•Weekblad voor VENRAY, HORST en Omstreken. sriSvfgSSs Alleen Boter is boter „VENRAY' boter Waardeering Buitenland. Op den uitkijk. Ons weekpraatje. Binnenland. Provinciaal Nieuws Zaterdag 19 April 1941 Twee en Zestigste Jaargang No 16 PEEL EN MAAS ADVERTENTIEPRIJS1-8 regels 60 cent, 7Va ct. per regel, bij contract groote reductie. UITGAVE Fa. van den MUNCKHOF VENRAY Tel. 512 Grootestraat 28 Giro 150652 ABONNEMENTSPRIJS: voor Venray 65 ct. buiten Venray 75 ct. per kwartaal. Afz. no. 6 ct. is zeer fijne boter I De revolutie, welke onder be geleiding van een verschrikke- lijken oorlog over Europa en straks over de heele wereld gaat, heeft ook ons land in haar greep genomen. De machtsverschuivingen, de geweldige veranderingen en her vormingen op schier elk gebied vinden natuurlijk voor- en tegen standers en van nature conser vatief, zooals de gemiddelde mensch is, ontmoet het nieuwe veel tegenstreving en verzet. Wij mogen daarbij denken aan de levenswijsheid van den dichter, die het verzet tegen het nieuwe, alleen omdat het nieuw is, eens scherp hekelde in deze regels: Wat nieuw is vindl altijd bestrijders, Maar 't komt meestal niet op in hun geest, Dat het oude, waarmee zij zoo dweepen, Toch ook eens iets nieuws is geweest. En als een verwerping van het oude, To en ook werd gehaat en gevreesd De bestrijders van het nieuwe in ons land beroepen zich gaarne op al het goede, dat wij in het verleden op vee! terrein hadden, maar in hun ijver gaan ze veelal zoo ver, dat zij de toestanden van vóór 10 Mei 1940 idialisee- ren en er geen enkel kwaad van willen zien. Dat standpunt is even verkeerd als dat van hen, die alles ver ketteren, wat èr vroeger is tot stand gebracht en die van een vroeger bewind ntets anders weten dan dat het op elk ter rein tekort is gescholen. Ziedaar de twee uitersten in de beoordeeling van het naaste verleden. De waarheid zal wel min of meer in het midden liggen. Er was veel, heel veel goeds en moois in onze instellingen en in onze daden en dan denken we aan het woord van den Duit- schen Führer, die ons volk als geheel een parel noemde van den Germaanschen volksstam. En dan denken we ook andere man nen van naam, die verschillende groote daden en karakter-eigen schappen van ons volk roemden. Maar anderzijds: er is ook ge wezen op groote fouten en te kortkomingen in ons regeer-sys- teem en in ons stelling nemen of niet stelling nemen tegen groote kwalen van ons sociaal bestaan, zooals het te peuterig aanpakken van het monster der werkloosheid en in 't algemeen het niet voldoende beschermen en verzorgen van de economisch zwaksten onzer samenleving, mede door gemis aan voldoende saamhoorigheidsgevoel, naasten liefde of volkschen zin, zooals de nieuwe term luidde. Na deze vooropstelling mogen we, zonder vrees voor eenzijdig, heid of voor verkeerde conclu sies, met trots het waardeerend Duitsch oordeel aanhalen van een bevoegde autoriteit over onze instellingen op het gebied van de volksgezondheid. Ziehier het bericht van het Ned. Perskantoor te Berlijn: „De Duitsche rijksgezond- heidsleider dr. Conti, die, zooals men weet, op uitnoo- diging van den rijkscommis saris rijksminister dr. Seyss Inquart met zijn staf een bezoek aan Nederland heeft gebracht, heeft van de Ne derlandsche instellingen op het gebied der volksgezond heid een uitstekenden indruk gekregen. Zijn hooggespan nen verwachtingen blijken nog te zijn overtroffen." Wij verheugen ons van harte °ver dit prijzend oordeel, al wis ten wij wel, dat ons land op dit "O'" in de heele wereld een goed figuur maakt. Mede toch aan die instellin gen danken wij het, dat wij hier het laagste sterftecijfer hebben van heel Europa en mede tot de sterkst groeiende volken behoo- ren. Dit Duitsche deskundige oor deel mogen we in ons oor knoo- pen, ook om de „afkeurders door dik en dun", waarover we het zoo even hadden, ir. het even wicht van het gulden midden helpen te brengen DE OORLOG OP DEN BALKAN. Ooze vorige beschouwing kon be ginnen met het openen van een nieuw hoofdstuk door het uitbreken van den oorlog op den Balkan. Daarbij werd de noodlge terug houding betracht en er voor ge waarschuwd, dat met het oog op het bergachtige en bijna „wegen looze" land een Blitzkrieg niet te verwachten was. Er kon nog worden medegedeeld, dat de aanval in het uiterste noorden was ingezet, als mede een in de richting van Salo- nlki. Na ruim een week was de situatie reeds zoo volkomen in het voordeel van Dultschland veranderd en zijn zóó gewichtige krijgsoperaties vol tooid, dat men nu reeds zeggen kan dat het lot van land en leger van Koning Peter Is bezegeld, Hoe kon dit alles zoo snel geschie den tegen de verwachting van bijna heel de wereld in De eerste paar dagen bleven de berichten schaarsch en vaag. Doch op 9 April reeds werd bekend ge maakt, dat de Dultschers, na het doorbreken van de vestinggordels aan de Noordgrens van Griekenland, door de Zuidpunt van Joego-Slavië waren gatrokken en de belangrijke havenstad Salonlki hadden bezet. Oostelijk daarvan was de Grieksche verdedigingslinie eveneens doorbro ken, de stad Zantl veroverd en de Egeische Zoe bereikt. Westelijk van Salonikl loopt de belangrijke rivier de Vardar, waar. van de brug, naar beweerd werd, door de Engelschen was opgeblazen, zoodat de verbinding te land voor de geheele legergroep oostelijk van deze rivier met Griekenland waB verbroken. De opperbevelhebber koos de wijste partij ©n capituleerde. Een Grieksch leger van om en om de 100 000 man daarmede binnen drie dagen bulten gevecht gesteld. Daar bleef het echter niet bij. Langs twee dalen waren de Duitschers bovendien vanuit Bulgarije oostelijk Joego Slavië binnengetrok ken en hadden de belangrijke steden Uakub en Nlsj bezet, waarvan de laatste een knooppunt van spoor wegen is en beiden ruim 100 KM. diep het binnenland in gelegen. Het klonk voor de wereld onge looflijk. Niemand had het voor mo gelijk gehouden deze krachttoer te volbrengen in ean land als Joego slavië, vol rotskloven en bergeDgten. In Zuld-Slavlë vielen daarbij d© Duitschers ongeveer 20000 man in handen. De opmarsch in het uiterste Noor den bij Marburg vorderde aanvanke lijk niet zoo snel. Doch na het door breken van de machtige grensver- sterklngen werd Agram bezet, dat ook circa 100 K M. diep het binnen land in ligt. En daarmee begon, wat het deel nemen aan den oorlog door Joego- Slavië aan den oorlog zoo'n ver schrikkelijk waagstuk maakte, de vrijheidsbeweging van de Kroaten te herleven. Agram toch is de hoofdstad van Kroatië, waar aanstonds de nationale vlaggen voor den dag kwamen en betoogingen werden ge houden voor Hitler en Mussolini. Thans, nu de oorlog nog geen twee weken oud is, Is het zelfstan dige Kroatië reeds geproclameerd onder leiding van Dr. Pawelltsj, die als banneling en voorvechter van de Kroatische zelfstandigheid reeds jaren in Italië woonde. Een oproep van trouw aan alle Kroaten is rond gezonden en er valt niet aan te twijfelen of Kroatië is voor Joego- Slavië verboden. Trianon ultwisschen. Het ligt voor de hand, dat de Bulgaren dat eveneens zullen doen ten opzichte van Macedonië en zoo staat Joego-Slavië reeds na een week oorlog op het punt uiteen te vallen. Want reeds drie dagen na den val van Salonlki, van Uskub, Nlsj en Agram, is nu ook de hoofd stad Belgrado bezet en 't verslagen leger trekt In wanorde en deels uit eengeslagen en verstrooid terug in de richting van het ontoegankelijke bergland, langs de Adrlatlsche zee. Het spreekt vanzelf, dat het hier geen oogenblik met rust gelaten wordt. Het Is afgesneden van zjjn steunpunten en waarschijnlijk ven den levensmiddelentoevoer, zoodat het den onvermijdelijken ondergang tegemoet gaat. Men mag toch verwachten, dat Italië in staat zal zijn de Adrla te beheerschen en in dit geval ziet het er voor het Servische leger volstrekt hopeloos uit. Het gaat een gelijk lot tegemoet als in den wereldoorlog, toen de resten van het leger door ditzelfde gebergte werden heenge dreven, doch tenslotte nog de kusten konden bereiken, waar het door hulp van de Engelsche vloot kon worden opgevangen en gered. Ruim eer derde van het leger was echter ver nietigd. Thans is er niet veel kans, dat de Engelschen een gelijke hulp zullen kunnen verleenen, zoodat een capi tulatie in het vooruitzicht ligt. De Italianen toch hebben reeds op vele plaatsen aan de kust de macht in handen. Een tragisch lot voor het ongelukkig land, dat echter met open oogen zijn verderf is tegemoet gegaan. Wij voorspelden dat reeds in de eerste beschouwing, welke wjj aan dezen oorlog^op den Balkan hebben gewijd. Doch ook de Hongaren hadden grieven tegen Joego-Slavië en zaten te wachten op het gunstige oogen blik om de streken, die voor het meerendeel door hun landgenooten werden bewoond, te bevrijden. In het midden der vorige week zijn zij eveneens de grens overge trokken en waar het Joego Slavische leger op drie, vier plaatsen In den strijd op leven en dood gewikkeld was, zal de tegenstand niet zoo hevig zijn geweest. De Hongaren zijn dus bezig hier hunne grenzen van vóór 1914 te herstellen. Ze zullen die ongetwijfeld weer tot aan den Donau opschuiven en daarmee een der vele ongerech tigheden van het verdrag van Na de bltksemsnells actie tegen de kust van Thraclë, welke na enkele dagen de wereld versteld deed staan door de verovering van Salonlki en de capitulatie van het Noord Ooste lijke Grieksche leger, hoorden we eenigen tijd weinig meer van den strijd tegen Griekenland. Dat lag eigenlijk min of meer voor de hand en kan een tactische zet van de Duitsche legerleiding geweest zijn. Immershet afsnijden van de ver binding tusschen het Grieksch Engelsche leger en de Joego-Slavi sche legermacht, alsmede de groote Duitsche successen in Joego-Slavië, vooral de inname van de hoofdstad Belgrado, moesten een enorme moreele uitwerking hebben op het Grieksche leger niet alleen, maar ook op het Britsche expedltleleger. Dat bleek Inderdaad spoedig weldra konden de Duitsche troepen de achtervolging tegen de Engel schen bjj Salonikl inzetten. Door het Ingrijpen van de Duitsche stuka's wordt deze terugtrekkende bewe ging meer en meer een overhaaste vlucht. Dit Duitsch succes van een op marach door Griekenland ln de rich ting der Adriatische Zee brengt voor de Grieken een groot gevaar mee hun leger, dat een half jaar lang zoo kranig stand hield tegen de Italianen, loopt gevaar, afgesneden te worden. Daarop wijst ook de terugtocht der Grieken op dit front, die deze week reeds Korltza aan de Italianen moesten laten. Zoo heeft het er allen schija van, dat zoowel Joego-Slavië als Grieken land weldra onderworpen zullen zijn, al zal daarvoor In de gebergten nog fel moeten gestreden worden. —o Er bestaat een innig verband tus schen het verloop van zaken op den Balkan en het succes van de as machten ln Noord-Afrika. Ook op dit belangrijke oorlogs- tooneel heeft men de laatste week niet stil gezeten. De Dultsch-Italiaansche troepen hebben den strijd tegen de Britten onafgebroken voortgezet en ze na den val van BenghasI, voortdurend in Oostelijke richting teruggedreven. Op één dag werd zelfs gemeld de gevangenneming van 6 generaals met 2000 man aan generaals oat brak het daar dus niet. Achtereenvolgens zijn zoo door de EngelBchen de kustplaatsen Derna en Garald moeten ontruimd worden weldra werd bericht, dat de Duitsch-It allaansche a t r ijdkrachten na de Inname van de grensstad Bardia ook de eerste plaats van Egyptisch gebied nl. Solloem hebben veroverd. Tobroek heeft men omBlngeld laten liggen en het Brltsch garnizoen dezer stad ls verloren, tenzij het door de Britsche vloot nog kan worden Ingescheept. Deze snelle successen bij de her overing van Lybië, dat nu weer geheel ln Dultsch-Italiaansche hand is, op Tobroek na, zijn zeer gevaar lijk voor de positie van Engeland ln Noord-Afrlka. Moe-Loom-Lusteloos (0 O iTUjnflwidtfak> werken stimuleerend en opwekkend. Op den uitkijk in het land der nevelige toekomst zien wij een gelei delijke zwenking ln de meeningen en de houdingen der Nederlanders. Zoo nu en dan wordt ge nog getroffen door uitingen en gevoelsuitbaratingen van menschen, die nog leven'ln de tijden van vóór 10 Mei 1940, doch die uitingen en gevoelsuitbaratingen wor den al maar zeldzamer. WQ aanvaarden het als iets heel gewoons, dat de drie Nederlandsche partijen, die werven om den steun van het Nederlandsche volk, alle drie in meer of mindere mate de Natlonaal- Soclalistlsche leer aanhangen. Dat wil zeggen: de versterking van ons gevoel van nationaliteit of Neder landerschap, en tevens ons saam. hoorlgheids- of gemeenschapsgevoel. Dat hebben zoowel de Unie, als Nationaal Front als de N.S B in hun programma staan en de verschillen hunner programma's zijn maar min of meer groote schakeeringen van deze twee grondpijlers van de nieuwe orde. Er wordt een heftigen strjjd ge- streden om den Nederlander, maar het gevolg van bijna een jaar bezet gebied is toch, dat de nieuwe denk beelden overal IngaDg hebben gevon den en dat het ras dergenen, die zweren bij den ouden tijd en zijn in stellingen ziender oogen slinkt. Als ge dit, afgezien van kleine ver schillen en minder aangename tegen- stellingen, zoo van"„boven af bekijkt, dan zijn we hard op weg tot een punt te komen, waarop de leiders tot elkander moeten zeggen: Zouden we de handen niet ineen slaan, om, samen sterk, te bouwen aan het nieuwe Nederland, dat dan vrij on krachtig en daardoor een zoo groot mogelijke onafhankelijkheid verwer ven kan DE ZWARTKIJKERS. Twee menschen ontmoeten elkaar op den hoek van de straat. Zij heb ben elkaar in lang niet gezien. „En hoe maak je het ls de duizendmaal herhaalde, eigenlijk totaal overbodige vraag. „Ik ben heelemaal niet in orde, ik heb weer zoo'n last van mijn maag, je weet wel mijn oude kwaal, elke paar maanden komt het terug..." „Zoo", meent de ander, „sukkel je nog altijd zoo met je maag... heb je het al eens laten onderzoeken, mis schien heb je wel een maagzweer". „Toe zeg nou geen onzin", antwoordt de aangesprokene, „natuurlijk ben ik onder doktersbehandeling, stel je voor, Iedereen die maagpija heeft, heeft toch maar geen maagzweer". „Ach, dat kan je niet weten, de dokters kunnen zich ook wel eens vergissen daar heb je nu een tante van me, die heeft ook jaren) met haar maag gesukkeld, en toen bleek het, dat zij toch een maag zweer had, maar toen was het te laat en zij is er aan gestorven". Is het te verwonderen, dat deze twee menschen la een eenigszlns booze stemming afscheid van elkaar nemen De een is kwaad over de zoo goed bedoelde raad, terwijl er bovendien een gevoel van twijfel in hem geboren wordt en de ander is uit zjjn humeur, omdat zijn raad in den wind wordt geslagen. Dat zijn van die zwartkijkers, die overal hun pessimistische gedachten luchten. Tot de ergsten behooren zij, die steeds over hun ziekten spreken. Laatst op een gezelligen avond heeft een vrouw twee uur lang over haar galblaas zitten praten. Nadat haar eigen kwaal uitvoerig behandeld was, begon zij over die van haar vader, grootmoeder, oom en schoonzustor, Het was vreeselijk voor de bezoekers om dit aan te hooren. En als iemand probeerde het gesprek op een ander thema te brengen, dan ging zij toch weer op de ziektverschijnselen door. Hoe onverkwikkelijk dergelijke ge sprekken zijn, moeten wij ons duide lijk voor oogen stellen als wij een zieke gaan bezoeken. Hier kan men duidelijk voor oogen stellen als wij een zieke gaan bezoeken. Hier kan men duidelijk zien welke Indruk er uitgaat van een opwekkend of een neerdrukkend gesprek. Komt een bezoeker binnen met een medelijdend gezicht en begint hjj te vertellen, dat hij zelf die ziekte ook gehad heeft en dat hetzoojjlang duurt voor. je er weer bovenop bent, dan laat hij den zieke in een paniek stemming achter. Komt er Iemand met een lachend gezicht, een paar bloemen in de hand, die dadelijk zegt: „Zoo, ja bent al weer aan het opknappen heb ik ge hoord, nu, over een paar weekjes beD je weer kerngezond, dan klaart het gezicht van den zieke op en men voelt, dat zoo'n gesprek een welda- dlgen invloed uitoefent. En zoo moet het toch! Socialistisch denken. Ia de Volkskrant lezen wij onder .kanttekeningen": Het Volk maakt de opmerking, dat onze „lamlendige" bultenlandsche po litiek èn de langdurige rust, benevens de groote welvaart, die de koloniën ons brachten, ons de oogen deden sluiten voor de belangrijke vraag stukken en verhoudingen ln onze on- middelijke omgeving. Wij konden „Hollands" In som mige gevallen „imperiaal" denken, maar „Europeesch" denken hebben wij verleerd. En ook de kern van ons volk, die socialistisch dacht, was voor een goed deel door dit gebrek aangetast. Liep het met het Nederlandsch „Im periaal" denken nogal los, de sociaal democraten al dan niet de kern van ons volk hebben zich altijd tegen elk „Europeesch" denken ver zet: zij stemden trouw tegen de defensie-begrootingen, waren voor standers van „geen man en geen cent" en van de gebroken geweertjes. En zoo weinig „imperiaal" waren ze, dat ze Indlë liever kwijt waren dan rijk en gejuicht hebben over de revolutie-pogiDg op de Zeven Provin ciën. Dit was het socialistisch denken vóór de 10e Mei. Geen vordering van gouden sieraden. Van bevoegde zijde wordt er op merkzaam op gemaakt, dat het dwaas is om op zwendelgeruchten ln te gaaD. Zoo loopen er b.v. in Zee land opkoopers rond, die den Zeeuw- achen boerinnen wijsmaken, dat haar gouden sieraden door de overheid opgevordei d zullen worden, met als deze sieraden voor een ei van de hand worden geruchten mlsseD.elken de herkomst wordt een gevolg da appel en e gedaan. De. grond. Naa; politleonder; iek Ingesteld. De partic -re liefdadigheid. Ia den teg nwoordigea tiid. n„ hed«„ 001 ken en omstandig. hot*6" Veel nood wordt geleden, heldvrafgstuk van de liefdadig, held in ona land een der belacerilksfn problemen geworden. 8 l) 3'6 i-i<5h?T h6t colIecteverbod en de op- tahaf W""erllulP Nederland, in N«dS Sem van da «c'dadlgbeld Dunt de e opnieuw in het middel punt der belangstelling gekomen a'd"" verklaarde de chef vaTde tuhutoIWS probanda van Win- terhulp Nederland in een Interview met een verslaggever van het A.N.P van de etiebtlng mm P deriand had de leldlnf beeld van V°°r °ogea het toekomst? „ühl a een coördinatle op het Elk wclöeöigbeldsinatelllngen. „i. 8ectar'stlsch streven Is thans gen van d?Q BT tegan da schap ta w?'SSheeIe voiksgemeen- dan Li WlaterhulP Nederland wii heid m n geblod der "efdadlg- werklni k? omvattende samen werking komen en rekent daartoe od d bereidwilligheid van alle instellin ran hMkV'!Ff° hets°ciale belang oogen te V°'k TO°' Inlevering uniformen Opbouw- dieast. dit perann' i'8 med-'6edeeld, dat het kleeding en vóór Zondag 20 aLh da"; ,moeten "on uniform bö de KASJES""" -antlesVb! NIEU WSBERICH TEN PER RADIO. Mr. C. Goseling -j- Oud-minister van Justitie dagsenteThae,efdt° PTCbdag dea mid" ovfneden mr c6 M 'r B"'*anwa,da oud-minister ran Justm^' G0Se"Dg- t8d aan6r hG.°8.ellDg leedden 'eesten Prijsopdrijver gestraft. heel? gd?°d. ™n lDgekomen klachten zijn artlkfilpi a v. M verkocht bleek, met 3 i f?F bet onderzoek De man h 1 400 proceat winst. gulden m V°°L°"e*veer 20 voorraad wlr Deze geheele terwtd de wl. J? ?f'ag genomen' wn «1 van M. gesloten werd. Zijn textielvergunning werd voorts ingetrokken. Bovendien ls proces-verbaal tegen hem opgemaakt. Opheffing Gemeentelijke Arbeidsbeurzen. De eerBte Mei zal voor de arbeids bemiddeling ln ons land een belang- rijke datum zijn. Dan Immers treedt de nieuwe organisatie van de arbeids bemiddeling, waartoe ln het najaar van 1940 het besluit Is genomen, in werking. Daarmee houden de ge meentelijke arbeidsbeurzen op te be staan om plaats te maken voor 37 over het gehele land verspreide ge westelijke arbeldsbureaux, die, hierin bijgestaan door 148 bijkantoren onder leiding van het rijksarbeidsbureau, voortaan de arbeidsbemiddeling zul len verzorgen. Ieder gewestelijk arbeidsbureau ls er op ingericht om, met behulp van een aantal bijkantoren, de be hoeften te pellen van het district, dat aan zijn zorgen is toevertrouwd. Hierdoor wordt reeds aanstonds een verruiming verkregen van de moge lijkheid tot plaatsing van werkzoe kenden. Maar er is meerdoor me dische keuring, psychotechnisch onderzoek en de inrichting van een arbeldsboek voor eiken werknemer zullen uitgebreide gegevens omtrent de werkzoekenden worden verkregen. OORLOGSWEE Zoo lang de oorlog duurt zullen we ln ons land daarvan ook de ge volgen blijven ondervinden, ook door persoonlijke slachtoffers. Zoo wordt thans weer gemeld: Gedurende do afgeloopen dagen sinds de laatste mededeelingen. von den enkele Engelsche luchtaanvallen plaats. Een aantal brisant en brand bommen werden omlaag geworpen. Eenlge woningen kregen schade. Van een spoorweg werd de bovenleiding beschadigd ln totaal werden helaas 5 burgers gedood, twee zwaar en 13 licht gewond. De bescherming van den St. Pietersberg. De St. Pietersberg heeft ln de laatste maanden weer in de algo- meene belangstelling gestaan, vopral door de actie voor het behoud van de ruïae Lichtenberg. Zooals bekend ls hadden locale instanties (Gedepu teerde Staten moeten hiertoe op grond van de provinciale afgravings verordening vergunning verleenen) reeds geruimen tijd geleden de ruïne prijs gegeven voor de uitbreiding van de cementfabriek van de E.N.C L, die aan de OoBtzijde van den berg een groote groeve exploiteert, terwijl tevens de Oostelijke bergwand langs de Maas, van de fabriek tot halver wege de Belgische grens, mocht wor den afgegraven. Als schadeloosstel ling had de EN.C.I. o.m. de gemeente Maastricht een aanzienlijk bedrag voor de restauratie van monumenten toegezegd. Naar men thans verneemt heeft de secretaris-generaal van het departement van Opvoeding, Weten schap en Cultuurbescherming, voor- ui tJoopende op een definitieve regeling inzake de bescherming van cultuur- en natuurmonumenten, door tusschen- komst van den commissaris in de provincie Limburg van de E.N.C.L een verklaring gevraagd en verkre gen, dat voor den duur van de door Ged. Staten verleende afgravings vergunning deze beide objecten ge spaard zullen blijven. VENRAY, 19 April 1941 BEKENDMAKING. Burgemeester en Wethouders van Venray brengen ter kennis van be langhebbenden, dat van gemeente wege in de kom Venray een tweetal aanplakborden zijn geplaatst waarop aan leder gelegenheid kan worden gegeven om affiches, reclameplaten, bekendmakingen enz. te doen aan brengen, waarbij echter uiteraard rekening moet worden gehouden met de capaciteit der borden. Nadrukkelijk wordt erop gewezen, dat niemand zelfstandig reclame platen enz. mag aanplakken of aan brengen; dit geschiedt uitsluitend vanwege den dienst van gemeente werken, bij welken de platen enz. daartoe Kunnen worden aangeboden en waar dan zal worden beoordeeld en beslist, of, waar, wanneer en voor hoelang het aanplakken of aanbren gen kan geschieden. Volledig wordt het recht voorbehouden om, ook zon der opgaaf van redenen, platen enz. te weigeren en aangebrachte platen enz. van de borden te verwijderen. Aan het feit, dat de platen enz. van wege de gemeente op de borden worden aangebracht, kan niemand eenlg recht ontieenen. Venray, 18 April 1941. Burgemeester en Wethouders v.nd. A. H. M. JANSSEN De Secretaris, VAN HAAREN

Peel en Maas | 1941 | | pagina 1