h •Weekblad voor VENRAY, HORST en Omstreken. V Alleen Boter is boter „VENRAY' boter De voedselvoor ziening van ons volk Cw Buitenland. Provinciaal Nieuws. Zaterdag 23 Augustus 1941 Twee en Zestigste Jaargang No 34 PEEL EN MAAS ADVERTENTIEPRIJS1-8 regels 64 cent, 8 ct. per regel, bij contract groote reductie. UITGAVE Fa. van den MUNCKHOF VENRAY Tel. 512 Grootestraat 28 Giro 150652 ABONNEMENTSPRIJS: voor Venray 70 ct. buiten Venray 80 ct. per kwartaal. Afz. no. 6 ct. is zeer fijne boter Verantwoordelijk hoofdredacteur J. W. H. v. d. Munckhof, Venray O. L. Vrouw Behoudenis der Kranken, Oostrum. nüeD a'he ttf 37 hts; •ept Tig. voor S van 9. Van 10 f., voor van 9 van 10. i&ug. Van 9 rn 10 ug. Bespoediging van het dorschen; scherper controleinlevering van granen en peulvruchten Doeltreffende maat regelen in de grens gebieden/ Verscheidene maatregelen, ln den llt loop van den tijd genomen, hebben reeds heihaaldelijk aanleiding ge- geven, erop te wijzen, hoe krachtig 'de overheid er naar streeft de voed selvoorziening van ons volk ln dezen tijd, waarin beperking onvermijdelijk 18, zoo ruina mogelijk te maken. In dit verband moge de aandacht nog worden gevestigd op zekere voor zorgsmaatregelen, welke getroffen zijn ter bestrijdlDg van de smokke larij in de grensgebieden. Ook deze maatregelen zijn noodzakelijk, want het gaat natuurlijk niet aan, dat, nadat veel tijd, moeite en kosten aan onze bodemopbrengst zijn be steed, een min of meer belangrijk deel dezer voor ons volk noodlge productie clandestien over onze grenzen zou worden gebracht. Drie maatregelen. Om dit laatste zooveel mogelijk te voorkomen, heeft de overheid den desbetreffenden boeren met betrek king tot het dorschen van graan, peulvruchten en tot de aflevering ervan aan de Provinciale Inkoop- centrales voor Akkerbouwproducten („Pica's") bepaalde verplichtingen opgelegd. De getroffen maatregelen hebben ten doelten eerste het dorschen te bespoedigenten tweede het toe zicht op het dorschen te verscherpen en ten derde de telers te verplichten hun graan en peulvruchten aanstonds nadat die zijn gedorscht ter beschik king van de Pica in hun gewest te Btellen. Wat het dorschen betreft, verdient vermelding, dat de opbrengst van de kleine bedrijven aan graan en peul vruchten aanstonds ia haar geheel zal worden gedorscht. Op deze manier worden deze boerderijen zoo spoedig mogelijk „leeggedorscht". Den oogst van da grootere bedrij ven zal men dorschen volgens een be paald systeem, waarbij de Pica vast stelt, hoevele malen een dorsch- machlHe naar elke boerderij mag worden vervoerd om daar telkens een deel van den oogst te bewerken. Opdat men de productie gedurende het dorschen genoegzaam scherp zal kunnen controleeren zal de Pica dus aan het dorschen de leiding geven. De teler kan bovendien worden ver plicht zijn graan en peulvruchten, wanneer die van het land zijn ge haald, te deponeeren op bepaalde zeeplaatsen, welke de Pica aanwijst. Deze maatregel, welke vooral voor fle kleine bedrijven van belang kan ®ijn, dient om naast een bespoedi ging van de dorschcampagne, tevens een zoo economisch mogelijk gebruik van de dorschcapaclteit te bewerk stelligen. Voorts zal de teler niet steeds geheel vrij kunnen worden gelaten la de keuze van een loondorscher (d.l. een dorscher, die tegen loon voor anderen doracht). Wat de bespoediging van het dor schen aangaat, dit zal vooreerst ten goede komen aan het streven der overheid om voor 1 December a.s. tweederden van den oogst door de telers te doen aanbieden bjj de Pica's. Speciaal in de grensstreken Is het versnelde dorschen een uitstekend middel om smokkelen te voorkomen. Den smokkelaars zal voor hun euveldaden als het ware geen tijd worden gelatenZoo heeft bijvoor beeld een der Pica's een regeling getroffen, volgens welke de boer derijen, naar gelang van hun grootte, voor een bepaalden datum met dor schen gereed moeten zijn. Bedrijven tot een oppervlakte van een hectare moeten hun graan en peulvruchten voor 15 September, bedrijven van een tot drie hectaren voor 15 Oct. en bedrijven van drie tot vijf hec taren voor 1 December a.s. hebben gedorscht. Deze Pica heeft verder voor Nederlandsche telers, die graan of peulvruchten op Belgisch grond gebied verbouwen, een speciale rege ling getroffen. Deze telers moeten den oogst in ongedorschten toestand naar Nederland vervoeren en, onge acht de grootte van hun bedrijf, voor 15 September met dorschen gereed zijn. Het schijnt niet uitgesloten, dat tegen deze regelingen bezwaren rij zen bij ln de grensstreken gevestig- boerec, die zich niet aan smokkelarij hebben schuldig gemaakt en nujtoch aan zekere verplichtingen, welke vroeger niet op hem hebben gerust, worden onderworpen. Maar deze boeren kunnen die bezwaren, waar van de ernst volstrekt niet wordt weggecijferd, met eenigen goeden wil overwinnen. De moeilijkheden, welke de regelingen voor hen mee brengen, wegen niet op tegen het groote belang dat schuilt ln een be veiliging van onze voedselproductie ten bate van ons volk. Deze beveiliging wordt door de genomen maatregelen in ruime mate gediend. Het algemeen belang, dat hier op het spel staat, zal den door slag moeten geven. (Vertrouwd mag wordeD, dat ook de boerenstand, die Immers reeds vroeger heeft getoond van goeden wille te zijn, dit zal in zien. BESCHOUWINGEN OVER DEN TWEEDEN WERELDOORLOG. In onze beschouwing van de vorige week schrijven wij o.m. „Het gebied in den Dnjepr-boog tot aan de Zwarte Zee met de belangrijke steden Odessa (en Wjernolenlnsk wordt thans ernstig gedreigd als mede de bruinkool- en ijzermijnen, welke hier ln rijke mate voorko men." De gevangenneming van 103.000 man wijst er op, dat hier zeer zware slagen zijn toegebracht en dat het waarschijnlijk wordt dat dit front het eerst zal ineenstorten. We zijn weer eens op onze wenken bediend, want reeds Vrijdag 15 Aug. werd in een extra bericht melding gemaakt dat zoowel Odessa als Nikolajew waren Ingesloten en de Zwarte Zee oostelijk van Odessa was bereikt. Men moet dan weten, dat de Duitschers Wjernolenlnsk nog noemen met den ouden naam Niko lajew, doch dat de Bolsjewisten deze stad, als zoovele anderen, hebben omgedoopt naar communistische grootheden (Lenin) ook al omdat Nikolajew teveel aan den vroegeren Czaar herinnerde. Sedert is nog weer gemeld dat Nikolajew is Ingenomen, en daarmee een der belangrijkste havens aan de Zwarte Zee aan de Russen is ont nomen. Het is een stad van ruim 160.000 inwoners met belangrijke industrie en scheepswerven en de ultvoerhaven voor het geheele ge bied der beneden-Boeg. Doch nog van grooter belang Is, dat de Duitschers inmiddels ook het ijzererts gebied ln de voorstreken van Krlwoj-Rog hebben bezet en daarmee het belangrijkste ijzererts- gebied van Rusland hebben ver overd. Hier toch zou 61 pet. van alle ijzererts van geheel Rusland worden opgedolven, waarvan zoowel de industriestreek van het Donetz-bek- ken ln de buurt van Rostow, als de Industriestreek rondom Moskou moet worden bediend, en dat zelfs zijn overvloedige ertsen vóór den oorlog aan het industriecentrum ln Sllezlë leverde. Men kan de belangrijkheid van dit feit moeilijk overschatten, want daardoor zullen toch alle ijzerindus trieën, waarvan de oorlogsindustrie geheel afhankelijk is, in betrekkelijk korten tijd ln moeilijkheden geraken. De toestand op dit oorlogsterrein ls voor de Russen in enkele dagen zoozeer verslechterd, dat 't heel waarschijnlijk op een catastrofe gaat uitloopen. Reeds spreekt men van een tweede Duinkerken, doch men kan er van op aan, dat hierbij thans veel groo tere troepenmachten betrokken zijn en dat de kans van een ontsnapping over zee veel geringer is. De Duit schers zijn bezig het Russische zuidelijke leger op een hoop te drij ven. Ze hebben op veel plaatsen de beneden-Dnjepr reeds bereikt en de mogelijkheid van een redding naar het oosten over deze rivier onmoge lijk gemaakt. Daardoor worden de Bolsjewisten tegen de Zwarte Zee aangedrukt met heel veel kans, dat het geheele leger ten onder gaat. Hoe groot dat zuidelijk leger ls, ls natuurlijk niet bekend, doch men schat het aantal soldaten op circa twee mlllloen. Slagen de Duitschers er ln dit leger volkomen uit te schakelen, waarop volgens de laatste berichten heel veel kans bestaat, dan veran dert daardoor opeens de militaire situatie. Tot dusverre slaagden er de Rus sen nog ln zij het dan onder zware verliezen van menschen en materiaal eenlgszins ordelijk terug te trekken en een min of meer aan eengesloten front te handhaven. Valt het Zuidelijke leger echter uit, dan ontstaat opeens een opening voor den opmarsch en hebben de Dulischers vrij spel. Zij kunnen dan in betrekkelijk korten tijd heel Zuid-Rusland bezet ten, doch onzes inziens ls meer waar schijnlijk dat het vrijkomende leger achter het Russische front naar het Noorden trekt om zich met de Rus sische troepen rondom Moskou bezig te houden. Een der stelllDgen van het Duit sche leger is toch, dat het niet het voornaamste doel van den oorlog ls grondgebied of steden te bezetten, doch het vijandelijke leger te ver nietigen. De rest volgt dan Immers ook van zelf. Intusschen ls mededeeling gedaan omtrent een nieuwe overwinning ln de Oekraïne door de verbonden Eu- ropeesche legers. Het heele gebied ten Westen van de Dnjeper ls in Dultsche handen. Bij dezen slag hebben de Sovjets zeer bloedige verliezen geleden; er werden rond 60 000 gevangenen ge maakt. Van den bult wordt genoemd: 84 pantserwagens, 530 stukken ge schut en een groote massa ander oorlogsmateriaal. In de oorlogshaven Nikolajew vielen de Duitschers de volgende op stapel staande oorlogsschepen ln banden: 1 slagschip van 35000 ton, 1 kruiser van 10 000 ton, 4 torpedo jagers en 2 duikbooten. Van de twee overige fronten is sedert onze beschouwing van vorige week het nieuws al bijzonder schaars doch afgaande op dit weinige nieuws kan men zeggen, dat de operaties weer ln vollen omgang zijn begon nen en dat het laatste bericht mel ding maakte van de gevangenname van circa 78.000 Russen ln het ge bied ten Zuid-Oosten van Smolensk. Nu we het woord Smolensk neer schrijven, moeten we onwillekeurig denken aan de Engelsche bericht geving, die uit den treure heeft be weerd, dat de Russen tot voor eenige dagen nog altijd In Smolensk zaten, terwijl de Duitschers reeds op 16 Juli berichtten, dat de stad in hunne handen was. Om de leugenachtigheid van dit praatje aan de kaak te stelleD, heeft de Dultsche legerleiding buitenland- sche correspondenten in de gelegen heid gesteld de ware toestanden van Smolensk ln oogenschouw te nemen en nu de verklaringen van oogge tuigen ook ln de Amerikaansche en Engelsche bladen zijn verschenen, hebben de Brltsche berichten toe gegeven, dat Smolensk door de Rus sen is ontruimd. Een gelijk geval heeft zich voor gedaan met de Stalln-linle, waarvan we weken UaDg dag na dag hebben kunnen lezen en die ook ln de En gelsche kranten van een maand ge leden werd afgeschilderd als een on neembare stelllDg dwars door Rusland heen, waar de Duitschers nooit doorheen zouden komen. Nu deze linie al weken geleden ls geforceerd en ln en om die linie een slag Is geleverd van zulke afmetin gen, als in de krijgsgeschiedenis nog niet is voorgekomen en de Russen overal achteruit gedrongen zijo, nu komt men ln Engeland aandragen met de bewering, dat er nooit een Stalin-llnie heeft bestaan. Het doel is natuurlijk de Dultsche successen tot een bagatel te ver kleinen. Ondertusschen heeft men op di plomatiek gebied ook niet stil ge zeten. Vooreerst is daar het samentreffen van Mister Churchill met Roosevelt ergens op den AtlantlBChen Oceaan. Zij hebben samen alle vraagstuk ken van den oorlog besproken, de vraagstukken van heden en toekomst en natuurlijk verklaard, dat als het eerste oorlogsdoel moet worden vast gelegd: de ontwapening van de as- mogendheden. Daarna zouden zij samen een nieuwe wereld opbouwen, waarin voortdurende vrede en welvaart heer- schen, vanzelfsprekend onder leiding van Engeland en Amerika. o De Dultsche Rijksminister Dr. Goebbels neemt deze verklaring ter dege onder handen en zegt er onder meer van; „Wie ons ontwapenen wil, moet de kleine moeite nemen om ons de wa pens te ontnemen. Het Dultsche volk heeft eenmaal in November 1918 zijn wapens uit geleverd. Een tweede maal zal dat niet meer gebeuren. Wij zouden Roosevelt en ChurchlJl het passende antwoord op hun dries ten elsch door de mlllloenenmassa's van ons volk kunnen laten geven, Wij doen dat niet. Zjj verdienen zoo'n antwoord niet. Zij zouden het ook niet eerbiedigen, aangezien zij als echte democraten voor alles respect hebben, alleen niet voor het volk. Deze oorloge- en inflatie oplichters verdienen slechts, dat het Dultsche volk verachtelijk voor hun voeten spuwt en weer aan zijn werk gaat. Laten wij dus werken en strijden, tot de menschheid bevrijd ls van deze geesels Gods. Men ziet: het ls er nog verre van af, eer de leiders bereid zijn, rondom de vredestafel plaats te nemen. Het schijnt, dat men vechten wil tot een der partijen om genade smeekt Op het stuk van vrede is de hori zon dan ook volkomen duister. —o Alleen bestaat er kans, dat het aantal oorlogvoerende landen nog toeneemt. In dat opzicht stond om zoo te zeggen: de oorlog om den Stillen Oceaan, tusschen Amerika en Japan, voor de deur, wegens de bezetting van Indo-China. Als briesende leeuwen zijn Amerika en Engeland tekeer gegaan; men heeft economische maatregelen ge nomen om Japan te worgen, maar oorlog is het niet geworden. Men weet, dat Nederlandsch Indlë hierbij een groote rol speelt en dat het maar een schokje behoefde of ons dierbaar Insullnde was ln den maalstroom meegezogen. Nu deze affaire al weer een veer tien dagen oud is, kan men de ge volgtrekking makeD, dat noch Ame rika, noch Engeland het hebben aan gedurfd de zaken op de spits te drijven en dat ons Nederlandsch Indlë den meest wijzen weg gekozen heeft om de economische betrekkin gen met Japan niet af te breken. Was het daartoe gekomen, dan had dat oorlog beteekend, want Japan kan de Nederlandsch Indische pro ducten en vooral de petroleum even- missen als wij ons dagelij ksch brood. Van weerskanten bereidt men zich intusschen verder voor en dat het den een of anderen kvt aden dag toch niet tot een conflict zal komen, is weinig waarschijnlijk. Ook hier gaat het om de opper heerschappij, die niet wordt losgelaten tenzij men moet. Van weerskanten worden de kan sen gewikt en gewogen en men gaat er op los, zoodra men meent, dat men ln het voordeel ls. Andere over wegingen gelden nu eenmaal niet, tusschen de groote mogendheden, en of nu Amerika en Eügeland ook al de halve wereld bezitten en Japan een der bezltloozen op het gebied van economische goederen is, speelt geen rol. Al etende komt de ware eetlust pas, en als de Angelsaksische mogendheden het voor het zeggen hadden, moest ook Japan onder hun juk door. Een wereld waarin de ge. steltenls zoo is, moet wel voortdu rend ln oorlog zijo, Volgens de allerlaatste berichten heef de toestand zich echte plotse ling weer toegespitst. Tenslotte is opeens de kwestie Perzlë weer opgedoken. Vroeger hebben we al eens de ver onderstelling uitgesproken, dat Perzlë of Iran, zooals het tegenwoordig heet een heetbegeerde bult voor Rusland zijn moest. We hadden toen het oog op een Duitsch—Russische samenwerking, die Iran aan de Rus sen zou overlaten om aldus de kusten van den Indischen Oceaan te berei ken. Thans heeft de kwestie Iran een geheel ander aanzien gekregen. Er schijnen van Engeland alt po gingen in het werk te worden ge steld om vanuit Syrië, dat het onlangs op Frankrijk veroverde, in verbin ding met Iran een nieuw Oostelijk front te vormen om Rusland te hel pen en laten we er aanstonds bijvoegen, om het gevaar af te wen den, dat Dultschland het Russische petroleumgebled bezet. Nu de operaties voor het Zuidelijk Russisch leger op een catastrophe dreigen uit te loopen, bestaat er ge vaar, dat de Duitschers te eenlger tijd het rijke petroleumgebled aan de Kaspische Zee kunnen bezetten en dat is natuurlijk voor Engeland een gevaar, dat met alle geweld moet worden verhinderd. Met vechten kun nen de Angelsaksische mogendheden Dultschland niet klein krijgen; ze schijnen echter de hoop niet opgege ven te hebben het op de knfe te dwingen door het af te snoeren van grondstoffen. Komt Dultschland in het bezit van de petroleumvelden rondom Bakoe, dan ls dat zulk een versterking van zijn benzineposltie, dat alle gevaar van dien kant ls bezworen en dus zal Engeland trach ten de Duitschers daar vandaan te houden. Iran grenst aan dit Russisch ge bled en met een vrijen doortocht door dit land, was de vernieling bezetting van de olievelden maar kleinigheid. Doch ook Turkije ls hier belang hebbende. Bg de overeenkomst met Rusland schijnt Engeland zoo van alles „vagelijk" beloofd te hebben, dat niet past ln de belangen van Turkije. De bezetting van Syrië en Irak, landen die vroeger tot het Ottomaan. sche rijk behoorden, kon Turkije al niet ongeroerd laten; een bedreiging van Iran in samenwerking met Rus land zou voor Turkije wellicht zoo'n inbreuk op zijn belangen zijn, dat het zijn neutraliteit opgaf om dit gevaar te keeren. In elk geval, de bedreiging van de Russische petroleum door de Duit schers ls nog maar een bedreiging op grooten afstand immers een kleine 1500 kilometer! Ze ligt echter ln de lijn der moge lijkheden en we wachten dan ook met belangstelling op de ontwikke ling der dingen in dit gebied, welke van grooten Invloed kan zijn op het verloop van den strijd. Ingekomen en vertrokken personen* Van 8 tot 14 Augustus INGEKOMEN H. A. J. van Uden, zonder beroep, Marktstraat 1 van Grubbenvorst J. C. Jacobs, dienstbode, Langstr. 20 van 's Hage J. H. Blommers en gezin, contro leur SVM Hensenlusstraat 18 van Roermond C. E. Rosenthal, verpleegster, St Annalaan 5 van Nijmegen E. I. Michels, zonder beroep, Mer- selo M 26 van Venlo I. K. E. Kessels, verpleegster, St. Annalaan 5 van Venlo E. H. A. Verhaggen, zonder ber., Oostrum C 28 van Milllngen C. van Llerop en gezin, arbeider Woonwagenkamp van Weert L. Paping, zonder beroep, Paters- straat 3 van Utrecht L. E. H. M. Schim van der Loeff, z.bSt Annalaan 4 van Tegeien G. A. Haenraets, Pater, Leunsche- weg 1 van Slttard Th. H. van Rjjswijck, landbouwer, Veulen H 23b van Meerlo G. J. Op 't Veld, zonder beroep, Oost rum C 38a van Cadier en Ke9r F. J. Peeters,kl.broeder, Leunsche- weg 2 van Heerlen N. W. J. Tossalnt, kl.broeder, Leun- scheweg 2 van Maastricht E. J. L Aerts, dienstbode, Leun- scheweg 16a van Meerlo M. J. A. Janssen, los arbeider, Langstraat 56 van Arcen A. Th. J. Poels, z.b., Grootestr. 23 van Venlo A. J. H. Evers, tulnier, Hoender straat 11 van Venlo P. J. M. Jacobs, z.b., Vlakwater- weg 6 van Kessel J. B. G. Verhaar, Pater, Leunsche- weg 1 van Maastricht A. W. F. Sweep, Pater, Leun sche weg 1 van Maastricht P. H. A. Lltjens, bakker, Olrlo E 10 van Venlo F. A. Llnders, z.b., Leunen K 20 van Wansaum A. E. Weber, verpleegster, St Annalaan 5 van 's Hage A. W. M. Welting, verpleegster, Stationsweg 15 van Amsterdam J. G. JansseD, dienstbode, Broek- weg 9 van Venlo A. C. G. Pubben, z.b., Merselo M 94 van Posterholt VERTROKKEN J. H. A. Beckers, surn D en B naar Nuth Statlonsstr 84 A. M. J. Jacobs, z.b., naar Nijme gen Graafsche dw. str. 23 H. E. Bouten, dienstbode, naar Maasbree A 226a A. F. van Gerven, z.b., naar Hoens- broek Juegrubbe II P. v. d. Berg, bouwk. teekeDaar, naar Maartensdijk H. F. v. Rlellaan 6 P. H. Hendrlx, dienstbode, naar Meerlo A 1 P. J. M. Gerards, coiffeur, naar Venlo Spoorstraat 24 H. Ph. M. Derckx, z.b., naar Venlo Straalscheweg 32 P. H. M. Swaghoven, dienstbode, naar Venlo Martinusstraat 22 C- Mol, verpleegster, naar Hoorn Koepoortweg 35 M. J. Baken, z.b. naar Meerlo B 49 A. M. Bergmans wed. Baken, z.b., naar Meerlo B 49 A. M. H. Engels, z.b., naar Deurne A. H. de Bruijn, slager, naar Boe kei B 105 H. M. Volleberg, dienstbode, naar Den Haag Oost Indlschelaan VENRAY, 23 Aug. 1941 Eerste H. Mis. Op Maria Hemelvaartdag zag Venray wederom een zijner zonen voor de eerste maal aan het altaar des Heeren. Ditmaal was het onze dorpsgenoot de Eerw. Pater Jos. Arts. van de Priesters van het Heilig Hart te Steyn, die zijn eerste plechtige H. Mis in onze oude Parochiekerk opdroeg. Lang had de buurt eendrachtig samen gewerkt, om den neomist een heerlijk priesterfeest te bereldeD. En laten we aanstonds vaststellen De bewoners van de Marktstraat zijn hierin volko men geslaagd. Het woonhuis aan de Marktstraat, de weg naar de kerk, de parochiekerk zelve, alles was even feestelijk versierd: een prachtige eereboog voor het huls van den neomist, bruidjes met vlaggen en wimpels met de kerkelijke kleuren, een in bloemen badende parochiekerk ln feesttooi. 's Morgens werd de priester om 9 30 uur met zijn moeder en verdere familie afgehaald door de Harmonie met een langen stoet van bruidjes en schoolkinderen. Vervolgens droeg de jonge priester zijn Eerste plech tige H. Mis in de oude majestueuss parochiekerk op, hierbij geassisteerd door de zeereerw. heerneven Artsen Janssen resp. als diaken en sub diaken, door den zeereerw. heer Deken Berden als presbyter assistens, ter wijl de ceremonlarius zorgde voor den goeden gang der plechtigheden. Na het evangelie beklom de feest redenaar, pater Arts uit Well, den kansel, om in welgekozen woorden de verhevenheid van het priesterambt te schetsen. Het kerkelijk zangkoor met kinder koor zong onder de bekwame leiding van dhr. Welting een meerstemmige Mis. Terwijl dhr. Jos. Welting na de H. Mis een prachtwerk op het orgel ten beste gaf. Na de H. Mis begaf de feeststoet zich wederom naar het woonhuis, waar een bruidje uit de buurt een keurig versje opzegde. Hierna nam Dr. H. Sala, president van Venray's Harmonie, het woord en schetste den priester in het volle leven. De jonge priester dankte in wel gekozen woorden voor de eer hem bewezen en gaf vervolgens aan de talrijke aanwezigen zijn priesterlijken zegen. Van de receptie, die hierna volgde, werd een zeer druk gebruik gemaakt. Om 5 uur celebreerde pater Jos. Arts een plechtig'lof, waarin tevens de Maria Hulde plaats had. Pater Dr. W. Voesten, een confrater, be. klom den kansel en wijdde de pa rochie opnieuw toe aan Maria. LUXOR-THEATER vertoont U deze week: „ROSEN IN TIROL". Vorst Helnrlch Dagobert von Lich tenberg, een sympathieke sufferd, gaat op jacht. Tenminste: dat heeft hij aan zijn jonge, charmante vrouw gezegd. Maar ln werkelijkheid gaat hij naar München, waar een amou reus avontuur hem wacht bij Therese. Een jonge luitenant, Herbert von Waldendorf brengt juist Therese een serenade als de Vorst ten tooneele verschijnt en dat is voor den bedro gen bedrieger een reden om zijn reis voort te zetten: naar Tirol. De jagermeester des Vorsten, Baron Weps vindt deze plotselinge visite van den Vorst aan zijn Tlrolsche jacht gebied, verre van prettig. Hoe moet hij aan een gems komen, nu de stroo- pers zoo langzamerhand het heele gebied hebben leeggestroopt Baron Weps, die de neigingen van den Vorst voor het vrouwelijk geslacht kent, wil dan toch in elk geval iets doen om het den Vorst aangenaam te ma ken. Hij zal een souper arrangeeren en daarbij een „eeremaagd" ultnoo- digen. Maar hoe daaraan te komen Die zjjn daar in Haller blijkbaar even moeilijk te vinden als gemzen. Hoe het zjj de vorst schiet z'n gems, al ls het dan een niet volkomen levende en des avonds zijn er in het jachtslot niet minder dandrie eere maagden: Zenzi Flchtentaler. die een verzoekschrift van haar vader komt overhandigen (voor welke gunst de vader overigens aan Baron Weps een flink bedrag aan geld had betaald), Christl van de post, die zoo graag wilde, dat haar Adam, een vogel- handelaar uit de bergdD, als opzich ter ln des Vorsten fazantenhof zou komen, omdat ze dan zouden kun nen trouwen en tenslotte: Marie, een onbekende, die in het dorpshotel woont tijdens h6t „Rozenfeest" en die niemand anders is dan... de wet tige echtgenoote van Heinrich Dago bert, naar Tirol gekomen om zich eens te vermaken, maar achteraf toch erg benieuwd naar de capriolen van haar man. Het lot wl!, dat alles anders gaat dan de opzet was. De Vorst Interes seert zich minder voor de eeremaag den dan voor een feest ten huize van een vriend in Innsbruck en Baron Weps ziet zich genoodzaakt om een pseudo-vorst te doen optreden. Dat ls zijn neef: Graaf Herbert von Wal dendorf, die overigens de Vorstin al kent en die nadat de twee andere eeremaagden verdwenen zijn, een zeer romantischen avond beleeft. ZH ziet kans om, haar verliefdheid ten spijt, nog tijdig weg te komen. Hetzelfde lot wil, dat ze elkaar spoedig weerzien. Maar onder welke omstandigheden In het kasteel des Vorsten verschijnen vrijwel alle men schen, die het Tirolsche pad van Henrlch Dagobert en zijn gemalin gekruist hebben: de luitenant, de vogelhandelaar, Baron Weps en dan tenslotte nog het danseresje Lisa, dat de Vorst in Innsbruck opdiepte. Maar juist deze rij van onvoorziene en niet na te vertellen complicaties, effenden den weg voor Rosemarie en Herbert, die na tal van vreemde avonturen elkander vonden... Geslaagd. Te Nijmegen slaagde voor het eind examen M.U.L O. mej. Jacobs, Pa- terslaan. Zjj genoot haar opleiding ln Huize „do Wyer" te Boxmeer,

Peel en Maas | 1941 | | pagina 1