•Weekblad voor VENRAY, HORST en Omstreken. i i Alleen Boter is boter „VENRAY" boter Binnenland. Visite Provinciaal Nieuws. Zaterdag'9 Augustus 1941 Twee en Zestigste Jaargang No 32 PEEL EN MAAS ADVERTENTIEPRIJS1-8 regels 64 cent. 8 ct. per regel, bij contract groote reductie. is zeer fijne boter Verantwoordelijk hoofdredacteurDe landbouwer is echter Vrij j. w. H. v. d. Munckhof, Venray wijzigingen aan te brengen in de gewassen onderling. Tot de verboden gewassen be- hooren o.a. spelt en evene. clet latenweet je zelf heel goed. Meneer Nou dan Mevrouw: (nog snlbbiger dan daarstraks). W&t nou dan! Meneer: (draalt zich om). Ach, loop heen Het afmaaien van onrijp graan I met uitzondering van groene mais zadigd woord te spreken. is verboden. MeneerEn jq moet altyd 't laat- Wanneer de bedrijfsomstandig- 8te hebben, heden dit beslist noodzakebjk n'°' "a"! j ij. nou praten we er niet meer over. maken, kan de Jandbouw-crisis- Afgeioopen! organisatie op advies van den Meneer: (zegt niets) productiecommissaris ontheffing I verleenen van de bovengenoemde bepalingen. Een Angstig Raadsel I omtrent de Derde Orde. O. L. Vrouw Behoudenis der Kranken, Oostrum. Bodemproductieplan voor volgend jaar. Mevrouw: (zegt niets). Onder 't zwflgen zakt 't scherm Tweede Bedrijf. (In de hulskamer van de familie Aardig) Meneer Aardig(schrijft 'n brief [en splraalt blauwe rookwolkjes uit pijp omhoog). Ze zullen wel gauw komen... Mevrouw(doet niets, kqkt ver- veeld, gaapt). Ooka... ja... 'k Zal blij zijn, als 't afgeloopen ls... Meneer: Ik ook, maar je hebt ze zelf uitgenoodlgd. MevrouwKan je voor je fatsoen MevrouwEn zij danWat 'n mirakel... ze_heeft vier kopjes thee opge... dronken'. Meneer: En hij drie Blgaren opge- sabbeld... Mevrouw: Die contra-visite ver geten we maar. MeneerNatuurlijk... (Meneer gaat borreltje Inschenken, mevrouw 'n kopje thee... onder 't Inschenken zakt 't scherm snel). Vierde Bedrijf. (In de huiskamer van 't echtpaar Lief) Meneer: (gooit hoed en jas neer). Gemkklg Mevrouw (doet hetzelfde met mantel en hoed). Zeg dat wel! Als 'k 'r an denk, dat dat misselijke stel nog hier moet komen voor die be roerde contra-visite... MeneerVergaten ze 't maar... MevrouwDèt zou 'n zegen wezen (Meneer zet zich in 'n crapaud, mevrouw op de canapé neer. Onder t neerzetten zakt 't scherm snel). Nu hebben zoo waarlijk al meer dan zestig jaren lang een schitte rende reeks van ontzaglijke Pausen de menschen ontroerend opgeroepen nlet latenweet {e ie)f heel goed en aangevuurd en gesmeekt om toch (>n 8tilte)... Dat akelige mensch met ln Godsnaam toe te treden tot de d»r spitse, overal-in-steekneus e~ Derde Orde veu Franclscus.... En d»r eigenwijze, onbenullige praat jes. tóch!... O mijn God, wat kan dat Bah! zijn? Hier ln ons Nederland?.... Meneer: En hij dan! Die kerel kan a nog geen tien fatsoenlijke Holland- Eerst ging het goed. Onze Aarts- 8Che woorden by mekaar krijgen... bisschop Mgr. H. Van de Wetering Kost me weer 'n paar fqne sigaren heeft indertijd als gejubeldook... zqn nogal goêkoop tegen- r\i.,!,*,» i ,„rl ..Als wy de vruchten zien der be- woordlg. Oppervlakte aap bou land moeIlngen van PaU8 Leo xrn voor MevrouwEn mqn kostelijke thee mag niet verminderen» de serafqnsche Instelling van den dan van 'n tientje 'n pond't Is Iedere landbouwer kan dan heiligen Patriarch van Asslslë, dan zonde., hoogstens vijf aren bestem- stemt dit schouwspel ons tot innige Meneer: (zucht) men voor eiaen teelt van vreu&de- °na 18 bekend, dat ln het Mevrouw (zucht) men voor eigen teen van Buitenland de Derde Orde van Sint Onder 't zuchten wordt er geklopt. zaden. Franclscus na de aanprqzlngen Meneer: Ja! van Leo Yin, die werden voortgezet Mevrouw: (tegelqk met meneer) ln dringende aanbevelingen van de Ja! twee volgende Opperherders AL- .UUUUOikJO - selvoorziening in """"n knoeide haardotten hangt 'n kuif- maakt bekend. van deze wereldïyke Orde, die zéven u de thee al binne htbbe mefrou. De voorschriften welke weaer- eeuwen laDg zoo ontzaglqk veel Mevrouw: Nog nietSlentje: wacht om van overheidswege voor den goeds voor Kerk en Maatschappy tot meneer en mevrouw Lief hier -j- hftfift bewerkt." *yn. Knap je eerst wat op, kind.. Dienstbode: (vies, dwellerlg dag- Het Rijksbureau voor de voed-1 Lerkrachtigst is opgeleefd, I floddertje van 14 jaar; ln de ge- oorlogstijd I en nu aanschouwen wy ook ln ons I knoeide haardotten hangt 'n kuif- 'vaderland een biy venden vooruitgang kam van 'n cent of zeventien). Wil heeft bewerkt.' Zóó hebben ook andere Nederland- tob» Bisschoppen geBprok' Onze aardappelpositie is bevredigend. Alleen thans voorbij gaande moeilijkheden als gevolg van het weer Hier en daar doen zich moeliyk- heden voor met de aardappelenvoor ziening. Tot geruststelling wordt van bevoegde zyde opgemerkt, dat deze moeliykheden van tydelqken aard zqn. Ze worden nl. veroorzaakt door het ongunstige weer daardoor is de opbrengst der vroege aardap pelen tegengevallen, terwyi de oude geheel opgebruikt waren. Hoe betreurenswaardig deze min dere oogst ook is, op zlchzelve zou dit nog niet zoo erg zyn als er maar een goede aansluiting der middel- vroege aardappelen was verkregen, T)t«- ia niet het er°wal e» dewo om standigheid ls mede veroorzaakt het parasiteeren. Wq laten het hier volgen en bevelen het In Ieders aan dacht aan: Parasiteer niet op anderen maar steek zelf de handen uit de mouwen en vat aan. Een parasiet ls een ver- achteiyk Iemand. Het woordenboek geeft er voor aan: meeëter, tafel schuimer, klaplooper. Een parasiet geniet van den arbeid van anderen zonder zelf Iets uit te voeren. Een parasiet ls een woekerdier of een woekerplant, die op of ln een ander organisme leven en daaruit voedsel trekken. Wanneer menschen parasi teeren, leven ze als een parasiet oefenen het „beroep" van klaplooper uit en bestaan op kosten van an deren. Er zyn onder ons van die parasie ten die geheel en al op de samen leving teeren en die net doen alsof er geen hemelsbreed verschil bestaat tusschen het elkander helpen en het leven op kosten van andermans zak. Wy zqn deel van een gemeen schap en we hebben recht op steun van die gemeenschap, maar we hebben geen recht zelf te luieren en anderen voor ons te laten wer ken, Kermis, in anderen vorm 1 Van kermissen zal dit jaar, onder de geweldige gebeurtenissen, welke wy beleven, over 't algemeen wel geen sprake kunnen zyn. De kermissen, zooals wy die over 't algemeen kenden, passen niet ln het kader van onzen droeven tyd. Niemand, aldus de Bossche Crt. ln 'n beschouwing, heeft ooit bezwaar gehad tegen het ritje ln de caroussel, den wafel, het poffertje, den zuur stok, de nougat eu den oliebol, zelfs niet tegen den kop van Jut, mits gaders de juffrouw met de twee hoofden en den diksten man ter wereld Daarmee was evenwel de kermis voor velen niet afgelopen. Voor dezen was de kermis een gelegenheid om met geld te smyten, te drinken en onder ~ttgn waren er dan ook ge regeld enkelen, uie zorgden dat er Als ze komen, vraag dan heel vrlen- c\oiyit oC r.e manr binnen willen komen. Is het zóó goed gebleven en aldoor I Dienstbode: Ja mefrou... (achter de deurkier) opknappe, jawll, mot se mqn maar niet alles latedoeb; 't -ogst 1942 voor de bodempro :tie worden gegeven zijn de ofgende; .,1e. De totale oppervlakte '.ouwland in Nederland moet onder de huidige omstandigheden Neen, dat niet! Hoe ia dat moge. niet verminderen Daarom zal het 1,111 Hoe kan dat> terwijl toch <5ók aa'wat ga,v.e' lkke me opknap, niet verminaeren. uaarom zal nel de ïerdere opvolgers van de ge- ,<Er wordt 6°beldSlentje elof- verboden zijn in 1942 grond, die noemde Pausen (die allen de komen- k,ePPert weg) in 1941 als bouwland in gebruik de tijden vooruit hebben aangevoeld, Meneer: Daar ran ze was, te gebruiken als grasland, verlicht door den H. Geeat) krach. behalve wanneer een even groot J!®?1 an ^hdoen'tjket voor de Derde ij j. Orde hebben gezwoegd... oppervlak grasland wordt ge- Dat ls het angstaanjagend Raad- scheurd. 18 meae vBruurzaom. w doordat na de droogte nu eindelqk tot verhooging van de feestvreugde regen is gekomen. De aardappelen, een robbertje werd gebokst met alle die zoo laat waren, zyn nu weer gevolgen van dien. Des» vilt wannen hebben de VtermYa- sen niet populair gemaakt en reeds Mevrouw: (tegelqk met meneer) Daar zyn ze.,. Meneer neemt esn vlsltehoudlng aan en wacht. Mevrouw doet hetzelfde* Onder 't houding-aannemen en af wachten komC het echtpaar Hef rciba on wachten komt net eentpaar L-iei 2e. De gewassen, welke P DE OPLOSSING WEET DE blnnen glimlachen. Echtpaar Aardig bouwland verbouwd kunnen wor- satan De Booze, de vyand van doet heel llef Echtpaar Lief doet denziin te onderscheiden in twee alle goed! Die óók de komende heel aardig. UCII ui» lb aanereroken en die de groepen, nl.: ^".oXul^fl^HMbeMegr B.!d. nfeneeren en belle m.vrou- a. gewassen, waarvan de teelt ^driegtwen. (door elkaar ,prekond): Ach onbeperkt wordt toegestaan. gangers. Ünd satan lacht wat aari"g. dat is gekomen, heel b. gewassen, waarvan de teelt DAZU... met zijn eeuwige verdoemde "ef van u" ("ternes kussen elkaar: aan beperking onderhevig is. gHjne... Vmtflebedrogenen .elf moet (/"telofen'doen we^t' oo£ ™t"n De tee l van andere gewassen ÏS^trlüw -*»»«• is verboden. kunnen lel mlrtelarenbloed ln de "°"lgh: VT ake"« ™»t da ^atBte a) De gewassen, waarvan de aderen hebben. onf nu eens eknUBWm" teelt onbeperkt IS toegestaan zijn: Er u ook aan andere op.osalng van elkaar ,ta babbelen... Doe uw hoed tarwe rogge, gerst, boekweit, het Treeselijk Raadsei. men kent S?.1??1 i. 6™n at- en meneer ook, korrelmais (zaadmais), koolzaad, de derde orde niet goed Ht' ble5lJe- erwten, boonen,vlas, kanariezaad genoeg. Men weet niet juist1 aardappelen (zoowel consumptie ^m?~#b.Pt KerkSk^St,^ k ,Graag' dank - ^uk li aa. als (abneksaardappelen, suiker- begrijpt nlet duidelijkwaarom ken, ndd- ?eea k,agad (kdlp bieten, cichorei en hennep. de Pausen van de laatste tjjden zich v™.ef?nWM f '.T Een gedeelte van deze gewas- ZOO krachtig voor baar Inspannen Mb xls 1'omt linnen, zet tbee- sen behoort tot die, waaron onze fantas.eaciortje voorgeknooptf'S volksvoeding op de eerste plaats Dan wlUen wöi God t„ eere, 00k schaapachtig tegen de „visite" neemt behoefte heeft, n.l. tarwe/ rogge, de vraag beantwoordenaan kleerfn en doet onhandig, gerst, aardappelen en koolzaad, welke bizondere roeping *?pJ® '°®e, fe'drinoend tfjjEÏÏ "r '0° is dnngend noodig. beantwoorden in deze den lpn nni- b) De gewassen, welke aan derende tijd. beprking onderhevig zijn, zijn: havr. Hiervan zal de totale op- pertakte voor elk bedrijf niet grooter zijn dan 15 pet. van de totale oppervlakte, die in 1942 als bouwgrond wordt gebruikt, Hierbij is dus ook begrepen het voor oogst 1942 gescheurde grasland. Voor de teelt van gele, zoowel Erg-kort melodrama in vier bedrijven. (Speelt In den jare 1941 en ook zoo'n beetje in elk ander jaar.) Ja, we hebben nog 'n pondje of wat op den kop kunnen tikken, Maar ach, laten wy u nu nlet van uw heeriyke thee afhelpen en zoo duur misschien O, dat beteekent niets, met alle plezier; zoo'n paar kopjes thee, t zou wat. (Er wordt gepraat, ge lachen en thee geslurpt. Onder slurpen zakt 't scherm nlet te lang zaam). DerdeBedrjjf, (Zelfde tooneelschlkklng. De visite staat klaar om weer heen te gaan) Meneer Lief: Mevrouw, 't ls 'n heel beginnen wachten. Dit ls op zlchzelve voor onze voorziening gedurende een ge heel jaar zeer wenschelqk, maar het brengt nu eenige moeliykheden. Daarbq komen nog enkele verzwa rende omstandigheden. Door het ongunstige weer hopen zlchthanBde oogstwerkzaamheden op en boven dien moeien reeds de voorbereidende werkzaamheden verricht worden voor den koolzaadverbouw. Dit alles bemoellqkt het aardappelroolen. Men heeft het rooien eenlgszlns gestimuleerd door de pry'sstelllng en door het geven van een premie van 7, ct. per kg. gedurende deze week. Gelukkig laat de geheele aard appelpositie voor het Jaar 1941/42 zich gunstig aanzien. Hoewel er voor de ultelndelqke opbrengst van den oogst der late aardappelen, dat zqn die, waarmede we het dezen winter en het volgend voorjaar zullen moeten doen, nog niets met zekerheid te zeggen 1b, zyn er twee feiten, die recht geven om te concludeeren dat de mogelqk- held voor de voorziening met aard appelen tot den volgenden oogst gunstig beoordeeld kunnen worden In de eerste plaats is de opper vlakte die met aardappelen ls be- teeld, met ongeveer 25 pet. uitge breid en voorts zullen voor alle zekerheid zeer veel aardappelen, die anders niet voor de consumptie worden gebruikt, voor dit doel worden gereserveerd. De huidige moeliykheden zyn van voorbygaanden aard. Het kan zelfs zyn, dat ze ln geringe mate gevoeld kunnen worden als het rooien ln deze weken meevalt. Anders zullen ze na 2 of 3 weken, naar mag wor den aangenomen, geheel zyn opge lost. De late,aardappelen moeten dan toch worden geoogst en de drukte met ander werk op deboer- derq neemt af. Om deze reden ls dan ook het rantsoen niet verlaagd. Laten we hopen, dat de Schepper wasdom schenkt aan den oogst, opdat ons ln den a.s. winter groote moeliykheden met de voedselvoor ziening bespaard blqven. 'eor ae iet., ven Kc.c, Eerate Bedr«f' a.S bruine mosterd is een teelt- (In de huiskamer van het echtpaar gojeïllg middagje geweest; lk dank vergunning noodig. u voor de harteiyke ontvangst en de De teelt voor eieen rekening Meneer Lief: (rookt en leest). Dus gezelligheid, en tL J rekening vanmlddag moeten we naar Aardig Meneer Aardig: Ik vind 't heel en nsico door landbouwers van op vlalte, aardig van u el lk rouTerg uS suiKerbteten, voederbieten, kool- Mevrouw Lief: (drinkt geham- van u vinden, als u 't nog 'na héél rapen, stoppelknollen, wortelen, sterde thee, haakt 'n kantje, en gauw kwam hervatten, zaaigras en hnterzaad voor zaad rucht>* Hè» *k®Ug. d&'s wèèr Meneer en Mevrouw Lief: Graag, winnim» 00*e"aaa voorzaaa oolL De heele ,mddag weer bedorven héél graag; maar eerst moet u'mn g is verboden. Meneer Denk je soms dat lk 't contra-visite komen maken L»eze gewassen mogen slechts lollig vind "-*1 verbouwd worden op contract. Waarom haal je 't ook Meneer en Mevrouw Aardig: Na- è.n tuurlqk, dat spreekt vanzelf, we zul- Mevrouw: (snibbig). Ja, natuuTiyk, len belet laten vragen... gezamelijke oppervlakte 't zal mqn schuld wel weer zyn. AUen door elkaar: „Nu, dag me- voederbieten koolrapen land- Kan lk b0lPen» dat dle engerd vrouw„Dag Amice „*i bouwu/r,r4ai'„' van 'n vent telkenB op jouw kantoor Beste... gezondheid..." „Tot DOUWWortelen, groen te oogsten komt u|lk|D en .V vriendschap aleosgeLndheld."-„Nogmkals si mergkool, klaver, lucerne, opdringt? bedankt, hoor" „Niets te danken" kunstweide en eventueel andere Meneer: (ook snibbig). Kan ik 't (Mevrouw laat de visite uit, komt groen te oogsten gewassen is belpen, dat die vrouw in jouw naai- even later terug.) oer hertriïf uA* kransje zit en om de haverklap om Mevrouw: Gelukkig! nprulaWo .beperkt tot de op- ,n vlilte Murt? Had .t dan"n,et Meneer: ElndelSk atjn se weg pcrviaKie welke in 1941 met die aangenomen. Heb je ooit zoo'n stulpekop van gewassen beteeld was. MevrouwKan je voor je fatsoen vent gezien N.S.B. voert dienstplicht in. De N.S.B. heeft deze week een belangrqk besluit genomen. In de N.S.B. wordt een verplicht W.A. dienstplicht Ingevoerd. Leden van de politieke organisatie tusschen 18 en 40 jaar worden verplicht, ln de Weer- Afdeellng dienst te nemen. Hieruit kan een sterk W.A.-korps groeien. Voorts heeft de leider opdracht gegeven, dat ten spoedigste een W.A.-reglment ter sterkte van 3000 man moet worden gevormd, hetwelk naaat de Standarte Nordwest der Waffen S.S. en naast het Ned. legioen aan den stryd tegen het bolsjewisme zal deelnemen. Gemeenschap en... parasiteeren In de Tyd troffen we deze week een episteltje aan over een actueel onderwerp n,L over de klaploopery, vele jaren gemeenteraden van groote gemeenten er toe gebracht ze zon der meer af te schaffen, hoe spytlg het vonden voor de exploitanten van kermlsgelegenheden, die het er na dien en zeker de laatste jaren nlet gemakkeiyker door hebben gekregen. Het zou ons echter nlet verwon deren dat, ondanks de aanvechtbare reputatie welke de kermissen over het algemeen hebben, toch eenmaal weer het kermisvermaak zal terug- keeren. Voor de gemeentebesturen zit er een flinke bron van Inkomsteen aan vast, voor duizenden een onschul dig genoegen; voor zakenlieden een winstgevend bedrijf. Tradities loopt men niet gauw on der den voet en de kleine man moet op zqn tyd ook wat hebben. Te Helmond heeft men een poging gedaan om de kermis ln verbeter den vorm te behouden. Men heeft er de kermis voor de jeugd behouden, maar voor de vol wassenen heeft men het over een anderen boeg gegooid, nL door be- roepsartisten onder leiding van Eduard Verkade een opvoering te laten'geven van Vondel's Joseph ln Dothan. Het komt ons voor, dat ln die richting de oplossing van het vraag stuk moet gezocht wordenbehoud der kermis voor de jeugd eD voor de overigen de kermis hervormen zoodanig, dat ze veredelend en be schavend Inwerkt. Wie zet zyn schouders onder dit werk. Staatsschuld met 1 milliard toegenomen. Uit het jaarverslag omtrent den stand van de Nederlandache Staats schuld aan het einde van het achter ons liggende jaar biykt, dat de totale Nederlandsche staatsschuld in den loop van 1940 ls gestegen van f 4.218.553.181 tot f 5 329.5.74.932 of een toeneming van f 1.111.021.751. Boete voor Aartsbisschop van Utrecht. landsch "Agrarisch Front en tevens gouwgemachtigde van dit front voor de gouw Noord-Brabant. Ook ls hy hopman in de W.A, Ontslag majoor Breunese. Het Rykscommlssarlaat maakt be kend De Rqkscommlssarls voor het be zette Nederlandsche gebied heeft op grond van art. 1 van zyn verorde ning no. 108/40 (vierde verordening over byzondere bestuursrechtelijke maatregelen) den majoor J. N. Breu nese eervol ontslag verleend uit zyn functie van commandant van den Nederlandschen Opbouwdlenst en op pensioen gesteld. Gevolmachtigde van Kath. Onder wij zersbond. De commissaris voor nlet-commer- cleele vereenlglngen en stichtingen heeft op grond van art. 1 alinea 2 der verordening no. 41/41 van den Rqkscommlssarls voor 't bezette Nederlandsche gebied, Prof. Dr. R. van Genechten tot gevolmachtigde van den Katholieken Onderwqzers- bond en alle aangesloten vereent- gingen benoemd. Coloradokevers gevonden. In een aardappelveld, gelegen tus schen Well en Wellerlool in de ge meente Bergen (L.) zqn nlet alleen enkele larven, maar ook volwassen exemplaren van den coloradokever gevonden. Men bemerkte, dat op enkele plaatsen stukjes uit de aard appelbladeren waren gevreten, waar op men is gaan zoeken met het bovenvermelde gevolg. Maatregelen tot het tegengaan van verspreiding van het schadelqke insect zqn genomen, terwyi de politie de gevonden kevers en larven in beslag heeft genomen. Inbraak tc Weert. By den heer K. leeraar aan de U.L-O.-school te Weert, la tqdens diens afwezigheid Ingebroken en werden huisraad, kleedlngstukken. geld enz. ontvreemd. De heer K. was met zyn huisge noot en voor enkele dagen op reis en den huissleutel aan zijn buur- deix hulMtgeaa&r, afgegeveu, om te zorgen voor toezicht. Des nachts werd de buurman ge wekt door een gerucht, doch daar op dat moment een der hulsgenooten opgestaan was, werd er verder geen aandacht aan geschonken. De buur lui vonden 's morgens 't bovenlicht van de deur open. Aan de achterdeur werd een sta peltje ondergoed gevonden. In de andere vertrekken werd alles ln wanorde bevonden. De achterdeur bleek nlet gesloten. De Rqkspolltie werd van een en ander ln kennis gesteld en stelde direct een onder zoek in. Zoover kon worden nage gaan, werden ontvreemd verschillende kleedlngstukken, ondergoed, huisraad schelsel en een bedrag aan geld. Verder werd waargenomen, dat de verbindingen van het Radio-toestel waren verbroken, wellicht met het doel ook dat mede te nemen. Waarschynlqk zyn de dieveD ln hun werk gestoord, waardoor zq dat toe stel en het ondergoed hebben ach tergelaten. Van bevoegde zyde wordt mede gedeeld Aan den Aartsbisschop van Utrecht Mgr. de Jong, ls door de Doitsche politie wegens het nlet opvolgen van een hem verstrekte lastgeving een boete van f 500.— opgelegd. Commissaris voor den Kath» Boeren- en Tuindersbond. De Rqkscommlssarls voor het be zette Nede landsche gebied heeft op grond van art. 1 alinea 2 en ln den geest van art. 4 alinea 2, zin 2 van de verordening no. 41/40, Otto Frans Josephus Damave te Voorburg, tot commissaris van den Katholieken Boeren- en Tuindersbond. alsmede van de door dezen bond beïnvloede nevenorganisaties, vereenlglngen en stichtingen, benoemd. Momenteel is de beer Damave algemeen secretaris van het Neder Ingekomen en vertrokken personen. Van 25 Juli tot 1 Aug. VERTROKKEN J. Boekhout, kl.broeder, naar idem K. Th. M. van Bree, ambtenaar, Secr. naar Venlo van Cleefstr. 21 W. J. M. Hootsmans. z.b., naar Amsterdam Corellistraat 25 A. J. M. Theunlssen, kl.broeder, naar Wychen B 304 J. J. M. Rutten, zonder beroep, naar Deurne Kruisstraat 167 J. A. Vahlkamp en gezin, accoun tant, naar Helmond Aarle Rixtel- scheweg 10 A. M. H. Thuqls, dienstbode, noar Venlo Ruysstraat 1 D. Schoone, kl.zuster, naar Venlo Kaldenkerkerweg 185 VENRAY, 9 Aug. 1941 SERVATIUS - OMROEP Zondag 15 Aug. wordt er op het Servatiusterreln 'n oefenwedstrqd gespeeld door de 22 spelers van eer ste en twee elftal gecombineerd op gesteld. Toegang vry. Iedereen kan zich dan overtuigen, of de qverige training onder de kun dige leiding van den Heer J. N. Byi. de verwachte resultaten oplevert en of de diverse spelers ln tempo, po sitiespel enz. vooruitgaande zyn. Aanvang 3 uur, BEKENDMAKING De Burgemeester der gemeente Venray maakt bekend, dat op last van den hoogstaanwezend Officier der Dultsche Weermacht ter plaatBe, de café's restaurants, openbare ver-

Peel en Maas | 1941 | | pagina 1