■Weekblad voor VENRAY, HORST en Omstreken. Alleen Boter is boter „VENRAY" boter h Aanslag op onze voedsel-voorziening. Buitenland. Binnenland. Provinciaal Nieuws. Zaterdag 21 Juni 1941 Twee en Zestigste Jaargang No 25 PEEL EN MAAS ADVERTENTIEPRIJS1-8 regels 64 cent, 8 ct. per regel, bij contract groote reductie. UITGAVE Fa. van den MUNCKHOF VENRAY Tel. 512 Grootestraat 28 Giro 150652 ABONNEMENTSPRIJS: voor Venray 70 ct. buiten Venray 80 ct. per kwartaal. Afz. no. 6 ct. is zeer fijne boter Verantwoordelijk hoofdredacteur J. W. H. v. d. Munckhof, Venray O. L. Vrouw Behoudenis der Kranken, Oostrum. Straf, die de schrik erin moet brengen. Er is in breeden kring beroering gewekt door de scherpe maat regelen, welke deze week geno men zijn tegen daders en helers van heimelijk slachten op groote schaal. Een vijftal van hen werd voor onbepaalden tijd naar een concentratiekamp in Duitschland gestuurd. De maatregel is hard, maar in Jjet belang van de gemeenschap ,;oest de overheid er wel toe overgaan. Allen toch, die op groote schaal hamsteren, clandestien handel drijven of op eenigerlei andere wijze de maatregelen overtreden, welke de overheid genomen heeft om de voedselvoorziening van ons volk zoo goed en zoo recht vaardig mogelijk te doen zijn, plegen een aanslag op die voed selvoorziening. Zij demonstreeren een groot ge brek aan solidariteit en volksver bondenheid, zoo veroordeelt de Volkskrant dit on-sociale gedrag in een artikel, waaraan wij hier met instemming een en ander ontleenen. Men kan wel beweren, aldus het blad, dat een paar kilogram koffie of thee, zelfs honderd ki- gram en een dozijn of wat clan destien geslachte varkens aan de voedselvoorziening van negen millioen menschen niets afdoen. Inderdaad: maar het gaat niet om zulke kleine cijfers. Indien men een statistiek heeft aangelegd van al de in beslag genomen artikelen, zou het de moeite loonen die te publiceeren men zou versteld staan van de resultaten. En dan ware het nog maar een klein deel van hetgeen gehams terd is, want ambtenaren en po litie hebben niet op alles de hand kunnen leggen. De zucht naar winst maakt vindingrijk en werd de eene truc om de controle te misleiden door zien, dan bedacht men een andere. De tot heden toegepaste straf ten: boeten, zelfs zeer hooge en gevangenis hebben niet afschrik kend gewerkt. Thans heeft de bezettende overheid tot een uiterst krassen maatregel haar toevlucht geno- ■en: opzending naar 'n Duitsch concentratiekamp. Een zware straf, die niet alleen de schuldigen, maar ook de ge zinnen treft. Hier is een voorbeeld gesteld, dat er, zooals men dat noemt, de schrik onder zal brengen. De schrik onder de clandes tiene handelaars, maar ook onder dat deel der bevolking, dat aan het bedrijf meedoet. Het moge met dit bedrijf nu uit zijn, dat, werd het voortgezet, uns land en ons volk een slechten naam zou bezorgen Het is al erg genoeg, dat het too welig heeft kunnen tieren en dat alle, ook gevoelige, waar schuwingen tot dusver vruchte loos zijn gebleven. Veel liever intusschen dan het effect, dat de gevoelige straf der ifcportatie zal hebben, hadden wij een goede uitwerking ver wacht van de waarschuwingen, die herhaaldelijk tot het publiek zijn gericht om zich van daden te onthouden, die de voedsel voorziening van het geheel in gevaar brengen. De oorlogstoestand brengt mee dat ons volk in druk verkeert en gerantsoeneerd wordt op sommige punten een stuk beneden 't peil waaraan men vroeger gewend was. Wij moeten dat samen dragen mannelijk en zonder morren. En niet alleen met woorden, maar met de daad toonen, dat wij één volk zijn. Uit het oog mag daarbij niet worden verloren, dat de overheid van haar kant de rantsoenen verbetert, zoodra de omstandig heden haar daartoe in staat stellen. Tot die verbetering hebben wij allen naar vermogen mee te werken. En dit doen wij niet, als wij door clandestien handelen en hamsteren 'n aanslag plegen op der. voedselvoorraad van ons volk. Zoo is het inderdaad en som mige bladen spreken bij deze geschiedenis terecht van een mis daad tegenover ons volk. Het Vaderland is nog 't meest beducht, dat indien de over heid op dit terrein in 't vervolg geen voorbeeldige activiteit ont wikkelt, de Duitsche overheid de heele zaak van de voedselvoor ziening in handen zal nemen. En dan herinneren wij ons uit een rede van Dr. Fischböck, dat men er te Berlijn ai eens op ge zinspeeld heeft, dat wij het hier op het punt van voedselvoorzie ning nog te goed hadden. Ook om dat te voorkomen moge de krasse maatregel van thans uit werking hebben. BESCHOUWINGEN OVER DEN TWEEDEN WERELD- )OR OORLOG. Het valt niet meer te ontkennen, dat op het oogenblik met groote hardnekkigheid gestreden wordt om het oosteigk deel van de Mlddelland- sche Zee. Syrië. Daar ls op de eerste plaats dan het strjjdtooneel van Syrië. Engeland heeft met alle geweld zgn aanval op dit mandaatsgebled van Frankrijk willen goedpraten door de bewering, dat er Duitsche troepen in het land waren, en dat zij die overal zouden bestreden, waar deze zich bevonden. Afgezien van de wgze van zich uitdrukken, die zfl van de Duitschers hebben overgenomen immers reeds voor jaar en. dag heeft Hitier ge zegd, dat hg de Engelschen overal zou laten bestrijden, waar hg ze aantrof Is het voorwendsel ook nog valsch. Want na de uitdrukkeigke verkla ring van den ouden Maarschalk Pétaln, dat geen Duitsche troepen in Syrië aanwezig wareD, Is men aan diens eerwaardigheid reeds verplicht, deze verklaring als waar aan te nemen. Maar dan vervalt het voor wendsel van de Engelschen voor hun inval in Syrië. Toch zullen zg voorlooplg nog wel big ven doorgaan met deze bewering; ten eerste voor het eigenlanden ten tweede om de mooie rol te big ven spelen ook voor Amerika. Leugens zgn trouwens tgdens een oorlog altgd erg in trek geweest. Wat den aanval zelf aangaat weten we thans wel, dat de Engel schen al een heel eind op Syrlsch gebied vanuit het Zuiden zgn opge drongen en de stad Salda, een 40 kilometer over de grens, aan de zee In hun handen is. Ook den opmarsch naar Damascus is een flink stuk opgeschoten, doch schgnt thans circa 10 K.M. voor de stadspoorten tot staan te zgn gekomen. Ook wordt er van Engelsche zgde dïuk gecolporteerd met het praatje dat de Fransche troepen van gene raal Dentz met bosjes naar hunne zgde overloopen en dat er van ern- stlgen tegenstand nergens sprake ls. De Fransche Regeering vanVichy beweert het tegendeel en het zal uit 't verloop der krggsverrichtlngen wel duideigk worden, aan welken kant de waarheid ligt. Intusschen herhalen wg, wat we vorige week reeds opmerkten, dat Engeland dezen inval wel niet zou zgn begonnen, als het niet heel zeker van zgn zaken was. Want raakt het Engelsche leger in ernstige gevechten verwikkeld, dan heeft het er nog een moeiigkheid bggekregen iDplaats van een gemakkeigke ver bindingsweg tusschen Irak en Egypte. Intusschen is ook de vloot reeds opgetreden bg de verovering van Salda en de Duitschers hebben deze gelegenheid niet laten voorbggaan om een eskader vliegtuigen uit te zenden om het deze vloot lastig te maken. Een lichte kruiser is daarbg gezonken, een zware beschadigd en zoo hebben de Franschen toch nog hulp gekregen van de Duitschers, al hebben ze er niet om gevraagd en al kwam deze hulp ook niet van het grondgebied Syrië, maar van de nieuwgevormde uitvalspoortKreta. Egypte. Doch ook op het andere oorlogs terrein ln deze buurt, nl. In Noord- Afrlka, wordt op het oogenblik ern stig gevochten. De troepen van het Britsche Ngileger zgn bg Solloem tot den aanval overgegaan en de Duitschers melden hiervan: „In Noord-Afrika viel de vgand aan het front van Solloem met vrg sterke strgdkrachten aan. De aanval werd vergdeld door het afweervuur van de Dultsch-Italiaansche troepen In samenwerking met het lucht- wapen. Volgens de voorloopige berichten werden zestig Britsche pantserwa gens vernietigd. De gevechten duren voort!" Het vernielen van zestig pantser wagens wgst wel op den Inzet van een aanval van meer beteekenls. Er moeten er honderden bg betrokken zgn geweest en wellicht is het de bedoeling om Tobroek te ontzetten dat zich reeds eenlge maanden held- halftig verweert tegen de Dultsch- Italiaansche belegeraars. In elk geval spreidt de Britsche macht een merkwaardige levendig heid ten toon. Het ls of zg' met alle geweld een toonbaar succes wil forceeren na een onafgebroken rg van nederlagen en tegenslagen, of dat zg de bedoe ling heeft de tegenstanders op dit oorlogstooneel zoodanig te binden, dat deze geen kans heeft ergens anders zgn slag te slaan. De voorbereiding. De stoutmoedige aanval op en ver overing van Kreta, onder omstan digheden, waarbg ze ln alle opzich ten bg de Engelsche ln het nadeel waren, behoort reeds weer drie we ken tot het verleden. Het ls dus niet te verwonderen, dat de wereld zich afvraagt, waar de volgende klap zal vallen. Een goede klap heeft echter voor bereiding noodlg en hiervoor zal wel de noodlge tgd genomen worden on danks de Engelsche speldeprlkken. De vorming van een nieuw Europa. En achter dat vechtende front wordt Europa geleideigk tot samen werking gebracht. Zoo pas is het nieuwe konlnkrgk Kroatië tot het Driemogendheden- pact toegetreden en heeft daarmee de voetstappen gevolgd van Slowakgë Roemenië, Hongargë en Bulgargë. De Hongaarsche premier is met Hitler gaan spreken, de Roemeensche pre mier eveneens, koning Boris van Bul gargë ook al, en zoo mogen we de gevolgtrekking maken, dat achter het spervuur van de fronten een vreedzame slag geleverd wordt om de eenheid van Europa. Roosevelt. Roosevelt daarentegen wordt met den dag oorlogszuchtiger en steeds komen er nieuwe maatregelen af om de Asmogendheden dwars te zitten. Als de bewoner van het Witte Huls het voor het zeggeD had, was Amerika morgen ln oorlog. Thans neemt hg alle maatregelen, die er maar onder zgn bereik liggen, en dat zgn er vele, nu de noodtoestand is afgekon digd. Doch voor de oorlogsverklaring heeft hg de toestemming van de Volksvertegenwoordiging noodlg en daarvan schijnt hg nog niet verze kerd. Het propaganda-apparaat voor oorlog werkt echter op volle toeren en ook de toestemming van de Volks vertegenwoordigers zal op een zeker moment wel rgp voor de beslissing zgn. President Roosevelt heeft de on- mlddeligke blokkeering gelast van alle Duitsche en Itallaansche saldi, benevens die van alle bezette lan den, voor zoover zulks niet reeds eerder was geschied. Voorts heeft hg opdracht gegeven tot inventarisa tie van alle bultenlandsche eigen dommen In de VereeDigde Staten. Uit Rome wordt bericht, dat de fascistische regeering dadeigk de onmlddeligke Inventarisatie heeft gelast van alle eigendommen der Vereenlgde Staten ln Italië, Iu het Itallaansche communiqué wordt verder gezegd, dat de Itall aansche vergeldingsmaatregelen pre cies dezelfde zullen zgn, die Roose velt ten opzichte van Italiaansch bezit ln de Vereenlgde Staten heeft bevolen. President Roosevelt's beschikking berust op zgn volmachten krachtens de wet l.z. den noodtoestand. De noodlge maatregelen worden door het ministerie van Financiën ten uitvoer gelegd. In een verklaring van het Witte Huls, wordt gezegd, dat alle financleele transacties onder toezicht van de regeering zullen komen te staan. De New Yorksche bladen publi ceeren de blokkeering met vette letters en maken zeer ultëenloopende berekeningen van het bedrag der bevroren gelden. Ook patentrechten en orders van Dultsch-Italiaansche firma's zouden onder de bepaling vallen. De Portu- geesche gezant Blanchl zou in een onderhoud met Sunner Welles heb ben verlangd, dat de Amerikaansche regeering haar houding ten aanzien van de Portugeesche eilanden Inden Atlantischen Oceaan duldeigk zou omschrgven. De verzekering van Huil, aldus heeft de gezant gezegd, dat Amerika geen voornemens ten aanzien van de eilanden heeft, houdt geen rekening met Roosevelt's ver klaring, volgens welke de Vereenlgde Staten een „defensief belang" bg de eilanden hebben. Engeland. Engeland doet daar het zgne bg door al maar klachten en propagan da over den Oceaan te sturen met het doel, hulp en bgstand van den grooten broer. Deze roep om hulp heeft zoo pas Churchll op de vol gende wgze nog weer eens onder woorden gebracht: „Een jaar lang bieden wg, Britten, alleen tegenstand, geholpen door uw steun en uw hoogachting (dat ls de steun en de hoogachting van Ame rika). We zgn overeind gehouden door onzen onbedwlngbaren wil en onze hoop op uw geweldige hulp. Wat er ook moge komen, wg zul len ons tot het einde goed houden. Thans biedt de oude leeuw alleen tegenstand aan de jagers, die moord dadige wapenen bezitten". En tot slot vergeleek hg den oor log met een reis en zei: „De tgd dringt evenwel. Iedere maand, die verstrgkt, draagt bg tot verlenging en tot de gevaren van de reis, die gemaakt moet worden. Vereenlgd zullen wg het houden, verdeeld echter zullen wg vallen." ERNSTIGE PROBLEMEN VOOR FRANKRIJK. In 50 jaar tijds werden twee millioen boerenhofsteden verlaten* De vlucht van het land en het achteruitgaan van den landbouw vormen een ernstig probleem voor Frankrgk. Ce plattelandsbevolking, die ln 1846, dus bgna een eeuw geleden, nog 70 pet. van het totaal aantal inwoners uitmaakte, was in 1935 tot 35 pet. geslonken. Dit verschgnsel Is des te merk waardiger, omdat Frankrgk uiteraard een agrarisch land Is. Wanneer dus de boer zgn land ln den steek laat; wg'st dit op een verslapping van de geesteigke energie. Het is een ge volg van de Indus triallseering en den trek naar de stad. Men heeft van oudsher het land beschouwd als een object, dat rente moest afwerpen. Op deze wgze ont stond het pachtsysteem. De bebouwer van den grond ls ln den regel niet de eigenaar, die daar aan van geslacht tot geslacht door onverbrekelgke banden verbonden is. De pachters hebben elke gelegenheid die zich voordeed, aangegrepen om naar de stad te trekken, waar zich betere vooruitzichten voor hen openden. Sedert het midden van de vorige eeuw gaat, ln twee derden van de Fransche departementen, de bevol king voortdurend achteruit; ln som mige departementen bedraagt deze achteruitgang zelfs 50 pet. In den loop van de laatste 50 jaar zgn ln FraDkrgk 2 millioen boeren hofsteden verlaten. Dienovereenkomstig is het braak liggende land geweldig in omvang toegenomen. In 1913 waren het 3.8 millioen H.A., ln 1931 5 4 millioen en in 1937 5.7 millioen H.A. Gedurende hetzelfde tijdsverloop ging ook de opbrengst van de land bouwproducten sterk achteruit (zon- der de veeteelt mede te rekenen). In de jaren 1909 tot 1911 bedroeg deze gemiddeld 11 milliard goudfranc in 1932—1936 nog slechts 9.7 milliard per jaar. Het inkomen van den landbouwer vormt nog slechts 12 5 pet. van het totale volksinkomen, terwgi de boe renstand toch noch 35 pet, van de bevolking vormt. Van 1902 tot 1912 bracht de graanoogst gemiddeld 8900 millioen K.G. op, van 1928 tot 1937 daaren tegen nog slechts 7900 millioen K.G In 1880 voerde Frankrgk nog groote hoeveelheden graan uit. Kort voor den wereldoorlog moest het jaarlgks 200 millioen K.G. Invoeren. In 1922 was deze invoer gestegen tot 1500 millioen K.G; later steeg zg zelfs tot 2000 en 2500 millioen KG. Frankrgk staat voor een ernstig probleem. Naarmate het land meer wordt verlaten, gaat ook het ge- boortecgfer achteruit. Ook in dezen zin moet men het woord van Maar schalk Pétain verstaan „Elk stuk land, dat onbebouwd bigft liggen, ls een stuk van Frank rgk, dat afsterft." (V.P,B.) SCHOENEN. Een aantal soorten weer zonder bon. De secretaris-generaal van het departement van handel, ngverheid en scheepvaart, maakt bekend, dat met ingang van heden de verkoop van een aantal soorten schoeisel, hetwelk tot dusverre op een zg. bon „2" moest worden gekocht, weer vrg van bon zal kunnen geschieden. Het betreft de volgende soorten schoeisel 1. Babyschoelsel. 2. Pantoffels met een cosy-zool en bovenwerk van stof. 3. Rubberbadschoenen. 4. Klompsokken. Voorts zal, teneinde tegemoet te komen aan den veel geulten wensch van het publiek om meer schoeisel voor kinderen beschikbaar te stellen, de grens van kinderschoenen, welke op bon „2" verkrggbaar zgn, uitge breid worden van maat 23 tot 27. Vanaf heden is dus kinderschoeisel tot en met maat 27 op bon „2" ver krggbaar. Bovendien zullen sandalen met leereD- of rubberzooi op bon „2" verkrggbaar zgn. Tenslotte wordt de aandacht er op gevestigd, dat niet alleen zomer- schoelsel en kinderschoeisel op bon „2" verkrggbaar is, maar ook een aantal soorten schoeisel, hetwelk gebruikt kan worden om het normale schoeisel te sparen voor den komen den winter. In het bg zonder zg hier gewezen op schoenen met houten zool, pantoffels met leeren zool en gymnastiekschoenen, welke geduren de den zomer zeer goed gebruikt kunnen worden om het normale schoeisel te vervangen. Meer aardappelen De laatste wekeigksche bekend making betreffende de distributie bevatte ditmaal goed nieuws: met ingang van 23 Juni a.s. wordt het aardappelrantsoen met een pond ver hoogd en dus op 2 kg. per hoofd en per week gebracht. In verband met dezen maatregel worden de detaillis ten in de gelegenheid gesteld, op de aan hen uit te reiken toewgzingen 2 kg. in plaats van, zooals voorheeD, l1/; kg. per opde toewgzing vermeld rantsoen te betrekken. Bepaald ls, dat de plaatseigke verkoopkantoren aan de V.B.N.A. op toewgzlngen, welke zgn geldig verklaard tot 23 dezer of een lateren datum 2 kg. per op de toewgzing vermeld rant soen aan de detaillisten zullen afle veren. Voor toewgzlngen, welke zgn geldig verklaard tot 22 dezer of een vroegeren datum blgft de af te leve ren hoeveelheid gesteld op anderhalf kg. per rantsoen. SMOKKELHANDEL LANGS DE GRENS. De smokkelhandel langs de Bel gische grens was voorheen een zeer gewild ambacht, toen de margarine ln België nog goedkoop was en hier, vooral de natuurboter, goed werd betaald. Menige jonge man heeft zich toen laten verleiden door de aanlokkelgke winst. Veel werd er „doorgebracht", doch ook veel werd door de activi teit der ambtenaren in beslag ge nomen verscblllendenhoorden boete en hechtenis als straf opleggen voor hun jacht naar geld. Zoo ging het in het verleden, doch zoo gaat het thans wederom. Nu wordt er van Nederland naar Bel gië gesmokkeld en het zgn vooral aardappelen, eieren, rogge en haver, die het „gangbare" artikel vormen. Dageigks worden er nog groote partgen ln beslag genomen. InvaliditeitS' en Ouderdoms* renten* Méér dan 350.800 Op 1 Mei j.l. werden 48.726 we- duwenrenten en 15.703 weezenrenten krachtens de Invaliditeitswet genoten terwgi op genoemden datum krach tens art. 373 dier wet 109.839 per sonen In het genot waren van een als vrucht huneer verzekering ver kregen ouderdomsrente van f 3. per week. Voorts genoten 84 878 personen een invalid!teltsrente als bedoeld ln artikel 71 dier wet. Krachtens artikel 24 der Ouder domswet 1919 waren op vorenge noemde datum 92 611 personen ln het genot van een als vrucht hunner verzekering verkregen ouderdoms rente van drie gulden per week, De Rijkspostspaarbank. Ruim 2 millioen meer terug' betaald dan ingelegd. In de maand Mei ls op de Rgks- postspaarbank Ingelegd 10.8 millioen en terugbetaald ruim 13 millioen; meer terugbetaald dan ingelegd bgna 2.2 millioen. In April werd bgna 8 millioen in gelegd en terugbetaald 17.6 millioen. Einde Mel was in het geheel bgna 476 millioen ingelegd. Engelsche luchtaanvallen. In de nacht van Maandag op Dins dag vlogen een vrg groot aantal Britsche vliegtuigen boven ons land. Op verscheidene plaatsen werden brisant- en brandbommen neerge worpen. De aangerichte schade was echter naar verhouding gering en beperkte zich in hoofdzaak tot ter- reinschade, met name aan de veld vruchten. Op eenige plaatsen werden ook een aantal koelen en paarden gedood of zoodanig gewond, dat ze afge slacht moesten worden. Op een an dere plaats ontstond een kleine boschbrand, die echter snel werd gebluscht. Een aantal woonhuizen hier en daar Hepen glasschade op. Dooden of gewonden zgn gelukkig niet te betreuren. DE DISTRIBUTIE VAN KUNSTMEST. In de Staatscourant is verschenen de kunstmestdlstributlebeschikklng Hl, Inhoudende nadere regelingen voor het koopen, verkoopen en afle veren van kunstmeststoffen. De toelichting op deze beschikking kan het volgende worden mede gedeeld: Het thans bestaande systeem van toewgzlngen met bgbehoorende kunst- mestbonnen blgft gehandhaafd. Ten einde een doelmatige spreiding der beschikbare hoeveelheden kunst meststoffen te kunnen bereiken, moet de verdeeling niet, zooals ln het seizoen 1940/41 gebeurde, van boven af, d.w.z. beginnende bg de verkoop door producenten, plaats vinden, doch de aan verbruikers toe gewezen hoeveelheden door middel van bestellingen van kleinhandel, via tusschenhandel en groothandel, tot bg den producent-verkooper geraken, waarna deze laatstgenoemde weer via de weg der bestelling het be schikbare product kan leveren. In verband hiermee verliezen de kunst mes tbonnen hun karakter van afle veringsbonnen en krggen het ken merk van een bon, welke recht geeft op de bestelling van een bepaalde hoeveelheid kunstmeststoffen, opdat deze na aankomst ter plaatse aan den betreffenden verbruiker afge leverd kunnen worden. Zoodra een handelaar voldoende kunstmestbonnen van verbruikers heeft ontvangen, zendt hg die bon nen met een aanvraagformulier aan het K. D. B., waarop hg' een mach tiging tot het betrekken van kunst meststoffen ontvangt. Deze machti ging zendt hg' aan zgn leverancier (groothandel of via tusscher»persoon), welke de ontvangen machtigingen aan den verkooper uit de eerste hand zendt onder bestelling van de hoeveelheid waarop de machtigingen recht geven. Ten einde een en ander een wet- teigke basis te geven, is de nieuwe beschikking ontworpen. Tevens zgn daarin overgangsregelen gegeven om van het oude op het nieuwe systeem te gerakan. De muggenplaag op Urk. De muggenplaag ls dit jaar zoo groot, dat het des avonds bovenhel Urker Top en langs de dgken igkt of er brand woedt. MUllarden Ussel- meermuggen drgven als wolken over het eiland, en meermalen ls er geen vierkante centimeter onbezet. De bevolking ondervindt er den grootsten hinder van, vooral doordat de ver gaarbakken voor het regenwater, die voor de watervoorziening moeten zorgen, er door verstopt raken. De muggenplaag is in de afgeloopen jaren nog niet zoo groot geweest als thans. Men wg'dt dit aan het feit, dat de vlschstand ln de N.O. polder steeds^paeer achteruit gaat. Tc hooge prijzen voor pasfoto's In den laatsten tg'd is het herhaal- deigk voorgekomen, dat fotografen voor het maken van pasfoto's prgzen berekenden, welke ver uitgingen boven het toelaatbare, De gemachtigde voor de prgzen vestigt er de aandacht op, dat over eenkomstig de prgzenbeschlkking 1940 no. 1 voor het vervaardigen van pasfoto's geen prgs mag worden gevraagd, welke hooger ls dan die, welke op 9 Mei 1940 werd berekend. Overtreding van deze bepaling zal worden gestraft. VENRAY, 21 Juni 1941 Examen Gemeentebelangen. Te 's Gravenhage slaagde voor 't examen Gemeentebelangen de heer J, A, P, c, yan den Bergh te Venray

Peel en Maas | 1941 | | pagina 1