'Weekblad voor VENRAY, HORST en Omstreken. Alleen Boter is boter „VENRAY' boter Een eensgezind volk. Buitenland. Provinciaal Nieuws Zaterdag 17 Mei 1941 Twee en Zestigste Jaargang No 20 PEEL EN MAAS is zeer fijne boter ADVERTENTIEPRIJS1-8 regels 64 cent, 8 ct. per regel, hij contract groote reductie. UITGAVE Fa. van den MUNCKHOF VENRAY Tel. 512 Grootestraat 28 Giro 150652 ABONNEMENTSPRIJS: voor Venray 70 ct. buiten Venray 80 ct per kwartaal. Afz. no. 6 ct. O. L. Vrouw Behoudenis der Kranken, Oostrum. Grondslagen nationaal besef en sociaal-econO' misch de arbeid boven het kapitaal. Wij ontvingen het weekblad „Storm", orgaan van de Neder- Iandsche S.S. Daarin treffen we enkele opmerkingen aan in een artikel „Geen haat", waarvan we met vreugde en instemming ken nis hebben genomen. Het blad zegt, dat vooral nu in deze herinneringsdagen in menigeen fel het onrecht brand:, dat hij heeft ondervonden en vervolgt dan Daarom moeten wij juist nü goed beseffen, dat het er voor ons niet om gaat „de straat te veroveren" of oude rekeningen met misleide volksgenooten te „vereffenen". De straat is niet te veroveren, want over de straat hebben noch wij, noch onze tegenstanders iets te vertellen: de openbare orde wordt namelijk geregeld door de bezettende overheid. Bovendien kun je met vuist en knuppel wèl een leegte om je heen slaan, maar je kunt er geen anders denkende volksgenooten mee tot je kameraden maken en geen wereldbeschouwing mee doen aanvaarden. Wij zijn het daar roerend mee eenshet is den spijker op den kop geslagen. inderdaad met „slaande" ar gumenten bereikt men niets dan verbittering, men maakt er geen bekeeringen mee. Dat kan aileen langs den weg van overreding, argumenteering en daden vooral. Woorden wekken, voorbeelden trekken. Wanneer iemand geregeld den mond vol heeft over volksheid en gemeenschapszin, kan hij iets bereiken in de richting van zijn doel, maar wanneer iemand preekt met de daad, met zijn eigen voorbeeld van ware naastenliefde en sociale gerechtigheid, dan bereikt hij zeker op den duur het gewenschte effect op zijn omgeving. En wanneer hij nog zoo mooi preekt, over de gemeenschap, maar hij laat zijn ondergeschik ten slaven voor een hongerloontje, dan is zijn preeken huichelen en doet hij afbreuk aan de bewe ging, die hij met den mond dient. Daarom zijn we het roerend met de Storm eensgeer. herrie op straat, geen tegenstanders lastig vallen of ze willen knup pelen tot medestanders, niet de straat veroveren, maar door voor beeld en overreding medestan ders en medestrijders maken. De Volkskrant besprak dit thema op den dag van de her denking van onze helden, die vielen in den strijd voor hun vaderland en zegt dan, dat we denkend aan het verleden - toch naar de toekomst hebben te zien. Ondanks heimwee voor het verleden moeten we toch beseffen, dat we r.iet kunnen blijven staan en nog minder teruggaan, maar dat we verder moeten, naar de toekomst. Minder voor ons zelf dan voor ons land en voor ons volk. Het begrip volksgemeenschap krijgt eerst zin en inhoud wan neer wij heel ons volk binnen den kring trekken van ons ge- dachtenleven. Niemand kent de toekomst, maar ze zal zijn zooals wij zelf ze maken. In de plechtige stond die we doorleven, met onze gedachten bij onze soldaten, die gevallen zijn voor Nederlands toekomst, moet deze ons voor oogen staan. Ons, dat wil zeggen ons ge- heele volk. Wij mogen geen verdeeld en gespleten volk worden, wat iets anders is dan verschil van mee ning over vraagstukken, die nog moeten worden opgelost. Van den anderen kant moet men deze verschillen niet opbla zen en opschroeven en het niet voorstellen alsof nooit eensge zindheid kan worden bereikt. Er moet voor goede vader landers een mogelijkheid zijn om elkander nader te treden en tot eensgezindheid te komen. Het moet, omdat het een on misbare voorwaarde is voor het behoud van onze zelfstandigheid. Het moet, omdat wij Neder landers en volksgenooten zijn. Maar dan moet men niet eischen dat het lidmaatschap van slechts één beweging het criterium zal zijn voor het ware en volle Nederlanderschap. Dan moet men zich voldaan verklaren met de wetenschap, dat het Nederlandsche volk een sterk nationaal besef heeft en sociaal-democratisch den arbeid de eerste plaats wil doen inne men. Ons volk wil zijn toekomst bouwen op den grondslag van den arbeid daaromtrent bestaat geen verschil van meening. Deze grondslag is steviger dan al de leuzen die men kan uitdenken. Bij de meeningsworsteling, waarvan we getuige zijn, mag geen sprake zijn van overwin naars en overwonnenen. Een afgedwongen „bekeering" zou bovendien niet echt zijn. Men aanvaarde eerlijke samen- en medewerking en scheppe geen vijanden in den eigen volkskring. Zoo is 't inderdaad. BESCHOUWINGEN OVER DEN TWEEDEN WERELD- OORLOG. Het is reeds enkele weken geledeü, dat de vereenigde Dultsch-Italiaan- Rche strijdkrachten er in slaagden de Engelschen in evèn zooveel weken weer uit geheel Cyrenaika te werpen, als de Brltsche troepen maanden noodig haddeD voor het veroveren dezer Itallaanscbe kolonie. De strijd is nu op de grens van Egypte tot achgnbare rust gekomen.- In Tobroek verdedigen de Engel- achen zich met hand en tand, doch niemand gelooft wel, dat deze be zetting zich zal kunnen handhaven tot een ontzettlngsleger zal komen opdagen. Op het oogenblik lgkt het er op, of de strijdkrachten hier in even wicht geraakt zgn, maar evenzeer kan men uit verschillende berichten opmaken, dat Engeland zjjn uiterste krachten inspant om dit deel van zgn front te versterken. Van Dultsch- Italiaansche zijde verneemt men in deze wel niets, maar men kan er van op aan, dat ook van deze zgde niet wordt stilgezeten, en dat na kortoren of langoren tijd hier weer een heftige strgd ontbranden zal. Dan zal de beslisBlng vallen over het bezit van Alexandrië, van Egypte, van het Suez-kanaal en zelfs van de beheeraching van het Oostelijk deel van de Middellandsche Zee. Het Is mogelijk dat het zomer- jaargetgde aldaar zoo fel brandt, dat dit alle beslissende operatle's onmo gelijk maakt. In dat geval zullen we tot het najaar geduld moeten heb' ben, ofschoon de activiteit der Duitsch-Italiaansche strijdkrachten en de wflze van hun oorlogvoeren tot dusverre geen reden geven om op een lange rustperiode te rekenen. In nauw verband met deze opera, tie's staat de vraag, In hoeverre belde partgen ln staat zgo, de overzee- sche verbindingen te handhaven, waarvan beide partijen afhankelijk zijn. De Dultsch-Itaiiaansche strijd krachten moeten den weg Sicilië Trlpolitanie, de Britten den weg Gtbraltar-Alexandrlë open houden, en de laatste weg is eenlge tiental len keeren zoo lang. In dit verband is al weer belang- rjjk de verstrooiing van een convooi in de Iaatstverloopen week, dat onder dekkiDg van sterke zeestrgd- krachten van Gibraltar naar het oostelgk deel der Middellandsche Zee was uitgeloopen. Volgens offi- cieele Duitsch-Italiaansche berichten is dit convooi zwaar gehavend en heeft het zjjn doel niet kunnen be reiken. In dat geval ziet het ervoor de Britten zeer slecht uit en zouden zij aangewezen zjjn op hulp vla het Suez-kanaal. Doch ook dit ligt onder sterke bedreiging en ook de aanvoer langs dezen weg wordt sterk gehin derd. Reeds werd gemeld, dat een sterk Amerlkaansch convooi met levensmiddelen en oorlogsmateriaal vla de Roode Zee het Egyptische leger was te hulp gekomen. Onzes Inzienseen bewgs te meer, hoe groote waarde men hecht aan de baheersching van Egypte en 't Suez- Kanaal. Prompt is het antwoord van Dultschland gekomen op hetAmerl- kaansche voornemen, om Engeland via de Roode Zee met leveranties te steunenDultschland heeft dit gebied tot oorlogszone verklaard en gewaar schuwd voor het gevaar van mgnen en andere strgdmlddelen. Hier kon wel eens het beginpunt liggen van een conflict met Amerika. Verder blgft het merkwaardig, dat Turkije zoo drukke batrekkingen met Dultschland blgft aanhouden, en dat ook ook de Iraksche minister van oorlog langen tgd in Ankara ver toefde,. Zou dan toch ook Turkge uitzien naa^een gelegenheid om zijn vriend schapsbetrekkingen Engeland op te zeggen en door een reuzenzwaai de aamogendheden ln de armen vallen Op politiek terreiD, waar het eigen belang steeds voorop staat, is heel veel mogelgk, vooral in tgden als de onze, waarin in een korten tgd over het lot van staten en volken wordt baBlist. Abessinië. Ia Abessinië bieden de reaten van 't Italiaansche leger hardnekkig weer stand. Engeland heeft reeds gepoogd deze door aanlokkeigke voorwaarden tot overgave te bewegen, doch nu dit mislukt is, is het best mogelgk, dat de hoofdmacht toch is weggetrokken naar naar het front van Egypte dat zooveel belangrijker Is. Immers, Indien dJt front zou be zwijken en de Duitsch Iraliaansche strijdmacht tot het Suez-kanaal zou weten door te dringen, dan wordt daardoor vanzelf mede de veldtocht der Britten in Abessinië beslist. In wijder verband zc-u men zelfs kunnen zeggen, dat op de grens van Egypte over de heerschappij van geheel Afrika te eeniger lijd zal worden beslist. Wij hebben al eens meer gezegd: een land dat Bucces heeft, kan net zooveel vrienden kriigen als het wil. De Indruk van den geslaagden veld tocht in den Balkan schijnt zull's niet ongemerkt aan de Fransche Regee ring te zijn voorbijgegaan. Een Italiaansch blad heeft opge merkt dat de willigheid van Frank rijk op en neer gaat met de succes sen van de asmogendheden. Dat er thans weer meer geneigdheid schijnt te bestaan om met Duitscbland sa men te gaan wordt enkel toege schreven aan den stormloop door de Balkanlanden. Hoe het ook zij, de tweede man van Frankrijk, admiraal Durlan, is naar Berlijn getogen om met Hitier zelf te gaan confereeren. Even te voren was bekend gewor den dat Frankrijk een zeer vast beraden houding aannam ook tegen over Amerika, toen van daaruit de noodzakelijkheid werd bepleit van een bezetting van Dakar. De gebeurtenissen schijnen er toe te leiden, dat Frankrijk geleidelijk in de armen van Dultschland gedreven wordt, ook al omdat het verder geen keus heeft, om op andere wijze nog lets van zgn macht en grootheid te redden. En kenmerkend voor de minder waardige manier waarop wereld politiek gedreven wordt, is het be richt dat aanstonds na het bekend worden van Fransch-Duitsche onder handelingen uit Amerika kwam, n.l. dat nu maandelijks twee schepen met tarwe voor het onbezette deel van Frankrijk beschikbaar zullen zijn Voor ons Europeanen Is 't trou wens toch al erg onbegrijpelijk waar om Roosevelt zich zoo druk maakt over Europa, nadat hij anderhalf jaar laDg met betrekkelijke onaan. doenlijkheid de Europeesche harre- warderjj heeft aangezien. Plotseling zijn de Amerikaansche belangen betrokken bij het bezit van Dakar, IJsland, Suez, Portugal en Ierland, terwijl men toch zoo zeggen zou dat voor al deze belangen Eu ropa zelf op de eerste plaats te zorgen heeft, In elk geval heeft Frankrijk, dat toch zeker van geen Dultsche sym pathieën kan verdacht worden, on. dubbelzinnig te kennen gegeven, dat het van Amerika op deze wijze geen hulp verlangt en dat geen der an dere hier boven genoemde landen aan Roosevelt een verzoek om steun zullen doen. Het lijkt er heel sterk op, of, Amerika is een koopman, die in het Europeesch wespennest een voordee- llg zaakje ziet en er met alle macht naar streeft, de erfenis van Enge land over te nemen. In dat geval kan het ervan ver zekerd zijn, dat 't vroeg of laat ook geheel Europa tot vijand krijgt, wijl mag worden aangenomen, dat een groot deel van Europa nu reeds Amerika de schuld geeft van een volstrekte nuttelooze oorlogsverlen- ging. Er is reeds een bijna eensgezinde meen in g, dat zonder de hulp en den moreelen steun van Amerika, Enge land bereid zon zijn over den vrede te praten en ieder, die de zaken on bevooroordeeld ziet, moet tot de slotsom komen, dat de tgd voor vrede er is en dat de situatie sedert 1 September 1939 zoodanig is ver anderd, dat er in afzienbaren tijd geen kijk meer is, dat de toestand van vóór dien datum nog wordt hersteld. Het vervolg van den oorlog kan niets anders *ijn, dan een verdere vernietiging van onschatbare waar den aan goederen en kuituur en een steeds sterkere verarming van de Europeesche volkeren. De bombardementen van de vijan delijke vloten zijn reeds tot een ver bittering gestegen, dat geen burger lijke bevolking noch cultuurmonu menten worden ontzien en zoo lezen we, dat de vergelding voor het ver nielen van huizen, kerken, hospitalen, en openbare gebouwen door Engel- sche vliegers ln Duitscbland, 't par lementsgebouw, een wonder van gotüieke bouwkunst in het hart van Londen, met den grond is geig'k gemaakt. En nu staan we nog slechts aan het begin van het oorlogsjaar 1941. Dagelijks nemen die bombarde menten ln kracht en geweld toe en van eertijds bloelende landen bljjft een puinhoopen. Ingekomen en vertrokken personen» Van 2 tot 9 Mei INGEKOMEN; J. Vahlkamp en gezin, accountant, Wilhelminaatraat 3i v. 's Graven hage E. den Brok, kl.zuster St. Anna- laan 5 van Gent J. Melis, kl.züster, St Annalaan 5 van Gent E. Vreuls, leerling verpleegster, St Annalaan 5 van Heerlen P. Verstegen en gezin, landbouwer, D 59 van Möerlo M Beerens en gezin, controleur CCCD., Stationsweg C 35 van Venlo F. van Breemen, dienstbode, Krult- weg 3 van Spaubeek J ThijsseD, dienstbode, Merselo M 104 van Maashees L. v. d. Bekerom, dienstbode, St Servatiusweg 11 van Arcen H. Janssen, dienstbode, St Oda- straat 3 van Bergen G. Coppus, dienstbode, Mgr. No- lensstraat 10 van Maashees J. Vervoort., landbouwer, KI, Olrlo F 35a van Horst A. van Vegchel, Gasstraat 11, van Maashees A. Fleuren, landbouwersknecht, Olrlo E 66 van Vierllngsbeek J. Verstegen, kinderjuffrouw, Oos trum D 86 van Amsterdam W. Jansen en gezin, huisschilder, Hagelweg van Vierllngsbeek A. Pothoff, dienstbode, Ysselsteyn 189 van Meerlo C. Barents, dienstbode, Spurkter- weg B 25 van Maashees J. van den Heuvel, religieuse, Jeru salem van Boxtel M. van Megel, Ysselsteyn 183 van Horst J. Peeters, landbouwer, Smakt B12 van Maashees J. Franssen, dienstbode, Leunen K 38 van Maashees F. Terwindt, ass.Gew Bur.Arb.Bem. Smakterweg 1 van Ngmegen G. Kersten, dienstbode, Leunen K 48 van Maashees J. Penders, landbouwer, Veulen H 23b van Urmond P. Linders, z.b., Maaaheescheweg 51 van Ottersum M. van Treek, z.b., Henseniusstr. 11a van Antwerpen P. van Treeck, z.b., Hoenderstraat 13a van Antwerpen R. van Treeck, z b., Hoenderstr. 31 van Antwerpen VENRAY, 17 Mei 1941 Photo's voor persoons bewijzen, De Burgemeester van Venray wijst, nu binnen korten tgd met de uitrei king van persoonsbewgzen een aan vang zal worden gemaakt, de Inwo ners dei gemeente nogmaals op de eischen, waaraan de photo's voor de persoonsbewgzen moeten voldoen, te weten: 1. af me «ogen nauwkeurig 31/, cm breed bg 41/, cm hoog; 2. de pnoto mag uitsluitend het hoofd en e-entueel het bovendeel van de borat van den afgebeelden persoon weergeven; 5. de photo moet den afgebeelden persoon half „en face" en half „en profil" (zoogenaamd driekwart) naar réchts toonen, "oodanig, dat het lin keroor duidelgk en geheel zichtbaar i£>' 3. de photo moet den afgebeelden persoon zonder hoofdbedekking weer geven 4. de afbeelding van het hoofd moet 2 cm. ln doorsnede of grooter zgn 6. de beeldtrekken moeten scherp en niet geretoucheerd zgn (geen wazige of zgn. kunstphoto's); 7. de photo moet den afgebeelden persoon duidelgk kenbaar weergeven; 8. gelijkmatige (zgn. egale) kleur; witte althans lichte achtergrond; 9. de photo mag geen nevenaf- beeldiügen bevatten (geen andere personen, geen huis, geen landschap, geen hond enz. enz). 10. de photo mag geen stempel afdruk of deel van een stempelaf druk bevatten; 11. de achterzgde der photo moet zijn van wit of roomkleurig (chamois) geheel blanco papier, zonder stem pelafdruk, opdruk of anderszins. Wat punt 4 betreft zjj opgemerkt, dat volgens nader ontvangen voor schriften, de afbeelding van het hoofd, zoowel ln de lengte als ln de breedte minstens 2 cm. in doorsnede moet z^n (linkeroor en hoofdhaar niet mede gemeten). Gebleken is, dat er reeds vele foto's zgn gemaakt, die niet voldoen aan de gestelde eischen, vooral wat de afmetiDgen van het hoofd betreft. Eenleder, die nog foto's moet laten maken of reeds heeft laten maken, wordt dus ia zgn eigen belang aan geraden zich goed te overtuigen dat zgn foto aan de gestelde boven om schreven eischen voldoet. Vrouwen en meisjes dienen er op te letten, dat hun linkeroor duldefijk en geheel zichtbaar ls. Foto's, die niet aan de voorge schreven eischen voldoen, zullen ge weigerd worden. Venray, 14 Mei 1941. De Burgemeester van Venray, A. H. M. JANSSEN. Verbod van loopen in de bosschen. De Burgemeester van Venray brengt nogmaals ter algemeene ken nis, dat het, met het oog op het groote brandgevaar, verboden is ln de gemeentebosschen zich op te houden. Aan de bosschen zgn plaatjes aan bracht „Verboden Toegang". Aan dit verbod zal streng de hand worden gehouden en bg overtreding onmiddellgk proces-verbaal worden opgemaakt. Tegeu degenen, die de geplaatste bordjes- mochten verwgderen, ver plaatsen of beschadigen, zal met strengheid worden opgetreden. Venray, j.4 Mei 1941. De B irgemeester van Venray, A. H. M. JANSSEN Verbod n rooken ter voor koming vt qevaar voor bosch-. heide-, t ®- en veenbrand. WAAI CHUWING. De Burget ast ar van Venray herinnert de ezetenen aan het besluit van B. gemeester en Wet-' houders d.d. 11 Juni 1925, waarbg ingevolge het bepaalde bg artikel 429 sub 4 van het Wetboek van Straf recht Is verboden het rooken ln alle bosschen, veen-, turf- en heidegron den en tot op een afstand van tien meter hiervan op alle daardoor, daarin, daarlangs of daarbg gelegen wegen, voetpaden of open plaatsen of terreinen. Dit besluit is op de wgte bedoeld in artikel 203 der Ge meentewet, denzelfdea dag afge kondigd en onmiddellgk in werking getreden. Aan dit besluit zal zeer streng de hand worden gehouden en bg over treding onmiddellgk proces-verbaal worden opgemaakt. Venray, 14 Mei 1941. De Burgemeester van Venray, A. H. M. JANSSEN WAAKZAAMHEID ter voorkoming van Bosch- en Heidebranden. Burgemeester en Wethouders van Venray achten het noodzakelgk nog eens aan te sporen tot de meeat mogeigke waakzaamheid met betrek king tot bet voorkomen en blusschen van bosch- en heidebranden. De aandacht zg daarom andermaal gevestigd op het navolgende le. Het is bekend, dat bg een verblgf in de bosschen en de heide, bg droog weer en speciaal in het warme jaargetgde de minste onacht zaamheid de grootste nadeelige ge volgen kan hebben. Het wegwerpen van een nog brandende lucifer of van een eindje sigaar of het weg. vliegen van vonken van sigaar of pgp, schgnbaar van geen beteeken Is, kan brand doen ontstaan en aldus een strafbaar feit opleveren volgens artikel 429 van het Wetboek van Strafrecht, waar o.m. een straf van 14 dagen hechtenis of f 100.— boete wordt bedreigd tegen dengene, die door gebrek aan de noodlge omzich tigheid of voorzorg gevaar voor bosch-, heide-, helm-, gras en veen brand doet ontstaan. Het strafbaar feit is ook reeds aanwezig door onvoorzichtigheid met vuur, ook zonder dat nog brand ontstaat. Het rooken ln de bosschen en licht brand bare helde is dus in het algemeen ABSOLUUT VERBODEN, terwgi ook TEN STRENGSTE VERBODEN is het, om welke reden dan ook, zonder vergunning van het bevoegde gezag, aanleggen van vuur ln of ln de nabgheld van bosschen en helde, hetwelk steeds direct, dus ook al zonder dat brand ontstaat, straf baar ls, volgens hetzelfde artikel 429, dat verbiedt op straffe van 14 dagen hechtenis of f 100 boete het aan leggen, voeden of onderhouden van een vuur op zoo korten afstand van gebouwen of goederen, dat daardoor brandgevaar kan ontstaan. In dit verband wordt er nog met den meesten nadruk op gewezen, dat kinderen niet zonder toezicht in de bosschen of heide mogen verbigven, aangezien de ervaring leert, dat de jeugd zich gaarne onledig houdt met het spelen met vuur, of het doen ontstaan van kleine branden, waar van vaak de gevolgen niet zgn te overzien. Driogend manen wg de ouders en verzorgers aan, in deze hunne groote verantwoordeigkheid wel te beseffen. 2e. Wanneer een bosch- of heide brand ontstaan is, moet degene, die zulks het eerst ziet, er voorzorgen, dat daarvan terstond kennis wordt gegeven bg den burgemeester of bg de politie, opdat onverwgid maat regelen kunnen worden genomen om den brand in zgn voortgang zooveel mogelgk te stuiten. Venray, 14 Mei 1941. Burgemeester en Wethouders van Venray, A. H. M. JANSSEN De Secretaris, VAN HAAREN Eindexamens gymnasium. De Secretaris-Generaal van hst Departement van Opvoeding, Weten schap en Cultuurbescherming heeft de volgende gecommitteerden aan gewezen voor het afnemen van de eindexamens aan het R. K. Gym nasium voor jongens te Venray op 30 Juni en l, 2, 3, 4, en 5 Juli: Gecommitteerden: Dr. H. Wagen voort, hoogleeraar aan de Rijks universiteit te Utrecht; Dr. P.N. U. Harting, hoogleeraar aan de ge- meentslgke universiteit te Amster dam; G. Mannoury, oud-hoogleeraar aan de gemeenteigke universiteit te Amsterdam. Rechtbank te Roermond. F. H, van S., 42 jaar te Venray, verdacht van het zonder verdooving slachten van een varken; elsch en vonnis vrgspraak. A. H. H., 36 jaar te Venray, ver dacht van mishandeling van P. H. G. Poels alhier; elsch en vonnis f 40 of 20 d.h. VALK-REVUE Verleden Zondag toog het eerste elfi al van de Valk naar Velden om aldaar tegen de kampioen I.V.O. I een huldlgingswedstrgd te spelen. Het geheel was een slappe vertoning daar I.V.O. beslist te zwak was voor de Valken, zg namen het daarom kalm op en wonnen met 2—1. Morgen gaan de Valken hun laatsten ultwedstrgd spelen inStegi. Gezien de plaatsen welke beide clubs op de ranglgst bezetten zal dit een nederlaag worden voor de Valken. Of zgn de Valken van plan voor een verrassing te zorgen. Het tweede is morgen vrg. Voor a s. Donderdag, Hemelvaartsdag, is voor hun de laatste wedstrgd vast gesteld en wel thuis tegen Meerlo I. wg hopen van het tweede, dat zg de competitie op waardige wgse zullen besluiten. Het derde boekte J.L Zondag een verdiensteigke overwinning op Oos trum en kwam zoodoende dus weer een stap dichter bg het begeerde kampioenschap. Met 5—0 moesten de Oostrumsche jongens de vlag strgken. Morgen moet het derde naar Ys selsteyn en zal daar een warme ontvangst hebben, want op het Valk- terrein wisten zg reeds een punt te bemachtigen. Dus jongens oppassen. Ook a.s. Donderdag zullen zg ter dege op hun hoede moeten zgn. Op die dag komt B.V.V. II uit Blitters- wgk op bezoek. De B.V.V.-boya zul len er alles opzetten om te winnen, dus oppassen en veel succes. BEUGEL-NIEUWS» De uitslag van het zomerconcoura klasse A, dat Zondag aan het Veu len gehouden werd ls als volgt: le Helde met 6—2 232 punten 2e Veulen met 4—4 220 punten 3e Venray met 4—4 206 ponten 4e Holthees m. 2—6 180 punten Het concours dat goed bezocht werd en tevens een zeer goed ver-

Peel en Maas | 1941 | | pagina 1