•Weekblad voor VENRAY, HORST en Omstreken. Alleen Boter is boter „VENRAY" boter Nederland kan zich zelt voeden. Buitenland. Binnenland. Van de Sport velden Provinciaal Nieuws. Zaterdag 14 Juni 1941 Twee en Zestigste'-Jaargang No 24 PEEL EN MAAS ADVERTENTIEPRIJS1-8 regels 64 cent, 8 et. per regel, bij contract groote reductie. UITGAVE Fa. van den MUNCKHOF VENRAY Tel. 512 Grootestraat 28 Giro 150652 ABONNEMENTSPRIJS: voor Venray 70 ct. buiten Venray 80 ct. per kwartaal. Afz. no. 6 ct. is zeer fijne boter Verantwoordelijk hoofdredacteur J. W. H. v. d. Munckhof, Venray O. L. Vrouw Behoudenis der Kranken, Oostrum. De oorlog brengt zijn harde noodzakelijkheden mede. Daar onder neemt de vraag, hoe de burgerbevolking in voldoende mate kan worden gevoed, in weerwil van de blokkade, een eerste plaats in. De Noord- en West-Europee- sche staten, evenals die in het Zuid-Oosten spannen zich in om door een „produclieslag" en vér gaande intensiveering van de eigen landbouwproductie te zor gen, dat het spook van den hon- gersnood wordt verjaagd. Wat doet Tnen in dat opzicht in Nederland Men zit niet stil; integendeell In Nederland heeft men onder de leuze „Productieslag 1941 Ne derland voedt zichzelf 1" de hand aan den ploeg geslagen en-wordt al het mogelijke in 't werk ge steld om mensch en dier van voldoende voedsel te voorzien In ons eigen belang moet het inzicht, dat doelbewust op den weg van de verhooging van de bodemopbrengst wordt verder ge gaan, gemeengoed worden van alle boeren. De productie van onzen bodem heeft haar hoogte punt nog niet bereikt; er zijn nog meer natuurlijke bronnen, terwijl de menschelijke geest wegen zal moeten zoeken en vinden ter verwezenlijking van verdere ver grooting van de voortbrenging. De „productieslag-1941" zal in hoofdzaak moeten steunen op de techniek, dus op de vakkundige voorlichting en opleiding, die de productiemethoden vervolmaken en den arbeid van den bedrijfs leider stimuleeren. Technische voorlichting en op leiding zijn het ook, die den boer voor zoover noodig bij het in voeren en toepassen van nieuwe cultures eu weikwijze te hulp moeten komen, die de aansporing zullen geven voor teeltmethoden, welke zullen bijdragen tot de verhooging van de kwantiteit en de kwaliteit der producten en waar noodig ook voor plaatsver vangende hulpmiddelen en hun toepassing zullen zorgen. De noodzakelijkheid, de bin- nenlandsche productiebronnen zooveel mogelijk uit te buiten, maakt een zich steeds meer over de geheele lijn ontwikkelende techniek noodig, die fn het al gemeen een grootere hoeveelheid landbouwproducten ter beschik king van ons volk zal stellen. Het is van groot belang, dat de voedselvoorziening van ons volk verzekerd wordt door een energieke exploitatie van onzen eigen bodem. Men moet begrijpen, dat men zich, om dit te bereiken, opof feringen zal moeten getroosten. De groote deugden werklust, ondernemingsgeest en spaarzaam heid hebben onze boerderijen niet verlaten. Wij zijn er dan ook van overtuigd, dat de boeren de verantwoordelijkheid, die op hen rust, zullen aanvaarden en dat zij met taaie energie zullen strij den om het economische leven zooveel mogelijk in evenwicht te doen blijven. De sterke, kracht, die uitgaat van onzen boerenstand, kan ons land en ons volk ^vooral in dezen tijd niel ontberen. Dit legt verplichtingen op: van ons volk tegenover onze boeren, maar ook van onze boeren tegen over ons volk. Indien beide groepen dat er kennen, zal dit de eenheid van ons Nederlandsche volk verster ken en zal dit aan het welslagen van den „productieslag-1941 ten goede komen. BESCHOUWINGEN OVER DEN TWEEDEN WERELD OORLOG. Vorige week schreven wij„Het zwakke punt voor de Engelschen vormt hier (Oostelijk van de Middel- landsche Zee) alleen nog het Fran, sche mandaatsgebled Syrië, dat een gemakkelijke en volledige aansluiting met het Egyptische front verhindert. Het ligt haast in de lijn der ont wikkeling, dat hier iets zal gebeuren omdat de Britten, koste wat het kost, hun front in Egyp'e zullen willen houdeD, als steun voor hun macht in Egypte en het Suez-Kanaal. En we zijn prompt op onze wen ken bediend, want nauwelijks waren deze regelen onder het oog onzer lezers of de Engelschen zijn Syrië binnengerukt. Zondagmorgen ln alle vroegte is de opmarsch begonnen en als smar telijke bijzonderheid moet daarbij vermeld worden dat ook de Fransche generaal De Gaulle onder de aan vallers behoort. Zoo beleven wij dan, dat in de Fransche koloniën, na Dakar en Oran, opuieuw een strijd Is ontbrand tus- schen de vroegere bondgenoot en en dat in dit geval zelfs Franschen tegenover Franschen staan. De tijding van het binnenrukken der Britten in Syrië is met groote ver ontwaardiging door het geheele Fransche volk ontvaDgen. De kranten spuwen hun verachting en haat_ op Engeland uit en als er een gebeurtenis in staat is Frankrijk la de armen van Dultschland te jagen, dan, is het wel deze. Wij kunnen niet beoordeelen, welke strijdkrachten hier 'tegenóver elkan der staan, doch men moet haast aannemen dat Engeland zeker van zijn zaak meent te zijn door den inzet van een meer gemotoriseerd leger. Zonder twijfel ook rekent het op bijval van een deel der FraDschen la het mandaatsgebled, waarom dan ook generaal De Gaulle aan de operaties mag deelnemen. Het wordt dus wel een tragische broederstrijd, Dultschland ziet bij deze ontwik keling der gebeurtenissen als neu trale derde toe, en heeft reeds te kennen gegeven alleen te zullen ingrijpen op verzoek der Fransche regeering. De voornaamste opmarsch ge schiedt vanuit het zuldeD, vanuit Palestina, en is gericht op de be> langrijke stad Damascus, doch ook vanuit Irak Is een legergroep den aanval begonnen. Tevens wordt Syrië ook van de zeezijde aangevallen en een zeegevecht aan de ku3t heeft reeds plaats gehad. Ons lijkt de onderneming voor Engeland zeer gevaarlijk, tenzij het over 'n zoo verpletterende overmacht beschikt dat de verovering van Syrië op een „militaire wandeling" neer komt. In elk geval blijft de moreele terugslag bestaan, die, hoe men het wendt of keert, voor Engeland zeer ongunstig is en 'n kaakslag is ln het gezicht der beginselen, waarvoor het steeds hoog opgeeft, te vechten. Voor het overige verkeeren we ln een overgangsperiode, waarin men wacht op de volgende phase. Engeland's overwicht op zee houdt den oorlog nog gaande. Dit overwicht stelt het in staat op de been te blijven, zelfs voor 't geval Engeland zou bezet worden. Dit overwicht stelt het ook in staat den overzeeschen aanvoer te belemmeren, waaruit vrijwel al onze moeilijkheden in de voedselvoorzie ning voortvloeien. Er tegenover staat, dat Europa hard werkt om deze moeilijkheden te boven te komen. Men mag vertrouwen, dat men deze moeilijkheden van jaar tot jaar meer de baas wordt nu geheel Eu ropa geleidelijk tot een economische eenheid gesmeed wordt. Tegen dit blok met Dultschland als centraal punt, is Iedere aanval van de zeezijde een hersenschim en hoe eerder dat men dit inziet aan de overzijde van den oceaan, hoe eerder men vrede krijgt. Wellicht ie een totale overweldi ging van Groot-Brittannië de prijs van dit inzicht. Dat deze bloedige offers zal kos ten weten we allen wel, doch of En geland zelf daarbij ten onder zal gaan, zal de geschiedenis leeren. Het schijnt, dat de oorlog in zulk een stadium is getreden, dat waar wordt wat Hitler zeide op 19 Juli 1940 „Daardoor zal een groot wereld- rijk vernietigd worden. Een we reldrijk, dat ik nooit heb willen vernietigen of ook maar bena- deelen. Maar ik ben er mjj vol komen van bewust, dat de voort zetting van dezen oorlog slechts ultloopen kan op de totale ver- nletfglng van een der strijden den. Mr. Churchill mag gelooven, dat dit Dultschland Is. Ik weet, dat het Engeland zijn zal." JAPAN—INDIë. Wie Iets begrijpt van de geweldige beteekenis, welke Ned.-Indlë voor ons land heeft, moet met bezorgd heid de situatie gadeslaan, waarin dit overzeesche deel van ons rijk tengevolge van den oorlog en van de levensruimte-politiek der groote mogendheden is geraakt. SpeclaaT de verhouding tot Japan baart groo te zorgen. Waar het eigenlijk om gaat Eenvoudig uitgedrukt aan de moeilijkheden liggen economische vraagstukken ten grondslag en deze zijn al zoo vaak de oorzaak gewor den van militaire botsingen, dat die toestand ons met bekommering ver vult. Ons Indlë Is rijk aan tal van pro ducten, welke bij de oorlogvoering een belangrijke rol spelen. Japan als de mogendheid, die de Oost-Aziatische levenBruimte be- heerscht - meent op die producten het meeste recht te hebben. Er Is geen sprake van nemen, het wil alles behoorlijk betalen. Maar: er zijn ook andere mogend heden, die belangstelling voor de In dische producten hebben. Wij denken b.v. aan Amerika en en Engeland. Ook al hebben zjj deze niet direct noodig, willen zij toch graag op een deel ervan, beslag leggeD, omdat zij die producten niet alle in Japaneche handen willen zien overgaan, omdat dit Japan mi litair sterker zou maken. Daarover gaat In den grond der zaak de strijd, die thans tusschen Japan en Batavia l gevoerd wordt, een strijd, op welks vreedzamen afloop men niet veel hoop meer schijnt te hebben. Rooiverbod vroege aardappelen Het Rijksbureau voor de voedsel- voorziening ln oorlogstijd maakt bekend, dat bij besluit van den Secretaris-Generaal van het Depar tement van Landbouw en Visscherij het rooien van aardappelen tot nader order verboden is. Aan de Nederlandsche Groenten- en Fruitcentrale is daarbij de be voegdheid verleend den datum te bepalen met ingang waarvan aardap pelen geteeld op tuinbouwteeltver gunning mogen worden gerooid. Deze datum zal zoowel per persbericht als per circulaire aan de veilingen wor den bekend gemaakt. Dc W.A. en de politie. H. C, van 't Hof, opperheer-ban leider geeft in het jongste nummer van „De Zwarte Soldaat" op last van den commandant onderstaande order: Onder de aandacht van eiken weer man wordt nogmaals gebracht. Ie. dat elke weerman ervan door drongen zal moeten zijn, dat de autoriteit van elk lid der politie on aantastbaar ls, geëerbiedigd moet worden en dat derhalve elke tegen hen gerichte daad van geweld of verzet, om welke reden ook, onge oorloofd ls. 2e. dat het zich aanmatigen van politloneele bevoegdheden (het af zetten van straten e.d.) anders dan op vordering van een daartoe bevoegd lid der politie, gevolgd van een op dracht van den betrokken W.A.- commandant, ten strengste verboden ls. 3e. dat elke Inmenging van leden der W.A. als zoodanig, in z.g. civiele zaken, vooral wanneer zij langs ge rechtelijken weg worden behandeld, ontoelaatbaar is. Max Blokzijl hoofd van dc Afd. Perswezen* Met Ingang van 10 Juni is de heer N. Oosterbaan, tot dusverre hoofd van de afdeellng Perswezen, benoemd tot hoofd van de afdeellng algemeene propaganda van het Departement van Volksvoorlichting en Kunsten. Met Ingang van denzelfden datum ls benoemd tot hoofd van de afdeellng Perswezen van genoemd Departe ment de heer M. Blokzijl, journalist te Amsterdam. BOTERBONNEN. 19 en 20 van de boter" en vetkaart. De secretaris-generaal van Land bouw en Visscherij maakt bekend, dat de volgende bonnen van de boter en vetkaart zijn aangewezen voor het koopen van het daarbij vermelde rantsoen. Bon 19 en 20 van de boterkaart 12 Juni t.m. 29 Juni a.s., 250 gram boter per bon. Bon 19 en 20 van de vei kaart: 12 Juni t.m. 29 Juni a.s., 250 gram per bon met 15 cent reductie per 250 gram. Rijbewijs voor koetsiers. In de dezer dagen gehouden ver- gadorlDg van de Nederlandsche Ver- eenlgLog tot bescherming van dieren werden verschillende voorstellen der afdeellngen behandeld, o.a. over het voederen der vogels ln den winter, het gebruik van rij- en trekdieren. In verband met dit laatste werd de aandacht gevestigd op de wensch6- lijkheld van het verleenen van een bewijs voor het besturen van paard en wagen, nu er zooveel misstanden op dit gebied bestaan. De gasgenerator en het gevaar voor bosch- en heidebrand. Waarschuwing v, d. A.N.W.B. Voor het goed functlonneeren van de gasgenerator Is het, aldus de A.N.W.B., noodzakelijk, dat zo nu en dan de asruimte wordt gereinigd. Dientengevolge treft men dikwijls langs de weg stilstaande motorrij tuigen aan, voorzien van gasgenera toren, waarvan de bestuurder bezig ls de verbrande brandstof te ver wij deren, welke dan op de weg wordt gedeponeerd. Bij wat wind vliegen daarbij vaak vonken door de lucht, hetgeen in onbewoonde oorden in het polderland in de regel geen gevaar zal opleve ren, behalve dat het wegdek, indien het uit bitumineuze stoffen is samen gesteld, door verbranding kan worden beschadigd. Op de wegen, welke in bosch- en heidestreken zijn gelegen, zijn de wegvliegende vonken echter een ernstig gevaar voor bosch- en heide brand. Om deze redenen meent de A N.W.B hierop de bijzondere aandacht te moeten vestigen van de bestuurders van genoemde motorrijtuigen en hun ln overweging te geven bij het schoonmaken de grootst mogelijke voorzichtigheid te betrachten. GROENTEN EN FRUIT. Het binnenlandsch verbruik. In 1930 641 millioen kilogram. De Tuinderij, het officieële orgaan van het centrale bureau van d« vellingen ln Nederland, coristateeren- de dat de tuinbouw noch een goede exportmogelijkheid, noch de binnen- landsche markt kan missen, geeft In haar nummer van 6 Juni verschil lende cjjfers waaruit een inzicht wordt verkregen van de tegenwoor dige omvang van het binnenlandsche verbruik. Van een tiental belangrijke pro ducten (druiven, andijvie, bloemkool, boonen, komkommers, roode kool, savoyekool, wlite kool, sla en toma ten) steeg het binnenlandsch ver bruik van 163 millioen kg. in 1932 tot 217 millioen kg. In 1935. In de daarop volgende vier jaren was dat gebruik als volgt 1936 236.942.000 kg 1937 242.075.000 kg 1938 217.828 000 kg 1939 259.484 000 kg In de stijgende lijn maakt 1938 door de kleinere oogstopbrengsten een uitzondering. Het blad heeft verder ook het totale verbruik van groenten en fruit in ons land ge durende de laatste jaren berekend en geeft daarvan het volgende over zicht jaar fruit groenten mill, gldt mllL gld. 1936 145.9 369 5 1937 181.7 383 6 1938 129.1 3431 1939 235 2 405 9 Het totale binnenlandsche verbruik van groenten en fruit was dus in 1939 641.1 millioen kg. tegen 515 4 millioen kg. In 1936 Onder „binnenlandsch verbruik" moet niet alleen de directe consump tie van grpenten en fruit worden verstaan, maar ook hetgeen conser- venfabrleken, drogerijen, zouterijen, pulp-inrlchtlngen e.d. afnemen. Laatstgenoemde verwerking schat de Tuinderij op rond 12 percent, zoodat van de genoemde hoeveel heden groenten en fruit ongeveer percent rechtstreeks door het Nederlandsche volk wordt geconsu meerd. Fruitoogst boven het gemiddelde 1 Gemeld wordt, dat de vooruitzich ten met betrekking tot den fruit oogst heel wat gunstiger zijn dan ln verband met het koude voorjaar en zijn lang aanhoudende nachtvorsten vrij algemeen verwacht werd. Met de schade valt het nog mee en uit de Betuwe wordt bericht, dat hier fruitoogst zeker boven de gemiddel de opbrengst zal zijn. Vooral de kersen beloven een goeden oogst. VOORZICHTIG We hebben deze week als volk een paar waarschuwingen gekregen, welke we goed ter harte moeten nemen. Heel kort samengevat luiden ze: gebruik geen ongekeurd vieesch, dat clandestien in den handel wordt ge bracht en: ontruim uw zolders, om daardoor brandgevaar bij inslag van bommen te voorkomen of te vermin deren. Eerst: het vleeschgevaar. De waarschuwing is van een bij uitstek deskundige: prof. dr. Berger, veterinair hoofdinspecteur van de volksgezondheid en richt zich tegen alle gebruik van ongekeurd vieesch. Om te bewijzen dat lang niet alle vleeBCh voor de voeding geschikt Is, leert de statistiek van 1937 toen van de 2 435 580 geslachte dieren (runde ren, kalveren, varkens, schapen en geiten) er 126.004 werden afgekeurd. Bij deze getallen moeten wij nog voegen als: niet volkomen deugdelijk de hoeveelheden, welke slechts voor consumptie werden toegelaten, nadat zij aan een bepaalde bewerking wa ren onderworpen. Vleeschvergiftiging komt ln ons land betrekkelijk weinig voor, dank zij vooral de werking van onze voor beeldige vleeschkeuringsdiensten. Prof. Berger verzekert met nadruk dat alleen deskundigen vieesch kun nen keuren. Het komt herhaaldelijk voor dat vieesch, dat heel frlsch schijnt schadelijk is voor de gezond heid. Vooral bepaalde lagere orga nismen, bacteriën, zijn aan vleesch vergiftiging schuldig. Deze bacteriën vindt men in vieesch en organen bij zieke dieren van onderscheiden soort. Voor den mensch, die zulk besmet vieesch nuttigt, zijn deze vergiftigin gen ln vele gevallen doodelijk. Groot is ook het gevaar, dat overi gens deugdelijk vieesch van clande stiene slachting door onhygiënische behandeliDg, in vaak vuile gelegen heden, ondeugdelijk en gevaarlijk voor het gebruik wordt. In het belaDg van de volksgezond heid wordt daarom dringend gewaar schuwd tegen het gebruik van on gekeurd vieesch. De andere waarschuwing geldt het gevaar zolders, die brandbare ma terialen bevatten en daardoor de kans op een noodlottig effect van brand bommen ten zeerste vergrooten. De gemeentebesturen hebben ter zake nieuwe instructies ontvangen, waarin het ontruimen der zolders een van de meest doeltreffende maat- reglen ter voorkoming van brand gevaar wordt genoemd. Nu Is gemakkelijk de elsch gesteld: ontruim uw zolders, maar voor hoe- velen ls de zolder een onmisbare bergruimte Daarom zal men o.l. velerwege moeten volstaan met een minderen eisch: zorg voor een orde lijken zolder, waar licht ontbrandbare materialen en voorwerpen geweerd worden en zorg daarnaast, dat er blu8chmateriaal aanwezig is, zooals water met een brandbluschspult en een bak zand met schop. Op een andere moeilijkheid op dit terrein wijst de Volkskrant, die denkt aan de woon- en werkruimten op zolders, welke niet ontruimd behoe ven te worden, omdat men blijkbaar niet weet, waarheen die woon- en werkplaatsen moeten worden over gebracht. Op zulke zolders dreigt bij het toegenomen gebruik van brandbom men persoonlijk levensgevaar. Daarom mag het advies van het blad wel eens overwogen worden ontruim de zolderruimten, die tot slaapplaats dienen! Coöp. Roermondsche Eiermijn. Op Dinsdag 24 Juni des morgens te 1130 uur zal de Coöp. Roermond- sche Eiermijn In de Harmoniezaal, Hamstraat, te Roermond, haar jaar vergadering houden. De agenda vermeldt o.m.: Jaar verslag 1940, goedkeuring Balans en Verlies- en Winstrekening over 1940 met rapporten van den accoun tant, Raad van Commissarissen en Commissie van Comptabiliteit. Bekrachtiging bestuursverkiezing en verkiezing van leden van den Raad van Commissarissen. Aftredende bestuursleden zijn de heeren G. Steegmans, Roermond en H. Ardts te Beugen. Aftredende Commissarissen zijn: J. G. Janssen te Leunen en A. Leenen te Asten. Benoeming flnancleele commissie voor het boekjaar 1941. Alle Copie hierop betrekking hebben de, moet Dinsdag avond in ons bezit zijn. SERVATIUS OMROEP Behunstigd door een ideaal voetbal- weer, mag de huldigingsdag van Serv. II volkomen geslaagd heeten. De wedstrijd Serv. II—D.IS. viel uit in het voordeel van de bezoekers die een overtuigende 5—2-zege boek ten. Uitgenomen de middenlinie Gulden Woorden van den vorigen Paus, Pius XI, aan de Bisschoppen, over de Groote en de Jonge Derde Orde. Eerbiedwaardige Broeders. Daar Franciscus van Asslslë door God geschonken is om niet alleen zijn eigen woeligen tijd als ook de Christelijke Maatschappij van èlle tijden te verbeteren, heeft onze on middellijke Voorganger hem uitge roepen als hemelschen PATROON VAN DE KATHOLIEKE ACTIE. Franciscus' gestalte staat, vandaag niet minder dan vroeger, lichtend voor den geest der menschen, en smachtend wordt uitgezien naar zijn machtigen invloed tot redding van de volkeren. Eerbiedwaardige Broeders, het past Ons om bij de Christenen op te wekken Franciscus' geest, die volBtrekt in niets verschilt van den geest des Evangelies. Wij verwachten van U, dat. Gij, in eigen persoon of door uw priesters, op alle mogelijke wijze de Derde Orde zult bevorderen en de geloo- vigen onderrichten: hoezeer men de Derde Orde moet hoogachten; welk een overvloed van gunsten en voorrechten de Tertiarissen ge nieten; hoeveel zegen door de Derde Orde aan de Gemeenschap ten deel valt. Wie nog te jong zijn (vóór het veertiende jaar) moeten zich laten Inschrijven als adspirant-Jeden en het koord dragen, opdat zij reeds van jongs af aan zich aan dezen heiligen levensregel gewennen. Uit de Encycliek „Rite Explatls", speelde Serv. beneden haar kunnen. Olrlo beschikt over een zeer aardig elftal, dat z'n weg wel zal vinden. De clou van de dag: V.V.V.—Kol- plog was vol spannende momenten. Hier speelden twee technisch vaar dige elftallen, waarvan men veel heeft kunnen leeren. Vóoral het spel over de vleugels was .zeer interes sant. Deze vleugelspelers waren razend snel vooral deze van Kolplng. In deze wedstrijd toonde V.V.V. zich meer productief dan Kolplng en ze won dan ook met 3—2. Al met al een zeer aardige en vooral leerzame wedstrijd. VALK-REVUE Het eerste elftal van de Valk was j.l. Zondag op bezoek bij Sparta I in Sevenum om aldaar een vriendschap pelijke wedstrijd te spelen. De Valken welke met een drietal Invallers uit kwamen gaven voor de rust een subliem staaltje voetbal te zien. Het samenspel was een lust om te zien en zoozeer gingen zij in hun spel op dat zij aan doelpunten maken niet dachten. Alhoewel zjj sterk in de meerderheid waren werd slechts enkele malen het doel der gastheeren doorboord. Na de rust namen de Valken het te gemoedelijk op en hiervan wist Sparta te profiteeren en doelpuntte dan ook verschillende malen zoodat het einde kwam met een 53 neder laag der Valken. Het was een pret tige en sportieve wedstrijd. Morgen gaat het derde elftal de competitie besluiten met een uit wedstrijd tegen T O.P. II InTlenray. Een gelijk spel Is reeds voldoende om kampioen te zijn, maar de Valken zullen een waardig slot aan de competitie willen maken en zoo doende den vollen bult opeischen. Wij wenschen hen veel succes en hopen dat zij Zondagavond als kam pioenen ln Venray zullen terugkeeren. Het tweede elftal neemt op Zondag 22 Juni deel aan de nederlaagwed strijden te Overloon en op Zondag 6 Juli aan de seriewedstrijden te Olrlo. Morgenochtend om 10 uur komen alle leden en junioren bij het club lokaal Schellen bij elkaar om geza menlijk de processie mee te maken. VENRAY, 14 Juni 1941 Verplichte inenting tegen pokken. Burgemeester en Wethouders van Venray brengen ter openbare kennis, dat ln het St. Ellsabeth3-Ziekenhuls, Merseloscheweg alhier, gelegenheid zal worden gegeven tot kostelooze inenting tegen de pokken op Don derdag 19 Juni 1941, des namiddags om twee uur. Belanghebbenden moeten: 1, medebrengen het trouwboekje, waarin de te enten persoon staat aangeteekend; 2. op denzelfden dag en hetzelfde uur ln de week na de Inenting terug komen In het Ziekenhuis, om het verloop der inenting te laten onder zoeken en daarna te ontvangen het

Peel en Maas | 1941 | | pagina 1