•Weekblad voor VENRAY, HORST en Omstreken. -jKTswsyysws Alleen Boter is boter „VENRAY" boter Beroepsorganisatie voor Katholieke boeren en tuinders Buitenland. WINTERHULP NEDERLAND. Oproep voor collectanten. Van de Sport velden Zaterdag 20 September 1941 Twee en Zestigste Jaargang No 38 PEEL EN MAAS ADVERTENTIEPRIJS1-8 regels 64 cent, 8 ct. per regel, bij contract groote reductie. UITGAVE Fa. van den MUNCKHOF VENRAY Tel. 512 Grootestraat 28 Giro 150652 ABONNEMENTSPRIJS: voor Venray 70 ct. buiten Venray 80 ct. per kwartaal. Afz. no. 6 ct. is zeer fijne boter I Verantwoordelijk hoofdredacteur W. P. A. v. d. Munckhof, Venray O. L. Vrouw Behoudenis der Kranken, Oostrum. Diocesane bonden thans ge westelijke afdeelingen van de nationale beroepsorganisatie Uittreden als lid niet meer mogelijk Da secretaris van den K.N.B T.B. n.a. deelt ons het volgende mede Met ingang van 11 Sept. heeft de .jaieT >mmtssaris van den Katholieken ;L\. fir-.ied. Boeren- en Tulndersbond c.a zelfstandigheid vaa alle diocesane boeren-organisaties opgeheveD, met gelijktijdige omvorming van den K.NB.TB., welke was de federatie van de zelfstandige diocesane bon- deD, tot een landelijken bond van boeren en tuinders, genaamd „Neder- landsche Boeren- en Tuinders- beroepsorganisatie" kortweg N.B T B De voormalige d'ocesane bonden maken van dezen N.B.TB. de ge westelijke afdeelingen uit. Op 6 Aug. j.l. werd, zooals men zich herinnert, de heer O. F. J. Damave te Voorburg tot commissaris van den K.N.B.T.B. c.a, benoemd met de opdracht een vereenvoudigde en meer hechte organisatie van de Neder- landsche katholieke boeren en tuin ders te bewerkstelligen. Er zijn nu zes weken sinds deze opdracht ver- Btreken, gedurende welke de heer Damave voortdurend besprekingen heeft gevoerd met leidende functio narissen uit de katholieke boeren wereld. Zijn optreden is, geheel over eenkomst lg de hem verstTekte posi tieve opdracht, op positieven arbeid gericht geweest. Geconstateerd moet wordeD, dat de commissaris niet de minste be langstelling aan den dag gelegd heeft vo >r het verleden van de bon den (archieven). Het was hem niet om sensatie te doen of om slacht offers te maken. Het was hem er om te doen de goedwillende figuren uit de katholieke organisatiewereld te verzamelen. Hij wenschte zijn opdracht te vervullen, zoo mogelijk met medewerking van die eventueele goedwlllenden. Deze houding heeft weerklank gevonden. Zonder dat de betrokkenen tot voorbarige en niet gerechtvaardigde reacties overgingen en niet gerecht vaardigde reacties overgingen en dank zjj de hem door velen geboden medewerking, is hy erin geslaagd een oplossing te vinden, waardoor de belangen van alle katholieke boeren en tuinders gebaat gaat en geen enkel belang geschaad behoeft te worden. Een feitelijke toestand thans erkend. Zooals hierboven reeds is gezegd: de zelfstandigheid van de diocesane bonden, de Noordbrab. Christ. Boe renbond, de Llmburgscho Land- en Tuinbouwbond en de Haarlemsche is jr 11 September opgeheven om de vorming mogelijk te maken van eén organisatie van alle Nederlandsche katholieke boeren, n.l. de Nederl. Boeren en Tuindersberoeporganisatle. Daarmede is officieel bevestigd, wat in feite reeds jaren bestond: de doel- w s stelling der katholieke organisaties was standsorganisatie te zijn, doch in feite waren zij beroepsorganlsa- ties. I k e opheffing van de diocesane bon- saó I in dient men zoo te verstaan, dat aed stuur en statuten zijn verdwenen, naar dat de organisaties zjjD blijven Köd staan, die als geestelijke afdeelin- ,-j gen in den N.B.TB. zijn samenge- v t voegd. Aldus heeft men het gewest Llm- burg (voorheen arbeidsgebied van den L.B.T.B.) het gewest Noordbra bant (voorheen arbeidsgebied van den NCBi het gewest Groot 'arbeidsgebied van den Haar- '6 Xii afwachting van de van bet toekomstige bestuurskader vac deze gewestelijke afdeelingen, la één lid van elk opgeheven diocesaan bestuur aangewezen als tttdeltfk ver antwoordelijk beheerder van de ge. weBtelijke afdeelingen. Al'e voorzitters en secretarissen van de kringen en plaatselijke af deelingen der bonden hebben van de hierboven gemelde bMl"lte° deeling gekregen, waarbij de voor zit'era verantwoordelijk ztjn gesteld voor hot beleid en de secretaris voor bet beheer der kringen en afdeelln gen. De overige bestuursleden worden den voorzitter als raadsleden terzijde 6 Dit deze wijze van Inrichting van bet bestuur van de N B.T B. en zijn gewestelijke afdeelingen ziet men dat ten deze dezelfde lijn gevolgd wordt als bij het nieuwe bestuur van provlncloa en gemeenten Inge steld la het leiderschap en de per- soonlijke verantwoordelijkheid. Cooperaties'en boeren leenbanken. Terzelfder tijd, dat de commissaris van den KN.B.T.B. bovenstaande besluiten beeft genomen, heeft ba enkele beslissingen gat™®®" JfJt aanzien van de coöperaties. Bij deze instellingen zijn de Ihans de directeuren verantwoordelok g steld voor bet verdere zakelijke be- heHÓtzelfde is ook het geval met de Instellingen van boekhoudbureaux, PrrbC0:mrLaeencotBoeren,eenhtnk Sond van een getroffen overeen- komaf, zelfstandig de zaken voort zetten. Ontslag als lid mogelijk. Sinds de benoeming van den com missaris van den K&N heeft practb^to ge™n uittreding van leden P'Blikbaar aChebben de lede» der bonden vanaf 6 Aug. tot aanleiding gevondenomult te tred Welnu, uittreden uit den N.B.TB. verder onmogelijk, aangezien de be- paHngen, dte de opzegging van het lidmaatschap regelden, vervallen zon Tiidens de reorganisatie- en opbouw- werkzaamhedetf bestaat dus geen mogelijkheid tot uittreding. Dit geldt eveneens voor het neerleggen van '"wegblijft de mogelijkheid bestaan tot ontheffing van functie, betrek'zing en of lidmaatschap op daartoe ga daan schriftelijk verzoek aan den C°Sf ^ontheven ,et lidmaatschap, verliest alle rechten en verworven aanspraken van eco- nomlschen, socialen of financleelen a&Daar tot nog toe geen uittreding plaats vond, omdat men daartoe blijkbaar geen reden voor aanwezig achtte, kan, nu er aangepakt moet worden om denNBTB flink en sterk to maken, uittreding verder niet dffnu rrzu«or.e,en de diocesane bonden 1b op verzoek van den com missaris een llkwldatlerapport voor deze bonden opgesteld. Het gevonden saldo zal worden aangewend over eenkomstig de doelstellingen van de bonden. HET WERELD GEBEUREN VAN DAG TOT DAG. OOSTFRONT. Nadat op 8 September Leningrad voorgoed van het overige Sovjet- Rusland werd afgesneden, duiden alle berichten erop, dat de Dultsche weermacht van dag tot dag voort gaat den ring om vesting en stad nauwer toe te halen. Een Zweedsch blad heeft het aan tal troepen, dat rondom Leningrad is opgesloten op anderhalf millioen geschat. Mede werd door dat blad het tegenwoordig aantal bewoners der tweede stad van Sovjet-Rusland op 3 millioen Inwoners gesteld. Deze 41/, millioen menschen zijn thans samengetrokken op een gebied van 5000 vlerkante kilometer en eiken dag wordt de ring nauwer. Men staat hier dan ook voor een catastrophe, die alleen eenigszlns te vergeleken ls met de catastrophe der Maginotllnle, waarbfl anderhalf millioen Fransche soldaten in Dult sche handen vielen. In Frankrijk geschiedde dat bjjna zonder slag of stoot. De Bolsjewisten schijnen ech ter hunne stad tot den laatstenman te willen verdedigen, maar daardoor brengen zij een lijden over land en volk, zóó groot, dat wij de ontzet ting daarvan ons niet kunnen voor stellen. Want het spreekt vanzelf, dat zulk een massa op zulk een betrek kelijk klein terrein binnenkort aan den ergsten nooddruft is prijsge geven, nog afgezien van het feit, dat een oorlog hard tegen hard een chaos teweeg brengt, die alleen kan worden verbeeld door hen, die het verwoeste Rotterdam of Duinkerken hebben gezien. Het Duitsche Weermachtsbericht meldde op 14 Sept. hiervan: In het Oosten zijn als gevolg van 't gunstig verloop der operaties nieuwe successen te verwachten. Nu sterke Dultsche strijdkrachten tot in het verdedlglngsfront van Leningrad zijn doorgedrongen, wordt de nauwe omsingeling van de stad, ondanks den verbitterenden afweer, onweerstaanbaar voortgezet. En op 15 Sept. De omsingeling van Leningrad werd ln een taai gevecht om de modern versterkte verdedigingswer ken toegehaald. Herhaalde tegenaanvallen van den vijand, welke gesteund worden door zware pantserwagens, stortten ineen. Maar bijna even belangrijk ls, dat ten Zuiden van het Ilmenmeer een wekenlang gevecht met sterke strijd krachten werd afgesloten, waarvan gezegd wordt: „Het 11, 27e en 34e Sovjet-leger j werd door Duitsche troepen beslis send verslagen. Hierbij werd9n 9 vijandelijke divi sies volkomen vernietigd, 9 andere onder bloedige verliezen van den vijand verslagen, waarbij 53000 ge vangenen in Dultsche handen vielen. Tevens werden buit gemaakt 320 pantserwagens, 695 kanonnen van allerlei kaliber, alsmede talrijk oor logsmateriaal, deels veroverd; deels vernietigd." Hoezeer de bolsjewisten met alle middelen hun verdediging rond Le ningrad hadden voorbereid, blijkt uit een ander Duitsch bericht Een Dultsche divisie heeft een door landmijnen beveiligd verdedi gingssysteem der bolsjewisten door broken. De pioniers van deze divisie ruimden alleen op 12 Sept. meer dan 10.000 Sovjet landmijnen op en stel den In samenwerking met de andere troepenonderdeelen 41 Sovjet kaze matten, waaronder 16 met verschei dene verdiepingen en twee van ka nonnen voorziene kazematten buiten gevecht. In den strijd om de tweede stad van Sovjet-Rusland laten ook de Finsch-Dultsche legers zich niet on betuigd. Zjj zetten hun opmarsch met succes voort en veroverden 150 Sov jetbunkers. Alle tegenaanvallen wer den met zware bloedige verliezen voor dé Sovjets afgeslagen. Doch nog veel belangrijker Is het bericht van 16 Sept., dat er op wijst, dat een nieuwe veldtocht ls ingezet tegen dat deel van de Oekraïne, dat nog in handen der Bolsjewisten Is. Het luidt immers: „Inde Oekraïne hebben afdeelingen van het Duitsche leger met krach tige ondersteuning van de lucht macht ln stoutmoedige aanvallen op de belangrijkste plaatsen van den benedenloop van de Dnjepr bruggen hoofden gevormd aan de overzijde Nadat deze bruggenhoofden in dagen langen strijd deels met onder steuning van pantserwagens konden worden gehouden en uitgebreid, zijn t hans de Duitsche divisies van hier uit overwinnend naar het Oosten opgerukt. Daarmee ls een nieuwe veldtocht ingezet, die mogelijk ten doel heeft het rijke kolenbekken aan de Dooetz aan de Sovjet-heerschappij te ont rukken. Misschien ook, dat dit leger naar het Noorden zwenkt om de legergroep van Moskou te onder steunen; dit kan men pas beoor- deeleD, zoodra nadere berichten zullen volgen op welke plaatsen de Düjepr geforceerd is. Tegen de Britsche scheepvaart. De week, die ons ter bespreking toevalt, is echter vooral gekenmerkt geweest door zware slagen tegen de Britsche scheepvaart. Gaan we maar na: 11 Sept. In de Golf van Suez tot zinken gebracht een koopvaarder van 6000 ton. 12 Sept. In taaien, verscheidene dagen durenden strijd hebben duik booten tot dusverre van de 40 sche pen van een convooi er 22 tot zinken gebracht met tezamen 134000 ton Nog twee schepen met een inhoud van 11000 ton werden getorpedeerd. Verwacht wordt, dat zij ook verloren zullen zijn. Op denzelfden dag In de buurt van Great Yarmouth drie vrachtschepen met in totaal 21000 ton In dezelfde wateren werden bescha digd een Britsche kruiser en een koopvaarder. Van een formatie aanvallende Brit sche motor-torpedobooten werden er drie tot zinken gebracht. 13 Sept. Bij hernieuwde aanvallen op het convooi, dat in het weer machtsbericht van 12 Sept. werd ge noemd, zijn nog 19000 ton ln totaal, benevens 3 bewakingsvaartulgen tot zinken gebracht, waardoor de vijand uit dat convooi 28 vrachtbooten met een gezamenlijken Inhoud van 164000 verloren heeft. Nog werden op denzelfden dag 3 groote koopvaarders door bommen beschadigd. 14 Sept. Een vijandelijk vracht schip zwaar beschadigd. Een Britsche torpedojager eveneens. 15 Sept. Een vrachtboot van 10000 ton tot zinken gebracht. 16 Sept. De luchtmacht vernietig de een tankboot van 7300 ton. Tellen wij deze respectabele lijst van verloren scheepsrulmte bijeeD, dan komen we tot een verlies van 212300 ton in precies zes dagen. Opmerkelijk ls hierbij, dat er bijna geen dag meer voorbij gaat, of de Duitsche luchtmacht weet er ten onder te brengen. Vóór den winter beslissing in t Oosten Geen verovering van heel 't Sovjet-gebied, maar uit schakeling van de hoofdmacht der Sovjets en haar industrieele voedingscentra Een lijn t Leningrad-Moskou Kiew-CharkoT Van voorspellingen en aankondi gingen heeft de Dultsche legerleiding zich van meet af aan zorgvuldig onthouden. Des te opvallender Is het, dat zij thaDs in een persconferentie een soort herfst-profetie gedaan heeft, De voorspellingen der militaire auto riteiten over den strijd ln het Oosten komen neer op een krygsprogramma voor de eerstvolgende maanden en stellen reeds thans zeer bepaalde feiten als resultaat voorop. In het Volk wordt de voorspelllDg aldus samengevat: ze houdt voorde eerstkomende weken belangrijke successen ln maar ze belooft boven dien met groote stelligheid een veel omvattender feit: de wezenlijke militaire be slissing aan het Oostfront vóór het invallen van den winter. Waarin bestaat die „wezenlijke beslissing In haar algemeenheid la zij de beslissing ln elk gewapend conflict: het onschadelijk maken van den tegenstander. Dat ls uiteraard Iets heel anders dan „het bezetten van heel 't gebied van den tegenstander". De Dultsche legers zullen zich niet door het vacuum achter den Oeral laten op zuigen. Zelfs niet door het vacuum vóór den Oeral. Waar het in het Oosten om gaat is het wegnemen van de bolsjewistische bedreiging ln den rug. Die bedreiging is gellqul deerd, wanneer de hoofdmacht der Sovjets uitgeschakeld en van haar lndustrleëele voedingscentra losge slagen is. 't Wordt van volstrekt secundaire beteekenis of daarbij wellicht nog groote horden zich aan vernietiging kunnen onttrekken Zonder de aanvoeren van een enorme oorlogsindustrie en zonder een gun stige strategische positie kunnen zulke benden wel verontrusting brengen in een afgelegen militair grensgebied, maar geen schadelijken invloed meer uitoefenen op de af rekening in het westen en op de economische organisatie van Europa. Viiglnlo Gayda, de hoofdredacteur van de „Giornale d'ltalla" heeft 't zelfs aangedurfd, de beslissing in het oosten aan zeer bepaalde plaatsna men vast te koppeleD. En Gayda is niet slechts „Italië's meest gelezen journalist", zijn blad geldt ook als de spreekbuis van het Italiaansche ministerie van Bultenlandsche Zaken. De plaatsen, die hij noemt, zijn Leningrad, Moskou, Klew en Cbar- kow. Deze vier vormen inderdaad niet. alleen de belangrijkste politieke en dichtst bewoonde centra ze zjjn ook centra van oorlogsindustrie, zonder welke de Sovjets een krijg van eenlge beteekenis niet kunnen voeren. INGEZONDEN. Een woordje tot alle georganiseerde pluimvee houders. Ia verband met de geweldige in krimping van den pluimveestapel, en de daardoor sterk verminderde productie van eieren, willen wij hierbij een woord richten tot alle georganiseerde pluimveehouders. De verleiding om van de weinige geproduceerde eieren zeer weinig, of ln 't geheel niets te leveren is natuurlijk groot. Wij willen hier echter wijzen op een groot nadeel voor de leden zelf, wat deze handelwijze met zich mede brengt, afgezien nog van het gevaar dat u ook nog loopt, van een proces verbaal te krijgen. U bezit in de vorm van de Eier mijn waar k U lid van bent, een pracht*organisatie, welke U steeds de afzet tegen goede prijzen van Uw eieren mogelijk heeft gemaakt, en ook in de toekomst, als de tijden weer rustig en normaal zullen zijn, weer mogelijk zal maken. Daarom ls het echter absoluut Binnenkort hoopt Winterhulp Nederland zijn collecte-werk ten bate van onze behoeftige Nederlanders weer te hervatten. De Heer Directeur •Generaal heeft bepaald, dat de nieuwe actie zal worden Ingezet met een collecte op 3 en 4 Ooi ober a.s. De te lenigen nood ls groot en door den ongunst der tijden grooter nog wellicht dan den vorigen winter. Toen ls het mede door het Win- terhulpwerk mogelijk geweest veel leed te verzachten en velen, die zich in kommervolle omstandigheden bevonden, met een vaak niet onbelang rijke gift te helpen. Wil dit mooie werk ook ln het komende seizoen weer slagen, dan is het o.a. noodzakelijk, dat weder over een groot aantal collectanten en col- lectrlces kan worden beschikt die bij de geldinzamelingen behulpzaam zijn. Ik doe dan ook thans weder een dringend beroep op de Inwoners onzer gemeente opdat velen Uwer zich voor 27 Sept. a.s. als collectant (trice) zal worden verkregen. Voor de gehuchten kan men zich ook melden bij OOSTRUM: M. Goumans, Akker weg 2; OIRLO: Th. Peters, Olrlo E 39; OASTENRAY: P. J. Steeghs, Caatenray G 13; LEUNEN: G. H. Reintjes, K 74; HEYDE: P. G. Wismans, Heyde L 28; YSSELSTEYN: P. J. van Dijck, Ysselsteyn N 3: MERSELO: P. M. H. Pubben, Merselo M 94; SMAKT: L. WijnhoveD, Smakt B 12a. Venray, 16 September 1941. De Burgemeester der gemeente Venray, PI. Directeur der W.H.N., A. H. M. JANSSEN. noodzakelijk, dat deze organisatie zij het dan ook ln zeer bescheiden vorm, in stand wordt gehouden. Daarvoor is het echter, ook abso luut noodzakelijk, dat U door blijft gaan met het leveren van Uwe eieren, al is het aantal ook nog zoo klein. In dit verband kan ook nog medegedeeld worden dat bij de Ned. Centrale voor Eieren en Pluimvee stappeu gedaan zijn om te bevorde ren dat de leveranciers een hoogeren prijs voor de eieren zullen ontvangen Opgemerkt zij ook nog dat U door het blijven leveren medewerkt aan de voorziening van eieren voor ziekenhuizen en dergelijken. De Elermjjn zal U in de toekomst ook weer behulpzaam zjjn met het op bouwen van Uw plulmveestapel, als zij daartoe bij machte is. De Eiermijn ls toch Uw eigen organisatie. Het zou dus tot Uw eigen groot nadeel zijn, als door het niet leveren van Uw eieren het be drijf l&na geslagen zou worden. Herhaaldelijk hebt U blijk gegeven dat U het volste vertrouwen stelt ln de leiding van Uwe organisatie, en er wordt thans ook op gerekend dat alle leden zullen medewerken om Uwe goede organisatie, ondanks de moeilijke tijden in stand te houden. Doslevert wat er nog te leveren ls. ROTTERDAMSCHE KINDEREN. Uit een brief aan den Directeur der Derde Orde d.d. 15 Sept. 1941. Eindelijk kan ik de pen eens op nemen, om U te berichten hoe wij zijn aangekomen ln Rotterdam op 4 Sept.: Nu ik kan U zeggen, heel goed wel een gesjouw ln Nijmegen met het overstappen, weinig plaats, maar het ging best en waren ,op lijd In Rotterdam. Waren wij een uur vroe ger geweest, dan hadden wij een bombardement meegemaakt, want dat is weer erg geweest. De volgende dag moest lk naar Schaesberg een groep Rotterdamsche kinderen terughalen en de vorige week, uit Horst, Blerick en vier- Ungsbeek en nu zijn ze allen thuis Het is een mooie actie geweest, want ln het geheel zijn er 175 kinderen uitgezonden, die het allen reusachtig hebben gehad. Op de eerste plaats onze hartelijken dank, voor Uw gewaardeerde mede werking, want zonder Uw moeite zouden wij niet zoo'n succes ln Ven ray gehad hebben. De kinderen hebben het kostelijk gehad, waren allen zwaarder gewor den en zij vroegen mij nu al: Mogen wij het volgend jaar weer Als jullie goed oppasseD, gaan wij weer, heb lk hun gezegd. Het is te hopen, dat dezen slech ten tijd, dan wat opgehelderd zal wezen. Toch is dezen tijd nog ergens goed voor, het saamhorigheidsgevoel komt beter uit en wij leeren beter waar- deeren, want dat ls zeker, de men schen in Limburg zjjn pracht- menschen. Het harde leven van een grootstad tref je daar niet, het is allemaal ge moedelijk en de Godsdienstzin ls er mooi. Daarom ls deze actie zoo goed, vooral voor kinderen. Laten wij hopen en vertrouwen, dat het volgend jaar weer een kinderschaar naar Venray gebracht kan wordeD, door Uw tus- schen-komst. Omtrent het ongeval dat gebeurd moet zyn met een kind, heb ik niets kunnen achterhalen. Aan het D.P.- statlon wisten zij er niets vaD, dus het zal wel niet zoo erg geweest zijn, wat maar gelukkig is. Nu Pater. Nogmaals onzen harte lijke danken moge God U bescher- me en Uw huis met al Uw Confraters, opdat wij het volgend jaar elkander zullen ontmoetea la dezelfde conditie, evenals dat wij afscheid van elkan der genomen hebben. Inmiddels teeken lk met de meeste HoogachtiDg, J. HEYKOOP. Kinderen uitzending Kath. Bond Voor het Gezin, Rotterdam. Alle Copie hierop betrekking hebben de, moet Dinsdag avond in ons bezit zijn. VALK-REVUE De vastgestelde wedstrijden van j.l. Zondag konden wegens het slechte weer geen doorgang vinden. Morgen begint dan de competitie. Het eerste elftal start met een thuiswedstrijd tegen het pas gepro moveerde I V.O. uit Velden. We zija benieuwd wat de jongens uit Velden zullen prestoeren In hun nieuwe omgevlDg. Wat de Valken kunnen, hebben wy kunnen z en In den wedBtrijd tegen Mulo. Wij geven de I.V.O.-menschen dan ook weinig kana op een overwinning. Het tweede elftal loopt van stapel met een uitstapje naar America. Ook dit ls een pas gepromoveerd elftal. Over deze wedstrijd durven wij ons niet aan een voorspelling wagen. Wel hopen wij dat het tweede het beter zal doen dan het vorig seizoen Het derde elftal begint de compe titie ook met een uitstapje. Deze jongens gaan op bezoek In Well waar zij de gast zijn van Erica I. We zijn benieuwd hoe of de kampioenen van het vorig seizoen het ln hun nieuwe klas zullen doen. De joDgste telg van de Valk-familie ondergaat den vuurdoop tegen Ser- vatius 4 op eigen veld. De jongste Valkjes zullen vinnig genoeg van zich af pikken maar of ze het tegen het oudere Servatlus 4 bol kunnen werken zullen wij maar afwachten. Wij wenschen in ieder ge/al de heele Valk-familie succes. Daar de joDgens van I.V.O. ook ln de rood zwarte-kleuren spelen, wor den de Valk-junioren dringend ver zocht hun oranje shirts voor Zondag morgen 12 uur te bezorgen bij den leider der junioren Jos. Schaeffers daar deze noodlg zijn voor het eerste elftal. Dus junioren denk er om, SERVATIUS - OMROEP Niettegenstaande de slechte weers omstandigheden giDg de vriendschap pelijke wedstrijd ServatlusSteyl toch nog door. Het gevreesde Steyl dat 'sZondags tevoren Tegelen I met 9- 1 klopte, moest nu op regelmati ge wijze capltuleeren voor Servatlus. De stand 4l in het voordeel van Serv. had met wat meer geluk ook nog grooter kunnen zijn. O ver vrijwel alle linies was Serv. sterker. Steyl werd gewoonweg overspeeld en de toch heusch niet zwakke achterhoede wist met de voortdurende Serv- rt«n«Voh.P.nh ge,eD raad' Bij Se"- was de achterhoede en vooral de mldden- ltnte reef goed Brj de voorhoede was het blnnenlrlo het beste, de buiten spelers kunnen beter. Wanneer deze linie ln deze opstelling op elkander «al Ingespeeld zBn, zuUen*weer nog veel plezier van beleven Zondag ar. zal de compeiitie de Zondrgan weer eens opvroolijken. Het compeutle-rad begint wederom op volle toeren le draalen. wat dui zenden met bis verlangen tegemoet gezien hebben Wat zfl dit felïnen ODB brengen Deze vraag zal ons wederom enkele maandfn bezig ons' m pro-"03ea zullen we ons niet wagen. Doch hoopvol ziet de toekomst er uit. Moge dit seizoen er een worden ---a 8For"vlteIt voor clubs en voetballers onderling. Laten we het voetbalspel hoog houden en onle tegenstanders waardeeren. „J?°ü?.fg gaat Serv' baar Arcan a, aar D E V- de puntjes trach ea? h "noepen' Er aal echter van bet beginslgnaal af alles op alles gezet dienen te worden eer 't zoover ls. De eerste klep een daalder waard. We rekenen er dan op, dat na een felle strijd de volle bult mee naar lTa>- ,Vele supporters zullen de reis per fiets meemaken. w^Tuf6"-11 en 111 werd nog geen wedstrijd vastgesteld.

Peel en Maas | 1941 | | pagina 1