•Weekblad voor VENRAY, HORST en Omstreken. Het Pinkster feest. Binnenland. Alleen Boter is boter „VENRAY' boter Buitenland. Zaterdag 31 Mei 1941 Tweeden Zestigste Jaargang No 22 Verantwoordelijk hoofdredacteur J. W. H. v. d. Munckhof, Venray O. L. Vrouw Behoudenis der Kranken, Oostrum. Troostvol en bemoe digend is in onze dagen van verwar ring en verwording de zekerheid, dat de Heilige Geest met den zegen der waar heid en der genade in de wereld staat, zoo lang de Kerk in de wereld staat en dat zal zijn tot het einde der tijden. „Kom, Heilige Geest," zoo smeek ten de Apostelen gedurende negen dagen na de Hemelvaart van hun goddeljjken Meester, met Maria, op de bovenzffal, waar Jezus hun zijn eigen Vleesch en Bloed als ziele-spijs reikte. Den tienden dag ontstond plotse ling uit den hemel een gedrulsch als van een voorbijgaanden hevlgen wind. Hij vervulde geheel het huls, waar ze gezeten waren. Deze wind was de bode van den grooten Koning, die bezit kwam nemen van de aarde door eene nieuwe tegenwoordigheid. Is de wind niet een treffend beeld van den Heiligen Geest Terwijl hij de lucht zuivert en de verdorde takken en twijgen afrukt, doet hij alom nieuw leven ontluiken. Het bruisen van den stormwind beduidt zijnen Naam, zijn uitgaan van den Vader en den Zoon door de liefde, de bewegende, verkoelende, reini gende en alles overwinnende kracht van zjjn Wezen. Toen verschenen verspreide tongen als van vuur, die staan bleven boven de hoofden van ieder hunner. En allen werden vervuld van den Heiligen Geest en ze begonnen ver schillende talen te sprekeD. Onder de gedaante van vuur ver toonde zich de Heilige Geest. Is het vuur niet een symbool van den Heiligen Geest, die, als het vuur, verlicht en verwarmt, reinigt en staalt Wel hadden de Apostelen behoefte aan licht „Gaat en onderwijsthad de Meester hun bevolen. Maar achhoe konden ze leer en wat ze zei ven niet of slechts ten halve kenden Z9 be hoefden licht van boven. En dat licht kwam op den Pinksterdag. De Heilige Geest verlichtte hen in de waarheden des geloofs. In vervulling ging het woord des scheldenden Meesters „De Helper, de Geest der waarheid zal u alles onderwazen en u alles herinneren, wat Ik u zelde." Doch de Apostelen hadden ook behoefte aan kracht en moed. De leer, welke zij aan de wereld moes ten gaan verkondigen, was den Joden eene ergernis, den heidenen een dwaasheid. Ze zullen derhalve den haat en de woede moeten trotseeren van Joden en heidenen, van Vorsten en volken. Zij moeten bereid zijn smaad en vervolging, ja den dood te verduren voor Jezus' heilige leer en wet. Die kracht, dien moed bezitten ze niet. Dat 1b gebleken in de dagen van Jezus' vernedering. Dat big kt ook nu nog, daar ze deuren en ven sters zorgvuldig gegrendeld en ge sloten nouden uit vrees voor de vij andige Joden. Op den Pinksterdag schenkt de Heilige Geest hun kracht en moed, om de waarheden des geloofs te verkondigen. Ziet, nauwelijks is de Heilige Geest over de Apostelen neergedaald, of de deuren der zaal vliegen open. Onvervaard blikken ze neer op de duizenden, vóór 't huls saamge- stroomd by 't hooren van den rui- schenden hevlgen wind. Men hoort er de meest verschil lende talen en s- o wonderr— leder hoort de Apostelen spreken in zijn eigen landtaal. „Zie", zeggen ze verbaasd en ont zet tot elkander, „zie, zijn niet allen die daar spreken, Gallileëers En booren we niet leder de taal van ons geboorteland Wat mag dat beteekenen 't Waren de ernstlgen onder die duizenden, die aldus spraken. Doch onder de onafzienbare me nigte waren ook laffe en lichtzinnige spotters, dieals zoo vele ongeloo- vigen of niet-katholieken in onze dagen staande voor een onver klaarbaar, wonderbaar feit, lachen en spotten. „Ze zijn dronken van jongen wijn" zelden dezen, als konden dronken menschen alle talen spreken, terwijl ze in waarheid hun eigen taal slechts kunnen broddelen. Petrus de moedige nustaat op met zijn elf mede-apostelen. Hij ver heft zijn stem en richt het woord tot de onafzienbare menigte, die In ademlooze stilte luistert. Petrus de ongeletterde visscher van Galilea, de vóór weinige dagen zoo zwakke leerling spreekt. „Jezus van Nazareth", roept hij uit en zijn stem dringt door tot in de uiterste hoeken en de laatste rijen „hebt gij door de hand der heidenen gekruisigd en ter dood ge bracht. Hem heeft God opgewekt: daarvan zijn wij allen getuigen En duizenden spraken tot Petrus en de overige apostelen: „Wat moe ten we doen, mannen-broeders „Bekeert u en leder uwer late zich doopen in den naam van Jezus- Christus En ongeveer drie duizend lieten zich dien dag doopen. Ze wisten, die duizenden, dat hun smaad, vervolging, ja de dood te wachten stond en toch lieten ze zich door 't Doopsel opnemen ln Jezus' H. Kerk. Ze gaven alles prijs om Jezus te winnen. Als de Apostelen, die zich verheug den, wanneer ze waardig bevonden werden, voor Jezus vervolging te lij den, juichen ook de door hen be keerden bij het nijpen der smart, die hun een zaligen glimlach op de lippen toovert en een lofzang op de lippen roept. Zóó vernieuwt en herschept de H. Geest de geesten en harten van allen die ln den Christus gelooven en door het H. Doopsel lid worden van de door Christus gestichte en door den H, Gsest bestuurde Kerk. Hoe glorievol is de eerste bladzijde van de historie der H. Kerk, die men het Evangelie kan noemen van den Heiligen Geest! Wat de H. Geest op zoo wonder bare en glorievolle wijze begon op den Pinksterdag, zet hij onafgebro ken voort tot het einde der tijden. Alleluja! De Geest des Heeren heeft de aarde vervuld, komt, laten wjj aanbidden! Alleluja! Ontelbaar zijn de schatten en ge naden, waarmede het Pinksterfeest de wereld heeft overstelpt. Het heeft haar den H. Geest zei ven gebracht. Het heeft haar de Kerk gebracht en alle zegeningen en genaden, welke deze bergt in haar schoot; het Chris telijke leven, Christen beschaving en Christen deugd, welke zich zoo heer lijk openbaren in de eerste Christen gemeente te Jeruzalem. De Heilige Geest, die de H. Kerk steeds bestuurt en van elke dwaling bewaart, die de geloovigen verlicht en heiligt, sterkt en troost, is de heerlijke vrucht van Jezus' liefde. Wat de Heiland Is en doet, is en doet Hij door den Heiligen Geest. Door Hem wil Hij op aarde verheer lijkt worden. Zoo lang de - Kerk in de wereld staat en dat is, naar Godswoord tot het eiDde der tijden is ook de Heilige Geest in de wereld met den zegen der waarheid en der genade. Hoe troostvol en bemoedigend is deze gedachte in onze dagen van verwarring en verwording Bidden wij, vuriger dan ooit: „Kom Heilige Geest!" en geven we ons, zonder eenlg voorbehoud over aan de leiding van de door den Heiligen Geest verlichte en bestuurde H. Kerk, door God voor alle tijden en volken gesteld als de onfeilbare leermeeste res, als de veilige Gids op den weg des hells. HET WERKLOOSHEIDS PROBLEEM. Nu, evenmin als vóór den oorlog, definitief op te lossen. Wij hebben ln deze rubriek al vaak de aandacht gevraagd voor het werkloozenvraagstuk. Wij deden dat ook vóór den oorlog en onze lezers zullen zich herinneren, dat wij ons toen allerminst tevreden toonden met de veel te gebrekkige en te weinig omvattende maatregelen, die men nam of voorstelde tegen deze grootste kwaal van onzen tijd met haar ontstellende gevolgen op sociaal, maar vooral ook op geestelijk en moreel gebied. $Wij onderstreepen dat gaarne nog eens, maar nu men velerwege hoe langer hoe meer beweert, dat men ln ons land vroeger dat vraagstuk radicaal had behooren op te lossen en dat het nu, ln den nieuwen tijd, toch maar ferm wordt aangepakt en er weldra van een werkloozen vraagstuk geen sprake meer zal zijD, moeten wij tegen die dubbele onjuistheid toch opkomen. In de eerste plaatsons land kon vroeger de werkloosheid niet ophef fen. In de tweede plaatsook thans is er geen sprake van oplossing van 't probleem der werkloosheid. De Volkskrant wijdde hieraan dezer dagen een beschouwing. Met betrekking tot de eerste kwestie oplossing der werkloos heid vóór den oorlog zegt het blad, dat ook toen de omstandig heden abnormaal waren en dat men nergens ter wereld een nationale oplossing kon vinden voor het werk loozenvraagstuk. Sommige landen slaagden er In de werkloosheid te doen verdwijnen of aanzienlijk te beperken bv. door abnormale uit breiding van de legermacht en de hiermede verband houdende industrie of door werkverschaffing op groote schaal. Ook in die landen heeft men toen verklaard„exporteeren of sterven", hiermede erkennend, dat het probleem niet was opgelost. Voor ons land, economisch nu een maal geheel Ingesteld op een zooveel mogelijk vrij ruilverkeer wat niet in weinige jaren om te schakelen is waren de omstandigheden al zeer abnormaal. In dit verband moet ook worden herinnerd aan het feit, dat Dultsch- land tijdens de wereldcrisis in het belang van zijn boerenstand be schermende maatregelen moest nemen, waardoor vooral de Neder- landsche landbouw getroffen werd. De afzet van onze land- en tuin bouwproducten naar Duitschland ons natuurlijke achterland, waarmede wij economisch zeer nauw verbonden waren liep met tientallen mil- lioenen achteruit. Maar terzelfdertijd verloren wij afzetgebieden, ook voor onze Indus- trieele producten, ln andere landen en werd de wereldhandel zoodanig inge krompen dat onze scheepvaart in groote moeilijkheden kwam. Met de kennis van al deze feiten kan zelfs een kind begrijpen, dat wij niet bij machte waren, de werkloos heid geheel te doen verdwijnen, al had vóór 1939 meer kunnen en moe ten worden gedaan om ze te beper ken. En nu het tweede punt: ls thans het werkloosheidsprobleem op te losseD Daarvan kan ook nu, tijdens den oorlog geen sprake zijn. Een deel van ons bedrijfsleven Is door den oorlog lam geslagen en andere bedrijfstak ken werken onder een hoogspanning, die na 't einde van den oorlog on mogelijk gehandhaafd kan blijven. Daarom kunnen wij nu ter indamming van den stroom der werkloosheid, slechts min of meer goede lapmid delen gebruiken, waarvan er eenige, het zij gaarne erkend, als een tijde lijke oplossing een uitkomst bieden. Wij denken b.v. aan het zenden van honderdduizenden arbeiders naar andere landen en aan 't verbod van ontslag van werknemers. Deze maatregelen lossen het vraag stuk niet op; zij voorzien niet in blijvende werkgelegenheid, Straks, als de oorlog beëindigd is, zal men pas kunnen werken aan een definitieve oplossing van het vraag stuk. Het zal dan een geweldig pro bleem zijn. Men denke maar eens aan den terugkeer van mlllioenen soldaten en aan den ombouw van de oorlogsindustrie in normale bedrij ven Zoo zien we, dat het een on redelijke eisch zou zijn om nu de oplossing van het werkloosheids probleem te verlangen, even onredelijk als dat men vóór den oorlog elschte dat ons land een nationale oplossing gaf aan het probleem. ONTSLAAN VAN WERK NEMERS. EEN EI EXTRA. Het Rijksbureau voor voedselvoor ziening in oorlogstijd maakt bekend, dat, ter aanvulling van het bestaan de vleeschrantsoen, gedurende eeni- gen tijd wekelijks een extra ei zal worden gedistribueerd. WEER EXTRA BROOD RANTSOEN. De secretariB-generaal van het departement van landbouw en vls- scherij maakt bekend, dat ter aan- vulllDg van het aardappelrantsoen voor het tijdvak van Maandag 26 Mei tot en met Zondag 22 Juni a.s. nogmaals een extra broodrantsoen van 2000 gram beschikbaar wordt gesteld. In verband hiermede is bepaald, dat gedurende het tijdvak van Maan dag 26 Mel tot en met Zondag 22 Juni elk der met 24 genummerde bonnen van de broodkaart recht geeft op het koopen van 100 gram brood of een rantsoen gebak. De aandacht wordt er op geves tigd, dat bon 24 dus niet (zooals met bon 21 het geval is) recht geeft op 200 gram brood of 2 rantsoenen gebak. ZOMERKLEEDING ZONDER PUNTEN. De directeur van het rijksbureau voor de distributie van textielpro ducten door den handel deelt mede, dat met Ingang van j.l. Zaterdag is bepaald, dat gekocht en afgeleverd mag worden zonder inname van textielpunten op bon „K" van de textielkaart voor vrouwen en meisjes van 15 jaar en ouder (bruine kaart) een zomerjapon van bedrukte kunst zijde of stof daarvoor, en op bon „A" van alle textielkaarten een badcostuum of zwembroek. Den detailhandel zal nader per circulaire worden bekend gemaakt, wat er met de In ontvangst geno men „K" en „A" bonnen zal ge schieden en welke herbevoorradings- waarde hieraan zal worden toege kend. Deze K en A-bonnen knnnen niet bij de distributiekantoren worden ingeleverd. Dc organisatie van den Arbeidsdienst óndanks het feit, dat thans de arbeidsdienstplicht is ingevoerd, steunt de Nederlandache Arbeids dienst op het principa van vrijwil ligheid. De Arbeidsdienst beschikt thans reeds over 4500 man, onder gebracht ln 24 afdeellngen, waarvan er vijftien geheele volledig zijn (200 man) de andere negen afdeellngen zijn ln wording, Er zijn vier staven Ingesteld, welke hun zetel zullen hebben te 's-Gravenhage, 's-Herto- genbosch, Apeldoorn en Groningen. Het ligt In het voornemen, den Arbeidsdienst begin Juni met nog zeven afdeellngen uit le breiden, om vervolgens daaraan ln midden Augus tus weer vijftien afdeellngen toe te voegen en ln September nogmaals 20 afdeellngen. Het plan is de jaarlijksche sterkte van den dienst op 50.000 man te brengen, gegroepeerd in 150 afdee llngen. De aanmelding blijft vrijwillig en de plaatsing bij den Arbeidsdienst zal voorloopig afhankelijk zijn van de huisvesting, daar op dit punt nog moeilijkheden bestaan. Daarbij blijkt er zooveel animo onder de Neder landache jeugd te bestaan om bij den Arbeidsdienst geplaatst te worden, en de aanvragen zijn zoo talrijk, dat voorloopig geen oproep voor dienstneming bij den Arbeids dienst noodlg zal zijn. HELPT UW LAND- GENOOTEN AAN ONDERDAK. Een hoogst belangrijke oorlogsweek. De verloopen week is gekenmerkt geweest door twee zeer belangrijke gebeurtenissen. De eerste wordt samengevat in het woord Kreta. Voor onze lezers zij het wellicht dienstig te weten, dat het eiland Kreta honderd tot tweehonderd kilometer Zuid Oostelijk van Griekenland op natuurlijke wijze de Egelsche Zee afsluit. Het eiland zelf is 260 K.M. lang, bijna even lang als Nederland in zijn grootste De ondergang van de Bismark De Bismarck nu, ook een knaap van 35.000 ton, had tijdens zijn ge vecht met De Hood al eenige averij opgeloopen, de Engelschen hebben ook niet stil gezeten en er aanstonds een aantal hunner beste schepen op afgezonden. In den nacht van 26 Mei schijnt het daarbij door torpedo-vliegtuigen getroffen te zijn, waardoor het een deel van zijn snelheid verloor. In dit geval is het schip verloren, omdat het dan te midden van een overmachtigen vijand raakt. De beste gewapende Engelsche slagschepen PEEL EN MAAS is zeer fijne boter ADVERTENTIEPRIJS 1-8 regels 64 cent, 8 ct. per regel, bij contract groote reductie. UITGAVE Fa. van den MUNCKHOF VENRAY Tel. 512 Grootestraat 28 Giro 150652 ABONNEMENTSPRIJS: voor Venray 70 ct. buiten Venray 80 ct. per kwartaal. Afz. no. 6 ct. De directeur-generaal van den arbeid heeft met ingang van 1 Juni 1941 aan leiders van industrie- en handelsbedrijven, alsmede van land bouwbedrijven, met uitzondering van akkerbouw- en veehouderijbedrijven, vergunning verleend tot het ontslaan van werknemers, die bij henlntijde- lijken dienst zijn, onder wie worden verstaan, werknemers, die op niet meer dan 110 dagen in de zes on middellijk aan den datum van het ontslag voorafgaande maanden bij hen werkzaam zijn geweest. Voorts ls met Ingang van ge noemden datum vergunning verleend aan leiders van landbouw-, Industrie- en handelsbedrijven, om werknemers, die door of ten gevolge van hun bemiddeling een andere, ten minste gelijkwaardige dienstbetrekking kun nen verkrijgen, te ontslaan, onder voorwaarde, dat zij den ontslagene indien de nieuwe dienstbetrekking eindigt op andere wjjze dan door ontslag op verzoek van den werk nemer of door ontslag op grond van het bepaalde in artikel 1639 p. van het Burgerlijk Wetboek, onmiddellijk op de oude arbeidsvoorwaarden her plaatsen Ingeval het ontslag uit de nieuwe dienstbetrekking plaats vindt binnen drie maanden, of zoo het betreft werknemers met vier of meer jaren vrijwel onafgebroken dienst binnen een aantal maanden, gelijk aan het aantal dienstjaren ln de oude dienstbetrekking, na de aan vaarding der nieuwe dienstbetrek king. Het ls te te voorzien, dat in den komenden zomer vooral zjj, die over een bescheiden beurs beschikken, moeite zullen hebben ln hun vacan- tle een onderdak te vinden. Vele beroepspensions en hotels zijn geheel of gedeeltelijk door de bezetting in gebruik genomen, terwijl andere lig gen in een gebied, waar het toerisme niet kan worden beoefend, zooals verboden gebledeD, militaire terrei nen enz. Daar reizen naar het bui tenland uitgesloten zijn, zal de va- cantiedruk te grooter zijn dan anders, terwijl de logeergelegenheid veel beperkter ls. Daarom voorziet de A.N.W.B., dat er veel vraag zal zijn naar adressen van particulieren, die gasten willen ontvangen. De Toeristenbond veron derstelt eveneens, dat er vooral op het platteland wel bereidwilligheid zal bestaan, ook bij hen, die gewoon, ljjk geen pension houden, om dit maal, gedurende de zomervacantie. eenige pensiongasten te ontvangen. Zij, die daartoe mede willen werken, helpen hun landgenooten aan een prettige vacantie en daardoor ook aan de zoo noodzakelijke ontspan ning. Een vacantie, doorgebracht op bijv. een boerderij-pension of een ander plattelandsbedrjjf, ls vooral voor gezinnen met kinderen gezond en zeer leerrijk en valt gewoonlijk zeer in den smaak. In verband met het bovenstaande is de A.N.W.B. voornemens om adres sen te verzamelen, die van nut zullen zijn, als straks een stroom yan aan vragen op de A N, W.B.-kantoren binnenkomt. Gaarne wacht de afd. Binnenland van den A.N.W.B., Park straat 18, Den Haag, opgave van particuliere woningen, boerderijen e. d. (met prijs, aantal kamers, gebo den comfort enz.) waar men ln den a.s. zomer gasten wil ontvangen, Dc brandstoffenvoorziening in den komenden winter* In verband met de vele moeilijk heden, waarmede onder de huidige omstandigheden de voorziening van huisbrand in den winter te kampen heeft, heeft het Bestuur van het R.K. Werkliedenverbond 'ln een schrijven aan den Secretaris-Generaal van het Departement van Handel, Nijverheid en Scheepvaart aangedrongen op het nu reeds treffen van maatregelen, die een zoo gelijkmatig mogelijke distributie voor den a.s. winter zul len bevorderen. Het bestuur schreef o.a.: „Wij ach ten het in de huidige zeer bijzondere tijdsomstandigheden verstandig beleid als reeds tijdens de zomermaanden zooveel mogelijk wordt zorg gedra gen voor een zoo goed mogelijke voortgang van de distributie van hulsbrandkolen. Wij achten ons ont slagen van den plicht u op uw verantwoordelijken post te wijzen op de beperkte middelen van vervoer, waarover thans kan worden be schikt. Wel meenen wjj er u attent op te mogen maken, dat tijdens de zomer maanden geen stagnatie in het ver voer per schip behoeft te worden gevreesd, zooals dat ln de winter maanden tengevolge van de weers omstandigheden kan optreden, waar bij wij er tevens aan herinneren, dat In normale tijden een groot deel van ons volk reeds in de zomermaanden zijn brandstof opdeed en dat dit door de mijnen zelfs werd bevorderd door een zomerprijs vast te stellen, die altijd wat lager was dan de winter- prijs. Concours-hippique te Vierlingsbeek. De Bond van Landelijke Rijver- eeniglngen in het Land van Cuijk besloot op zijn laatste vergadering om dit jaar, gedurende de zomer maanden een tweetal concoursen hipplque te organiseeren. Deze zullen worden voorbereid door de afdeelln- gen Vierlingsbeek en Wanroij. De rijvereeniglng „St. Valentiuus" ls het eerste aan de beurt en geeft een concours op Tweeden Pinkster dag. De Boxmeersche Vaart gaat dit jaar weer door. Verleden jaar moest wegens de oorlogsomstandigheden van het hou den van de traditioneele Boxmeer sche Vaart worden afgezien. Met des te meer genoegen zullen daarom de duizenden vereerders van het H. Bloed vernemen, dat dit jaar de Boxmeersche Vaart weer op de ge wone wijze worden gehouden. Het lijdt geen twijfel, of duizenden van nabij en verre zullen ln de Vaart- week de kostbare relikwie van het H. Bloed komen vereeren. Zeep te duur verkocht. Voor de Rechtbank te Roermond had de grossier E. F, aldaar, zich te verantwoorden wegens prijsopdrijving van zeep. Op 14 Aug. 1940 had hij aan den winkelier Hermans-Penners, Heerlerhelde, verkocht en onder rem bours geleverd: 12 dozijn palm-olle zeep voor f 25 92 en 125 stangen Dobbelmann's zeep voor f 25. Toen genoemde winkelier over den te hoogen prijs gereclameerd bad, heeft de firma F deze zaak later geregeld en het verschil gerestitueerd. Verdachte F, geeft toe, dat "hij Inderdaad zeep aan een te hoogen prijs verkocht heeft. Als verontschul diging voert hij aan, dat hij de zeep zelf te duur heeft ingekocht. De president geeft te verstaan, dat dit nimmer een excuus voor prijs opdrijving kan zijn. Ten einde een voorbeeld te stellen eau den geheelen Nederlandschen handel, elscht de Officier van Justitie een geldboete van f 20.000. De Officier van Justitie merkt op, dat hjj een lijst heeft van 47 winke liers, waaraan de firma F. te duur heeft verkocht, zoodat z.i. niet meer aan een vergissing gedacht kan worden. Beschouwingen over den Tweeden Wereldoorlog lengte en twintig tot vijftig kilo meter breed. Op dat eiland had de gevluchte Grieksche regeering met resten van 't Grieksche en Engelsche hulpleger een toevlucht genomen. De Duitschers zijn op 20 Mei een stoutmoedige actie begonnen. Op dien dag en de volgende dagen heb ben zij honderden groote transport vliegtuigen, beschermd door oorlogs vliegers van allerlei formaties, naar het eiland gestuurd, waar duizenden valschermjagers hun parachuten ontplooiden en langzaam op het eiland neerdaalden. Het ljjdt geen twijfel, of ze zijn door de Engelsche en Grieksche legermacht dra ontdekt en dapper bestreden. Drie dagen lang hebben deze aanvallen aangehouden en op den derden dag kon het Dultsche legerbericht mededeelen, dat het weBtelgk deel van het eiland vast in hunne handen was en de strijd tegen de rest van het eiland verde ren voortgang vond. Nu moet men zich indenken met welke gevaren zulk een actie gepaard gaat. De zwaarste wapenen, die per vliegtuig kunnen worden vervoerd zijn mitrailleurs en tankafweer- kanonnen van klein kaliber. De Duitschers konden alleen hulp verwachten van hun luchtvloot, dié dan ook door stoutmoedige stuka- aan vallen de Dultsche valscherm jagers zooveel mogelijk hebben ge holpen. Ten slotte hebben deze vereenlgde strijdkrachten zich ln 't bezit van de vliegvelden weten te stellen en zoo mogen we verwachten, dat bin nenkort het geheele eiland Kreta ln Dultsche handen zijn zal. Tegelijk met deze actie te land heeft de Dultsche luchtmacht hevige aanvallen gedaan op de Brltsche zeemacht, die de Noordkust van het eiland beschermde. En vooral deze aanvallen hebben buitengewone uit werking gehad. Engeland kan na deze geduchte aderlating voor zijn MlddeUandsche Z86-macht zeker de heerschappij niet meer handhaven en daarmee staat of valt een verdere succesrijke oorlogvoering ln dit deel der wereld. Reeds heeft volgens de Dultsche berichten de Brltsche vloot het Noordelijk deel van Kreta moeten verlaten om zuidelijker een veiliger ligplaats te vinden. De Duitschers zouden daarmee in staat zijn verder oorlogsmateriaal over zee aan te voeren vanaf de zuidpunt van Griekenland, waarmee het lot van het eiland Kreta be zegeld ls. Hoe het ook zij, de bezetting van het Westelijk deel van Kreta is reeds van groot belang, het bezit van geheel Kreta nog van zooveel grooter belang, dat na het volledige bezit van dit eiland, de oorlogvoe ring ln het oostelijk deel van de Middellandsche Zee voor de Engel schen op zee ln een ongunstig stadium treedt. Dc ondergang van „De Hood" Daarnaast en tegelijkertijd wordt de slag in den Atlantischen Oceaan met verbetenheid voortgezet. We beleefden deze week daarbij twee dramatische hoogtepunten. Het was aan het Dultsche Blag- schlp Bismarck gelukt het grootste Engelsche slagschip de Hood, niet alleen het grootste Engelsche slag schip der wereld, in den grond te boren. Een welgericht schot trof de Hood in dp munitiekamer en het geweldige oorlogsmorster van 42000 ton vloog in de lucht en zijn geheele beman ning, 1300 man sterk, ging daarbij ten onder. Als bijzonderheid werd nog ver meld, dat admiraal Holland hierbij het leven liet, dezelfde admiraal, die indertijd den aanval leidde op de Fransche vloot ln de haven van Oran. Het Dultsche slagschip de Bismarck was een der nieuwste Dultsche sche pen die een paar jaar geleden van stapel liep. Men vroeg zich hierbij af, hoe het mogelijk was, dat een Duitsch es kader tot op Usland kon doordrin gen en de Engelsche vloot zulk een klap kon toedienen, terwijl ledereen toch weet, dat de Eugelsche vloot eenige malen sterker is dan de Dultsche. Men wist daarbij mede te deelen, dat de gevechtswaarde van een slag schip, behalve in zjjn zware uitrus ting van '38 c.M. kanonnen vooral ook ligt in zijn snelheid en zijn voor zien zijn van de modernste techni sche hulpmiddelen. En nu was de Bismark zeker zoo snel als het beBte Engelsche schip en zeker zoo goed uitgerust.

Peel en Maas | 1941 | | pagina 1