V.V.V. I - KOLPINC I •Weekblad voor VENRAY, HORST en Omstreken. Alleen Boter is boter „VENRAY' boter De nieuwe inkomstenbelasting. Buitenland. Voor Boeren en Tuinders. Binnenland. Bezoekt a.s. Zondag 8 Juni 145uur SERVATIUS II - D.I.S. I Van de Sport velden Zaterdag 7 Juni 1941 Twee en Zestigste Jaargang No 23 PEEL EN MAAS is zeer fijne boter ADVERTENTIEPRIJS1—8 regels 64 cent, 8 ct. per regel, bij contract groote reductie UITGAVE Fa. -can den MUNCKHOF VENRAY Tel. 512 Grootestraat 28 Giro 150652 ABONNEMENTSPRIJS: voor Venray 70 ct. buiten Venray 80 ct. per kwartaal. Afz. no. 6 ct. Verantwoordelijk hoofdredacteur J. W- H. v. d. Munckhof, Venray O. L. Vrouw Behoudenis der Kranken, Oostrum» billijkheid mee. Redelijk is het van de andere kant dat verdienste met weinig of zeer weinig arbeid minder wordt ontzien, en zoo kan de extra heffing van het „commissarisloon" de vaak zeer groote inkomsten van commissaris sen van naamlooze vennootschappen niet anders dan met instemming worden begroet. Onze staatshuishouding heeft veel en zeer veel geld noodig, en ook daarom is het even billijk als ge- wenscht, dat het ten eerste gehaald wordt waar het is, en ten tweede dat het verschil tusschen verdienste uit arbeid en verdienste uit weinig of geen arbeid in de heffing tot uit drukking komt. De loonbelasting is enkel een be paalde vorm van inkomstenbelasting. Men wist derhalve dat na de loon belasting, welke thans vijf maanden heeft gewerkt, een algemeene in komstenbelasting zou volgen. Deze is nu verschenen. Vanzelfsprekend Is ze naar dezelfde beginselen opgezet: de kinderaftrek, een belangrijke factor bij de loon belasting neemt ook in de inkomsten belasting zijn plaats in. Maar even vanzelfsprekend is, dat deze aftrek verhoudingsgewijs min der wordt naarmate het inkomen een hooger cijfer aanwijst, daar an ders de kinderaftrek van karakter zou veranderen. Betaalt iemand die tien kLnderen heeft (ultera»*d kinderen die voor aftrek in aanmerking komen) tot een inkomen beneden f 6775 geen inkomstenbelasting, hjj een inko men van f 25.000 betaalt iemand die niet gehuwd is f 12.160, een gehuwde zonder kinderen f 8280, met één kind f 7980, met drie kinderen f 7380, met vijf kinderen f 6780, met zeven kin deren f 6180, met negen kinderen f 5595, met tien kinderen f 5325. Met de loonbelasting zijn een zeer brede categorie vaD loontrekkers van de inkomstenbelasting af. Niet allen lntusschen. Er zijn loontrekkers, die hier wat en daar wat verdienen en of in het geheel niet of slechts ten doeleinde loonbelasting vallen, omdat elke ver dienste op zich zelf aan het minimum- cijfer voor de loonbelasting wordt getoetst. Deze loontrekkers zullen bij de Inkomstenbelasting hun rekening zien opgemaakt of vereffend, althans in dien ze voor hun gezamenlijke in- komsten het minimum halen, het minimum wel te verstaan in verband met het gehuwd of ongehuwd zijn en hun kindertal. Een ongehuwde, die in een betrek king f 40 in de maand verdient en in een andere f 60, betaalt voor de eerste geen, voor de tweede wel loonbelasting. Maar hij moet onthouden, dat straks de fiscus hem een rekening presen teert voor een inkomen van f 100 in de maand, met aftrek uiteraard van hetgeen hjj voor zijn betrekking van f 60 aan loonbelasting heeft betaald. Met een loonbelasting voor f 100 zou hij iets voordeellger zijn uit ge weest: dan zou hij f 6 94 per maand hebben betaald, over een jaar f 74,88, terwijl hij in de Inkomstenbelasting f 88 zal hebben te voldoen, met af trek natuurlijk van de f 23,40, die hij voor zijn traktement van f 60 betaalt. Het gros der klanten van de in komstenbelasting zullen intusschen degenen zijn, die niet in de loon belasting vallen omdat ze niet in dienstbetrekking zjjn. Formeel vallen allen, die een netto inkomen hebben van zeker minimum bedrag, afwisselend naargelang van hun burgerlijke staat en van hun kindertal, onder de inkomstenbelas ting, maar het verschil tusschen het tarief van de loonbelasting en dat van de Inkomstenbelasting is tot een inkomen van f 12.000 betrekke lijk onbeduidend. Dit is een meevaller voor hen die, afgaande op bepaalde aanwijzingen, vreesden, dat voor de middelmatige inkomens uit loon nog een extra heffing van beteekenis bjj de inkom stenbelasting „in het vet lag." En een geruststelling tevens voor de niet in de loonbelasting aange- slagenen, die beducht waren gewor den, dat zij veel zwaarder dan de loontrekkers zouden worden getrof fen. Verdienste uit arbeid, of die arbeid in loondienst in zeer uitgebreide zin of op andere wijze wordt verricht, mag niet naar verschillen de, sterk uiteenloopende maatstaven worden getroffen: dit brengt de DE STRIJD OM KRETA is geëindigd en zooals wij hadden verwacht geheel In het voordeel van de Dultschers. Was het de vorige week nog mo gelijk, dat de Engolschen en Grieken zich op een deel van het eiland zou den kunnen vastklampen, toen de hoofdstad Candia of Herakleon was ingenomen en de Suda-bocht, waar de Britsche schepen hun voornaam ste ligplaats vonden, was bezet, stond alleen nog de weg naar de Zuidkust open, die algemeen voor zeer on gunstig gehouden wordt voor het inschepen van troepen. Tenslotte was nog een Itallaansche legerafdeellng op het oostelijke deel van het eiland geland, waardoor het lot van het eiland voor goed werd bezegeld. Door de Britsche pers Is lntus schen bekend gemaakt, dat 15000 man naar Egypte zjjn kunnen ont komen en dat de verliezen overigens zwaar zijn. Nu het geval Kreta is beëindigd, leert een enkele blik op de kaart, dat de positie der as-mogendheden aanzienlijk is versterkt. Op de eerste plaats wordt de Egeïaehe Zee nu volledig beheerscht maar ook zullen de asmogendheden het eiland Kreta als uitstekende basis kunnen gebruiken tegen de nog overgebleven Britsche steun punten. Thans kan men reeds zeggen, dat het bezit van het vliegveld Athene de Dultschers in staat stelde Kreta te veroveren; het bezit van Kreta op zijn beurt zal de Dultschers ln staat stellen tot. Wij zetten alleen maar wat puntjes omdat niemand ln staat is te voor spellen wat de volgende zet zal zjjn op 't schaakbord van het oostelijke strjjdtooneel. Zal het Tobroek zjjn en de aanval op het Engelsche leger in Egypte Zal het zijn een aanval met val schermjagers ergens op een betrek kelijk zwak verdedigd punt ln Oos telijk Afrika? Van belang is hierbjj, dat Irak capituleerde onder den druk van een sterke legermacht van Trahs- jordanlë, waartegen de Irakeezen niet waren opgewassen. Het is dus waar geweest wat de Dultsche couranten reeds voor eenige weken hebben gemeld, dat de bewa- penlDg van Irak niet op een peil stond, dat men kon verwachten, dat het land nog lang zou kunnen stand houden. De capitulatie van Irak wijzigt den toestand in deze streek sterk ten gunste van de Engelschen. Zij zullen er nu wel voor zorgen, dat de overlandweg uit Indlë door Irak vast in hun bezit komt, evenals zjj wel zullen zorgen, dat de olietoe voer vanuit Mosoel weer spoedig in het reine komt. Het zwakke punt voor de Eogel- schen vormt hier alleen nog het Fransche mandaatsgebied Syrië, dat een gemakkelijke en volledige aan sluiting met het Egyptische front verhindert. Het ligt haast ln de lijn der ont wikkelingen, dat hier iets zal ge beuren, omdat de Britten, koste wat het koste, hun front in Egypte zullen willen behouden, als steun voor hun macht over Egypte en het Suez-kanaal. Na de vele verrassingen, die we reeds beleefden wordt men meer en huiverig voor een voorspelling om trent den volgenden zet. De meesten zullen daarbjj naar het Oosten zien, doch laat men niet uit het oog verliezen dat het Westen het voornaamste oorlogstooneel is en in het Westen ook de beslis sing zal moeten vallen. En voor den strijd in het Westen ls thans de allesbeheerschende fac tor wat zal Amerika doen We weten nu onderdehand wel allemaal dat, als Roosevelt en zijn directe raadgevers het voor het zeggen had den, dan de actieve deelname van Amerika een kwestie van een paar dagen was. Maar een oorlog moet tenslotte gevoerd worden door het volk en nu is het wel merkwaardig, dat we nog de vorige week door een Ameri- kaansch persbericht konden kenniB van het feit, dat het aantal lnter- ventlonisten (de mannen die oorlog willen met de asmogendheden) in Amerika wekelijks afneemt. De propaganda van radio en pers werkt al maanden lang op volle toeren om Amerika In den oorlog te stooten, doch het Amerikaansche volk blijft nog kopschuw en dat Is zeker een der beslissende redenen waarom Amerika nog niet in oorlog is, waar Roosevelt reeds Bedert 7 November 1940 op aanstuurt. Als men wil toegeven, dat Ameri ka alleen op effectieve wijze aan den oorlog kan deelnemen vanuit Enge land, dan staat het bulten kijf, dat Dultschland deze mogelijkheid tegen eiken prijs zal willen verhinderen. Zoodra dus Amerika werkelijk aan den oorlog zou gaan deelnemen en zjjn steun door troepen-zendingen ln de daad zou omzetten, zou 't mo ment zjjn aangebroken waarop Dultschland z'n actie tegen Engeland moet beginnen, om aan Amerika deze mogelijkheid te ontnemen en de invasie dus moeten beginnen. Wellicht redeneert de opperste Dultsche legerleiding thans nog, dat de tegenwoordige wijze van oorlog voering tegen Engeland voldoende uitwerking heeft voor een ineenstor ting op den langen duurIn het geval dat Amerika meedoet, zou die redeneering niet meer opgaan en de invasie een soort dwang worden. Daarmee is wel oDgeveer de tegen woordige poBltle voldoende uiteen gezet alsmede de belangrijkheid van een beslissing die aan de overzijde van den Oceaan genomen wordt. Hitler en Mussolini zijn opnieuw op den Brenner bijeengekomen en hebben In tegenwoordigheid van den Rijksminister van Buitenlandsche Zaken, von Rlbbentrop en den Ita- Uaanschen minister van Buitenland sche Zaken, graaf Clano, een onder houd gehad over den politieken toe stand. Het onderhoud heeft eenige uren geduurd. De besprekingen werden gevoerd In den geest van de hartelijkste vriendschap, waarbij de volledige vriendschap van de opvattingen der regeerlngslelders van beide verbon den landen tot uiting kwam. Ter gelegenheid van den 50sten verjaardag van de encycliek Rerum Novarum van paus Leo XIH heeft paus Pius XH een radiotoespraak gehouden. Hij herinnerde er aan, dat Leo XIH, toen hij zijn encycliek uitgaf, er van overtuigd was, dat de kerk zich over de maatschappelijke vraagstukken moest uitspreken om vast te stellen, of de grondslagen van een bepaalde sociale organisatie In overeenstemming waren met het natuurrecht en de goddelijke open baring. De encycliek vond eengroo- ten weerklank, want vele landen hebben maatregelen genomen om verbetering te brengen in delevens- voorwaarden der arbeiders. Paus Plus noemde nieuwe rich tinggevende en moreele beginselen voor de drie fundamenteele waarden van het maatschappelijke en econo mische leven, n.l. voor het gebruik van stoffelijke goederen, voor den arbeid en het gezin. Hij sprak den den wensch uit, dat de goederen, die door God voor iedereen geschapen zijn, ook volgens de beginselen van rechtvaardigheid en naastenliefde aan ieder ten goede zullen komen, opdat zij den menschen een vrucht- dragenden vrede kunnen brengen en geen gevaarlijken toestand scheppen, waaruit strijd en afgunst kunnen voortkomen. Met het vraagstuk van het gebruik der goederen is dat van den arbeid nauw verbonden. Het recht en de plicht om den arbeid te organiseeren, komen vooral den werkgevers en den werknemers toe. Als zij hun taak niet kunnen volbrengen, moet de staat tusschenbeide komen om den arbeid te regelen en te verdoelen. Volgens de leerstelling van de en cycliek Rerum Novarum heeft de natuur een nauw verband gelegd tus schen het particuliere bezit en het bestaan der menschenmaatschappjj, ln het bijzonder het bestaan en de ontwikkeling van het gezin. Het gezin 1b de vruchtbare grondslag van de grootheid en de macht van een volk. Alle rechtsnormen tot vervol making van het gezinsleven. De Paus sprak den wensch uit, dat deze beginselen thans reeds lei ding zullen geven bij de organisatie van die nieuwe orde, berustend op vrede en gerechtigheid, waarop de wereld wacht en die uit den strijd van thans geboren moet worden. Tenslotte gaf de Paus zijn apos- tolischen zegen. Met overleg handelen. Er is weinig stikstof. Beduidend minder dan we gewoon zijn uit te strooien. Gelukkig echter beduidend meer dan wanneer we geen lucht- stikstofmeststoffen zouden gehad hebben. Denk maar eens aan de misère van de jaren 1914—1918, voor zoover men daar herinnering aan heeft. Er is dus gelukkig stikstof, al 13 het dan te weinig. En we kunnen er wat mee bereiken, als we met overleg handelen, al zullen we dan niet zooveel kunnen oogsten als we wel willen en in normale omstan digheden mogelijk is. Waar in den komenden winter het rantsoen krachtvoeder, dat we kunnen krijgen, wel heel zuinigjes wordt, misschien heelemaal niet te krijgen zal zijn, daar is het dubbel noodig om met het beetje stikstof, dat we nog hebben, te woekeren. Dat bunnen we, als we met zorg en op den julsten tijd het ons toe bedeelde rantsoen gebruiken. Hierop wees dezer dagen ook de Rijkslandbouwconsulent voor Ooste lijk Friesland, ir. H. J. Witteveen te Drachten, die daarbij een plei dooi hield voor het inkuilen volgens de Finsche methode. Als we, zoo schreef deze, de stikstof op den juisten ttfd met zorg uitstrooien, dan kan men er op rekenen, dat van de gegeven kunstmeststlkstof drie kwart in het gras terecht komt. Gras, dat op den juisten tijd ge maaid wordt, dus vóór dat het in bloei schiet, bevat per 100 kg. een halve kg. stikstof, waaruit volgt, dat men voor elke kg. stikstof die gegeven wordt, in het gunBtigBte geval rekenen kan op 150 kg. gras. Maak nu de rekening maar. Let daarbij echter ook op de stikstof, die men uit eigen bedrijf heeft, in stalmest en gier. Met de uiterste zorg moet ge handeld worden om alles wat men heeft tot het meeste recht te laten komen. Dat kan men bereiken door de stikstof telkens bij gedeelten te geven. Na het afweiden van het land moeten dadelijk de mesthoopen uitgeslagen worden en wat stikstof gegeven. Men verdeelt dus de voorraad, die men heeft, over de verschillende groeiperioden. Na Augustus behoeft men niet meer te geven, doch anders na elk af weiden of maaien wel. Zóó handelt men op de beste en voordeeligste wijze. (Nadruk verboden). AGRICOLA. DREIGEND MOND- EN KLAUWZEER. De directeur van den Vee- artsenijkundigen dienst richt zich tot de boeren. In verband met het feit, dat het, aanvankelijk sporadisch voorkomen de, mond- en klauwzeer zich de laatste weken, voornamelijk in Zuid Holland, eenigermate heeft uitge breid, heeft de directeur van den veeartsenijkundlgen dienst, prof. dr. H. C. E. Berger, zich tot de vee houders gewend met een opwekking om bij de bestrijding van deze ziekte medewerking te verleenen. Hierbij wijst de directeur erop, dat vooral onder de tegenwoordige omstandig heden moet worden getracht te voor komen, dat dit lijden een grooten omvang onder den Nederlandschen veestapel zou aannemen. Over het algemeen aldus prof. Berger vertoont de ziekte tot dusverre een goedaardig karakter en blijft zij in een veebeslag, waarin zij optreedt, veelal tot enkele, ln den regel jongere dieren, beperkt. De andere dieren schijnen uit de vorige eplzoctieën nog een zekere onvat baarheid te hebben overgehouden. Echter doen zich als gevolg van een en ander aanvankelijk zekere moeilijkheden voor ten aanzien van het winnen van het zoogenaamde reconvalescente serum. Men Islnhet huidige stadium dan ook in hooge mate aangewezen op de veterinaire politie-maatregelen. Zullen deze een zoo nuttig mogelijk effect sorteeren, dan Is in de eerste plaats de mede werking der veehouders vereischt. De directeur van den dienst doet op de medewerking een beroep en legt er den nadruk op, dat de vee houders, wanneer zij meenen, ver schijnselen van mond- en klauwze r onder hun dieren te bespeuren, daarvan onmiddellijk aangifte behoo- ren te doen. Ook stelt hij in het licht, dat een goede verpleging van de zieke dieren, mede ter voorkoming van da zoogenaamde nazlekten, van het allergrootste belang is. Alleen de dierenarts kan den boeren in dit verband de juiste voorlichting geven, zoodat het noodig la, dat zü hem raadplegen. De directeur van den veeartsenij kundlgen dienst eindigt zijn, tot de boeren gerichte, opwekking met er op te wijzen, dat een deugdelijke samenwerking tusschen de veehou ders en den dienst mogelijkheid schept dat gevaren, die bij het optreden van het mond- en klauwzeer kunnen dreigen, zooveel doenlijk worden afgewend. De medewerking der boe ren is in het belang in de eerste plaats van henzelven, maar tevens van heel het Nederlandsche volk. De verplichte arbeidsdienst. In een vorig nummer, den ver op het Servatiusterrein, Oostsingel. 3.30 uur plichten Arbeidsdienst besprekend, wezen wij op de wenschelijkheid dat in dezen dienst ook positief zou ge werkt worden aan de geestelijke opvoeding ln Chrlste^jken zin. De Volkskrant wijst op een paar persstemmen over dit belangrijk onderwerp. De Neerlandla-pers betuigt instem ming met het verplicht stellen van den arbeidsdienst en is van oordeel, dat hij „mits goed geleld", een zegen voor ons volk kan worden. In dit: „mits goed geleld" Jlgt alles opgesloten. Wordt aan de „mits" niet voldaan, dan kan de instemming niet worden gehandhaafd. Het Christelijk Sociaal Dagblad schrijft, dat „als onze gezinnen, ook onze christelijke gezinnen, hun zoons en dochters moeten afstaan voor den arbeidsdienst, zij dit eerst met volle overtuiging en toewijding zullen doen, als zij er van verzekerd zijn, dat de geestelijke opvoeding, die in de ge zinnen aan de kinderen gegeven is, wordt voortgezet." Dat de politiek van alle tijden wordt geweerd, vindt het blad van zelfsprekend. Maar het herhaalt, dat de geestelijke verzorging In geen geval mag ontbreken. „Als daarvoor ruime vrijheid wordt gegeven, zullen de christenouders met gewilligheid hun zoons en dochters aan den ar beidsdienst kunnen afstaan." Ook hier derhalve de mits der goede leiding", waarop de Neer- landia-pers doelde. Moge de overheid met den wensch, meer dan een wensch, van katholieke en christelijke zijde geuit, ten volle rekening houden. Nieuwe verdeeling van landbouwgronden. Dezer dagen kwam een verorde ning van den Rijkscommissaris af, betreffende de aangifte en behande ling van landbouwbezlt ln joodsche handen. Voor de eerste maal wordt hierbij iQ de practijk in grooten om vang die grondpolitiek en grondver- deeling toegepast, welke haar eerste uitdrukking vond ln de verordening over het verhandelen van den land- grond. Het principe „boerenland in boeren' hand" is ln vollen omvang in toe passing gebracht, hetgeen blijkt uit de bepaling, dat bij verpachte eigen dommen de belangen van den pach ter in aanmerking genomen moeten worden. De pachter wordt zoo mogelijk in de gelegenheid gesteld, het land in eigendom te verkrijgen. Te dien einde kan de koopprijs worden vastgesteld en aan het verleenen van goedkeu ring voorwaarden en verplichtingen worden verbonden. Zoo kan o.m. worden bepaald, dat de voldoening van den koopprijs, onder beding van een vast testellen rente, tot nader order wordt uitge steld. DE BRANDSTOFFEN- DISTRIBUTIE. Dat reeds thans hard gewerkt wordt aan de brandstoffenvoorziening voor komenden winter, doet verwach ten, dat de distributie wanneer de tijd daar is, een vlot verloop zal hebben. Voor dezen zomer ls een speciale regeling getroffen, om de handelaren van de noodige voorraden te voor zien. In verband hiermede mogen van 1 Juni af geen vaste brandstof fen meer worden afgeleverd op de bonnen en toewijzingen, welke aan verbruikers zijn verstrekt en welke dienden voor verwarming voor het stookseizoen 1940—1941, ook al zijn deze bonnen en toewijzingen bij den leverancier voor den geldigheidsduur ingeleverd. Dit zijn dus alle bonnen van de A-kaarten, zoowel voor haarden en kachels, als voor centrale verwar ming, alle periodebonnen en alle toe wijzingen welke vervallen voor of op 30 Juni a.s. De aflevering van vaste brandstof fen blijft toegestaan op de bonnen 01 k.f. en 02 k.f. van de kookkaarten en op de bonnen voor generator- anthraciet en generator-turf. De mogelijkheid ls echter niet uitgesloten, dat toewijzingen, die thans ongeldig, later weer geldig zullen worden. Men dient ze dus zorgvuldig te bewaren. OOK STAMKAARTEN BEWAREN. Hetzelfde geldt voor de stamkaar ten. Het is namelijk reeds voorgeko men, dat personen, aan wie persoons bewijzen waren uitgereikt, de distri butiestamkaarten. welke als identi teitsbewijs waren gebruikt, vernie tigden ln de meening, dat deze thans niet meer noodig zijn. Er wordt daarom met nadruk de aandacht op gevestigd, dat de dis tributie-stamkaarten met betrekking tot de distributie onverminderd van waarde blijven. Zij dienen zorgvuldig te worden bewaard, ook al heeft men zijn persoonsbewijs. Alle Copie hierop betrekking hebben de, moet Dinsdag avond in ons bezit zijn. SERVATIUS - OMROEP Het prachtige Servatlus-terrein zal Zondag a.s. getuige zijn van een zeer belangrijke ontmoeting. Twee der sterkste en beste N.V.B 2de klassers komen een opluisterlngswedstrijd spelen, ter gelegenheid van het be halen van het kampioenschap 1ste klasse L.V.B. door Servatius H. Servatlus II, dat op zoo overtui gende wijze op den titel beslag wist te leggen, speelt tevoren een huldi gingswedstrijd tegen D.I.S. I uit Oirlo. Het kamploens-elftal kan dan meteen kennis maken met het milieu waarin het 't volgende seizoen zal uitkomen. D.I.S. bezet hierin een zeer goede plaats, zoodat Servatlus n haar uiterste best zal moeten doen om een goed figuur te slaan voor het talrijke publiek. V.V.V. I de alom bekende Venlo- sche club speelt hier voor het eerst. Deze club ls den lezers overbekend. JarenlaDg waren ze kampioen van de 2de klasse of speelden daarin een vooraanstaande roL Voor het eerst komt V.V.V. I uit met een verjongde ploeg, waarmede mea ook in de competitie hoopt uit te komen. Kolping was steeds een der voor naamste clubs uit het I.V.C.B. kamp. In de 2de klasse N.V.B. was ze de sterkste mededingster van Plcusom het kampioenschap, en bezet In de eindrangschikking de 2de plaats. Zondag j.L sloeg Kolping het vol ledig uitkomende Helmond met niet minder dan 51. De Kolping-voor- hoede, welke in den lande algemeen den naam heeft van de „lichte brigade" bestaat uit lichte, jeugdige spelertjes, doch zijn razend snel, en technisch volmaakt. De voorhoede, en vooral de linkervleugel aan het werk te zien is een lust voor het oog. Daarom zal het Venlosche V.V.V. het danig hard te verantwoorden krijgen. In dezen wedstrijd hebben beide clubs de kleuren hunner pro vincies en de eer hunner afdeeling hoog te houden, zoodat deze ont moeting een spannend karakter kan krijgen. Bij gunstig weer zal geheel sportminnend Venray en omstreken getuige willen zijn van dezen be langrijken kamp. Opstelling der elftallen V.V.V. Jansen Rothausen Scheurs v. Leersum, J, Holthulzen, Huskes Nass, Groenendaal, Th. Holthulzen BerS» Janssen Kolping. A. v.d. Reek J. Coilembon W. Berkers Kooien, Sprengera, Dams Seijkeus, Fillipplni, v. Esdonk v.d. Enden Eckert VALK-REVUE Op Pinkstermaandag speelden de A-junioren een vriendschappelijke wedstrijd tegen de junioren van Oirlo. Voor de rust werd een aardig par tijtje voetbal gespeeld doch na de rust werden de Olrlo-juDloren een tikje te forsch. Desondanks wisten onze A junioren met 4—3 te zege vieren. De B junioren waren op bezoek bij de Oostrum-junioren en leden daar een 3l nederlaag Morgen gaat het eerete elftal een vriendschappelijke wedstrijd spelen tegen Sparta uit Sevenum. We zfin benieuwd of ze de Spartanen er onder kunnen houden. Het derde elftal, hetwelk nog een competitiewedstrijd moet spelen, doch die voor morgen nog niet ls vastgesteld gaat een oefenwedstrijd spelen tegen L.V.S. in Leunen, Kalm aan jongens het ls een oefen wedstrijd en veel succes. ^|.ORe|o°s? TTUftuicvidt'4 ZmuiutaGCettm Jrderef^enqoede nochtrust6uisie75ct

Peel en Maas | 1941 | | pagina 1