•Weekblad voor VENBAY, HOEST en Omstreken. "Hoofdpij» "AKKCPTJIS Alleen Boter is boter „VENRAY' boter Buitenland. Nederlanders naar het Oostfront. Weest zuinig met electriciteit en gas. Provinciaal Nieuws. Zaterdag"2 Augustus 1941 Twee en Zestigste^Jaargang No 30 PEEL EN MAAS ADVERTENTIEPRIJS1-8 regels 64 cent, 8 ct. per regel, bij contract groote reductie. UITGAVE Fa. van den MUNCKHOF VENRAY Tel. 512 Grootestraat 28 Giro 150652 ABONNEMENTSPRIJS: voor Venray 70 ct. buiten Venray 80 ct. per kwartaal. Afz. no. 6 ct. is zeer fijne boter Verantwoordelijk hoofdredacteur J. W. H. v. d. Munckhof, Venray O. L* Vrouw Behoudenis der Kranken, Oostrum. 4R ,te; 'ÏB v. ijefr remt &T. 4" var- BESCHOUWINGEN OVER DEN TWEEDEN WERELDOORLOG. UITBREIDING TOT EEN GROOTEN WERELDOORLOG? Er is geen twijfel meer aan of ons opschrift is juist. In den aanvang leek het er op, dat het spreken over een tweeden wereldoorlog een te wijde greep was, voor een oorlog tusschen Duitschland eenerzijds en Engeland, Frankrijk en Polen anderzijds. Sedert echter zijn erin betrokken geworden, Noor- iwegen, Nederland, België, Italië, Joe- uo-Slavie, GrieKeniand, Rusland en ■inland, Roemenië, Hongarije en SIo- akije. Men kan niet eens zeggen, at de oorlog tot Europa beperkt is gebleven. Ook ln Syrië en Afrika Is Immers zwaar gestreden. Men weet bovendien, dat Amerika sinds maan den aan het randje van den oorlog zweeft en feitelijk reeds aan de zijde van Engeland meedoet, zoodat de wereldoorlog geleidelijk aan werke lijkheid ls geworden. Onweersprekelijk was van den aan vang af de inzet duidelijk: het ging om wereldbelangen en in zekeren zin om de wereldheerschappij, wat thans weer eens te meer duidelijk naar voren komt met Indo-China. Indo-China Is een rijke kolonie van Frankrijk, gelegen ten Zuiden van het Chlneesche rijk, ongeveer 30 maal zoo groot als Nederland met ruim 20 miUioen Inwoners. Het is de naas te buur, van het Slameesche Rijk en de overbuur van ons Borneo. Japan heeft Oost-Azië tot zgn levensruim te verklaard en Indo-China valt er zonder twijfel onder. Op de Zuidelij ke punt van Oost-Azie heeft Enge land zijn sterkste steunpunt uitge bouwd in Singapore en ons Neder- landach-Indië ligt midden in de be langensfeer van Engeland, Japan en Amerika. Deze drie landen vechten om den overheerscbenden Invloed ln Oost- Azlë en op het moment is Amerika wel de sterkste tegenstrever van de Japansche belangen. Tusschen Japan en Frankrijk is nu een overeenkomst tot stand ge komen, die tot doel heeft een ge meenschappelijke verdediging van de Fransche kolonie, nu er gevaar bleek te bestaan, dat ze door Enge land of Amerika of door hunne gezamenlijke strijdkrachten zou worden bezet. Daarmee heeft Frankrijk weer een stap nader gezet tot samenwerking jpet de as-mogendheden, want zooals »en weet, bestaat er nauwe samen werking tusschen Duitschland, Italië en Japan, welke samenwerking vast gelegd is in een drlemogendheden* verbond of driehoekverdrag. Er is dus geen twijfel meer mo gelijk, dat Frankrijk diep ontgoocheld is door zijn vroegeren bondgenoot jgogeland, en dat het ondanks alle beloften van die zijde, geen vertrou wen meer stelt in de zelfzuchtige bedoelingen van Engeland, noch van Amerika. Het heeft door de overmacht ge dwongen Syrië aan de Britsche osicht. moeten overlaten en dit is voor Frankrijk voldoende geweest, om geen kolonie meer aan Engeland toe te vertrouwen. iDtusschen is reeds een Japansche legermacht ln Indo-China geland en heeft het de beschikking gekregen over acht vliegvelden. De kans voor Engeland en Amerika Is hier ver keken en belde landen briesen van woede. Amerika beeft aanstonds alle vor deringen van Japan in Amerika geblokkeerd en zal geen benzine, olie en andere belangrijke grond stoffen leveren. Japan is vanaf heden op zichzelf aangewezen en acht zich voldoeDde sterk het tegen Amerika en Enge land op te nemen: want de vrede in den Stillen Oceaan hangt voortaan aan een zijden draad en elk gering incident zal ook hier de wereld in vuur en vlam zetten. Merkwaardig ln dit verband is een bericht uit Nederlandsch-Indlë, dat aanspoort tot de uiterste krachtsin spanning, daar men ln elk geval van een conflict alleen op eigen kracht zal zijn aangewezen. Dus ook daar ginds, ver weg in Oost-Azlë, heeft men toch uit de dramatische gebeurtenissen op het vasteland van Europa de gevolgtrek king gemaakt, dat als de nood aan den man komt, de hulp der Angel saksische landen veelal tot woorden en opwekkingen beperkt bljjft. Nu Japan echter afgesloten Is van den Amerikaan8chen Invoer van ben zine en zelf niet voldoende produ- ceeren kaD, terwijl ons Nederlandsch Indlë zoowel op Sumatra als op Bor neo rijke olievelden bezit, lijkt ons toe, dat Nederlandsch Indlë, of op vredelievende wijze of gedwongen zijn olieleverantles aan Japan zal moe ten verhoogen. En daar Amerika en Engeland dat met alle geweld zullen willen ver hinderen, staan conflicten voor de deur. Inmiddels heeft de toestand zich al weer verder toegespitst. Nederlandsch-Indlë ls overge gaan tot het blokkeeren van de Japansche saldi en volgens een Domei-bericht heeft het ook de petroleum-overeenkomst met Ja pan opgeheven. De regeering te Batavia zou ver der bepaald hebben, dat geen sche pen meer naar Japan mogen varen. Indlë zou allen export naar Japan Mandsjoekwo, China en Fransch In do-China afhankelijk stellen vaneen speciale vergunning en de importen uit Japan stop zetten. Japan heeft als tegenmaatregel thans de saldi geblokkeerd van de onderdanen van Amerika, de Philip- pijnen, Engeland, Noord Ierland, Ca nada, Hongkon, Nederland en Ned. Indlë. Bij dezen toestand lijkt een min nelijke schikking bijna onmogelijk. En zoo ls deze oorlog op weg nog een grootere uitgebreidheid te krij gen dan die van 1914—1918. Rusland. Het voornaamste oorlogstooneel speelt zich ongetwijfeld nog steeds op de velden van Sovjet Rusland af waar nu reeds meer dan veertien dagen lang een slag plaats heeft, voorbij, in en om de Stalln-linle, van zoo'n ontzagwekkende afmetingen, dat bp na niemand zich daar een duidelijke voorstelling van maken kan. Het staat buiten eiken twijfel, dat de Russen zich verdedigen met den moed der wanhoop, misschien ook met den moed der vertwijfeling of van den dwang. Zeker hadden wij een verkeerde voorstelling van de Russische kracht wanneer wij die hebben afgemeten naar hetgeen ons de berichten wil den doen gelooven bij den veldtocht tegen de Finnen. Het Russische leger was enorm sterk, het was op veel j moderner en veel uitgebreider schaal gemechani seerd dan het Fransche legeren het vecht veeltijds om welke redenen kunnen wij in het midden laten tot den laatsten man! Alle berichten duiden er op, dat de verliezen aan dooden en gewon den veelal het getal der gevangenen overtreffen en soms zelfs heele di visies zich tot den laatsten man laten afmaken, liever dan zich over te geven. Het spreekt vanzelf, dat een tegen stander aan zulk een vijand een harde opgaaf heeft. Toch kan men uit de laatste be richten van Dultsche zijde opmaken, dat de kracht van het reusachtige leger, dat in en achter de Stalin-linie lag, thans voorgoed geknakt ls en verder zal moeten terugwijken. Op het hoofdtooneel van den strijd, dat zich thans Oostelijk van Smolensk afspeelt, schijht de laatste weerstand gebroken en de groote vraag is nu slechts, in hoeverre er Stalin in zal slagen zijn verslagen millloenenleger weer te vereenigen of tot nieuwen tegenstand op te wekken. Een leger, dat reeds 600 kilometer werd achter uit geduwd onder verlies van hon- derdulzendenr dooden en talloos on ontbeerlijk gevechtsmateriaal, ver liest op zeker punt elke verdedigings kracht en moet uiteenvallen. De Sovjets hebben nog een overvloed van ruimte om zich verder te weer te stellen, daaraan ls de eerste jaren zeker geen gebrek, maar indien zoo'n mlllioenenmassa in oplossing geraakt, wordt het een ordelooze bende, die geen weerstandsvermogen meer heeft. We schreven het vorige week reeds: de Russen hebben niet toege past de taktiek uit den tijd van Na poleon, door al maar terugtrekken den aanvaller te vermoeien en zijn verbindingswegen te verzwakken, doch ze hebben den strijd opgenomen en daardoor wellicht juist hun snel len ondergang bewerkt. Omtrent het hoofdtooneel van den strijd wordt intusschen nader gemeld, dat de geweldige strijd ten Oosten van Smolensk zijn einde nadert. De Duitsche troepen hebben in een ver nietigenden slag, die weken duurde, de Sovjets ln dit gebied volkomen verslagen en weldra kunnen berich ten verwacht worden omtrent den enormen bult aan gevangenen en materiaal. Volgens de laatste berichten heb. ben de Dultsch-Roemeenache legers thans geheel Bessarabië van Russi sche troepen gezuiverd, die intus schen de hoofdstad Klsjenev als een puinhoop hebben achtergelaten. Oostelijk van 't Pelpus-meer, op den weg naar St. Petersburg gaan de ingesloten troepen hun ondergang tegemoet en zoo schijnt eindelijk de weg naar deze belangrijke stad open te liggen. Tenzij.., Tenzij de Sovjets over zooveel troepen beschikken dat het nog versche massa's werpen kan op den weg van den overwinnaar. Dit land heeft ons al meer verrassingen be reid door een tegenstand te ont plooien, dien niemand verwacht had en door het toonen van een kracht, waartoe niemand het ln staat achtte, zoodat het altijd nog mogelijk is, dat nieuwe millioenenlegers zich op den weg der Dultschers plaatsen, Reeds na de eerste weken van den Russischen oorlog was men geneigd te spreken van den aanstaanden val, zoowel van St. Petersburg, als Kiev en Moskou, en nu we dit schrijven, zijn geen van deze drie steden nog door de Dultschers bezet. Doch wij voegden er aan toe tenzij nog millioenenlegers den opmarsch der Dultschers zouden vertragen. Dit ls werkelijk het geval geweest, waarbij te weinig ook rekening werd gehouden met de Stalin-llnle, die als een versterkt kamp van soms 150 kilometer breedte Rusland van Noord tot Zuid doorsneed. Een week geleden waren de Dult schers tot op 300 kilometer Moskou genaderd, thans blijkt, dat dit verst ln Rusland doorgedrongen leger, achtereenvolgens bi) Blalostok, toen bij Minsk en thans Oostelijk van Smolensk Russische legers heeft moeten bevechten, insluiten en on schadelijk maken, vooraleer de weg naar Moskou verder te betreden was. Het schijnt, dat we voor de laat ste phase ataan van dezen glganti- schen strijd, die alleen een leger van de kracht van het Dultsche tot een goed einde kan voeren. Het verdere verloop hangt uitslui tend af van het feit in hoeverre de Russische legers op de zeven verschillende opmarschfronten zijn verslagen, gedecimeerd en gedemo raliseerd. Weten zij zich, hoewel ge havend nog verder staande te hou den, dan kan de Russische oorlog nog een veldtocht worden van langen duur, omdat de ruimte achter- waartsch ln zekeren zin onbeperkt is. Maar wel mogen we na hetgeen we uit de berichten kunnen opma ken dankbaar zjjD, dat ons ge spaard ls gebleven een bezoek van de Russische horden, welk bezoek volstrekt geen hersenschim zou zijp, indien het Dultsche leger zou zijn uitgeschakeld. In dien zin is volko men waar, wat men thans lulde verkondigtDuitschland vecht voor Europa. Zij nemen hun deel in den strijd tegen 't barbaarsche bolsjewisme Zaterdag is het eerste gedeelte van het Vrijwllligers-legloen Nederland uit den Haag naar 'l Oostfront ver trokken. Het was een korps van 555 man, die hun aandeel gaan nemen in den strijd van Europa voor de cultuur en de beschaving en voor de groote geestelijke waarden, verankerd ln het Christendom. Zij brengen daarmede een groot offer voor ons land en volk, want zjj strijden ook voor de verovering van een waardige positie van ons land ln het wordende nieuwe Europa. De grootte van hun offer toekende Lult.-generaal Seyffard o.m. aldus Uw kloek besluit brengt groote consequenties mee, want 'n zware dienst wacht u. In het land, waar de strijd met de Bolsjewisten moet worden aangeboden, heerscht ont zaggelijke warmte, die door onge kende kou wordt afgelost. Ge komt daar tegenover den vjjand te staan die ik niet met de dieren wil verge lijken, want de wildste beesten zijn er nog te goed voor. Ge komt met wapenen tegenover hen te staan om ze te vernietigen, want dit Is zeker ge zult deel hebben aan de over winning, die zeker komt, Er ls roem en eer te behalen, maar er zullen ook offers vallen. Er zullen er zijn, die niet naar het vaderland terugkeeren. Onder deze wetenschap hebt gij Uw kloek be sluit genomen en onder applaus brengt spr. hun daarvoor hulde. De eerste compagnie Nederlanders is hiermee naar het Oostfront ver trokken waar de grootste Blagen van alle tijden worden geleverd tot uitroeiing van 't menschonteerende bolsjewisme. Gelukkig zijn zij die met Duitsch land aan dezen strijd kunnen deel nemen, want een geluk ls het (en ieder waarachtig Nederlander voelt dit zoo) den strijd te mogen aan binden met de belagers van de Europeesche beschaving. Een geluk ls het op de bres te kunnen staan voor de toekomst van alle Europee sche volkeren, wlen straks onder leiding van Adolf Hitler, een betere toekomst wacht. De weermachtsberichten melden dezer dagen de bombardementen van Moskou. Aan het Oostfront gaat de strijd onafgebroken voort. Weer zijn het de Dultsche legers die het spit afbijten, maar nu zullen het ook Nederlanders zjjn, die de totale overwinning helpen bevechten. Dat ls onze eer, dat is onze trots, dat is onze plicht. Ja, dat is ook uw plicht, Neder- lander. Id dien hel u ernst ls met ons volk en ons vaderland, indien u in de toekomst uw volksgenooten recht in de oogen wilt kunnen zien en voor u zelf de zekerheid wilt hebben, uw plicht te hebben gedaan, dan wacht niet langer, dan meldt u zich aan bij het VRIJWILLIGERSLEGIOEN NEDERLAND Koninginnegracht 22, Den Haag Bedenkt, dat het electriclteits- en gasver bruik is gerantsoeneerd op 75 pet. dat daarom iedereen alles ln het werk moet stellen om dat rantsoen niet te overschrijden. dat bovendien overtreding kan worden gestraft met boete en afslui ting van den toevoer. Zuinig kan men o.a. zijn door niet onnoodig licht te laten branden. Vooral in dezen zomertijd kan verlichting vrijwel geheel ach terwege blijven. Het moet niet voor komen, dat men bjj daglicht in hotels, restaurants, winkels, enz. overvloedig licht ontstoken ziet. Ook In particuliere woniDgen moet het licht tot het allernoodzakelijkste be perkt worden. door Uw radiotoestel af te stellen Indien U toch niet luistert. door het warmwaterverbruik voor feokeD, wasschen en baden te beper ken. Dit kan o.a. worden bereikt door geen kleine vlammetjes doorloo pend te laten branden onder keuken- of badgeyser groenten en aardappelen met zoo min mogelijk water te koken. Houdt bij het koken steeds de deksels op de pannen. Zoodra damp uit pan of ketel komt kan Uw gasbrander klein worden gesteld voor het zetten van thee of koffie niet meer water te koken dan noodlg ls het vaatwerk éénmaal per dag af te waschen bij het baden niet meer warm water te gebruiken dan strikt nood zakelijk is. Beperk Uw verbruik. Het is een algemeen belang en daarbij ook Uw eigen belang, want het bespaart U boeten en afsnijding van den toevoer. Leert daarom ook zoo spoedig mogelijk Uw meter zelf op te nemen. De volgende week zullen hierover inlichtingen worden verstrekt. Zoo noodig kunnen ook de electrlclteits- en gasbedrijven U hierover voorlich ten. is een ellendige pijn en kan Uw heelen dag vergallen. Een "AKKERTJE" verdrijft ze binnen een kwartier geheel. VENRAY, 2 Aug. 1941 INLEVERING VAN METALEN. De bewoners van onderstaande straten en wijken worden opgeroe pen voor het inleveren van metalen n metalen voorwerpen. Inleveringsbureau 1 Veldstraat2, fabrieksgebouw E. Esser, Dinsdag 5 Aug. van 9 tot 12 uur, YSSELSTEYN wijk I van no. 155. Woensdag 6 Aug. van 9 tot 12 uur: YSSELSTEYN wijk I 55 tot einde van wijk I; LEUNEN wijk K van no. 1 tot 30. Donderdag 7 Aug. van 9 tot 12 uur: LEUNEN wijk K van no. 31 tot 101. Vrijdag 8 Aug. van 9 tot 12 uur en van 2 tot 5 uur. LEUNEN Wijk K van no. 101 tot einde en Helde Wijk L van no, 1 tot einde, Inleveringsbureau 2Stationsweg LandbouwschooL Dinsdag 5 Aug. van 9 tot 12 uur KLEIN OIRLO Wijk F van no. 30 tot einde en Castenray Wijk G van no. 1 tot einde. Woensdag 6 Aug. van 9 tot 12 uur OVERBROEK Wijk H van no 1 tot einde en MERSELO Wijk M van no. 1 tot M 15. Donderdag 7 Aug. van 9 tot 12 uur MERSELO Wijk M van 16 tot M101. Vrijdag 8 Aug, van 9 tot 12 uur en van 2 tot 6 uur. MERSELO Wijk M van no. 102 tot einde en Merselo Wijk N van do. 1 tot einde en Peelplan Zuid. De inwoners van de Gemeente Venray, die geen oproeping ontvan gen hebben en inleverlngspllchtig zijn, worden alsnog opgeroepen zich uiterlijk Vrijdag 8 Augustus op een der Inleveringsbureaux te melden. (Voor verdere gegevens betreffende de Inlevering van metalen zie meD de vorige nummers van Peel en Maas). De Burgemeester van Venray A. H. M. JANSSEN. HERIJK VAN MATEN EN GEWICHTEN, Burgemeester en Wethouders van Venray maken bij deze bekend, dat dit jaar voor den herijk der maten en gewichten zal zitting gehouden worden te Venray ln het Patronaat Patersstraat 28: op 11 Aug. a.s. van 14—18 uur voor hen, wier geslachte (firma) naam begint met een der letters: A, B en C (waaronder de coöperaties); op 12 Aug. a.s. van 9—12 en 13— 16 uur voor hen, wier geslachts (fir ma) naam begint met een der letters: D, E, F, G, H, I, K, N; op 13 Aug. a.s. van 9—12 en 13— 16 uur voor hen, wier geslachts (fir ma) naam begint met een der letters; L, M, O, P, Q, R, S, T, U; op 14 Aug. a.s. van 9—12 uur voor hen, wier geslachts (firma) naam begint met een der letters: V, W, X Y en Z. Aan belanghebbenden wordt in herinnering gebracht: le. dat de maten en gewichten schoon, droog en roestvrij moeten worden aangeboden om onderzocht te kunnen worden; dat ijzeren maten van binnen en van bulten geverfd dienen te zijn, koperen gewichten afgewasschen en ook de gaten ge reinigd; dat ijzeren gewichten niet gepotlood mogen zijn, doch roestvrij moeten zijn gemaakt en daarna in gewreven met gekookte lijnolie; 2e. dat de maten en gewichten vóór 1 October 1941 gestempeld moeten zijn met de Ietter n en dat er, bij verzuim of verhindering om van de zitting gebruik te maken, nog gelegenheid bestaat maten en gewichten te laten herijken (her keuren) aaa het ijkkantoor te Maas tricht, St. Servaasklooster no. 41, den eersten en derden Vrijdag der maand van 9—12.30 en van 14 30— 17 uur met uitzondering van feest dagen en op 14 Aug. a.s. in plaats van op 15 Aug. a.s. 3e. dat de maten en gewichten, welke zijn gestempeld met het af- keuringsmerk, niet ln winkelsgenz. mogen word jn teruggebracht; 4e. dat ten bate van 's Rijks schatkist betaald moet worden voor het onderzoek der maten en gewich ten (keurloon) en voor het justeeren der gewichten (justeerloon) en 5e. dat de mllllgramgewichten^niet op de zitting, maar alleen aan' het ijkkantoor onderzocht kunnen wor den. (De gezegelde enveloppe, afge geven btf de vorige verificatie moet met de gewichtenTfranco per post worden opgezonden*terwij1 eenpost- bewijs tot een bedrag, overeenkomen de met de som van 10 cent voor elk gewicht moet zjjn ingesloten. Dit bedrag kan ook op postrekening no. 152451 van Ijkkantoor Maastricht worden gestort.) Venray, 30 Juli 1941, Burgemeester en Wethouders van Venray, A. H. M. JANSSEN De Secretaris, VAN HAAREN LUXOR-THEATER In de afgelopen maand heeft Luxor wel bizonder geprofiteerd van zijn schijnbare rust Het Interieur van de bioscoopzaal heeft een grondige verandering ten goede ondergaan. De wanden en het plafond zijn in lichte, warme kleuren herschilderd. Plastiek en een moderne teek3nlng zorgen voor het decoratieve element terwijl een nieuwe plafondverlichting een gezellig helder licht schept. Een belangrijke verbetering betee- kent vooral de centrale verwarming die in de zaal werd aangelegd, en die van nu af 's winters een meer gelijkmatige verwarming waarborgt. Dames, 't is volkomen logisch, Dat U wel eens hebt gedacht, Als U weer Persil bestelde: Wat wordt mij in huis gebracht? Krijg ik nog, precies als vroeger, Van die prima kwaliteit? Of - zit in 't bekende pakje Ook wat „Tijdsomstandigheid"? Kijk eensvéél is er veranderd, Véél is achteruit gegaan; Ook Persil.Toch staat Persil nog, Net als vroeger, bovenaan. Cl. D. Verder werden veranderingen aange bracht in de schikking derpJaatsen, zoo is de eerste rang veranderd in gemakkelijke bekleede fauteuils, die naar achter opklimmen zoodat Ieder een goed zicht op het doek heeft. Geheel vernieuwd ziet Luxor-The- ater thans zjjn bezoekers tegemoet met een uitstekend KERMISPRO- GRAMMA: Zaterdag en Zondag: „DRIE OP DE HUWELIJKSREIS" Dit filmverhaal is eigenlijk maar een aaneeenschakellng van vroolijke nonsens Het begint met een hu welijksplechtigheid waarbij de brui degom ontbreekt omdat hij het te druk heeft met zaken. Het bruidje wil echter van geen uitstel weten en begeeft zich alléén op de huwe lijksreis. Aan boord van het schip naar Dubrovnik, waar haar tante Clothllde een groot pension houdt, heeft zij een Interessante ontmoeting die de zaak nog Ingewikkelder komt maken. De gekste dingen echter ge beuren pas in pension Bellavista, waar de portier Klinke, heer en meester onder het lagere personeel, ln ijverige afwachting de komst van het bruidspaar tegemoet ziet. Theo Lingen speelt als de portier Klinke nog de meest geestige en humoristische rol in deze zotte ge schiedenis die laDg genoeg van stof Is om volwassenen een avond kostelijk te amuseeren. Kortom het is Theo Lingen die hier weer met zijn grappen en kneepjes van het komiekenvak, dit kluchtmateriaal pepert en hartig maakt, zoodat men de uitgesproken nonsens dan ook op den koop toe neemt om zich te veringen in den humor van het geval, dat ettelijke malen den lachlust opwekt. PIET VINK KOMT Plet Vink Is ln onze plaats steeds een graag geziene gast geweest, maar meer nog dan vroeger heten wij hem thans welkom, omdat hg met zijn tooneelgroep nu de eenlge kermis- ontspanning vormt. Immers, door de bijzondere tgds- omstandlgheden big ven wg van de gebruikelijke attracties verstoken en wil men ln de komende week toch eens extra goed uitgaan dan ls men welhaast aangewezen op een bezoek aan Piet Vink, onze meest populaire, zuidelijke tooneelgroep. Gedurende het huidige zomertourneé was Plet Vink avond aan avond besproken uit verkocht en ongetwijfeld zal onze plaats op deze regel geen uitzo d de ring maken. Daartoe zgn de stukken die In de Patronaatszaal ten tooneele gebracht zullen worden trouwens voldoende waarborg. Ons wacht een uitstekend verzorgd, gevarieerd programma. Zondag gaat: „Als het Moederhart spreekt". Een stuk dat zal boeien van het begin tot het einde en dat op de bezoekers diepe indruk zal maken door de wijze waarop ons een huwelijk levenswaar en onopgesmukt wordt uitgebeeld. Maandag gaat, gelijk met het Royal-Theater te Amsterdam, het bekende Fransche spel „Madame X" (De onbekende Vrouw). Dit stuk mag men zeker niet ver zuimen want Plet Vink maakt van deze voorstelling een avond van hoogstaand kunstgenot. Cesarlna en Theo Vink vervullen de hoofdrollen In dit ontroerende, meesterlijk ge speelde spel, De laatste avond brengt ons de vroolijke noot want dan presenteert Piet Vink een Amsterdamsche volks schets, een brok Jordaan-leven, ge titeld „De Dochter van den Dorps smid". Dit kostelijke stuk, naar de boeken van onze schrijver Justus van Maurlk, vormt een waardig slot aan de serie voorstellingen. Op een wijze zooals alleen Plet Vink dat vermag, wor den ons de belevenissen geschilderd van een dorpssmid die in Amster dam zgn dochter komt zoeken, zgn dochter, die werd verleid door een avonturier en door armoede gedwon gen in Amsterdam een ongelukkig leven leidt. Ook de ernst ls ln dit stuk niet vergeten, maar daarnaast komen typen voor het voetlicht en doen zich passages voor, die de lachspieren danig ln beweging zullen brengen. Wg twijfelen er niet aan of Plet Vink heeft drie dagen een volle zaal en men zal er daarom goed aan doen zich tijdig van plaatskaarten te voorzien. Onze lezers een prettige kermis- vlering bij Plet Vink

Peel en Maas | 1941 | | pagina 1