•Weekblad voor VENRAY, HORST en Omstreken. Alleen Boter is boter „VENRAY'' boter Meer versobes ring gevorderd. Buitenland. Provinciaal Nieuws Zaterdag 26 April 1941 Twee en Zestigste Jaargang No 17 PEEL EN MAAS ADVERTENTIEPRIJS1-8 regels 64 cent, 8 ct. per regel, bij contract groote reductie. UITGAVE Fa. van den MUNCKHOF VENRAY Tel. 512 Grootestraat 28 Giro 150652 ABONNEMENTSPRIJS: voor Venray 70 ct. kuiten Venray 80 ct. per kwartaal. Afz. no. 6 ct. is zeer fijne boter Ons past geen weekla gen. Zie naar minder be deelde landgenooten naar de volken ir andere en vooral ook de oorlogvoerende lan den. Laat de pasmunt rol len MEER VERSOBERING. Deze week kan het beste getypeerd worden als de week, waarin belang rijk grooter versobering van het Nederlanderlandsche volk werd ver langd. Het vetrantsoen wordt van 250 op 200 gr. per week gebracht, dua verlaagd met 20 pet., he* vleeschrantsoen wordt met 60 pet. verminderd door verlenging van den termijn van 10 tor. 16 dagen en ten slotte wordt d6 melk gerantsoeneerd op l3/4liler per week, wat in veel gevallen ook vermindering van het ge bruikelijke rantsoen zal beteeke- nen. Men zietdrie maatregelen tegelijk, welke de vet voorziening van ons volk raken. Btf de vetvoorziening zitten we met moeilijkheden van tweeërlei aard. In de eerste plaats staat de melk productie door het ontbreken van voldoende krachtvoeder op een laag peil. Daarbij komt, dat men met het oog op den moeilgken voedertoestand In den winter het afkalven der koeien zoo laat mogelijk heeft ge steld. De groot ere melkproductie komt hierdoor dit jaar veel later dan andere jaren en daardoor ia er thans veel minder boter. Een tweede moeilijkheid voor de vetpositie van ons land Is in het volgende galearerx. In normale omstandigheden wordt In de behoefte aan vet In ons land voorzien door boter, margarine, olie en vetten. Voor de botervoorzlenlng van ons land was onze eigen pro ductie steeds ruim voldoende. Groote hoeveelheden (in 1939 was dit 62.5, mlUloen kg,) werden buitendien nog uitgevoerd. Voor de voorziening van margarine, vetten en oliën het totale gebruik hiervan was in het aan den oorlog voorafgaande jaar pim. 100 mlllioen kg. zijn wg steeds aangewezen geweest op bulten- land3Che grondstoffen, die van over zee moesten worden ingevoerd. Sinds het intreden van den oorlogstoestand voor ons land staat deze Invoer echter geheel stil en zgn er dus ln het geheel geen grondstoffen voor de fabricage van margarine, vetten en oliën ingevoerd. Dientengevolge is men hier te lande sindsdien voor deze fabricage geheel aangewezen op de aanwezige voorraden. Deze voorraden worden dus niet grooter, maar zfln daarentegen door het ge bruik van margarine, vetten en oliën gedurende de afgeloopen maanden voortdurend verminderd. Met het oog op de hier om schreven omstandigheden en om de vetvoorziening van ons land zoo lang mogelijk op een eenlgs- zins redelgk peil te houden, is het noodzakelijk, de belde ge noemde maatregelen te treffen de verlaging van het vetrantsoen tot 200 gram en de melkdlstri butle. De verlaging van het vetrantsoen maakt nl. ook een rantsoeneeriog van de melk noodig. Immers, indien dit niet zou geschieden, zou men voor de mindere hoeveelheid vet, die men krijgt, trachten een vergoediDg te vinden in een grooter melkgebruik. Hierdoor zou weer minder melk tot boter kunnen worden bereid, hetgeen weer de vetvoorziening van ons land nadeelig zou beïnvloeden. De melkrantsoeneering maakt het mogelijk, in de a s. zomermaanden meer boter te fabriceeren. Daardoor wordt bereikt, dat ln die maanden alleen boter wordt gedistribueerd, waardoor de grondstoffen voor mar garine, vetten en oliën voorlooplg gespaard kunnen blijven. Mettertijd zal dan ook op vet kaarten uitsluitend boter worden verkrijgbaar gesteld, waarvoor dan een reductie op den prjjs wordt gegeven. Wat de vet-dlstrlbutie betreft zij nog gewezen op de wijze van ver strekking Daar de huidige verpakking van boter, margarine en vetten berekend Is op een rantsoen van 250 gram per week zal, nu het rantsoen tot 200 gram per week is verminderd, per vijf weken de hoeveelheid be schikbaar worden gesteld, welke voordien voor vier weken werd ver strekt. Ten einde dit te bereiken zullen beurtelings gedurende zeven tien en achttien dagen 2 bonnen, elk recht gevende op 250 gram boter, worden aangewezen. Derhalve zullen volgens onder staand schema telkens twee bonnen geldig worden verklaard: 21 Apr. tm 7 Mei 2 x 250 gr. boter 8 Mei tm 25 Mei 2 x 250 gr. boter 26 Mei tm 11 Juni 2 x 250 gr. boter 12 Juni tm 29 Juni 2 x 250 gr. boter enz. enz. Na afloop van elke periode zullen de bonnen telkens nog drie dagen geldig blijven, terwijl op de bonnen, waarvan de geldigheidsperiode op een Maandag begint, reeds op den daaraan voorafgaanden Zaterdag mag worden gekocht. f Deze maatregelen brengen on tegenzeggelijk een belangrijke versoberlDg voor ons volk, maar een blik op het lot van bepaalde lagen van ons eigen volk en op dat van andere volken moet ons weerhouden van weeklagen. De Volkskrant wijst hierop en dit verdient Ieders aandacht. Ia de eerste plaats zijn er tal van gezinnen ln ons land die niet bij machte zija, zich hun bon-voorraad aan te schaffen: vleesch, eieren, kaas zijn voor hen een onbereikbare luxe. Met een blik op hun lot mogen we niet mopperen, nu we iets in onze voedingsgewoonten moeten veranderen. Weeklagen past den Nederlander ln dezen tijd niet. Het past hem niet, als hij van zjjn zelfzucht afstappend, den blik ves tlgt op de minder bedeelde landge nooten, die geen voorraad hebben kunnen maken, geen geld hebben voor distrlbutievrije artikelen en niet eens al hun bonnen kunnen om zetten in voedingsmiddelen, waaraan ook zij behoefte hebben. Het past hem niet als hij aan de bevolking ln andere bezette gebieden denkt, die het veel slechter heeft dan wij en ons benijdt om hetgeen wij nog bezitten en zij moet derven. Het past hem niet als hij zich het lot voor oogen stelt van de oor logvoerende landen, de offers die zij moeten brengen aan gesneuvelden en gewonden, de verliezen in tal van gezinnen. Er Is zooveel wat den menscb,dle niet onverbeterlijk egocentrisch Is, tot. tevredenheid moet stemmen, ook al kan hij niet altijd hebben wat hij begeert en wat hij zoo lang gehad genoten heeft, zonder het zelfs waardeeren. Zoo is het Inderdaad. We moeten versoberen, maar wij verkommeren nog niet en daarom past ons dank baarheid voor hetgeen ons nog ge laten is. Die dankbaarheid moge zich ook uiten door steun en hulp aan den kleinen man door allen, die daartoe nog in staat zijn. Do christelijke naastenliefde elscht dat eenvoudig. o Over de versoberingsmaatregelen tenslotte nog dit: door minder vlees vet en melk zouden we eiwit in de voeding tekort komen. Om dit aan te vullen, worden weer peulvruchten beschikbaar gesteld. Wat de aardappelen betreft, hier van komt geen distributie, omdat de minst draagkrachtigen alleen middels aardappelen hun voeding kunnen aanvulien. Een beroep wordt gedaan op het publiek om niet meer aardappelen te koopen dan men direct noodig heeft. o Hamster geen pasmunt Onze dubbeltjes en kwartjes schij nen met groote hoeveelheden geham sterd te worden. Het zakenleven ondervindt er reeds de lastige gevolgen van. De zaken man heeft bij zijn gewone zorgen ook nog die van de vraag: hoe moet ik de loonen uitbetalen en de win keiler kan bij gemis aan pasmunt niet teruggeven. Op deze wijze loopt alles vast. Ea toch is er pasmunt genoeg. In Maart b.v. heeft de rijksmunt in omloop gebracht: 3 930 000 kwart jes, 4175.000 dubbeltjes, 1.266.000 stuivers, 1.933.000 halve stuivers. 6.066 000 centen en 2 68 000 halfjes, En men werkt er nog steeds vlot door om het tekort aan te vullen. Wanneer het publiek echter niet meewerkt door het geld normaal te laten circuleeren, is alles vergeefach. Dat domme hamsteren moet op houden, of de Overheid zal de ham steraars op eenigerlei wijze gevoelig moeten treffeD. Heelemaal onverwachts komt deze verlenging van den geldigheidsduur der vleeschbonnen lntusschec niet. Reeds een paar waken voor Pt.schen kwam het in verschillende plaatsen voor, dat lang niet alle aangeboden vleeschbonnen tegen vleesch konden worden ingewisseld, omdat den sla gers niet voldoende slachtvee ter beschikking kon worden gesteld. Voor de Paaschweek zelf had de Veehouderijcentrale speciale maat regelen getreffeD, o.a-. stelde zij naast het verBche rundvleesch ook verach schapenvleesch beschikbaar, terwgl zij uit haar voorraden verder nog suppleerde met bevroren rund en schapenvleesch en met wat var kens en spek. Het feit, dat deze aanvulling noo dig was, bewijst, volgens het Han delsblad, waaraan wij een en ander ont.leenen, dat de aanvoeren van slachtvee niet toereikend zijn voor een vleeschrantsoen van 1 pond per 10 dagen. De voornaamste oorzaak hiervan le waarschijnlijk wel de achteruit gang ln kwaliteit der slachtdieren. Het percentage A runderen, dat worde aangevoerd, is op het oogen blik slechts gering. Het grootste deel van het aangevoerde veebreDgt het niet verder denude C klasse!De opbrengst aan verkoopbaar vleesch Is voor zoo'n C-koe evenwel aanzien lijk kleiner dan voor een A-rund. Een paar cijfers mogen dit aan- toonen: A-rund C-rund gem. levend gewicht 525 kg 475 kg gem. geslacht gewicht 305 kg 247 kg verlies aan beenderen, pezen, vellen, Indrogen en lnwegen, reap. 23 en 30 pet. voor een A- en een C-koe 70 kg 74 kg het feit voor, dat deze 30 pet. bruto winst op den inkoop lang niet ge maakt wordteerder de helft. Voor het bevroren rund- en scha penvleesch is door de hooge inkoops prijzen het bruto-winstpercentage nog lager. Nu heeft de slager natuurlijk eenlge compensatie In het feit, dat hij bezorgloon mag reke nen, maar ook dan zal het bruto- winstpercentage niet of ter nauwer- nood op 20 pet. komen. Er is dus, volgens het blad, alle reden voor een nieuwe en grondige bestudeering van de bestaansmoge lijkheden in het slagersbedrijf. Kwaliteit van slachtvee. het Verbetering, ook voor de vleeschvoorziening, te bereiken door bet vee langer te weiden. Eerst zeven, toen tien, nu zestien dagen met een pond vleeschneen een opwekkende cijferreeks is dit nu juist niet. Bjj deze verscherpte rant soeneering wordt het vleeschverbrulk teruggebracht tot gemiddeld 12 Kg. per hoofd per jaar, hetgeen een derde deel is van de normale gemid delde consumptie. Voorheen Joego-Slavië. Voorheen Griekenland. Wij moeten nog even ln onze be spreking betrekken de bezegeling van het lot van Joego-Slavië. We behoeven voor onze lezers wel niet meer uiteen te zetten, dat wij niet van meening zijD, dat dit Servië nog ooit in zjjn vroegeren staat zal herrijzen. Na de uitroeping van een onaf hankelijk Kroatië met Agram tot hoofdstad en na de bezetting van de Hongaarsche deelen door het Hongaarsche leger, Is nu ook Bul garije opgerukt om zijn deel van den gemakkelijk verkregen bult in bezit te nemen, nl. Macedonië met Uakub, terwijl het eveneens de be waking van een deel der kust van de Egeïsche Zee heeft overgenomen. verkoopbaar vleesch 235 kg 173 kg Verschil 62 kg. Een rund uit de A-klasse levert dus gemiddeld 62 kg of ruim een derde deel méér verkoopbaar vleesch dan een dier uit de C klasee. Hieruit blijkt zeer duidelijk, welk een aan zienlijk verschil in de ter beschikking komende hoeveelheden vleesch het uitmaakt, indien de kwaliteit van het slachtvee aanmerkelijk daalt. Maar óók blijkt er uit, welk een belangrijk voordeel er uit een oog punt van vleeschvoorziening ln schuilt, wanneer mager vee van C-kwaliielt niet direct wordt geslacht maar eerst wordt vetgeweid. Het is op die manier mogelijk de hoe veelheid verkoopbaar vleesch met 35 a 40 pet., in gunstige gevallen zelfs wel met 50 pet. te verhoogen In het voorgaande feit ligt nu de reden van de verlenging van den geldigheidsduur der vleeschbonnen. Wij bevinden ons thans nl. in een periode, die ten aanzien der slacht- veevoorzlening ook in normale tijden niet de gunstigste is. Omstreeks dezen tijd van het jaar zijn de stal- koeien langzamerhand op, terwijl er uit de welde nog geen slacht vee kan worden geleverd. Het krachtvoer- tekort gedurende den afgeloopen winter heeft deze situatie uiteraard nog verscherpt, zoodat dus het over- groote deel der slachtveeaanvoeren thans noodgedwongen bestaat uit mager vee, dat bovendien nog ten deeie drachtig is! Uit dien hoofde is er dus alles voor te zeggen, om op het oogen- bllk de rundveeslachtingen tot het absoluut noodzakelijke te beparken en de magere dieren eerst nog een poos ln de welde te jagen. Onze toekomstige vleesch- en niet te ver geten vet-posltie kan hiermede slechts gebaat zija en dit kan voor den aanstaanden winter wel eens van doorslaggevende beteekenls worden Meer varkensvleesch. Het is hierbij een gelukkige om standigheid, dat de Veehouderij Centrale voorlooplg in staat Is wat meer varkens voor de consumptie ter beschlkkiog te stellen. Tot dus ver kregen alleen de slagers in de grootere steden wat varkens toege wezen. Thans zal dit over het ge- beele land het geval zija. Hierbij moet echter worden opge merkt, dat het beschikbare kwantum betrekkelijk klein Is. Het ligt voor de hand, dat als ge volg der nieuwe verscherping der vleeschrantsoeneerlng de toestand ln het slagersbedrijf zorglijk wordt. Zooals hiervoor reeds gezegd, zal straks het vleeschverbrulk dalen tot op 1/3 van het normale gemiddelde. Voor de slagers beteeken t dit dus een omzetdaling van 65 70 pCt. Reeds thans, nu de rantsoenen op 50 pCc. van normaal staan, hebben de meeste slagers groote moeite, om het hoofd boven water te houden. Voor een belangrijk deel is hieraan ook de verhouding tusschen de in koopsprijzen van het vee en de ver koopsprijzen van het vleesch debet. Het vakblad „Vee- en Vleesch- handel" heeft aan deze aangelegen heid oDlanga een uitvoerige beschou wing gewijd. Hierin wees het blad er op, dat oorspronkelijk bij de vast stelling der prijzen gerekend werd op een bruto-wlnstmarge van 30 pet. op den Inkoop, hetgeen het blad onder de omstandigheden van tot dusver (dus bij een rantsoeneering tot 50 pet. van normaal) bevredi gend achtte. In de praktijk doet zich door ver schillende omstandigheden evenwel Zelfs Is er een kreet opgestegen uit het hart der Zwarte bergen, het vroegere Montenegro, om vrijheid zelfstandigheid en omdat de Koningin van Italië een dochter is uit het Montenegrgnsche konings huls, ls het zelfs niet onmogelijk, dat ook aan dezen roep wordt ge hoor gegeven. Van Duitsche zjjde is echter reeds te kennen gegeven, dat het nu niet de rechte tijd ls om naar al deze roepstemmen te luisterendat nu met de wapeDs beslissingen moeten worden getroffen en dat eerst alle Engelschen van het vasteland van Europa moeten verdreven zijn. Er ls echter geen twijfel aan, dat, indien Dultschland de kans krijgt om de Balkan-vraagstukken te rege len, er van de vroegere grenzen van Joego-Slavië niet veel meer zal overblijven. En daarmee ls ten volle bewaar heid, wat wij vóór den aanvang van den Balkanoorlog schreven, dat Joego-Slavië een verschrikkelijk waagstuk aanging. 't Grieksche lot. Ea nu is de beurt aan Grieken land. Na de overrompelende actie tegen Salonlkl hadden Grieken en Engelschen stellingen ingenomeD, die Westelijk van de Vardar en ongeveer langs de grens van Joego- Slavië naar het Grieksche front in Albanië liepen. Vanuit het Noorden ls de Duitsche stormram komen opzetten, ls door de nauwe dalen gedroegen, heeft de Grleksch-Engelsche linies door broken. Daags daarna werd de doorgang door de nauwe bergpassen, Oostelijk van den Olympus afgedwongen, waarna de Duttschers in de vlakte van Thessalië afdaalden en de twee voornaamste steden daarvan bezet ten met name Larlssa en Trlkkala. Voor wie zich eenige voorstelling kan maken van het Balkanfront, ls dit snelle opdringen haast niet te begrijpen. Eage dalen, slechte wegen, hooge bergpassen, tallooze punten vanwaar een opdringend leger met geringe strijdkrachten kan worden tegengehouden en toch ziet men de Dultschers vaak 50 kilometer op een dag voorwaarts dringenHet zijn tot nu toe ongehoorde wapen feiten. Daarmee 13 echter ook bereikt, dat nu reeds, een goede week na het openen der vijandelijkheden tegen het eigenlijke Griekenland, het Grieksche leger ln een hopelooze positie verkeert. Wat door ons reeds enkele malen en reeds maanden geleden werd ge schreven, dat bij een gelukten aan val de Dultschers aanstonds in den rug van het Grieksche front zouden staan, is thans ten volle bewaarheid. De Grieken moeten nu hun stel lingen, die zij door ultzorderlijke dapperheid op de Italianen hadden veroverd, hals over kop prijs geven waarschijnlijk ls het reeds te laat. Want de Dultschers rukken met zoo verbijsterende snelheid op, dat zij reeds de pasboogten hebben bezet, die het Grieksche leger volgen moet om het Zuiden te bereiken. Alleen de weg naar de Westkust is nog opeD, doch het is nu reeds vrij zeker, dat het grootste deel van het Grieksche leger, dat ln Albanië vocht, den terugtocht zal worden afgesneden. Het vorenstaande was reeds ge schreven, toen per extra bericht ditmaal eens van Italiaaneche zijde, belangrijk wapenfeit kon wor den gemeld, n.l. dat de Grieksche legers ln Macedonië en Eplrus de wapens hebben neergelegd. Het Engelsch- Grieksche leger wordt in de Thessalische vlakten achter volgd en zooals begrijpelijk is, wordt al, tegenstand biedend, terug ge trokken. De Engelschen trachten reeds zoo veel mogelijk de zee te bereiken om hierover een goed heenkomen te zoeken. De Grieken worden in dien terug tocht natuurlijk medegesleurd en zoo is thans een strijd aan den gang, die veel weg heeft van de geweldige worsteling op het einde van Mei 1940 aan de Fransch Vlaamsche kusten bg Duiukerken. Inmiddels zijn de Dultschers weer een vijftig tot honderd kilometer naar het Zuiden opgerukt, hebben de zeehavens Volos en Lamla bezet en drijven het Engelsch— Grieksche leger al verder in het nauw. Ook zijn ze het Pindusgebergte overgetrokken en zjjn ze meester van de stad Janlna. Daardoor ls de insluiting van een groot deel van het Grieksche leger een feit gewor den. Het einde kan derhalve lederen dag tegemoet gezien worden, hetzg door een capitulatie, hetzij door een totale bezetting van geheel Griekenland. De Dultschers willen de Engelschen een tweede Duinkerken bereiden, waar ze Indertijd onder achterlating van heel hun legermaterlaal en ver pletterende verliezen hun heil ln een reddelooze vlucht op de schepen moesten zoeken. Men weet, dat ook hierbij een deel van het Nederland- sche leger betrokken was. Te midden van deze spannende dagen, waarbij het wel en wee van Griekenland op het spel staat, ls de Minister-president op eenlgszfns raadselachtige wijze plotseling over leden. De een spreekt van zelfmoord de ander van vergiftiging. De konlDg heeft na eenlge strubbeling tenslotte een nieuwe regeering kunnen vormen waarvan hij zelf het voorzitterschap bekleed. En zoo gaat het land zijn onont koombaar lot tegemoet. Dat nog eenlge macht den op- marsch der Dultschers zal kunnen tegenhouden, gelooft niemand meer, de Amerikanen niet, zelfs de Engel schen niet. Ze probeeren alleen zoo overhaast mogelijk en met zoo ge ring mogelijke verliezen over dï Middellandsche Zee naar Egypte te komen en daarbij tevens zooveel mogelijk strijdbare Grieken mee te nemen, want de volgende phase ls natuurlijk Egypte. De waarde van zulke „geruchten", want veel meer dan geruchten zijn het zeker niet. kunnen wij hier niet beoordeelen. Wij kennen de eigenlijke stemming van het Eügelsche volk niet genoeg en weten evenmin, hoe de kopstukken in Engeland over do positie van hun land en de kansen van den oorlog denken. Doch voor ons ls het tamelijk ze ker, dat, indien deze mislukte avon turen aan het politieke leven van Cburchill een eind zouden maken, d< kansen van den vrede met sproDgeu omhoog gaan. Laten we dus zekerder berichten afwachten vóór we ons biy of droe vig maken om een dooie musch. Japan-Rusland Intusschen hebben de tegenstan ders van het drlemogendhedenverdrag ook nog een nederlaag geleden op diplomatiek terrein. Matsoeoka heeft op zijn terugreis naar zijn vaderland te Moskou even een niet aanvalsver drag met Rusland kunnen sluiten. Dit verdrag heeft de verhouding tus schen deze landen, die jarenlang ge spannen was en gespannen bleef, plotseling in een andere sfeer ge bracht en daar Japan lid is van hel drlemogendheden verdrag, heeft Rus land een stap nader tot dlL blok van mogendheden gezet. De menschen. die reeds jaar en dag hebben gezinspeeld op en uitge zien naar een Ingrijpen van Rusland ln deze wereldoorlog en dan tegen Dultschland, kunnen hun hoop of vrees, naar gelang hunne gezindheid ls, een weinig matigen. Zoals we vorige week al [schreven is dit ingrijpen voorlooplg'niet aan de orde en hoe overtuigender de over winning van Dultschland op den Bal kan Is, hoe geringer de kans is, dat het ooit zoover komt. Mijn vriend, die een stap verder gaat dan ik, heeft reeds de krijgs operaties voor de komende maanden uitgestippeld. Hij voorzag, na de nederwerping van allen tegenstand in Griekenland, een nieuwen aanval op de Engelsche stellingen ln Egypte. De Duitsch-Itallaanche krijgsmacht zou ondertusschen zoodanig versterkt kunnen zijn dat deBritsche verdedi ging onder de voet zou kunnen wor den gelopen en Alexacdrlë ea Suez zouden worden bezet, waardoor do macht over Egypte zou zgn ge broken. Een verheugend gevolg zou zgn, dat wij, die mee opgenomen zijn ln de Groot-Europeesche ruimte, daardoor weer meer deel zouden krijgen aan de geneugten van de Egyptische tabak en de middelen van de rijke Egyptische katoen- velden. Engelsche misrekening. Bij deze overrompelende gebeur tenissen van de laatste paar weken vraagt men zich met verwondering af, hoe hel toch mogelijk ls, dat Engeland er< Amerika, doch vooral Engeland zoo'u enorme misrekening kon maken. Het ver z wal zga Noord-Afri- kaansche froni om door landings troepen de Balk, ülanden moed in te spreken tot verbet, hetwelk op het uiterste nippertje nog lukt. Het moet daarbg toch geredeneerd hebben, dat het in vereenlglng met Joego Slavië en Griekenland de Dultschers behoorlijken tegenstand zou kunnen bieden, ja zelfs in staat zou zijn van den Balkan uit Zuld- Dultschland te bedreigen. Al deze schoone toekomstbeelden zijn in een paar dagen als een kaar tenhuis ineengestort onder de mach tige slagen van het Duitsche leger en wat nog erger schijnt, tegelijker tijd is 't Noord-Afrikaansche leger zoo verzwakt, dat de Dultsch-Itali- aansche koloniale macht ze in even veel weken uit alle veroveringen werpt, als Generaal Wavell maanden noodig had om de Italianen te ver drijven. Engeland Is met zijn oorlogs politiek ln het Oosten der Middel landsche Zee letterlijk tusschen twee stoelen ln de asch gevallen en zit nu op de blaren. De indruk van deze rampen is zoowel in Amerika als in Engeland verpletterend. Voor het eerst na maanden is Amerika In zekeren zin een bedaarderen toon gaan aanslaan. Men had zich als volstrekt zeker voorgesteld, dat een oorlogsultbrei- ding In den Balkan het begin zou zijn van het einde voor Dultschland, dat een tegenovergestelde uitwerking dezer actie neergevallen ia ais een donderslag bij helderen hemel. Van Churchill naar Lloyd George 1 Het schijnt, dat Churchill de schuld draagt van het doordrijven dezer actie, een doordrijving zelfs tegen het gevoelen van zijn militaire raad gevers. Churchill draagt ook de schuld van het Dardenellen-avontuur uit den wereldoorlog, dat roemloos onderging ten koste van honderd duizenden menschenlevena en ge weldig verlies aan schepen en mate riaal. En reeds gaan stemmen op, die het aftreden van Churchill eischen. Hi) zou dan vervangen worden door Lloyd George. Om Irak Doch nog een ander toekomstbeeld zag hij aan den horizon oprijzen. De drukke onderhandelingen van Berlijn met Ankara middels gezant Von Pa pen zou er wel eens op kunnen wijzen, dat Dultschland bezig was op Turkije een zekeren druk uit te oefenen, voor doortocht zijner troepen. Want Dultschland weot beter dan wij, hoe een der hartaderen van de Engelsche vloot ligt in de petroleumbronnen van Irak en zoo zou Dultschland trachten door Turkije zich ln het be zit van deze onwaardeerbare vloei stof te stellen, waarvan hetzelf ze ker geen overvloed heeft, hetgeen blijkt uit de ver doorgevoerde beper kingen en waarvan een afsnijding niet minder zou beteekeneD, dan een volkomen ineenstorting van zjjn ver zet in de Middellandsche Zee. Het zgn inderdaad grootsche plan den en vooruitzichten. Ze liggen zeke i in de lgn der mogelijkheden, voou Indien het Brltsche leger ln Egypte kan overloop geloopen wordeD, doch wg hellen meer over naar de meening, dat in dat geval eerder de weg door Palestina zou worden genomeD, een kortere en betere weg dan die door het weinig toegankelijke Aziatische Turkije. Inmiddels heeft Eogeland uit voor zorg maar vast een gedeelte van Irak militair bezet! Beslissing op den Atlantischen Oceaan? Ia elk geval volgt de wereld met gespannen aandacht het verloop der wereldschokkende gebeurtenissen, vooral nu, nu na vele Duitsche stem - mep, ook een Eogelsche deskundige heeft verklaard, dat binnen enkele maanden de beslissing over dezen oorlog vallen zal en wel in den At lantischen Oceaan, VENRAY, 26 April 1941 Nieuwe Geneesheer-Directeur Psychiatrische Inrichting St. Servatius. Zooals reeds gemeld, la benoemd tot Geneesheer-Directeur van de Psychia trische Inrichting St. Servatius te Venray Dr. H. F. de Vries. Dr. de Vries werd geboren te Groningen ln 1902, studeerde aldaar, deed arts-examen ln 1928, werd aa-

Peel en Maas | 1941 | | pagina 1