Weekblad voor VENRAY, HORST en Omstreken. Alleen Boter is boter „VENRAY" boter Buitenland. Binnenland. Zaterdag 12 Juli 1941 Twee en' Zestigste Jaargang No 28 PEEL EN MAAS ADVERTENTIEPRIJS 1-8 regels 64 cent, 8 ct. per regel, bij contract groote reductie. UITGAVE Fa. van den MUNCKHOF VENRAY Tel. 512 Grootestraat 28 Giro 150652 ABONNEMENTSPRIJS: voor Venray 70 ct. baiten Venray 80 ct. per kwartaal. Afz. no. 6 ct. is zeer fijne boter Verantwoordelijk hoofdredacteur J. W. H. v. d. Munckhof, Venray O. L. Vrouw Behoudenis der Kranken, Oostrum. Haar eigen vonnis geveld. Indien wij ons op het standpunt stellen, dat Nederland etraks in het nieuwe Europa een waardige plaats moet innemen en dat wenschen wij toch allen dan is het duidelijk dat de oorlog tusschen Dultschland en de Sovjet-Unie ook ons aangaat, ómdat het een strijd Is tegen het communisme, den aartsvijand vaD de Westersche beschaving. Immers, Dultschland strijdt tegen de duistere machteD, die Europa trachten te vernietigen. Vraagt men ons, hoe wij daar tegenover staan, dan is er maar één antwoord moge lijk: schouder aan scbouaer mèt Dultschland, mèt net natlonaal-so- clallsmc. upucïünn tegen bet com munisme Een andere keuze is er niet En dan geldt inderdaad, zooals de Rijkscommissaris, Dr. Ssyss In quart te Amsterdam vaststelde, voor den- gene, die niet tegen het communis me is en düï niet samen met het natkmaal-soclallsme dit communis me wil bestrijden, géén plaats meer ls in het nieuwe Europa. Vóór of tegenZiehier het pa rool, ziehier het einde van alle po gingen, die ondernomen worden om een beslissing uit te stellen ofen dit is beschamend voor een groot deel van ons volk.... dit moet onher roepelijk het einde zijn van alle sa- botage-actles, waarin dit deel zlcb dag in dag uit, schuldig maakt. In Amsterdam op het ijsclubter rein heeft de Rijkscommissaris ons voor de keuze gesteld en or den na druk op gelegd, dat hij van het Nederlandsche volk een afdoend ant woord verwacht. Wat de Nederlandsche nationaal- Eoclallsten betreft. Ir. Mussert, de Leider der N.S.Bheeft in zijn rede, welke hij hield, direct na den Rijks commissaris, dezen de verzekering gegeven, dat hij op de Nederland sche Natlonaal-Sociallsten kan reke nen. Maar de anderen Hoe ls het standpunt van de Nederlandsche Unie, bijvoorbeeld In het laatst verschenen nummer van het week blad der. Nederlandsche Unie heeft het driemanschap een hoofdartikel geschreven, waarin het zegt... geen standpunt te kunnen innemen, omdat dit zonder een eigen Overheid niet mogelijk zou zijn De Nederlandsche Unie weigert dus daadwerkelijk stelling te nemen. En hiermede laat de Nederlandsche Unie het masker vallen, hiermede stelt het driemanschap zich met zijn volgelingen buiten de volksge meenschap, hiermede bewijst de Ne derlandsche Unie, dat zg inderdaad een gevaar kan worden voor ons volk en vaderland. Het is duidelijk, dat het driemanschap de consequenties niet aandurft, dat het, wetende, dat honderddulzende leden slechts een toevlucht in deze vereeniglng hebben gezoëht, een toevlucht tegen het nationaal-soclalisme, de kool en de geit heeft willen sparen. Op echt democratische wijze tracht de Nederlandsche Unie een beslis sing te omzeilen. Maar zij vergeet, dat dergelijke methoden geen succes meer kunnen hebben, omdat d6ze tijd daden vraagt, dat alleen zij, die de consequenties van hun daden aan durven, het recht hebben mede te bouwen aan de nieuwe ordening. Nogmaals heeft de Rijkscommis saris een beroep gedaan op het nuchtere veratand van ons volk, nogmaals heeft hij den weg gewezen naar een gelukkige toekomst. Met het innemen van zijn standpunt heeft het driemanschap een antwoord ge geven, dat zóó duidelijk in strijd ls met de belangen van ons volk, dat •le Nederlandsche Unie hiermede haar eigen vonnis geveld heeft. De strijdorganisatie der S S doet een beroep, ook op U. In den strijd tegea de Sovjet-Unie, den strijd tegen de aanranders van de Europeesche beschaving en Wes tersche cultuur, den strijd tegen de vernietigers van het Christendom, hebben talloozen zich reeds aanéén gesloten om een front te vormen, dat opgeworpen wordt als een stalen muur tusschen het Nieuwe Europa en de Bolsjewistische horde. Uit alle deelen van het continent zijn zij gekomen, deze jonge strijders en zij trekken thans op achter de vanen der Waffen-SS. Ook in ons land hebben velen zich gemeld, die thans met de wapenen en metterdaad hun leven inzetten om Europa te redden van het Bolsjewistische gevaar. Wat is deze Waffen-SS De Waffen-SS, aanvankelijk een klein corps, de SS genoemd, van strgdbare mannen, aan wie de be scherming van den persoon van den Führer werd opgedragen, groeide na de machtsovername uit tot een élite- corps. Haar taak werd het bewaken van de nationaal-socialistische staats orde. Langzamerhand groeide zij uit tot een'keurcorps, dat thans de be lichaming van de natlonaal-soclalis tische wereldbeschouwing genoemd kan worden. Naast deze SS werd de Waffen-SS opgericht, die tot taak kreeg de Groot-Germaansche volke rengemeenschap te bewaken en te verdedigen. Slechts de besten, de flinksten en de meest ras-zuiveren, werden in dit elitecorps toegelaten. De hoogste elschen, lichameiyk, zoo wel als geestelijk, worden den SS man gesteld. De kenmerkende Germaansche deugden dragen deze organisatie en haar devies luidt overeenkomstig het gebod van den Führer: „Mijn eer heet trouw". Naast de trouw ataat de gehoorzaamheid, een vrijwillige gehoorzaamheid, die bereid is ieder offer voor den Führer en de natlonaal- soclaUstiache wereldbeschouwing ts brengen, die bereid is ieder bevel zonder aarzelen en onvoorwaardelijk op te volgeD. Vrijheidswil en ontembare strgd- geest vervullen den SS man en nooit aarzelt hij zich met. zijn leven voor zijn ideaal en den Führer In te zetten. Over de plaats, die de SS ten op zichte van den Godsdienst Inneemt, is door criticasters veel boosaardigs gezegd en geschreven. Deze vraag heeft eens Relchsführer Hlmmler met de volgende duidelijke woorden beantwoord„Wij zouden dit vast aaneengesmede corp3 niet kunnen zijn, wanneer wij niet de overtuiging en het geloof iu een almachtigen God bezaten, Die ons behoudt, Die ons en ods vaderland, ona volk en deze aarde geschapen en ons onzen Führer gezonden heeft". Dat de SS-mannen als politieke soldaten geheel en al in het natio naal-socialietisch denken en handelen opgevoed worden, spreekt vanzelf. De sportoplelding en de scholing zorgen voor de lichamelijke ontwik keling van den SS-man. Wat de sport, betreft worden hoogste eischen aan hem gesteld. Jaarlijks moeten zij proeven van bekwaamheid afleg gen en het SS-sportinsigne is voor lederen SS-man verplicht. De eer van den SS-man ls hem heilig Hij heeft het recht en den plicht, zijn eer met de wapens te verdedigen. Daarom wordt hem, na dat hij zij n» b- dsdlenstplicht en militairen die•>-" vervuld heeft, op één en twintigjarigen leeft yd het wapen, de SS dolk uitgereikt. Eerst dan, en wanneer hij den eed op den Führer heeft afgelegd, wordt hij ais volwaardig SS-man in de or ganisatie opgenomen. Zoo marcheert de SS volgens on veranderlijke wetten, als een natio naal-socialistische orde van mannen van het Noorsche ras, als een ge zworen gemeenschap van hun sibben, vastbesloten op, naar de toekomst. Zoo marcheert thans deze ultge lezen schare van jonge Germanen naar het Oosten, waar zij den strijd aanbinden tegen de Sovjet- Unie, gedragen door onwankelbaar geloof, in den nationaal-soclalia tischen Staat en den Führer. Aanmeldingen kunnen geschieden bij de Centrale van de Waffen-SS, Bureau Nord-West, Stadhouders laan 132, Den Haag. BESCHOUWINGEN OVER DEN TWEEDEN WERELDOORLOG. De strijd tegen Rusland staat In het middelpunt van ieders gedach ten en overheerscht ook nog geheel de overige gebeurtenissen.' De Duitschers zijn geleidelijk die per Rusland ingedrongen en hebben nu op verschillende punten de zoo genaamde Stalin-llnie bereikt of reeds doorgebroken. Deze linie strekt zich uit over geweldigen afstand van St. Peters burg naar de Zwarte Zee, een af stand van ongeveer 1500 kilometer. Ze volgt voornamelijk natuurlijke grenzen en men beweert, dat de Russen handig gebruik hebben ge maakt van het terrein, om de linie zoo sterk mogelijk te maken. Westelijk van St. Petersburg be gint ze bij de Narwa, volgt hetPel- pus-meer tot Pleskau, dan stroom opwaarts van de Narwa. Over een lengte van ciica 200 K.M. tot noor delijk van Kiew, waar ze naar het Westen buigt over Sjitomir en Ber ditsjew naar de Dnjestr. De Dnjepr is als rivier te verge lijken met den Rijn, de ÜDjestr met de Maas. De Hongaren hebben den boven loop dezer rivier reeds overschreden en westelijk van Smolensk staan de Duitschers aan den bovenloop van de Dnjepr. De a&nval der Duitschers is blijkbaar gericht op dat deel der Stalin-llnie, dat geen groote rivier tot bescherming heeft en waar de groote autoweg van Minsk over Smolensk deze linie passeert. Op dit punt zijn de Duitschers trouwens ook reeds circa 600 KM. op Russisch gebied doorgedrongen. Naar de sterkte der Stalin-linie kan men alleen maar gissen. Dat ze met de Maginot. of Siegfrledlinie in sterkte te vergelijken is, gelooft men niet, doch algemeen wordt thans toegegeven, dat de linie, die de Rus sen na de landaanwinst van Polen en de Baltlsche landen en Bessara- bië, langs hun nieuwe grenzen had den aangelegd, zeer sterk was en rijkelijk van bunkers en kazematten was voorzien. In elk geval ls het de taak der Duitschers en de met hen verbonden legers voor de eerstvolgende weëk de moeilijkheden dezer hindernis uit den weg te ruimen, voordat ze dieper Rusland kunnen binnendrin gen. En hierbij valt de nadruk cp het feit in hoeverre het moreel der Rus sische troepen heeft geleden door de eerste nederlagen. Het sterkst schgnt dit getroffen in de streek, waar de hoofdaanval der Duitschers inzette, welke thans oostelijk van Minsk in de richting van Moskou opereert. Hiervan toch werd in extra-be richten bekend gemaakt, eerst het overloopen van een legermacht van 20.000 soldaten, later zelfs van een legermacht ter sterkte van 52.000 man, nadat de leger-commissarissen waren vermoord. Dit leger heeft bovendien 20.000 man aan gevangenen verloren inde buurt van Byallstok, behalve het grootste deel van zijn verdedigings- middelen, aan kanonnen en gevechts wagens. Het ligt daarom voor de hand, dat het Dultsche leger in deze streek in snel tempo zal oprukken, zoodra de hindernis der Stalin-linie ls over wonnen. Si allo heeft echter een beroep gedaan op het volk en het leger en het schijnt, dat in koortsachtige haa3t alle reserves uit het achter land worden opgecommandeerd voor de verdediging van Moskou. Vóór Moskou zou men dus 't eerstvolgende groote treffen mogen verwachten. De Dultsche legerleiding houdt echter van verrassende opera ties en treedt meestal anders op dan men verwachten zou. Van Russische zgde wordt deze oorlog bovendien op de meest bar- baarsche wgze gevoerd. By het lezen der verhalen omtrent de massa moorden en vernielingen bg het aftrekken der RusBische horden uit de plaatsen in de Oekraïne met name Lemberg en andere ryzen u de haren te berge. Alles wat niet kan worden mee gevoerd, wordt vernield en verbrand, opdat de aanvallers daarvan toch maar niet zouden kunnen profiteeren. De gruwel des oorlogs bezoekt het arme Russische volk wel heel erg en het valt te verwachten, dat het hiervan zelf in de eerste plaats slachtoffer zal worden. Het is een geluk, dat de oogst te velde wel niet geheel verwoest zal kunnen worden, anders viel het volk in den aanstaan den winter aan den hongersnood ten prooi. In het uiterste Noorden hebben de Finnen, versterkt met detachementen Duitschers de Russische grenzen overschreden In de richting van MoermaDsk, de eenige gsvrye haven in 't Noorden. Een haven van zeer groot belang voor aanvoer van mo gelijke hulp uit Engelacdeu Amerika. De veldtocht tegen het reusachtige land is In zyn volle ontwikkeling. Uit de verhalen van gevangen genomen Sovjet-soldaten en officieren zou men mogen afleiden, dat het grootste deel der Sovjet-bevolking het Bol sjewistische regiem geenszins is toegedaan. Alleen wanneer die gesteltenis de overhand krggt, kan men op een snelle ineenstorting van Sovjet- Rusland rekenen. Bg een Russische met hode van steeds maar terugtrek ken met behoud van de kern van het leger zou het een veldtocht van on- afzienbaren duur kunnen worden. Hierin schuilt 'n gevaar voor Dultschland, waarmee men daar ech ter zeker rekening zal gehouden hebben, De tgd, waarin 4/5 van het Dult sche leger naar het Oosten staat gekeerd om met Stalin af te rekenen zullen Engeland en Amerika natuur - Igk met beide handen aangrgpen om zich op den komenden strgd voor te bereiden. Dat Engeland thans nog op verre na Diet opgewassen is tegen Dultsch land, blgkt reeds uit de drie weken die sedert den oorlog met de Sovjets verloopen zgn. Indien er toch ooit voor Engeland :4 ?uouiige gelegenheid was om Dultschland aan te grgpen, dan is dat thans en Indien er ooit een tgd waB om te spreken over een invasie ter bevrgding van „de geknechte Europeesche bevolking", dan nu .Doch niets van dat alles. Men kan alleen een verhoogde activiteit van de Brltsche luchtmacht const ateeren en men moet daaraan aanstonds toevoegen, dat alle aan vallen op de Kanaalkust onder zware verliezen worden afgeslagen. Heel de Engelsch-Amerikaansche hoop op de overwinning berust op hun toekomstige overmacht, vooral in de lucht, wellicht gevoed nog met de hoop op ontevredenheid onder het Duitache volk. Dit laatste ls dan het overgeno men recept uit den vorlgen wereld oorlog, maar houdt geen rekenlDg met de totaal gewgzigde omstandig heden in Dultschland zelf. Wat de luchtmacht aangaat Engeland heeft nu al twee jaar lang den tgd gehad om zgn lucht macht te versterken en na die twee jaren blgkt het, dat het zelfs niet opgewassen is tegen een onderdeel van de Dultsche luchtmacht. Nu rekent het op de jaren 1942, 1943 en volgende, wanneer het met de hulp van Amerika de overhand in de lncht hoopt te hebben. Het zal echter wel niet uit het oog verliezen, dat Dultschland van zgn kant onverpoosd doorgaat de luchtmacht te versterken en dat Goering er de man niet naar Is om zich inzake luchtmacht te laten overbluffen. Ondertusachen zou er ontegenzeg gelijk voor Dultschland een gevaar liggen In een langdurlgen veldtocht tegen Rusland. Het beste getuigenis daarvan is de bezetting van IJsland door Amerikaansche troepen. Daarmee heeft Roosevelt opnieuw een daad gesteld, die rechtstreeks op oorlog aanstuurt. Ze kan trouwens geen ander doel hebben, dan van IJsland een ultvals punt te maken tegen Europa en een steunpunt van de Amerikaansche marine om de transporten over den Oceaan te beveiligen. Deze daad wgst er op, dat Europa op den duur te maken zal krggen met de vereenigde Angelsaksische macht, dat is met Engeland en Amerika tezamen. Een groote ver rassing is dat wel niet. Amerikaansche troepsn bezetteD IJsland en zullen van dat IJsland met of tegen den wil van hot IJs- landsche volk voor hunne dat is Amerikaansche belangen. Behoort IJsland tot de Ameri kaansche of tot de Europeesche leveusrulmte? Morgen hoort men over de radio dat het erover gaat de vrgheid te beschermen. Ook beschermt men het christen dom en laat zich na zgn dood ver- asschen (Chamberlain). Nu slrgdt Stalin ook mee voor vrgheid en Christendom en het erg ste is, dat bg millioenen dit volks bedrog als zoete koek er in gaat! Laten wg ons houden aan de be ginselen van het Christendom, die torenhoog boven al dit gezwets uit- steken, maar ook volgens die begin selen leven. Ia Syrië gaat het met de Franschen langzaam mis. De Engelschen schy- nen met zoo'n overmacht op te tre den en vooral met zoo'n overmacht van moderne strijdmiddelen, dat het eene steunpunt na het andere moet worden losgelaten en de totale be zetting van Syrië een kwestie van dagen schgnt. Ook in Abessynlë gaat het met de Italianen denzelfde weg op. Afgesneden van het vaderland, strgden de Itallaansche koloniale troepen nu al meer dan een jaar lang tegen de Engelsche overmacht en moeten nu dit, dan dat punt aan hun tegenstanders overlaten. Het schgnt, dat alleen op de hoog vlakte van Gondar nog een leger groep stand houdt. Mussolini kan den troost koeste ren, dat het einde van den oorlog pas over het bezit van Abessynlë definitief beslissen zal. Van hier uit gezien begrgpen we echter niet goed, dat de millioenen Itallaansche soldaten niet in staat zgn, via Triopolis, Cyrenalen, Egypte op te rukken, om hun afgesneden broeders te ontzetten. Zouden aan zulk een tocht zoo ontzettende moeliykheden verbonden zgn, dat hg niet wel uitvoerbaar Is, of zou de heerschappy over de Mlddeilandsche Zee nog zoo wankel staan, dat elk oogenbllk voor een afsngding van de verbindingen moet worden gevreesd Dit laatste is voor ons de eenige verklaring voor de opvallend geringe activiteit van Italië in dezen Afrl- kaanschen oorlog. Alleen toen een Dultsch expeditie corps mee optrok, zat er eenig schot in hun opmarsch, die ondertusschen echter al weer maanden tot stilstand is gekomen. En toch heeft Italië de handen vrg heelemaal vrij. Kunnen we van deze zgde ook eens een verrassing beleven De verplichte veelevering. De Nederlandsche Veehoudergcen- trale maakt het volgende bekend. Met Ingang van 1 Juli j.J. is, naar reeds eerder werd medegedeeld, de verplichte veeleveriDg verlengd tot 1 Dec. a s. De veehouders ontvangen van den provincialen voedselcommissaris een aanslag, waarop het aantal runderen met een levend gewicht van tenminste 350 kg. hetwelk zy moeten leveren, ls vermeld, benevens de tydstlppen, waarvóór deze runderen geleverd moeten zyn. Indien de desbetreffende veehouder in aanmerking komt voor levering in aanmerking komt voor levering van rundvee met een gewicht van tenminste 250 kg. is dit eveneens aangegeven op zgn aanslag, De ca tegorie gust jongvee zonder breede tanden met een gewicht van 300 kg of meer komt hiermede dus na 1 Juli te vervallen. Wrakke runderen moe ten steeds minstens 350 kg levend gewogen hebben. In verband met het bovenstaande worden van 1 Juli af voor de inge volge deze levering aangeboden run deren de volgende afrekeningsbewg- zen afgegeven: a) Z-afrekeningsbewyzen (geel) voor manneigke of vrouweiyke (niet kennelgk drachtige runderen) run deren, met inbegrip van wrakke runderen, waarvan levend gewicht 350 kg op meer heeft bedragen. b) L-afrekenlngsbewgzen (lila) voor manneigke of vrouwelgke (niet kennelgk drachtige) runderen, die 250 of meer hebben gewogen. In verband hiermede wordt er den veehouders op gewezen, dat zg, al vorens runderen met een gewicht van 250 tot 350 kg. aan te bieden ter levering, zich er eerst van dienen te overtuigen, of zg ingevolge hun aan slag in aanmerklDg komen voor levering van één of meer runderen met een gewicht van minstens 250 kg levend. DE KINDERBIJSLAGWET. Wat betreft inhoud en techniek der Klnderbgslagwet zg er op gewe zen, dat deze zich in sterke mate aanpast bg de bepalingen der Ziekte wet, met dit verschil evenwel, dat de Klnderbgslagwet niet een wel- standsgrena kent zooals voor de toepassing van de Ziektewet wel bestaat (boven f 3000 Inkomen per jaar). Alle personen, in dienst van een onderneming of publiekrechtelgk lichaam, ongeacht de grootte van hun loon of salaris, vallen dan ook onder de Klnderbgslagwet. Voor hen wordt tot een bepaald maximum premie betaald; zg hebben allen aanspraak op klnderbgslag. Het eerste lid van art. 25 der wet deelt de arbeiders in vier loonklasaeD tn, waarbg tevens het bedrag van de klnderbgslag staat aangegeven. De regeling is als volgt: Voor arbeider met een loon per dag: a. van f 4 of minder bedraagt de klnderbgslag f 0,10 per dag en per kind; b. van meer dan f 4, doch niet meer dan f 6 bedraagt de klnder bgslag f 0,15 per dag en per kind; c. van meer dan f 6, doch niet meer dan f 8, bedraagt de klnder bgslag f 0,20 per dag en per kind; d. van meer dan f 8 bedraagt de kinderbijslag f 0.25 per dag en per kind. Natuurlgk kost de uitvoering van deze wet geld, welke kosten gedekt worden door heffing van premie, met dien verstande, dat de werk gevers de geheele premie betalen. Voor de premie wordt het omslag stelsel toegepast, wat wil zeggen, dat leder jaar wordt nagegaan, welke op de kindertoeslagfondsen drukken, zoowel wat betreft de ge dane ultkeeringen, als de admini stratiekosten. De premie bestaat dan ook, gelgk is bepaald in art. 27, uit twee deelen: a. een bydrage, bestemd tot dek king der klnderbgslagen; b. een opslag bestemd tot dek- klDg der administratiekosten. Genoemde „bgdrage", die voor alle risico-dragende organen gelgk ls, wordt jaarlgks door het wetgevend gezag vastgesteld. Voor 1941 ls de „bydrage" voor alle organen vastgesteld op f 0 94 per hoDderd gulden loon; de „opslag" voor het. Rgksklnderbgslagfonds is bepaald op f 0 06 per honderd gulden loon, welke „opslag" ook door de bedryfsvereeniglngen ls overgeno men, zoodat voor het thans loopen- de jaar de premie voor alle uitvoe ringsorganen, 1 pet. van het loon bedraagt, Nader zal natuurlgk moeten bJg- ken of de geraamde kosten door een premie van 1 pet. van het loon gedekt kunnen worden. Aanvallen van Engelsche vliegtuigen op Nederlandsch gebied. Talrgke Engelsche vliegtuigen, die boven Nederlandsch gebied hebben gevlogeD, hebben brand- en explosieve bommen en vooral brandplaatjes omlaag geworpen. In een stad In Limburg werd een huis vernield en de electrische centrale licht bescha digd, zonder dat evenwel de stroom- levering verbroken werd. Een reeks van bosch en heidebran den konden in de kiem gesmoord worden. Een aantal woonhuizen kre gen glasschade. Bg aanvallen op boerdergen werd ia vele gevallen de veestapel getroffen. In totaal zgn twaalf personen ge wond, waaronder drie Nederlandsche politiemannen en één Nederlandsche brandweerman, die zich in de uit oefening van hun dienst naar de plaats hadden begeven, waar een bom was ingeslagen. Ontbinding van politieke partijen. De rgkscommissarls voor de bezette Nederlandsche gebieden heeft bg ver ordening van 5 Juli 1941 een aantal politieke partgen ontbonden, en wel de volgende: den Vryzinnlg Demo- cratischen Bond, de Staatkundig Gereformeerde Party, de Chrlstelgk Democratische Unie, de Anti-Revo lutionaire Party, de Chrlstelgk His torische Unie, de Liberale Staatspartij de Roomach Katholieke Staatsparty en de Sociaal-Democratische Arbei- derspartg. Deze partgeD, die het stelsel van de parlementaire demo cratie, en dus van een voorbije ge- dachtenwereld vertegenwoordigen, hadden haar inwendige draagkracht en daarmede het gros van haar aan hangers verloren die zich in andere groepeeringen vereenigden. Totliqul- dateur van da ontbonden partgen werd bg besluit van den rijkscom missaris aangewezen de commissaris voor de nlet-commercieele vereenl- glngen en stichtingen, de heer H. W. Müller Lehnicg. OFFERS EN ONTBERIN GEN NIET TE.ONTKOMEN Langs den rand van den afgrond. Alleen de uiterste krachtsinspan ning, om onzen bodem zooveel mo- gelijk aan voedsel voor mensch en dier te doen opbrengen en daarnaast een goede organisatie voor een bll- lgke en rechtvaardige verdeeling van het beschikbare voedsel, kunnen ons behoeden voor hongersnood, zoo ongeveer heeft maanden gele den een hooge autoriteit op het terrein der voedselvoorziening reeds onze precaire positie op dit gebied geteekend. De belangrgkste factor hierbij is het feit, dat wg door de Brlt sche blokkade van allen aanvoer van overzee zgn afgesloten. Dit mag nog wel eens met klem voorop worden geschoven, nu zoo- velen onrust en een wrevelige stem ming onder ons volk kweeken, door dezen factor geheel uit te schakelen en onze moeilgêheden met betrek king tot de voeding geheel trachten te schuiven op het verbruik vaa de bezettende troepen en op het weg voeren van onze voorraden naar Dultschland. In dit verband moge nog even herinnerd worden aan hetgeen de boerenleider, de heer Roskam, daar omtrent te Rolde heeft gezegd het is een satanische leugen, dat Dultsch land onze voedselpositie in gevaar brengtmet die leugen wil men ons volk afhouden van gezamenlijken arbeid met Dultschland, tot opbouw van Europa. Voor een eerlgke en juiste beoor deeling van de voedselpositie van thans moeten we ons dan ook goed reallseeren, dat de meeste en de grootste van deze moeilijkheden ook over ons volk zouden gekomen zgn, wanneer wg niet in den oorlog waren betrokken. Laat men dat toch etndeiyk eens goed bedenken; het kan aan veel ontevredenheid en gejammer en ge kanker een einde maken. En dat Is van groot belang, nu we wel als zeker kunnen aannemen, dat de toekomst ons nog grooter versoberingen en ontberingen zal opleggen, ook al omdat het lot van ons land verbonden ls met Dultsch land en met het overige vastelands- Europa. Dat beteekent, dat wg het econo misch niet slechter, maar ook niet beter zullen hebben dan de bevolking van overig Europa. Met de bevolking van heel Europa moeten wy gezamenlijk tydens dezen oorlogstoestand offers brengen en ontberingen verdragen. Veel artikelen zgn reeds gerant soeneerd en ln distributie gebracht, wat beteekentminder toewgzing dan normaal verbruik. De meeste zgn bovendien niet on- belangryk ln prgs verhoogd. Wy denken b v. aan de pas ver hoogde zul volprijzen, noodig voc het

Peel en Maas | 1941 | | pagina 1