•Weekblad voor VENRAY, HOBST en Omstreken. Alleen Boter is boter „VENRAY" boter Productieslag 1941. Buitenland. Wenken voor baders, zwemmers en redders. Provinciaal Nieuws. Zaterdag 19 Juli 1941 Twee en Zestigste'Jaargang No 29 PEEL EN MAAS ADVERTENTIEPRIJS1-8 regels 64 cent, 8 ct. per regel, bij contract groote reductie. UITGAVE Fa. van den MUNCKHOF VENRAY Tel. 512 Grootestraat 28 Giro 150652 ABONNEMENTSPRIJS: voor Venray 70 ct. buiten Venray 80 ct. per kwartaal. Afz. no. 6 ct. is zeer fijne boter Verantwoordelijk hoofdredacteur J. W. H. v. d. Munckhof, Venray O, L. Vrouw Behoudenis der Kranken, Oostrum. Zijn diepere beteekenis. Voor den oorlog ging het velen niet naar wensch. De werkloosheid was groot. De middenstand zag zfln bestaan bedreigd. De boeren leefden van den steun. Velen zijn dit vergeten en denken nu slechts: hadden we dien toestand maar weer terug. Toch denk ik, als hg weer terug kwam, dat men dan ook weer spoedig den toestand van nu vergeten zou zijn en de ontevre denheid over den gang van zaken alras zou terugkeeren. Het verdient derhalve wel aanbe veling om mede te werken om dezen toestand op economisch gebied voor de toekomst te ontgaan. We hebben gezien, dat het mis liep toen onze export naar 't oosten werd afgesneden en we grootendeels op het westen waren aangewezen. Dat was geen wonder, want op 't oostelijk terrein ligt onze natuurlijke afzet. Van ouds. En concurreeren met 't Westen kunnen we niet. Ons land ls te dicht bevolkt en de be drijven zjjn te Intensief om te kun> nen concurreeren met 't graan van extensieve bedrijven uit Amerika en het vleesch uit Argentinië en Au stralië. Dat gaat eenmaal niet. Daarbij kunnen we met die lan den weinig ruilhandel voeren. Die hebben onze producten maar weinig noodlg. Een ruilhandel in Europa biedt voor ons dan ook beter pers pectief omdat de exploitatiekosten elkaar meer benaderen daar onze producten wél afzet kunnen vinden. Wanneer de beletselen eenmaal zijn weggevallen en de beloonlng van den agrarischen arbeid niet meer afhankelijk ls van de belangen vaD grootkapitaal en groothandel, dan zullen we zeker bij Europeesche sa menwerking wél kunnen varen. En wanneer deze samenwerking tot stand kan komen in onafhanke lijkheid en gelijkberechtlgheid der verschillende landen, dan zal dit een groote bijdrage leveren voor een langdurlgen vrede. Want oorlog vloeit voort uit uit onderdrukking en te genstellingen. Steun te verleenen aan die samen werklDg ls derhalve ook de taak van ons volk en als onderdeel daar van: de opvoering der productie. Want tegen een eensgezind Euro pa, dat niet te treffen ls door een blokkade, zal niet zoo gauw een oorlog losbreken. Wij betoogen hiermede niet een absolute autarkie, maar de eigen productie moet op de eerste plaats gericht zjjn op eigen behoefte. Ter vermeerdering van de welvaart der bevolking kan ztch daarnaast nog een wereldhandel ontwikkelen Maar deze dient niet van dien aard te zijn en van zoo'n omvang, dat hg a.h.w. geheel Europa In de macht heeft en zonder deze niet kon be staan. Wg dienen den eigen bodem als eerste bestaansbron te zien en als zoodanig te bewerken. BESCHOUWINGEN OVER DEN TWEEDEN WERELDOORLOG. Zooals we in een vorige beschou wing te kennen gaven, zagen we den strgd In Syrië op het einde loopen. Intusschen heeft de opperbevel, hebber generaal Dentz, wapenstil stand aangeboden, omdat hg inzag, dat verder verzet doelloos was en aan de Franscbe eer voldoende was voldaan. Het verdrag draagt een voor de Franschen eervol karakter en bevat geen politieke clausules, zoodat Frankrgks politieke recht op Syrië en Libanon onaangetast big ft. Fran- sche burgers en militairen mogen weer naar de geallieerden overgaan of kiezen voor evacuatie naar Frank- rgk. De Fransche vloot in Syrische wateren zou naar Alexandrette zijn gevlucht, dat een havenstad van Turkge is. Oogetwgfeld ls de positie van En geland ln het nabge Oosten door de beëindiging van den strgd in Syrië heel wat verbeterd. Vooral de vloot krggt nu meer ruimte van beweging en de beschikking over'^enkele goede havens. Ook de landverbinding met Indlë is nu, naast de zeeverbinding over het Suezkanaal stevig in Engelsche handen. Overigens is het ons vrg raadsel achtig, waarom Italië den strgd tegen de Franschen ln Syrië niet als gUDs- tige gelegenheid heeft aangegrepen om ook eens flink uit deu hoek te komen en dan vooral met zgn toch niet zoo geringe vlootstrgdkrachten, Een onweersprekeigk feit ls Im mers, dat van de hoogopgegeven kracht van Italië tot dusver niet heel veel te zien ls geweest en thans weer een gustlge gelegenheid voor een actie ls voorbg'gegaan. Doch allen zgn we het echter hier over eens, dat eerst het einde van den oorlog de verschillende posities, ook In het Oosteigk deel van de Middellandsche Zee zal bepalen, en dat de beslissing over die positie ten slotte vallen zal in den elndstrgd tusschen Duitschland en Engeland. Op het oogenbllk eischt echter Rusland nog al onze aandacht op. Er wordt op de Russische velden een belangrgke phaze van dezen wereldoorlog uitgevochten. Het 1b Zondag 20 Juli vier weken geleden, dat Duitschland zgn reuzen- atrgd tegen Rusland Inzette en nu wg dit schrgven is het niet vermetel meer te verwachten, dat alsdan zoo wel St. Petersburg, de vroegere hoofdstad als Klew, de hoofdstad van Oekraïne, ln Dultsche handen sullen sgn. Zooals wg vorige week schreven was de eerstvolgende taak voor het Dultsche leger de Stalln-llnie, die sich over een afstand van circa 1500 kilometer van de Oostzee naar de Zwarte Zee uitstrekt. Achteraf bigkt, dat ze op vele plaatsen bgna even sterk was als de beroemde Maginot-linle en dat ze op sommige plaatsen zich tot een diepte van 50 kilometer uitstrekte. Ze ligt overal opgebouwd op eenlgen afstand van de oude Russi sche grenzen van vóór Sept. 1939 en volgt ln hoofdzaak natuurigke grenzen, als de loop van Dnjestr, Dnjepr en Narva en heeft alleen een landfront zonder natuurigke verdedigingsmiddelen over een af stand van circa 200 kilometer. En het ls juist daar, dat de hoofdmacht van het Dultsche leger opereert, aan de Russen de gevoeligste slagen heèft toegebracht en waar thans de Stalln-linle op een breed front ls doorbroken. Zoo ls de stad Wltebsk veroverd en schgnt de weg naar Smolensk en Moskou open te liggen. Intusschen is de afstand Witebsk- Moskou altgd nog ruim 400 kilo meter en de positie van Moskou is alleen dan onmlddeligk in gevaar, Indien tusschen deze twee steden geen mlllioenen Russen meer staan. Zondag 13 Juli werd in een extra bericht bekend gemaakt, dat de Stalln-linle op alle belangrgke pun ten was doorbroken. Het noodzake- ïgk gevolg daarvan is, dat daarmee de baan vrg is voor groote en snelle operaties in het achterland en de hoofdsteden thans onder directe be dreiging liggen. Tevens werd bekend, dat het Noordeigke Dultsche legercorps reeds oosteigke van het Pelpers-meer ls doorgedrongen en aanstonds St. Petersburg onder het vuur der Dult sche artillerie komt te liggen. Voor deze voormalige hoofdstad Is er nog een twee bedreiging van Flnsche zgde, daar Immers werd gemeld, dat generaal Mannerheim met zgn Fin nen aan belde zgden van het Lado- gameer oprukt en daarmee de vroegere Russische hoofdstad even sterk bedreigt uit het Noorden als het Dultsche leger vanuit het Zuid- Oosten. Nu ls er zeker wel een aan- zienlijk leger ter verdediging van deze belangrgke stad aanwezig, doch Indien dit Russische leger niet in staat ls de omsingellngsbeweglng der vgandeigke legerscharen tot staan te brengen, dan is er geen andere keus dau stad en streek ln den steek te laten, tenzg zg er de voorkeur aan zouden geven zich ln St. Petersburg te laten opsluiten en zich daar tot het uiterste te verde digen. Deze laatste handelwgze is echter reeds ln den wereldoorlog veelal prgs gegeven eD alleen het geval Tobroek is het eenlge, dat met dit zou kunnen vergeleken worden. Ook in Tobroek zitten nu reeds eenlge maanden eenlge tien duizenden Engelschen opgesloten, die zich vroeg of laat zullen moeten overgeven, hoewel ze over-zee toch nog altgd van voorraden en mate rlaal kunnen voorzien worden. Het geval St. Petersburg ls voor de Russen evenwel veel erger. Slagen de samenwerkende Dult sche eu Flnsche legers er ln om deze stad In te sluiten, dan is tevens de Russische oorlogsvloot van het eigen land afgesloten en vroeg of laat tot den ondergang gedoemd. Nu draalt ten slotte bg zulke ge vallen het geheele verdere verloop van den strgd uit op de vraag ,Hoe is 't moreel van de Ingesloten legers Bigven zg verzet oefenen tot het laatste, dan kan het maanden lang aanhouden, daar St. Petersburg met Kroonstad zeker met sterke forten en veldversterklngen ls voorzien (zie het geval Tobroek). Is echter het moreel van den troep niet al te goed, dan geven de soldaten er al gauw den brul van en volgt snel de Ineenstorting en overgave. Zoover men uit de berichten kan opmaken, is er een kern van het Bolsjewlatenleger wat vecht met den moed der wanhoop, doch daar staat tegenover, dat groote deelen onbe trouwbaar zgn en reeds meer dan 70.000 Sovjetsoldaten naar den vgand zgn overgeloopen. Meestal bestaan zulke troepen- deelen dan uit onderworpen en ge knechte volken, als de Oekrainers, of uit volken, die op een zoo laag peil van beschaving staan, dat hun doel en zin van het gevecht tegen de Duitschers niet is bg te breDgen, soms wellicht ook uit verzet en tegenzin tegen het opgedrongen Sovjetbeheer. De Duitschers hebben trouwens reeds eenlge malen bericht, dat de verschgnselen van het uiteenvallen van het Russische leger steeds toe nemen. Het spreekt vaDzelf, dat Stallnen zgn trawanten zich daartegen met de uiterste middelen zullen verzetten en dat heel waarschgnlgk achter de frontlinie een even hevige strgd zal ontbranden als er voor. Doch het spreekt evenzeer vanzelf dat zoodra deze toestanden Intreden de kracht van het Russische leger is gebroken en de bezetting van bet uitgestrekte rgk maar een kwestie van tgd ls. In het laatste geval zal Stalin met zijn getrouwen zich naar het oosten ln veiligheid brengen en een min of meer groote macht om zich heen weten te verzamelen. Als gevaarlgke vgand ls hg dan echter uitgeschakeld en een onder deel van het Dultsche leger kan het Europeesch-Russische rgk op orde brengen en houden. Als men de kaart bekgkt is men geneigd aan te nemen, dat Dultsch land voorloopig genoegen zal nemen met een bezetting van Oostelg'k Europeesch Rusland tot aan de breede Wolga, en vandaar over het Merengebied naar Finland. Dan is de kern van Sovjet-Rusland in Dultsche handen met drie-vierde van zgn rgke hulpbronnen. Het Bolsjewistengevaar stort bg zoo'n tegenslag vanzelf ineen en Europa kan voorgoed herademen. Dit alles ls echter gauwer gezegd dan gedaan, ofschoon men toch even zeer den Indruk krggt, dat de grootste moeiigkheden voor het Dultsche leger achter den rug zgn, nu zoowel de grensllnie als de Stalln-linle in hoofdzaak zgn bedwongen. Dit laatste blg'kt te meer, omdat ook op de minder voorname oorlogs tooneelen, als dat tegenover Roemenië en Hongarge even snelle successen worden geboekt. De Dultsch-Hon gaarsche groep staat voor de Oekrainlsche hoofdstad en dejDultsch- Roemeensche afdeeling heeft de Dnjestr-llnie overschreden. Alles samen genomen hebben de Dultsche en de met hen vereenigde legers nu reeds een prestatie gele verd, die eenlg is in de geschiedenis Ze hebben daarbg het Bolsjewisme voorgoed bedwongen en dit steeds dreigend gevaar uit het Oosten af gewend. Dit feit alleen heeft velen in Europa de oogen geopend en den worstel- strgd van Duitschland met andere oogen doen zien, Engeland en Amerika. Wat doen Intusschen de Angelsak sische tegenstanders Als ze ooit big ken hebben gegeven van hun verregaande onmacht, dan thans. Evenzeer als we de verwon derde vraag steldeD, waarom Italië geen grootsche actie ondernam,Jtoen de Engelschen tegen Syrië optraden, met nog meer recht kunnen we de vraag stellen: Hoe zit het met de Britsche grootspraak Ze hebben daar nu bgna twee jaar den tgd gehad om zich voor te bereiden op den strgd tegen hun doodsvgand; ze hebben van daaruit (wee jaar lang Europa met beloften en grootspraak overstroomd, doch nu, de allergun stigste tgd voor een actie er ls, nu we allen weten dat 4/5 van het Dultsche leger in Rusland staat, be perken de Engelschen zich nog steeds tot luchtaanvallen, zg het dan ln ver hevigde mate dan gedurende bet afgeloopen jaar. Engeland heeft Noorwegen laten overweldigen, zich uit Frankrgk laten verjagen, uit Griekenland en Kreta laten verdrg- ven en praat Intusschen druk over wat het doen zal ln 1942 en 1943 en volgende jaren. Maar bg al die bombarie zal het toch ook wel Inzien, dat het over eenlge maanden zal komen te staan voor een geweldig Dultsch leger, dat dan den rug vrg heeft, gehard en geschoold ln vele en velerlei veld slagen en gewaagde ondernemingen, waartegen het moeiigk zal zgn staDd te houden. Als Engeland ooit bigk heeft gegeven van groote zwakte dan thans en de hoop van velen op een Engelsche invasie ter bevrgding van het „geknechte Europa" ls daar mee tot een luchtkasteel geworden. En daarmee kunnen we thans om trent dezen oorlog een andere ge volgtrekking maken die luidt: Na Rusland ontwikkelt zich 't krggsbedrgf vanzelf tot een zeeoorlog die een onbeperkt aantal jaren kan duren. Het Is mogeigk, dat voor West- Europa een Invasie van Dultsche zgde de landoorlogvoering afsluit, maar ook zonder deze Invasie Is het verloop al duideljjk vooruit te zien, Zoolang de oorlog duurt, bigven we van overzeesche aanvoeren verstoken. Europa gaat zich Inten sief toeleggen op de voorziening ln eigen behoeften, sluit zich steeds nauwer aaneen en vormt 'n on- overwinnelgk blok, onaantastbaar voor elke macht. De Angelsaksische mogendheden leggen zich verder toe op de beheer- sching der zeeën en het kan een generatie duren vooraleer men tot vrede komt. Van beide kanten is het verder oorlog voeren dan vrg doelloos. Wg' hebben deze gedachten al vaak als onze zienswgze over het toekom stig verloop van den strgd geuit, Velerwege komt men hierop met de tegenwerping: jullie houden geen rekening met de kans op een In wendige Ineenstorting van Duitsch land bg een langen oorlogsduur, vooral onder den-invloed der Engel sche bombardementen. Inderdaad, die kaDB zou Engeland en Amerika nog een glimp van hoop kunnen geven, maar daartegenover staat, dat de geweldige oorlogsdruk voor de volken der zeemogendheden eveneens wel zoo sterk kan worden, dat eerder op een ineenstorting in die landen te rekenen valt, al zg volmondig erkend, dat de Britten zich onder geweldige slagen verba zingwekkend taai hebben getoond neem dan tgd om jas en schoenen uit te trekken; ze belemmeren u bg de reddingspoging. Kgk naar den drenkeling en maak snel uw red dingsplan op. 4. Bigf kalm en gebruik uw te genwoordigheid van geest. 5. Nader het slachtoffer steeds van achteren en draag zorg, dat u niet wordt vastgegrepen. Er bestaan .bevrgdingsgrepen" om u uit den greep van een drenkeling los te maken. (Aan te leeren bg een red dingsbrigade, zwemmers leert daar de vervoer- en bevrgdingsgrepen en nog veel meer nuttige handelingen) 6. Is een drenkeling zeer onrus tig (dronkenschap, zelfmoord) wacht dan, zorgend op afstand te bigven, achter den drenkeling tot zgn spar telen en heftige bewegingen verflau wen. Grgp in voor het slachtoffer wegzinkt. Sla nimmer een woesten drenkeling met geweld op zgn hoofd. 7. Is een drenkeling gezonken, duik dan naar den bodem en zwem daarlangs en tast hem met de han den af. 8. Bevestig u eerst, zoo mogeigk. een ign om het middel (niet om den arm binden) als ge te water gaat om hulp te bieden. Het belang van slachtoffer en redder wordt door dit veillgheldsmlddel gediend. 9. BeBtaat er kans op bewuste loosheid of schgndood bg het slacht offer, laat dan een geesteigke en een dokter waarschuwen. 10. Verzorg een drenkeling zoo goed mogeigk; elk slachtoffer heeft recht op uw hulp en toewgdlng. Luisteren naar muziek, ook door de jeugd, ls zeer aan te bevelen. Maar rond de kiosk rennen ln razende vaart, en fortissimo schreeuwen boven 'n forto ln een adagio uit, is niet alleen ergerigk voor mg, maar ook voor de leden der Harmonie en zeer zeker voor de belangstellenden, Mag ik de heren politieagenten eens met aandrang verzoeken tegen zulk hinderigk ravotten en schreeu wen met gestrengheid op te treden, zoals dit ook in andere plaatsen gebeurt, o.a. te Ngmegen, waar naar eigen waarneming, Iemand, die tg- dens het spelen van plaatB wilde verandereD, onmlddeligk door een politieagent op de schouder werd getikt met de bemerking: „Tgdens het spelen staan bigven, mgnheer." De heren zullen er de dank mee verdienen van alle belangstellenden voor een concert van de gezelschap pen uit den omtrek, van de leden der Harmonie en niet 't minst van ondergeteekende, H. WELTING, Directeur van Venray's Harmonie, Slachtoffers van het water... Dage- lg'ks vindt ge vele berichten in de krant van de menschen, die ver dronken. Er zgn er onder, die de zwemkunst niet machtig waren en er zgn er onder, die goed konden zwemmen. De heer A. J. Megerlnk, hoofd van de propaganda van den Ned. bond tot het redden van dren kelingen, geeft nu de volgende wenken. Bader, als ge niet goed de zwemkunst machtig zgt, ga dan nimmer verder ln zee danulter- lgk heuphoogte. Wees vooral voorzichtig in vaarten, kanalen en rivierener bevinden zich vaak kuilen in den bodem. Baden en zwemmen in de nabgheld van strekdammen (landhoofden, pieren) is buitengewoon gevaar lek, omdat daar steeds een sterken stroom gaat. Bader, wees voorzichtig met het gebruik van opgeblazen luchtbanden en dergeigken. Waag u niet met luchtbanden in diep water; zg kun nen afgigien, ook leegloopen. Velen vonden reeds met deze onpractlsche hulpmiddelen een vroegtgdlgen dood. Zwemmers, zwemt niet loodrecht uit de kust in zee; al zgt ge een goed zeezwemmer, zwem dan langs de kustign. Prikkel ande ren niet óók loodrecht weg te zwemmen. Leden van kustred- dingsbrigades moeten zich oefe. nen loodrecht uit de kust te zwemmen; zg moeten ln staat zgn hulp te bieden. Volg hen niet na. Baders en zwemmers ga alleen dèar zwemmen en baden waar goed toezicht wordt uitgeoefend door deskundig personeel en gedraagt u stipt naar de aanwgzlngen en voor schriften. Voor redders en redsters. 1, Spring nooit onbedachtzaam tot iemands hulp te water. 2, Kgk uit, vóór ge te water gaat, naar geschikt reddingsmateriaal, zooals roeiboot, reddingshaak, red dingsgarnituur, reddingsplankje en dergelg'ken. Is er ln de onmlddeligke nabgheld een geschikt drgfvoorwerp te krggen, een stoel, een tafeltje, een plank, een stok, een buitenband, een emmer of iets dergeigks, beves tig daaraan een touw en werp het drgfvoorwerp naar den drgvenden drenkeling. 3, Moet ge hulp te water bieden, Weer een goed gemeend woord over de Derde Orde. „Patriarchen, Primaten, Aartsbis schoppen en Bisschoppen van de Katholieke Wereld... het is sedert lang ons vurig verlangen: dat ieder zich naar best vermogen toelegt op de navoIgiDg van Franclscus van Asslslë... Wg vermanen de Chris tenen zich toch aan te sluiten bg de Derde Orde van Franclscus, deze heilige krggsschare van Jezus Christus". Uit de beroemde Encycliek „Ausplcato". „Meer dan ooit te voren breidt de Derde Orde van Sint Franclscus zich gedurende de laatste jaren ln Ne derland uit. Haar degeigk Ingerichte organisatie wint voortdurend ln kracht, tot heli der Katholieken. Met liefde en g'ver wgden zich talrgke seculiere en reguliere priesters aan de leiding der tienduizenden tertiaris sen, die zich geestdriftig schaarden onder het vaandel van den beroem den H. Franclscus. De verschillende Vereeniglngen der Derde Orde, over het heele land verspreid, voeden de godsvrucht, bevorderen de goede zeden, werken allerlei weldadige en godsdienstige Instellingen in de hand of hebben zelf deze ondernomen". Mgr. H. van de Wetering, aartsb. van Utrecht. Wat ln Franclscus pakt de men schen, bizonder de Jeugd De Katholieke Encyclopaedic (Dj. XI) zegt heel mooi: „De aantrekke- ïg'ke persoonigkheld van Franclscus met haar opvallende natuurigkheld ln het bovennatuurigke waarvan hg geheel was doordrongen". Welnu, wat is de Derde Orde? De Derde Orde ls de leefregel die streeft naar de volmaaktheid van O H. Jezus Christus in de trant, in de geest van Franclscus. (Vgl. „Dux' Jaarg. VI, bL 20) Aan X.... Zie hier een antwoordje op een beleefde vraag: of Sint Fran cIbcus Xaverius de Patroon ls van de KA.? Wat mg betreft... danwès 't zóó We mogen wel, zegt Thomas Kempls, „geen onderscheid maken tusschen de Heiligen; maar men big'ft mènsch en de Apostel van de Indigo is zoo oen allerheerigkste Heilige Maar het gaat nu alleen om de waarheid! Wie is de Paus van de K A. Dat is Plus XI. In dezelfde tgd nu, .dat de groote Plus XI zich begverde voor de K.A., heeft hg óók zgn heilige kracht gewgd aan de Derde Orde. Ik heb hier vóór mg liggen de heerigke Encycliek Rite Explatls van Plus XI, over den heiligen Franclscus van Asslslë' Welnu In de eerste zinnen van deze diep ontroerende Encycliek waarin de Paus de Bisschoppen van de ge heele wereld bezweert om de Fran- ciscaansche Derde Orde te bevorderen roemt Plus Sint Franclscus van Asslslë als den hemelschen Patroon van de K.A.., Wat ontelbare vereer ders van dezen Heven Heilige vervuld heeft van vreugdeOok met hun recht alweer! INGEZONDEN. M. de R. Mag lk U beleefd een plaatsje verzoeken in Uw blad voor het volgende. Bg voorbaat dank, Veel belangstelling was er voor 't eerste concert van Venray's Harmo niecorps. Vooral de jeugd was goed vertegenwoordigd, wat ln zich hele maal geen bezwaar heeft. Maar wel heeft dit bezwaar en zelfs zeer groot bezwaar, wanneer die jeugd zich gedraagt zoals verleden Zondag. VENRAY, 19 Juli 1941 Schouw der Waterlossingen. Op 14 Augustus a.a. en volgende dagen zal wederom de jaarigksche schouw der waterlossingen worden gehouden. Dit jaar ls het wegens den lagen waterstand eenieder mo- geigk de beken goed te reinigen, den bodem te zuiveren en de beken op behoorigke diepte te brengen. Er zal dan ook streng worden geschouwd, zoowel de beken zelve als de toestand der oevers tot op anderhalven meter breedte. Struiken, boomen, kribben, dammen enz. moeten worden ver- wqderd. Niettegenstaande daarop herhaal- deigk is gewezen, bigven vele eige naren hunne wellanden enz. met prikkeldraad afsluiten tot aan de beek, waardoor de schouw in hooge mate wordt belemmerd. De eigenaren zgn verpUcht te zorgen, dat er vol doende ruimte over bfljft; ls dit niet het geval, dan zal de puntdraad worden verwgderd. Ook langs de zgbeken liggen de afrasteringen veelal nog te kort bg slooten. Deze moeten tot een meter worden terug gebracht. Tenslotte wordt de aandacht van belanghebbenden er op gevestigd, dat Ingevolge de Waterstaatswet 1900, zooals die thans ls gewgzlgd, niet alleen tegen nalatigen proces verbaal zal worden opgemaakt, doch tevens van gemeentewege op kosten van de nalatigen de waterlosslngen zullen worden gereinigd en deze kosten onmlddeligk bg dwangbevel zullen worden ingevorderd overeen komstig de wet. Venray, 16 Juli 1941 De Burgemeester van Venray, A. H, M. JANSSEN Schonw der Waterlossingen. De Burgemeester van VENRAY vestigt de aandacht op artikel 39 van het Reglement op de Water- lossingen ln Limburg. Hierbg ls verboden a. binnen den afstand van één meter, gemeten uit den uitersten rand eener waterlossing, woon- of andere hulzen, getimmerten of muren daar te stellen. b. binnen denzelfden afstand (dus binnen één meter hagen langs de waterlossingen te planten. c. binnen den afstand van ander» halven meter, gemeten als boven, boomen of struikhout te planten, waaronder begrepen niet geschoren of opgaande hageD. d. binnen den afstand van één meter als voormeld, aarde, zand, grint, puin en mesthoopen langs de waterlossingen te leggen of te heb ben. e. vaartuigen, boomen, hout, vlas, asch, puin of andere voorwerpen van dien aard in de waterlossingen te leggen of te hebben. De waterlossingen op eenlgerlel wgze te vernauwen of te veron- dlepen. Teiwgi volgens artikel 38 sub f in de waterlossingen geen dammen, krib-, bat- of andere stroomkeerende of oeververdedlgende werken mogen worden aangebracht. Venray, 16 Juli 1941. De Burgemeester voornoemd A. H. M. JANSSEN. Schouw der waterlossingen. De Burgemeester van Venray ves tigt de aandacht op artikel 21 van het Reglement op de Waterlossin gen in deze Provincie o.m. luidende als volgt: Vóór elke schouw zgn de onder houdsplichtigen verplicht: a. de waterlossingen tot op den bodem te zuiveren van onkruid, waterplanten, blezen, ruigte, boomen en struiken, almede van wortels en overhangende takken, die den gere- gelden waterafvoer belemmeren of binnenkort zuUen belemmeren. b. de oevers, waar deze zgn uit gezakt, ingestort of aangerand, te herstellen en voorts de aarde, welke ln de waterlossingen gevallen ls, als mede de grint- en zandplaten en al

Peel en Maas | 1941 | | pagina 1