlaag genoegen nemen, alhoewel een gelijk spel de verhouding beter bad weer gegeven. Toch zullen de lui hun weg ln deze klasse wel vinden. Zondag a.s. komt Meterlk op bezoek. Vermits er flink wordt aangepakt ls een ge lijk spel of een kleine overwinning niet uitgesloten. De wedstrijd begint om 2 uur. Serv. III ontvangt Sevenum II en zal trachten de puntjes ln eigen hiits te houden. Aanvang 215 uur. Het vierde speelt ook thuis en wel om half een tegen Leunen III. Hier verwachten wij een flinke overwin ning. Het vijfde moet naar Leunen II Ofschoon Zondag met flinke cijfers van het vierde werd verloren, spelen deze jongste spruiten van Serv. toch een behoorlijke partij zullen ze hun weg ln deze competitie best vinden. Allen veel succes. R.K.V.V. „Oostrum." Ons eerste elftal heeft een matig begin gemaakt met de competitie. De eerste wedstrijd werd gewonnen van W.V.C, met 3—2 en de tweede wedstrijd j.l. Zondag tegen Lottum werd 'n 41 nederlaag. Het tweede elftal heeft nog geen competitie gespeeld. Bij de eerste wedstrijd tegen Servatlus 5 was de scheidsrechter niet opgekomen en de tweede wedstrijd tegen Leunen 2 werd uitgesteld. Beide wedstrijden werden vriendschappelijk gespeeld en belden met 1—0 verloren. Maar, dit is toch een goede oefening geweest voor de competitie. D.I.S-nieuws» Als men een voetbalwedstrijd al of niet als Interessant wil beschou wen, naarmate de doelpunten, die gemaakt worden, dan hebben de bezoekers van Meterlk—D l S. onge twijfeld waar gehad voor hun geld. Niet minder dan 18 goaltjes wer den In anderhalf uur bij elkaar ge trapt, zoodat iedere 5 minuten de supporters van beide zijden reden tot juichen hebben gehad. En daar de DI S.-aanhangers tweemaal zoo dikwijls dat gejuich konden aanhef fen, kwam het einde alzoo met een 12—6 overwinning voor de Olrlo- naren. Een uitslag, die wijst op zwakke verdedigingen en (of) goede voorhoeden. Zondag zatte onze Venraysche hockey-club 't nieuwe seizoen In met twee vlotte wedstrijden tegen de dames en heerenafd. Uno—Animo nlt Helmond. In de eerste wedstrijd voor dames sloeg Helmond onze Venraysche ploeg met 2—0. Hoewel de verdediging van H.C.V. vrij goed was bleef Uno-Animo ln de buurt van het doel en werd de verdediging veel werk gegeven, ln verhouding, dat de tegenpartij beter en langer getraind is, hebben onze Venraysche dames goed spel geleverd, het was een wedstrijd welke sportief gespeeld werd, en waar van beide kanten hard aan was gewerkt. Wat verder het seizoen ln, en ook onze Venray sche ploeg zal dan ongetwijfeld ook eens de leiding ln handen krijgen. Hierna volgde een wedstrijd in de hoeren afd., een goed gespeelde snelle wedstrijd, waarin Helmond uitstekend spel leverde, maar waarin ook Ven ray Het zien, dat ze getraind waren, en zelfe voor de rust ln de meerder^ held op Helmonds doel waren In een vlot en forech spel wist Venray door te breken, en wiet de midvoor het eerste doelpunt te makeD, zoo dat de stand 10 was, kort voorde rust echter nog wlat ook Helmond ln vorm te komen en volgde een doelpunt, zoodat het 1—1 waa, dit

Peel en Maas | 1941 | | pagina 1