•Weekblad voor VENRAY, HORST en Omstreken. Alleen Boter is boter „VENRAY" boter Nieuwe tijden Buitenland. Een koffiepraatje. Provinciaal Nieuws Zaterdag 10 Mei 1941 Twee en Zestigste" Jaargang No 19 PEEL EN MAAS ADVERTENTIEPRIJS1—8 regels 64 cent, 8 ct. per regel, bij contract groote reductie. UITGAVE Fa. van den MUNCKHOF VENRAY Tel. 512 Grootestraat 28 Giro 150652 ABONNEMENTSPRIJS: voor Venray 70 ct. buiten Venray 80 ct. per kwartaal. Afz. no. 6 ct. is zeer fijne boter O. L. Vrouw Behoudenis der Kranken, Oostrum. Vele en zeer belangrijke zaken strijden a.h.w. om den voorrang der belangstelling in het binnen- landsch overzicht van deze week. Wij noemen zoo maar voor den voet weghet journalisten- besluit, waarin de posilie van den Ned. journalist wordt veilig gesteld en geregeld; een rede van Commissaris-Generaal dr. Fischböck over de economie in ons land in oorlogstijd; de om vorming van de werkverschaffing tot een vrij bedrijf van werkver ruiming; de voorbereiding van een nieuwe winterhuip-actie voor het a.s. seizoen en de door voering van de versobering in hotels en restaurants. Het lijstje is nog voor heel wat uitbreiding vatbaar, maar we zullen hiermede volstaan en de voornaamste zaken in het kort bespreken. De meeste van deze zaken staan in het teeken van den gang onzer maatschappij naar nieuwe tijden. Nieuwe tijden, nieuwe orde, deze woorden liggen tegenwoor dig op ieders lippen en vloeien uit ieders pen, zonder dat velen zich van die begrippen een hel der beeld kunnen vormen. Daar om enkele opmerkingen vooraf. Er waren alom schreeuwende wantoestanden op veel gebied, die steeds luider riepen om een goede oplossing. Deze toestanden wekten en stuwden krachter., welke dreven naar gezonder bestaansvormen voor allen. Twee groote levenswaarden kwamen daaruit naar voren: zin voor sociale gerechtigheid (arbeid is primair aan het kapitaal) en zin voor gemeenschap en natio nale gebondenheid. (De tegen hanger van het „ben ik mijns broeder hoeder") Deze twee woorden geven bij doorwerking een nieuw aanzien aan de maatschappij. De maat schappelijke samenleving wordt herbouwd. Bij dien nieuwbouw zullen o.m. deze groote lijnen ge volgd worden het gezag moet verstevigd worden en samenge trokken worden, de sociale en nationale volkseenheid moet be vestigd worden, zoowel door een meer organischen bouw van het staatsapparaat als door het toe kennen aan den staat van een meer positieve, meer opvoedende en cultuurbrengende taak aan den Staat. We zitten ook in ons land reeds midden in die maatschap pelijke hervorming, welke zich in een door velen niet bij te houden tempo voltrekt. Dit wezen en doel van de revo lutie die over de wereld gaat, moeten wij ons bij alle hervormin gen steeds voor oogen stellen, om deze te begrijpen en ze niet uit sluitend te zien als nieuwigheden, waarop men zijn geest van ne gatieve en afbrekende critiek meent te moeten loslaten. De meeste van de maatregelen welke wij in den aanhef kort opsomden, passen in het kader van de maatschappij-vernieuwing. Een typisch voorbeeld daarvan is de omvorming van de werk verschaffing tot een vrij bedrijf van werkverruiming. De commissariê vanhetN.V.V. de heer Woudenberg, heelt Dins dag in 'n rede meegedeeld, dat deze belangrijke hervorming spoe dig werkelijkheid zal worden. De werkverschaffing, 't woord zeide het reeds, was tot heden een vorm van steunverleening aan werkloozen, die men voor den steun eenig werk liet ver- richten. Vandaar ook, dat de deel name hieraan beperkt was. Dat wordt nu anders. Het wordt een dienst van werkverruiming, die voor ieder toegankelijk is. Desnoods kunnen uit één gezin zoowel vader als alle zoons in de werkverruiming een loon verdienen. Dat loon zal bepaald worden aan de hand van den loonstandaard in de be treffende streek. Thans zullen we een en ander samenvatten uit 'n rede van dr. Fischböck over de economie in ons land in oorlogstijd. In de industrie vindt 40 pet. van onze bevolking een bestaan. Er zijn moeilijkheden met grond stoffen, met de afzet en met te weinig geschikte arbeidskrachten. Dat alles is gevolg van den oor logstoestand. Het streven is er evenwel op gericht den Neder landschen arbeider een gelijk waardige positie te bezorgen als de Duilsche arbeiders, ook voor de loonpolitiek. Op 't oogenblik is vooral hin derlijk het gebrek aan aardap pelen. Het was waarschijnlijk beter geweest als de distributie eerder ter hand was genomen, dan had men de aanwezige voorraden over een grooteren tijd kunnen verdeelen en dan was 't gebrek nu niet zoo nijpend ge weest. Zoodra de nieuwe oogst er evenwel is, is het probleem opgelost, omdat Nederland in de behoefte aan aardappelen zelf voorziet. Tenslotte iets over onze kolen- voorziening. Limburg kan de heele kolen- behoefte van ons land dekken. Echter: het Europeesche vasteland heeft niet voldoende kolen voor de behoeften van alle landen. Daarom moet ook ons land een deel afstaan voor andere landen. Vooral de bedrijven moeten alom in werking kunnen blijven en daarvoor wordt gezorgd. HITLER SPRAK IN DEN RIJKSDAG. In het wereldgebeuren domi neert thans de groote rede van Hitler In den Rijksdag, waarin hij een beeld gaf van de aanlei ding en het succesvol verloop van den veldtocht op den Balkan en de rol van Engeland schetste als de vredeverstoorder in dit gebied. De Dultsche verliezen waren in dezen veldtocht de ge ringste, die tot nu toe geleden werden. Dit jaar reeds en het volgende jaar zal de Dultsche soldaat nog betere wapens krij gen. De Dultsche weermacht is superieur aan elke denkbare coalitie ter wereld. De Nationaal-Soclalistische volksstaat zal niet alleen naden oorlog, maar ook de komende eeuwen voortbestaan. Wanneer de Führer van het Groot- Dultsche Rijk een rede houdt, dan luistert in gespannen aandacht prac- tlsch de geheele wereld. Was dat voorheen reeds het geval, ln nog grootere mate geldt dit thans, nu Hitier en zijn asgenoot het heele van Europa beheerscht. Telkens, wanneer een belangrijke gebeurtenis achter den rug is of gewichtige beslissingen worden ge nomen, roept de Führer den Rgks- dag bijeen. Het Buccesvolle einde van den Balkan-veldtocht was thans aan leiding voor een verklaring van de Rtjksregeering over de beteekenis en het verloop van deze actie en over de Dultsche politiek ten aan zien van Z O.-Europa. Wij kunnen deze /ede, welke in de voornaamste talen der wereld werd omgezet, in het bestek van ons blad onmogelijk in haar geheel weergeven en een overzicht van het verloop en de beteekenis van den strijd in Noor wegen en in West-Europa, De Britsche plannen van een op- marsch in Noorwegen en een aanval op de Duilsche rechterflank waren dreigend voor Duitschland. De Duil sche afweer in Noorwegen is wellicht de meest beslissende slag in dezen oorlog geweest. Hg legde den grondslag voor de groote zege in West-Europa. De Britsche plannen tegen Duitschland via Nederland en België gaf Hitler aan: Terstond na 'de mislukking van deze plannen begon een verhoogde druk der Engelache oorlogsophitsers op België en Nederland. Het doel was thans, nu de aanslag op den aanvoer van erts mislukt was, om door het meesleepen van België en Nederland het front tot aan den Rgn te verleggen en daarmede de plaat sen, waar het erts verwerkt werd, te bedreigen en uit te schakelen. De 10e Mei begon de gedenkwaar digste strijd van de heele Dultsche geschiedenis; hij leidde tot degrootBte vernietigende veldslagen in de wereldgeschiedenis. Na de rede huldigde de voorzitter, Rijksmaarschalk Goering, den Führer als een onovertroffen veldheer, die alle plannen voor dezen veldtocht ontwierp en constateorde, dat nooit een leider zoo trouw door heel een volk Is aangehangen als de Dultsche Führer. TWEE PROBLEMEN Amerika en de strijd om Irak. Na de volledige onderwerping van Joego-Slavië en Griekenland dringen twee vraagstukken naar voren, waarvan het eene plotsellDg is op gekomen, het andere ons reeds maanden bezig houdt. Het eene vraagstuk is„Wat zal Amerika doen Hei andere „Hoe zal zich het. probleem-Irak verder ontwikkelen Beide vraagstukken willen wjj in het kort onder het oog zien. De houding van Amerika. Het. vraag3tuk - Amerika kwelt reeds jaar en dag. Van een volledige en correcte neutraliteit zijn de machtige Ver- eenlgde Staten van Noord-Amerika geleidelijk dichter bg het oorlogs vaarwater geraakt. Uit de berichten, welke ons worden voorgezet, kan men niet veel anders meer opmaken, dan dat Roosevelt met opzet op oorlog aanstuurt, on danks zjja vroegere verklaringen. De pers en de geldmacht schijnt hem daarbij met volle kracht te steunen. Ons dunkt, dat het niet lang meer duren zal, ol ook de meerderheid van het Amerikaansche volk is vóór oorlog met de asmo- gendheden, hoewel toch nog een half jaar geleden de overgroote meerderheid zich tegen oorlog uit sprak en belde presidents candidaten gedwongen waren te verblsreD, dat zg Amerika niet aan dei oojrlog zouden doen deeinemen, wel wetende, dat een tegengestelde uitspraak elke kans om gekozen te worden zou vernietigen. Zgn er sedert dien dan enkele dingen gebeurd, die de deelname voor Amerika noodzakelijker of wenschelgker maken Geen enkel, doch de macht der pers ln Amerika is zoo groot, dat zg door halve en verdraaide of geheel verzonnen be richten langzaamaan zoo'n stemming weten te kweeken, dat iedere Ame rikaan het natuurlijk vindt, als Roosevelt zijn vroeger standpunt verloochent. Van Duilsche zgde wordt er angst vallig voor gewaakt om de groote Democratie aan de overzijde van den Oceaan geen reden voor oorlog te geven. Er wordt veelal zelfs niet Ingegaan op de hoogst vijandige aanvallen van daaruit op de leiders der asmogendheden. Een ieder kan trouwens zonder meer wel begrijpen, dat Duitschland en Italië geen oorlog met Amerika willen. Het sprookje over het gevaar voor een inval van de zgde der dictator- landen maakt zelfs in Amerika geen opgang meer. Even sterk als Duitschland en Italië tegen een deelname van Amerika moeten zgn, ïs Engeland er natuur lek voor. Na al de ontgoochelingen en neder lagen, die dit land reeds ondergaan moest en wel: in zgn hoop op revo lutie ln Duitschland, in zijn hoop op de uitwerking der blokkade, in zgn hoop op den inval in Noorwegen, en zoo pas weer ln zgn hoop op de vol ken van den BalkaD, is Amerika thans de laatste hoop geworden, waaraan het land zich vastklampt als de drenkeling aan den stroohalm. Toch is Amerika voorzeker wel iets meer dan een stroohalm. Geen land der aarde toch is zoo rijk door de nabuur gezegend. Tarwe, maïs, vee, petroleum, kolen ln overstelpen de mate, rijkdommen, die men met mlllioenen moet berekenen bg een volk van ruim 130 millioen zielen. Eeu haast onuitputtelijke bron, waarachter bovendien nog een enorme scheepsbouw- en vliegtuig industrie staat. Daarom is het geen wonder, dat Engeland zoo werft om zgn Angel- saksischen neef. Voor Amerika driDgt zich echter' hierbij de vraag op, of zgn hulp Engeland nog wel zal kunnen helpen. Amerika kan Ecgtland sDchts helpen door oorlogsmateriaal en schepen Het doet dat thans reeds en zal dat, hoe langer de oorlog duurt, in steeds versterkter mate gaan doen, doch of het ook ooit een leger over den oceaan zal zenden is een andera vraag. Of het dat zelfs ooit zal kunnen doen, is aan grooten twijfel onder hevig. Wa.ar Duitschland ln staat bleek, te land in zoo'n korten tijd machtige legere ter neer te slaaD, is het voor ons uitgesloten, dat het zelfs aan een vereenigde Engelsch-Ameri kaansche vloot ooit lukken zou, met een leger vasten voet op het vaste land van Europa te krijgen, zonder dat dit waagstuk op een ramp zou uitloopen. Blijft slechts over een bestoken van het vasteland van Europa van Engeland uit door middel van vlieg tuigen. Ook tegen dit gevaar is door jarenlange voorbereiding zoo'n af weer op te bouwen, dat een land daardoor niet gemakkelijk tot over- gave te dwingen 1b. (Zie Engeland) Zoo blijft de Amerikaansche hulp veroordeeld tot de taak, slechts mede te werken tot een verlenging van den oorlog. Dez8 meening heeft Dr. Goebbel3 dezer dagen nog eens heel zakelijk en heel scherp aan een Amerikaanach journalist te kennen gegeven met de bedoeling natuurlgk, deze aan alle Amerikanen over te brengen! Ieder bewoner van het continent, moet dus op zakelijke gronden een Ingrijpen van Amerika ten sterkste betreuren, anders ziet hij de ware belaDgen van Europa niet. Het zou den oorlog Immers slechts kunnen verlengen. De kwestie^Irak. Het tweede probleem, dat plotse ling het beeld van den oorlog heeft gewijzigd, is de kwestie Irak. Irak is maar een klein land, ge legen tusschen de Brjbelsche rivieren Euphraat en Tigris. Het land heeft zeer belangrijke petroleumvelden. Over een verdrag met Engeland II oneenigheid ontstaaD, daar Enge land dit land a's onbeperkt door- voerland voor zgn versterkingen ln Palestina en Egypte wilde gebruiken, waartegen de regeeriug van Irak zich verzette. Wg weten niet over welke strijd krachten Engeland op deze punten nog beschikt, doch indien Engeland deze beweging en dezen oorlog niet in de kiem weet te smoren, dreigen hier zeer groote gevaren voer het Britsche rijk. Nog altijd is de Arabische wereld ontstemd over de handelwijze van Engeland na den oorlog in 1918 Het had aan de Arabieren een vrij Palestina beloofd met een beparkt aantal Joden, doch tegelijkertijd dit land eveneens onbeperkt aan de Joden beloofd. Wegens deze tweeslachtige hou ding, duidelijker gezegd uit deze schending van hunne beloften, zijn reeds gevaarlijke opstanden ontstaan en het schijnt, dat de Arabieren het vertrouwen in Engeland volkomen verloren hebben. Volgens een Woensdagavond ont vangen bericht van Associated Press uit Cairo zouden de Brli sche troepen het Iraksche cordon om het vlieg veld Habanijah doorbroken hebben en de petroleumleiding van Mosoel weer beheerschen. Volgens te Rome uit Irak ont vangen berichten zouden de Engel- sche troepen het fort Roetba bij de grens van =Transjordanië bezet heb ben. En Turkije? Op zeer opvallende wijze hebben bovendien de laatste weken bespre kingen plaats tusschen Berlijn en Ankara. In verband met de gebeurtenissen in Irak zou het volstrekt niet be hoeven te verwonderen, indien Tur kije tot het inzicht kwam, dat. het beter voor het land was, zoo het zijn betrekkingen met de asmogend heden versterkte. We lazen reeds van een handels verdrag vaak de eerste stap voor verdere verdragen dat aaD Duitsch land den geheelen Turkschen tabak- oogst zou doen toekomen en zoo zou voor Duitschland toch nog weer de oude droom kunnen herleven van Berlgn—Bagdad. Nu met te meer recht, nu de spoorweg naar de hoofd stad van het tweestroomeoland ln middels gereed is gekomen. Het nabije Oosten De ontwikkeling dezer gebeurte nissen kan tot wijde horizonten wor den verder gedacht. Duitschland heeft een sterk en getraind leger in den Balkan vrij gekregen. Het heeft om zoo te zeggen Diets meer te doen. Zouden de Dultsche strategen niet bezig zgn plannen te ontwerpen voor grootsche veldtochten, die het de tabak van Turkije, de oliebronnen van Irak, de katoen van Egypte zou kunnen verschaffen? Zouden deze strategen Diet In hun bereklngen kunnen opnemen, dat 'n millioen geoefende soldaten op Af rikaanschen bodem het geheele we relddeel zou kunnen onderwerpen en de laatste resten van de Itaiianen ln Abessynië nog zou kunnen bevrij den uit de gevaarlijke Britsche om helzing? Wat men van dezen oorlog ook zeggen moge, niet dat hij van Dult sche zijde niet gevoerd wordt met wijden blik en grootsche plannen. De nederwerping van Polen ln zes tien dagen, de bezetting van dui zenden kilometers kusten In Noor wegen en Denemarken, de bedwin ging van West-Europa in een paar maanden en van den Balkan in drie weken getuigt daarvan, Aan zulke strategen moet het denkbeeld voorzweven door een grootsche operatie Europa met eenen slag van zijn boeien te bevrijden om in tropische zone de producten te zoeken, die het in een langdurl- gen oorlog zou moeten onlbereD. Wij weten, dat Afrika nog geen Indië is, waar koffie en thee en rub ber in zoo overvloedige mate groeit dat het Europa geheel bevredigen kan. Doch een Afrika in het bezit van den actieven Dultschen orgaci- satiegeest, Duitschland in het bezit van de onuitputtelijke rijke gronden van Abesfiinië, KeDya, Duitscb-Oost- Afrika, of de Congo, zou in enkele jaren de producten uit ons Inaulinde doen vergeteD. Het is een droom, die de macht hebbers der asmogendheden voor oogen zweven moet. Maar het is ook in zekeren zin een troost voor de volken van Europa, die na een deelname van Amerika aan dezen geweldigen worstelstrijd in het vooruitzicht zouden moeten leven, misschien nog een menschen- leeftgd van alle koloniale waren te zgn afgesneden. Nóg befcre wapens. Tenslotte heeft de Führer van het Duitsche rijk een overzicht gegeven van de oorzaken, het verloop en het einde van den strijd op deD Balkan. Met ongelooflijk geringe verliezen, van in totaal nog geen 5000 man aan dooden en gewonden, werden twee rgken volledig onderworpen, en 'n Britsch-expeditleleger van het vaste land verjaagd onder achterlating van 9000 gevangenen en al het zware oorlogstuig. Ook Hitier richtte zgn blikken naar Amerika en maakte een einde aan den droom der Britten door te zeg gen, dat geen poging welke ook en geen hulp waarvan dan ook, instaat zou zijn dm voorsprong in bewape ning van Duitschland in te halen, Daarvoor s ",.at de arbeidskracht en het aanee esloten blnnenlandsche front bor^ Waren reeds in 1939, 1940 en 194, uitzonderlijke successen mogelijk dc de tot in de puntjes verzorgde u ï3tlcig en bewapening en den ono -troffen aanvalsgeest van den Du:en soldaat, in 1942 zouden die w& tnen zelfs nog beter zijn. De rede bleef zakelijk en ingehou den, en riebtte zich alleen in felle bewoordingen tot Churchill, die moet beschouwd worden als de oorzaak vaa de voortzetting van een verder doellooze oorlog, die tot de totale Ineenstorting van zijn eigen land voeren zal en tot onnoemelijke schade voor de welvaart der geheele wereld. koffie betrokken zonder bon. De koffie ging door verschillende han den. Het waren telkens partijen van aiet te grooten omvang. Doch op zekeren dag werd aan deze ongeoor loofde praktijk een einde gemaakt. De handelaars werden gegrepen en hebben preventief eenige weken „gezeten". De Officier van Justitie, mr. dr. Rleter, achtte bij de behandeling van deze gemengde doch aan zich ver-, wante zaken, 't oogenbiik gekomen, om een zeer ernstig woord te laten hooren, een woord, dat ver buiten de rechtszaal gehoord dient te worden. De Officier van Justitie zeidc, ^at het de allerhoogste tg'd Is, dat er aan den sluikhandel een einde komt. Het Openbaar Ministerie krggt tal van anonieme brieven met aanwij zingen over ontoelaatbare handel wijzen. De Officier van Justitie is echter ook buiten deze aanwijzingen zeer goed op de hoogte. Spr. gaf een zeer ernstige waarschuwing aan allen, om zich verre te houden van den ongeoorloofden handel. Indien men deze waarschuwing niet wil verstaan, dan zullen er hier harde slagen en zware straffen vallen. Laat men toch eindelijk eens in dezen hoogst ernstigen tijd het grove bedrijf vaQ den sluikhandel laten varen. Men spotte niet men recht en wet. Aan het Openbaar Ministerie zijn zekere adressen bekend. Men zij dus gewaarschuwd. Wie gegrepen wordt, zal onmiddellijk preventief worden vastgezet. En dan zullen er niet slechts straffen volgen van weken en maanden, maar zoo noodlg ook van jaren. Het corps controleurs is uitgebreid. Men zal er bij nacht en ontij op uittrekken, om overtreders te grijpen en in de gevangenis te werpen. Het is meer dan ergerlijk, zoo zelde mr. Rleter, hoe vele lieden ongegeneerd profijt trekken van de zorgenvolle omstandigheden, waarin anderen zijn komen te verkeeren. En zij doen dit alleen om de eigen zak te spekken en het geld dan te ver brassen met drinken en aan kleeding. Aan den sluikhandel dient een einde te komen. Dit is een laatste waarschuwing, zoo besloot mr. Rieter. MET EEN ZEER ERNSTIGE WAARSCHUWING. De ernst van een strafzaak en haar moreele waardebepaling wordt niet geformuleerd of bepaald door de strafmaat. De beteekenis van een strafzaak wordt ook allerminst ge kenmerkt door den al of niet toeval- ligen factor der publieke belang stelling. Het is immers niet moeilijk om zeifs de meest eenvoudige strafzaak met een beetje decor en miilleu- schüderlng zoodanig tot een geval te verwerken, dat men noodzakelijk de publieke interresse wakker roept, en prikkelt. Maar dan blijft het een geval, dat bij nuchtere beschouwing en objectieve waarneming geen pu blieke belangstelling en zelfs geen juridische interesse waard Is. Het is echter wel mogelijk, dat bij de behandeling van een op zichzelf vrij onbelangrijk geval ter rechts zitting plotseling een geluid wordt vernomen, waarvan de herkomst en de klank, maar vooral de beteekenis tot ver buiten de enge muren van de rechtszaal dient te. worden ver staan. Zulks gebeurde Dinsdagmorgen ter rechtszitting te Roermond. Er wer den een aantal gevallen berecht, althans behandeld, die allen eenzelfde strafrechterlijk aspect vertoonden, Het ging hi6r om een aantal gevallen inzake frauduleuzen koffiehandel. Het gerechtelijk „koffiepraatje" duurde vrijwel den geheelen morgen. Zskere personen hadden in Septem ber of October van het jaar 1S40 te Breda van een firma meer dan eens VENRAY, 10 Mei 1941 BEKENDMAKING. Burgemeester en Wethouders van Venray brengen ter openbare kennis, dat de Raad der Gemeente in zijne openbare vergadering van 30 April 1941 besloten 1. Aan het Bestuur der RK. Bij zondere school te Oostrum, Venray: medewerking te verleeneu en het schoolbestuur te stellen: a. een bedrag tot een maximum van f 125.— voor het huren der zaal van den h9er L. Linders te Oostum en b. een bedrag tot een maximum van f 157,68 voor h6t aanschaffen der benoodigde leermiddelen een au ander ten behoeve van het Onderwijs in Lichamelijke Oefening. 2. Aan het bestuur der R.K. Bij zondere Lagere School te Merseio Venray: medewerking te verleeneu en het schoolbestuur ter beschikking te stellen; a. een bedrag tot een maximum van f 200.voor het huren der zaal van het Jeugdhuis te Merseio en b. een bedrag tot een maximum van f 172 98 voor het aanschaffen der benoodigde leermiddelen eeu en ander ten behoeve van het Onderwijs ln Lichamelijke Oefening. 3. Aan het Bestuur der Vereenl- glng tot Oprichting en Instandhou ding van de R K. Bijzondere Lagere School „St. Antonlus" te Veulen- Venray; medewerking te verleeoen en het schoolbestuur ter beschikking te stellen een bedrag tot een maximum van f 140voor het aanschaffen der benoodigde leermiddelen ten behoeve van het onderwijs ln Lichamelijke Oefening. 4. Aan het Bestuur der School van het Sr.. Jozefsgesticht te Venray, Overloonscheweg 2, medewerking te verleenen en het schoolbestuur ter beschikking te stellen a. een bedrag tot een maximum van f 50.voor het huren van een speellokaal en speelterrein en b. een bedrag to': een maximum van f 152.voor het aanschaffen der benoodigde leermiddelen een en ander ten behoeve van het Onderwijs in Lichamelijke Oefening, Venray, 3 Mei 1941. Burgemeester en Wethouders van Venray, A. H. M. JANSSEN De Secretaris, VAN HAAREN AANGIFTE VAN STIEREN De Burgemeester van VENRAY herinnert belanghebbenden aan hun verplichting om van het houden van een stier van 6 maanden of ouder tusBchen 15 en 25 Mei aangifte te doen bg den Burgemeester der ge meente, waar de stier gehouden wordt. Deze aangifte moet schriftelijk

Peel en Maas | 1941 | | pagina 1