pppT TjiTvr MA AQ jl Hifi Ju £jli iVJ.ii.AD •Weekblad voor VENRAY, HORST en Omstreken. Alleen Boter is boter „VENRAY' boter Buitenland. Binnenland. Provinciaal Nieuws. Saterdag 28 Juni 1941 Twee en Zestigste Jaargang No 26 OAMMr»*rMTODD! TQ. Vonroxr nn is zeer fijne boter I ADVERTENTIEPRIJS1-8 regels 64 cent, 8 ct. per regel, bij contract groote reductie. UITGAVE Fa. van den MUNCKHOF VENRAY Tel. 512 Grootestraat 28 Giro 150652 ABONNEMENTSPRIJS: voor Venray 70 ct. buiten Venray 80 ct. per kwartaal. Afz. no. 6 ct. Verantwoordelijk hoofdredacteur werlDg op, dat Rusland zich not a t \\t w xt a bene Da bet kortwieken van Finland J. W. H. v. d. Munckhof, Venray opnleuw door dlt land bedreigd achtte. Zoo'n bewering kan slechts een gevoel van walging verwekken met zulke schurken-methoden van een groote mogendheid In den oproep wordt ook een overzicht gegeven van de Russische legerconcentratles aan de Duitsche grens, waar thans 160 divisies waren opgesteld. Dit was van groot belang op het voltooien van den strijd in 't Westen. Hitier zegt hieromtrent: Van Augustus 1940 af meende lk derhalve, dat het in 't belang van 't r^jk niet meer te verantwoorden was onze reeds zoo dikwijls verwoeste oostelijke provincies, onbeschermd te laten tegen dezen geweldigen op- marsch van bolsjewistische divisies. Hiermede ontstond, wat de Britsch-Sovjet-Russlsche samen werking beoogde, namelijk het binden van zoo sterke Duitsche krachten in het oosten, dat voor al in de lucht, een radicaal be ëindigen van den oorlog in het westen niet meer te verantwoor den was vcor de Duitsche leiding. Verder heeft Hitler een dagorder tot de soldaten van het Oostelijk front gericht. Deze besluit aldus: „Duitsche soldaten, hiermede aan vaardt gij een harden en verantwoor de) g ken strijd. Want het lot van Europa, de toekomst van het Dult- OOSTEN ONTBRAND, sche rijk, het bestaan van ons volk liggen thans alleen in uw hand. Moge O. L. Vrouw der Krankeu, Behoudenis Oostrum. DE STRIJD IN 'T Duitschland kampt tegen Rusland. De Toestand. Zoo zijn we dan plotseling na een periode van afwachten, de volgende fase van den oorlog Ingetreden. In God ons allen ln dezen str jjd bestaan.' Bondgenooten. Aan de zijde van Duitschland stre den ln dezen oorlog naast Italië ook Roemenië en Finland. Engeland steunt Rusland. Minister-president Churchil heeft allerlei gissingen omtrent het nieuwe Zondagavond voor de Britache radio strijdtooaeel had men zich verdiepteen toespraak gehouden, waarin bij aanval op Engeland, verdere zuive- o.a. verklaarde, dat het conflict tus- ring van het Oostelijk bekken der schen Duitschland en Rusland hem Middellandsche Zee van den Engel- schen Invloed of groote krachtsont plooiing in Noord-Afrika om de be- if aerschlng van Jiet nabge Oosten. Alle voorspellers hebben het mis rehad: de nieuwe verrassing is ge- rden de Dultsch-Russlsche oorlog, geheel, maar bovendien wordt de opbrengst onrechtvaardig verdeeld, want degenen die in het bezit zijn van een volkstuintje soms zelfs uitgegroeid tot een tuin, waar veel meer geteeld wordt dan hot gezin noodig heeft krggen op deze wijze een meer of minder groot extra rantsoen boven het algemeen gel dende. Dit nu zal tot op zekere hoogte kunnen worden ondervangen, wan neer de geschatte opbrengsten der volkstuintjes in mindering worden gebracht op de rantsoenen van de houders der tuintjes. Gebeurt dit, dan zal het redelijkerwijze ook moeten gelden voor allen, die een moestuin houden op hun eigen erf. De landbouw kent reeds iets derge lijks van bepaalde producten mogen de boeren maar een beperkte hoe veelheid voor eigen gebruik behou den verder moeten zjj verschillende distributiekaarten afstaan. Een soortgelijke regeling zal binnenkort voor de volkstuinders worden Inge. voerd. De opbrengst van de tuintjes zal echter zeer laag worden aange slagen, zoodat men niet bevreesd behoeft te zijn, dat teveel bonnen zullen worden ingehouden. In hoofdzaak evenwel richt zich de voorgenomen regeling tegen de uitwassen op het gebied der volks tuintjes, de zgn. schgntulnen. Hier onder worden verstaan tuinen van personen, die bij boeren een perceel tje landbouwland pachten en dit door den boer of door anderen laten be werken. Verder ook in georganiseerd ver band gepachte tuinen van fabrleks personeel. Deze menschen verzekeren zichzelf van een grooter rantsoen ten koste van hun medeburgers. De voedaelcommissarlssen zullen daarom gemachtigd worden, de productie van dergelijke schijnvolkstuinen ln haar geheel in beslag te nemen. In al deze op handen zijnde maatregelen dient men geen belemmering, maar een ordening van het volkstulnwezen te zien, en vooral een bescherming van het goede soort volkstuintjes. niet heeft verrast en dat hij Stalin hierop reeds had voorbereid. Chur chil was van meening, dat niemand over de politiek van de Engelsche regeering in twijfel kan zgn, daar de Brltsche regeering er naar streeft udli UD Hitler te vernietigen. Wie tegen Zondagmorgen in alle vroegte Is Hitler strijdt, is derhalve Engeland's gebarsten. vriend, wie met hem strijdt, Enge- )at beteekent niets minder dan land's vijand. De Brltsche regeering revolutie in de verhouding van roote staten. Volledige overeenstemming. Wij herinneren ons het onwaardige Q ,Q sslsche spelletje ln Auguslue van een verklartag ™n Taes dat l.it jaar 1939, toen een Britsche ouoeert een verklaring van Taes, dat legitle teMoakou onderhandelde volledige overeenstemming ls bereikt militair verdrag tnsscheo tuaschende Sovjet-Unie en Engeland, Dit Brltsche bericht acht men in politieke kringen in Berlijn in zoo geland en Rusland. Deze onder- ndellngen waren nog gaande en rr-, geljjkertjjd werden besprekingen verre opmerkelijk daar Londen reeds voerd met een Duitsche delegatie, weinige uren na de proc amaite van De heele wereld was niet weinig d<sn Fuhrer de bevestiging van het -rrast, toen het bericht over dei daarin onthulde dubbele spel der irdbol werd gekabeld, dat Dultecb bo ejewls lscbe machthebbers door and een nlet-aanvalspact met Rus- h6J offic'e,fe Russische persagent- and had gesloten. »chaP publiceert. Van harte kon dat wederzijds on- mogelijk zijnDuitschland wist, dat neï verloop, het verdrag gesloten werd, terwijl Over het verloop van den strijd ie og met Engeland over een dergelijk nog weinig te zeggen. Vooral de ^rdrag werd onderhandeld. Rusland wederzijdsche luchtmachten zijn van latte het nationaal-soclallsme, dat den eersten dag af actief geweest. zijn Ideologie immer strgd had Overigens gaat het hier over zulke avoerd tegen het waanzinnige bols- enorme afstanden, dat het nog wel iwlsma en dit stelsel in eigen land eenlge dagen zal duren, alvorens er Jtaal had uitgeroeid. eenlge teekening in den strijd ls Toch kwam het verdrag uit prac- waar te nemen. - De Duitsche oproep en nota ver- Ische overweging tot staid. Hitler I opruop cu. acht hlnrmado Aro-ArRn««iR<»hfi aan- I helen nlet dat de strijd tegen Rus land zwaar zal zijn, maar èa Führer èn de regeering van zgn rijk dragen acht hiermede erger Russische aan praken in Noord- en Zuid Oost- uropa te voorkomen en zijn land vrijwaren in het voeren van een oorlog op I U0r IT»» vJa,' "toe .wee fronten, wanneer he strijd nou lelden en een «al toe voor het schrikbeeld de overtuiging dat opnieuw de kracht voor het schrlkb dQr Duit8Che wapens tot de overwin- Registratie van volkstuintjes. uUmekeT""' °"v" roepen aan het verder dringen eener Het bondgenootschap met Rusland lee,r- ™>lka ™ed3, nooveel kwaads, ls een ware lijdensweg geweest voor ook bulten Rusland, stichtte. Duitschland, zooals uit de documen ten van thans glashelder bljjkt. Aan het onwaarachtige spelletje is thans een einde gekomen: Duitsch land is in oorlog met Rusland, dat nu Behouder aan schouder gaat met Engeland, Wij laten hier nu nog beknopt een belang van de voedselvoor- samenvatting volgen van de oproe- zlenlng van ona voik zai binnenkort pen en nota's in verband met den worden overgegaan tot registratie geweldigen strijd, die thans ls ont- van de volkstuintjes. Het Instituut tend. der volkstuintjes. Het instituut der zondagmorgen om half zes heeft volkstuintjes, hoe nuttig ook op zlch- Dr. Gobbels een oproep van den Z9lf heeft namejHk hier en daar tot Führer aan het Duitsche volk voor- uitwassen geleld, die een belemme 8eÏÏÏÏ- _M. ring vormen voor de rechtvaardige Hierin stelde de Fuhrer het Duit- verdeeling van den opbrengst van sche volk op de hoogte van de Sov- aen akk8r. en tulobouwgrond. jet-Russische machinaties tegen het Wanneer de tuintjes worden aan- Rdk, ln samenwerking met Enge- geiegd op grond, waarvan het nor male landbouwbedrijf toch geen ge- Hij kondigde ln zijn oproep aan, brulk maakt, zooals op bouwterrein, dat een front ls opgericht van de langs spoorlijnen, verkeerswegen of Noordelijke IJszee tot de Zwarte kanalen, op fabrieksterrein, enz., dan Zee, te samen met het Flnsche en gaat de opbrengst van zulke tuintjes het Roemeensche leger ter bescher- niet ten koste van de totale land- ming van Europa. en tuinbouwproductle. In dat geval Tenslotte deelde Dr. Göbbels mede versterken rij dus de voedselpositie dat ds Führer besloten heeft, het van ons ,aod- lot en de toekomst van het Duitsche Iets anders wordt het echter, wan- Rijk en het Duitsche volk wederom neer amateur-tuinders gaan telen op in handen van de soldaten te leggen, grond, die aan het landbouwbedrijf In dezen oproep komt vooral scherp wordt onttrokken. Daarbij komt nog, tot uiting, welk een afpersingspoll- dat ln deze kleine tuintjes nooit een tlek Rusland gevoerd heeft van het zoo groot nuttig effect kan worden tot stand komen der overeenkomst verkregen als in het beroepsbedrij'. af. Niet alleen dus, dat er minder profijt Vooral valt de huichelachtige be. getrokken wordt van den grond als land. geen hij ln December 1939 schreef, toen Rusland in Finland was binnen gedrongen, en hij vervolgt: „Anderhalf jaar zijn sindsdien voorbijgegaan. Anderhalf jaar waar in militair en politiek door Duitsch land en Italië alles gedaan is wat mogelijk Is om een solidair Europa te bouwen. De grootste vijand daar van, ja de macht, die groot gewor den ls door het aanwakkeren van de verdeeldheid in Europa, n.l. En geland, Is practlsch van het geheele vasteland van Europa teekenen zich al duidelijk af, de solidariteit groeit met de dag en dus kan het niet an'aers of dit Europa moet in het Oosten beveiligd worden. Het com munistische Rusland kan nimmer een veilige Ooetgrens zrjn van het nieuwe Europa en zeker niet zoo lang het zeggenschap heeft ln de Oostzee. In het nieuwe Europa zijn de Oostzee en de Noordzee Ger- maansche binnenzeeën, en aan de Germanen vijandige machten kun nen daar niet geduld worden." Ten aanzien van de geestelijke beteekenis van de oorlog tegen Sovjet'Rusland betoogt ir. Mussert, dat h8t kapitalisme van Amerika uit dezelfde geest geboren ls als het bolsjewisme en dat Amerika en Rus land broer en zuster zijn: „Rusland stond en staat aan de overzijde hand In hand met de kapitalistische en jood3che machten in Engeland en Amerika. Met Enge land en Amerika maakt het deel uit van de ring, die Europa moet ver stikken. De ring, die van Groenland loopt over Amerika en Afrika naar Mesopotamlë en van daar over Rus land naar de Noordelijke IJszee. Europa, of juister gezegd, het ln het Oosten actieve deel van Europa, zal die kapitalistische, bolsjewistische ring doen springen." Ten slotte betoogt Ir. Mussert, dat ook de Nederlanders thans hun houding hebben te bepalen of te herzien „Aan ons aller deur klopt de vóór de Engelsche vraag: Zflt gij 1 plutocraten, de Amerikaansche joden en vrijmetselaars, de Russische bols jewieken of zgt gij vóór Duitschland, Italië, Roemenië, Finland, dus vóór Agrarisch Front maakt het volgen, de bekend Aangeslotenen bi) het N.AF., er wordt niet gerantsoeneerd omdat er levensmiddelen te veel zijn. Rant soeneeren beteekent eerlijk verdeelen. Zij, die clandestien „handelen" In levensmiddelen, stelen dus van het geen eerlijk moet worden verdeeld onder alle Nederlanders. Stelen is onwaardig, onwaardlgen kunnen geen plaats Innemen ln het N.A.F. Hieruit vloeit voort, dat 1. Iedere aangeslotene bij het N.A.F. van wlen mocht komen vast te staan, dat hij deel neemt aan frauduleuze handelingen met be trekking tot de levensmlddelenvoor- zlening zonder meer en voorgoed uit onze rijen wordt verwijderd. 2 Alle aangeslotenen tot taak hebben zich persoonlijk Id te zetten ln de strijd tegen zulke onregel matige handelingen. REEDS NU STEENKOLEN- DISTRIBUTIE. De kolenvoorzlenlDg voor aanst. winter belooft een vlot verloop te zullen hebben. Reeds nu, ln het hartje van den zomer, wordt een aanvang gemaakt met de distributie, zoodat straks bij het begin van den winter leder reeds een klein voorraadje in huls zal kunnen hebben- Van 24 Juni tot en met 31 Decern-1 ber a.s. ls op de bons 01, 02 en 03 van de bonkaart Haarden en Kachels op de bons 01, 02, 03 en 04 van de bonkaart Haarden-Kachels K, alsmede op de bons 01 tot en met 11 van de bonkaart Centrale Verwar ming L, een mud kolen voor elke bon verkrijgbaar. Ook voor turf zgn bons aangewe zen. Voor zoover zulks mogelijk is, zullen vóór 31 December 1941 nog andere bons voor vaste brandstoffen worden aangewezen. Het spreekt vanzelf, dat de brand- stoff an handelaren niet ln de gelegen heid zijn om onmiddellijk aan de verbruikers op alle thans geldig verklaarde bons brandstoffen af te leveren en dat zij daarom de leve ring over den zomer en het najaar dleneD te verdeelen. Wie geen ge legenheid heeft om kolen op te slaan, kan natuurlijk met het koopen van brandstof tot den winter wachten, daar de bons geldig zgn verklaard tot en met ultimo December. Europa, dus vóór eigen vaderland Wij Nederlandsche nationaal- soclaüsten hebben reeds lang geko zen en iedere dag worden wij ge sterkt in het geloof aan de juistheid van onze keuze, zoo deze sterking nog van noode mocht zgn. Van ganscher harte staan wg aan de zijde van onzen grooten Germaan- schen broeder, van Duitschland, niet alleen als geestverwanten, ook niet alleen omdat wij ons lots- en bloed verbonden weten, maar tevens als Nederlanders en Europeanen, die ons land liefhebben en de Europeesche cultuur willen behouden". Ir. Mussert besluit zijn artikel met >n oproep tot zijn volksgenooten, zich om de vanen der N.S.B. te schareD. eerstvolgende twee weken behalve' de vroege aardappelen ook oude aardappelen verkrijgbaar tegen de daarvoor vastgestelde prijzen. Er wordt aan herinnerd, dat de duurste soort van deze oude aardappelen 8 cent per K.G. kost: De prijs van de vroege aardappelen zal na de eerste twee weken geleide lijk aan den prgs der oude aardap pelen worden aangepast. De gemachtigde voor de prijzen vestigt er de aandacht op, dat, zoo lang de hoog ere prijs van 11 cent voor de vroege aardappelen, geldt in geen geval voor oude aardappelen meer mag worden berokend dan de daarvoor vastgestelde prijzen. HOE STAAT HET MET UW FIETSBANDEN? Da fietsbanden zijn nu eenmaal zoo schaarsch, dat distributie abso luut noodzakelijk ls, verklaarde de heer S. de Hoo, directeur van het Centraal Distributiekantoor. Iedere maand verdeelen wij een bepaalde hoeveelheid bonnen over de distributiediensten; bij de bepaling van de hoeveelheid, die elk district krijgt toegewezen, wordt rekening gehouden met allerlei omstandig heden, zooals het aantal inwoners, het aantal fietsen enz. Verder wordt deze hoeveelheid telkens aangepast aan de banden ln ieder district. Hoewel de distributie bepalingen vrjj radicaal zgn gesteld, overtreft op het oogenbllk het aan tal aanvragers, die recht op nieuwe banden hebben, eenlge malen het beschikbare aantal banden. „Komen er veel aanvragen binnen van menschen, die geen recht op nieuwe banden hebben „Tamelijk veel, want velen, die niet onder de distributiebepalingen vallen en dit ook wel beseffen, probeeren het toch maar eens. Dat geeft on- noodig werk aan de distributie- diensten, terwijl bovendien niemand door de mazen van het net kan heen-i glippen. Mijn indruk Is, dat het groote publiek den ernst van den toestand nog niet voldoende beseft. Men ge bruikt de fiets over het algemeen nog te veel zonder dat hiertoe vol strekte noodzaak bestaat en verBlijt zoo onnoodig zijn banden. En dat niet alleen, er wordt vaak te ruw met de banden omgespron gen. Talrijke gevallen hiervan kan men dagelijks op straat zien: te hoo ge belasting, vooral van bakfietsen stoepen op en afrijden plotse ling remmen op te slappe banden rijden om maar enkele voorbeel den te noemen. de TWEEDE ln de periode van 17 Juli tot en met 26 Juli a.s.; terwijl de periode voor de DERDE bespuiting nog nader zal worden bekend gemaakt. Overwegende, dat wij, op grond van het ons door meergenoemd Hoofd van den Plantenziektenkundlgen Dienst in zijn voormeld schrijven meegedeelde, met genoemd Hoofd van oordeel zgn, dat de aanwezig heid van den Coloradokever op de ln deze gemeente gelegen aardappel velden vermoed kan worden; dat derhalve den gebruikers van de alhier gelegen aardappelperceelen bevolen moet worden de bovenver melde door het Hoofd van den Plan tenziektenkundlgen Dienst meege deelde maatregelen ter bestrijding van den Coloradokever te treffen; Gelet op de desbetreffende bepa lingen van de Coloradokever Wet van 27 December 1934, Stbl. 687; BESLUIT: Ir. Mussert en de strijd tegen Rusland. In een extra-nummer van Volk en Vaderland noemt de leider der N.S.B. Ir. Mussert, in een artikel, dat tot opschrift draagt: „Eindelijk. Europa zuivert het Oosten", het binnen trekken der legermachten van Duitschland, Roemenië en Finland in Rusland „de grootste daad, die Hitier als strateeg, als bouwer van het nieuwe Europa en als idealist tot nu toe heeft verricht. Het is op één na de laatste phase van de wereld revolutie, die ln gang Is." Ir. Mussert bespreekt in dit artikel achtereenvolgens de strategische, zijde, de Europeesche zijde en deze gebeurtenis. Na een kort overzicht van het verloop van de huidige oor log herinnert ir, Mussert aan het- Luistervergunningen. De lulstervergunnlngen aan hen. die een aangifteformulier hebben In gezonden, zijn thans alle verzonden. Houders van een radio-ontvang toestel, die voor medio Mei j.l. daarvan aangifte hebben gedaan en nog geen lulstervargunnlng hebben ontvangen, moeten opnieuw een aan gifteformulier inzenden. Op de keer zijde daarvan moet de aanwijzing „herhaalde aangifte" worden gesteld, De aangifteformulieren, welke kosteloos aan alle postlnrlchtlngen verkrijgbaar zijn, moeten na Invul ling en onderteekend aldaar worden Ingeleverd. Handel in stierkalveren verboden. De secretaris-generaal van het departement van Landbouw en Vis- scherg heeft het verhandelen, het afleveren en het ontvangen van stier kalveren verboden. Eenieder, die sMerkalveren voorhanden of in voor raad heeft, ls verplicht deze ter be schikking te houden van de stichting Nederlandsche Veehouderijcentrale. De verbodsbepalingen en de ver bodsbepalingen en de verplichting, gesteld in het eerste lid, gelden niet: le. ten aanzien van stierkalveren, ouder dan drie maanden; 2e. indien er voor zoover door of vanwege de centrale daarvan out- heffing is verleend en de aan deze ontheffing zoo noodig verbonden voor- waarden zijn nagekomen; 3e. voor wat betreft de gestelde verbodsbepalingen, indien bet ver handeleD, het afleveren of het ont vangen plaats vindt aan onderschei denlijk door door de centrale als zoodanig erkende marktveehande- laren ter levering aan de centrale. Dit besluit ls thans reed3 ln wer king getreden. Goedkoope vroege aardappelen Naar de gemachtigde voor de prij zen mededeelt, is de prgs van de vroege aardappelen voor de eerst komende twee weken vastgesteld op 11 cent per K.G. Behalve de vroege aardappelen zul len ook krielaardappelen verkrijg baar worden gesteld, waarvoor de prijs gedurende de week van 23 t/m 28 Juni is bepaald op 61/, cent per K.G., nadien op 6 cent per K G. Bovendien blijven gedurende de Aan dezen toestand moet beslist een einde komen. De Economische Voorlichtingsdienst, Rijnstraat 24, Den Haag, zendt kosteloos'n boekje „Leefregels voor het rijwiel" aan leder, die dat aan bovengenoemd adres aanvraagt. Ik hoop, dat vele Nederlanders dit boekje zullen aan vragen en de wenken ter harte nemen. den gebruikers van de ln de ge meente Venray gelegen perceelen aardappelen (w.o. ook vallen tuintjes) te bevelen: dit jaar hun aardappelvelden drie maal te bespuiten met water, waar aan op 100 Liter 400 gram lood- of calciumarsenaat ls toegevoegd, ln een hoeveelheid van gemiddeld 750 Liter per Hectare en wel de eerste bespuiting ln de periode van 30 Juni tot en met 8 Juli en de tweede ln de periode van 17 Juli tot en met 26 Juli a.s., terwijl de periode der derde bespuiting nader zal worden bekend gemaakt; de bespuitingen zoo uit te voeren, dat alle bladen van de aardappel planten met de vloeistof bevochtigd worden en op zoodanig uur en bij zoodanige weersgesteldheid, dat zij denzelfden dag nog kunnen opdrogen; Aldus gedaan te Venray, den 25sten Jual 1941. De Burgemeester van Venray, A. H. M, JANSSEN N.B. Het lood- of calciumarsenaat wordt ter beschikking van de ver bouwers gesteld. Men wende zich tot den Voorzitter van den plaatselijken Boerenbond, die ook inlichtingen kan geven over personen, die zich met beepultlngen voor derden belasten. Men zie verder dezerzijdsche bekend making cLd. Mei 1941. Stroolevering oogst 1940. De Provinciale Inkoopcentrale van Akkerbouwproducten voor Limburg maakt bekend: Telers, welke van oogst 1940 nog partijen gevorderd stroo dienen te leveren, worden alsnog ln de gele genheid gesteld zulks vóór 5 Juli 1941 ln te leveren. Na 5 Juli 1941 wordt geen stroo van oogst 1940 meer ingenomen. „Worden de versleten banden nog gebruikt „Zooals U weet, moet men bij aankoop van nieuwe banden de oude die versleten zijn, inleveren. Van die verplichting wordt vrijstelling ver leend, Indien men een nieuwe fiets koopt zonder ln hst bezit te zijn van een oude. Overigens ontvangt men bij aan koop van een nieuwe fiets de bjjbe- hoorende banden slechts, als men daar recht op heeft. Van de oude banden worden weer nieuwe gemaakt, bij welk procédé meerdere oude banden noodig zijn om één nieuwe te vervaardigen. Hieruit bljjbt nogmaals, dat de uiterste zuinigheid met de fietsban den geboden ls 1" VENRAY, 28 Juni 1941 BEVELSCHRIFT. Over 25 jaar Peelontginning Op vele plekken in de wereld lig gen nog onontgonnen kolenlagen vertelt Mr. Dr. W. A. J. M. van Waterschoot van der Gracht In de Telegraaf. Natuurlijk kunnen in de komende honderd jaar de plekken, waar kolen worden gedolven zich verschuiven. Bepaalde mijnen zullen opraken andere zullen in exploi tatie komen. In Nederland kan men er niet van spreken, dat er voor honderden jaren kolen genoeg zijn. Voor honderd jaar nog wel. Daarom zijn wij altijd zuinig op de kolen geweest en heb ben wjj er ons tegen verzet meer te delven dan de normale afzetmoge lijkheden noodzakelijk maakten. Kolen zijn hier betrekkelijk beperkt. Men moet ze Diet verkwisten. Over vjjf en twintig jaren zal de Peel ln exploitatie worden genomen. De productie van Zuid-Limburg zal dan aanzienlijk verminderd zijn. Vooral ln het Zuidelijk deel van dat gebied klemt dat. Hier en daar wordt reeds de laagste kolenlaag geëxploi teerd. In de buurt van Slttard zal het zoover niet komen. Daar ligt de onderste kolenlaag dieper dan de huidige stand van den mijnbouw toelaat ln exploitatie te brengen. De Burgemeester der gemeente Venray; Gelezen het schrijven van den Inspecteur, Hoofd van den Planten ziektenkundlgen Dienst teWagenin- gen, ddo. 2 Mei 1941, Nr. 4589 B 37, waaruit blijkt, dat voor de gemeente Venray gevaar bestaat voor vesti ging van den Coloradokever. Overwegende, dat voornoemd Hoofd van den Plantenziektenkundlgen Dienst, op grond van artikel 3 van de Coloradokever Wet van 27 Dec. 1934, Stsbl. 6S7, het noodigacht.dat In dit gebied alle aardappelvelden dit jaar op bjj openbare bekendma king aan te geven tijstippen drie. maal bespoten worden met water, waaraan op 100 L. 400 gram lood-of calsiumarsenaat is toegevoegd, in een hoeveelheid van gemiddeld 750 Liter per Hectare; dat de bespuitingen zoo moeten worden uitgevoerd, dat alle bladen van aardappelplanten met de vloei stof bevochtigd worden en op zoo danig uur en bij zoodanige weersge steldheid, dat zjj denzelfden dag nog kunnen opdrogen; dat de bespuitingen moeten wor den uitgevoerd: de EERSTE in de periode van 30 Juni tot en met 8 Juli a.s. en Levering van slachtschapen aan de Nederlandsche Veehouderijcentrale. De Provinciale Voedselcommlssarls voor Limburg deelt mede: Vanaf heden worden op alle mark ten. waar rundvee wordt afgenomen, ook slachtschapen door de Neder landsche Veehoudergcentrale over genomen. De leveringsdagen zijn: Maastricht: Maandag; Valkenburg: Woensdag; Heerlen: Dinsdag; Sittard: Woensdag; Roermond: Donderdag; Weert: Vrijdag; Horst Dinsdag; Ven ray: Maandag. Levering, dient te geschieden via een erkenden schapenhandelaar, Vergadering Gemeenteraad. Heien Zaterdag des namiddags om 3 uur zal de Gemeenteraad van Venray een openbare vergadering houden ter behandeling van de vol gende punten. Aan de orde is 1. De notulen der openbare en die der besloten vergadering van 30 April 1941. 2. Ingekomen stukken a. proces-verbaal van kasopname bij den Gsmeente-Ontvanger 2s kwar taal 1941,

Peel en Maas | 1941 | | pagina 1