•Weekblad voor VENRAY, HORST en Omstreken. Alleen Boter is boter „VENRAY" boter Binnenland. Donderdag 14 Augustus|1941_ Twee en Zestigste* Jaargang No 33 PEEL EN MAAS ADVERTENTIEPRIJS1-8 regels 64 cent, 8 ct. per regel, bij contract groote reductie. UITGAVE Fa. van den MUNCKHOF VENRAY Tel. 512 Grootestraat 28 Giro 150652 ABONNEMENTSPRIJS: voor Venray 70 ct. buiten Venray 80 ct. per kwartaal. Afz. no. 6 ct. is zeer fijne boter Verantwoordelijk hoofdredacteur J. W. H. v. d. Munckhof, Venray O. L. Vrouw Behoudenis der Kranken, Oostrum. Belangrijke sociale maatregelen. Wettelijk geregelde zieken verpleging en verhooging van invaliditeits- en ou derdomsrenten. Door de belangrijkheid van de maatregelen van socialen aard, die in de rede van den Heer Woudenberg, commissaris van het N.V.V. mededeelingen gedaan om trent eenige verordeningen, die van verstrekkende beteekenis voor de werkende arbeiders en de trekkers van de invalideits- ouderdomsrente zijn. Twee van deze verordeningen betreffen den uitbouw van de wettelijke ziekteverzekering en een andere betreft fi.nancieele verbeteringen voor rentetrekkers door het verleenen van toeslag op de thans geldende wettelijke regeling. Het is verheugend, dat ondanks een wereldoorlog van ongeken- den omvang, waarin ook ons land is betrokken, noch de activiteit van de arbeidersbeweging, noch het tot stand komen van belang' rijke sociale voorzieningen is stop gezet. Het werk op sociaal gebied gaat verder. Dit is van beteekenis om wal daardoor reeds werd bereikt en nog zal kunnen wor den bereikt. Een mooie verbetering is de aangekondigde wijziging derwet- telijke ziekteverzekering, die in haar huidiger. vorm slechts een loonderving bracht en daardoor den verzekerde slechts een loon derving bracht en daardoor den verzekerde slechts een onvolko men bescherming bood, want bij ziekte dreigen nog sterker dan de loonderving voor den ver zekerde, de daaraan verbonden bijzondere kosten voor medische hulp, geneesmiddelen, medica menten, verpleging, operaties enz. In deze kosten moest de arbeider zelf voorzien. De wijziging komt in 't kort hierop neer, dat vanaf de inwer kingtreding der verordening de verzekeringsplichtige werknemer lid moet zijn van een erkend ziekenfonds. Is hij geer. lid van zulk een ziekenfonds, dan kan hij in de toekomst ook geen ziekengeld krijgen, maar in tegenstelling met den huidigen toestand behoeft de werknemer de kosten voor het ziekenfonds niet alleen te dragen. Ook de werkgever heeft zijn deel bij te dragen, doordat hij wettelijk verplicht wordt de helft van de premie, dat zijn de halve kosten voor het ziekenfonds te betalen. De contributie of de premie worden niet meer naar 't aantal verzekerden per gezin berekend, maar in procenten van het ar beidsloon; daardoor wordt bereikt dat de economisch zwakkere in verhouding niet meer belast zal wordendan de beter gesitueerden. Dit contributie-systeem belast iederen verzekerde naar zijn eco nomisch vermogen en is daarom sociaal rechtvaardiger. Het geheele ziekenfondswezen zal sterk moeten wotden gecen traliseerd. De vaststelling van alle contributies, die voor gehuw den en ongehuwden verschillend zullen zijn, spruit voort uit de bij sociale verzekering ten grond slag gelegde gemeenschapsge dachte, die in één zin samen te vatten is: een voor allen en allen voor een. In verband met de moeilijkhe den om een algemeene omvor ming te maken van de invalidi teitsverzekering is een tot einde 1942 begrensde maatregel getrof fen,. waardoor de uitkeeringen der rentetiekkers een verhooging ondergaan, welke verhoogingen in doorsnee zullen bedragen, wat de ouderdomsrente betreft 40 pet. de invaliditeitsrente 65 pet. en de weduwen- en weezenrente 52 procent. De heer Woudenberg wees er op, dat het boven allen twijfel verheven is, dat deze nieuwe maatregelen op het gebied van de sociale verzekering, den ver zekerde en de rentetrekkers be langrijk materieel voordeel brengt, die hun directe uitwerking heb ben, maar nog grooter is de ideëele waarde van deze maat regelen, want zij zijn opgebouwd op de gedachte van de volksge meenschap en brengen daardoor een rechtsidee in de Nederland- sche sociale verzekering, die in de toekomst als grondslag voor alle verzekeringen moet gelden. Prijslijst voor groenten en fruit. Vele klachten over te hooge prijzen. Van 60 groentenwinkels waren er 58 in overtreding. Stipt volgen der bepalingen noodzakelijk. De gemachtigde voor de prijzen deelt mede, dat hem vele klach ten hebben bereikt over de zeer hooge prijzen van groenten en fruit. Inderdaad zijn er op dit gebied in den afgeloopen tijd een groot aantal overtredingen begaan. Opsporingsambtenaren in Den Haag controleerden op een och tend de prflzen in 60 groenten, winkels. In 58 gevallen werd een ongeoorloofde prijsverhooging geconstateerd. Het is jammer genoeg niet moge lijk om aan de consumenten zoo danige gegevens te verstrekken, dat zij de groenten en frultprijjzen zelf precies kunnen controleeren. Dit zou ongetwijfeld de beste methode zijn, maar de talrijke kwaliteitsver schillen en de prijsverschillen als gevolg van het afwijkende transport- kostencijfer maken dit ondoenlijk. Niettemin wordt het gewenscht ge acht aan het publiek een middel in handen te geven om althans de ergste uitwassen tegen te gaan. De gemachtigde voor de prijzen is er daarom toe overgegaan een prijs lijst voor groenten en fruit samen te stellen, waarop de hoogste prijzen, welke berekend mogen worden, voorkomen. Dit zijn prijzen, die op grond van den maximum veillngs- prijs en op grond van de hoogste denkbare kosten voor verpakking en vracht zijn uitgerekend, waarbij men de hoogst toelaatbare winst marges voor grossiers en kleinhan delaren in aanmerking heeft geno men. Het zijn dus prijzen, die maxi maal berekend mogen worden voor de allerbeste kwaliteit groenten en fruit, die op de zorgvuldigste manier zjjn ver pakt, en over een aanmerkelijken afstand zijn vervoerd. In den regel zullen de toelaatbare prijzen dus nog niet onaanzienlijk onder deze hoogst denkbare prijzen vallen. Wanneer echter een prijs wordt gevraagd, die nog hooger is dan die, welke door den gemachtigde voor de prijzen bekend zal worden ge maakt, dan is er zonder eenlgen twijfel sprake van prijsopdrijving, In dit verband wordt nog opge merkt, dat het niet geoorloofd is, om extra kosten aan het publiek in rekening te brengen voor thuisbe zorgen, schoonmaken of andere be werkingen, Zoo mag b.v. voor het schrappen van wortelen niets extra worden gevraagd. Het is op het oogenblik noodzake lijk, dat leder zich stipt houdt aan alle bepalingen, welke ten aanzien van onze eerste levensbehoeften en de prijzen daarvan worden uitge vaardigd. Geschiedt dit niet, dan wordt de voedselvoorziening vooral van de minst draagkrachtige bevol kingsgroepen in gevaar gebracht. Prijsberekening bij groenten en fruit. Het is in den afgeloopen tijd ge bleken, dat zich op het gebied van de berekeningen van groenten- en frultprijzen nog al wat misstanden hebben voorgedaan. Dit geeft den gemachtigde voor de prijzen aanlei ding, nog eens aan de grossiers en detaillisten in groenten en fruit mede te deelen, hoe zij hun verkoop prijzen moeten berekenen. De groothandelaar mag zijn kost. prijs, die gevormd wordt door den veiligsprijs, verhoogen met de wer kelijke verpakklngs- en vrachtkosten. Over het aldus verkregen bedrag mag hij een winstmarge berekenen van ten hoogste 12 pet. Indien de verhooging met 12 pet, echter min der bedraagt dan f 1.per 100 Kg. of f 0.50 per 100 stuks, mag een verhooging van f 1.per 100 Kg. of f 0.50 per 100 stuks boven den velling- prijs worden berekend. De kleinhandelaar mag zijn kost prijs verhoogen met 30 pet. Deze kostprijs 'wordt gevormd, Indien op de veiling wordt gekocht door den vellingsprij9, vermeerderd met de werkelijke verpakklngs- en vracht kosten. Indien van een groothande laar wordt betrokken, door den door dezen berekenden verkoopprijs. Mocht de verhooging van 30 pet. boven den kostprijs echter minder bedragen dan f 2.per 100 Kg. of f 1.per 100 stuks dan mag een verhooging van f 2.— per 100 Kg. of f 1 per 100 stuks worden berekend. HERVORMING BINNENLANDSCH BESTUUR. Het Dinsdag verschenen Verorde ningenblad bevat de achtste veror dening van den Rijkscommissaris voor het bezette Nederlandsche ge bied betreffende bijzondere maat regelen op administratief gebied. Krachtens deze verordening zullen met ingang van 1 September a.s. de Gemeenteraden en de colleges van Wethouders, alsmede de Provinciale en Gedeputeerde Staten bulten wer king gesteld worden. De Burgemeester benoemt twee, hoogstens zes wethouders. De Commissaris der Provincie be noemt minstens twee, hoogstens zes „bestuursraden". Bezoldigde wethouders vervullen hun ambt voortaan als hoofdberoep. „Raadslieden" worden benoemd uit de ingezeten volksgenooten van ge meente of en provincie. NIEUWE ONDERWIJS-WEGEN. In een Dinsdagavond voor de radio gehouden rede heeft de secretaris generaal van het departement van opvoeding, wetenschap en cultuur bescherming, prof. dr. J. van Dam, medegedeeld, dat de Rijkscommissaris hem bevoegdheid heeft gegeven en, bij gebleken onwil van het school bestuur, aan bijzondere scholen do centen te schorsen of te ontslaan, leerlingen weg te sturen, de school te sluiten of aan de macht van het schoolbestuur te onttrekken, indien de orde en de rust in zulk een school in gevaar gebracht worden. Verder heeft de Rijkscommissaris hem de bevoegdheid verleend, ook voor de bijzondere scholen voorschrif ten te geven op het gebied vaD het leerplan en de leermiddelen. Het gaat daarbij om technische dingen. Het principieele karakter van bijzondere scholen wordt er niet door aangetast. De belangrijkste kwestie betreft het onderwijs In het Dultsch op de lagere school. Gesteund door adviezen van des kundigen heeft de secretaris-generaal bepaald, de eerste zes jaren van de lagere school geheel vrij te laten van het onderwijs in het Dultsch. Daar mede zal ln den cursus 1941/42 be gonnen worden ln de zevende klas. In den volgendencursus 1942—1943 zal er dan 'n achate schooljaar wor den toegevoegd, waarin eveneens onderwijs in het Dultsch gegeven zal worden. Het Is noodzakelijk ten aanzien van deze regellDg een dwingend voor schrift te geven, voor alle scholen hiervoor een gelijk leerplan te ver krijgen, volgens hetwelk drie uren per week ónderwijs ln het Dultsch gegeven zal worden. Teneinde methodische bezwaren te ondervangen, ls er een boekje ln voorbereiding, dat, om voor alle scholen geschikt te zijn, zich van elke politieke uiting en partijkiezing zal onthouden. Het ligt in de bedoe ling, dit boekje na deze zomervacan- tle verplicht te stellen. Men kan tegelijk de Neder* landsche en Duitsche nationaliteit hebben In het verschenen Verordeningen blad ls opgenomen de derde veror dening van den Rijkscommissaris voor het bezette Nederlandsche ge bied betreffende eenige bepalingen ter zake van het Nederlandschap. Hierin wordt het volgende bepaald Het verkrijgen van de Duitsche nationaliteit door Nederlanders, doet het Nederlanderschap slechts dan verliezen, wanneer de betreffende persoon of, indien deze minderjarig ls, zijn wettelijke vertegenwoordiger voor hem binnen een jaar na het verkrijgen van de Duitsche nationa liteit verklaart, dat hij afstand doet van zijn Nederlanderschap. Deze verklaring dient te worden afgelegd tegenover den burgemees ter der gemeente, in welker bevol kingsregister de betreffende persoon is Ingeschreven of laatstelijk was ingeschreven. Is of was de betreffen de persoon in het centrale bevol kingsregister ingeschreven, dan treedt in de plaats van den burge meester het hoofd van de rijks inspectie van de bevolkingsregisters. Hetzelfde geldt, Indien de betreffende persoon nog"" nimmer in een Neder- landsch bevolkingsregister was In geschreven. Ontbinding der centrale werkgevers-organisaties. De commissaris voor de niet economische vereenigingen en stich tingen in Nederland heeft op grond van par, 2 der verordening no. 41/41 van den Rijkscommissaris voor de bezette Nederlandsche gebieden de volgeDde organisaties ontbonden: Raad van bestuur in Arbeidszaken, Verbond van Nederlandsche Werk gevers, Centraal Overleg in Arbeidszaken voor Werkgeversbonden, Algemeene Katholieke Werkgevers- vereenlging, Roomsch-Katholiek Verbond van Werkgeversvakvereenlgingen, Verbond van Protestant-Christelij ke Werkgevers ln Nederland. STRENGE STRAFFEN OP HET STROOPEN. Verordening heden in werking. In het verordeningenblad van den Rijkscommissaris is een verordeniog verschenen van de bevoegde secre- tarisBen-generaal, welke onverbidde lijk een eind zal maken aan het zeer verbreide misbruik van het zetten van strikken en stroopen. Bij duizenden konden op de Neder landsche jachtterreinen de gemeenste strikken gevonden worden, ln Iedere grootte en uitvoering. Door de strik ken sterven dieren van allerlei aard, van het konijn tot het hert een vree- seijjken dood en hun jongen worden aan verhongering blootgesteld. De laaghartige stroopers werden tot dusver slechts zachtzinnig gestraft en hebben derhalve op gemakkelijke wijze hun winzucht kunnen bevre digen. De straffen zijn thans belang rijk verhoogd en er zal meedoogen- loos worden ingegrepen. In de gebieden, die door de weer macht tot verboden terrein zijn verklaard, zullen de krijgsraden des betreffende zaken behandelen. De genoemde verordening stelt ook het schieten met schroot op edel wild en reeën strafbaar. Hiermede wordt tegemoetgekomen aan een verlangen van alle jagers met vergunning, aangezien met schroot het meeste wild slechts aangeschoten wordt. Verder regelt de verordening het doodschieten van verwilderende hon den en katten, zoodat het van nu af aan aanbeveling verdient, de katten thuis of in den tuin en honden aan de lijn te houden, voor zoover z\j niet naast den baas loopen. De bepalin gen der verordening gelden totdat een nieuwe jachtwet uitkomt, welke een einde zal maken aan alle mis standen op het gebied van het jacht- recht. Afgekeurd vee en vleesch. Het jaarverslag van de N.V. Des tructor van den N.C.B, te Son over 1940 geeft ons een reeks cijfers, welke doen zien, dat er ln de des tructie van vee en vleesch ln een jaar heel wat om gaat staan. In 1940 werd te Son aangevoerd 6.121656 kg. bruto materiaal (ln 1939 5.789.548 kg.) waarvan netto werden- verwerkt 4 841.330 kg. (in 1939 4.802165 kg.). Het percentage verwerkbaar materiaal van den bruto-aanvoer bedroeg 79 pet. tegen over 82 9 pet. een jaar te voren. De hoeveelheid aangevoerde slacht- afvallen bedroeg ln het verslagjaar 2.847.455 kg. tegenover 2,513.907 ln 1939. Geleverd werden de volgende aan tallen cadaverspaarden 1702 veu lens 1939koelen 3028vaarzen 628 kalveren 10400; varkens 7934; scha. pen 983gelten 4343 miltvuur 140 diversen 1totaal 26643 cadavers. In 1939 werden geleverd 28422 cada vers ln 1938 26311ln 1937 19427 ln 1936 12428in 1935 8343. Burgemeester van Lanschot. De Burgemeester van 's Hertogen bosch, Mr. F. J. van Lanschot heeft den gemeenteraad schriftelijk mede gedeeld, dat hij aan den secretaris generaal van Binnenlandsche Zaken heeft verzocht hem met ingang van 10 Sept. a.s. eervol ontslag uit zijn ambt te verleenen, znlks in verband met het overschrijden van den leef tijd van 65 jaren en het verstrijken van den termijn zijner laatste be noeming. OFFERZIN. Een echt Nederlandsche eigen schap, bekend tot ver over onze grenzen. Voor een liefdadig doel heeft men nog nimmer vergeefs een beroep op ons volk gedaan. Ambulances voor Abesslnlë en Finland. Deze konden, dank zij de offervaardigheid van tienduizenden landgenooten, veel hulp bieden en veel nood lenigen. En de Nederlandsche ambulance voor het Oostfront Ook deze zal binnenkort vertrekken, Uitstekend uitgerust. Het wordt de beste ambulance, die ooit uit Nederland naar het front vertrok. Voor het geval dat u nog geen bijdrage stortte, vermelden wij nog eens het gironummer 87600 Nederlandsche ambulance Koninginnegracht 22, 's Gravenhage DISTRIBUTIE REIST MEE. Maar het gaat zonder veel moeite. Het Centraal Distributiekantoor heeft een aantal uitvoerig ln de pers gepubliceerde maatregelen getroffen om de vacantiegangers zoo weinig mogelijk hinder van de distributiebepalingen te doen ondervinden. Over de met deze maatregelen opgedane ervaringen had sen redacteur van de V.P.B. een on derhoud met den heer S. de Hoo, directeur van het Centraal Dis tributiekantoor, die o.m. nog enkele wenken voor de reis gaf. Het verheugt mij bijzonder u te kunnen verzekeren, dat alles goed verloopt en door de getroffen maat* regelen de hotel- en pensiongasten overal voldoende voedsel kunnen krijgen, aldus de heer de Hoo. Zoo als u wel weet, is de reislust dezen zomer bijzonder groot, zoodat ver schillende streken, o.a. de Veluwe, vol gasten zijn. Toch ontvingen wij bijna geen klachten, hoewel ik het volgende gaarne groote bekendheid zou willen geven: Vele menschen zijn naar buiten gegaan in de verwachting, daar eens lekker en overvloedig te eten De meening, dat men op het land alles te kust en te keur kan krijgen, is ten eenemale onjuist en ik hoop, dat degenen, die om die reden naar bui ten gingen, hun vergissing hebben ingezien. Nu komt het helaas voor, dat deze menschen, als zij ln hun verwachtingen omtrent een luilek kerland teleurgesteld worden, dit aan de hotel- of pensionhouders wijten en hen onaangenaam bejege nen. Een dergelijke houding is na tuurlijk verkeerd, want deze doen, zooals lk uit ervaring weet, hun uiterste best om het hun gasten naar den zin te maken. Verder valt het me op, dat het publiek nog altijd te roekeloos met de fietsbanden omgaat, terwijl het toch algemeen bekend is, dat er slechts een zeer gering aantal ver strekt wordt. Men denkt „het komt wel in orde", maar dat komt het, als men zoo doorgaat, beslist niet. Het maandelijksche contingent ban den wordt na de vacantle niet ver hoogd." Wenken voor de reis. ,Kunt u nog enkele wenken voor de reis geven „Het publiek houdt zich uitstekend aan de getroffen maatregelen, maar er zijn wel enkele punten van onder geschikt belang, die ik kan vermel den. De ervaring leert, dat bij een langer verblijf ln hotel of pension vaak de Buikerbon vergeten wordt. Een andere fout is, dat men over het algemeen alle distributiebeschei den medeneemt in plaats van de bsnoodigde bonnen af te scheuren en slechts deze mede te nemen. Dit werkt verlies der kaarten ln de hand. Men behoeft niet alle bonboekjes uit angst, dat deze thuis door bombar dementen, brand enz. verloren zullen gaan, in den koffer te pakken, daar ln gevallen, dat van verlies door overmacht sprake is, nieuwe bon boekjes verstrekt worden. Dit alles is echter van onderge schikt belang. De hoofdzaak is, dat de getroffen regelingen goed voldoen en men dus zonder zorgen voor distributiemoeilijkheden op reis kan gaan." INGEZONDEN M. de R. Reeds enkele maanden heb ik op het Sportterrein aan de Leunseweg, waar „de Valk" haar domicilie heef t, Iedere avond een soort werkver schaffing ln bedrijf gezien. Een der eerste avonden was Ik al zoo nieuws gierig, dat mijn schreden zich van zelf richtte naar dat terrein, om te achterhalen wat toch wel de oorzaak van al die drukte zou zjjn. Een der leden van het bestuur was zoo welwillend om mij van dienst te zijn en vertelde het vol gende Toen de competitie beëindigd was bleek het noodzakelijk om, zoowel de grasmat van het terrein, alsmede de daarop staande kleedgelegenheid, een goede beurt te geven. De gras mat was tweederde weg, en de kleedgelegenheid vertoonde zulke ouderdomverschijnseleu, dat elk oogenblik haar overlijden verwacht kon worden. Gezien de tijdsomstandigheden, kunnen wij echter niet datgene ten uitvoer brengen wat onze bedoeling was, daar zoowel het materiaal niet te krijgen is, en de prijs niet te be talen. Toch moest er verbetering komen en nu hebben wij een beroep gedaan op onze leden. Dat laatste zinnetje van die be stuurder, dat trof mij, (wij hebben een beroep gedaan op onze leden Het resultaat, dat moet elkeen gaan zien, als de wedstrijden begin nen. Wat eendracht vermagen club- liefde, getuigt dat werk. Zeker elkeen kan zien dat er nog veel onkosten gemaakt zijn, lasten, die zeker nog niet allen betaald zijn, doch de werk zaamheden van de leden, onder aan voering van enkele bestuurders heb ben het alleen mogelijk gemaakt, om in deze tijd zulk een werk tot een goed einde te brengén, Dat ls een getuigenis van gezond heid van die Vereenlging maar ook een bewijs, dat zij de sympathie ten volle waard zijn van de bevolking van Venray. En als nu de competitie begint, laat dan allen zien dat zulk werk gewaardeerd wordt, door de wed strijden te bezoeken en geef uw steun als zij aankloppen om een donateurskaart te verkoopen, zoodat bet hun mogelijk is om „de Valk" die plaats te doen bereiken waar elke sportliefhebber van Venray haar graag zou zien. Venray's Sportliefhebber. Denkf aan verduisteren! Ontoereikende verduistering heeft ernstige gevaren tot gevolg en wordt ZWAAR GESTRAFT Provinciaal Nieuws. VENRAY, 14 Aug. 1941 Burgemeester en Wethouders van Venray brengen ter openbare kennis, dat de „Verordening tot wijziging en aanvulling der „Wlnkelslultlngs- verordening", vastgesteld bij besluit van den Raad der gemeente van 28 Juni 1941, No. 61/138 en goedge keurd bij besluit van den Secretaris» Generaal van het Departement van Handel, Nijverheid en Scheepvaart van 30 Juli 1941, No. 38929 J.A., ter gemeente-secretarie gedurende drie maanden voor een ieder ter lezing ls nedergelegd. Venray, 9 Augustus 1941. Burgemeester en Wethouders van Venray, A. H. M. JANSSEN De Secretaris, VAN HAAREN BEKENDMAKING. De Burgemeester van VENRAY brengt ter openbare kennis, dat op de Secretarie ter Inzage liggen twee verslagen van de gehouden keurin gen van springstieren: op 3 April 1941 te Venray en Sevenum; op 9 April 1941 te Lottum, ge meente Grubbenvorst en te Tienray gemeente Meerlo. Venray, 9 Augustus 1941. Da Burgemeester voornoemd A. H. M. JANSSEN. Benoemd. Tot onderwijzer aan de U. L. O.- School alhier ls benoemd dhr. P. Janssen, thans onderwijzer aan de Lagere Bijzondere School Venray-kom Hoofdacte-examen. Geslaagd voor de akte Amej. W. H. M. Winters, Venraygeslaagd voor B: mej. M. M. van der Welde, Venray en mej. L. J. M. Peeters. Horst, UIT DE PEEL Lectuur voor de werkkampen. Ia de werkkampen van de RHks- werkverrulming ln Limburg zijn vele mannen uit Holland tewerkgesteld. Op de Zondagen en na den arbeid hebben ze veel vrijen t(jd. De mees- ten lezen dan graag. Heeft U ook misschien boeken voor onze mannen te missen Geïl lustreerde tijdschriften kunnen we eveneens goed gebruiken. Losse zoo wel als gebonden. Misschien wilt U een gratis abonnement geven Bij voorbaat hartelijk dank voor elke hulp, ln welke vorm dan ook. Uw geëerde zending gaarne teere- moet ziende. Namens „Comité Limburg, Boeken Werkkampen". De secretaris P. S. v. SWELM, Adree: Lsuoscheweg 1 Venray (L Postr. 138290. y K L

Peel en Maas | 1941 | | pagina 1