•Weekblad voor VENRAY, HORST en Omstreken. Alleen Boter is boter „VENRAY" boter Ons volk voor de beslissing Buitenland. Distributie van rijwielbanden. Gemeenteraad van Maashees. Binnenland. Zaterdag 5 Juli 1941 Tweejen Zestigste Jaargang No" 27 PEEL EN MAAS ADVERTENTIEPRIJS1-8 regels 64 cent, 8 et. per regel, bij contract groote reductie. UITGAVE Fa. van den MUNCKHOF VENRAY Tel. 512 Grootestraat 28 Giro 150652 ABONNEMENTSPRIJS: voor Venray 70 et. buiten Venray 80 ct. per kwartaal. Afz. no. 6 ct. is zeer fijne boter Verantwoordelijk hoofdredacteur J. W. H. v. d. Munckhof, Venray O. L. Vrouw Behoudenis der Kranken, Oostrum. Wanneer wij ons oor te luis teren leggen om in verschillende volkslagen de opinie te peilen ten opzichte van de geweldige gebeurtenissen van thans, dan ontwaren wij velerwege een zich totaal onverschillig afzijdig hou den van wat er thans in de wereld gebeurt, een niet zien of niet willen zien, dat zich al of niet met onze tegen- of mede werking een revolutie over de wereld voltrekt, zooals er geen tweede in de geschiedenis is aan te wijzen Die revolutie heeft niet gestopt aan onze grenzen; ook ons volk en ons leven is er in betrokken, ook ons betreft deze geestelijke tevolutie en het is domme struis vogelpolitiek om dit alles niet te willen zien en meenen, dat te eenigertijd ons leventje weer aan knoopt op het punt, waar de tiende Mei de rust werd ver stoord. Indien iets in staat moest zijn, om iedereen uit den dommel te schudden en te genezen van den waan, dat wij met de thans woe dende wereldrevolutie niets te maken hebben, dan waren het wel de geweldige betoogingen in ons land vóór het nationaal- socialisme, tegen het communis me, welke haar begin namen in de grootsche betooging te Am sterdam, waar de Rijkscommis saris en Ir. Mussert het woord voerden. Wie die redevoeringen goed leest, beseft, dat ons volk thans moet kiezen: vóór Duitschland en Europa, vóór het nationaal- socialisme en tegen het bolsje wisme en de plutocratie. Ook hier in Nederland, aldus de Rijkscommissaris, moet thans de nationaal-socialistische reorga nisatie ter hand worden geno men. Dat zal niet geschieden door dit volk de zelfstandigheid, zijn zeden en gewoonten en eigen aardigheden te ontnemen, maar door de Nederlanders terug te voeren in de groot-Europeesche gemeenschap. Ons volk heeft zelf de keuze behandeld te worden als over wonnen natie of als gelijkbe rechtigd volk met de andere Europeesche volkeren. Die gelijkberechtigheid, aldus de Rijkscommissaris, hangt echter af van de mate, waarin zij zich nationaal socialisten betoonen, Verder moet eenieder zich nog dit eens goed in 't oor knoopen: er zal bij de reorganisatie van Nederland een er. ander worden opgeruimd, nl. alle instellingen en politieke ideën, die reaction- nair een nieuwe ontwikkeling wil len tegenhouden en vooral die, welke eens tol helpers van het marxisme zijn geworden of zich de hulp van hef marxisme lieten welgevallen; deze zijn een belet sel voor een gelukkige toekomst en daarom moeten ze verdwijnen. Daarmede wordt voor dit volk de weg vrij gemaakt voor deel neming aan den nieuwen op bouw. Wij kunnen uit dit alles maar één conclusie trekken: wij keeren de revolutie niet, die over de wereld gaai; die revolutie beslist tusschen het nationaal-socialisme eenerzijds en bolsjewisme en plutocratie anderzijds. Ook wij ais volk hebben in dezen geeslesstrijd partij te kie zen, neutraliteit of afwachten tot de oude tijden en toestanden wederkeeren, is dom en onwaar dig. Kiezen wij partij voor de nieuw-ordening van Europa, dan worden wij ook als gelijk berechtigd volk in de Europee sche gemeenschap opgenomen, en zal onze taak daarin evenre dig zijn aan- de mate, waarin wij die toonen te begrijpen door ons begrip van den nieuwen tijdgeest, culmineerend in volksverbonden heid en eerbied voor den arbeid. Dat is de keuze, waarvoor ons volk thans is gesteld, een keuze, die beslist over het wei en wee van land en volk gedurende dit en vele komende geslachten. Moge ons volk met Gods hulp den juisten weg inslaan. DE GIGANTISCHE STRIJD IN 'T OOSTEN. Duitschland bedwingt de Sovjet-macht. Een heele week lang heeft 't Duit- sche Oppercommando der Weermacht ons In betrekkelijke onzekerheid ge laten over het nieuwe gevechts- tooneel tegen Rusland. Op Zondag 29 Juni werd daaren tegen de sluier opgelicht over de operaties, die in den vroegen morgen van 22 Juni waren ingezet. Wij zullen thans, aan de hand van de officieele Dultsche mededeelingen, 'n overzicht trachten te geven van de krijgsverrichtingen op dit reus achtige front, een front zoo enorm deze oorlog, noch de vorige wereldoorlog, heeft gekend. o—o—o Vooraf zij medegedeeld, dat het 1000 kilometer lange front Finland- Rusland nog niet in beweging is en de krijgsoperaties daar worden ge kenmerkt door aanvallen van Rus sische vliegtuigen op Finsclre steden. Op het Russisch-Roemeensche front van circa 600 KM. lengte, waar de rivier de Pruth na den afstand van Bessarablë door Roemenië, grens rivier geworden is, heerscht ongeveer dezelfde toestand en de krijgsver richtingen bepalen zich voornamelijk bij Russische vliegeraanvallen op Roemeensche steden, de hoofdstad Boekarest niet uitgezonderd. Het front, dat dan echter nog overblijft, dat is het front tusschen Oost-Pruisen en de Karpaten ter lengte van circa 1000 kilometer is in zijn geheel naar het Oosten opge schoven en is nog steeds in bewe ging. Voor zoover uit de berichten kan opgemaakt worden, had de Dultsche opmarsch drie hoofdaanvalsrichtin gen: le. De opmarsch van uit Oostelijk- Oostpruisen in de buurt van Suwalkl in de richting van de Litausche steden Kovno en Wilna. Deze is onder heftig verzet van het Russi sche leger opgedrongen tot aan de Duna in Letland, heeft ook deze rivier overschreden en de stad Duna- burg aan de overzijde Ingenomen. Het doel der Dultschers schijnt Petrograd, dat nog 400 K.M. noor delijker ligt. Is hier geen aanzien lijke Russische reserve meer, die zich op den weg der Dultschers kan plaatsen, dan kan zelfs de val van Petrograd zeer spoedig worden tege moet gezien. 2a. De opmarsch vanuit het vroe gere Polen in de buurt van Lomza aan belde zijden van de Narew. De opmarsch ging in de richting van Byalistok en is zoo snel opgedrongen, dat twee Russische armeeën zijn achterhaald, voorbijgetrokken en omsingeld, welke nu reeds dagen laog wanhopige pogingen doen den ring van vuur en staal te doorbreken. De Dultschers hebben echter reeds gemeld, dat al deze pogingen op bloedige verliezen zijn uitgeloopen en dat het lot dezer armeeën niet anders zijn kan dan volkomen ver nietiging of de witte vlag. Hiermee Is dit Dultsche leger eveneens circa 400 K.M. opgerukt In de richting van Moskou, dat nog circa 600 K.M. verder ligt. Ook hier geldt hetzelfde, wat geldt voor het eerstgenoemde Dultsche leger, dat Indien de Russen niet over aanzienlijke reserves beschikken, deze opmarsch in snel tempo naar de Russische hoofdstad zal kunnen op rukken. Want, en dit ls een zeer belangrijk feit bij de in gang zijnde operatie's, uit allerlei mededeellDgen blijkt, dat Rusland aan zijn grenzen zeer groote troepenmachten had sa mengetrokken, die in de verloopen week de Dultschers eerst overal heb* ben moeten uiteenslaan voor een opmarsch in Rusland mogelijk was. Is hierbij de werkelijke hoofdmacht van Rusland Rusland ls een zeer moeilijk te schatten macht en om zijn afgeslotenheid èn om zijn reus achtige hulpbronnen in het geding geweest, dan is de moeilijkste taak voor het Dultsche leger reeds achter den rug. In dat geval kunnen wede eerstvolgende weken een bliksem snelle bezetting van groote deelen van Rusland tegemoet zien. 3e. De derde aanvalsrichting van 't Dultsche leger geschiedde vanuit Zuidelijk Polen, noordelijk van de Karpathen in de richting van L9m berg. L9mberg zelf ligt op circa 100 kilometer over de nleuw-gevormde demarcatielijn. Ook hier is Lemberg thans In han den van de Duitschers, nadat zij de stad in Noordelijke richting reeds een 80 tot 100 kilometer voorbij wa ren, waar evenals bij het eerste Dult sche leger meldiDg wordt gemaakt van tweedaagsche hardnekkige pant serslagen in de buurt van Dubno. De opmarsch van dit leger is nog het minst diep op Russisch gebied door gedrongen, dóch schijnt thans ook het hier opgehoopte Russische leger te hebben uiteen geslagen. Dit is heel beknopt samengevat het resultaat van precies negen dagen gevechten, waaraan moet worden toegevoegd, dat het aantal vernielde Russische vliegtuigen tot circa 4500 is gestegen, dat der vernielde pant serwagens tot circa 2500. Het gevolg van het uitbreken van den oorlog tegen Rusland is onder- tusschen een overal in Europa los geslagen animo voor den strijd tegen de Bolsjewisten, waarin Spaoje voor aan staat. En heel begrijpelijk, Spanje, dat jaren lang zoo bitter leed onder de terreur der rooden. Daar zou4reeds een vrijcorps van 50.000 man gevormd zijn om de Russen te bestrijden, doch ook in Noorwegen, Denemarken en Zweden melden zich. vrijwilligers aan. Trouwens alle landen, die aan deze zijde aan Rusland grenzen, zijn spon taan in den oorlog gegaan tegen de Sovjets. Amerika en de oorlog De Amerikaansche minister van marine, Knox, heeft in een confe rentie van gouverneurs der V.S. het verlangen uitgesproken, dat Amerika aan den Oorlog zal gaan deelnemen. De tijd is gekomen, aldus Knox, dat de V.S. hun vloot op den Atlanti sche Oceaan zullen gaan gebruiken. Dit zal waarschijnlijk groote offers elschen, maar de" V.S. moeten bereid zijn, hetzelfde offer aan goed en bloed te brengen als het Eogelsche volk. Hij voegde hieraan nog toe Wanneer de Duitschers voortgaan, de voor Engeland varende schepen zooals tot dusver tot zinken te brengen, dan is Dultschland's over winning zeker. Tot nu toe werden voor elk nieuw schip, dat Engeland en de V.S. bouwden, drie schep9n tot zinken gebracht. Voorwaarden strenger gesteld. De afstanden-kwestie. De secretaris-generaal van Handel, Nijverheid en Scheepvaart maakt inzake de distributie van rijwielban den het volgende bekend Aangezien voor hen, die werkzaam zijn In vitale diensten en bedrijveD, voor zoover het gebruik van rijwie len beslist noodzakelijk ls, zoo lang mogelijk banden beschikbaar dienen te blijven, moeten thans de voor waarden om voor een band in aan merking te komen, strenger worden gesteld dan tot dusverre het geval was. In verband hiermee wordt de eisch, dat men minstens vijf kilo meter moet verwijderd wonen van de plaats, waar men zijn werkzaam heden verricht of van de school, waar men de lessen volgt, in dier voege aangevuld, dat thans perso nen, die gebruik kunnen maken van een openbaar vervoermiddel (trein, tram of bus) in het algemeen niet meer voor een bon voor een rijwiel band in aanmerkiDg komen. Slechts indien de afstand van de woning tot de naast bijzijnde trein-, tram- of bushalte, vermeerderd met de afstand van de halte waar men de trein, de tram of de bus verlaat tot het werk, meer bedraagt dan 5 kilometer (voor kinderen beneden 10 jaar 3 kilometer) kan afgifte van bonnen worden over wogen. Indien, dus b.v. iemand vier kilo meter van het dichtstbijzijnde station verwijderd woont en de afstand van het eindpunt van de trein tot het werk of de school twee kilometer bedraagt, kan hij voor een bon in aanmerking komen. Het spreekt echter vanzelf, dat geen bon kan worden afgegeven, indien de afstand van de woning tot het station, of van het eindpunt tot aan het werk nog gedeeltelijk per tram of bus kan worden afgelegd. Personen, die vijf kilometer of meer van hun werk wonen en die niet van een openbaar vervoermiddel gebruik kunnen maken, blijven ln aanmerking komen voor boenen. De afstand van ten minste vijftien kilometer, die personen in de uitoefe ning van hun beroep of bedrijf dagelijks ln doorsnede moeten afleg gen, om een bon te kunnen verkrij gen, Is thans tot twintig kilometer verhoogd. Bovendien zullen, indien het mogelijk ls voor de uitoefening van de werkzaamheden gebruik te maken van een openbaar vervoer middel, aan betrokkenen geen bonnen meer worden verstrekt. Het boven staande is ook van toepassing bij aanvragen voor bedrjjfsfietsen. Met nadruk wordt er de aandacht op gevestigd, dat aan bovenstaande voorwaarden streng de hand zal worden gehouden en dat eventueele verzoeken tot opheffing daarvan ter zijde moeten worden gelegd. In verband met de verandering in de voorschriften is voorts bepaald, dat alle aanvragen voor rijwielbanden, welke vóór 1 Juni zijn ingediend en op welke de 'verbruikers nog geen beslissing van de dlstrlbutiedienst hebben ontvangen, afgewezen zijn. Voortaan moeten alle aanvragen voor rijwielbanden in de eerste 10 week van elke maand worden Inge diend. Uitsluitend deze aanvragen zullen nog in behandeling worden genomen. Als overgangsmaatregel ls bepaald, dat de aanvragen, welke in de maand Juni zijn Ingediend, wel door de distributiediensten In be handeling zullen worden genomen. Deze aanvragen zullen echter volgens de nieuwe, hierboven omschreven voorschriften worden beoordeeld. Naar aanleiding van de hierboven bekend gemaakte verscherping van de distributie van rijwielbanden meenen w# goed te doen nog eens te wijzen op de groote verscheiden heid van belangen, welke de over heid in deze tijd tegen elkaar moet afwegen. De kantoorbediende, die aan de rand van de groote stad woont en desnoods een trammetje kan nemen als de wandeling hem te ver, te nat, te warm of te koud ls, moge beden ken, dat de fietsband, welke hem geweigerd ls, een leergierigen dorps jongen ln staat stelt de school In de stad te bljjven bezoeken. Het meisjes studentje, dat nu werkelijk moet gaan loopen om college te „loopen", zal deze opoffering zeker wel over hebben voor de vrouw, die door weer en wind naar haar werkhuizen moet om voor haar kinderen de kost te verdienen, of voor den invalide, die wilde, dat hij nog kon wandelen zooals zij. Daarbij kan ook het gebruik van de fiets ongetwijfeld nog beperkt worden, hetgeen tot besparing der banden leidt. In tal van gevallen gebruikt men zijn rijwiel zonder dat er noodzaak toe bestaat. In onze badplaatsen om dit nu maar eens als voorbeeld te nemen ziet men hoe de strandboulevard herhaalde malen per fiets op en af wordt ge reden. Het ls vanzelfsprekend, dat velen zich per flets naar zee willen begeven, doch wanneer men daar eenmaal is, moet men niet blijven heen en weer fietsen, doch loopende, zittende of liggende van strand en zon genieten. Voor de overheid gelden objectieve maatstaven. Zij stelt vast ln welke dringende behoeften moet worden voorzien en welke minder belangrijke bestedingsmogelijkheden moeten wor den opgeofferd. In het kort gezegd komt dit hierop neer „Wat het zwaarste is, moet ook het zwaarste wegen." In deze geest moet ook het publiek deze verscherpte bepalingen aan vaarden. zouden deze willen stellen op f 35— per jaar. De Raad wenBcht echter, dat er voorwaarden gesteld worden. B. en W. zullen trachten een in structie vast te Btellen. Van het Gemeentebestuur te Box meer is een schrijven ontvangen ln verband met de toe te kennen tij delijke toelage en verhooging der kindertoelage hulpkeurmeeater. De Raad heeft hiertegen geen bezwaar. Blijkens schrijven heef t de Vleesch- keurlngsdlenst kring Boxmeer over 1940 f 1050 winst opgeleverd en wordt voorgesteld deze ts reservee ren en niet te verdeelen als vorige jaren. De Raad gaat hiermee, op voorstel van B. en W., accoord. De perceelen 24 en 25 in 't Öolt- heesche broek moeten nog verpacht worden. Deze zullen aan Cox gegund worden voor f 40 en f 35 p. H.A mits er geen andere liefhebber komt opdagen. Voor de heffing baatbelasting over 1941 moeten nog enkele nieuwe per ceelen getaxeerd worden. De begrooting 1941 moet gewijzigd worden. Het betreft hier de jaar- lijksche af- en overschrijvingen, Bij de rondvraag zegt lid JanB, dat H. Henckens te Overloon heeft gevraagd om een stukje grond van de gemeente te koopen, dat hij wil gebruiken als tuin, en is gelegen aan den weg naast Ermers. Wethouder Crooymans ls hier niet voor indien er niet gebouwd wordt. De Raad vindt goed, dat dit per ceeltje verpacht wordt. Lid Jans zegt, dat den weg naar t Hazenbroek nog steeds niet ls afgewerkt. De toestand is onhoud baar. Hem wordt toegezegd, dat die weg zoo spoedig mogelijk verbeterd zal worden. Verder klaagt Jans over het ver nielen van rijwielpaden door vee. De Voorzitter zegt toe, dat hierop streng zal worden gelet. Ook andere leden klagen over slechte rijwielpaden en den toestand der wegen bulten af. Lid Gerrits zegt, dat de weg van P. J. Hendriks naar den grooten weg aan den Peelkant slecht is. Hij zou gaarne zien, dat deze weg ln orde gemaakt werd ln verband met het a.s. priesterfeest in die buurt. De Voorzitter zegt onmiddellijk verbetering toe. Dit zou kunnen ge beuren door middel van hand- en spandiensten. Verder wordt besloten de rloleerlng ln de kom van Overloon te ver beteren. Lid Bonants zegt, dat de water leiding ln Holthees nog Bteeds niet ln orde is, zoowel bij M. Bonants, als bij het pakhuis. Hij vraagt ver der of er nog geen sintels zijn om de wegen op te knappen. De Raad machtigt B. en W. tot het publiek verkoopen van enkele perceelen rogge. Hierna niets meer aan de orde zijnde, volgt sluiting met gebed. Na goedkeuring der notulen kwa men de Ingekomen stukken aan de orde. Al deze stukken werden voor kennisgeving aangenomen. Van de R.K. Lagere Landbouw school te St. Anthonls is een ver zoek ingekomen om subsidie. De gemeente heeft echter reeds subsi die toegekend bij de vaststelling van de begrooting. De Pensioenraad wenscht, dat M van Abel, voorwerker der gemeente, alsnog met ingang van 1 Juli 1922 ln vasten dienst wordt aangesteld. B. en W. willen hieraan gaarne medewerking verleenen. Echter zal dan de achterstallige pensioenpremie moeten worden voldaan. Deze premie is echter slechts verschuldigd vanaf 1 Jan. 1934. Wanneer deze zaak zon der bezwaar voor den belangheb bende kan geregeld worden, heeft de Raad geen bezwaar tegen vaste aan stelling. Van H. Vermeulen, schoorsteen veger te Venray, is een verzoek ln gekomen om de jaarljjksche beloo- niDg van f 10 voor toezicht en vegen van schoorstéenen te verhoogen f 50.— B. en W. zijn van oordeel, dat belooDlng Inderdaad te laag ls. i tot de Zü DE VOLKSTUINTJES Er Is al heel wat te doen geweest over de zoogenaamde volkstuintjes en moestuinen. De opbrengst daar van zal worden geregistreerd. Twee dingen vallen daarbij iQ bet voordeel der telers uit. Vooreerst: alleen de aardappelen zullen worden geregistreerd. Op de tweede plaats werd de ver zekering gegeven, dat de opbrengst van volks- en moestuinen zeer laag zal worden geschat, zoodat deze tuinders een zekeren voorsprong krijgen op heD, die zich niet aan dit werk gegeven hebben. Thans ls er nog een derde gunstige bepaling bijgekomen. Bepaald is thans, dat de opbrengBt van tuintjes, die een oppervlakte hebben van één Are of minder, ge heel vrij blijft en dus ook niet wordt' afgetrokken van het vla de distri butie te verstrekken rantsoen. Voor tuintjes, die grooter zijn dan één Are, zal voor elke Are méér 100 kg van de totale hoeveelheid aardappelen die in de komende distributieperiode per gezin op de nieuwe aardappel- kaarten verkrijgbaar zal worden ge steld, worden afgetrokken. Aldus zullen de volkstuinders zich wel met de blijkbaar noodzakelijk© registratie kunnen vereenigen. Dc Kleine Boeren. In „De Agrarische Post" wordt het vraagstuk der kleine boeren nog eens behandeld en den toestand gehekeld, waarbij tot 30 boerderijen op 100 bunder land zijn samengedrongen. Deze boerengedoetjes geven grond slag voor een zelfstandig bestaan, met name niet, wanneer ook nog de varkenshouderij en de pluimvee teelt aan beperking onderhevig zijn. Nu kan men ook wel steunmaat regelen toepassen zooals ook vroeger al gebeurde, maar dit geeft geen gezonde en definitieve oplossing. De „Agr. Post" bepleit nu, dat men den kleinen boeren de gelegen heid geeft de meest arbeidsintensieve gewassen te verbouwen. Zoo wordt gedacht aan bessenteelt, ooftbouw, groven tuinbouw en aardappelen en graanverbouw om weldebedrflf te vervangen. Dit komt vrijwel overeen met het plan van Ir. Dewez, den rijkslandbouwconsulent in Limburg, om den tuinbouw te reserveeren voor het kleinbedrijf. Een dergelijke ontwikkeling vooral als er een verplichting aan te pas komt, schept natuurlijk weer een zekere onvrijheid, maar men wint er toch anderzijds zelfstandigheid en vrijheid mee terug. Ook al ls niet aan te nemen, dat dergelijke maat regelen de grondoorzaken van de benauwenis voor onzen boerenstand wegnemen, zal men ze toch moeten beproeven en toepassen om de uiterste verbetering op eigen gebied met eigen kracht te verkrijgen, Dc Coloradokever. Groote oplettendheid geboden* De coloradokever, die vooral de aardappelvelden in Noord-Frankrijk en België teistert, tracht al jaren achtereen nu eens met meer, dan met minder succes ons land binnen te dringen, Het was een opvallend verschijnsel dat vooral bij zuidelijke winden, deze volksvijanden op de Brabantsche en Llmburgsche aardappelvelden neer streken. Zoozeer werd dit gevaar gevreesd, dat de gebieden beneden de Maas als 't ware moesten afge sloten worden om den export van onze pootaardappelen te beveiligen. De intensieve bestrijding van dezen kever gedurende de laatste jaren bleef niet zonder resultaat, doch Wagenlngen bleef tot groote waak zaamheid aansporen, terwijl van over heidswege bestijdingsmiddelen ter beschikking werden gesteld. We meenden hier in het Noorden en Oosten des lands Jn betrekkelijke veiligheid te leve a, totdat dezer dagen te Borne in een aardappel veldje ter grootte van nauwelijks 2 are niet minder dan 80 colorado kevers werden gevangen en een ont zaglijk aantal larven en eieren op gespoord. Door den landbouwkundigen dienst te Wagenlngen, die eveneens van deze vondst op de hoogte werd ge bracht, werden de insecten, alsmede het aardappelgeld vernietigd. Het ls niet denkbeeldig, dat de kevers vorige week Woensdag tijdens het onweer naar hier zijn komen overwaaien. Met de vernietiging van de kevers en larven en met de vernieling van dit akkertje in Borne zijn we er niet. Want niemand zal durven garandee ren, dat ook niet naar andere akkers de kever Is overgewaaid, en daar zijn verwoestend werk reeds is be gonnen. Vooruitloopend op eventueele voor schriften en aanwijzingen van den Plantenziektenkundigen Dienst te Wagenlngen, zal Iedere aardappel verbouwer, ook al gaat het om kleine volkstuintjes, een herhaald nauw gezet onderzoek dienen ln te stellen. Want heeft de coloradokever zich eenmaal stevig genesteld in een streek, dan zijn de gevolgen ramp zalig, terwijl er jaren van intensieve bestrijding voor noodig zijn, aleer zulk een streek weer gezuiverd is tot groote schade van den aardap pelenverbouwer. Wanneer niet terstond met man en macht de strjjd wordt aangebon den, dan zijn de gevolgen van zulke nalatigheid niet te overzien. Inzameling voor het Duitsche Roode Kruis. De persdienst van de N.S.B. meldt: Deze en volgende week wordt door de N.S.V.O ln het geheele land een inzameling gehouden voor het Dult sche Roode KruiB. Toont daadwerkelijk uw medeleven ln deze grootsche worsteling en offert mede voor de getroffen strij ders, die hun leven voor het nieuwe Europa hebben ingezet. Mannen en vrouwen van Nederland, legt uw gave gereed, DE MAAND JULI. Het verlies van zonlicht. De dagen beginnen thans te korten. Dit wil lntusschen niet zeggeD, dat het al vroeg donker gaat worden de heele maand Juli blijft het (denk aan de één uur en 40 minuten winst van zonlicht!) nog lang licht. In Juli verliezen we in de avond uren slechts 32 minuten, ln de morgenuren 35 minuten zonlicht, wat te zamen op 67 minuten of een uur en 7 minuten verlies van zonlicht neerkomt. VEESTAPEL IN BESLAG GENOMEN Verdacht van frauduleus slachten van varkens en rundvee werd zekere J. van C landbouwer te Rosmalen in arrest gesteld. Zijn geheele vee stapel, bestaande uit rundvee, var kens, kippen, enz., is in beslag ge nomen en op de markt te 's Herto genbosch geveild, Naar we vernemen, is de landbou wer van C. reeds eenlgen tjjd geleden wegens hetzelfde geval veroordeeld tot een hooge geldboete. DE SPOORWEGEN De Spoorwegen hebben he*, jaar verslag over 1940 gepubliceerd. De

Peel en Maas | 1941 | | pagina 1