•Weekblad voor VENBAY, HORST en Omstreken. Alleen Boter is boter „VENRAY" boter Fietsen met en zonder luchtbanden Buitenland. Raad van Wanssum. Provinciaal Nieuws. Zaterdag 30 Augustusgl941 Twee en Zestigste Jaargang'*No"35 PEEL EN MAAS ADVERTENTIEPRIJS1—8 regels 64 cent, 8 ct. per regel, bij contract groote reductie. UITGAVE Fa. van den MUNCKHOF VENRAY 1 Tel. 512 Grootestraat 28 Giro 150652 ABONNEMENTSPRIJS: voor Venray 70 ct. buiten Venray 80 ct. per kwartaal. Afz. no. 6 ct. is zeer fijne boter Verantwoordelijk hoofdredacteur W. P. A. v. d. Munckhof, Venray O. L. Vrouw Behoudenis der Kranken, Oostrum. Vernuft in moeilijke tijden Ruim baan voor de uitvinders Het laat zich aanzien, dat in de komende maanden steeds meer fietBers zich voor de puzzle ge- steld zullen zien, hoe zich te redden, nu hun versleten rijwiel banden ten gevolge van deheer- schende rubberschaarschte niet meer door nieuwe vervangen zullen kunnen worden. Het is nauwelijks aan te nemen, dat zij hun trouw vehikel zonder meer op stal zullen zetten tot weer betere tijden aanbreken en zich gedwee op het gebruik van de beenenwagen gaan instellen. Om van trams, generatorbussen en meer dergelijk twijfelachtige vervoermiddelen maar niet te spreken. Een Nederlander, die zijn geliefd fietsje kwijt ls, gevoelt zich zooals, dunkt me, een vogel die gekortwiekt ls, zich moet gevoelen. Hij houdt het er bij dat om het met een variant op het woord van dien Grlekschen wijsgeer te zeggen leven ls bewegen en de voor het leven noodlge bewe gingsvrijheid verschafte hem zijn rijwiel. Ontneem hem zijn blefje, en hg stelt zich lijdzaam tevreden met het consumeeren van een heel alfabet vitamines. Ontneem hem zijn fietsje of een onml9baar onderdeel ervan en hij wordt onrustig, spitst zij a vernuft en gaat zitten uitvinden hoe het verholpen zou kuDnen worden. Want hij kan van het gecompliceerd stuk vernuft, dat fiets heet, slechts noode afstand doen. Want een fiets is een gecompii: ceerd apparaat. Wie een rijksdaalder rollend zich over tafel heeft zien voortbewegen, kan daarin het principe voor de uit vinding van het rijwiel kant en klaar ontdekken, doch in feite ls het een groot aantal technische vindingen bij elkaar, die dit voertuig gemaakt hebben tot wat het is een handig, gemakkelijk, onmisbaar vervoermid del voor iedereen. Onder die vele vindingen, die de antieke veloclpède vervolmaakten, ls die van den gummi-luchtband niet de minste. Wat het lot van dit ver voermiddel zou geweest zijn zonder dit prachtige en uiterst practische, elastlsch-veerende onderdeel, laat zich moeilijk zeggen. Dat zijnpopu larltelt dan ook maar in de schaduw van de huidige zou staan, is nauwe lijks aan te nemen. Verdwijnen de rubber luchtbanden, dan verkeeren wij ten minste wat dit onderdeel betreft weer ln den toestand van vóór 1860, zoolang er geen aanvoer van het benoodlgde materiaal uit tropische gebieden ls. Het rijwiel had In dien tijd Immers zijn houten wielen met ijzeren banden geruild voor dunne stalen wielen met spaken. Wie in jeugdigen overmoed in zijn jongensjaren wel eens een fiets zonder banden bestegen heeft, kan zich eenlgszlns een voorstelling vormen van het twijfelachtige genot, dat de rjjwlelsport in die dagen den fietsenden nieuwlichter moet bezorgd hebben. Rond het jaar 1860 echter komt de eerste - zij het nog slechts ge ringe verbetering: de massieve rubberband, die wi) van de kinder driewielers kennen, deed haar Intrede. Nu is rubber wel tamelijk elastisch, doch er ls een stof, welke haar in veerkracht vele malen overtreft. Die stof is lucht. En zoo is dus lucht het Aangewezen materiaal voor een rijwielband. Deze gedachte diende slechts practisch uitgewerkt te worden. Wlen hebben wij dit te danken Het kan haast niet anders uit vindingen schijnen du eenmaal op een bepaald oogenblik in de lucht te hangen, er zijn daarvan voorbeelden te over er meerdere pre' tendenten voor wlen men de eer van deze uitvindingen opelscht, We zul len hier den strijd om de prlorlelt laten rusten, want, wat er van zij, feit Is, dat 'n Schotsche veearts met de eer ls gaan strijken en bekend geworden is als de uitvinder van den luchtband. Deze man was J. B. Dunlop, op 5 Februari van het jaar 1845 te Dreg- horn in Ayrshire geboren en Binds 1867 veearts te Belfast. De leniging der ulteenloopende lichamelijke nooden der Belfaster paarden, koeien en varkens kon blijkbaar zija leven niet voldoende vullen en zoo hield hij zich geestelijk ln evenwicht door in zijn vrijen tijd ale had hij on danks 'n drukke praktijk te knut selen op het terrein, van de werk tuigkunde, tot welk vak hij een grooten aanleg scheen te bezitten. Het lompe, onprettige vehikel, dat het rijwiel toen nog was, had blijk baar zijn aandacht getrokken door zijn onvolmaaktheden en hij stelde zich tot taak het probleem te ver beteren. Een periode van onvermoeid experimenteeren had tot resultaat, dat hij op 23 Februari 1888 een eerste tochtje op een fiets met lucht banden kan maken. De uitslag van dezen proefrit was dermate bevre digend, dat hij zijn vinding wenschte te octrooieeren en op 23 Juli van hetzelfde jaar onder no. 10670 patent verkreeg voor „een systeem om voertuigen op luchtbanden te doen voortbewegen. Het was de uitvinding, waarop de fiets en ook de fietsers als 't ware gewacht hadden en toch, als men meent, dat Dunlop's vinding met gejuich ontvangen werd, heeft men het mis. In tegendeel, slechts verguizing en hoon waren zijn deel, het publiek „lustte" den luchtband niet. De eerste pogingen om de lucht banden er bij het publiek te doen Ingaan, mislukten volko men. Zij gingen er alleen ln als publieke vermakelijkheider werden tallooze moppen getapt op 't krankzinnige denkbeeld en alleen de teebenaars van spot prenten waren hem dankbaar voor zijn vinding. Tot eindelijk een handig zakenman, Harvey du Cros, de zaak op gang wist te krijgen door den stroom humor, dien 't denkbeeld had ont ketend, als drijfkracht voor de reclame te gebruiken. En zoo kwam het dat Dunlop, toeD hij op 23 October 1921 overleed, al had hij er geen groote financleele vruchten van geplukt toch de triomf van z\jn Idee ln de fietsen- wereld had aanschouwd. Zelf3 had hij de eerste luchtbandencrisis be- leefd. Dat was in de oorlogsjaren 1914 tot 1918 In ons dierbaar vaderland ln Dultschland zijn de herinne ringen aan de vele pogingen om het probleem van de ook toen heer- schende bandennood op te lossen nog levendig. Wie er meer van weten wil sla de jaargangen van de fiets- bladen als de „Kampioen" en ook Dultsche bladen maar eens op na. Nood baart list en vele vernuftelin- gen kwamen met methoden om de zoo schaarsche gummibanden door iets anders te vervangen. Men greep naar allerlei materiaal, naar hout, naar touw, naar staal, naar rotting. Men bouwde dubbele stalen banden waartusschen veeren waren aange bracht en waarbij het geheel over trokken was met een waterdicht omhulsel. Een houten of leeren strook daarop aangebracht, deed dienst als loopvlak. Een ander had een aantal staaldraden over een stel houten klosjes gespannen en kreeg zoo een veerenden band. Ook de massieve houten rijwielbanden deden hun In trede Ze deden het wel, op voor waarde, dat men niet te veeleischend ls en afstand doet van het genoegen om gerulschloos over het wegdek te zweven. Ook nu hebben zij hun intrede weer gedaan en dat nog wel in Den Haag. Wel een Ietwat luidruchtige intrede, doch ook de dames hebben dezen zomer reeds met een zekere lawaaiige nonchalance gedemon streerd, dat zij zich wat de voetzool- bekleeding betreft, resoluut hebben omgeschakeld op het oud-vaderland- sche wilgenhout. We zullen ln de naaste toekomst op een paar decibels meer of minder niet moeten kijken de anli-lawaalcampagne kan rustig een tijdje op stal gezet wor den. Doch waarom niet hopen, dat, waar zooveel vernuf c zich noodge dwongen, zal gaan spitsen op de vervanging van den luchtband, er een dragelijk en niet al te luidruch tig vervangingsmiddel gecreëerd zal worden. Het schijnt zelfs, dat het eerste schaap al over de brug is. Ditmaal „daghet" het niet in het Oosten, doch ln het Zuiden. Een inwoner van de Zaeuwsch-Vlaamsche plaats Bres- kens, technisch ambtenaar bij den Rijkswaterstaat heeft een houten fietsband uitgedacht, waar ln een gleuf, midden op den band een oude buitenband geklemd zit, die meteen spiraalvormig opgerolden ouden buitenband gevuld ls. Men fietst dus op 'n rubber loopvlak. Op deze vinding heeft hij reeds octrooi aan gevraagd en reeds worden deze soort banden ln den handel gebracht. Zij schijnen goed te voldoen, al mag men natuurlijk niet verwachten dat zij den volmaaktheden van den lucht band nabij komeD. Dit Is nog slechts een van de eerste vindingen, die zich aan dienen. Wij zeggen dit, zonder op de merites van dezen band iets af te willen dlngeD, doch slechts om te betoogen, dat de tijd nog veraf schijnt, waarop de Nederlander zijn fiets thuis zal laten. Nog steeds geldt het oude spreekwoord, dat de moeilijk heden er zijn om overwonnen to worden. BESCHOUWINGEN OVER DEN TWEEDEN WERELDOORLOG. Zoo Is dan het aantal landen, dat in den tweeden wereldoorlog, die thans zijn naam terecht draagt betrokken is, weer met één ver meerderd. Engeland en Rusland zijn Parzië thans Iran geheeten binnen gevallen en Engeland wil vla dit land de Russen te hulp komen. Daarmee Is voor de zooveelste maal aan onze verwachtingen beant woord. Vorige week nog hebben wij de kwestie Iran ln het slot onzer beschouwing besproken. We kwamen daarbij tot de gevolg trekking, dat het Engeland er op de eerste plaats om moet te doen zijn, te voorkomen.dat de rijke Rus sische petroleumbronnen rondom de stad Bakoe niet In Dultsche handen vallen. Bovendien zocht Engeland naar een geschikt terrein om een gemeen schappelijk front met de Russen te vormen. Het lot is gevallen op Iran nu zullen dus de Engelschen en Russen het arme Iran gaan bescher men. Churchill en consorten denken er natuurlijk niet aan, de vrijheid van eenlg land aan te tasten. Engeland doet alleen maar aan .bescherming" tegen aanvallen van Dultsche zijde. Zoo ls thans ln samenwerking, met het vrije Amerika reeds IJsland „be schermd", Syrië „beschermd", Irak „beschermd" en nu gaan ze in sa menwerking met de vrije, beschaaf de en godsdienstige Russische re geering ook Irak beschermen tegen die booze Dultschers Het ls een geval van wrange zot heid eD men zou er om moeten lacheD, als het geval voor het be trokken land niet zoo tragisch was Wat de bescherming overigens van Engeland beteekent, daar kan Ne- derland zelf over meepraten. Maar niettemin Churchill en Roosevelt In broederlijk verband met Stalin, vech ten alweer voor de vrijheid van de kleine volken Als we uit al de gebeurtenissen na 1 Sept. 1939 de les trokken, dat geen enkel land onzelfzuchtig voor ander vecht maar alleen vecht voor zijn eigen belangen, dan hadden we al veel geleerd. Tot dusverre willen de Nederlan ders dat van Engeland nog maar niet gelooven; de ontwikkeling der gebeurtenissen dwingt ze echter tot de erkentenis, dat Eageland in deze zelfs de meest zelfzuchtige natie is, die er bestaat, maar daarbij de kunst verstaat, met woorden als „vrijheid" en „Christendom" te goo chelen, waarmee de goegemeente een rad voor de oogen wordt ge draald. Wie een beetje meer van geschie denis kent, dan in een schoolboekje staat, weet, dat de historie van Eageland der laatste drie, vlerhon derd jaar een aaneenschakeling is van dergelijke huichelachtige metho den, waarbij het steeds de bult wist binnen te halen. Daarmee heeft het de helft van den aardbol onder zgo macht gekregen. Het lijkt waarschijnlijk, dat thans het uur der wrake is geslagen. Is het leger In deze streek bijeen gebracht en verdedigt het zich met den moed der wanhoop, dan is de onderneming zelfs een gevaarlijke onderneming. De landing van troe pen aan de Perzische golf lijkt dan ook eer op een afleidingsmanoeuvre om de Perzische legermacht dien kant uit te krijgen. Hoe het verder verloop zal zijn, is een open vraag. Het is volstrekt ultgesloteo, dat het Iransche leger is uitgerust op een wijze, dat het met succes tegenstand kan bieden aan de sterk gemoderniseerde legers van Engeland of Rusland. ALj de Perzen in de hooge grens gebergten, die Mosoel van Rusland schelden, hardnekkig tegenstand bieden, kan het een oorlog van eenige beteekenls worden. Van Turkije ls omtrent deze actie nog niets losgelaten, en dat het nu reeds zal ingrijpen, is weinig waar schijnlijk. Turkije schijnt op de eerste plaats prijs le stellen op een vol komen neutraliteit en heel wat aan zijn grenzen kunnen zien gebeuren, voor het zelf in actie komt. Het Oostfront In Rusland zijn de Dultschers den oogst aan het binnenhalen van de zware gevechten sedert het door breken van de Stalln-llnle. Dag na dag worden thans aan merkelijke successen gemeld en vorige week werd als samenvatting opgegeven, dat ze reeds 1200 000 Russische soldaten hadden gevangen genomen. Dat ls in 8 weken even veel dan in 31/, jaar van den vorlgen wereldoorlog. De strijd gaat overigens over het geheele front van de Flnsche golf tot de Zwarte Zee, onverpoosd verder, doch het front schuift steeds sneller en dieper Rusland in. Vooral Petrograd staat onder heel sterke bedreiging nu Narva is ge nomen aan de Flnsche golf, Nowgo- rod is veroverd ten Noorden van het Ilmen-meer en ook de Finsch- Duitsche legermacht aan weerszijden van het Ladoga-meer, geleidelijk blijft oprukken. Er ls voor de Russen rondom Petrograd nog uitweg naar het Oosten van circa 200 kilometer en de RuBslache opperbevelhebber staat hier voor de moeilijke vraag, zich ook van het Oosten te laten afsnij den en te trachten Petrograd tot den laatsten man te verdedigen of de streek zonder strijd in handen van de Dultschers te laten. Inderdaad een moeilijke vraag Gaat men over tot een verdediging van Petrograd tot den laatsten man, dan herhaalt zich de geschiedenis van Warschau, dat met zijn inge sloten legermacht nog korten tijd stand hield, doch ten koste van duizenden dooden en een totaal ver woeste wereldstad. Voor Petrograd zal het lot niet anders zijn en waar hier zeker een millloen man Russische troepen zitten met nog drie mlllioen inwo ners van Petrograd, is de ellende niet te overzien indien zoo'n gebied wordt afgesloten, terwijl aan den uitelndelijken ondergang van leger en stad toch niet valt te ontkomen. De heele vraag komt dus hierop neer, of de Russen in staat zullen zija de weg tusschen Nowgorod en het Ladogameer open te houden. Zijn ze dat niet, dan doen ze het verstandigst zoodra mogelijk Petro grad en omstreken ln den steek te laten en in oostelijke richting een goed heenkomen te zoeken. De Russen hebben tot nu toe niet toegepast de tactiek, die zij toepas ten toen Napoleon in 1812 Rusland binnenviel. Ze hebben zich integen deel met hand en tand verdedigd en we gelooven zelfs niet, dat de Dultschers sinds 1939 ergens zoo'n feilen tegenstand hebben moeten overwinnen. Daarop afgaande zou men geneigd zijn, dat de Russen hun vroegere hoofdstad tot den laatsten man zullen verdedigen. o Na deze uitweiding over de Brit- sche politiek, keeren we terug naar het nieuwe krijgstooneel Iran. Het ls geen gemakkelijk land, on. herbergzaam, spaarzame wegen, zand- en leemwoestjjnen, hoog ge legen, dun bevolkt, maar het heeft rijke petroleumbronnen net als Irak, en net als Rusland. Het eerste bericht luidde, dat Brit- sche en BritBCh-Indische soldaten geland waren aan de Perzische golf, en dat deze landing reeds op verzet gestuit was. Het Iraneesche leger ls echter van niet zooveel beteekenls. Al met al zal het voor een oppervlakte van 30 maal Nederland nauwelijks 100 000 mau kunnen bijeenbrengen. Enge land weet dat natuurlijk heel goed en de ergste moeilijkheid om ln contact met Rusland te treden zal dan ook wel niet zijn het Perzische leger, dan wel het moeilijke terrein. In de buurt van Mosoel, dat op het gebied van Irak ligt en zich In Engelsche handen bevindt, komt het Engelsche leger het dichtst bij Rus land. De afstand is echter altijd nog een goede 500 K.Mbovendien loopt de weg door een bergstreek, woes ter en hooger dan de Alpen ln Zwit serland. Churchill sprak. Dan heeft de Brltsche Minister president acht dagen na zijn bespre king met president Roosevelt een radio-rede gehouden, waarvan we merkwaardigheldshalve enkele uit treksels opnemen. President Roosevelt en lk, zoo be gon Churchill, hebben elkaar In een door bergen omzoomde baal „ergens op den Atlantischen Oceaan" ont moet aan boord van het nieuwste Brltsche slagschip om daar geduren de drie dagen, omringd door de voor naamste mannen van de Brltsche en Amerlkaansche weermacht met el kaar te confereeren. Deze ontmoeting zoo zeide Churchill, ls het symbool geweest van de eenheid onder alle Engelsch sprekende volken der wereld tegen de slechte krachten, welke ln Europa en een deel van Azië heer- schen" te moblllseeren. Het gaat er om, zoo ging Churchill voort, d8 vele volken van de ellende, waarin zij door de „slechte krachten der wereld" gestort zijn, te verlossen Op het oogenblik zijn er afschu welijke dingen aan den gang. Vele volken zijn verslagen. Andere natleB, zooals de Italianen, de Hongaren, Bul garen en Roemenen vormen, naar Churchill zeide de „jakhalzen van den Nazi-tijger". Zweden, Spanje en Turkije, zoo beweerde Churchill, zijn bang wie van hen 't eerste aan de beurt zal komen. Vervolgens sprak de minister-pre sident over het Dultsch-Bolsjewlsti- sche conflict, waarin, naar hij meende te weteD, „de Nazi's voor het eerst veel bloed moeten verliezen". Wijzende op de door de Sovjets In hun land aangerichte vernielingen verklaarde Churchill, sedert den Inval der Mongolen in de zestiende eeuw is er nooit zulk een meedoogenlooze strijd gestreden. Doch dit, zoo ging Churchill voort, vormt niet de eenige verwoesting, want sedert vijf jaar zwerven nu reeds de Japanners ln het Chineesche rijk rond en hebben kort geleden ook hun hand uitgesto ken naar Indo-China. Op den Atlantischen Oceaan heeft Roosevelt en hij Churchill der halve het besluit genomen, allen volken der wereld een verklaring te geven, volgens welke de Vereenigde Staten en Groot-Brittannië bereid zijo hun den weg te toonen om de wereld „van de onderwerping te be vrijden". Hitier en zijn medewerkers hebben jarenlang van een nieuwe wereldorde gesproken. Deze wereld orde, zoo beweerde Churchill is ech ter niet anders dan „de heerschappij van het Pruisendom, van den para depas, van het concentratiekamp en van het peletonvuur." Het lot van de „onderdukte" vol ken is zwaar. Zij dienen echter te bedenkeD, dat, wanneer de tunnel misschien ook lang mag zijn, het einde van den tunnel eenmaal be reikt zal worden. Vervolgens beweerde Winston Churchill, dat machtige strijdkrach ten op het punt staan zich te bewa penen om de bezette landen te hulp te komen. Dit ls de boodschap van Roosevelt en Winston Churchill, die zich steeds gehaast hebben de „zaak der geheele wereld te dienen". Op den Atlantischen Oceaan ls tot de definitieve vernietiging van de „Nazl- tyrannie" besloten. Churchill veronderstelde van Adolf Hitler, dat deze voornemens ls na een „eventueele" onderwerping van de Sovjet-Unie Groot-Brittannlë te onderwerpen, waarna hij een aanval op de Vereenigde Staten en het geheele overige westelijke halfrond zal beginnen, omdat, naar Churchill verder beweerde, hij streeft naar de verovering van de geheele wereld. Het is echter goed, dat er oogen zijn, die dit gevaar hebben gezien, Hoe lang ook de strijd zal dureD, wij zullen, zoo besloot Churchill, nooit ophouden onzen plicht te doen om de wereld weer de vrijheid en rechtvaardigheid terug te geven. Japan Engeland. De spanning tusschen Japan, de V. S. en Engeland ls door de rede van Churchill natuurlijk vergroot. De woordvoerder der Japansche re geering heeft verklaard, dat de Japansche regeering zal weigeren hierop een antwoord te geven. Op een vraag over compensatie- onderhandelingen tusschen Japan, Engeland en Amerika, antwoordde de woordvoerder, dat hij hierover geen Inlichtingen had. In elk geval zouden dergelijke onderhandelingen slechts welkom zijn, wanneer zij de mogelijkheid zouden bieden tot een verstandig ^elnde gevoerd te kunnen worden. Een verstandig einde noemde de woordvoorder het erkennen van een Oost-Aziatische sfeer van gemeenschappelijke wel stand, waar Japan naar streeft. Ook een ander bericht wijst op toenemende spanning. Een Japansch blad schrijft, dat. de Japansche zee straten ongetwijfeld voor Japan be langrijker zijn dan het Panama- kaDaal voor de Vereenigde Staten. Deze waterwegen maken deel uit van Japans gebied van vitale be teekenls. Zoolang de Vereenigde Staten het Panamakanaal gesloten houden, zou het feitelijk vanzelf- eprekend zijn, dat Japan ook zijn waterwegen sluit. Er bestaat geen grootere verne dering voor het Japansche volk dan deze straten voor vijandige acties ter beschikking te stellen. Deze gebieden en waterwegen moesten daarom in den dienst voor keizer en natie tot het uiterste ver dedigd worden. vangen, dat zij geen bezwaar hebben tegen den toegekenden duurtoeslag aan de gehuwde kantonnlers en de gemeente-veldwachter. Aan het Borgstelllngsfonds Noord- Limburg wordt evenals voorgaande jaren een subsidie toegekend van 2 cent per inwoner. De Politie-verordening wordt aan gevuld met het verbod bij vriesweer op wegen en straten te schrobben, dweilen enz. Aanbesteed is het maken van een stuw ln de monding der beek bij de Zandvang. Er zal een veel grootere en zwaardere worden gemaakt, dan er voorheen was, om het gevaar van doorbraak te voorkomen, zooals af- geloopen winter plaats had. Ingeschroven is als volgt: Beton-Mij. „De Peel" f 5450 F. H. van Enckevort f 5545 Fa. Haegens en Martens f 5760 Firma van Drunen f 6500 Het werk wordt gegund aan de laagste inscbrijfster. Goedgekeurd wordt, dat de reke ning-courant-overeenkomst met de Bank van Nederlandsche Gémeenten wordt verlengd. Besloten wordt een geldleenlng aan te gaan, groot f 26500, waarvoor een maximale rente door den Raad wordt vastgesteld. Van den heer L. Wijnhoven ia een verzoek binnen gekomen om de ver breeding, welke achter zijn huls ln den weg ligt, te mogen huren voor de plaatsing van landbouwmachines e.d. De Raad kan zich met het ge vraagde niet vereenigen en besluit hrt verzoek af te wijzen. De gemeente zal haar eigendom men, plus het kanaal en de haven, verzekeren tegen oorlogsgeweldscha- de vooreen waarde van f 150.000. Daar de gemeente verzekerd was tegen fraude bij een Engelsche Maat schappij, doch deze door den oor logstoestand niet meer aan haar verplichtingen kan voldoen, wordt besloten de gemeentegelden te ver zekeren bij een Hollandsche verze kering. Voor de vaste kern van de Lucht beschermingsdienst wordt op verzoek van den Secretaris-Generaal van Blnnenlandsche Zaken een arbeids- overeenkomstenb aslult vast gesteld. De rekening over het dienstjaar 1940, benevens de rekening van het Burgerlijk Armbestuur worden aan geboden. Belden zullen ter Inzage worden gelegd. Bij de rondvraag verzoekt den heer van Els de trappen bij de haven te maken en dan maar ineens stee- nen, dan zijn we er voor altijd van af. Tevens zijn er 7 meerrlngen kapot aan de haven. Besloten wordt nieuwe trappen te maken en de meerpalen van nieuwe ringen te voorzien. Bij deze laatste vergadering van den huldigen Raad bedankt de Voor zitter de Heeren Raadsleden voorde prettige en goede samenwerking, welke er steeds geweest ls, en voor het vele wat de Heeren hebben ge daan ln het belang der gemeente Wanssum. De Voorzitter deelt mede, dat het gemeentebosch door de Heide-Mij. voor een flinke prijs Is vorkocht aan de Mijnen en aan de Zuiderzeewer ken, terwijl voor de Jcromme stukken nog geld wordt gemaakt bij een houtwolfabrlek. De rekening over 1939 is terug ontvangen onder enkele opmerkingen, Deze wordt door den Secretaris toe gelicht. Ze ls gewijzigd, overeen komstig de wenschen van Gedep. Staten terug gezonden. De rogge, welke door de gemeen te is verbouwd, werd op stam ver kocht aan J. Maas voor f 160. Op 4 Juli zijn door B. en W. de kas en boeken van deD gemeente ontvanger gecontroleerd en ln orde bevonden. Van Ged. Staten ls bericht ont VENRAY, 30 Aug. 1941 Nakeuring van springstieren. De Burgemeester van VENRAY breDgt ter algemeens kennis, dat de houders van springstieren, die hunne stieren aan de aanstaande nakeuring wenschen te onderwerpen, hiervan ter Secretarie aangifte moeten doen voor den 15 SEPTEMBER a.s. Na genoemden datum zullen ter secretarie geen aangiften meer.wor- den aan genomen. Venray, 23 Augustus 1941. De Burgemeester van Venray, P. PUBBEN Lb. Paters minderbroeders. Uit de benoemingen door het Pro vinciaal Kapittel van de Paters Minderbroeders vorige week te Weert gehouden, zijn thans nadere bijzon derheden bekend geworden. Daarbij blijkt, dat in de leiding van de kloosters der Paters Fran ciscanen ln Venray de volgende (her) benoemingen van de paters hebben plaats gehad: gardiaan Lucas Berbers (herkozen) vicarlus Paulinus Hase. (gymnasium) gardlaan Honoratus Camlnada (herkozen), vicarlus Titus Piekker (herkozen). VALK-REVUE HET DERDE LUSTRUM, Zooals wij de vorige week reeds meldde, viert de RK. V.V. De Valk op Zondag 7 Sept. haar derde lus trum. Het bestuur ls er thans ln geslaagd zich de medewerking te verzekeren van het aloude Mulo I uit Helmond. Deze sportvereeniging heeft toe gezegd om de feestelijke opening van het gerestaureerde sportveld te ko men opluisteren door het spelen van een wedstrijd tegen De Valk I. De naam Mulo alleen reeds waar borgt ons een faire en spannende kamp. In het afgeloopen seizoen was Mulo I kampioen van zijn af- deeling en bezette ln een zware en spannende promotie-competitie een eervolle derde plaats. Het zal dus zeker wel de moeite

Peel en Maas | 1941 | | pagina 1