•Weekblad voor VENRAY, HORST en Omstreken. Alleen Boter is boter „VENRAY" boter Buitenland. Binnenland. Van de Sport velden Zaterdag 13 September 1941 Twee en Zestigste Jaargang No 37 PEEL EN MAAS is zeer fijne boter ADVERTENTIEPRIJS 1-8 regels 64 cent, 8 ct. per regel, bij contract groote reductie. UITGAVE Fa. van den MUNCKHOF VENRAY Tel. 512 Grootestraat 28 Giro 150652 ABONNEMENTSPRIJS: voor Venray 70 ct. buiten Venray 80 ct. per kwartaal. Afz. no. 6 ct. Verantwoordelijk hoofdredacteur W. P. A. v. d. Munckhof, Venray O. L. Vrouw Behoudenis der Kranken, Oostrum. HET WERELD GEBEUREN VAN DAG TOT DAG. Wij zullen voortaan het ver loop der krijgsverrichtingen van dag tot dag volgen aan de hand van de berichten, die door het Opper-Kommando der Duitsche Weermacht (O. K. W.) telken dage worden bekend gemaakt. Een ophelderend woord wordt hier en daar Lusuchen gevoegd, of een uitweiding opgenomen, die den inhoud nader belichten en meer leesbaar zullen maken. HET OOSTFRONT. 3 Sept. Aan het geheele Oostfront zijn succesvolle gevechtshandelingen aan den gang. De Roemeenache luchtmacht heeft een aanzienlijk aandeel gehad ln de groote successen aan het Zuid-Oos telijk front. Zij heeft tot eiade Augustus 483 sovjet-vliegtuigen vernietigd en de operaties van het. landleger op voor treffelijke wijze gesteund. 4 Sept. In het Oosten blijvende gevechts handelingen zich Buccesvol ontwik kelen. 5 Sept. Aan het Oostfront succesvolle gevechtshandelingen. De Insluiting van St. Petersburg vordert. Estland is van vijandelijke elementen gezui verd. 6 Sept. De aanvalsoperaties ln het Oosten vorderen goed. 7 Sept. De operaties aan het Oostelijk front blijken volgens de plannen verloopen. 8 Sept. De Flnsche troepen, die ten Oos ten van het Ladoga-meer een aan val doen, hebben de Swlr bereikt. Waarna op 8 Sept. het extra bericht wordt bekend gemaakt, lui dende als volgt: Snelle divisies van het Duitsche leger, op voortreffelijke wijze ge steund door gevechtseskaders der luchtmacht, hebben over een breed front de Newa ten Oosten van St. Petersburg bereikt en de stad Schlüs. selburg aan het Ladogameer stor menderhand Ingenomen. Daarmede is de Dultsch-Finsche ring om St. Petersburg gesloten. De stad ls thans van alle verbin dingen afgesloten. Dit ls Inderdaad de klap op de vuurpijl. Het ls een tastbaar succes waarvan men de beteekenls bijna niet overschatten kan. Hiermede is de positie werkelijk heid geworden, die leder, welke de krijgsverrichtingen op het Noordelijk front volgde, reeds weken heeft zien aankomen. De roode troepen, die op het Noor delijk front strijden, zjjn in en om de stad St. Petersburg ingesloten en dat is een feit van zoo groote betee kenls. dat het den oorlog tegen het Bolsjewisme wel eens aanzienlijk nader tot de beslissing zou kunnen brengen. St. Petersburg, leerden wij op de school, werd later gerussificeerd tot Petrograd en na den dood van Le nin ln Leningrad omgedoopt. Het werd ln 1703 door Czaar Peter do Groote gesticht en tot hoofdstad verheven. In 1930 telde zjj circa 2 650 000 inwoners. Ze is geheel naar Westersch mo del aangelegd en telt 34 universi teiten. Ze ligt aan de breede Newa, die de Finsche Golf met het Ladoga meer verbind; ze heeft breede straten en een omgeving, rijk aan natuur schoon. Doch ook de industrie is van be lang welke de laatBte jaren nog is toegenomen; men noemt fabrieken voor tractors, auto's, telefoons, ho tels, electr. machines, kunstzijde en lederwaren. St. Petersburg is na Moskou het belangrijkste centrum van metaal nijverheid, chemische, en electro- technlsche industrie. Bovendien ls te St. Petersburg de helft van de sovjet- Russische scheepsbouwnijverheid ge vestigd. Do Hermitage is een der schoonste musea van de wereld, dat onder andere vele schilderijen van onzen Rembrandt bevat, meer zelfs dan wij er ln ons land hebben. Thans is dus deze stad van alle zijden ingesloten en de Duitschers zuller» dezen ring steeds nauwer toe halen. Hoeveel sovjet-soldaten hierbij iogesloten zijn, is thans nog met geen mogelijkheid te zeggen. En de positie van stad eningeslo- leger ls volkomen zonder uitzicht op redding. Behalve het leger moet een mll- Uoenenstad onderhouden worden en zoo is leger en stad onherroepelijk ten ondergang gedoemd, ook al hou den de Duitschers zich verder rustig Ze kan het maar korten tijd uit houden, want ook de aanvoer over zee is volkomen afgesloten en zoo staan we hier voor een volkomen Ineenstorting van het Noordelijk front op veel uitgebreider schaal zelfs als we pas meemaakten op front aan de Zwarte Zee. De gevolgen hiervan zijn thans nog niet te overzien, maar dat ze van groote beteekenls zullen zijn ls bul ten twijfel. Voor de hand ligt dat een geheel Bolsjewisten-leger wordt uitgescha keld en een geheel Duitsch leger vr\j komt voor versterking op de overige frontendit beteekent een dubbele winst voor de Duitsche troepen. Daar komt dan nog bij, dat te eenlger tijd het front ter zee in de Oostzee volkomen uitvalt, de geheele Roode vloot wordt uitgeschakeld, en Dultschland zijn zeekrachten in de Oostzee op andere, oorlogsterreinen kan inzetten, terwijl de vaart op de Oostzee geheel vrij wordt. Ook de beteekenls daarvan kan men met geen mogelijkheid geschat worden. Het zal de eerste en eénigste zee worden, die verder van geen oorlogs handelingen hinder ondervindt en de Oostzee wordt een Duitsche zee. ENGELAND Volgen we nu aan de hand der oorlogsberichten den strijd tegen Engeland dan kunnen we notearen 3 September In den afgeloopen nacht hebben gevechtsvliegtuigen havenwerken aan de BritBche oostkust en vliegvelden in de Midlands gebombardeerd. Aan het Kanaal, aan de Nederlandsche en aan de Noorsche kust hebben lichte vlootstrijdkrachten gisteren overdag 7 Brltsche vllfg .ulgen neer geschoten, jagers en afweergeschut 4 en marlnegeschut 1. 4 September Een aanval in den nacht van 3 op 4 Sept. door Duitsche vliegtuigen ondernomen op het vliegveld Aboe Soeir aan het Suez-kanaal bracht bijzonder veel resultaat. De start baan werd vernield, schuilplaatsen en munitieopslagplaatsen geraakten door bomtreffers m brand. Voor Augustus wordt een totale vernieti ging van Brltsche scheepsruimte gemeld van 537.200 tOD. 5 September In de Engelsche wateren hebben gevechtsvliegtuigen ln den afgeloo pen nacht een patrouillevaartuig en een vrachtschip van 3000 ton to. zinken gebracht en een anderen koopvaarder ernstig getroffen. An dere nachtelijke luchtaanvallen waren gericht op havenwerken aan de Oostkust van Schotland en Enge land. De Brltsche luchtmacht heeft gisteren overdag In het Kanaal- gebied zware verliezen geleden. Door jagers en afweergeschut wer den 25 vijandelijke vliegtuigen neer geschoten. Bij aanvallen ln scheer- vlucht, in den nacht van 3 op 4 Sept. in de Golf van Suez door Duitsche gevechtsvliegtuigen op .vijandelijke schepen ondernomen, werd een koopvaarder van 8300 ton tot zinken gebracht, terwijl 'n tweede groot vrachtschip in brand geraakte. 6 September In den strijd tegen Engeland heeft het luchtwapen overdag spoorweg- installaties aan de Schotsche oost kust bestookt met bommen van zwaar kaliber. Vannacht is ten oosten van Sunder land een koopvaarder van 3000 ton vernield. Een sterke formatie Duitsche ge vechtsvliegtuigen heeft gisteravond met goed gevolg hangars en onder, komens van het vliegveld Ismaila aan het Suez-kanaal gebombardeerd. Bij een aanval van Duitsche ge vechtsvliegtuigen op 't Brltsche vlootsteunpunt Suez In den nacht van 4 op 5 Sept. zijn drie vijandelijke koopvaarders met een totaal van 14000 ton vernield. 7 September In de wateren rondom Engeland hebben gevechtsvliegtuigen In den afgeloopen nacht 4 vrachtbooten van 30000 ton in totaal, die deel uitmaak ten van beveiligde convoolen, ver nietigd en een grooten koopvaarder zwaar beschadigd. Een vrij sterke formatie Duitsche gevechtsvlieg tuigen heeft in den afgeloopen nacht met gunstig gevolg het Brltsche vliegveld Aboe Soealla aan 't Suez- kanaal gebombardeerd. Bij den aanval, dien do Duitsche gevechtsvliegtuigen ln den nacht van Vrijdag op Zaterdag onderna men op 't Brltsche vlootsteunpunt Alexandrlë hebben bomtreffers groote verwoestingen aangericht ln de oostelijke haven. Een olie-opslagplaats geraakte in brand. Vliegtuigen, die een gewapen de verkenning ter zee uitvoerden, beschadigden in denzelfden Dacht een grooten koopvaarder op de reede van Suez. 8 September In den strijd tegen Groot-Brittan. nië hebben vrij sterke formatle's van de luchtmacht in den afgeloo pen nacht militaire Instailatie's aan Tyne en Humber benevens havenB aan de Brltsche Oostkust en vlieg velden op het eiland met bommen van zwaar en het zwaarste kaliber bestookt. Patrouillevaartuigen hebben aan de Belgische kust een konvooi onder sterk geleide aangevallen en vijf gewapende koopvaarders van 13 500 tot tot zinken gebracht. Het luchtwapen vernietigde gis teren en ln den afgeloopen nacht aan de Brltsche oostkust en bij de Faroer-ellanden 3 vrachtbooten van 12000 ton in totaal. In de Kanaalzone heeft het Brlt sche luchtwapen overdag ln lucht gevechten 5 jagers en 3 bommen werpers verloren. Strijdkrachten ter zee schoten aan de Noorsche en Nederlandsche kust 2 Brltsche bom menwerpers neer. Zooals men ziet Btaat de strijd tegen Engeland, ondanks de gewel dige worsteling In het Oosten, geeD oogenblik stil en weet Dultschland ook zijn hoofdvijand ter zee voort durend èn ter zee en ln de lucht groote schade toe te brengen. Verder melden de officleele Duit sche berichten dan nog aanvallen op het ingesloten Tobroek, aanval leu van Brltsche vliegtuigen op het West- Dultsche gebied en Berlijn, en twee maal dat noch overdag, noch des nachts Brltsche vliegtuigen boven het Rijksgebied ^zijn verschenen. Ten slotte moet dan nog worden meegedeeld om volledig te zijn, dat vanuit Amerika werd bericht dat de torpedojager Greer van de Amerl- kaansche marine, door een duikboot zou zijn aangevallen. Na ontvangst van de berichten van den duikboot- commandant wordt echter van Duit sche zijde wordt daarbij o.m. opge merkt, dat de valache berichtgeving omtrent dit voorval blijkbaar een schakel is in den keten van tenden tieuze mededeellngen, waarmee men den oorlog naderbij wenscht te ko men. 9 Sept. 1941. SLUITINGSTIJD DER WINKELS VERVROEGD Moeilijkheid van verplichte openstelling De persdienst van dedepartemen ten van Handel, Nijverheid en Scheepvaart en van Landbouw en Visscherij meldt: In de Nederlandsche Staatscourant van 10 September 1941, is opgeno men een besluit van den secretaris generaal van het departement^van Handel, Nijverheid en Scheepvaart, waarbij wijziging ls gebracht in de thans van kracht zijnde wetttelijke regeling Inzake de winkelsluiting. In hoofdzaak zal dit besluit Inhouden, dat het slultlngstfldstip der winkels op de werkdagen wordt vervroegd en wel gedurende het winterhalfjaar (beginnende 1 October) voor eerste vijf werkdagen tot 18 uur voor den Zaterdag tot 19 uur gedurende het zomerhaljaar (begin nende 1 April) voor de eerste vijf werkdagen tot 19 uur en voor den Zaterdag tot 20 uur. Met deze rege ling wordt voor alles aansluiting aan de verduisteringsvoorschriften beoogd. Voor het venten zal een gelijke regeling komen te gelden. Intus8chen blijven thans bestaande afwijkingen van de Winkelsluitings wet, op grond van plaatselijke bij zondere omstandigheden vastgesteld, onverminderd van kracht. Voorts geeft het besluit genoem den secretaris-generaal de be voegdheid te bepalen, dat door hem aan te wijzen groepen van winkels op werkdagen gedurende door hem vast te stellen tijd vakken voor het publiek geopend moeten zijn. De bedoeling van deze laatste be paling ls, den consument den waar borg te geven, dat hij in de voor hem belangrijkste winkels op de daarvoor meest geschikte tijdstippen tot het doen van inkoopen terecht zal kunnen. Een zoodanige regeling was wenschelijk geworden, aangezien op het gebied van openstelling van winkels een vrij willekeurige toe stand was ontstaan, welke niet in het algemeen belang ls. Van vorenbedoelde bevoegdheid zal gebruik worden gemaakt om een verplichte openstelling van 10 tot 18 uur ln te voeren voor de belangrijkste categorieën levensmiddelen wink ellers voorts voor de kleeding- en de rijwielzaken. Deze categorieën winkels mogen echter waarop nog eens In het bijzonder de aandacht wordt geves tigd bulten den verplichten ver- kooptijd nog, voor zoover zulks In het algemeen ls toegestaan, voor het publiek geopeDd zijn, derhalve des morgens voor tien uur en des avonds voor zoover mogelijk na 18 uur. Verwacht mag worden, dat ook ln dit opzicht met het belang van den consument zal worden rekening ge houden. INZAMELING van EIKELS, KASTANJES en BEUKE- NOOTJES van Rijkswege. De persdienst van de departemen ten van Handel, Nijverh- en Scheepv* en van Landb. en Visscherij meldt Eikels en kastanjes vormen hoofd zakelijk wegens hun gehalte aan zet- meelachtige stoffen, een goed vee voer. Bovendien zijn eikels een ge zochte grondstof voor de vervaar diging van koffie-surrogaat. Uit beukenootjes kan olie worden geëxtraheerd en het restant kan tot veevoer worden verwerkt. Voorts ls de verwerking van de vruchten van veel belaDg. Daarom is, opdat geen eikels, beukenootjes of kastanjes op den grond blijven liggen en vergaan Ieders medewerking aan de inzame ling ervan noodig. Dit jaar wordt de inzameling van rijkswege geregeld en geschiedt zij onder de auspiciën van de Nederl. Inkoopcentr. van Akkerb.prod. Het land ls voor de InzamellDg in 8 districten verdeeld, met aan 't hoofd een agent, die zorgt de inza meling en voor 't vervoer naar de verwerkers. Ook zullen een voldoend aantal agenten kunnen aangesteld Als agent kunnen fungeerea per sonen, die ln zekere mate van de desbetreffende producten op de hoog te zijn en over een voldoende op slagruimte beschikken. Wie agent wil worden, moet zich in verbinding stellen met den hoofdagent van de streek. Voor Limburg Isdlt de firma Hegger en Za. te LommArcen. Ieder, die wl), kan aan het rapen meedoeD. Men heeft er geen vergun ning voor noodig en zal er wat mee kunnen verdienen. De rapers zijn verplicht de vruchten bij den naast bij gevestigden agent in te leveren. Voor het vervoer van de vruchten naar en de aflevering ervan aan de agenten zullen de rapers voor hoe veelheden kleiner dan 50 kg. geen vergunning behoeven, maar voor 't overige zal het, terwllle van de con trole, worden verboden, zonder ver gunning kastanjes, eikels en beuke nootjes te vervoeren, doen vervoeren af te leveren, te doen afleveren, te bewerken of te verwerken. De bezitters van afgesloten, par ticuliere terreinen zijn verplicht om, zoodra de hoofdagent dit elscht, de vruchten aan den plaatselijken agent af te leveren. Wenschen de grond bezitters niet zelve te laten verza melen, dan moeten zij toestaan, dat rapers, die de agent zal aanwijzen, de vruchten zullen verzamelen. Hierbij zal tegen beschadiging van parken enz. worden gewaakt. Schade toegebracht aan veld gewassen. Herten hebben de laatste nachten groote schade aangericht aan de landbouwgewassen op de landgoe deren „De Hindekamp" en „De Gin- kel", gelegen op circa 4 k.m. ten Noord-Oosten van Ede. Schade 1b toegebracht aan de rogge, aardap pelen en bleten. De roggeachoven zijn uit elkaar gerukt, waarna de ge vulde aren zijn opgegeten. Voorts hebben de dieren aardappelvelden omgewoeld, waardoor zij ln de ge legenheid waren zich te goed te doen aan aardappelen. Verder hebben ook de bietenvelden het moeten ontgel den» De schade wordt geschat op eenlge honderden guldens, Bierrantsoen verlaagd tot zestig procent. De bierbrouwerijen hebben ter kennis van hun afnemers gebracht, dat ln verband met de grondstoffen- positie het bierrantsoen, dat eenlgen tijd geleden op tachtig procent van het gebruik van 1939 was bepaald, tot zestig procent moet worden ver- laagd. In het begin van de vorige maand hebben ook de destillateurs zich ge noodzaakt gezien het rantsoen van gedestilleerde dranken te vermin deren. Dit is thans vastgesteld op 35 pet. van het gebruik van 1939. Uit den aard der zaak ls de posi tie der caféhouders hierdoor slechter geworden. Langzamerhand zijn hun voorraden opgebruikt, zoodat steeds meer caféhouders er toe moeten overgaan hun zaak een of twee dagen per week te sluiten. Waarom Rijksarbeids- bemiddeling- Het Rijksarbeidsbureau vraagt op de 45ste Jaarbeurs de bijzondere aandacht voor de vraag: „Waarom Rijksarbeidsbemiddeling Sedert 1 Mei 1941 ls de arbeidsbemiddeling in Nederland Rijkszaak geworden. Het onder het departement van so ciale zaken ressorteerend Rijks arbeidsbureau overkoepelt nu een net van 37 gewestelijke arbeids- bureaux en 144 bijkantoren, die, uit gerust met alle middelen der mo derne techniek, thans ln staat zijn aan het bedrijfsleven van geheel ons land een snelle en doeltreffende ar beidsbemiddeling te verzekeren. Doel hierbij ls een zoo rationeel mogelijke aanwending van de be schikbare arbeidskrachten en het zooveel mogelijk aan den arbeid bren gen en houden van allen, die tot werken in staat zijn. Naar dezen opzet moet de arbeidsbemiddeling gezien worden als een onmisbare schakel 1c het productieproces, bet- green ter jaarbeurs tot uitdrukking wordt gebracht door een sprekende wandschildering van J. Voskuil. Groote foto-montages, verzorgd door Cas Oorthuis, geven den be zoeker een blik op een heele reeks van arbeldsvormen, Ln aansluiting waarmede suggestieve teksten de aandacht vragen voor de doelmatige inrichting van het apparaat der ar beidsbemiddeling ln zijn huidige ge stalte. Ook over de techniek der arbeids bemiddeling wordt ln beeld en ge schrift allerlei wetenswaardigs mede gedeeld, o.a. met betrekking tot een goede personeelsselectle, medische keuriDg, psychotechnisch onderzoek, voorlichting bij de beroepskeuze, scholing en herscholing. Bijzonder sterk werken twee groote voorstel lingen, die uitdrukking geven aan de leuze: „Door arbeid meer welvaart en levensvreugde". Aan den organisatorischen opzet der Rijksarbeidsbemiddeling wordt uiteraard eveneens aandacht ge- schonker, waarbij een in werking zijnde telex-apparaat de snelle ver bindingsmogelijkheden demonstreert, wanneer het geldt werkgevers en werkzoekenden tot elkaar te bren gen. Zooals de arbeid van de Rijks arbeidsbemiddeling midden in de woelige beweging van ons volksleven staat, zoo kenmerkt haar Inzending ter Jaarbeurs zich ook door een reeks van pittige beelden. Geen dorre statist leken, maar grepen uit het arbeidsleven en blijken van het wer kelijk dienstbetoon, dat het Rijks arbeidsbureau aan de gemeenschap biedt. Het gaat er hierbij om het Inzicht te vestigen, dat een goede arbeids bemiddeling ln krachtige mate kan bijdragen tot het brengen van den rechten man op de rechte plaats; alsook tot het bevorderen van een vaste en genoegzame arbeidsgele genheid voor geheel ons volk en daardoor tot vergrooting van onze nationale welvaart. Distributie van vaste brand stoffen. De secretaris-generaal van het departement van Handel, Nijverheid en Scheepvaart maakt bekend, dat gedurende het tijdvak van 10 Sep tember 1941 tot en met 30 April 1942 de met de woorden „een eenheid eerste periode", „een eenheid tweede periode", „een eenheid derde periode' en „een eenheid vierde periode" ge merkte bonnen van de periode bon- nenstellen voor vaste brandstoffen, recht geven op het koopen van een eenheid vaste brandstoffen, met uit zondering van fabrieksturf. Jhr. ir. Loudon overleden Te Den Haag ls in den ouderdom van 81 jaar jhr. Ir. Loudon over leden. Daarmede ls een der belang rijkste medebouwers van een Neder landsche wereldmaatschappij, de Ned. Mij tot exploitatie van petro- leumbronnen ln Ned.-Iadlë, heenge gaan. Geboren ln 1860 als oudste zoon van den lateren minister van Kolo niën en gouverneur-generaal jhr. mr, Loudon studeerde hij te Delft en werd in 1894 hoofdadministrateur van bovengenoemde maatschappij, waarvan hij van 1902 tot 1920 direc teur Ia geweest. Later gaf Deterding de Maatschappij nóg grooter uit breiding en maakte haar tot een wereldmacht, van welker opbouw hoofdzakelijk drie manneh de eer mogen deel en Kessler, Deterding en Loudon. Het ls dan ook begrijpelijk, dat dè dood van dezen man, van wien Nederland en zijn koloniën zooveel te danken hebben, ln breede kringen diep betreurd wordt. Alle Copie hierop betrekking hebben de, moet Dinsdag avond in ons bezit z\jn. VALK-REVUE Zondag j.l. vierde de R K.V.V. „De Valk" haar derde luetrum. 's Mor gens droeg de geestelijk adviseur kapelaan Kuepers ln de parochie kerk een H. Mis ep vror het gees telijk welzijn der vereenlging en haar leden. Onder deze H. Mis naderden alle leden ter H. Tafel. 's Namiddags om half twee vond een huldigingswedstrijd plaats tus- schen De Valk III en Leunen I. Voor den wedstrijd bood de voorzitter van Leunen onder passende woorden eeD bloemstuk aan, waarvoor een be stuurslid van de Valk dankte. Deze wedstrijd eindigde met een 10—1 overwinning der Valken. Even na drie uur stellen de Valk- junioren zich in twee rijen op, waar tusschendoor de Valken en da sym- phatieke Muloërs in looppas het ter rein op liepen, waarna zij zich ln een halven cirkel opatelden. Hierna betrad ooic het Vaikbestuur en dat van Mulo, alsmede de patronaats- commisale het terrein. Door den voor zitter dhr. J. Derksan werd toen het openingswoord gesproken. Hierna bood de voorzitter van Mulo onder welgekozen woorden een fraai bloem stuk aan. Onder de kundige leiding van den heer Breuns begon toen de wedstrijd De Valk I—Mulo I, welke eindigde is een welverdiende 6—2 overwinning der Valken. Voor morgen staan drie vriend schappelijke wedstrijden op het pro gramma. Het eerste elftal gaat een toertje maken naar Deurne om al daar Deurania in een vriendschappe lijke match te ontmoeten. Het tweede elftal krijgt Sevenum t.e gast en zal dus voor eigen publiek zijn kunnen tonen. Deze wedstrijd begint om twee uur. Ook de jongste spruit der Valk- familie treedt morgen in het strijd perk. Het vierde elftal zal op eigen terrein den strijd aanbinden tegen Leunen H. We hopen, dat het voet- bal-mlnnnend publiek van Venray de Valken zal gaan aanmoedigen. Rest ons nog te vermelden, dat op Zondag 21 September het compe titie rad op volle kracht zal begin nen te draaien. De Valk I start met een thuiswed strijd tegen I.V.O. uit Velden terwijl het tweede elftal op bezoek moet ln America. SERVATIUS - OMROEP De oefenwedstrijd togen de kam pioen Gennep heeft geen algeheele voldoening geschonken. Met een 3—3 gelijk spel konden beide partijen tevreden zijn. Voor de rust domineerde Gennep over vrijwel alle linies. Deze meer derheid werd dan ook uitgedrukt in een verdiende 20 voorsprong. Na de rust echter werden de bord jes verhangen, en nu gaf de thuis club den toon aan, en wist den ach terstand in een 32 voorsprong om te zetten. Tegen het einde van den wedstrijd wist Gennep bij verrassing den gelijkmaker té scoren. Zondag a.s. Servatius—Steyl. Steyi de bekende club van v. Heel zal Zondag a.s. de tegenpartij van Servatius zijn. Zooals men weet is Steyl in een andere afd. Ingedeeld. Het ls wel jammer, dat we deze sympathieke club in onze afd. moe ten missen. Deze Tegelsche club heeft dezen zomer geducht getraind; dit ondervond Tegelen I j 1. Zondag, het welk met 91 in de pan werd gehakt. Is Steyl werkelijk zóó sterk Het i3 in ieder geval een waarschuwing voor Servatius, er zal de volle 100 pet. van hen gevergd worden. Door opneming van den Feijenoord- speler Tadema ls de Serv.-stormllnie geducht versterkt. Deze speler zal de llnksblnnenplaats bezetten, terwijl Stroucken weer zijn oude vertrouw de plaats zal Innemen. Dit belooft ln ieder geval een ln- terressante krachtmeting te worden. De wedstrijd begint om 2 uur. Serv. n zal zyn geluk gaan be proeven op de seriewedstrijden ln Oostrum, waar Serv. Sevenum I zal moeten bekampen. Met belangstel ling zien wij hier de uitslagen tege moet. Serv. Hl trekt naar O ver loon om de club van dien naam partij te geven terwijl een combinatie van IV en V naar Meerlo peddelt om aldaar haar krachten met Meerlo te meten.

Peel en Maas | 1941 | | pagina 1