•Weekblad voor VENRAY, HORST en Omstreken. De inlevering van metalen voorwerpen. nen, oenen,i loenen TS Alleen Boter is boter „VENRAY" boter IO Buitenland. AY en Binnenland. V is Victoria saux, Wit, een ruilen ïoon 253. laterdag 26 Juli 1941 Tweeden Zestigste Jaargang No 30 PEEL EN MAAS is zeer fijne boter ADVERTENTIEPRIJS1-8 regels 64 cent, 8 ct. per regel, bij contract groote reductie. UITGAVE Fa. van den MUNCKHOF VENRAY Tel. 512 Grootestraat 28 Giro 150652 ABONNEMENTSPRIJS: voor Venray 70 ct. buiten Venray 80 ct. per kwartaal. Afz. no. 6 ct. I Verantwoordelijk hoofdredacteur J. W. H. v. d. Munckhof, Venray UW en. fbetaling. sen. hte. el. 503 ker I 2nd. O» L* Vrouw Behoudenis der Kranken, Oostrum* BESCHOUWINGEN OVER DEN TWEEDEN WERELDOORLOG De oorlog tegen Rusland is thans bijna vijf weken aan den gang en een beslissend stadium ingetreden. Sommigen meenen, dat hij, Indien de Dultschers werkelijk groote suc cessen hadden behaald als zij zeggen f*£)fr dat zij doen, al gevolgd moest zijn door een Russische ineenstorting. Zij meenen daarom dat de krijgs operaties reeds tot staan zijn ge komen. ZQ vergelijken dan dezen veldtocht j v^t den veldtocht tegen Servië en ,'p, welke belde ln goed veertien j Jn tot drie weken, beslist waren. 7 -xrgelijkt mo*a hem echter met g!aasd)V:"'eI1 veldtocht tegen het Westen, die en, enz '°P den 10den Mel inzette en beziet met den toestand van 10 Juni 1940, dan was toen de bloedige slag in Vlaanderen en Noord-Frankrijk ach ter den rug en hadden zich de Dult schers gezet tot de overweldiging van de Weygand-linie, nadat de En- gelschen in wilde vlucht over het Kanaal waren gejaagd, De kaart leert, dat de opper vlakte van bezet Sovjet-Rusland na ruim een maand oorlog zeker driemaal zoo groot Is als na ruim een maand oorlog vanaf 10 Mei 1940 in het Westen. lerkal'' TEN .1 Verder weet meD, dat de gezame- lijke Russische legers zeker zoo tab rijk en waarschijnlijk beter toegerust waren dan de gezamenlijke strijd- macht ln het Westen. De Dultschers hebben zelf toege geven, dat nog nooit ln de geschie denis zoo'n geweldige legers tegen over elkander hebben gestaan, en dat het aantal strijdenden op negen mlllioen man wordt geschat. Aan Russische zijde staat daarvan zeker meer dan de helft. Gelijk ln het Westen moesten ook tegen Rusland aanstonds sterke grensversterklngen worden overwon nen, die voor wat België en Ne derland aangaat zeker sterker waren dan in het Westen. Op drie tot vierhonderd kilome ter Oostwaarts volgde dan de Stalln-linle, die op vele punten tot meer dan 50 kilometer breed te was uitgebouwd. Reeds Zondag 30 Juli is daarvan gemeld, dat zij op de voornaamste punten was doorbroken en thans woedt de slag van Noord tot Zuid, vap St. Petersburg tot Odessa voort ln en achter de Stalin-linie over een reusachtlgen afstand van circa 2000 kilometer. De hoofdmacht van het Dultsche leger is wel ingezet in de richting van Moskou, die na de omslngellngs- slagen van Byallstok en Minsk nu opgerukt is tot voorbij Smolensk en nog ruim 300 kilometer van Moskou is verwijderd. Bjj de door de Dultschers inge voerde strijdwijze schuift echter het leger niet in zijn volle massa voor uit, doch stoottroepen met pantser wagens jagen door de vijandelijke linies heen, bezetten steden en dor. pen kilometers ver achter het front, zoodat thans zoowel westelijk als oostelijk van de belangrijke stad Smolensk gevochten wordt. Heele legers, grootere en kleinere gedeelten, worden daarbij afgesneden, terwijl het evenzeer mogelijk Is, dat zulk een stoutmoedig doorgestooten troep zoodanig door een overmacht wordt in het nauw gedreven, dat zij zich of moet overgeven of dat ze totaal vernietigd wordt. Dat is nu eenmaal het risico van stoutmoedige ondernemingen, nl. dat ze ook mislukken kunnen. Alle Dultsche legerberlchten zijn echter hoopvol gestemd en geven te kennen, dat de uitslag van dezen nieuwen slag om de Stalln-linle voor hen niet twijfelachtig ls. We kunnen trouwens aannemen, dat hiermee over het lot van den strijd met de Sovjets wordt beslist. Evenals alle legerberlchten mel ding maken van spoedig te ver wachten successen, zoo maken ze ook alle melding van het taaie ver zet, waarmee door vele Sovjet, legerafdeellngen wordt gestreden en dat vele Ingesloten 'troepen zich vaak tot den laatsten man laten afmaken, liever dan zich over te geven. Het tweede voorname oorloge- tooneel ligt ten Zuiden van de Pripet-moerassen, thans in de lijn Lemberg-Sgltomir-Kiew. Hier is vooral bloedig gevochten rondom de oude Gallclsche stad Lemberg bij den aanvang van den oorlog. Nu het verzet rondom deze stad voor goed gebroken ls, zijn de Duitsch- Hongaarsche troepen snel opgerukt in de richting van de Oekralnische hoofdstad Kiew. Van dit strijdtooneel wordt gemeld, dat de Sovjets al hun beschikbare reserves in het vuur werpen, zelfs overhaast gewapende fabrieksarbeiders en vrouwen-batall- lons. —o Nog weer zuidelijker vechten de Dultsch-Roemeensche legers vanuit Bessarabië, waarvan vorige week de hoofdstad is veroverd en die nu op verschillende punten de Dnjestr zijn overgetrokken. Dit laatste is vooral van groote beteekenis, omdat daar mee een geweldige natuurlijke hin dernis is overwonnen, die gelijk staat met de overschrijding van den Rijn in Nederland. Het vierde belangrijke front be weegt zich in de richting van St Peteraburg, dat reeds een week ge leden den Oostelijken oever van het Pelpus-meer had bereikt. Sedert zijn van dit front geen berichten meer bekend gemaakt, waaruit men zou kunnen opmaken, of hier vooruitgang ls geboekt. Wel mag men uit het gebrek aan gegevens afleiden, dat de weg naar St. Petersburg niet onverdedigd ligt en dat hier sterke strijdkrachten van Sovjet-zijde den weg Daar hun vroegere hoofdstad met hand en tand verdedigen. Dat ligt trouwens voor de hand; reeds vorige week hebben we er op gewezen dat de val van St. Peters burg beteekenen zou niet alleen het verlies van de tweede stad van het Sovjet-Rijk, maar tevens de uit schakeling van de geheele oorlogs vloot. Deze stad wordt echter even sterk uit het Noorden bedreigd en het laatste Finsche bericht meldde, dat zij de noordelijke oevers van het Ladogomeer hadden bereikt en ooste lijk en westelijk van dit meer op rukten. o Als zesde operatie-terrein komt er dan nog bij de strijd der Finnen tegen Sovjet-troepen bij Salla en de zevende hun opmarsch tegen Moer- mansk. Van deze twee laatste operatie- terreinen zijn echter de berichten zoo schaarsch en zoo vaag, dat men de gevolgtrekking maakt, dat hier maar geringe troepen zijn ingezet, of dat de Russische verdediging zoo sterk is, dat de gevechten tot grens gevechten beperkt blijven. Zonder eenigen twijfel ls tot nu toe de hoofdstoot gericht tegen Moskou en het heeft er w el iets van weg of zelfs de Dultsche legergroep, die Daar St. Petersburg oprukt, thans ook zuidelijk naar dit slag veld afbuigt, om met dit Sovjet- leger af te rekenen. Het verloop van den oorlog laat echter nu reeds zien, dat de Sovjets niet hebben toegepast de methode, die zij toepasten in hun strijd tegen de legers van Napoleon, toen zfl het land vrijwel zonder slag of stoot den vijand overlieten en eerst den brand van Moskou en het invallen van den winter deze legers zoodanig belaagden dat er maar een onbeteekenend gedeelte heelhuids af kwam. Thans hebben zij niet alleen reeds bij de grens gepoogd stand te houden, maar ook nu nog, na den doorbraak door de Stalin-llnle, wordt er ver woed gevochten. Ia zekeren zin ls dit een voordeel voor de Dultschers, die na afloop van dezen strijd ten minste weten, waar ze aan toe zijn. Dat de Russische legers echter resds zwaar gehavend zijn en op verschillende punten zich ontbin dingsverschijnselen voordoen, staat bulten kijf. Dat de strijd zwaar en hardnekkig gevoerd wordt evenzeer, dat in zekeren zin over het lot van Europa op de Russische vlakteD wordt beslist, ls evenmin voor geen betwisting vatbaar. o Ondertusschen hebben de Engel schen zich in de lucht geweerd, het zij om de Russen te helpen, hetzij om deze goede gelegenheid aan te grijpen de Dultschers nadeel toe te brengen. Onmiskenbaar echter zijn blijkens de legerberlchten de luchtaanvallen de laatste dagen sterk verflauwd en in elk geval ls er van den bluf eener landing op 20 Juli 1941 niets terecht gemaakt. Verschillende kranten, onder andere het dagblad De Tijd, hebben er op gewezen, hoe onverantwoordelijk die propaganda Is. Zij heeft bij velen in de bezette gebieden onrust veroorzaakt, heeft zelfs het gevaar opgeworpen voor een begin van verzet, dat niet an ders dan op een bloedbad had kun nen uitloopen. Men heeft zich ln Nederland over het algemeen nog altijd niet tot de werkelijkheid van de strategische verhoudingen kunnen opwerken, die leert, dat het vasteland van Europa onwrikbaar ln Dultsche handen is en dat de Engelschen op verre na niet bij machte zijn een poging tot landing te doen met kans op succes. Misschien zouden ze het durven ondernemen b.v. ln Portugal, als dat geschieden kon zonder verzet van Portugeesche zijde, maar zoolang 't Dultsche leger ongebroken ls, is daar geen schijn van kans op kust van Europa, vanaf Narvik tot Bordeaux. De Engelschen weten dat natuur lijk nog veel beter dan wij, en daar om achten wij het onverantwoorde lijk en een spelen met menschlevens, als zij zulk een gedachte bij ons, vastelandbewoners, willen ingang doen vinden. Terecht heeft Duitschland de V.- actte overgenomen, omdat de Dult sche oorlogvoering tot dusverre een aaneenschakeling van Victoria's is, terwijl de Engelsche oorlogvoering tot nu toe een aaneenschakeling van nederlagen ls geweèst. Praten over de victorie Is nog altijd gemakkelijker als die victorie tot werkelijkheid te brengen De Engelschen zelf verschuiven ze alvast tot de jaren 1942 en 1943, als wanneer Amerika zijn mlllloenen moet zenden, om die zege mogelijk te maken. Eer het zoover Is loopt er nog heel wat water naar de zee. Het is voor ons, Nederlanders, beter zich te houden aan de werke lijkheid, die al hard genoeg ls. Ten slotte zijn er een aantal lieden, die zich ergeren aan onze oorlogs beschouwingen, omdat wij geen reke ning zouden houden met een moge lijke Ineenstorting van Duitschland; Aan hen geven wij de volgende feiten ter overweging: Duitschland voerde den oorlog 1914—1918 vier jaar en vier maanden onder omstandigheden, die zooveel ongunstiger waren dan thans, dat geen vergelijking mogelijk ls. Van de vier jaar en vier maanden wareD er vier volle jaren gewijd aan een niet aflatenden, bloedigen strijd in de loopgraven, vaak tegen een dubbele overmacht aan menschenen een veelvoudige overmacht aan ma teriaal. Loopgravenstrijd is er thans nergens en een overmacht vanmen- scnen en materiaal evenmin. De Rus sische strijd geschiedt waarschijnlijk tegen een overmacht aan menschen, zeker niet tegen een overmacht aan materiaal en de terugwerping van die overmacht van 400 tot 600 kilo meter over de grenzen bewijst hoever de Dultsche legerleiding superieur ls boven de vijandelijke. Trouwens, het gevaar voor Duitschland ligt niet In het Oosten, doch in het Westen, waar heelemaal geen front is, en waar Engeland niet ln slaat ls, zelfs met behulp van Amerika, een front te vormen. Blijft over de blokkade. Tegen de gevolgen van de blok kade verweerde zich Duitschland vier jaar en vier maanden onvoorbereid; thans nu geheel Europa, en straks het voornaamste deel van Sovjet- Rusland ter beschikking staat van de Europeesche voedselvoorziening, zou de blokkade in staat zijn, het Dultsche volk ten onder te brengen! Wie dat meent, geeft zich over aan gevaarlijke illusies. Want niet moet men vergeten, dat Duitschland door zijn ijveren voor autarkie zich reeds zeven jaren op die afsluiting heeft voorbereid en ook het punt: voedsel voorziening bij den oorlog tegen Sovjet-Rusland, wel een rol gespeeld zal hebben. Verder is iedere Duitscher zich er terdege van bewust, wat hem te wachten zou staan, Indien hij er het bijltje bij neer zou leggen. Duitschland zou in stukken worden gescheurd en voor menschenlevens lang tot slavernij worden gebracht, hetgeen de jaren na 1918 hem maar al te goed aan het verstand hebben gebracht. Deze oorlog ls juist ontstaan uit de hardheden van het verdrag van Versailles en er zal heel wat moeten gebeuren, vooraleer de Dultschers het hoofd ln den schoot leggen. Ook deze illuslies zijn gevaarlijk en toonen alleen maar aan een ge vaarlijk gebrek aan kennlB van de ware stemming onder het Dultsche volk en worden geboren uit de wensch-droomen van de talloozen, die te veel waarde hechten aan de pro paganda van de overzijde der zee. Wij weten niet hoe deze oorlog zich verder zal ontwikkelen, maar voor ons staat vast, dat aleer Duitschland militair en economisch op de knieën zou gedwongen zijn, van Europa geen steen meer over eind zou staan, Nederland daarbij Inbegrepen. En daarom gelooven wij, dat de overzijde eerder eieren voor zjjn geld zal kiezen, voordat het zoover ls, hetzij omdat het daartoe gedwongen Is, hetzij omdat een verdere voort zetting van den oorlog ook voor hen meer nadeelen dan voordeelen op levert. De oranjekleurige V beheerschtln de steden het stadsbeeld; ze prijkt op de muren en schuttingen en span doeken en transparanten en we zien ze op foto's ln krant en tijdschrift. Zij, die hun kennissen op straat niet groetten met twee opgestoken vingers en die in hun stamcafé niet als in de gevangenis door klopteekens verbinding met hun geestverwanten zochten, hebben zich afgevraagd, wat die hoofdletter V toch te beteekenen had. De Deutsche Zeitung ln den Nieder- landen vertelt het aldus Deze V beteekent niets anders dan Victoria en Victoria de Dultsche overwinning! Daarmee willen wij ook den laatsten twijfel over de herkomst en de beteekenis van dit teken weg namen." Eq het blad vervolgt dan: „Wij ge looven niet dat ons Iemand ln de wereld het recht kan afstrijden om de V als zinnebeeld van de Dultsche overwinning aan te duiden. Want zoolang als deze oorlog duurt is er nog geen andere dan de Dultsche overwinning geweest. Wij versloegen de Polen in het Oosten, de Britten en hun handlangers in het Noorden, Franschen en Engelschen tezamen met hun hulpvolkeren in het Westen, de Serven in het Zuiden. En steeds wanneer de slag teneinde was had den wij het recht om victorie te roe pen, want dank zij de genialiteit van de Dultsche leiding en de dapperheid onzen soldaten waa de zege ons. En thans, nu aan de zijde van Duitsch land de volkeren van Europa aan getreden zijn om met hun ergsten vijand af te rekenen, nu ln het Oos ten de grootste slag van de wereld geschiedenis de wending neemt, wel ke den Dultschen vanen opnieuw de zege belooft, hebben wij alle reden uit trots op de nieuwe successen, de met geheimzinnigheid omgeven V op de juiste wijze uit te leggen: Victo ria de Dultsche overwinning!" Ziedaar de betekenis vandegroot- scheepsche propaganda-actie. Moge de werkelijkheid spoedig deze actie hebben Ingehaald en mo ge op de victoria de vrede, op de vrede de rechtvaardigheid en op de rechtvaardigheid de hechte gemeen schap der volkeren volge Overneming contract varkens. In de eerstvolgende weken zal door de Nederlandsche Veehouderij Centrale een aantal contractvarkens worden afgenomen, met een levend gewicht, liggende tusschen 40 en 50 kg., voor deze varkens zal bij leve ring een prijs worden uitbetaald van f 0 79 per kg. levend, franco leve- ringeplaats. De levering dient te geschieden door tusschenkomst van een erkenden handelaar, die voor zijn bemoeienis sen f 0 50 per looper ontvangt van den leverancier. Bij te gering aanbod zal noodge dwongen moeten worden overgegaan tot verplichte levering waarbij een prjjs zal worden uitbetaald van f 0.75 per kg. levend, af boerderij. Bij deze gedwongen levering zullen de vrij willig aangeboden loopers in aan merking worden genomen. Waar bovendien, gezien de voeder positie, het voornemen bestaat ln de naaste toekomst over te gaan tot overneming der mest varkens op een levend gewicht van 60—70 kg. wordt den varkenshouders aangeraden hun varkens langs dezen weg af te zetten. Uitbetaling Duitsche renten* De voorzitter van den Raad van Arbeid te Nijmegen, dr. J. J. A. Bakker, verzoekt het volgende op te nemen Met terugwerkende kracht vanaf 1 Juni 1941, zijn de renten, toege kend Ingevolge de Dultsche Invali diteitswet, verhoogd en wel de inva- liditelts- en ouderdomsrenten met 6 R.M. per maand, de weduwenrente met 5 R.M. per maand en de weezen- renten met 4 R.M. per maand en per kind. De verhoogingen voor de maanden Juni, Juli en Augustus worden uitbetaald tegelijk met de renten voor de maand Augustus 1941, De door de rentetrekkers in te vullen „Rentenempfangscheine" moeten, te beginnen met den „scheln" die ln de maand Augustus bij den Raad van Arbeid te Nijmegen wordt Ingeleverd met de bovengenoemde bedragen door betrokkenen verhoogd worden. (Het spreekt vanzelf, dat deze ver anderingen in de rentebepallngen voor ongeveer 1400 rentetrekkers die hun rente door bemiddeling van Enquête naar de schade, welke door bedrijven geleden wordt. Nu de procedure, welke ls voorzien ln art. 12 van de beschikking van 27 Juni 1941 betreffende de inlevering van metalen om practische rede nen eenlgszins Is gewijzigd, ls het Rijksbureau voor non-ferro metalen gebleken, dat niet alle bedrijven (fabrikanten, handelaren, enz.) nauw keurig zjjn ingelicht omtrent de formaliteiten, welke moeten worden vervuld in verband met de equêteerlng van de schade, welke door inle- verlng8plichtlge bedrijven wordt geleden als gevolg van de inlevering van metalen voorwerpen op grond van de verordening No. 108 van 18 Juni 1941 en de uitvoeringsbeschikking van 27 Juni 1941, In verband! hiermede volgt hieronder een uiteenzetting daarvan. Het inleveringsplichtlge bedrijf ontvangt bij den oproep van den burgemeester (formulier model 1) tevens een inventarislijst ln tweevoud (formulier model 6), voor groote bedrijven kunnen vervolgbladen op deze inventarislijst eveneens ln tweevoud bij den burgemeester worden aangevraagd. Bedoelde inventarislijst moet vóór de inlevering volledig worden Inge vuld (ln tweevoud). Bij de inlevering van hoeveelheden van 1000 kg. en minder, welke ge schiedt bij een door den burgemeester aangewezen plaate ln de gemeente, wordt bedoelde inventarislijst in tweevoud gecontroleerd en voor accoord geteekend door den vanwege den burgemeester aangewezen ambtenaar. Hoeveelheden boven 1000 kg. moeten worden Ingeleverd bij een vanwege den burgemeester aan te wijzen provinciaal magazijn, in welk geval de beheerder van dit magazijn de inventarislijst controleert en voor accoord teekent. In dit geval dient het inleveringsplichtlge bedrijf deze gecon troleerde inventarislijst in tweevoud naar den burgemeester te zenden, die deze inventarislijst zijnerzijds voor accoord parafeert en de lijst, wederom in tweevoud, aan het lnleverlngsplichtige bedrijf terugzendt. Het inleveringsplichtlge bedrijf beschikt derhalve na de inlevering (zoowel indien het gaat om hoeveelheden van 1000 kg. en minder als wanneer het betreft inlevering van hoeveelheden boven 1000 kg.) over de door of vanwege den burgemeester geteekende inventarislijst in twee voud. Na de inlevering ontvangt het bedrijf een schade-enquête formulier, voor fabrikanten formulier model 7a en voor handelaren formulier model 7b, alsmede daarbij behoorende vervolglijsten, Dit schade-enquêteformulier moet door het Inleveringsplichtlge bedrijf worden Ingevuld op de bij het formulier behoorende lijsten dient een uiteraard met de Inventarislijst overeenkomende specificatie te worden gegeven, waarbij door fabrikanten de kostprijs en door hande laren de Inkoop (factuur) waarde ln de daarvoor bestemde kolommen dient te worden aangegeven. Dit enquête-formulier dient volledig Ingevuld en onderteekend voor 10 September 1941 ln tweevoud rechtsteeks te worden ingezonden aan het Rijksbureau voor non-ferro metalen, afdeellng inlevering metalen schaderegeling (LMS.), postbuB 95 te 's Gravenhage. Met nadruk wordt er op gewezen, dat bg deze formulieren (met bij- behoorende lijst (en) dient te worden gevoegd het eerste exemplaar van de door of vanwege den burgemeester onderteekende inventarislijst. De speciale aandacht van de bedrijven wordt nog erop gevestigd, dat de bovendoelde enquêteformulieren slechts moet worden aangegeven de schade, geleden als gevolg van de Inlevering van bedrijfsvoorraden en dat derhalve niet mag worden opgenomen de waarde van gebruiksvoor werpen e.d., welke zouden zijn ingeleverd. Den bedrijven wordt tenslotte erop gewezen, dat zij zich ter voorko ming van vertraging stipt dienen te houden aan de aanwijzigingen, welke ook op de schade-enquêteformulieren zelf zijn vermeld, INLEVERING VAN METALEN. De bewoners van onderstaande straten en wijken worden opgeroepen voor het inleveren van metalen en metalen voorwerpen. Inleverlngsbureau 1: Veldstraat 2, fabrieksgebouw E. Easer des voor- middags van 9 tot 12 en des namiddags van 2 tot 5 uur. MAANDAG 28 Juli: Laagheldscheweg, Langeweg, Langstraat. DINSDAG 29 Juli: Leeuwstraat, Leunscheweg, Marktstraat, Mer- seloscheweg. WOENSDAG 30 Juli: Molenhofweg, Molenpad, Overloonschewee Paterslaan, Patersstaat. DONDERDAG 31 JuliSchoolstraat, Schutterspad, Veldstraat, Vlak- waterweg, Wieënweg, Willemstraat. VRIJDAG 1 Augustus: St. Antonlusstraat, St. Servatlusweg St. Oda- straat, Smakterweg, Spurkterweg, Wilhelmlnastraat. Inleverlngsbureau 2: Stationsweg (Landbouwschool) DINSDAG 29 Juli: Wijk B tot einde nummering en Wijk C tot No 40. WOENSDAG 30 Juli: Wijk C van No. 41 tot einde en WgkDtotNo 26 DONDERDAG 31 Juli: Wijk D van No. 26 tot einde en Wijk E tot No 41 VRIJDAG 1 Augustus: Wijk E van No 41 tot einde en Wijk F tot No 31 De Burgemeester van Venray, A. H. M. JANSSEN. den Raad van Arbeid te Nijmegen ontvangen een tijdelijke verzwaring van de adm Mstratle zoowel bij dien raad als bg de betrokken Duitsche instantie meebrengen. Hierdoor zal de rente-uitbetaling in de maand Augustus, en wellicht ook nog In September, eerst eenlge dagen later geschieden. Wanneer derhalve de gelden niet op den gebruikelijken datum in het bezit der betrokkenen zijn, make men zich niet noodeloos ongerust. Nederlandsche Jaarbeurs. Voor de vijf en veertigste Neder landsche Jaarbeurs, die van 9—18 September te Utrecht zal worden gehouden, bestaat van deelnemers zijde groote belangstelling. Alle drie de jaarbeursgebouwen, alsmede de Industriehal en het geheele terrein Vredenburg zullen in gebruik worden genomen. Deze belangrijke deel neming is begrijpelijk. De Nederlandsche Jaarbeurs brengt handel en industrie met eikaar ln contact, voor welke aanpassing aan de veranderde tijdsomstandigheden thans een allereerste vereischte is. De komende najaarsbeurs zal een belangrijke taak ln dit opzicht ver vullen en het Jaarbeursbestuur twij felt er niet aan, of de Nederlandsche zakenman zal er zijn voordeel mee weten te doen. Citroenen mogen niet duurder zijn dan 5 cent* Naar de gemachtigde voor de prijzen mededeelt, zijn er met ingang van Maandag maximumprijzen vast gesteld voor citroenen. De consument weet nu waar hij aan toe ls, zoodra er weer citroenen verkrijgbaar zul len zijn. Er zal niet meer dan5 cen- per stuk voor mogen worden ge vraagd. In het vorige seizoen bere kende men voor groote en kleine citroenen verschillende prijzen, Die zal, nu er één maximumprijs, onaf hankelijk van de grootte, is vastge steld, niet meer mogen voorkomen Vastgestelde maximumprijzen voor inmaakglazen* De volgende prijzen mogen ten hoogste aan het publiek iu rekening worden gebracht Ned. fabr. buitenl. fabr, per stuk per stuk 7, 1. inhoud f 0.18 f 0.22 3/4 L Inhoud f 0.20 f 0.24 1 1. inhoud f 0.22 f 0.26 17, L Inhoud f 0.25 f 0 30 2 1. Inhoud f 0.28 f 0.32 De deksels van de inmaakglazen van Nederlandsch fabrikaat dragen dit jaar als kenmerk den naam „Vegla". Het vragen van hoogere prijzen Is strafbaar. Vierjarig jongetje verbrand* Te Mllheeze heeft zich een tragisch ongeval voorgedaan, waarbg het vierjarige zoontje van den heerG.V, aldaar het leven heeft gelaten. Twee zoontjes van den heer V., kinderen van 6 en 4 jaar, speelden met een doosje lucifers in een houten schuurtje op eenigen afBtand van de ouderlijke woning. Daarbij hield de oudste jongen een brandende lucifer ln een hoeveelheid stroo, tengevolge waarvan het ge bouwtje in een minimum van tijd geheel in vlammen stond. De 6-jarige jongen kon zich gelukkig nog^bijtijds redden door een gat ln den achter wand, doch de jongste kon zich ver moedelijk door de sterke rookont wikkeling niet meer ln veiligheid stellen. Toen de ouders en buren toescho ten, was het vuur spoedig gebluscht, waarna men ln het schuurtje slechts het verkoolde lgk van den 4-jarigen jongen aantrof.

Peel en Maas | 1941 | | pagina 1