•Weekblad voor VENRAY, HOEST en Omstreken. Alleen Boter is boter „VENRAY" boter Buitenland. Agrarische tentoon stelling te Utrecht. Van de Sport velden Provinciaal Nieuws. Zaterdag'6 September 1941 Tweegen Zestigste Jaargang No 36 PEEL EN MAAS ADVERTENTIEPRIJS1-8 regels 64 cent, 8 ct. per regel, bij contract groote reductie. UITGAVE Fa. van den MUNCKHOF VENRAY Tel. 512 Grootestraat 28 Giro 150652 ABONNEMENTSPRIJS: voor Venray 70 ct. buiten Venray 80 ct. per kwartaal. Afz. no. 6 ct. is zeer fijne boter Verantwoordelijk hoofdredacteur W. P. A. v. d. Munckhof, Venray O. L, Vrouw Behoudenis der Kranken, Oostrum. BESCHOUWINGEN OVER DEN TWEEDEN WERELDOORLOG. Als deze regelen onder Uwe oogen komen zijn we het derde oorlogsjaar Ingetreden. Het ls een goede gelegenheid om den toestand te overzien, zooals h\j thans is en hoe hij zoo geworden is na 1 Sept. 1939. POLEN. Op 1 Sept. 1939 rukten de Duitsche troepen van alle zijden Polen blnDen, sloegen de Poolsche legers uiteen en forceerden een be- l/". sllBSlng ln 16 dagen van heftigen %n strijd. Warschau viel na een. even r' heldhaftige als boP®loono*T°r*®^"J^ Toen de Dultschers het v lever hadden vernietigd, bezetten de Sovjet-legers de Oostelijke helft van Polen zonder slag of stoot en daar mee was het lot van Polen bezegeld. Hitler bood vrede aan, die werd afgewezen. wikkelden zich echter zóó, dat Duitschland hier gedwongen werd ln te grijpen en zoo begon 6 Mei 19.41 de oorlog tegen JOEGO-SLAVIE en GRIEKENLAND. In een overdonderend tempo werd het eerste land aangegrepen en bin nen veertien dagen van de kaart weggevaagd, wat door leder, de ont zaggelijke terrelnmoellijkheden in aanmerking genomen, voor onmoge itfk werd gehouden. Daarna richtte het Duitsche leger zich tegen Griekenland en het in middels daar gelande Engelsche ex peditleleger, dat echter in een aan eenschakeling van achtervolging en gevechten, met achterlating van alle oorlogsmateriaal en veel gevangenen overhaast van het Grieksehe vaste land verdreven werd. Als Blotakte werd „zonder vloot' het eiland KRETA bezet en het sterke verbonden Engelsch-Grieksehe leger verslagen of gevangen geno mer. De eerste maal In de geschie denis dat valschermjagers in massa's werden ingezet en de beslissing af dwongen. Voor velen was dit aanleiding om te spreken van een algemeene repe titie voor de aanstaande actie tegen Engeland. Sovjet-Rusland Het kwam echter geheel anders uit. De verhouding Duitschland— Sovjet Rusland had zich in den loop van iy„ jaar dermate gewijzigd, dat Duitschland op de eerste plaats rekening moest houden met het Bolsjewisten-gevaar. Voortdurend namen de teekenen toe, dat Sovjet- Rusland niet rustig zou blijven toe zien, indien Duitschland zich tegen Eügeland keerde, waardoor HU Ier 't ongetwijfeld moeilijke besluit nam, eerst met Rusland af te rekenen. Op 22 Juni 1940 ls die aanval be gonnen en de sedert verloopen twee en een halve maand hebben vol doende geleerd, welk een enorm ge vaar aan de Oostzijde van Duitsch land voor Europa op den loer la&. Van top tot teen gewapend stonden millloenenmassa's gereed, die met verbeten woede alles onder den voet zouden loopen wat hun in den weg kwam. Xo geen enltolo n-v ■»-*- "Oo- tochten die Duitschland sedert 1 Sept. 1939 voerde, is het zoo hard toege gaan en nog staan we midden Ln de gigantische worsteling. En ofschoon we mogen aannemen dat de groote kracht der Bolsjewieken is gebroken, ze bieden nog op vele punten ver twijfelden tegenstandvan een Ineen storting ls nog geen sprake. FINLAND. In den winter die nu volgde, beleefden we het drama met Finland, waaraan de Sovjet regeer ing onvervulbare elschen had ge steld, waardoor de kolos der Sovjet republieken tegen den dwerg Finland optrok, omdat het zich door het Finsche volk bedreigd gevoelde, Na bovenmenschelijk dapper ver zet van de Finnen, die door de ge- heele. wereld met spanning werd gevolgd en toegejuicht, moesten zij onder vernederende voorwaarden in het voorjaar 1940 tenslotte vrede sluiten, waarbij belangrijke lands- deelen verloren gingen. DE BALTISCHE LANDEN. De Bolsjewisten maakten van de guns tige gelegenheid gebruik om de drie Baltlsche landen LITHAUEN, EST LAND en LETLAND hun wil op te leggen. Zij werden vrijwel door het groote Sovjet-rijk opgeslokt. BESSARABIë. Noodgedwongen stond Roemenië bovendien Bessarabie af en zoo was de Sovjetmacht bijna zonder strijd een paar honderd kilo meter dichter bij het hart van Eu ropa gekomen. NOORWEGEN. Toen Frankrijk en Engeland gereed stonden om een expeditleleger ln Noorwegen te doen landen, nadat zij de neutraliteit van dit land door het leggen van mijnen in de Noorsche territoriale wateren reeds geschonden hadden, sloeg Hitler onverwacht toe en bezette onder het oog der machtige Britsche .vloot, op 9 April 1940 alle belang rijke havens van Noorwegen, nadat öe vrije doorweg door Denemarken verkregen was. Een strijd van ongekende heldhaf tigheid tegen het verzet en de on beschrijfelijke terrelnmoellijkheden *ette in, die door Duitschland on danks Engelsche expeditielegers op overtuigende wijze gewonnen werd. Vooral de heroïsche strijd om Nar vik zal door alle eeuwen heen een roemrijke bladzijde vormen van Duitschen heldendom. NEDERLAND, BELGIë, FRANK RIJK. Nog was de strijd in het Noorden niet afgeloopen of op 10 Mei zette zich de opmarsch tegen het Westen ln beweging, die zulk een aaneenschakeling van ongekende overwinningen werd, dat binnen zes weken zoowel Nederland, als België en Frankrijk plus het Engelsche expeditleleger volkomen werden uit geschakeld en Dultschlands soldaten aan de zee stonden van Narvik tot de Pyreneeën. Het heele nog volgende jaar 1940 en een goed stuk voorjaar wachtte de wereld met spanning op den vol genden slag, die naar algemeen ge voelen tegen Engeland zou moeten gericht zijn. De toestanden ln den Balkan ont- Na twee jaar oorlog hebben Duitschland en Italië geheel Europa onder hun macht en vechten Span jaarden, Franschen, Vlamingen Noren, Denen, Slowaken en Neder landers broederlijk samen naast de Dultschers ter bedwinging van het roode gevaar. Ondertusschen is op zee een on af laat bare strijd gevoerd om de scheepsrulmte en ligt zoo ongeveer de helft der voor Engeland varende tonnage op den bodem der zee. In de Koloniën Italië heeft zijn koloniën Abessinië, Somaliland Erytrea voorlooplg tot op een klein gedeelte na, rondom Gondar, aan de Engelschen moeten overlaten en met de hulp van een Duitsch hulpcorps zijn kolonie Cy- renalca weer geheel in handen weten te krijgen. De strijd duurt nu op de Egyptische grens en om Tobroek al maanden voort. Het front der Dultschers Is verder oostwaarts opgeschoven langs den zuidelijken oever van de Finsche golf tot circa 100 kilometer voor de vroegere Russische hoofdstad. In het zuiden ls, zooals men weet, noordelijk van het Ilmen-meer de stad Nowgorod bezet. Verder noord oost oprukkende, hebben de Dult schers den spoorweg Moskou—Sint Petersburg op verscheidene plaatsen overschreden; de ring omPetrograd ls hier tot op een goede 100 kilo meter na gesloten. Da Finsch-Dultsche troepen zijn eveneens een heel eind opgeschoven en de Sovjets hebben de st8d Vlborg zelfs moeten prijsgeven. Het gevaar voor dit roode leger, het leger, dat uit de Baltlsche lan den s'eeds verder naar het Noorden Is opgedreven en nu rondom Sint Petersburg moet gelegerd zijn, is bijzonder groot. Hoe talrijk het ls Wie weet het Of het zich tot het uiterste zal verdedigen Wie zal het zeggen Doch sedert onze laatste beschou wing is die vraag nog driDgender geworden voor den man, die hier de leiding heeft. Want, al mogen dan ook de ar beiders uit de fabrieken van Sint Peteraburg worden opgecomman deerd, zelfs vrouwen en kinderen, dat alles zal niet helpen, zoodra de Dultschers er in slagen vanuit het Zuiden het Ladoga-meer te bereiken. De vijand zit dan ln een ijzeren ring, waarbinnen hij even zeker als eiken dag de zon opkomt, na kor- teren of langeren tijd aan den on dergang ls prijsgegeven. Hoe meer soldaten er zullen zijn opgesloten, en hoe langer het verzet duurt, hoe grooter de verliezen zul len zijn en hoe meer de stad zal lijden. Uit het snel opgeven van Viborg en Reval, alsmede uit de opvallend snelle vorderingen, die de Finnen gedurende de laatste week hebben gemaakt, zou men haast kunnen op maken, dat de Sovjets niet van plan zijn St. Petersburg tot het uiterste to verdedigen en daarmee het lot van Lun noordojyk leger ln de waag. schaal te stellen. De vraag, welke keuze de Sovjets zullen doen, ls de brandende vraag, dl HetanfronS VtSrVuXtimft thans geheel tegen de Dnjepr gelegen en alleen Odessa verkeert in gelijk posi tie als zoo pas nog Reval, waarvan het lot deze week bezegeld werd. Merkwaardig voor den hardnekkl- gen tegenstand dien de Sovjets bie den, zijn alleen de berichten, welke melden dat roode afdeellngen van Oostzijde van den Dnjepr weer naar de Westzijde van de rivier trachten over te steken, waarbij zij met groote verliezen werden terug geslagen. nomlst" het bekende Engelsche financieele tijdschrift uitgerekend, dat de Duitsche luchtaanvallen op Engeland ln de eerste twee jaren van den oorlog schade aan gebouwen hebben veroorzaakt ter waarde van 480 mlllfoen dollar. De totale waarde der gebouwen ln Engeland wordt, geraamd op 24 milliard dollar. Allen, op naar Utrecht, naar de eerste volksch Ingestelde Agrarische Jaarbeurs Dc positie der as Alles samen genomen ls de mili taire positie na twee jaren oorlog voor de asmogendheden onaantast baar en de verkregen levensruimte zóó groot, dat binnen deze levens ruimte na wellicht enkele moeilijke overgangsjaren, een levenspeil kan bereikt worden, dat de mogelijkheid In zich sluit van een onafzienbaar aantal jaren tegenstand. Van den anderen kant ls er geen enkele aanwijziging, dat de Angel saksische mogendheden ooit in staat zullen zijn de aaneengesloten volken van Europa de baas te worden. o— Van dc fronten Wat de strijd zelf betreft, is vooral het front ln het Noorden van Sovjet- Rusland rondom Sint Petersburg, erg op den voorgrond getreden. Op de eerste plaats hebben de Dultschers de groote havenstad Reval die van alle zijden was ingesloten, aan den vijand weten te ontnemen en daarbij de Sovjet koopvaardij-en oorlogsvloot bjj hun pogingen om de rest van hun troepen te redden aan zienlijke schade weten toe te bren gen. Bovendien zijn bij de Inname der stad zelf ruim 11000 gevangenen gemaakt en veel oorlogsmateriaal ls ln handen der Dultschers gevallen. Na LIthauen en Estland ls nu ook Letland geheel aan de bolsjewisten ontrukt. Van het front in het midden geen verder nieuws, alleen een vaag be richt over ingeleide operaties, die het centrum van de nijverheid in deze streek gaan bedreigen. Daarop wijzen ook luchtaanvallen op spoorwegknooppunten in dit ge bied, die aan de Sovjets heel wat schade en ongemak zullen toebren gen. o— En over anderhalve maand, over een maand misschien reeds, valt de strenge winter in het strijdgebied in. De Sovjel-Russiache winter gaat de operaties geheel of gedeeltelijk bemoeilijken of vergemakkelijken, Nog pas lazen wij In een opstel over Siberië, dat juist de winter de verkeers mogelijkheden uitermateiver- gemakkelijken en dat het groote verkeer in de uitgestrekte Siberische vlakte juist in den winter plaats had, De breede rivieren zijn dan buiten gewoon geschikte sledebanen et meren noch rivieren noch moerassen zijn dan een sta-in-den-weg voor het verkeer. De sleden kiezen hun weg over de eindelooze sneeuwvelden recht toe, recht aan, weg noch steg vormen nog een hinderpaal Ook Hindenburg wist. in den slag bij de Masoerlscbe meren ln 1916 daar handig van gebruik te maken, door de Russen een zware nederlaag toe te brengen. Wat de winter ons brengen zal, wie ls het, die het weet Radiorede van Roosevelt. President Roosevelt heeft ter ge legenheid van Labourday een radio rede uitgesproken waarin hij zeide nadrukkelijk allen te waarschuwen, die geloofden, dat „Hitier geblok keerd of tot staan gebracht ls". Dat ls een zeer gevaarlijke veronderstel ling. Wanneer de gevechtshandelin gen een keer schijnen te verflauwen, kan dat slechts een aanwijzing er voor zijn, dat Duitschland met ver dubbelde kracht uithaalt om een slag toe te brengen. De „verdediging van de V.S." moet den voorrang hebben boven particuliere belangen. De V.S. hebben een harde en gevaarlijke taak voor zich. Een overwinning op Duitschland kan langdurig en moei lijk zijn. Schade aan Engelsche gebouwen. Schatting van 480 millioen Naar de New York Herald Tribune uit Londen meldt, heeft „The Eco- TIJDENS DE JAARBEURS. Enorme stand. Iets nieuws voor Nederland. Nog enkele dagen en de geheele Nederlandsche zakenwereld zal zich voor de zooveelste maal weer op op Utrecht concentreeren, waar, on danks de oorlogsomstandigheden, de jaarbeurs zlcb, zooals dit zich laat aanzien, ln een grooter belangstel ling, dan ooit te voren zal mogen verheugen. De laatste jaren waren het niet alleen de zakenmenschen, die de Ut- rechtsche beurs bezochten, doch ging ook de belangstelling van het agra risch Ingestelde deel onzer bevolking tweemaal per jaar naar de Utrecht- sche beurs. De Agrarische Jaarbeurs trok duizenden belangstellenden. Ook ditmaal zal dit gedeelte van de beurs moeite van een bezoek In alle opzichten waard zijn. Hierbij ls, zooals wij zoojuist van den Persdienst van het Nederlandsch Agrarisch Front vernemen, een fac tor gekomen, die geheel nieuw voor ons land is en om meer dan één reden de aandacht verdient.; Werd tot op heden het volkschen element, waarop toch iedere goede boerenorde moet berusten, niet of slechts heel flauwtjes naar voren gebracht, de Septemberbeurs zal In een grootsch opgezette staDd dit tekort, dat door velen jarenlang ge voeld werd, voor eens en voor altijd wopnomen. S'ncls eenigo :I«gon Hgn oamelHk even buiten het jaarbeu rat errein, schuin tegenover het modehuls van n ui a - - lieden bezig een enorme stand op te trekken, waarin de gedachten, welke de boerenorde van het nieuwe Ne derland bezielen, op afwisselende en voor ieder te begrijpen wijze naar voren zullen worden gebracht. Een kolossaal, 15 m. doorsnee, groot zon- nerad met korenaren van fantastische afmetingen is in opbouw op het ter rein, dat tot voor enkele dagen slechts de onderlagen van oude Ut- rechtsche winkelpanden op zlchjdroeg Om dit zonaerad, waaruit bijna 10 m. boven den grond op markante wijze een sprekersgestoelte uitspringt hebben een 5 tal grafische kunste naars onder leiding van Arend Meyer uit Den Haag in beeld gebracht, hoe het leven van den boer in de toe komstige Nederlandscha agrarische maatschappij zich zal ontwikkelen, „Boerenland ln Boerenhand", vormt vanzelfsprekend op deze exposite het hoofdmotief, dat in de stand van de Agrarische Pers geheel op het voorterrein gevarieerd wordt door ,Een boerenkrant in boerenhand" Verder wordt er in deze stand een belangrijke plaats ingeruimd voor verhooging van de Nederlandsche bodemproductie. Hoewel de uitbeel dingen geheel anders zullen zijn dan eenige weken terug op de Productle- slagtentoonstelllng te 's Gravenhage, komen zij hier ln de kern natuurlijk m6e overeen. De landarbeider wordt voorgesteld als een boer zonder grond, waardoor alleeen reeds dit gedeelte van bij zonder belang is, omdat hier zulk een groot principieel belang op aan schouwelijke wijze naar voren ge bracht wordt. Ook voor plattelandsvrouwen ls een plaats Ingeruimd. Op noodzake lijke sociale en practlsche verbete ringen te plattelande wordt op pakkende manier de aandacht ge vestigd. Als laatste valt de platte landsjeugd te noemen, waaruit later do manDen moeteu voorkomen, die in den Volksvoedingsstand de leiding zullen hebben. Hun opvoeding zal dus terdege onder het oog gezien moeten worden. Uitgebeeld ln groote foto's vinden we op deze tentoonstelling hiervoor de richtlijnen. Midden tusschen grootst eedsche modepaleizen en café's is hier op één der drukste verkeerspunten van de Domstad een stukje boerencul. tuur in wording, zooals Nederland nog nimmer gezien heeft. De tentoonstelling hoewel grootsch van opzet, met benutting van alle moderne reclamemiddelen, en toch ademend uit den boerengeest, een geest, die we op vorige agrari sche jaarbeurzen moesten ontbeeren, doch die, dank zij de bewustwording van ons hoerendom binnen den komenden Voedingsstand, doorge broken is wordt komende week, Woensdagmiddag om 12 30 uur open gesteld voor het publiek. Er valt niet aan te twijfelen vele boeren en volksch denkenden zullen naar Utrecht komen om zien, wat de voeders van het volk van Nederland, de boeren, zich voor stellen, binnen heel korten tijd werkelijkheid te maken. Alle Copie hierop betrekking hebben de, moet Dinsdag avond ln ons bezit zijn. SERVATIUS - OMROEP ServatiusGennep. Na een langdurige rustperiode zal a.s. Zondag het seizoen wederom worden geopend. De twee ZondageD, welke ons nog resten vooraleer de competitie aanvangt, worden dan ook dankbaar benut voor het spelen van een paar oefenwedstrijden. Het gaat er au om, de theore tische en practlsche lessen van trainer Bijl ln toepassing te bren gen. De tralningsavonden zijn uit stekend geslaagd en er is met ani mo geoefend. Het ls daarom te verwachten, dat er belangrijke verbeteringen ln het spel zijn te bespeuren. De komende competitie wordt dan ook met zser veel belangstelling tegemoet gezien. Zondag a.s. komt Gennep, de kam pioen der afd. F. op bezoek om met Servatius haar krachten te meten. Gennep veroverde met vlag en wimpel den kampioenstitel. We zijn daarom ten zeerste benieuwd naar de verrichtingen dezer tegenstan ders. Servatius zal ongetwijfeld aanzijn supporters willen laten zien, den tijd der oefening goed te hebben benut. Een Serv.-combinatle speelt een voorwedstrijd tegen Ysaelsteyn. Deze wedstrijd begint om 2 uur. De hoofdwedstrijd vangt aan om 3 uur. VALK-REVUE M^xeac ua?' smüuüib. kerk gezamenlijk de H. Mis bijge woond en een algemeene H. Com munie opgedragen voor het geeste en tijdelijk welzijn van de ver- eenlging en haar leden. Na den middag om half twee speelt het derde elftal den huldl- gingswedstrijd tegen Leunen I Om drie uur zal dan de feestelijke opening plaats hebben van het ge restaureerde speelveld door den voorzitter der vereenlglng waarna supporters van de Valk een ge schenk zullen aanbieden. Daarna volgt den hoofdschotel van het feest n.l. den wedstrijd De Valk I—Mulo I Helmond. Deze wedstrijd zal worden geleld door den he6r Breuns uit Vénlo een bekende N.V.B. arbiter. We zjjn benieuwd hoe de Valken het op 't nieuwe grasmatje er af zullen brengen. Als het weer mee werkt zullen wij ln leder geval een faire en sportieve kamp te zien krijgen en wij hopen dat vele inwo ners van Venray hiervan getuige willen zijn om zoodoende de Valk metterdaad te steunen. Hedenavond om 8 uur zal De Valk haar algemeene jaarvergadering houden in zaal Schellen. Alle leden zijn verplicht deze vergadering bij te wonen. liefdedienst over te nemen en stelt pogingen in het werk voor 1000 Belgische kinderen onderdak te vin den bij Nederlandsche gezinnen. Zij, die genegen zijn een Belgisch kind voor eenlgen tijd In hun gezin op te nemen worden verzocht dit voor 10 September a.s. ter secretarie te willen melden. Venray, 1 September 1941, De Burgemeester van Venray, A. H. M. JANSSEN Bekendmaking. De Burgemeester van Venray brengt ter openbare kennis, dat op de Secretarie ter Inzage ligt een verslag van de op den 29 Juli 1941 te Venray gehouden tusschentijdsche keuring van spriDgstieren. Venray, 1 September 1941. De Burgemeester van Venray, A. H. M. JANSSEN Oproep aan de Limburgsche boeren. De Prov. Voedselcommissaris voor Limburg maakt het volgende bekend: De voedselpositie voor mensch en dier onder de huidige omstandigheden is aan allen wel voldoende bekend. Door een doelmatige en goedgeregel- de distributie worden de voorhanden voedingsmiddelen zoo goed mogelijk over heel ons land gespreid, zoodat ledereen in de gelegenheid wordt ge steld zijn aandeel hiervan tekrflgen. Niettemin blijft het zorgelijk alles naar wensch te doen verloopen. Daarom doen wij nogmaals een dringend beroep op aller medewer king. Vooral op allen die voedings artikelen produceereD, Het gaat er om onze eigen landgenooten in de komende tijden te kunnen voeden. Alle aardappelen en groenten, de laatste graankorrel en druppel melk moeten tot hun recht komen. Ia het afgeloopen seizoen hebben sommigen den huldigen toestand blijkbaar niet zoo ernstig ingezien door frauduleuze aflevering van granen, groenten, aardappelen en melkproducten, den smokkelhandel direct Of Indirect meer of minder £t£ord8F^ ^3~T=Své-ndlen warden VENRAY, 6 Sept. 1941 BEKENDMAKING De Burgemeester van Venray vraagt de aandacht zijner Inwoners voor het navolgende De oorlog 1914—1918 bracht veel ellende over Europa, waarvan de naweeën op vree3elijke wijze werd gevoeld voor de jeugd. Op het elude van den oorlog en nog jaren daarna was het speciaal de OostenriJksche en Belgische jeugd, die een gastvrij onthaal vond in Nederland, dat als een eiland temid den der oorlogsbranding gespaard was gebleven. Ook Limburg liet zich niet onbe tulgd. Honderden kinderen vonden in onze provincie pleegouders, die hen liefderijk opnamen en hen zoo doende de verschrikkingen en ont beringen van den oorlog deden ver geten. Thans woedt een nieuwe oorlog over Europa en weer ls het kinc dat toch de toekomst ls, de dupe. België vergat niet, wat Nederland speciaal ook Brabant aan zijn kinderen had gedaan. Breda's vluch telingen vonden bij de achter ons liggende evacuatie bij België een onderkomen. De stad Breda is hiervoor dank baar en zou graag thans aan België' jeugd eenzelfden dienst terugbewij zen, doch ls door het uitbreken eener dlphteritis-epidemle in haar stad daartoe niet ln staat. De leiding van den Nederlandschen Volksdienst heeft besloten dezen andere landgenooten tekort gedaan, hetgeen onder de huidige toestanden volstrekt niet toelaatbaar ls. Wij meenen dan ook nog eens langs dezen weg een dringend en nstlg beroep te moeten doen op alle Jand- en tuinbouwers en zeer bijzonder op die In de grensstreek en aanliggend gebied, om toch ten volle medewerking te willen blijven verleenen aan de inlevering van land bouwproducten en zeker niet door frauduleuzen verkoop den smokkel handel in de hand te werken. Het gaat om het leven van het Ne derlandsche volk en alle geldelijk voordeel kan niet het onrecht goed maken, dat onze Nederlandsche kin deren wordt aangedaan door te han delen ln strijd met de voorschriften. Daarom hopen wij, dat alle Lim burgsche boeren ln dit opzicht ten volle zullen medewerken en zijn wij verzekerd, dat allen ons ln deze hoop niet zullen beschamen, maar dat zij hun verantwoordelijke taak onder de huidige omstandigheden ten volle zullen begrijpen. Het Nederlandsche volk zal er hun dankbaar voor blijven. LUXOR-THEATER vertoont U Zaterdag en Zondag een der meest succesvolle films ter wereld, „Jud Süss!" Bijzonder spannend en sentatloneel zijn de tafereelen uit deze episode, waarin het talent der drie spelers en van den regisseur, Velt Harlan, dui delijk aan den dag treedt. Maar'ook het afwisselende geheel, vol pracht praal, met de vele scènes aan het hof van den pronklievenden en wellustigen hertog 6n met de Indruk wekkende, rijk geschakeerde volks massa's bewijst opnieuw welk een bekwaam filmregisseur Velt Harlan eveneens als hij geen individueel geval behandelt. De film ls gemaakt in de rijke en prachtllevende monumentale stijl, die elk beeld maakt tot een rijk gedetail leerd geheel, waarin het prachtige decor, de fraaie, historische coatuums en het voortreffelijk beheerschte ge- baar der acteurs waarlijk tot een hoogere eenheid zijn gebracht. Velt Hsrlan heeft een artistiek indruk wekkend resultaat bereikt. Een pakkende film... Kosten noch moeiten schijnen gespaard te zijn om costumeering en decors historisch juist weer te geven en om allerlei feiten te reconstrueeren. Doch dit zijn uiterlijkheden, en die zijn min der belangrijk dan de innerlijkheden, waaraan deze film zoo rijk ls, vooral daDk zij het keurkorps van mede spelers, wier subliem spel een groot deel van de beteekenls van deze film op zijn rekening heeft staan... Marian heeft van Oppenhelmer een groote creatie weten te maken, meesterlijk... indrukwekkend.,. Bezien we tenslotte de Jud Süss-film ln haar geheel qua film, dan valt niet te onderkennen, dat de Duitsche productie hiermee een uitstekende film in zee gestuurd heeft, die historisch gedocumenteerd ls en voldoet aan hooge filmische elschen.

Peel en Maas | 1941 | | pagina 1