^GrieP AKKERTJES -Weekblad voor VENRAY, HORST en Omstreken. Alleen Boter „VENRAY" boter Vijf mogelijk* heden. Buitenland. Binnenland. Provinciaal Nieuws Zaterdag 3 Mei 1941 Tweeden Zestigste Jaargang No 18 PEEL EN MAAS ADVERTENTIEPRIJS 1—8 regels 64 cent, 1 UITGAVE Fa. van den MUNCKHOF VENRAY 1 ABONNEMENTSPRIJS: voor Venray 70 ct. 8 ct. per regel, bij contract groote reductie. Tel. 512 Grootestraat 28 Giro 150652 buiten Venray 80 ct. per kwartaal. Afz. no. 6 ct. is zeer fijne boter O. L. Vrouw Behoudenis der Kranken, Oostrum. Aan een beschouwing in het „Vaderland", die zich beweegt tusschen de Akropolis en den gedistribueerden aardappel, ont- leenen wij het volgende: Wij schreven het eenige dagen reeds: het Duitsche leger is meester van het Europeesche vasteland. Daarmede is de oorlog niet gewonnen. Maar daarmede is het toch onmogelijk geworden, dat Duitschland hem nog ooit ver liest als in 1918. Niet gewonnen. Wij weten het maar ai te goed. Men geeft ons zooveel te eten als de Duitscher krijgt en wij krijgen te weinig vet, te weinig vleesch, te weinig aardappelen. Dit alles moet ver anderen alvorens men van een ware overwinning kan spreken. De bezetting van heel Europa tot aan de Russische grens (Zweden en Finland liggen in gesloten in het bezette land en Spanje met Portugal vormen eigenlijk al een waren overgang naar een niet-Europeesche wereld) is, slechts een étappe. Maar wel een étappe, waaruit men niet meer verjaagd kan worden en die den vijand zal dwingen tot het maken van een accoord of tot het aanvaarden van een ne derlaag. De honger is inderdaad niet zop, dat hij de Duitschers tot overgave zal dwingen. Het io niet eens honger in vergelijking met wat dit volk in den vorigen oorlog twee, drie jaar lang ge dragen heeft. Het is slechts een beperking en ontluistering van het leven, die tot des te feller strijd prikkelt tegen den vijand. Hoe kan men uit die situatie geraken Wij zien siechts vijf mogelijk heden: 1. De directe aanval op En geland. 2. Verovering van het heele Middellandsche Zeegebied met de omringende landen. In Enge land houdt men reeds rekening met die mogelijkheid. 3. Regeling, op grond van een vriendschappelijk accoord of an derszins, van een vollediger eco nomische samenwerking met Rusland. 4. Organisatie van het Euro peesche gebied door verdeeling van de bevolking in heerschers en heloten, die voor een mini mum-bestaan een maximum-ar beid zullen moeten leveren, zoo zij niet van honger willen om komen en daardoor ruimte schep pen. 5. Voldoende druk op Enge land door de Duitsche legers en door de openbare meening in de overige Europeesche landen om tot een accoord te komen met erkenning van de Duitsche hege monie op het continent en de vrije vaart op de oceanen (moe ten wij hier nog eens herhalen dat hegemonie geen onderdruk king beteekent?) Wij weten niet, welke van die mogelijkheden werkelijkheid zal worden. Dat wij als Nederlanders het accoord met de vrije zee 't liefst van al zouden tot stand zien komen, spreekt vanzelf. Er is echter niet veel hoop." Beschouwingen over den Tweeden Wereldoorlog. A's deze beschouwlDg onder 'l oog der lezers komt-, zal de strg'd in Griekenland wel tot het verleden be hoor en. In ons vorig overzicht konden we nog melding maken van de capitu latie van 't gewestelijke Grieksche leger in Epirus dat zoo lang tegen de Italianen had stand gehouden. Het mldden-Grleksche leger, door Britsche landingstroepen versterkt, was toen teruggedrongen naar den beroemden pas van de "Thermopilae, die toegang verleent tot centraal Griekenland en de hoofdstad. Hter hadden de Engelschen sterke stellingen iDgericht, waarom twee dagen lang hardnekkig Is gestreden. Daags daarna is Athene zelf bezet, doch eveneens de overtocht over de Corinthische golf bg Pal ras afge dwongen, zoodat de eindphase van den strgd zich afspeelt in de uiterste punt van Griekenland, de Peleponesus. Het feit echter, dat de Duitsche legerberichten tot nu slechts de ge vangenneming van 900 Engelschen bg de inname van Corinthe hebben kunnen melden, wijst er wel op, dat de Britten zich taai verdedigen evenals het feit, dat zg bij de Ther mopylae twee volle dagen konden stand houden. Het maakt wel den indruk, dat de belde elgenlgke tegen standers met den moed der wanhoop vechten in de overtuiging dat het voor belden thans gaat: er op of er onder. Men klampt zich nog slechts vast aan ééne hoop, elke andere hoop is trouwens voor Engeland weggevaagd: de hoop namelijk op de hulp uit Ame rika en dan liefst snelle hulp, want Engeland wordt van alle zijden in het nauw gedreven, niet het minst op zfln eigen zeeën. Alleen de hulp van AmeHka, en dan in den vorm van een onmiddel- lijke deelname aan den oorlog, meent men daar, kan Eogeland nog redden. Voor zoover van hieruit een juiste conclusie te trekken valt, zou men uit de berichten opmaken, dat Amerika aan den vooravond staat van een actieve deelname aan den oorlog, waaraan het op silnksche wegen reeds feitelijk deelneemt. Wij hebben al eens meer gezegd, dat wg dit voor de grootste ramp zouden houden, die er op het oogen- blik gebeuren kan. Niet dat wg eenigszins in twgfel zouden raken over den uitslag van dezen oorlog. Doch redeneerende, dat een Amerika met zgn onuitput telijke hulpbronnen onkwetsbaar is, en Europa onder het sterke zwaard van Dultechland evenzeer, en beide tegenstanders gescheiden zgn door een Oceaan van circa 4000 kilometer breedte, zoo'n oorlog natuur nood zakelijk moet uitloopen op i verdere belemmering van elkanders zeeveikeer, hetgeen een menechen- leeftgd zou kunnen aanhouden. Ondertusschen zou Europa met zgn beperkt productievermogen op zich zelf zijn aangewezen, hetgeen een allersomberst vooruitzicht ver leent. Het wil ons toelgken, dat een snelle terneer werping van Eogeland, de deelname van Amerika in den oorlog nog zou kunnen voorkomen, In het geval dat Engeland zich nog maanden kan overeind houden, groeit de Engelscbe propaganda in Ameri ka wel zoo sterk aan, dat een oorlog ook van Amerika onvermijdelijk wordt. Reeds nu staat hg op het punt van uitbreken, nu Amerika aanstal ten maakt om zgn oorlogsleveran ties met eigen schepen tot in het oorlogsgebied te doen vergezellen, en leder schip, dat voor den loop van een onderzeeër komt, volgens het woord van Adolf Hitler, zonder pardon zal worden getorpedeerd. den aanval op Egypte; het Britsche Egypte-leger wordt daarentegen met man en macht versterkt om den dreigenden aanval het hoofd te bie den. De wateren rondom Engeland wor den dag aan dag door de Duitsche vloot onveilig gemaakt en geen En- gelsche stad is nog veilig voor een luchtbombardement, waaraan bgna alle belangrgke steden reeds zgn ten offer gevallen. Dag na dag staat vooral de Engelsche Zuidkust aau luchtaanvallen bloot en wg gelooven niet anders dan dat ook op den dag van vandaag nog altg'd de Duitsche hoofdmacht gereed staat voor den eindstrgd tegen Groot-Brlttannië. Staatslieden van beide part gen hebben verklaard, dat de eerstvol gende maanden de beslissing zal vallen In dezen wereldstrijd. En de wereld aan belde zgden hoopt op een spoediger; vrede, die evenwel alleen mogelgk schgnt na een aanstaande krachtmetlg. Moge het daar spoedig toekomen. Amerika's hulp. Amerika verleent aan Engeland ook steun in dezen vorm, dat het zijn patrouille-diensten voor de zooge naamde neutraliteit zal uitstrekken tot halverwege den Atlantischen Oceaan. Dit beteekent een groote tegemoetkoming aan de Britsche convooien. Aan het einde van twintig maan den oorlog staan de zaken dus zoo: Engeland is volledig van het vaste land van Europa verdrongen en zgn invloed aldaar volkomen gebroken. Geheel Europa, met uitzondering van Rusland, ligt vast In Duitsche of Italiaansche hand en staat op het punt geheel aan de verdere oorlog voering te worden dienstbaar ge maakt. De Italiaansche bezittingen bulten Tripolis en Cyrenaika, dat is Somaliland, Erytrea en Abessinië, zijn vrijwel geheel ln Engelsche handen. In Noord-Afrika staat een Duttsch- Italiaansche legermacht gereed voor Persoonsbewijzen. De eerste uitnoodlglngen voor de in-ontvangstname der persoonsbe- wgzen zgn verzonden. Binnen af- zienbaren tijd zal Ieder die in een der Nederlandsche bevolkingsreglS' ters is opgenomen en den leeftgd van 15 jaren heeft overschreden, worden uitgenoodlgd in persoon ter secretarie te verschgnen voor de ontvangst van een persoonsbewijs. Wij maken er op attent dat ieder, wlen een uitnoodiging wordt toe gezonden, op de aangewezen plaats en tgd dient te verschgnen. Niet verschgnen heeft tot gevolg dat geen persoonsbewijs wordt uitge reikt, zoodat hij, die verzuimt zich na ontvangen uitnoodiging ter se cretarie te vervoegen, zich blootstelt aan strafvervolging wegens het niet in bezit hebben van een persoons bewgs. Voor hen, die in het waardevol bezit van een persoonsbewgs nog geen voldoenden prikkel gevoeleD, zich te beg veren zulk een document te bemachtigen, staat dus de stok achter de deurniet verschenen geen persoonsbewgs; geen per soons- bewgs in overtrediDg. Men handelt dus In eigen belang i bespaart zich moeilijkheden, wanneer men zgn dagelgksche bezig heden een wijle onderbreekt en even tijd neemt voor zija persoonsbewijs. Op de werkgevers rust de ver plichting, hun werknemers tot dezen gang naar de secretarie in de ge legenheid te stellen, zonder inhou ding van loon wegens daarvoor ge pleegd verzuim. Duitsche en Nederlandsche school. Bjj de opening van een Duitsche volksschool te Leeuwarden ver klaarde de Beaufiragte van den Rijkscommissaris, Ministerlalrat Ross, dat het niet de bedoeling is, Nederlandsche en Friesche kinderen tot rgks-Duitschera te maken, maar wel te zorgen, dat rijks-Duitsche kinderen een Duitsche opvoeding ln nationaal-socialistlaehen geest krij gen. Hier is de scheidingslijn volkomen juist getrokken, aldus teekent de Volkskrant hierbij aan. Duitsche kinderen verlangen een Duitsche, Nederlandsche kinderen een Neder landsche opvosding. Wonen er in een stad zooveei Duitsche gezinnen, dat zij een koloule kunnen vormen, dan is het redelijk dat hun kinderen gezamenlijk een Duitsche school bezoekeD. Maar dan ook alleen Duitsche kinderen. Nederlandsche hooren er Diet, om dezelfde reden waarom voor Duitsche kinderen een Duitsche school wordt verlangd. Vleeschbon 13 langer geldig. De secretaris-generaal van het departement 'van Landbouw en Vis- scherij maakt het volgende bekend: Zooals reeds eerder werd gepubli ceerd, ls het noodzakelijk gebleken, het vleeschrantsoen te verminderen, hetgeen neerkomt op een verlenging van den geldigheidsduur der bonneD, In verband hiermede wordt de gel digheidsperiode van de met „13 ge nummerde bonoen van de vleesch- kaart verlengd tot zestien dagen. De bonnen big ven derhalve geldig t/m Dinsdag 6 Mei a.s. LANDBOUW-INVENTA- RISATIE. Het Rijksbureau voor de Voedsel voorziening in Oorlogstijd brengt het volgende onder de aandacht, van alle telers van akkerbouwproducten, met Detrekking tot de van 26 Mei tot 7 Juni a.s. te houden landbouwinven- tarlsatle. In het inventarisatieformulier zal zijn iDgesIoten een invulformulier voor de aanvrage tot organisatie bij de Provinciale Inkoopcentrale voor Akkerbouwproducten (P.I.C.A.) Iedere teler van akkerbouwpro ducten dient dit aanvraagformulier ln te vullen en te onderteekenen volgens de daarop gestelde aanwij zingen en het daarna op te zenden, tegelijk met het lnventarlesatlefor- muller. Deze aanvraag tot organisa tie bij de Provinciale Iokoopcentrale voor Akkerbouwproducten heeft geen andere beteekenls, dan dat zij krach tens de desbetreffende wettelijke bepalingen als voorwaarde wordt gesteld )vooT het voorhanden hebben van akkerbouwproducten. Ten 'einde moeilijkheden te voorkomen wordt den telers derhalve aangeraden, deze formaliteit nauwkeurig te vervullen. Uit het voorgaande volgt, dat hou ders van zuivere veehouderij-bedrij ven het formulier niet behoeven in te vallen. Bevordering van de winning van eikenschors. In aansluiting op het met Ingang van 16 dezer in werking getreden verbod tot het vervoeren van onge schild eikenhout van inlandschen oorsprong, vestigt de directeur van het Rijksbureau voor Huiden er Leder er nog nadrukkelijk de aan- dacht op, dat dit verbod uitsluitend werd uitgevaardigd ten einde de winning van eikenschors zooveel mogelijk te bevorderen. In verband hiermede wordt eigenaars van perceelen eikenhout dringend verzocht hun volledige medewerking te verleenen door vóór 1 Juli 1941 zooveel mogelijk daartoe geschikt eikenhakhout te doen om slaan, resp. de uitdunning van de de daarvoor in aanmerking komende perceelen zoo mogelgk vervroegd en in versterkte mate te doen plaats vinden De Winterhulp in Noord-Brabant. Wij laten hier een overzicht vol gen van de opbrengsten der tot heden in Noord-Brabant gehouden collec ten voor de Winterhulp De huls- st raat collecten van November brachten op: f 125 675 02 Die van December 59.588 90 Die van Februari 37 429,20 Die van Maart 32 049.15 Lgstencollecte Januari 72.097 68 Lgstencollecte Maart 67 741.71 Lgstencollecte April 50 600 45 blijft. De prijs, tegen welken het I surrogaat verkrijgbaar ls, bedraagt f 0.36 per 250 gram. Inval bij schoenwinkelier. Ambtenaren van den crisis controle dienst hebben ln samenwerking met de politie, een Inval gedaan in het schoenenmagazijn van W. te Bar ne void. Het onderzoek wees uit, dat de eigenaar tallooze paren schoenen zonder bon had verkocht. De geheele voorraad is in beslag genomen. Bij huiszoeking werden 160 ongestem pelde eieren gevonden. Deze werden eveneens meegenomen. Tegen den heer W. Is proces ver bael opgemaakt. Vier dooden bij luchtaanvallen. In den loop van Maandag en Dins dagnacht trachtten enkele Eogelsche vliegtuigen ons land binnen te vlie gen. Tengevolge van den krachtlgen en succesvollen afweer gelukte dit slechts ln enkele gevallen. De meeste neergeworpen bommen bleven zonder uitwerking. Slechts op twee plaatsen werd schade aangericht. Op een plaats werden een tabaks fabriek licht, en een boerenhoeve zwaar getroffen. Op een andere plaats werd een brisantbom midden in een woonwijk geworpen. Drie woonhuizen werden vernield. Van de bewoners werden een vrouw en haar drie doch ters gedood; verder werden drie vrouwen en drie mannen zwaar en een man licht gewond; door een bom scherf werd voorts nog iemand licht gewond. Opmerkelijk ls ln dit laatste geval, dat deze vliegeroverval op klaarlich ten dag gebeurde, zoodat de Engel sche vliegers zeer goed wel en, dat de bom In een woonwijk geworpen werd. Totale opbrengst f 44518211 Exotische tabak aangekomen. Onlangs is opgericht de Exoten Tabak Invoer Commissie, welke zich ten doel heeft gesteld, circa 8 000 000 kg. exotische tabakken uit Italië, Frankrijk, Algiers, Bulgarije en Joego Siavië te importeeren. Naar de Telegraaf verneemt, is reeds in Ne derland aangekomen 234000 k.g. Algerijnsche, 225 000 k.g. Fransche Inlandsche en 110 000 kg. Italiaansche tabak. Loterij Winterhulp Nederland Naar het Handelsblad verneemt, zal onder auspiciën van Winterhulp Nederland ten bate van deze stich ting over eanigen tijd een groote loterij worden gehouden. De organi satie van deze loterij is in handen gelegd (.van de Comm. Venn. „Het Kompas", terwijl het voornemen be staat bij den verkoop der loten de collecteurs en collect rices van de Staatsloterij in te schakelen. Maatregelen tegen den smokkelhandel. Onlangs is een omvangrijke smok kelhandel ln aardappelen, die clan destien naar België werden uitgevoerd ontdekt. Niettegenstaande men overal heeft geïnformeerd of tegen ongellmiteer- den aanvoer niets te doen was, blijkt thans, dat reeds sinds 9 April jL het vervoer van pootaardappelen aan banden was gelegd. Sinds dien datum immers was het vervoer van poot- aardappelen slechts geoorloofd met de geleldebiljetten, welke biljetten afgegeven werden na inlevering van een door den plaatselgken bureau houder der crisisorganisaties getee- kende bestelbon voor een kwantum pootaardappelen dat maximaal voor het bedrijf van den besteller benoo- digd is. Wat met de pootaardappelen is gebeurd, gebeurt thans nog met alles wat maar eenigszins eetbaar ls en nog buiten de distributie valt. KOFFIESURROGAAT. Verkrijgbaar op bon 18. Het Rijksbureau voor de voedsel voorziening in oorlogstijd maakt be kend, dat op bon 18 van de bonkaart algemeen waarvan de geldigheids duur, zooals reeds ls gepubliceerd, verlengd is tot en met 11 Mei a.s. /anaf Dinsdag 250 gram koffie- surrogaat (regeerlngssamenstelling) verkrggbaar ls. Dit surrogaat ls kenbaar, doordat op de verpakking de aanduiding „koffiesurrogaat, vergunning no voorkomt, welke aanduiding hieraaD, met uitsluiting van alle andere vervangingsmiddelen, voorbehouden VENRAY, 3 Mei 1941 OPENBARE RAADSVERGADERING TE VENRAY. Op Woensdag 30 April, des namid dags half 4, werd ten Raadhulze door de Gemeenteraad, een openbare vergadering gehouden, waarin de volgende pun eu aan de orde kwamen: 1. De no den der openbare ver gadering va 23 December 1940 en 28 Februari 2941. 2. Ingekomt stukken a. proces-vei haal van kasopname bij den Gemeente-Ontvanger le kwar taal 1941. b. schrijven Ged. Staten van Lim burg betreffende goedkeuring veror dening van 23 December 1940 tot aanvulling van de verordening op het bouwen en de bewoning. c. schrijven van Ged. Staten hou dende bericht van ontvangst der door den Raad in zg'ne vergadering van 28 Februari 1941 vastgestelde ver ordening tot aanvulling der algemeene politieverordening (artikel 42a). d. schrijven van Ged. Staten hou* dende mededeeling dat bij den Se cretaris-generaal van het Dep. van Blnnenlandsche Zaken geene beden kingen bestaan tegen het raads besluit d.d. 28 Februari 1941, strek kende tot toekenning eener tijdelijke toelage aan en tot tijdelijke verhoo ging van öe kindertoelagen voor gemeente-personeel. 3. Voorstel van Burgemeester en Wethouders tot toetreding van de gemeente tot de gemeenschappelijke regeling van gemeenten betreffende behandeliqg van gemeentelijke per soneelsaangelegenheden. 4. Voorstel van Burgemeester en Wethouders tot Intrekking der door den Gemeenteraad ln zijne vergadering van 1 October 1940 vastgestelde ver- ordening tot wijziging der verorde- nig, regelende de rangen, het aan tal, de samenstelling, de elschen van benoembaarheid en de bezoldiging van de ambtenaren der gemeente politie. b. tot wijziging en aanvulling der sub a laatst genoemde verordening. 5. Verzoek R.K. Slagersvereenl- ging te Venray om te bepalen, dat als uniforme sluitingstijd voor alle vleeschwlnkels in deze gemeente worden vastgesteld de Maandagvoor middag tot 13 uur, tenzij deze dag valt In een week waarin een erken de Christelijke feestdag voorkomt, alsmede de feestdagen van Aller heiligen en Maria ten Hemelopneming respectievelijk 1 Nov. en 15 Aug. 6. Voorstel van Burgemeester en Wethouders om de verordening op de heffing eener Precario-belasting in de gemeente Venray te wijzigen. 7. Verzoek van P. Sanders om het onder hypothecair verband geleend bedrag van de gemeente (f 1700. in zij a geheel te mogen aflossen. 8. Aanvrage van P. J. van Maris, Molenhofweg 2 te Venray om hem onder hypothecair verband voor zijn woning met circa 68 aren grond een bedrag van f 2700.ter leen te ver strekken. Aanvrage van J. Th. van Els, Beekweg 6a, te Venray, om hem onder hypothecair verband van zijn huls met tuin, groot circa 8 aren, een bedrag van f 2000.— ter leen te verstrekken. 10. Voorstel van Burgemeester en Neem direct 'n "AKKER TJE", want "AKKERTJES" zijn dan van groote waar de. Ze bestrijden koorts en infectie. Ze voorkomen vaak dat Griep doorzet, als men ze direct neemt. "AKKERTJES" verdrijven de ziektekiemen, door hun afleidende werking. Bo vendien bevorderen "AK KERTJES" het transpiree- ren, onmisbaar bij het doeltreffend bestrijden van kou, koorts en griep. "AKKERTJES" stillen direct alle pijnen en maken datü zich prettig gaat gevoelen. tegen griep, pijnen, "nare dagen" Wethouders om aan A. H. van Vegchel, wiens pacht van de Hazen- hut met 30 April 1941, afloopt, deze boerderg, thans nog met circa 4 80 H A. grond, Ingaande 1 Mei 1941 op nieuw te verpachten tegen den ver laagden pachtprgs van f 150.per jaar. 11. Voorstel van Burgemeester en Wethouders om aan het openbaar verkeer te onttrekken een gedeelte groot circa 53.20 Aren van den Grooten Volen- scheweg; b. dit weggedeelte te verkoopen aan de aangrenzende grondeigenaren J. Burgers, J. ReiDtjes en M. Poela (wed. van J. v. Meyel) tegen een pr$j8, berekend naar f 3.— per Are. 12. Voorstel van Burgemeester en Wethouders om te bepalen, dat voortaan het verhuren, verpachten of op eenige andere wjjze in gebruik geven der gemeente-eigendommen zal geschieden door Burgemeester en Wethouders. 13. Verzoek van P. J. H. Bosmans, Langstraat 30, om hem een perceel bouwterrein in het Uitbreidingsplan te verkoopen. 14. Verzoek van het Bestuur der R. K. Bijzondere school te Oostrum om de noodlge gelden beschikbaar te stellen voor het huren van de tegenover de school liggende zaal van den heer L. Llnders en het even tueel betegelen der speelplaats en het aanschaffen der benoodlgde leermid delen, een en ander in yerband met de verplichte Invoering van het on derwijs in vak j aan de schooL 15. Verzoek van het Bestuur der School van het St. Josephsgestlcht te Venray, Overloonscheweg 2, om de noodlge gelden beschikbaar te stellen voor het huren van een speel lokaal en voetbalterrein en het aan schaffen der noodlge leermiddelen ln verband met de verplichte invoering van het onderwijs ln vak j aan de school. 16. Verzoek van het Bestuur der Vereenlging tot Oprichting en In standhouding van de R. K. Bijzondere school St. Antonius te Venray-Veulen om de noodlge gelden beschikbaar te stellen voor hot aanschaffen van leer middelen in verband met de verplichte invoering van het onderwijs in vak j aan de school. 17. Verzoek van het Bestuur der R. K. Bijzondere Lagere School te Merselo om de noodlge golden be schikbaar te stellen voor het huren van de zaal van het Jeugdhuis en het aanschaffen der benoodlgde leermid delen, een en ander ln verband met de verplichte Invoering van net on derwijs in vak j aan de school. 18. Voorstel tot wijziging der ge- meentebegrootingen 1940 en 1941. 19. Behandeling van belasting- reclames. Uitgebreid verslag volgende week. Been gebroken» De Wed. J. B. Schoolstraat alhier had het ongeluk te vallen, waarbij zij een heupbeen brak. Zjj werd naar het ziekenhuis overgebracht. LUXOR-THEATER vertoont een feest van Weensche charme en geest „WIENER GESCHICHTEN". Café „Fenstergucker" is ln Weenen beroemd. En de beide oberkelners Ferdinand (Paul Hörblger) en Josef (Hans Moser) niet minder. zg ken- Den hun stamgasten door en door zij zgn de Ideale obers. Natuurlijk hebben ze hun eigen »wijk" en Josef ls wel een tikje jaloers, omdat Ferdinand dagelijks het ontbijt van mevr. Lechner (Marte Harell) de bekoorlijke eigenaresse van het café, mag serveeren. Ferdinand ls dol verliefd op zijn .cheffin" maar hg durft het niet te zeggen. En Christine zegt evenmin, dat ze Ferdinand toch wel heel aar dig vindt. Een nicht van Ferdinand, MIzzl geheeten, gooit, zonder het te weten,

Peel en Maas | 1941 | | pagina 1