•Weekblad voor YENRAY, HORST en Omstreken. Alleen Boter is boter „VENRAY" boter Buitenland. Van de Sport velden Provinciaal Nieuws. Zaterdag 27 September 1941 Twee en Zestigste Jaargang No 39 PEEL EN MAAS ADVERTENTIEPRIJS 1-8 regels 64 cent, 8 ct. per regel, bij contract groote reductie. UITGAVE Fa. van den MUNCKHOF VENRAY Tel. 512 Grootestraat 28 Giro 150652 ABONNEMENTSPRIJS: voor Venray 70 ct. buiten Venray 80 ct. per kwartaal. Afz. no. 6 ct. is zeer fijne boter Verantwoordelijk hoofdredacteur W. P. A. v. d. Munckkof, Venray O. L. Vrouw Behoudenis der Kranken, Oostrum. HET WERELD GEBEUREN VAN DAG TOT DAG. HET FRONT TEGEN SOVJET-RUSLAND. Het bericht van 17 Sept. j.I. Het ons in het onzekere over wat er op til was door te melden: „In het Oosten ontwikkelen zich de aanvalshandellDgen tot een ope ratie van den grootsten omvang". Groote gebeurtenissen lagen in het vooruitzicht. Het bericht duidde klaarblijkelijk op den omsingellngs- slag ten oosten van Klew. Op 18 September hierover geen nader nieuwe, docti op 19 september kwam het 103; Klew ingenomen, Poltawa gevallen. Binnen het bestek van de heden bekend gemaakte omsingelings operaties is ook de aanval op de Oakralnische hoofdstad Klew inge zet. Na een stoutmoedigen doorbraak door de uitgebreide sterke fortifica ties op den Westelijken oever van den Dnjepr ztja onze troepen de stad binnen gedrongen. Op de citadel wappert d$ Rflks- oorlogsvlag. Nader wordt dit bericht uitge werkt door het volgende: „Da concentrische aanvalsóperatles vaa de legertroepen van generaal- veldmaarschalk Von Rundstedt en van generaal-veldmaarechalk Von Bock hebben thans geleld tot een nieuwen geweldigen omsiDgellngs- slag. In aansluiting op den slag btf Gomel waren sterke strijdkrachten opgerukt naar den boven- en bene denloop van de Dessa om in hard nekkige gevechten den overgaDg over de rivier te forceeren. Van hieruit werd de aanval naar het Zuiden voortgezet om een ver binding tot stand te brengen met een groep strijdkrachten, welke de Dnjepr aan weerszijden van Kre- nientajoeg onder de moeilijkste om standigheden over een breedte van 120 kilometer had overwonnen en in den strijd was geworpen voor een aanval naar het Noorden. Sedert 13 Sept. is de vereeniging van deze strijdkrachten 200 kilome ter ten Oosten van Kiew voltooid. Zoodoende is de ring om vier Sov jet-armeeën gesloten. Haar vernie tiging is in vollen gaDg." Daarmee was de sluier opgelicht over het doel van de operaties waar over wfl vorige week nog iu het onzekere verkeerden. De Roode legers Oostelijk van Klew en de Oakralnische hoofstad waren het doel en niet zooals wij aanvankelijk vermoedden een aanval in de richting naar het Zuiden, waar over later. Als extra bericht werd nog den zelfden dag bekend gemaakt: „Duitsche troepen, die na den overtocht over de Dnjepr bij Kre- mentsjoeg den aanval ook naar het Noordoosten voortzetten, hebben Pol. tawa, op 120 kilometer ten Zuidwes ten van Charkow gelegen, veroverd. Van de verovering van Klew de hoofdstad van de Oekraïne met circa 550 000 Inwoners werd nog nader gemeld: „In een dapperen aanval drongen zjj 19 Sept. over dag, terwijl de vij and de stad ontvluchtte, Klew bin nen en heschen de Rijksoorlogsvlag op don citadel. Toen de opperleiding van de Bol sjewistische troepen gevlucht was, wierp de geheele bezetting de wa pens neer en gaf verder verzet op." Daarop volgde het extra bericht van 21 Sept., waarin bekend gemaakt werd: In het verloop van de ten oosten van Klew aan den gang zijade om* singellngsslag hebben het leger van generaal veldmaarschalk Von Rei- chenau en de pantserlegers van de kolonels-generaal Von Klelst en Gu- derlan sterke deelen van den om singelden vijand vernietigd en reeds thans ruim 150 000 gevangenen bin nengebracht, benevens 151 tanks, 602 kanonnen en een onoverzienbare hoeveelheid ander oorlogsmateriaal bui'gemaakt. Het uiteenslaan van de overige deelen van den ingesloten vijand is ln vollen gang. Verdere groote aan tallen gevangenen en buit kunnen verwacht worden. Op 22 Sept. werd verder gewezen op den gunstlgen voortgang der operaties ten Oosten van Klew. De vijandelijke troepen waren reeds van verscheidene groepen verstrooid en op zeer kleine oppervlakte samen geperst. Wanhopige ultvalspogingen werden onder de bloedigste verliezen voor dea vijand afgeslagen. Het was een voorbereiding voor het bericht van 23 Sept. over dezen geweldigen slag, waarbij naar wij meenen, het grootst* aantal roode soldaten gevangen genomen werd. Op dien dag toch kon het opper- commanda der Dultscha weermacht triomfantelijk verkondigen: Nadat de doorbraakpogingen van de opeengedrongen strijdkrachten van den vijand in hst gebied ten Oosten van Klew waren mislukt, traden in toenemende mate ontbin dingsverschijnselen ln. Op vele plaat sen hebben officieren en sovjet-com. missarlssen in lafhartige vlucht de troepen in den steek gelaten om het eigen lijf te redden. Desondanks konden zij hun lot niet ontgaan. Het aantal gevangenen uit dezen slag is ondertusschen tot rond 380 000 gestegen. Meer dan 570 pantserwagens en 2100 kanonnen werden tot dusver buitgemaakt of vernietigd. Deze getallen stijgen nog steeds. Men kan aannemen, dat 50 sovjet-divisies volledig vernietigd zijn. Onder de gevangenen bevindt zlcb de bevelhebber van het Ve Russische leger. Daarmee is het voorlooplg over zicht van een der grootste en be- slissendste veldslagen in het Oosten gegeven. Het zal niet zonder groote uitwerking blijven. Steeds grooter deelen van het Roode leger worden in gevangen. 3chap weggevoerd. Thans reeds ver over de 2 mlllioen soldaten en steeds dieper dringen de Dultschers het Sovjet-rijk binnen en steeds nader moet het punt der totale Ineenstor. tlng komen. En terzelfder tijd, dat deze ge weldlge slag tot een zoo overvloedig succes voor de Dultschers leidde, drongen zjj ook 200 kilometer teD Zuiden over den Dnjepr en het Duitsche aanvalsfront bereikte daar mee de Zee van Azof Het ls ons Dog niet duidelijk waartegen deze nieuwe aanval ge richt ls, maar wel opvallend ls, dat de laatste weken geweldige vorde ringen gemaakt worden ln het eindelooze Sovjet-gebied en dat een spoedige bezetting van de geheele Oekraïne tot aan de Donetz met inbegrip van het rijkste sovjet kolenbekken, een kwestie van korten tijd schijnt. Het front tegen Leningrad Ondertusschen hebben de Dult schers op het front tegen Leningrad evenmin stil gezeten en dit front lijkt ons nog zeker zoo belangrijk als dat, hetwelk we zoo even behan delden. Hierbij toch lijkt ons circa een derde van de nog strijdende Sovjet-legermacht betrokken, welks lot reed3 bezegeld is. De gevolgen van de uitschakeling dezer legermacht zullen echter eerst aan het licht kunnen treden eenlgen tijd nadat het sovjet-leger rondom Leningrad tot overgave ls gedwon gen en dat is slechts een kwestie van lijd. Reeds op 18 Sept. werd vau dit front gemeld „Ia den strijd om de verdedigings installaties van Leningrad werden groote successen behaald. Onder- deelen van een enkele divisie Infan terie hebben alleen 119 kazematten bestormd". De Dultschers gaan intusschen gestaag door de Sovjet-vloot te be stoken ln de Oostzee, maar ook in de Zwarte Zee. Zoo werden in het zeegebied van de Krim, voor het eilaDd Oesel, ln het Ladogameer en in de Zwarte Zee op 18 Sept. drie transport schepen van In totaal 3000 ton tot zinken gebracht en 16 andere schepen zwaar beschadigd. Bovendien werden een torpedojager, 2 duikbooten en 4 motortorpedobooten vernietigd. Op 20 Sept. wordt bericht, dat in samenwerking met formaties van de Marine en het luchtwapen Duit sche troepen de eilanden Worms en Moon voor de baai van Riga hebben bezet en dat kapitein Pankow met zijn compagnie van Moon uit over den door den vijand reeds ten deele verwoesten dam naar het Oostelijk deel van het eiland Oesel is doorge drongen. Op 22 Sept. kon daarop in een extra bericht worden bekend ge maakt, dat Arendsburg, de hoofd stad van het eiland Oesel, tijdens een vastberaden aanval was inge nomen. Alleen het eiland Dago, dat iets kleiner Is blijft nu voor de Sovjets nog over. Maar daarnaast kreeg de Zwarte Zeevloot der Sovjets het zwaar te verduren door het verlies van een kruiser, 2 torpedojagers en een lucht- doelkrulser, alsmede 9 koopvaardij schepen van een totaal 25000 ton op 22 Sept., terwijl op 2 andere oor logsbodems en 2 andere koopvaardij schepen brand ontstond. En de Oostzeevloot werd in het nauw gedreven ten Oosten van Kroonstad, waar het slagschip „October-revolutle" en de zware kruiser „Klrow" elk twee voltreffers opliepen en een andere zware krutser nog 4 treffers. Voorts werden 3 torpedojagers, een mijnenveger en een kanonneerboot door voltreffers beschadigd. Op 23 Sept. een kruiser en een torpedojager voor Kroonstad tot zinken gebracht, een andere kruiser en 2 torpedojagers bescha digd. De strijd tegen Engeland De strijd tegen Eageland gaat in- tusBchen onafgebroken door 17 Sept. Duikbooten hebben ln den Atlan- tlschen Oceaan 6 koopvaardijschepen met een totalen Inhoud van 27000 ton vernietigd, 2 schepen in scheer- vlucht zwaar beschadigd. 18 Sept. Motor-torpedobooten hebben een door torpedojagers en bewakings vaartuigen krachtig beschermd con vooi aangevallen er> ondanks hard- nekklgen verzet 4 koopvaardijsche pen met een totalen inhoud van 25 duizend ton tot zinken gebracht, 20 Sept. Gevechtsvliegers brachten In den nacht van 19 op 20 Sept. ten oosten van Huil 2 koopvaarders, waaronder 1 tankboot, met tezamen 17000 ton tot zinken. Een ander vrachtschip werd voor de zuidoostkust van En geland zwaar beschadigd- 21 Sept. Southampton bestookt, evenals vliegvelden en haveninstallaties Id Zuld-Engeland. Esn vrachtschip van 4000 ton werd vernietigd, een an dere groote koopvaarder zwaar be schadlgd. 22 Sept. Duikbooten hebben op den Atlan- tischen Oceaan 2 vijandelijke con- vooien en een alleen varend vracht schip aangevallen. In harden strijd werden 13 zwaar geladen schepen, waaronder 4 tankschepen vernietigd, van in totaal 82 500 ton. Een ander schip werd door een torpedoboot beschadigd. Drie bawa klngsvaartuigen onttrokken zich aan den aanval en lieten het convool Id den steek, 1600 K M. ten oosten van Rochelle een tankschip van 6000 ton vernietigd. 23 Sept. OostwaartB van de Humbermouding werd een koopvaarder van 8000 ton vernietigd. De haven van Grea Yar mouth werd gebombardeerd. Als we samentellen dan verloor Engeland ln de periode van 17 tot en met 23 Sept. weer 169.500 ton scheepsruimte met kostbaren inhoud De Engelsche luchtaanvallen op de Kanaalkust. De Engelschen hebben intusschen getracht door aanvallen op de Fran- sche kaDaalkust te toonen, dat zjj toch iets willen doen om de Sovjets te helpen. Doch volgens de Duitsche iegerberlchten zijn ze van een koude kermis terug gekomen. 18 Sept. Bij pogingen om de bezette ge bieden aan het Kanaal aan te vallen, verloor de Britsche luchtmacht 18 vliegtuigen, 15 in luchtgevechten, 3 werden door de luchtdoelartillerie neergeschoten. 19 Sept. 20 Britsche vliegtuigen, waaronder 4 bommenwerpers, omlaag geschoten bij pogingen om naar Nederland en de bezettte gebieden aan 't Kanaal te vliegen. Op 21 Sept. Bij een aanvalspoglog in het ge bied van het Kanaal heeft het Brit sche luchtwapen gisteren 39 vlieg tuigen verloren; 35 door jagers en 4 door marinegeschut neergeschoten Op 22 Sept. In het gebied van 't Kanaal hebben Duitsche jagers overdag bij het af weren van vijandelijke aanvalspogln- gen ln hevige luchtgevechten 29 Britsche vliegtuigen omlaag gescho ten. Op 23 Sept. Bij den afweer van een vijandelijke luchtaanval op een convool schoten mijnenvegers 4 Britsche vliegtuigen omlaag. In de periode van 17—23 Sept. maakt dat een verlies van 110 vlieg tuigen voor de Britsche luchtmacht. Ten slotte geeft het Duitsche oppercommando j der weermacht op 19 Sept. een overzicht van de ver liezen der Sovjets die inmiddels weer aanzienlijk zijn overschreden, en die der eigen verliezen; het luidt: De verliezen, welke de weermacht der Sovjets tot dusver aan gevan genen geleden heeft, hebben tal van 1.8 mlllioen overschreden. Hun aan tal dooden is minstens even hoog, waarschijnlijk hooger. Hiertegenover probeert de vijan delijke propaganda de uitwerking van deze Duitsche successen, die zij niet meer kan loochenen, aldus te verzwakken door de Duitsche ver liezen alleen aan dooden te stellen op eon getal van 1 5 tot 2 mlllioen man. In werkelijkheid bedragen onze verliezen, zooals nauwkeurig kon worden vastgesteld van de periode van 22 Juni tot 31 Aug. 1941, bij het leger, met inbegrip van de Waffen S S., 88.345 doodeD, 202 000 gewonden, 18 921 vermlsteD. Bjj de luchtmacht: 1542 dooden, 3980 gewonden, 1378 vermisten. Het Duitsche luchtwapen verloor tijdens den veldtocht ln het Oosten tot den 31en Augustus slechts eeD deel van onze productie per maand nl. 725 vliegtuigen. Rest nog mede te deelen, dat de Italiaansche oorlogsmarine ln een stoutmoedigen aanval de haven van Gibraltar binnendrong en een petro- leumtankschlp van 10.000 ton, een ander van 600 ton alsmede een munitieschlp van 6000 ton tot zinken bracht en een ander schip van 12000 ton zoo zwaar beschadigde, dat het waarschijnlijk verloren zal gaan. DAAR IS HULP NOODIG.... In de gebieden, die de Duitsche troepen op de Sovjets veroveren, treft men overal de grootste armoede en ellende aan. Waterleidingen zijn opgeblazen, electrlsche centrales en gasfabrieken zijn vernield, alle levensmiddelen vernietigd.... Duizenden burgers, grijsaards, vrouwen en kindaren zijn van alles verstoken, hun hulzen zijn verwoest, eten noch onderdak hebben zij, deze stakkers.... Daar Is hulp noodig.... De Nederlandsche Ambulance zal die hulp verleenen, want naast de verzorging van de gewonde strijders zal zij zich ook bezig houden met de hulpverleening aan de getroffen burgerbevolking. Nederlanders helpt daarom mede aan de totstandkoming van deze ambulance. Stort uw bijdrage op girorekening 8 7 6 0 0 Nederlandsche Ambulance, Koninginnegracht 22 's-Gravenhage INGEZONDEN. Mijnheer de Redacteur vin Peel en Maas, lk zag nog gaarne onder staande In uw blad opgenomen DISTRIBUTIE. Eindelijk heeft de Lslder van de Distributie dan toch gedeeltelijk schuld bekend, de rest wil fiij schui ven ln de Bchoenen van de politie, foei mijnheer de Leider, dat is niet erg fair. De politie was op tijd, maar onderzoekt U zelf maar eens welke heer eerst 9 20 per flets kwam aan rennen en daarna ls begonnen. Het was echter niet alleen de be wuste Donderdag, maar ook op an deredagen ls niet op tijd begonnen, er is zelfs een dag bij geweest, dat de heeren eerst na half tien aanvingen, wel hadden ze tjjd om tot ergernis van de wachtenden, een stukje zoo genaamde piano-„muziek" ten beste te geven. Hieruit blijkt wel, dat U eerst Uw beweringen wel eens kunt contro leeren, voordat U ze af laat drukken, men moet nl. DE LEIDING IN DE HANDEN ZIEN TE HOUDEN. GEDUPEERDE. Alle Copie hierop betrekking hebben de, moet Dinsdag avond in ons bezit zijn. SERVATIUS - OMROEP Serv. startte in deze competitie met een zeer verdienstelijke 0-2- overwlnnlng op het lang niet zwakke Arcen. Het terrein was zeer zwaar, hetgeen een geweldige handicap voor de Venrayers beteekende, aangezien ze hun eigen spel nu niet konden ontplooien. Het eerste schaap is over den dam. Een groot aantal suppor ters was ln Arcen getuige van de eerste overwinning. Zooals men weet, zal VVV I het volgend seizoen naar de reserve le klasse verhulzen, zoodat no. 2 van de ranglijst de promotiewedstrijden zal spelen. Zondag a.a. komt Wittenhorst op bezoek. Wittenhorst moest op eigen veld een groote 93-nederIaag tegen VVV II Incasseeren. Toch dienen onze jongens dezen wedstrijd niet te licht op te nemen, want dat zou wel eens fataal kunnen worden. Als Serv. speelt voor wat 't waard ls, dan en dan ook alleen kan men aanspraak maken op een goede plaats. De wedstrijden tusschen de belde rivalen werden steeds op de meest heftige wijze betwist. Dat zal ook nu wel weer het geval zijn. Wij hebben wel zooveel vertrouwen ln ons elftal, dat we hun, vermits er flink wordt aangepakt, een over winning durven voorspellen. De wedstrijd begint om 2 uur. Serv. II speelde een vriendschap pelijk partijtje tegen Vierlingsbeek I en won met duidelijke cijfers ver diend met 8—4. Serv. III trok met een zeer zwak elftal naar Merselo en verloor met 9—3. Voor de competitie speelde Serv. IV op het Valkterrein tegen de Valk IV en won verdiend met 4—3. Aangezien de scheidsrechter niet was opgekomen speelde Serv. V een vriendschappelijke wedstrijd tegen Oostrum II en won op het nippertje met 21. Serv. n en III zijn ook Zondag a.s. vrij. Voor de competitie speelt Serv. IV tegen Serv. V. Hier zal no. 4 wel de sterkste blijken. VALK-REVUE De eerste competitie-Zondag heef t ons wat het eerste elftal van de Valk betreft e6u teleurstelling gebracht. Een 44 gelijk spel was het resul taat van de wedstrijd tegen I.V.O. en hiermede kunnen de Valken dik tevreden zijn. Wat de jongens van het eerste elftal mankeerden weet lk niet, maar lk weet, dat Z6 beter konden want dit bewezen zij direct na de rust toen zij ln een kleine tien minuten twee mooie goals scoorden en de stand op 41 ln hun voordeel brachten. Toen was het echter tot het einde toe hopeloos mis. Jongens dit moet heel gauw veranderen en elkaar on derling verstaan. Morgen moeten de jongens van het eerste naar Venlo om V.V.V. II pari ij te geven. Wanneer in Venlo niet uit een ander vaatje wordt getapt als verleden ls de debacle niet te over zien. Het tweede elftal bij America I te ga3t was bracht het er stukken beter af en won daar met 4—0. Goed zoo jongens de eerste klap is een daalder waard, zorg er voor dat ge zoo door blijft gaan. Morgen komt Brughusia op be zoek en wij hopen dat jullie de jon- geDs uit Broekhuizen met leege han den huiswaarts stuurt. De Valk Hl deed het ook best ln hun nieuwe klas en brachten Erica, de kampioenen vaD verleden jaar, ln eigen huis een 3—2 nederlaag toe. Een schitterend debuut voorwaar. Morgen komt H.S.C. III uit Horst op bezoek. Met eigen grond onder de voeten geven wij het derde van de Valk de beste kansen. Het vierde elftal hield j.I. Zondag tegen het forse en veel zwaardere Servatlus moedig stand tot ln de laatste minuut toen moesten zij zwichten en verloren eervol met 3—4. Leunen 2De Valk 4 is uitgesteld. Jongens veel succes D.I.S.-Nieuws. D.I S. ls de competitie goed begon nen, met 4—0 werd Swolgen naar huls gezonden. De overwinning kwam de groenwltten wel toe al hadden de gasten zeker eenige tegenpuntjes verdiend. Van begin af zetten belde partijen er een flink tempo ln en er ontwikkelde zich een aardige wed- stijd. Voorlooplg bleven de verdedi gingen echter de aanvallers de baas. Het spel werd aan beide zijden ge leidelijk minder. Kort voor rust nam D.I S. door haar rechtsbuiten de lel ding. Een goede kans om gelijk te maken in den vorm van pynalty wist Swolgen niet te benutten. Spoedig na de rust bracht D.IS door twee goede doelpunten van rechtsbinnen en linksbuiten de stand op 3—0. De Swolgen keeper raakte even later bij een botsing met een der groenwltten onklaar zoodat de gasten slechts met 10 man verder speelden. Ofschoon ze nog herhaal delijk voor 't D I.S. doel opereerden wisten z\j 't niet tot doelpunten te brengen. D.IS., dat het voortaan kalmpjes aan deed doelpunte nog eenmaal door haar mldvoor 40, met welke stand 't einde kwam. A.s. Zondag gaat D.I.S. bij Meterik op bezoek. Meterik bracht er de vorige competite aanvankelijk niet veel van terecht doch herstelde zich later goed en veroverde nog een goede plaats op de ranglijst. Het zal voor D.I S. dus oppassen zijn willen ze het er goed afbrengen. Wees spaarzaam met gas en electriciteit 1 VENRAY, 27 Sept. 1941 Openbare Bekendmaking. Gemeente Venray. Het plaatselijk Hoofd van Politie ln den zin der vVapenverordening der gemeente VENRAY maakt be kend, dat thans ook onder meer HET ONDER ZICH HEBBEN van SLAG- en STOOTWAPENEN, welke be stemd zijn om op ARGLISTIGE WIJZE te worden gebruikt (bijv. DEGENSTOKKEN, PLOERTEN- DOODERS en BOKSBEUGELS) op grond van het bepaalde In artikel 11 (1) VERBODEN IS, terwijl thans ook voor het onder zich hebben van ALLE SOORTEN ALARMPISTO LEN een vergunning vereischt is. Degene, die ln strijd met de bepa lingen der Wapen verordening boven genoemde wapenen onder zich heeft, wordt Ingevolge artikel 2 (1) der Verordening van den Rijkscommis saris voor het bezette Nederlandsche gebied betreffende de handhavlDg van de openbare orde, no. 138/1941, gestraft met den dood, met levens lange tuchthuisstraf of tijdelijke van ten minste een jaar, doch van ten hoogste vijftien jaren, In gevallen van llchteren aard met gevangenis straf van ten hoogBte vijf jaren. Degene, die echter voor 1 October 1941 alarmpistolen of bovenbedoelde slag- en stootwapenen bij de politie Inlevert, zal Ingevolge artikel 23 van het eerste Uitvoeringsbesluit van den Secretaris-Generaal van het De partement van Justitie, ter zake het onbevoegd onder zich hebben van genoemde wapenen, NIET wor den vervolgd. Worden na 1 October 1941 nog alarmpistolen of slag- en stootwa penen, welke bestemd zrja om op arglistige wyze te worden gebiulkt, in het bezit van personen aange troffen, die daartoe niet bevoegd zijn, dan zullen de bepalingen, waar bij zulks Btrafbaar is gesteld, ln volle gestrengheid worden toegepast. Venray, 22 Sept. 1941 Het plaatselijk Hoofd van Politie, A. H. M. JANSSEN. DRANKWET. Het Gemeentebestuur van Venray brengt ter openbare kennis, dat op 23 September 1941 bij hem is inge komen een verzoekschrift van Jozef Sanders, chauffeur, wonende te Ven ray, Hoenderstraat 39. om een ver lof A als bedoeld ln artikel 38 der Drankwet, Staatsblad 1931 no. 476, voor de herberglocalitelt, van per ceel Elnd3tr8at, 14. Binnen twee weken na de dagtee- kenlng dezer bekendmaking kan ieder tegen het verleenen van dit verlof schriftelijk bezwaren by het Gemeentebestuur Inbrengen. Venray, 24 Sept. 1941. Het Gemeentebestuur, De Burgemeester van Venray, A. H. M. JANSSEN DRANKWET. Het Gemeentebestuur van Venray brengt ter openbare kennis, dat op 23 September 1941 bij hem ls Inge komen een verzoekschrift van Jozef Sanders, chauffeur, wonende te Ven ray, Hoenderstraat 39, om een vol ledige vergunning voor den verkoop van sterken drank ln het klein voor de herberglocalitelt van het perceel Elndstraat 14 Binnen twee weken na de dagtee- kening dezer bekendmaking kan leder tegen het verleenen van deze vergunning schriftelijk bezwaren bij het Gemeentebestuur inbrengen. Venray, 24 September 1941. Het Gemeentebestuur De Burgemeester van Venray, A. H. M. JANSSEN. Ontvanger te Venray De surnumerair der Directe Be lastingen, Registratie en Domeinen J. H. C. M Schepers is, met intrek king van zijn benoeming tot ontvan ger te Olrschot, benoemd tot ontvan ger der Directe Belastingen en Re gistratie te Venray. Schoenen zonder bonnen De ambtenaren van den C.C.C.D. hielden In deze gemeente twee per sonen aan, die schoenen verkochten zonder bonnen. Schoenen werden ln beslag genomen, terwijl proces verbaal werd opgemaakt. LUXOR-THEATER Grenspatrouille Het leven aaD de grenzen geeft spannende avonturen in den strijd tusschen grensbewaking en smokke laars en het spreekt vanzelf dat de zich afspelende gevaren een bijzon dere charme krijgen wanneer die grens gelegen is in een onherberg zaam met eeuwige sneeuw bedekt bergen gebied. De conflicten ln deze eng begrens de wereld, de moeilijkheden In een gevaarvolle machtige natuur opge wekt door een grauwe eenzaamheid, dit alles biedt stof genoeg voor een levensecht en realistisch drama. A. Llppl, de maker van „Grenspatrouille" welke film deze week in Luxor-

Peel en Maas | 1941 | | pagina 1